eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2277/19, KIO 2278/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-28
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2277/19
KIO 2278/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 roku w Warszawie
odwołań
wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2019 roku przez
wykonawców:
1)
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (1) P. G. i M.
G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „SOFT” S.C. Usługi Komunlano - Transportowe P,G. i M. G. z
siedzibą w Sokolnikach - Lider Konsorcjum; (2) M. G. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą HU „SOFT” II Usługi Komunalno - Transportowe M. G. z
siedzibą w Łodzi; (3) T. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
GLER T. M.
z siedzibą w Łodzi; (4) K. G. prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą BŁYSK K. G. z siedzibą w Łodzi; (5) J. K. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą PU KEJOT J. K. z siedzibą w Łodzi
(sygn. akt KIO
2277/19)

2)
GNOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
(sygn. akt KIO 2278/19)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi

przy udziale wykonawców:

1)
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) A. F. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą „ANDRO” A. F. z siedzibą w Koluszkach oraz (2) D. W.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAR” D. W. z siedzibą w Łodzi;

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego w sprawach KIO 2277/19 i KIO 2278/19;
2)
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych FLORA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po
stronie Odwołującego Konsorcjum SOFT, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w sprawie KIO 2277/19orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie sygn. akt KIO 2277/19 w zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp oraz naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3
ustawy Pzp i nakazuje unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w części CZĘŚĆ
4/REJON XI
prowadzonego postępowania i nakazuje powtórzenie czynności badania

i oceny ofert w tej części, w tym szczegółowe określenie sposobu przyznania
poszczególnym ofertom punktów w rankingu ofert zgodnie z ustalonymi w SIWZ
kryteriami oceny ofert;

2.
oddala odwołanie sygn. akt KIO 2278/19

3.
kosztami postępowania obciąża:
3.1.
Przystępującego
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia 1) A. F. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANDRO”
A. F. z
siedzibą w Koluszkach oraz (2) D. W. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „DAR” D. W. z siedzibą w Łodzi (sygn. akt KIO 2277/19)
i:

a)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (1) P. G. i M. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „SOFT” S.C. Usługi Komunlano - Transportowe P. G. i M. G. z siedzibą
w Sokolnikach - Lider Konsorcjum; (2) M. G.
prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą HU „SOFT” II Usługi Komunalno - Transportowe M. G.
z siedzibą w Łodzi; (3) T. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLER
T. M.
z siedzibą w Łodzi; (4) K. G. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
BŁYSK K. G. z siedzibą w Łodzi; (5) J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą PU KEJOT J. K. z siedzibą w Łodzi tytułem wpisu od odwołania

b)
zasądza od Przystępującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia 1) A. F. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANDRO” A.
F.
z siedzibą w Koluszkach oraz (2) D. W. prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą „DAR” D. W. z siedzibą w Łodzi na rzecz Odwołującego wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (1) P. G. i M. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „SOFT” S.C. Usługi Komunlano - Transportowe P. G. i M. G. z siedzibą
w Sokolnikach - Lider Konsorcjum; (2) M. G.
prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą HU „SOFT” II Usługi Komunalno - Transportowe M. G. z siedzibą w
Łodzi; (3) T. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLER T. M. z
siedzibą w Łodzi; (4) K. G. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BŁYSK
K. G.
z siedzibą w Łodzi; (5) J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
PU KEJOT J. K.
z siedzibą w Łodzi kwotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiemnastu tysięcy sześciuset złotych 00/100 groszy) tytułem zwrotu kosztów
wpisu oraz zastępstwa procesowego;

3.2.
Odwołującego GNOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
(sygn. akt KIO 2278/19) i:

a)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego GNOM Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
tytułem wpisu od odwołania

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:

………………………………


Sygn. akt: KIO 2277/19

KIO 2278/19

UZASADNIENIE

sygn. akt KIO 2277/19


W dniu 12 listopada 2019 roku do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie,
na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1834 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą Pzp” odwołanie
złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: (1) P.G. i
M. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„SOFT” S.C. Usługi Komunlano - Transportowe P. G. i M. G. z siedzibą w Sokolnikach - Lider
Konsorcjum; (2) M. G.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HU „SOFT” II Usługi
Komunalno - Transportowe M. G.
z siedzibą w Łodzi; (3) T. M. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą GLER T. M. z siedzibą w Łodzi; (4) K. G. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą BŁYSK K. G. z siedzibą w Łodzi; (5) J. K. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą PU KEJOT J. K. z siedzibą w Łodzi – dalej jako „Odwołujący” lub
„Konsorcjum SOFT”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów
dróg publicznych w latach 2019-2022 Łódź – Południe”, CZĘŚĆ 4/REJON XI prowadzi
Zamawiający: Miasto Łódź, w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zamówień Publicznych z siedzibą w Łodzi. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 100-242399
w dniu 24 maja 2019 roku.
O
dwołanie złożono od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego, tj. wyboru jako oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) A. F. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą „ANDRO” A. F. z siedzibą w Koluszkach oraz (2) D. W. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „DAR" D. W. z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Konsorcjum
ANDRO
”), o której to czynności Odwołujący zawiadomiony został pismem z dnia 31
października 2019 roku.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy:
1.
art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp poprzez jego
niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia Konsorcjum ANDRO, w sytuacji gdy Wykonawca

ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie opisanym
w Rozdziale 5.1.3.2.1 Specyfikacji Istotnych W
arunków Zamówienia (dalej „SIWZ”),
2.
art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum
ANDRO z postępowania pomimo, iż wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności zaś:
a.
zamieszczając w pozycjach od 1 do 5 Wykazu narzędzi (sprzętu) stanowiącego
załącznik do Formularza ofertowego nieprawdziwe informacje o pojazdach w zakresie ich
zgodności z warunkami określonymi w Rozdziale 5.1.3.2.1 SIWZ, w szczególności zaś
poprzez wpisanie do Wykazu pojazdów będących ciągnikami siodłowymi jako
„Pługoposypywarek”,
b.
przedstawiając w wyjaśnieniach z dnia 25 października 2019 roku nieprawdziwe
informacje o pojazdach w zakresie ich zgodności z warunkami określonymi w Rozdziale
5.1.3.2.1 SIWZ, w tym że pojazdy te będące faktycznie wywrotkami zostały opisane jako
„Pługoposypywarki", ewentualnie
3.
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum
ANDRO z postępowania pomimo, iż wykonawca ten wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
poprzez:
a.
zamieszczenie w pozycjach od 1 do 5 Wykazu narzędzi (sprzętu) stanowiącego
załącznik do y Wykonawcy nieprawdziwych informacji o pojazdach w zakresie ich zgodności
z warunkami określonymi w Rozdziale 5.1.3.2.1 SIWZ, w szczególności zaś poprzez
wpisanie do Wykazu pojazdów będących ciągnikami siodłowymi jako „Pługoposypywarek”,
b.
przedstawienie w wyjaśnieniach z dnia 25 października 2019 roku nieprawdziwych
informacji o pojazdach w zakresie ich zgodności z warunkami określonymi w Rozdziale
5.1.3.2.1 SIWZ, w tym że pojazdy będące faktycznie wywrotkami zostały opisane jako
„Pługoposypywarki”; oraz informacji o posiadaniu 6 pojazdów bazowych do
pługoposypywarek spełniających normę emisji spalin EURO 5, w sytuacji gdy wyłącznie 2
pojazdy spełniają normę emisji spalin EURO 5, a pozostałe pojazdy spełniały normę emisji
EURO 4, a nadto aspekt środowiskowy określony w pkt 14.4.3 SIWZ Opisu kryteriów oceny
ofert

przewidywał punkty za zaoferowanie określonej liczby pojazdów spełniających normę
EURO 5;
4.
art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie
i zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum ANDRO, która z naruszeniem art. 84 ust. 1
p.z.p. została zmieniona w dniu 25 października 2019 roku, gdyż wykonawca podał
całkowicie nowy wykaz pojazdów, w tym dokonał zmiany przedmiotowego aspektu realizacji

zamówienia podlegającego ocenie w ramach kryterium oceny ofert „Aspekt środowiskowy" tj.
spełniania norm emisji spalin EURO 5,
5.
art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 p.z.p. poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, przyznanie ofercie
Konsorcjum ANDRO zawyżonej liczby punktów za kryterium środowiskowe i dokonanie
wyboru oferty Konsorcjum ANDRO, jako najkorzystniejszej,
pomimo iż nie przedstawia ona
najkorzystniejszego bilansu ceny i pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego,
6.
art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 p.z.p. poprzez prowadzenie po
stępowania sposób
naruszający uczciwą konkurencję oraz zasadę równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniej,
2.
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert,
3.
wykluczenia Konsorcjum ANDRO z postępowania oraz odrzucenia oferty złożonej
przez tego wykonawcę.
Odwołanie zostało złożone z zachowaniem terminu wyznaczonego treścią art. 182
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Odwołujący przed upływem terminu na wniesienie odwołania
przesłał pocztą elektroniczną kopię odwołania Zamawiającemu. Wpis od odwołania
w wymaganej wysokości został uiszczony na rachunek UZP.
Odwołujący podkreślił, że ma interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 p.z.p. we wniesieniu
odw
ołania. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, interes
Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku, gdyż w przypadku prawidłowego
działania Zamawiającego, Odwołujący winien uzyskać zamówienie zgodnie z kryteriami
oceny ofert zawartymi w Rozdziale 14 SIWZ.

Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego zostało podzielone na części.
Odwołanie obejmuje rozstrzygniecie postępowania w zakresie części 4 (Rejon XI).
Zamawiający w Rozdziale 5.1.3.2.1. SIWZ określił dla części 4 zamówienia wymogi
dotyczące ilości pługoposypywarek (warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej):
co najmniej 8 pługoposypywarek oraz 1 pługoposypywarka awaryjnie (łącznie
co najmniej 9 pługopiaskarek). W ilości tej wykonawca winien dysponować co najmniej 2
pojazdami bazowymi do pługoposypywarek, spełniającymi wymogi normy emisji spalin
EURO 5.
Zamawiający w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) stanowiącej Załącznik
nr 1
a do OPZ precyzyjnie określił wymogi techniczne dla pługoposypywarek:
„Pługoposypywarki winny składać się z trzech elementów: pojazdu bazowego, pługa
odśnieżnego i posypywarki. Pojazd na podwoziu ciężarowym, dostosowany gabarytowo do


parametrów ulic objętych utrzymaniem, wyposażony w pług sterowany z kabiny kierowcy
z możliwością odkładu płużonego śniegu na jedną lub drugą stronę oraz posypywarkę
automatyczną umożliwiającą rozsyp dowolnego materiału (sól, piasek, mieszanka),
sterowaną z kabiny kierowcy w zakresie ilości podawanego materiału oraz szerokości
posypu oraz zbior
niki na solankę wraz z systemem zwilżania nią wysypywanej soli”.

W dalszej części SST Zamawiający określił wymogi dotyczące pojazdu bazowego,
posypywarki oraz pługu.
Zamawiający w kryteriach oceny ofert wprowadził kryterium odnoszące się do
aspektu środowiskowego. Przedmiotem oceny były dodatkowe pojazdy bazowe (ponad 2
pojazdy stanowiące warunek udziału w postępowaniu) do pługoposypywarek spełniające
normę emisji spalin EURO 5 (Rozdział 14.4.3 SIWZ).
Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp
Konsorcjum ANDRO składając wraz z Formularzem ofertowym Wykaz narzędzi
(sprzętu) Pługoposypywarki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ wskazało
następujące pojazdy w pozycjach od 1 do 5:
1.
poz. 1
Pługoposypywarka DAF nr rej. ELW 5T56,
2.
poz. 2
Pługoposypywarka DAF nr rej. ELW FF17,
3.
poz. 3
Pługoposypywarka DAF nr rej. ELW ML62,
4.
poz. 4
Pługoposypywarka DAF nr rej. ELW MM 18,
5.
poz. 5 Pługoposypywarka
DAF nr rej.
ELW FR77.
Odwołujący po zapoznaniu się z treścią oferty powziął wątpliwość co do prawdziwości
podanych w Wykazie danych.
Odwołujący ustalił, iż zgodnie z zapisami pochodzącymi
z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów dostępnej za pośrednictwem strony
HistoriaPojazdu.gov.pl (
www.historiapoiazdu.gov.pl) żaden z wymienionych pojazdów nie
spełnia wymogów technicznych postawionych przez Zamawiającego:
1.
poz. 1 samochód DAF nr rej. ELW 5T56, posiada nr VIN XLRTE47MS7E781049, nie
jest pługoposypywarką (pojazdem specjalnym), a zarejestrowany jest jako ciągnik siodłowy.
2.
poz. 2 samochód DAF nr rej. ELW FF17 posiada nr VIN XLRTEH4300G110545 nie
jest pługoposypywarką (pojazdem specjalnym), a zarejestrowany jest jako ciągnik siodłowy,
3.
poz. 3 samochód DAF nr rej. ELW ML62 posiada nr VIN XLRTEH4300G066561 nie
jest pługoposypywarką (pojazdem specjalnym), a zarejestrowany jest jako ciągnik siodłowy,
4.
poz. 4 samochód DAF nr rej. ELW MM18 posiada nr VIN XLRTEH4300G066813 nie
jest pługoposypywarką (pojazdem specjalnym), a zarejestrowany jest jako ciągnik siodłowy,
5.
poz. 5 s
amochód DAF nr rej. ELW FR77 posiada nr VIN XLRTE47MS0E944646 nie
jest pługoposypywarką (pojazdem specjalnym), a zarejestrowany jest jako ciągnik siodłowy.
Jako dowody załączono do odwołania wydruki ze strony www.historiapojazdu.gov.pl
wg stanu na dzień 8 sierpnia 2019 roku oraz 29 października 2019 roku.

Odwołujący odniósł się po pierwsze do definicji ciągnika siodłowego zawartej w art. 2
pkt 42a ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990)
„ciągnik
samochodowy - pojazd samochodowy przez
naczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia
przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy”
. Pługoposypywarki
to w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym pojazdy specjalne (art. 2 pkt 36 ustawy
stanowi, że pojazd specjalny oznacza pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub
posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy
związane z wykonywaniem tej funkcji)
.
Ze względu na wynikającą z konstrukcji ciągnika siodłowego obecność siodła nie jest
możliwym by pojazdy wskazane przez Konsorcjum ANDRO mogły być pługopiaskarkami.
P
ojazd będący ciągnikiem siodłowym nie może w żadnym przypadku stanowić nawet bazy
dla budowy pługopiaskarki. Wynika to z samej definicji, która kładzie nacisk na konstrukcyjne
przeznaczenie wy
łącznie do ciągnięcia przyczepy/naczepy. Co więcej w dowodzie
rejestracyjnym ciągnika siodłowego brak jest pozycji „ładowność”. Nie można wykluczyć
możliwości wykonania daleko idących zmian konstrukcyjnych, jednak zmiany te zmieniając
przeznaczenie pojazdu winny zostać sfinalizowane poprzez dokonanie odpowiednich zmian
we wpisie do ewidencji pojazdów. Zmiany takie musiałyby obejmować konstrukcję pojazdu
ale i jego wyposażenie - chociażby w zakresie sterowania pługa oraz posypywarki (zgodnie
z opisem w SST).
Z pewnością na dzień złożenia oferty wymienione 5 pojazdów było zarejestrowanych
jako ciągniki siodłowe, co wyklucza, by mogły być pługoposypywarkami.
Odwołujący niezwłocznie tj. 14 sierpnia 2019 roku, zawiadomił Zamawiającego,
przekazując komplet dokumentów z poczynionych ustaleń. Zamawiający nie podjął
w związku z tą informacją żadnych działań.
Konsorcjum ANDRO składając pismo z dnia 21 października 2019 roku, w którym
wnosiło o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, wprost wskazało, iż „Prośba nasza
wynika z konieczności zarejestrowania pojazdów do wykonania w/w zamówienia w Polsce
oraz nadania im polskich nr rejestracyjnych
. Oznacza to, że Wykonawca był świadomy, że
pojazdy wymienione w Wykazie załączonym do Oferty (zarejestrowane w Polsce, gdyż
Wykonawca podał polskie numery rejestracyjne) nie pozwalały na uznanie, iż Wykonawca
wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. To tylko potwierdza zasadność
twierdzenia Odwołującego o umyślności działania Konsorcjum ANDRO.

Pismem z dnia 2 października 2019 roku Zamawiający wezwał Konsorcjum ANDRO
do złożenia na podstawie art. 26 ust. 4 p.z.p. wyjaśnień w zakresie wpływu na realizację
n
iniejszego zamówienia zaangażowania sprzętu wykonawcy w inne przedsięwzięcie

gospodarcze tj. wskazanie tych pojazdów również w przetargu obejmującym inną część
miasta Łodzi „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych
w latach 2019-
2022 Łódź - Północ”. Zamawiający nie zadał w ogóle pytania o przeznaczenie
pojazdów wskazanych przez Wykonawcę, mimo iż miał w tym zakresie dokumenty
pochodzące od Odwołującego, a nadto dysponował możliwością zweryfikowania tych danych
w bazach np. CEPiK czy wydziale komunikacji.
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca oświadczył, iż dysponuje wymienionymi
pługoposypywarkami identyfikując pojazdy przy pomocy numerów VIN. Pismem z dnia 15
października 2019 roku Zamawiający wezwał Wykonawcę między innymi do dookreślenia
(przyporządkowania) nr VIN i/lub numerów rejestracyjnych do odpowiedniej części
zamówienia (rejonu) odpowiedniego postępowania.
Pismem z dnia 25 października 2019 roku Konsorcjum ANDRO oświadczyło
w ramach wyjaśnień do części 4 zamówienia (Rejon XI), iż dysponuje potencjałem
technicznym do realizacji przedmiotu umowy i wskazało 9 pługoposypywarek:
Marka

Nr rej.
Norma emisji spalin
Mercedes - Benz
EL851KJ
EURO 5
Mercedes - Benz
EL 844RV
EURO 5
IVECO

EL150VL
EURO 5
Mercedes - Benz
EL 519MX
EURO 5
Mercedes - Benz
EL 364KS
EURO 5
Mercedes - Benz
EL133ME
EURO 5
IVECO

EL265NS

Mercedes - Benz
EL461HM

DAF

EL470NA

Odwołujący ustalił, iż:
1.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 851KJ to wywrotka 4 osiowa o dopuszczalnej
masie całkowitej 32.000 kg, spełniająca normę emisji EURO 4.
2.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 844RV to wywrotka 4 osiowa o dopuszczalnej
masie całkowitej 32.000 kg, spełniająca normę emisji EURO 4.
3.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 519MX to wywrotka 4 osiowa o dopuszczalnej
masie całkowitej 32.000 kg, spełniająca normę emisji EURO 5.
4.
pojazd DAF nr rej. EL 470NA to wywrotka 4 osiowa o dopuszczal
nej masie całkowitej
32.000 kg,
spełniająca normę emisji EURO 4,
5.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 133ME to wywrotka 4 osiowa o dopuszczalnej
masie całkowitej 32.000 kg, spełniająca normę emisji EURO 4.
6.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 364KS to wywrotka 4 osiowa o dopuszczalnej
masie całkowitej 32.000 kg, spełniająca normę emisji EURO 5.

7.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 461HM to wywrotka 4 osiowa o dopuszczalnej
masie całkowitej 32.000 kg, spełniająca normę emisji EURO 4
8.
pojazd I
VEC0 nr rej. EL 150VL nie posiada ważnego ubezpieczenia OC (zarówno na
dzień 25 października 2019 roku oraz 7 listopada 2019 roku); nie figuruje w bazie CEPiK - co
może oznaczać, iż Konsorcjum ANDRO podało dane nieistniejącego pojazdu.
Nadto wskazany w dalszej części wykazu pojazd Fiat nr rej. EZG 62385 nie posiada
ważnego ubezpieczenia OC (zarówno na dzień 25 października 2019 roku oraz 7 listopada
2019 roku); nie figuruje w bazie CEPiK-
co może oznaczać, iż Konsorcjum ANDRO podało
dane nieistniejącego pojazdu.
Analizując przedstawione przez Konsorcjum ANDRO dane Odwołujący doszedł do
wniosku, iż 7 z 9 pojazdów to duże wywrotki (budowlane), zaś danych 1 pojazdu nie udało
się w ogóle ustalić.
Również w przypadku wywrotek istnieje teoretyczna możliwość ich przebudowy na
pojazdy zimowego utrzymania dróg, jednak i w tym przypadku (ze względu na wymogi
Zamawiającego dotyczące konstrukcji pojazdu i jego wyposażenia - chociażby w zakresie
sterowania pługa oraz posypywarki - zgodnie z opisem w SST) byłoby to bardzo utrudnione.
Co więcej trudno sobie wyobrazić by (nawet po adaptacji) pojazdy te nadawały się do
wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego pługowanie i posypywanie wąskich
miejskich ulic (są to pojazdy posiadające 4 osie i dopuszczalną masę całkowita 32 ton).
W ocenie Odwołującego Konsorcjum ANDRO nie spełniło określonego w Rozdziale
5.1.3.2.1 w
arunku dysponowania łącznie 9 pługoposypywarkami, gdyż po złożeniu wyjaśnień
stan wygląda, w ten sposób, iż 8 z 9 wskazanych pojazdów skutecznie zakwestionowano
jako Pługoposypywarki - co do 1 pojazdu brak jest jakichkolwiek danych.
Konsorcjum ANDRO
zdaniem Odwołującego winno zostać wykluczone z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.
a)
Konsorcjum ANDRO składając w JEDZ oświadczenie, iż spełniło warunki udziału
w postępowaniu oraz podając w Wykazie sprzętu załączonym do Formularza ofertowego
dane opisanych powyżej pojazdów działało z zamiarem wprowadzenia Zamawiającego
w błąd. Informacje te zostały podane w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu
i
nie może budzić wątpliwości, iż Zamawiający w wyniku ich uwzględnienia został
wp
rowadzony w błąd.
Składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(w dokumencie JEDZ) oraz przedstawiając Wykaz pojazdów Konsorcjum ANDRO umyślnie
wprowadziło w błąd Zamawiającego. Okoliczności te objęte były świadomością Wykonawcy.

Wy
konawca przy wszystkich pojazdach zaznaczył bowiem, iż nimi dysponuje - zna zatem ich
parametry.
W myśl at. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zam
awiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów.
Zdaniem Odwołującego w świetle zebranych dokumentów tak właśnie stało się
w prowadzonym
postępowaniu. Co więcej wykluczenie winno nastąpić bez wzywania
wykonawcy do składania wyjaśnień. Brak jest podstaw do zastosowania procedury
uzupełniania dokumentów określonej w art. 26 ust. 3 p.z.p. (niezależnie od brzmienia art. 24
ust. 8 p.z.p.). Zgodnie z tym przepisem uzupełnieniu podlegają dokumenty i oświadczenia,
które nie zostały złożone, są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości
Zamawiającego. Wykaz sprzętu w zakresie pojazdów z rubryk od 1 do 5 nie mieści się
w ustawowych przesłankach zastosowania art. 26 ust. 3 p.z.p. Informacje, iż pojazdy te są
pługopiaskarkami, nie są ani niekompletne, ani niejasne - są po prostu nieprawdziwe.
W tym zakresie pełną aktualność zachowuje orzecznictwo Krajowej Izby
Odwoławczej, wskazujące że złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje,
nie podlega uzupełnieniu przez umożliwienie wykonawcy przedstawienia w jego miejsce
in
nego dokumentu, który potwierdziłby spełnienie wymagań udziału w postępowaniu,
określonych specyfikacją istotnych warunków zamówienia (tak wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 12 października 2009 r. KIO/UZP 1223/09 oraz wyrok KIO/UZP z dnia 6
sierpnia 2010 roku -sygn. akt KIO 1578/10).
Nieprawdziwe okazały się zdaniem Odwołującego informacje dotyczące
przeznaczenia 5 z 9 pojazdów podanych w Wykazie. Z pewnością zaś podanie tych
nieprawdziwych informacji miało na celu wprowadzenie błąd Zamawiającego co do ilości
pługoposypywarek jakimi dysponowało Konsorcjum ANDRO, tj. okoliczności spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
b)
Niezależnie
od
powyższego
Konsorcjum
ANDRO podlega
wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. ze względu na podanie w piśmie
z dnia 25 października 2019 roku nieprawdziwych informacji o przeznaczeniu i rzeczywistej
normie emisji spalin dla pojazdów:
1.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 851KJ -
spełniający normę emisji EURO 4.
2.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 844RV -
spełniający normę emisji EURO 4.
3.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 519MX -
spełniający normę emisji EURO 5,
4.
pojazd DAF nr rej. EL 470NA -
spełniający normę emisji EURO 4,

5.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 133ME -
spełniający normę emisji EURO 4,
6.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 364KS -
spełniający normę emisji EURO 5,
7.
pojazd Mercedes - Benz nr rej. EL 461HM -
spełniający normę emisji EURO 4
8.
pojazd IVECO nr rej. EL 150VL nie posiada ważnego ubezpieczenia OC (zarówno na
dzień 25 października 2019 roku oraz 7 listopada 2019 roku); nie figuruje w bazie CEPiK - co
może oznaczać, iż Konsorcjum ANDRO podało dane nieistniejącego pojazdu.
9.
pojazd Fiat nr rej. EZG 62385 nie posiada ważnego ubezpieczenia OC (zarówno na
dzień 25 października 2019 roku oraz 7 listopada 2019 roku); nie figuruje w bazie CEPiK - co
może oznaczać, iż Konsorcjum ANDRO podało dane nieistniejącego pojazdu.
W
zakresie pojazdów wymienionych w piśmie z dnia 25 października 2019 roku
Konsorcjum ANDRO złożyło oświadczenie, iż „dysponuje” tymi pojazdami. Tym samym
cechy pojazdów i ich przeznaczenie, w tym w szczególności niezgodność z wymogami
Zamawiającego przedstawionymi w Rozdziale 5.1.3.2.1 SIWZ, są znane Wykonawcy.
Podanie zatem nieprawdziwych informacji miało na celu wprowadzenie w błąd co do faktu
spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Konsorcjum ANDRO.
Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Odwołujący podnosi również ten zarzut na wypadek nieuwzględnienia zarzutu
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p.
Gdyby nawet uznać, iż Wykonawca nie działał umyślnie (z czym Odwołujący się nie
zgadza),
to z pewnością jego działania dotyczące podania danych pojazdów w Wykazie
stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego, a następnie w piśmie z dnia 25
października 2019 roku wypełniało dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Każde niecelowe, a więc nieumyślne wprowadzenie w błąd w zakresie
przedstawiania albo zatajania informacji odnoszących się do warunków udziału
w postępowaniu, kryteriów selekcji lub podstaw wykluczenia, nie może stanowić podstawy
do wykluczenia z art.
24 ust 1 pkt 16. Natomiast może być taką podstawą z art.24 ust 1 pkt
17.
Okoliczność, iż przedstawione w Wykazie pojazdy będące ciągnikami siodłowymi nie są
pługoposypywarkami nie może być przedmiotem sporu. Podobnie w ocenie Odwołującego
sytuacja wygląda w zakresie wskazania w piśmie z dnia 25 października 2019 roku wywrotek
jako pługoposypywarek.
O
pisane powyżej nieprawdziwe informacje odnoszące się warunków udziału
w postępowaniu miały mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do stwierdzenia naruszenia art. 24 ust 1 pkt 17
p.z.p. wystarczyło samo stwierdzenie nieprawdziwości tych informacji.
Zarzut naruszenia art. 2
4 ust. 1 pkt 17 p.z.p. odnosi się również (w szczególności) do
podania nieprawdziwych informacji dotyczących spełniania norm emisji spalin EURO 5 dla
pojazdów:

1.
Mercedes -
Benz nr rej. EL 851KJ spełnia normę emisji EURO 4.
2.
Mercedes - Benz nr rej. EL 8
44RV spełnia normę emisji EURO 4.
3.
Mercedes -
Benz nr rej. EL 133ME spełnia normę emisji EURO 4.
4.
Mercedes-
Benz nr rej. EL461HM spełniająca normę emisji EURO 4
Wyłącznie pojazdy Mercedes - Benz o numerach rejestracyjnych EL 519MX oraz EL 364KS
spełniają normę emisji EURO 5.
Okoliczności podane przez Konsorcjum ANDRO są nieprawdziwe i jest to okoliczność
obiektywnie sprawdzalna. Co więcej dane te mają wpływ na ocenę ofert w ramach kryterium
aspektów środowiskowych (które nie są objęte dyspozycją art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p.).
Nawet nieumyślne wprowadzenie w błąd może nastąpić przy przedstawianiu
informacji mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego.
Za takim stanowiskiem
przemawia również orzecznictwo (tak wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 9 stycznia 2017 roku KIO 2365/16, KIO 2367/16, KIO 2376/16).
K
oniecznym jest element wywołania wadliwego postrzegania rzeczywistości.
Choć zgodnie z art. 24 ust. 8 p.z.p. teoretycznie możliwe jest zastosowanie przez
wykonawcę self clearingu, to jednak w takim przypadku trudno to sobie wyobrazić -
zwłaszcza, że nie można mieć wątpliwości co do faktu, iż działania Konsorcjum ANDRO
mają charakter umyślny - mający na celu wyprowadzenie w błąd Zamawiającego. Ponadto
w doktrynie przeważa krytyczne stanowisko co do możliwości procedury self-cleaninu
w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. Pozostaje to jedynie w sferze teoretycznych
rozważań gdyż Konsorcjum ANDRO nie podjęło żadnych działań, które można by oceniać
w kategoriach samooczyszczenia.
Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp
Odwołujący nie ma wątpliwości, iż Konsorcjum ANDRO dopuściło się nieuprawnionej
zmiany treści oferty, a taka oferta jako naruszająca przepisy ustawy Pzp podlega odrzuceniu.
Konsorcjum ANDRO pismem z dnia 25 października 2019 roku dokonało zmiany
złożonej oferty, gdyż wykonawca ten podał całkowicie nowy wykaz pojazdów, w tym
dokonując zmiany przedmiotowego aspektu realizacji zamówienia podlegającego ocenie
w ramach kryterium o
ceny ofert „Aspekt środowiskowy”, tj. spełniania norm emisji spalin
EURO 5.
P
arametry związane z emisją spalin były oceniane w ramach jednego z kryteriów
oceny ofert. Tym samym zmiana zaoferowanych pojazdów, choć z jednej strony odnosi się
do warunk
u udziału w zakresie zdolności technicznej, to z pewnością stanowi jednocześnie
zmianę oferty w rozumieniu art. 84 ust. 1 p.z.p. - zmianę niedopuszczalną na gruncie tego
przepisu.
Co do zasady wykonawca, który złoży ofertę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, jest nią związany. (85 ust. 1 p.z.p). Art. 84 ust. 1 p.z.p., wskazuje natomiast, iż

związanie to rozpoczyna swój bieg de facto dopiero od momentu upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert. Do tego momentu bowiem wykonawca może jeszcze
dokonać zmiany oferty lub nawet wycofać taką ofertę. Z treści tego przepisu płynie również
jednoznaczny zakaz zmiany lub wycofania oferty po upływie terminu składania ofert.
Wszelkie oświadczenia wykonawcy, które miałyby prowadzić do zmiany lub wycofania oferty,
na
leży uznać za nieskuteczne i nie powinny być brane przez zamawiającego pod uwagę.
Oznacza to, że pismo z dnia 25 października 2019 roku nie wywołuje żadnych skutków,
a ewentualna ocena oferty mogłaby być dokonana wyłącznie z uwzględnieniem pojazdów
wymien
ionych w Wykazie narzędzi (sprzętu) złożonego wraz z Formularzem ofertowym.
Wskazanie przez wykonawcę w piśmie złożonym już po upływie terminu składania
ofert -
nawet w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego - istotnego elementu treści oferty
(np. modelu of
erowanego sprzętu), w sytuacji, gdy elementu tego nie podano wcześniej - nie
tylko w miejscu oczekiwanym przez zamawiającego, ale też w żadnym z dokumentów
składanych w ramach oferty (nawet postrzeganej w szerokim rozumieniu) - stanowi złamanie
zakazu zmia
ny treści oferty po terminie składania ofert, który to zakaz wynika z przepisu art.
84 ust. 1 p.z.p. (wnioskowanie a contrario)
– tak wyrok KIO z 25.4.2017 r., sygn. akt KIO
684/17 oraz wyrok KIO z 15.2.2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1837/09; wyrok KIO z 27.3.2013 r.,
sygn. akt KIO 540/13.
Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 p.z.p.
Odwołujący wskazał, iż Zamawiający dokonał również naruszenia art. 91 ust. 1 w zw.
z art. 7 ust. 3 p.z.p. poprzez przyznanie ofercie Konsorcjum ANDRO zawyżonej liczby
punktów za kryterium środowiskowe.
Jakkolwiek ocena ofert winna dotyczyć wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu
przez wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełnili warunki
udziału w postępowaniu to, z ostrożności wskazano, iż Zamawiający dokonał wadliwej oceny
oferty przyznając ofercie Konsorcjum ANDRO zawyżoną liczbę punktów za Aspekty
środowiskowe.
Zgodnie z zapisami Rozdziału 14.4.3 Wykonawca otrzymywał:

5
punktów za zaoferowanie co najmniej 1 dodatkowego pojazdu bazowego do
pługoposypywarki spełniającej normy emisji EURO 5, ponad wymagane 2 na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu,

10
punktów za zaoferowanie co najmniej 2 dodatkowych pojazdów bazowego do
pługoposypywarki spełniającej normy emisji EURO 5, ponad wymagane 2 na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu

15
punktów za zaoferowanie co najmniej 3 dodatkowych pojazdów bazowego do
pługoposypywarki spełniającej normy emisji EURO 5, ponad wymagane 2 na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu


20
punktów za zaoferowanie co najmniej 4 dodatkowych pojazdów bazowego do
pługoposypywarki spełniającej normy emisji EURO 5, ponad wymagane 2 na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Zdaniem Odwołującego teoretyczna ocena oferty mogłaby być dokonana wyłącznie
z uwzględnieniem pojazdów wymienionych w Wykazie narzędzi (sprzętu) Pługoposypywarki
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ złożonym wraz z Formularzem ofertowym,
tylko pojazd Mercedes - Benz
nr rej. EBR 66RY nie został zakwestionowany przez
Odwołującego i jest jedynym spełniającym normę emisji spalin EURO 5. Oznacza to, że
Konsorcjum ANDRO podlegałoby wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pz.p.
Konsorcjum ANDRO wymieniło w piśmie z dnia 25 października 2019 roku 6
pojazdów bazowych dla pługoposypywarek mających spełniać normę EURO 5. Odwołujący
w treści odwołania wskazał zaś, iż wyłącznie pojazdy Mercedes - Benz o numerach
rejestracyjnych EL 519 MX oraz EL 364K
S spełniają normę emisji EURO 5. Pozostałe
spełniają normę emisji EURO 4 lub nie można ustalić w zakresie norm emisji jakichkolwiek
danych dla pojazdu (IVECO nr rej. EL 150VL).
Zatem
Konsorcjum ANDRO zaoferowało wyłącznie 2 pojazdy bazowe (nie stanowi to
przyznania
przez Odwołującego, iż pojazdy te są zgodne z warunkami z pkt 5.1.3.2.1 SIWZ)
spełniające normę emisji spalin EURO 5. Punktacja winna wyglądać więc następująco.
Nazwa wykonawcy
Cena oferty brutto
Aspekt
społeczny
Aspekt
środowisko Akcja
ZIMA
Łączna ilość punktów
Konsorcjum ANDRO
50,00
10

0

20

80,00
Odwołujący

40,

34

10

20

20

90,34
W istocie,
gdyby nawet Konsorcjum ANDRO potwierdziło, iż pojazd IVECO EL 150VL
spełnia normę emisji EURO 5, to wciąż najkorzystniejszą jest oferta Odwołującego.
Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 p.z.p
Odwołujący nie ma wątpliwości, iż Zamawiający w stopniu rażącym naruszył zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania stron. W toku całego postępowania
Zamawiający wyraźnie faworyzował jako wykonawcę Konsorcjum ANDRO. Zamawiający
posunął się tak daleko, że dokonał wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej, pomijając
w całości zarzuty przedstawione w piśmie Odwołującego z dnia 14 sierpnia 2019 roku.
Zamawiający prowadząc postępowanie zaniechał jakiejkolwiek staranności, mimo sygnałów
otrzymanych od
Odwołującego. Zamawiający skierował do Wykonawcy pisma z dnia 2 i 15
października 2019 roku dotyczące wpływu wskazania tych samych pojazdów do zadań
w ramach dwóch odrębnych postępowań, choć nie było to zakazane zapisami SIWZ, a nie

pochylił się w ogóle nad zagadnieniami związanymi z wprowadzeniem go w błąd przez
Konsorcjum ANDRO.
Dopuszczenie do modyfikacji oferty dokonanej pismem z 25 października 2019 roku,
a następnie wybór tej oferty jako najkorzystniejszym jest właściwie „ukoronowaniem" ciągu
niezrozumiałych i de facto bezprawnych działań i zaniechań.
Odwołujący wskazał także, że w toku zapoznawania się z aktami postępowania przez
pełnomocnika Odwołującego w dniu 6 listopada 209 roku nie udostępniono niepodpisanego
dokumentu znajdującego się w Segregatorze nr 5. Dokument ten pochodził z Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, datowany był na dzień 7 października 2019
roku i z pewnością dotyczył Konsorcjum ANDRO w postępowaniu obejmującym Rejon XI. Na
pytanie pełnomocnika o możliwość wykonania fotokopii, Zamawiający odmówił i usunął
dokument z akt, zaś reprezentant Zamawiającego poinformował, iż dokument ten stanowił
„niepodpisany projekt”, co miało uzasadniać odmowę jego okazania. Jest to o tyle dziwne, iż
dokument ten znajdował się w aktach postępowania, a nadto nie pochodził od
Zamawiającego, co pozwala z pewnością zakwestionować twierdzenie Zamawiającego, iż
był to „projekt” - takiej wiedzy adresat pisma po prostu nie mógł posiadać. Fakt odmowy
udostępnienia tego dokumentu został przez pełnomocnika Odwołującego znaczony na
dokumencie potwierdzającym zapoznanie się z aktami postępowania.
Mając na uwadze powyższe w ocenie Odwołującego odwołanie jest konieczne
i uzasadnione, wnoszono zatem o jego u
względnienie w całości.

sygn. akt KIO 2278/19


W dniu 12 listopada 2019 roku do Prezesa KIO odwołanie złożył również Wykonawca
GNOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Odwołując
GNOM”). :

Odwołanie złożono w postępowaniu na „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne
oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w latach 2019-2022 -
PÓŁNOC”, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 maja 2019 r. pod
nr 2019/S 100-
242389. Odwołanie dotyczy części 4/Rejonu IV (Letnie i zimowe, ręczne
i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w latach 2019
- 2022 w Rejonie IV -
obejmującym obszar Stoki - Nowosolna).
Odwołujący GNOM podnosił niezgodność z ustawą Pzp czynności Zamawiającego
polegających na:
I.
dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum ANDRO jako najkorzystniejszej
w części 4/Rejon IV postępowania,
II.
zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum Andro w części 4/Rejon IV postępowania,

III.
zaniechaniu wyboru ofer
ty Odwołującego jako najkorzystniejszej w części 4/Rejon IV.
Odwołujący GNOM zarzucał Zamawiającemu, że powyższe czynności zostały
dokonane (względnie zaniechano ich podjęcia) z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz
art. 90 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie zastosowania i nieodrzucenie oferty konsorcjum
Andro, pomimo że wykonawca nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
w szczególności nie udowodnił, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Uchybienia te
doprowadziły do naruszenia interesu Odwołującego GNOM
w uzyskaniu zamówienia i narażenia go przy tym na znaczną szkodę związaną z utratą
spodziewanego zysku z tytułu realizacji kontraktu, który powinien mu być przyznany.
Odwołujący GNOM wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum Andro jako najkorzystniejszej
w części 4/Rejon IV,
2)
dokonania czynności odrzucenia oferty Konsorcjum Andro z postępowania w części
4/Rejon IV,
3)
powtórzenia czynności oceny i badania ofert oraz dokonania wybory oferty
Odwołującego GNOM jako najkorzystniejszej w części 4/Rejon IV postępowania.
Wiedzę o niezgodnych z przepisami ustawy czynnościach (zaniechaniach)
Odwołujący GNOM powziął w dniu 31 października 2019 r., toteż termin zawity do wniesienia
odwołania został dotrzymany. Kopia odwołania została przesłana Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania i w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Wpis został uiszczony na rachunek UZP.
W
uzasadnieniu Odwołujący GNOM wskazał, że nie może się zgodzić się z wynikiem
badania i oceny ofert przekazanym przez Zamawiającego dla Części 4/Rejon.
Za pismem z dnia 20.08.2019 r. Andro została wezwana do złożenia wyjaśnień
w zakresie rażąco niskiej ceny. W szczególności Zamawiający zwrócił się o złożenie
dowodów - między innymi szczegółowej kalkulacji wszystkich kosztów i zysku, dotyczących
ceny jednostkowej brutto -
wskazując dalej na koszty pracy sprzętu, koniecznego do
zrealizowania prz
edmiotu zamówienia, koszty związane ze zbieraniem śmieci z pasów
drogowych, koszty związane ze zbieraniem śmieci z torowisk, koszty związane z koszeniem
torowisk w pasach drogowych, koszty ogólne działalności firmy.
Z dokumentacji postępowania wynika, że Andro złożyło wyjaśnienia, które w całości
uznała za tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie ich poufnego charakteru zostało
udostępnione Odwołującemu GNOM. Wynika z niego, że Konsorcjum ANDRO referuje do
nieobowiązującej już definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (wskazano na art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie art. 11 ust. 2).

W uzasadnieniu
zastrzeżenia podniesiono, iż treść wyjaśnień zawiera informacje
o kontaktach handlowych z dostawcami soli, piasku i paliwa. Z tego Odwołujący GNOM
wywodzi, że wyjaśnienia RNC nie zawierają innych dowodów, niż oferty lub umowy
z kontrahentami (ewentualnie nie zawierają nawet nich). W szczególności wyjaśnienia nie
zostały poparte dowodami w postaci umów z pracownikami.
B
iorąc pod uwagę zapisy SIWZ oraz charakter zamówienia, kluczowym elementem
decydującym o jego należytej realizacji jest zatrudnienie odpowiedniej liczby osób.
Zamawiający wręcz wprost wymaga, aby to było minimum 10 pracowników bezpośrednio
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wszystkie czynności związane z przedmiotem
zamówienia, określone w pkt. 3.1.1 i 3.1.2 SIWZ i jednocześnie ujęte w umowie
w
§ 1 ust. 2 i 3.
Andro podało w uzasadnieniu tajemnicy, że w wyjaśnieniach opisano sposób
pozyskiwania do pracy pracowników fizycznych, co minimalizuje koszty pracy. Odwołujący
GNOM funkcjonuje na rynku od
kilkunastu lat i ma bogate doświadczenie w wykonywaniu
podobnych usług. Powyższe stwierdzenie, o rzekomych szczególnych możliwościach
rekrutacyjnych, pozwalających docelowo pozyskiwać zasoby ludzkie za niższe
wynagrodzenie, jest gołosłowne, a wręcz mało poważne. Najważniejszym czynnikiem
decydującym o zaangażowaniu do pracy fizycznej jest prostu wysokość pensji. Twierdzenia
te nie odnoszą się kadry kierowniczej, której uposażenie jest wysokie i gdzie o podjęciu
pracy w konkretnym miejscu decyduje wiele innych przesłanek (dodatkowe świadczenia,
narzędzia pracy, lokalizacja biura etc). Odwołujący GNOM podaje więc pod wątpliwość, że
wyjaśnienia zawierają szczególny sposób pozyskiwania pracowników. Przede wszystkim
jednak podkreśla, że żaden mechanizm nie może być dowodem na dostępność taniej siły
roboczej. Takim dowodem może być tylko umowa o prace z konkretnymi ludźmi.
Wszystkie czynności składające się na utrzymanie letnie i zimowe wymagają udziału
pracowników fizycznych. Żadnej operacji nie można zautomatyzować. Niezbędne jest
zatrudnienie ludzi, zwłaszcza, że mamy do czynienia także z oczyszczaniem ręcznym.
Zamówienie oparte jest bowiem w zasadniczej mierze na pracy ludzkiej. Świadczenia
pracownicze stanowią zaś podstawowy element kalkulacyjny, wymagający szczególnej
uwagi. W odróżnieniu bowiem od umów handlowych, na dostawy czy najem sprzętu, gdzie
można zawrzeć różne klauzule odpowiedzialności przedsiębiorcy i zabezpieczenia, o tyle
w umowach o pracę tego zrobić się nie da. W Polsce nie ma obowiązku pracy, a aktualnie
porzucanie miejsca pracy jest zjawiskiem nierzadkim.
Spółka GNOM, z racji skali działalności, jest strategicznym partnerem dostawców
takich materiałów jak sól, piasek, paliwo etc. Jest praktycznie niemożliwe, aby Andro miało
lepsze warunki niż GNOM (Odwołujący obsługuje permanentnie od wielu lat nie tylko drogi
w granicach miast, ale również autostrady, drogi ekspresowe i inne). Powyższy towar

zużywa w znacznych ilościach, a to jest przecież główny czynnik negocjacji z kooperantami.
Jest mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe, aby Andro miała w tym względzie większe
możliwości. Tak więc warunki zakupu tych materiałów nie mogły działać na korzyść Andro,
w porównaniu do GNOM. Dotyczy to również sprzętu, kosztów jego eksploatacji itd.
Zatem o niższej cenie musiały zdecydować koszty płacowe. Odwołujący GNOM
domniemywa, że wyjaśnienia nie zawierają w tym zakresie żadnych dokładnych wyliczeń,
ani przede wszystkim nie zawi
erają dowodów, tak na okoliczność owego „tajemniczego”
narzędzia rekrutacyjnego, czy też wysokości wynagrodzeń. Ponadto, nie zawierają danych
związanych z kosztami zakupu i utrzymania taboru oraz ogólnego zarządu (obsługi
administracyjnej). W tym ostatnim zakresie Andro ws
kazało jedynie na „minimalizację
k
osztów obsługi administracyjnej”.
Podsumowując, Odwołujący podnosił, że:
-
wyjaśnienia Andro nie obejmują (lub omawiają je skrótowo, pobieżnie) kluczowych
elementów kosztotwórczych związanych z realizacją zamówienia, takich jak wynagrodzenia
pracowników, koszty zakupu sprzętu oraz jego eksploatacji, koszty zarządu (utrzymania
biura, pracowników administracyjnych, zużycia mediów, podatków od nieruchomości etc);
-
wyjaśnienia nie zawierają dowodów potwierdzających wskazane okoliczności.
Powyższe dyskwalifikuje te wyjaśnienia w kontekście art. 90 ust. 3 Pzp oraz art. 89
ust. 1 pkt 4 Pzp. W rezultacie oferta Andro powinna być odrzucona. Taka ocena znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie.
Dla przykładu Odwołujący GNOM wskazał na orzeczenia:
wyrok KIO z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. KIO 809/19); wyrok z dnia 14 marca 2017 r.
Sądu
Okręgowego w Warszawie, (sygn. XXIII Ga 967/16); wyrok z dnia 30 maja 2018 r. Sądu
Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXIII Ga 255/18).
Zdani
em Odwołującego GNOM, pomimo nieznajomości wyjaśnień, nie mogą być one
kompleksowe i wyczerpujące, skoro (najpewniej) nie zawierają w szczególności dokładnych
informacji na temat
kosztów zatrudnienia pracowników, zakupu i utrzymania narzędzi
i urządzeń, ogólnych kosztów zarządu.
W świetle powyższego, zdaniem Odwołującego GNOM, wniesienie odwołania jest
konieczne i zasługuje na uwzględnienie w całości.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania
odwoławczego, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, jak również biorąc
pod uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w SIWZ, złożonych w postępowaniu
o udzieleni
e zamówienia ofertach, odwołaniach, złożonych pismach procesowych
wraz z załącznikami, a także wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole,
Izba ustaliła i zważyła, co następuje:


Ustalono, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
któregokolwiek z odwołań w całości w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy
ich, Izba skierow
ała odwołania na rozprawę

Ustalono dalej, że wykonawcy wnoszący odwołanie posiadają interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy
c
zynności badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej innego Wykonawcy
w poszczególnych częściach prowadzonego postępowania, pozbawia Odwołujących w tych
częściach, gdzie złożyli oferty możliwości uzyskania zamówienia i podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz wykonywania zamówienia. Wypełnione zostały
zatem materialnoprawne przesłanki do rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179
ust. 1 ustawy Pzp.

Do postępowania o sygn. akt KIO 2277/19 zgłoszenie przystąpienia złożyli
następujący wykonawcy:
3) (1) A. F.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANDRO” A. F. z
siedzibą w Koluszkach oraz (2) D. W. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą „DAR" D. W. z siedzibą w Łodzi (Konsorcjum ANDRO); po stronie
Zamawiającego;
4)
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych FLORA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
po stronie Odwołującego Konsorcjum SOFT

Do postępowania o sygn. akt KIO 2278/19 zgłoszenie przystąpienia po stronie
Zamawiającego złożyli wykonawcy (1) A. F. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
„ANDRO” A. F. z siedzibą w Koluszkach oraz (2) D. W. prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą „DAR" D. W. z siedzibą w Łodzi (Konsorcjum ANDRO).

Izba stwierdziła skuteczność i prawidłowość wszystkich złożonych przystąpień.


W sprawie o sygn. akt KIO 2277/19
, Izba ustaliła, że:

Zgodnie z Rozdziałem 5 Warunki udziału w postępowaniu, w punkcie 5.1.3.2.1 SIWZ
Zamawiający określił, że Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
w ramach 4 części zamówienia co najmniej 8 pługoposypywarkami oraz co najmniej
1awaryjnie (łączna ilość pługoposypywarek co najmniej 9 sztuk), w tym co najmniej 2
pojazdami bazowymi do pługoposypywarek (odpowiednio dla danej części zamówienia),
spełniającymi wymogi normy emisji spalin EURO 5.
W punkcie 5.1.3.2.2. SIWZ określono, że Wykonawca winien dysponować sprzętem –
dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę, w tym:
1) co najmniej 2 samochodami osobowo
– ciężarowymi, spełniającymi wymogi normy
EURO 5, z możliwością przewozu minimum 5 osób - o parametrach wskazanych
w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt 1.2.1),
2) co najmniej 2 samochodami osobowo
– ciężarowymi, spełniającymi wymogi normy
EURO 5, z możliwością przewozu minimum 3 osób - o parametrach wskazanych
w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt 1.2.2),
3) co najmniej 1 samochodem ciężarowym - o parametrach wskazanych w załączniku
nr 1a do OPZ (SST w pkt 1.2.3),
4) co najmniej 1 ładowarką bądź koparkoładowarką - o parametrach wskazanych
w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt 1.2.4),
5) co najmniej 2 ciągnikami rolniczymi lub lekkimi pojazdami wielofunkcyjnymi -
o parametrach wskazanych w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt 1.2.5),
6) c
o najmniej 2 małogabarytowymi specjalistycznymi pojazdami wielofunkcyjnymi –
o parametrach wskazanych w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt 1.2.6.1)
lub
a) co najmniej 2 zamiatarkami chodnikowymi - o parametrach wskazanych
w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt. 1.2.6.2) wraz z parametrami technicznymi
(doposażeniem zimowym) – wskazanym w SST w pkt 1.2.6.3
lub
w przypadku braku doposażenia zimowego do zamiatarki chodnikowej (opisanego
w SST w pkt 1.2.6.3) Wykonawca winien dysponować:
b) co najmniej 2 zamiatarkami chodnikowymi - o parametrach wskazanych
w załączniku nr 1a do OPZ (SST w pkt. 1.2.6.2) oraz
c) co najmniej 1 dodatkowym ciągnikiem rolniczym bądź co najmniej 1 dodatkowym
lekkim pojazdem wielofunkcyjnym -
o parametrach wskazanych w załączniku nr 1a do OPZ
(SST w pkt 1.2.5)
– zgodnie z SST pkt 1.2.6.4,
7) co najmniej 1 zamiatarką uliczną - o parametrach wskazanych w załączniku nr 1a
do OPZ (SST w pkt 1.3), 8) co najmniej 1 wytwornica solan
ki o wydajności solanki o stężeniu

30% nie mniejszej niż 800 l/h - o parametrach wskazanych w załączniku nr 1a do OPZ (SST
w pkt 1.6),
Uwagi:
1) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
(maksymalnie na dwie części), na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt.
5.1.3.2.1 SIWZ -
winien wykazać się sprzętem odpowiadającym sumie ilości dla danych
części zamówienia. Sprzęt nie może się powtarzać. Np. wykonawca składając ofertę na 2
części zamówienia (np. część nr 1 i 2) winien wykazać co najmniej 14 pługoposypywarkami
oraz 2 awaryjnymi (w tym dla części nr 1 – 8 szt pługoposypywarek + 1 awaryjnie, dla części
nr 2 -
6 szt pługoposypywarek + 1 awaryjnie),
 w tym, co najmniej 4 pojazdami bazowymi
do pługoposypywarek (co najmniej po 2 pojazdy bazowe dla każdej części zamówienia),
spełniającymi wymogi normy EURO 5.
2) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
(maksymalnie na dwie części), na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt.
5.1.3.2.2 SIWZ -
winien wykazać się sprzętem odpowiadającym sumie ilość dla danych
części zamówienia. Sprzęt nie może się powtarzać, z zastrzeżeniem uwagi w punkcie 6)
(wytwornica solanki). Np. wykonawca składając ofertę na 2 części zamówienia winien
wykazać się co najmniej 4 samochodami osobowo – ciężarowymi, spełniającymi wymogi
normy EURO 5, z możliwością przewozu minimum 5 osób (po 2 szt. dla każdej części
zamówienia).
3) Sprzęt opisany w pkt. 5.1.3.2.1 oraz 5.1.3.2.2 SIWZ winien posiadać parametry nie
gorsze niż opisane w załączniku nr 1a do OPZ (SST).
4) Wykonawca w Wykazach narzędzi (sprzętu) – (wzór stanowią Załączniki nr 6a i 6b
do SIWZ) -
winien wskazać numer identyfikacyjny pojazdu m.in.: numer rejestracyjny
(jeśli dotyczy), numer inwentarzowy lub inny identyfikujący dany pojazd. Niniejsza informacja
jest niezbędna zamawiającemu w celu sprawdzenia czy wykonawca nie wskazuje tego
samego pojazdu na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2
SIWZ w dwóch częściach zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.
5) W przypadku, gdy wykonawca na potwierdzenie spełniania pkt 5.1.3.2.2 ppkt.6) nie
wykaże się co najmniej 2 małogabarytowymi specjalistycznymi pojazdami wielofunkcyjnymi,
winien wskazać:
 pojazd o parametrach opisanych w pkt 5.1.3.2.2 ppkt.6) lit a) SIWZ lub 
pojazd o parametrach opisanych w pkt 5.1.3.2.2 ppkt.6) lit b) i c) SIWZ łącznie.
6) W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia na
potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.1.3.2.2 ppkt 8) SIWZ (wytwornica
solanki) winien dysponować:
 co najmniej 2 szt. wytwornicy solanki o wydajności wytwarzania solanki o stężeniu
30% nie mniejszej niż 800 l/h (po 1 szt. na każdą część zamówienia)

lub
 co najmniej 1 szt. wytwornicy solanki o wydajności wytwarzania solanki
o stężeniu 30% nie mniejszej niż 1600 l/h.

W Załączniku nr 1a SST podano, że pługoposypywarki winny składać się z trzech
elementów: pojazdu bazowego, pługa odśnieżnego i posypywarki. Pojazd na podwoziu
ciężarowym, dostosowany gabarytowo do parametrów ulic objętych utrzymaniem,
wyposażony w pług sterowany z kabiny kierowcy z możliwością odkładu płużonego śniegu
na jedną lub drugą stronę oraz posypywarkę automatyczną umożliwiającą rozsyp dowolnego
materiału (sól, piasek, mieszanka), sterowaną z kabiny kierowcy w zakresie ilości
podawanego materiału oraz szerokości posypu oraz zbiorniki na solankę wraz z systemem
zwilżania nią wysypywanej soli. Przeznaczone będą do odśnieżania i posypywania dróg
przekazanych w utrzymanie na danym Rejonie.
Pojazd bazow
y do pługoposypywarki stanowi nośnik do pługa odśnieżnego oraz
posypywarki. Pojazd ten powinien być wyposażony w sprawne niezbędne układy
pozwalające na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:
 podnoszenie i opuszczanie pługa odśnieżnego wraz z dociskiem i przestawianiem
prawo
– lewo. Dla pługów dwulemieszowych łamanych o zmiennej geometrii pojazd bazowy
musi zapewnić automatyczne ustawienie pługa w literę V i odwrócone V;
 wybór środka do posypywania dróg (ustawianie parametrów posypywarki);
 środki do zwalczania śliskości (sól drogowa, chlorek wapnia itp.), uszorstniające
(piach);
 regulacja ilości środka wysypywanego na drogę oraz stopnia zwilżenia soli
drogowej solanką (regulacja wypływu solanki poprzez sterowanie pompą solanki);
 regulacja asymetrycznym posypywaniem;
 regulacja szerokości posypywania;
 ostrzegawcze oświetlenie błyskowe koloru żółtego lub zespoloną lampę
sygnalizacyjną np. na dachu kabiny.
Posypywarka powinna spełniać następujące wymagania:
 pojemność zbiornika na materiał sypki 3,0 m3 – 8,0 m3 ;
 powinna być wyposażona w plandekę zabezpieczającą materiał do posypywania
dróg przed opadami atmosferycznymi;
 pojemność zbiorników na solankę nie mniejsza niż 1000 l;
 system zraszania soli drogowej solanką z zastosowaniem pompy solanki lub
grawitacyjnie;
 powinna posiadać regulację ilości wysypywanego środka sterowaną z kabiny
kierowcy pojazdu bazowego;

 powinna posiadać możliwość przełączania na rodzaj stosowanego środka do
posypywania d
róg: środki chemiczne (np. sól, chlorek wapnia, chlorek magnezu)
i uszorstniające (np. piach).
Charakterystyka pługu odśnieżnego zamontowanego na pojeździe bazowym.
Pojazd pełniący rolę pługoposypywarki powinien być wyposażony w pług odśnieżny
jedno lub wielosegmentowy, wielolemieszowy (minimum 3 lemiesze).
 lemiesz o szerokości roboczej minimum 2,5 m, zakończony końcówką gumową;
 oznakowany lemiesz pługa ze sterowaniem z kabiny kierowcy;
 pług powinien być wyposażony w specjalne stelaże zapobiegające osadzaniu się
pługowanego śniegu na przedniej szybie kabiny kierowcy, a w przypadku pługów
jednosegmentowych powinien być odpowiednio wyprofilowany;
 pług odśnieżny powinien posiadać elastyczne, podatne lemiesze, odchylające się
np. po najechaniu na
wystającą z jezdni studzienkę, próg zwalniający bądź inną tego typu
przeszkodę.
Zamawiający dopuszcza również do stosowania pługi odśnieżne łamane o zmiennej
geometrii, dwulemieszowe i dwusegmentowe o następujących właściwościach:
 pług powinien być wyposażony w specjalne stelaże zapobiegające osadzaniu się
pługowanego śniegu na przedniej szybie kabiny kierowcy;
 pług odśnieżny powinien posiadać elastyczne, podatne lemiesze, odchylające się
np. po najechaniu na wystającą z jezdni studzienkę, próg zwalniający bądź inną tego typu
przeszkodę;
 pług odśnieżny ustawiony w literę V lub odwrócone V musi gwarantować
odśnieżanie na szerokości pojazdu bazowego pługoposypywarki.
W Rozdziale zawierającym opis wymaganych pojazdów podano, że:
1.2.1 Samochód osobowo-ciężarowy spełniający wymogi normy EURO 5,
z możliwością przewozu minimum 5 osób i skrzynią załadunkową o dopuszczalnym
załadunku w przedziale 600kg – 1200 kg, w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki na Rejon,
przemnożone przez liczbę Rejonów zamówienia, na które składana jest oferta.
1.2.2. Samochód osobowo-ciężarowy spełniający wymogi normy EURO 5
z możliwością przewozu minimum 3 osób i skrzynią załadunkową o dopuszczalnym
załadunku w przedziale 600 kg – 1200 kg w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki na Rejon,
przemnożone przez liczbę Rejonów zamówienia, na które składana jest oferta.
UWAGA! Dla każdej części zamówienia jeden z tych pojazdów musi posiadać
samowyładowczą skrzynię załadunkową.

1.2.3. Samochód ciężarowy – z samowyładowczą skrzynią o ładowności nie
mniejszej niż 5t – w ilości minimum 1 sztuka na Rejon, przemnożona przez liczbę Rejonów
zamówienia, na które składana jest oferta,
1.2.4. Ładowarka bądź koparkoładowarka o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m3 ,
w ilości 1 sztuka na Rejon przemnożona przez liczbę Rejonów zamówienia, na które
składana jest oferta.
1.2.5. Ciągnik rolniczy lub lekki pojazd wielofunkcyjny w ilości minimum 2 sztuki na
Rejon, przemnożone przez liczbę Rejonów zamówienia, na które składana jest oferta.
Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór sprzętu jakim chce realizować usługę letniego
i zimowego oczyszczania dróg: ciągnik rolniczy lub lekki pojazd wielofunkcyjny, spełniające
wymogi Zamawiającego opisane poniżej, mając na uwadze różnorodność terenów jakie
znajdują się w poszczególnych rejonach Miasta Łodzi. Dopuszcza się stosowanie dwóch
rodzajów sprzętu jednocześnie, jednak w ilości łącznej minimum 2 sztuk na każdą część
zamówienia.
1.2.5.1. Ciągnik rolniczy powinien spełniać następujące wymogi:
 dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 4,5t,
 szerokość ciągnika winna mieścić się w przedziale 1,2m – 2,0m,
 przynajmniej 2 ciągniki na każdą część zamówienia winny być wyposażone
w niskociśnieniowe opony z delikatnym bieżnikiem, wykorzystywanym w sezonie letnim do
rea
lizacji usługi koszenia trawników. Każdy z ciągników powinien być wyposażony
w następujący osprzęt:
 kosiarkę bijakową z funkcją zbierania trawy o szerokości w przedziale 1,0m–2,0m
(w częściach zamówienia obejmujących rejony VI, VIII w przedziale 1,0m–1,6m).
 pług odśnieżny dwulemieszowy łamany (o zmiennej geometrii), sterowany z kabiny
operatora, prawo
– lewo oraz w odwrócone V z dociskiem do podłoża i gumowymi listwami
dolnymi,
 posypywarkę montowaną na ciągniku o załadunku nie mniejszym niż 300kg,
Jeden z ciągników na każdą część zamówienia (jeśli Wykonawca nie zdecyduje się
na zastosowanie lekkich pojazdów wielofunkcyjnych zamiast ciągników rolniczych, bądź
zamiast zamiatarek chodnikowych małogabarytowych specjalistycznych pojazdów
wielofunkcyjnyc
h) winien być wyposażony w posypywarkę ciągnioną o pojemności na
materiał sypki w przedziale 0,5m3 – 3,0m3 . Zamawiający zaleca stosowanie posypywarek
doczepnych wyposażonych również w zbiorniki solanki, system zraszania soli drogowej
i opcje wyboru środka do posypywania.
1.2.5.2 Lekki pojazd wielofunkcyjny powinien spełniać następujące wymogi:
 dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 2,5t,

 szerokość pojazdu nie większa niż 1,0 m – 1,5 m,
 pojazd powinien posiadać niskociśnieniowe szerokie opony przeznaczone do
poruszania się również po trawnikach. Lekki pojazd wielofunkcyjny powinien spełniać
następujące funkcje:
 zamiatarki z funkcją zbierania, oraz zbiornikiem na zmiotki, o maksymalnej
szerokości zamiatania nie mniejszej niż 2,2 m, zbiornik na czystą wodę do zraszania
szczotek do zamiatania;
 kosiarki z funkcją zbierania oraz zbiornikiem na trawę;
 pługoposypywarki wyposażonej w pług odśnieżny dwulemieszowy łamany
(o zmiennej geometrii), sterowany z kabiny operatora prawo
– lewo oraz w literę V i
odwrócone V z dociskiem do podłoża gumowymi listwami dolnymi, posypywarkę montowaną
na pojeździe.

Zamawiający ustalił, że kryterium oceny będzie Aspekt środowiskowy - dodatkowe
pojazdy bazowe do pługoposypywarek, spełniające normę emisji spalin EURO 5 (P),
w wysokości 20%, gdzie można było otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawca otrzyma 5 pkt. - w przypadku zaoferowania co najmniej 1 dodatkowego
pojazdu bazowego do pługoposypywarki, spełniającego wymogi normy emisji spalin EURO
5, ponad wym
agane 2 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt.
5.1.3.2.1 SIWZ).
Wykonawca otrzyma 10 pkt. - w przypadku zaoferowania co najmniej 2 dodatkowych
pojazdów bazowych do pługoposypywarek, spełniających wymogi normy emisji spalin EURO
5
, ponad wymagane 2 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
(pkt. 5.1.3.2.1 SIWZ).
Wykonawca otrzyma 15 pkt. - w przypadku zaoferowania co najmniej 3 dodatkowych
pojazdów bazowych do pługoposypywarek, spełniających wymogi normy emisji spalin EURO
5, ponad wymagane 2 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
(pkt. 5.1.3.2.1 SIWZ).
Wykonawca otrzyma 20 pkt. - w przypadku zaoferowania co najmniej 4 dodatkowych
pojazdów bazowych do pługoposypywarek, spełniających wymogi normy emisji spalin EURO
5, ponad wymagane 2 na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
(pkt. 5.1.3.2.1 SIWZ).

Zamawiający wymagał złożenia przez Wykonawcę wraz z JEDZ Wykazu narzędzi
(sprzętu) - Załącznik nr 6a do SIWZ - wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

o podstawie dysponowania tymi zasobami
. Zamawiający wymagał złożenia Wykazu narzędzi
(sprzętu) (1) – PŁUGOPOSYPYWARKI do oferty z uwagi na dokonanie prawidłowej oceny
ofert w kryterium pozacenowym „Aspekt środowiskowy - dodatkowe pojazdy bazowe do
pługoposypywarek, spełniające normę emisji spalin EURO 5 (P)”. Wskazane narzędzia
(sprzęt) w Wykazie narzędzi (sprzętu) w Załączniku nr 6a do SIWZ były brane pod uwagę
przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
oraz ich parametry badane będą przy ocenie oferty w kryterium pozacenowym „Aspekt
środowiskowy - dodatkowe pojazdy bazowe do pługoposypywarek, spełniające normę emisji
spalin EURO 5 (P)”.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca miał złożyć Wykaz narzędzi (sprzętu) - wg
wzoru Załącznik nr 6b do SIWZ - wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi (sprzętu) (2) – POZOSTAŁY
SPRZĘT – w odniesieniu do pozostałego sprzętu wymaganego przez Zamawiającego na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.

Przystępujący Konsorcjum ANDRO w ofercie złożyło Wykaz sprzętu zawierający
9 pozycji dla pługoposypywarek, w tym:
1) DAF, ELW 5T56, EURO 5
2) DAF, ELW FF17, EURO 5
3) DAF, ELW ML62, EURO 5
4) DAF, ELW MM18, EURO 5
5) DAF, ELW FR77, EURO 5
6) Mercedes Benz, EBR 66RY, Euro 5
7) MAN, ELW CE91
8) MAN, ELW60U9
9) Mercedes Benz, ELW LC20, awaryjnie.

W dniu 20 września 2019 roku Przystępujący ANDRO został w trybie art. 26 ust. 1
ustawy Pzp wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych w punkcie 5.1.3.2.2 SIWZ, to jest Wykazu narzędzi
(sprzętu) (2) Pozostały sprzęt, w zakresie określonym w SIWZ.
1 października 2019 roku Przystępujący ANDRO złożył wymagany Wykaz,
zawierający 8 pozycji, w tym:
1)
samochód osobowo-ciężarowy 2 sztuki:
a) IVECO, ZCFC35C31D5948571, EURO 5
b) VW Transporter, WV1ZZZ7JZCX008383, EURO 5

2)
samochód osobowo-ciężarowy 2 sztuki:
a) Mercedes Benz, WDB9061331N534719, Euro 5
b) Mencedes Benz, WDB9066351S841287, Euro 5
3)
samochód ciężarowy 1 sztuka MAN, WMAT34ZZZYM291478
4)
ładowarka lub koparko-ładowarka CASE, FNH69STNHHH01986
5)
ciągnik rolniczy 2 sztuki:
a) PRONAR, EL168S
b) PRONAR, EL 169S
6) zamiatarka chodnikowa
– 2 sztuki:
a) SCHMIDT, SK1105154
b) SCHMIDT, NW71
c)
dodatkowy ciągnik – 1 sztuka, PRONAR, EL070S
7) zamiatarka uliczna, 1 sztuka, Mercedes Benz, WDB6740902K003937
8) wytwornica solanki, 1 sztuka, ST3000A

W dniu 2 października 2019 roku Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 4
w związku z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Przystępującego Konsorcjum ANDRO do złożenia
wyjaśnień w zakresie wpływu na realizację przedmiotowego zamówienia zaangażowania
sprzętu Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze, mając na myśli prowadzone
postępowanie – POŁUDNIE część 4/Rejon XI Olechów - Andrzejów oraz PÓŁNOC część
4/Rejon IV Stoki - Nowosolna, gdzie podano w ofe
rtach ten sam sprzęt, mianowicie
pługoposypywarki. Zgodnie z zapisami SIWZ – Załącznik nr 1a do OPZ – wykonawca
składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany był wykazać, że
dysponuje sprzętem w ilości stanowiącej sumę jednostek sprzętowych wymaganych dla tych
części.
Konsorcjum ANDRO złożyło wyjaśnienia dla części 3 i 4 zamówienia w dniu
4 października 2019 roku, podnosząc że zaangażowanie sprzętu w inne przedsięwzięcia nie
wpłynie na realizację zamówienia. Wykonawca oświadczył, że dysponuje potencjałem
technicznym
– pługoposypywarkami – niezbędnym do realizacji umowy, zgodnie
z załączonym do wyjaśnień wykazem. Wykaz zawierał 20 pozycji, przy czym przy 15
samochodach różnych marek, identyfikowanych przez numery VIN zaznaczono, że spełniają
wymogi normy emisji spalin EURO 5. Wykaz nie zawierał przypisania pojazdów do
konkretnych części zamówienia.
15 października 2019 roku Zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 w związku z art. 22d
ust. 2 ustawy Pzp wezwał konsorcjum ANDRO do złożenia wyjaśnień w zakresie wpływu na
realizację przedmiotowego zamówienia zaangażowania sprzętu Wykonawcy w inne
przedsięwzięcie gospodarcze. Zamawiający zwrócił się o dookreślenie (przyporządkowanie)

sprzętu do określonego postępowania / rejonu. Ponadto Zamawiający zauważył, że
w Wykazie Pozostałego sprzętu (2) dla dwóch rejonów wskazano ten sam sprzęt
o wymienionych numerach VIN i rejestracyjnych. Zamawiający, z uwagi na to, że wskazany
sprzęt w 4 różnych rejonach (po 2 rejony na postępowanie) powtarza się, podał w wątpliwość
należyte wykonanie zamówienia oraz wykonanie w sposób zgodny z zapisami SIWZ i OPZ
oraz wzorem umowy.
Przystępujący Konsorcjum ANDRO dwukrotnie wnioskowało o przedłużenie terminu
na złożenie wyjaśnień, uzasadniając prośbę chorobą pełnomocnika, a następnie
koniecznością zarejestrowania pojazdów do wykonania zamówienia w Polsce i nadania im
polskich numerów rejestracyjnych. Ostatecznie termin do złożenia wyjaśnień wyznaczono na
dzień 25/10/2019.
W wyznaczonym terminie, dla części 4 zamówienia Przystępujący wskazał
następujący sprzęt:
-
pługoposypywarki:
1)
Mercedes Benz, EL851KJ, EURO 5
2)
Mercedes Benz, EL844RV, EURO 5,
3)
IVECO, EL150VL, EURO 5,
4)
Mercedes Benz, EL519MX, EURO 5,
5)
Mercedes Benz, EL364KS, EURO 5,
6)
Mercedes Benz, EL133ME, EURO 5,
7)
IVECO, EL265NS
8)
Mercedes Benz, EL461HM
9)
DAF, EL470NA.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie w części
zasługiwało na uwzględnienie


Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp

Za
rzut opisany w odwołaniu nie zasługiwał na uwzględnienie, tak co do
przedstawienia w wykazach ciągników siodłowych, jak też wywrotek ciężarowych.
Jak wynika z zapisów SST (Załącznik nr 1a) pługoposypywarki miały składać się
z trzech elementów: pojazdu bazowego, pługa odśnieżnego i posypywarki. Pojazd miał mieć
podwozie
ciężarowe, dostosowane gabarytowo do parametrów ulic objętych utrzymaniem.
Miały być wyposażony w pług sterowany z kabiny kierowcy z możliwością odkładu płużonego
śniegu na jedną lub drugą stronę oraz posypywarkę automatyczną umożliwiającą rozsyp
dowolnego materiału (sól, piasek, mieszanka), sterowaną z kabiny kierowcy w zakresie ilości
podawanego materiału oraz szerokości posypu oraz zbiorniki na solankę wraz z systemem

zwilżania nią wysypywanej soli. Dalej Zamawiający wskazał, że pojazd bazowy do
pługoposypywarki stanowi nośnik do pługa odśnieżnego oraz posypywarki. Pojazd ten
powinien być wyposażony w sprawne niezbędne układy pozwalające na automatyczne
sterowanie z kabiny kierowcy
określonymi funkcjami.
W ocenie Izby oznacza, to że Zamawiający dopuścił, by wykonywanie przedmiotu
zamówienia odbywało się nie tylko za pomocą pojazdów fabrycznie wyprodukowanych jako
pługoposypywarki, ale również za pomocą pojazdów, które do wykonania opisanych w SST
funkcji odpowiednio przystosowano. Zamawiający wyraźnie zaznaczył w SST, że
pługoposypywarki miały składać się z wyodrębnionych części, to jest pojazdu bazowego,
pługu i posypywarki. W ocenie Izby słusznie Przystępujący ANDRO zauważył w swoim
stanowi
sku pisemnym i na rozprawie, że Zamawiający kierował się funkcjonalnością danego
pojazdu, a nie nadaną mu fabrycznie nazwą.
W specyfikacji zaznaczono jedynie, że pojazd bazowy miał być zbudowany na
podwoziu ciężarowym. Natomiast Odwołujący nie kwestionował, że zarówno ciągniki DAF,
jak też wywrotki takiego podwozia nie posiadają. Co więcej, w przypadku wywrotek
Odwołujący w odwołaniu sam przyznał, że pojazdy te mają podwozie ciężarowe. Ponadto
Zamawiający w SIWZ nie określił w żaden sposób jaki pojazd może być pojazdem bazowym.
Nie określono również w SST, że jakieś pojazdy takiej podstawy dla pługoposypywarki nie
mogą pełnić. Istotne raczej dla Zamawiającego było, że pojazd bazowy z odpowiednim
wyposażeniem, opisanym w zakresie funkcji niezbędnych do wykonania, zadania
pługoposypywarki będzie wykonywał. Zamawiający w całym dokumencie SIWZ posługiwał
się pojęciem pojazdu bazowego. Takie sformułowania użyte są zarówno w opisie warunków
udziału, kryterium oceny ofert, jak też specyfikacjach technicznych. Nie ma natomiast w tych
dokumentach
mowy,
że
jedynie
pojazd
będący
fabrycznie
wyprodukowaną
pługoposypywarką taką funkcję może pełnić. Dokumentacja postępowania nie zawiera
zakazu wykonywania przedmiotu zamówienia przez pojazdy dostosowane do pełnienia
funkcji
pługoposypywarki.
Odwołujący w żaden sposób, tak w odwołaniu, jak też na rozprawie nie wykazał, że
ciągnik siodłowy, jak też wywrotka nie mogą być wykorzystane jako pojazd bazowy
o podwoziu ciężarowym, by ostatecznie pełnić funkcję pługoposypywarki. Przystępujący
złożył natomiast choćby dokumentację fotograficzną obrazującą w jaki sposób ciągnik
siodłowy, czy też wywrotka mogą być przystosowane i wyposażone, by pełnić dodatkowe
funkcje.
Bez znaczenia dla przedmiotu sporu pozostaje definicja ciągnika siodłowego
przywołana przez Odwołującego z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ
w dokumentach źródłowych składających się na dokumentację postępowania Zamawiający

do tej definicji się nie odwoływał i nie posiłkował się w żaden sposób brzmieniem
przywołanych regulacji.
Izba podziela stanowisko Przystępującego ANDRO, że Odwołujący kierował się
jedynie nazwą nadaną nominalnie danemu typowi pojazdów, nie zaś funkcją, którą te
pojazdy mogą wykonywać, a takich wymogów SIWZ dla potwierdzenia spełniania warunków
u
działu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym nie zawierała.
Odwołujący nie wykazał zdaniem składu orzekającego Izby, że przy pomocy pojazdów
ujętych w Wykazach złożonych przez Przystępującego (bez względu, który z nich podlegał
ostate
cznej ocenie Zamawiającego – o czym będzie jeszcze mowa w niniejszym
orzeczeniu), nie zostanie zapewniona realizacja przedmiotu zamówienia.
Z tych powodów zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.

Zarzuty
nie zasługiwały na uwzględnienie w zakresie, w którym referowały do
przedstawienia przez Przystępującego ANDRO nieprawdziwych informacji dotyczących
przeznaczenia 5 z 9 pojazdów podanych w Wykazie złożonym wraz z ofertą (załącznik
nr 6a).
Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że przedstawione w tym wykazie
informacje co do przeznaczenia pojazdów i użytkowania ich jako pługoposypywarki mają
charakter nieprawdziwy. Odwołujący nie zakwestionował prawdziwości podanych przez
Przystępującego ANDRO numerów rejestracyjnych pojazdów DAF, tym bardziej, że
Zamawiający nie wymagał, by pojazdy, czy też same pojazdy bazowe były zarejestrowane
jako pługoposypywarki. Nie wykazano również, że któryś z tych pojazdów nie posiada
wymaganego dodatkowego wyposażenia. Odwołujący nie odnosił się również do podstaw
dysponowania pojazdami przez drugą stronę. Brak jest więc odniesienia do elementów
przedstawionych informacji, którym w tym zakresie można byłoby zarzucić nieodpowiadanie
rzeczywistości. Biorąc pod uwagę wykładnię językową ustalonego w postępowaniu warunku
udziału w zakresie zdolności technicznej, w żaden sposób w ocenie składu nie można
zakwestionować prawdziwości informacji znajdujących się w wykazie złożonym wraz z JEDZ.
Tym bardziej w działaniach samego podmiotu składającego ofertę i Wykaz Izba nie
dopatrzyła się, a Odwołujący nie wykazał działania w sposób umyślny lub chociażby
nieumyślnie.
Izba podkreśla, że co do tego wykazu, pierwotnie złożonego z ofertą, Odwołujący nie
kwestionował natomiast spełnienia warunku w zakresie normy emisji spalin EURO 5 ale
przeznaczenie
wymienionych w wykazie pojazdów.

Przechodząc, do rozważenia, czy Przystępujący ANDRO w wykazie z 25
października 2019 roku złożył nieprawdziwe informacje, które wprowadzały Zamawiającego
w błąd, dostrzeżenia wymaga, że w opisie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający
posługiwał się wymiennie określeniami, że „co najmniej 2 pojazdy bazowe do
pługoposypywarek (odpowiednio dla danej części zamówienia), spełniać mają wymogi normy
emisji spalin EU
RO 5”
lub że „spełniają wymogi normy EURO 5”. W przypadku kryteriów
oceny ofert Zamawiający używał sformułowania „pojazdy bazowe do pługoposypywarek,
spełniające normę emisji spalin EURO 5”.

Na początku rozważań zauważyć przede wszystkim należy, iż Zamawiający nie
określił w zapisach SIWZ w jaki sposób badał będzie prawdziwość złożonych oświadczeń co
do spełniania tego wymogu. Ograniczono się do obowiązku zaznaczenia w formularzu
wzorcowym dla Wykazu sprzętu wyrazu „TAK” w przypadku spełniania normy lub „NIE”
w przypadku braku potwierdzenia tego stanu.
Nie odwołano się do żadnych regulacji
o charakterze prawnym określających w jaki sposób należy rozumieć dane wyrażenia.
Nie wskazano, czy decydujące znaczenie będą miały zapisy ujęte w dokumentach
rejestrow
ych pojazdów, czy też można na potwierdzenie spełnienia wymogu przedstawić
inne dokumenty potwierdzające, że dany pojazd daną normę i w jaki sposób spełnia.
Zamawiający przez zamienne używanie różnych sformułowań nie określił w sposób
decydujący, czy oceniał będzie normy dla silnika, czy normy dla emisji spalin. Co ważne
także, Odwołujący po zapoznaniu się ze stanowiskiem pisemnym przedstawionym przez
Przystępującego ANDRO nie zanegował możliwości rozróżnienia między tymi pojęciami.
Nie rozstrzygając decydująco na razie, czy pojazdy z wykazu złożonego przez
Przystępującego ANDRO w dniu 25/10/2019 roku w ogóle mogły i powinny podlegać ocenie
Zamawiającego (o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia niniejszego
orzeczenia), to w przypadku pojazdu Mercedes - Benz nr rej. EL 461HM oraz pojazdu DAF
nr rej. EL 470NA
w wykazie Przystępującego ANDRO w ogóle nie określono jaką wartość
normy emisji
te pojazdy spełniają. Oznacza to, że pojazdy te w Wykazie oznaczono, jako
pojazdy, za dysponowanie którymi Wykonawca nie oczekiwał przyznania dodatkowych
punktów ramach ustalonego kryterium oceny ofert o aspekcie środowiskowym.
To Odwołujący w odwołaniu wskazał, że nie są spełnione dla nich wymogi normy EURO 5.
Nawet gdyby tak było, to w Wykazie Przystępującego ANDRO nie znajdują się informacje,
które po pierwsze mogłyby Zamawiającego wprowadzić w błąd, po drugie za które
Przystępujący otrzymał dodatkowe punkty. Tym samym w tym zakresie zarzuty odwołania
pozostawały całkowicie poza przedmiotem oceny zasadności przyznania ofercie
Przystępującego ANDRO dodatkowych punktów.
W przypadku pojazdu IVECO (oznaczonego w Wykazie jako EL 150VL), to
Przystępujący wyjaśnił, że Wykaz obarczony był omyłką pisarską, a prawidłowy numer

rejestracyjny pojazdu to EL 150 UL. Tym samym więc wszelkie zarzuty Odwołującego, czy to
co do normy emisji spalin, czy braku ubezpieczenia us
talane były dla innego pojazdu. To zaś
oznacza, że Odwołujący nie wykazał zasadności zarzutów, kierując się nieprawidłowym
ustaleniem stanu faktycznego.
W odniesie
niu do pojazdów:
- Mercedes Benz, EL 851 KJ
- Mercedes Benz, EL 844 RV,
- Mercedes Benz, EL 133 ME,

Odwołujący niewątpliwie bazował na dokumentach dostępnych za pomocą powszechnych
re
jestrów, w tym bazy CEPiK, które określają w dokumentach pojazdu normy dla silnika.
W ramach postępowania dowodowego Przystępujący ANDRO złożył materiały – dokumenty,
które odnoszą się do badań technicznych, z których wynika, że norma emisji spalin dla
danego pojazdu spełnia wymóg EURO 5. Podkreślenia wymaga ponownie, że w SIWZ
Zamawiający nie ustalił materialnego źródła weryfikacji danych co do normy emisji spalin.
Tym samym uznać należało za prawidłowy i wiarygodny każdy dokument, który potwierdzał
będzie osiągnięcie danego parametru. Izba nie miała podstaw, by informacje przedstawione
przez Odwołującego uznać za bardziej wiarygodne od informacji przedstawionych przez
Przystępującego ANDRO. Celem zaprzeczenia dowodowi złożonemu przez Odwołującego
możliwe było, w ocenie składu orzekającego, przedstawienie różnorodnych dokumentów
przeczących tezom odwołania. Taki materiał dowodowy przedstawił Przystępujący.

Odwołujący nie zanegował twierdzeń przedstawionych w złożonej Opinii technicznej,
której celem miało być wskazanie różnic między normami emisji spalin EURO 4 i EURO 5.
Choć opinia ta nie może być potraktowana jako dowód z opinii biegłego – specjalisty i ma
ona jedynie charakter dokumentu prywatnego, czyli stwierdzającego, że osoba, która
podpisała dany dokument złożyła wynikające z niego oświadczenia wiedzy, to twierdzenia,
że możliwe i dopuszczalne jest zastosowanie w pojazdach wyprodukowanych przed 2009
rokiem technologii SCR i EGR czyli zastosowania dodatkowych filtrów lub katalizatorów,
które podniosą parametry pojazdu w zakresie norm emisji spalin nie zostały w żaden sposób
przez Odwołującego podważone.

Reasumując, zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp nie zasługiwały
na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp oraz zarzut
naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 p.z.p.
Z protokołu prac komisji przetargowej z dnia 20 września 2019 roku wynika, że za
najkorzystniejszą została uznana oferta Przystępującego ANDRO. Wobec takiego ustalenia

Zamawiający zdecydował, że wykonawca zostanie wezwany do złożenia dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.
W dniu 31 października 2019 roku w protokole prac komisji przetargowej stwierdzono,
że w dniu 15 października 2019 roku został ponownie wezwany do złożenia wyjaśnień
dotyczących wpływu na realizację tego zamówienia zaangażowania sprzętu w inne
przedsięwzięcie gospodarcze, to jest dookreślenia, przyporządkowania numerów VIN lub
rejestracyjnych do odpowiedniej części zamówienia/rejonu. Wykonawca w Załączniku nr 6b
wyka
zał ten sam sprzęt do realizacji zamówienia w 4 różnych rejonach.
Następnie stwierdzono, że Przystępujący w wyznaczonym terminie przesłał wykaz
sprzętu, z którego wynika, że nadal dysponuje on 4 dodatkowymi pojazdami bazowymi do
pługoposypywarek spełniającymi normy emisji EURO 5, podał też numery rejestracyjne
sprzętu, którym wykona zamówienie w części 4. Wykazany sprzęt jest inny niż wskazany dla
części 4 postępowania Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg
publicznych na terenie Mia
sta Łodzi w latach 2019-2022 –PÓŁNOC
. Komisja
rekomendowała wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej.
Na rozprawie Zamawiający, odpowiadając na pytanie Przewodniczącej, oświadczył,
że dokonał oceny spełniania warunków udziału i przyznania punktów w ramach
wyznaczonych kryteriów na podstawie treści Wykazu załącznika 6a pierwotnie złożonego
wraz z ofertą (vide – protokół z rozprawy – strona nr 6).

Biorąc powyższe ustalenia, Izba uznała, że zarzuty zasługiwały na uwzględnienie,
czego skutkiem było uwzględnienie odwołania w sprawie sygn. akt KIO 2277/19 i nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej w części4/Rejon XI oraz
nakazanie przeprowadzenia procesu badania i oceny ofert, ze szczególnym uwzględnieniem
sposobu przyzna
nia poszczególnym ofertom punktów w rankingu ofert zgodnie z ustalonymi
w SIWZ kryteriami oceny ofert.

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 1 ustawy Pzp treść oferty może ulec zmianie
lub wycofaniu do czasu upływu terminu składania ofert. Oznacza to, iż termin składania ofert
jest wyznacznikiem na osi czasu niezmienności i trwałości treści oferty. Zamawiający może,
w toku badania i oceny ofert, żądać od wykonawców wyjaśnień odnośnie treści złożonych
ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie przez z
amawiającego i wykonawcę
negocjacji dotyczących złożonej oferty. Kierując się postanowieniami ustawy Pzp, przede
wszystkim zaś art. 91 ustawy Pzp zamawiający winien dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Z akt postępowania przedmiotowego postępowania dla części, w której złożono
odwołanie nie wynika, w jaki sposób Zamawiający dokonał oceny spełniania warunku udziału

w postępowaniu i przyznał punkty w ramach ustalonego kryterium aspektu środowiskowego
ofercie Przystępującego ANDRO.
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą Wykazu pojazdów na wzorze
załącznika nr 6a, gdzie dysponowanie określoną flotą pojazdów miało za zadanie po
pierwsze potwierdzać spełnianie warunku udziału w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym, po drugie miało być podstawą oceny, czy danemu wykonawcy
można przyznać dodatkowe punkty w ramach ustalonego kryterium za fakt dysponowania
pojazdami, których użytkowanie w toku wykonywania zamówienia pozytywnie będzie
p
rzekładało się na aspekty środowiskowe, to jest pojazdów o niższym poziomie emisji spalin.
Przystępujący ANDRO wymagany wykaz złożył. Zamawiający kierując się treścią art. 22d
ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do wyjaśnienia przedmiotowego wykazu. W wyniku
złożenia wyjaśnień złożono nowy wykaz na załączniku nr 6a, następnie Przystępujący
ANDRO ponownie był wzywany przez Zamawiającego do przypisania pojazdów z wykazu do
konkretnej części zamówienia, wykaz do oceny warunku i przyznania punktów przyjął
ostate
czną formę w dniu 25 października 2019 roku. Niestety ze złożonych przez
Wykonawcę dokumentów nie wynika teza, którą próbował na rozprawie prezentować
Przystępujący, mianowicie, że składane kolejne wykazy są jedynie dodatkowymi
wyjaśnieniami, nie są to nowe wykazy, nie wskazują one na nowe pojazdy, a ich
przedstawienie miało na celu zobrazowanie Zamawiającemu, że Wykonawca dysponuje
znacznie większą ilością pojazdów niż wymagana w SIWZ spełniających także wymogi
normy emisji spalin. W
żadnym ze złożonych Zamawiającemu wyjaśnień takie tezy się nie
znajdują. W ocenie Izby jest to jedynie stanowisko procesowe Strony. Wyjaśnienia, tak
z 4 października, jak też z 25 października stanowią, że wykonawca dysponuje potencjałem
technicznym do realizacji przedmiotu za
mówienia ze wskazaniem określonej części
zamówienia, a załącznikiem są nowe wykazy.
Oświadczenie Zamawiającego złożone na rozprawie wskazuje, że oceniał on
spełnianie warunku udziału i przyznał punkty Przystępującemu ANDRO na bazie pierwszego
wykazu złożonego wraz z ofertą. Niestety dokumenty stanowiące akta postępowania
o udzielenie zamówienia tezy tej nie potwierdzają lub też nie jest ona do końca jasna.
Analiza treści protokołów prac komisji przetargowej nie wskazuje, że takie działania miały
miejsce.
Co więcej potwierdzają to zarzuty odwołania, gdzie Odwołujący skupił się na
kwestionowaniu właściwości pojazdów z kolejnych wykazów, poniekąd zdaniem Izby
wnioskując, że ostatecznie to te elementy były oceniane. Jaki były w przeciwnym wypadku
cel wyjaśnień prowadzonych przez Zamawiającego, wzywanie Przystępującego do
podporządkowania określonych pojazdów do określonej części zamówienia?.
Gdyby tak jednak było, to w ocenie składu orzekającego, działania Zamawiającego
miałyby nieuprawniony charakter. Nie jest bowiem możliwa taka zmiana treści oferty, jaką

wywodzić można z całokształtu dokumentów złożonych w postępowaniu przez
Przystępującego ANDRO. Powodem takiego stanowiska Izby jest okoliczność, że Wykaz
pojazdów na załączniku 6a zawierał elementy podlegające ocenie w ramach kryterium oceny
ofert. To zaś oznacza, że Wykaz ten musiał pozostać niezmienny w swojej treści
z momentem upływu terminu składania ofert. O ile możliwe jest zastosowanie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp w przypadku Wykazu składanego na potwierdzenie spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, o tyle taka sytuacja jest niedopuszczalna, jeżeli elementy określonego
potencjału wykonawcy podlegają ocenie i warunkują pozycję danego wykonawcy w rankingu.
Dopuszczenie do zmiany w ofercie stawiałoby takiego wykonawcę w uprzywilejowanej
pozycji w stosunku do jego konkurentów. Mógłby on bowiem, po zapoznaniu się z treścią
pozostałych ofert, przedstawić taki potencjał techniczny, który umożliwiałby uzyskanie
maksymalnej liczby punkt
ów i uzyskanie zamówienia. Izba uważa, że nie można
zaakceptować sytuacji, w której konkretyzacja treści oferty następuje po jej
złożeniu. Wyjaśnienia Przystępującego ANDRO wskazywały na nowe elementy związane z
oświadczeniem woli danego Wykonawcy, kształtowałyby więc odmienną treść jego
zobowiązania w odniesieniu do potwierdzenia spełniania warunków udziału i przedstawienia
pojazdów do oceny w ramach kryterium, która pierwotnie w ofercie nie została
uzewnętrzniona. Przystępujący doskonale zdawał sobie sprawę z ograniczeń
wprowadzon
ych w SIWZ, że w przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć
koniczne jest dysponowanie sumą pojazdów wymaganych dla tych części. Należało zatem
tak ukształtować treść wykazów w danych częściach, by pojazdy te nie powtarzały się,
zwłaszcza, że parametry jednostek sprzętowych podlegały ocenie. Nie jest
usprawiedliwieniem takiego zachowania okoliczność, że to Zamawiający skierował do
wykonawcy wezwanie. Zamawiający na prawo badań ofertę, zwłaszcza przy zastosowaniu
konstrukcji art. 22d ustawy Pzp, ty
m bardziej, że SIWZ zawierała jasne i precyzyjne
wymagania, że sprzęt ma być dedykowany konkretnej części zamówienia.
Jeżeli Zamawiający, jak twierdzi, oceniał pierwszy z wykazów, to winien temu dać
jasno wyraz w Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
i precyzyjnie określić za
dysponowanie którymi pojazdami danemu wykonawcy przyznano punkty, tak by pozostali
wykonawcy i Izba mogli ocenić działania podmiotu prowadzącego postępowanie. Nie są
bowiem dla Izby zrozumiałe twierdzenia znajdujące się w protokołach z prac komisji
przetargowej, że Przystępujący „nadal dysponuje (…) 4 dodatkowymi pojazdami bazowymi
do pługoposypywarek spełniającymi normy emisji EURO 5”
. Nawet gdyby uznać, że złożono
tylko dodatkowe wyjaśnienia, a nie zmieniono treści oferty Przystępującego ANDRO, to nie
jest wiadomym jakie 4 dodatkowe pojazdy Zamawiający ma na myśli, bowiem Wykaz z 25
października 2019 roku dla spornej części zamówienia wskazuje na większą niż 4 liczbę
pługoposypywarek z zaznaczeniem normy emisji spalin EURO 5. Nie jest rolą Izby, ani

pozostałych wykonawcy domyślać się w jaki sposób przebiegał proces oceny i przyznawania
punktów ofertom złożonym w postępowaniu.
Reasumując, odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2277/19 w zakresie zarzutów
naruszenia art. 84, 89 us
t. 1 pkt 1 i 91 ustawy Pzp zasługiwało na uwzględnienie. Działania
i zaniechania Zamawiającego w konsekwencji doprowadziły do naruszenia art. 7 ust. 3
ustawy Pzp w odniesieniu do podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, że szczególnym uwzględnieniem zasady równego traktowania
wykonawców i udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

W sprawie o sygn. akt KIO 2278/19 Izba ustaliła, że:


W dniu 20 sierpnia 2019 roku konsorcjum ANDRO, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp zostało wezwane do złożenia wyjaśnień dla części 4/Rejon IV, czy oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązał do złożenia
wyjaśnień, w tym dowodów (między innymi szczegółowej kalkulacji wszystkich kosztów
i zysk, dotyczących ceny jednostkowej brutto) dla elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych
rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, przy
uwzględnieniu że ich wysokość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, pomocy publicznej, wynikających z przepisów
prawa ochrony środowiska, powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
kosztów pracy sprzętu, koniecznego do zrealizowania przedmiotu zamówienia, kosztów
związanych ze zbieraniem śmieci z pasów drogowych, kosztów związanych z koszeniem
torowisk w pasach drogowych, kosztów ogólnych działalności firmy i innych niezbędnych
kosztów poniesionych przez wykonawcę celem prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, wartości zysku.
Zamawiający poinformował, że wyjaśnienia muszą mieć charakter wyczerpujący,
konkretny, sprawdzalny, nadający się do weryfikacji, wskazujący na okoliczności, które
wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny. Dowody na poparcie wyjaśnień winny
potwierdzać realność wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i zaoferowaną
ceną.
Konsorcjum ANDRO w wyznaczonym terminie złożyło wyjaśnienia, zawierające
kosztorys dla wskazanej części, dowody oraz uzasadnienie dla zastrzeżenia powyższych
dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa.
W zastrzeżeniu podniesiono, że jednym z ważniejszych czynników, które miały wpływ
na cenę i niższe koszty są stawki wynikające z umów zawartych z kontrahentami, podające

upusty rabaty, preferencyjne ceny dedykowane bezpośrednio konsorcjum, które osiągnięto
dzięki wieloletniej współpracy z tymi podmiotami. W umowach tych zawarte są klauzule
poufności. Konsorcjum przykłada dużą wagę do zachowania poufności tych materiałów,
zasad organizacyjnych i przestrzegania polityki poufności. Wdrożono odpowiednie
procedury, tak udostępniania danych, wewnętrznego obiegu dokumentów, dostępu do nich.
Wprowadzono zabezpieczenia technologiczne sieci informatycznej. Pracownicy zobowiązani
są do zachowania poufności.
Wyjaśnienia obejmują informacje o know-how, dane finansowe, handlowe,
techniczne, operacyjne, z zakresu pu
blic relations, plany działalności Wykonawcy, dane jego
klientów i partnerów.
Informacje o źródłach i cenach pozyskiwanych materiałów, sprzętu, minimalizacji
kosztów obsługi administracyjnej, pozyskiwania pracowników fizycznych, co minimalizuje
koszty prac
y mają charakter organizacyjny. Charakter techniczny i organizacyjny mają
informacje zawierające opis sposobu postępowania z zebranymi w ramach świadczenia
usługi odpadami.
Dane zawarte w wyjaśnienia nie były dotychczas udostępniane. Do większości
materia
łów wyłączny dostęp mają właściciele firm wchodzących w skład konsorcjum.
Osobiście negocjują oni stawki z kontrahentami.
Informacje zawarte w wyjaśnieniach mają walor stałości, reprezentatywności,
stabilności, są wyznacznikiem statusu i kondycji przedsiębiorstwa.
Same wyjaśnienia złożono jako część opisową, następnie złożono kosztorys dla
danego rejonu i dowody. Sam kosztorys określał stawkę roboczogodziny za wykonanie
określonych czynności, ceny użytych materiałów, cenę sprzętu, co składało się na koszty
bezpośrednie dla każdej pozycji. Został sporządzony w rozbiciu na utrzymanie zimowe
i utrzymanie letnie.
Załączone do wyjaśnień dowody odnosiły się do cen za materiały: sól,
piasek, paliwo.
Część opisowa wyjaśnień wskazywała na koszty pracownicze, koszty sprzętu, koszty
materiałów, koszty związane z odbieraniem odpadów i ich wywozem, koszty administracyjne
związane z prowadzeniem firmy, inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia, a także
wysokość zakładanego zysku. Zwrócono uwagę na doświadczenie wykonawcy, położenie
siedziby wykonawcy, wskazano w jaki sposób można było obniżyć koszty administracyjne.
Przedstawiono jak odbywała się będzie zbiórka i utylizacja odpadów, opisano w jaki sposób
posiadanie odpowiedniej bazy narzędziowej i korzystanie z zasobów własnych wpłynęło na
możliwość obniżenia ceny. Konsorcjum podkreśliło, że elementem pozwalającym obniżyć
cenę jest zatrudnienie pracowników z wieloletnim doświadczeniem na podstawie umowy
o pracę, korzystanie z programów pomocowych wspierających przedsiębiorców –
zatrudnienie osób bezrobotnych, stawka roboczogodziny przyjęta w kalkulacji jest wyższa od

minimalnej, jest ceną rynkową. Cena przewiduje również wzrost wynagrodzenia minimalnego
w kolejnych latach. Odniesiono się do promocyjnych cen i uzyskanych upustów w ramach
wieloletniej współpracy z kontrahentami. Co do kosztów sprzętu i materiałów,
to uwzględniono koszty ich użytkowania, sprzęt jest w większości własnością konsorcjantów,
część jest najmowana na podstawie długoterminowych umów po preferencyjnych cenach.
Ujęto tak koszty paliwa, jak też amortyzacji sprzętu.

Po wniesieniu odwołania, Zamawiający wezwał ponownie Konsorcjum ANDRO do
złożenia dodatkowych wyjaśnień i takie od Wykonawcy uzyskał.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, składa orzekający Izby uznał, że
odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2278/19 podlegało oddaleniu w całości.


W pierwszej kolejności Izba podkreśla, że nie podlegały ocenie w ramach
wyrokowania dodatkowe wyjaśnienia, złożone przez Konsorcjum ANDRO już po wniesieniu
odwołania. Nie przesądzając, czy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania takich
czynności już po wszczęciu postępowania odwoławczego, to momentem do którego odnosiło
się odwołanie, był wybór oferty najkorzystniejszej i wszystkie czynności wykonane przez
Zamawiającego, które ten wybór poprzedziły. Nie mogą podlegać ocenie czynności,
o których inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie byli poinformowani, które nie
zostały im w jakikolwiek sposób zakomunikowane, zwłaszcza, że Zamawiający nie
unieważnił czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a samo dodatkowe postępowanie
wyjaśniające prowadził w bliżej niezidentyfikowanym przez ustawę Pzp trybie. Taki sposób
działania uniemożliwia poniekąd pozostałym wykonawcy zakwestionowanie tych czynności
Zama
wiającego w ramach środków ochrony prawnej.
Owszem, art. 190 ust. 1a ustawy Pzp
stanowi, że ciężar dowodu, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo
uczestn
ikiem postępowania odwoławczego. Czym innym jest jednak obowiązek wykazania
zasadności swoich twierdzeń w ramach postępowania dowodowego przed Izbą, czym innym
natomiast prowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego w samym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Pozostali wykonawcy w ramach
kwestionowania czynności Zamawiającego w postępowaniu kierowali się jedynie materiałem
zgromadzonym przed wyborem oferty najkorzystniejszej i tylko taki materiał mógł być
oceniony przez Izbę. Podstawowym polem analizy w toku rozprawy będą złożone
wyjaśnienia, a nie wyjaśnienia złożone poza postępowaniem. Złożonymi w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnieniami wezwany wykonawca miał wykazać
zasadność kalkulacji ceny ofertowej. Na rozprawie w postępowaniu odwoławczym możliwe

jest poruszanie w ramach informacji zgromadzonych w prowadzonym postępowaniu, nie jest
możliwe składanie nowych wyjaśnień. To Zamawiający jest bowiem zobowiązany do oceny
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, Izba ocenia natomiast prawidłowość postępowania
Zamawiającego.

Następnie dostrzeżenia wymaga, że przepis art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp
nakazuje Zamawiającemu podjęcie odpowiednich czynności, jeżeli zaoferowana cena lub
koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów. W przypadku zaś, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
w postępowaniu ofert zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
skierował do wykonawcy bardzo szczegółowe wezwanie do złożenia wyjaśnień. Opisano
jakich konkretnie
elementów wyjaśnień Zamawiający oczekuje, zidentyfikowano w wezwaniu
obszary, które wykonawcy mieli opisać i poddać kalkulacji.

W ocenie składu orzekającego Izby złożone przez Konsorcjum ANDRO wyjaśnienia
w dniu 27 sierpnia 2019 roku były wystarczające do oceny, czy cena oferty nie jest rażąco
niska. Wyjaśnienia te zawierały rozbudowaną część opisową, wskazującą na główne
obszary, gdzie mogło dojść do redukcji kosztów, która jednocześnie nie zagraża należytemu
wykonaniu przedmiotu zamówienia. W swoich wyjaśnieniach Konsorcjum wskazało opisowo
kilkanaście elementów, które według niego były głównymi czynnikami wpływającymi na cenę
oferty. Co ciekawe, czynniki te są elementami, których brak w wyjaśnieniach zarzucał
Odwołujący GNOM. Nawet jeżeli w wyjaśnieniach nie podano kwot, to nie można
zapominać, że częścią wyjaśnień był kosztorys, z podziałem na poszczególne czynności
opisane jako zobowiązanie do ich wykonania. Natomiast ujęte w kosztorysie wartości
odzwierciedlały liczbowo część opisową wyjaśnień.
Oceniając złożone wyjaśnienia w aspekcie, czy mamy w postępowaniu do czynienia
ze zjawiskiem rażąco niskiej ceny, Izba pragnie podkreślić, że nie istnieje jeden wzorzec, czy
schemat konstruowania wyjaśnień. Każdy z wykonawców przygotowując ofertę może
zwrócić przy wycenie uwagę na inne aspekty zamówienia, każdy z wykonawców ma własne
zasady polityki cenowej, funkcjonuje w innych realiach polityki cenowej własnej firmy. Nie ma

jednego katalogu minimalnego, ani zakresu maksymalnego zagadnień, do którego powinien
odwoływać się dany wykonawca sporządzając kalkulację ceny oferty.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego GNOM, wyjaśnienia zawierały elementy, na
których rzekomy brak wskazywano w odwołaniu. Przystępujący pokazał choćby w jaki
sposób organizacja jego przedsiębiorstwa pozwala obniżyć koszty administracyjne. Wyjaśnił
jak przekłada się baza logistyczno – sprzętowa, którą dysponuje i użytkuje na wartość oferty.
Określono w jaki sposób i w jakiej wysokości przyjęto w kalkulacji koszty dla zatrudnienia
pra
cowników. Wskazano, na zaplanowany do osiągnięcia zysk przy realizacji
przedmiotowego zamówienia. Tezy te potwierdzał złożony do wyjaśnień kosztorys dla
danego rejonu.
Dodatkowo Przystępujący opisał jak na cenę jego oferty oddziałuje
posiadane doświadczenie zawodowe i realizowanie na rzecz Zamawiającego ich zleceń.
Skład orzekający Izby uważa że złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do
wniosku, że oferta cenowa Przystępującego ANDRO została przedstawiona w sposób
nie
rzetelny, wyjaśnień tych nie można uznać za lakoniczne i gołosłowne, a w konsekwencji
nie mogło dojść do odrzucenia oferty Przystępującego jako zawierającej rażąco niską cenę.
Zdaniem Izby
złożone wyjaśnienia były wystarczająco precyzyjne, wskazywały na
obiektywne czynniki, które mogły wpłynąć na obniżenie ceny oferty, zostały poparte
dowodami, które potwierdzały prawidłowość kalkulacji. Wykonawca w udzielanych
wyjaśnieniach udowodnił Zamawiającemu, że jego cena ofertowa jest realna, wiarygodna,
tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu
należytej staranności nie będzie ponosił strat. Dowód wykazania, że cena oferty nosi
znamiona rażąco niskiej obciążał Odwołującego, który nie sprostał w ocenie składu
orzekającego Izby temu obowiązkowi.

Reasumując, z tych powodów odwołanie podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i ust. 10 ustawy
Pzp, a także w oparciu o § 5 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 oraz § 5 ust 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 972),
tj. stosownie do wyniku postępowania, przyznając
uzasadnione k
oszty postępowania Stronie Odwołującego (KIO 2277/19) i Stronie
Zamawiającej (KIO 2278/19).

Na podstawie art. 192 ust. 8 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy Pzp w sprawie
wydano łączne orzeczenie.


Przewodniczący:Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie