eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2275/19, KIO 2276/19, KIO 2289/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2275/19
KIO 2276/19
KIO 2289/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński, Irmina Pawlik, Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2019
r. odwołań wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 12 listopada 2019 r. przez:
A.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Defender
Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Stekop S.A. z siedzibą w Warszawie, Stekop Ochrona Sp. z o.o.
z siedzibą w Choroszczy (KIO 2275/19),
B.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Defender
Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (KIO 2276/19),
C.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DGP Security
Partner Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą
w Legnicy (KIO 2289/19),

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 35 Wojskowy Okręg Gospodarczy
z siedzibą w Krakowie, przy udziale wykonawcy Agencja Ochrony K. Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego

o sygn. akt KIO 2275/19 i KIO 2289/19 po stronie Zamawiającego


orzeka:


1. U
względnia odwołanie o sygn. akt KIO 2275/19 w zakresie zarzutów nr 1, 3 i 4,
w pozostałym zakresie oddala odwołanie.
2. Uw
zględnia odwołanie o sygn. akt KIO 2276/19 w zakresie zarzutów nr 1, 3 i 4,
w pozostałym zakresie oddala odwołanie.
3. U
względnia odwołanie o sygn. akt KIO 2289/19.
4.
Nakazuje Zamawiającemu:
I.
W zakresie części 1 i 2 postępowania:
A.
unieważnienie czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
B.
unieważnienie czynności zaproszenia wykonawców do złożenia ofert
w postępowaniu,
C.
ponowne przeprowadzenie czynności badania i oceny wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z zastosowaniem zasad
określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu, w szczególności kryteriów selekcji wskazanych
w punkcie IV.1.2 ogłoszenia o zamówieniu oraz z uwzględnieniem
wprowadzonego przez Zamawiającego ograniczenia do sześciu liczby
wykonawców, którzy mogą zostać zaproszeni do złożenia ofert
w postępowaniu.
II.
W zakresie części 1 postępowania:
A.
wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp wykonawcy
Agencja Ochrony K.
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i na podstawie art. 24
ust.
4
Pzp
uznanie
oferty
wykonawcy
Agencja
Ochrony
K.
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za odrzuconą.

5.
Kosztami postępowania o sygn. akt KIO 2275/19 obciąża Zamawiającego i:
A.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego: wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility
Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

Stekop S.A. z siedzibą w Warszawie, Stekop Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą
w Choroszczy
tytułem wpisu od odwołania, oraz kwotę 3 600 zł 00 gr poniesioną
przez Odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,
B.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).
6.
Kosztami postępowania o sygn. akt KIO 2276/19 obciąża Zamawiającego i:
A. z
alicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego: wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility
Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
tytułem wpisu od odwołania, oraz kwotę 3 600 zł 00 gr poniesioną przez
Odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,
B.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).
7.
Kosztami postępowania o sygn. akt KIO 2289/19 obciąża Zamawiającego i:
A.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego: wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: DGP Security Partner Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy tytułem
wpisu od odwołania, oraz kwotę 3 600 zł 00 gr poniesioną przez Odwołującego
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 720 zł 46 gr poniesioną przez
Odwołującego z tytułu kosztu dojazdu pełnomocnika na rozprawę przed Krajową
Izbą Odwoławczą,
B.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 19 320 zł 46 gr
(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 46/100).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam
ówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Krakowie.


Przewodniczący:…………………………..……………
…………….……………..……………
…………….……………..……………


Sygn. akt: KIO 2275/19
KIO 2276/19
KIO 2289/19

Uzasadnienie

35 Wojskowy Okręg Gospodarczy z siedzibą w Krakowie prowadzi w trybie
przetargu
ograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam
ówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej Pzp, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona kompleksów wojskowych na terenie
miasta Krakowa, Nowego Sącza, Tamowa oraz miejscowości Rząska w zakresie
bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej terenu, obiektów, urządzeń oraz osób
i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO), numer
postępowania: 23/SOO/19, zwane dalej Postępowaniem. Wartość zamówienia przekracza
kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
7 czerwca 2019 r. pod numerem 2019/S 109-267054.

W dniu 12 listopada 2019 r. wyko
nawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Impel Defender Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider
Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Stekop S.A. z siedzibą w Warszawie, Stekop Ochrona Sp. z o.o.
z siedzibą w Choroszczy (Dalej: Konsorcjum Impel-Stekop lub Impel-Stekop) wnieśli
odwołanie (KIO 2275/19) dotyczące części I przedmiotu zamówienia, w którym zarzucili
Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców przez zaniechanie przez Zamawiającego oceny
złożonych przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w ramach kryterium selekcji,
2. art. 48 ust. 1 pkt. 8 Pzp
przez dokonanie przez Zamawiającego zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na usunięciu ograniczenia liczby wykonawców,
którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert,
3. art. 51 ust. 1 Pzp
w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 8 Pzp przez zaniechanie przez
Zamawiającego zaproszenia wykonawców w liczbie określonej w ogłoszeniu
i zaproszenie
do złożenia ofert wszystkich wykonawców biorąc udział

w postępowaniu, mimo, że w ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt. IV. 1.2 wprowadzone
zostało ograniczenie liczby wykonawców w drugim etapie postępowania do sześciu,
4. art. 51 ust. 2 Pzp
w związku z art. art. 48 ust. 1 pkt. 6 Pzp przez zaniechanie przez
Zamawiającego oceny wykonawców w kryterium selekcji, o którym mowa w pkt. IV.
1.2 ogłoszenia o zamówieniu.

O
dwołujący Impel-Stekop wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. u
chylenia czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2.
powtórzenia czynności oceny wniosków o dopuszczenie na zasadach określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu.

W dniu 12 listopada 2019 r. wykonaw
cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Impel Defender
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider
Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (Dalej: Konsorcjum Impel lub Impel) wnieśli odwołanie (KIO 2276/19)
dotyczące części II przedmiotu zamówienia, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców przez zaniechanie przez Zamawiającego oceny
złożonych przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w ramach kryterium selekcji,
2. art. 48 ust. 1 pkt. 8 Pzp
przez dokonanie przez Zamawiającego zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na usunięciu ograniczenia liczby wykonawców,
którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert,
3. art. 51 ust. 1 Pzp
w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 8 Pzp przez zaniechanie przez
Zamawiającego zaproszenia wykonawców w liczbie określonej w ogłoszeniu
i zaproszenie
do złożenia ofert wszystkich wykonawców biorąc udział
w postępowaniu, mimo, że w ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt. IV. 1.2 wprowadzone
zostało ograniczenie liczby wykonawców w drugim etapie postępowania do sześciu,
4. art. 51 ust. 2 Pzp
w związku z art. art. 48 ust. 1 pkt. 6 Pzp przez zaniechanie przez
Zamawiającego oceny wykonawców w kryterium selekcji, o którym mowa w pkt. IV.
1.2 ogłoszenia o zamówieniu.

Odwołujący Impel wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
uchylenia czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2.
powtórzenia czynności oceny wniosków o dopuszczenie na zasadach określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu.

W dniu 12 listopada 2019 r.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
DGP Security Partner Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą
w Legnicy
(Dalej: DGP) wnieśli odwołanie (KIO 2289/19), w którym zarzucili Zamawiającemu
naruszenie:
1.
w zakresie części I zamówienia - art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c Pzp w zw. z art. 131e
ust. 2 Pzp w zw. z art. 131e ust. 2a Pzp w zw. z art. 51 ust. 1a Pzp w zw. z art. 24
ust. 5 pkt 2 Pzp w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 6 w zw. z art. 24 ust. 7 Pzp
w zw. z art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp
przez:
a. dokonanie pozytywnej oceny wniosku wykonawcy Agencja Ochrony K.
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Dalej: Przystępujący) i zakwalifikowanie
Przystępującego do dalszego etapu postępowania, mimo, że wobec tego
wykonawcy zachodz
iły podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
b. ulokowanie wniosku o dopuszczenie do udz
iału w postępowaniu Przystępującego
pośród wniosków wykonawców, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert,
mimo, że wobec Przystępującego zachodziły podstawy do wykluczenia z udziału
w postepowaniu,
c. zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postępowania mimo, że zaistniały
ku temu podstawy,
d. pozytywn
ą ocenę wyjaśnień z dnia 28 sierpnia 2019 r. złożonych przez
Przystępującego na wezwanie Zamawiającego z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
skierowanego do
Przystępującego w związku z powziętą informacją spełniającą
przesłankę do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp i uznanie,
że spełniają one wymagania określone w ustawie Pzp, podczas gdy złożone
wyjaśnienia były lakoniczne, ogólne, niewystarczające, gołosłowne, nie poparte
żadnymi dowodami, a tym samym w żaden sposób nie mogły rozwiać
wątpliwości Zamawiającego leżących u podstaw skierowania wezwania z dnia 27
sierpnia 2019 r.,
e.
zaniechanie podjęcia przez Zamawiającego czynności pozwalających
mu na rzeczywist
ą, rzetelną, pełną, samodzielną ocenę sytuacji Przystępującego
w kontekście ziszczenia się przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, w szczególności zaniechanie podjęcia
działań, które pozwoliłyby Zamawiającemu pozyskać wiedzę o rzeczywistym
przebiegu realizacji przez
Przystępującego usługi na rzecz 24 WOG w Giżycku.
2.
w zakresie części I i II zadania - art. 131j ust. 1 Pzp w zw. z art. 48 ust. 1 pkt 6 Pzp
w zw. z art. 48 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 51 ust. 1 Pzp w zw. z art. 51 ust. 1a Pzp
w zw. z art. 51 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez:
a.
zaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, którzy spełnili warunki udziału
w postępowaniu,
b. bezzasadne, bezpodstawne uznanie,
że w przedmiotowym postępowaniu
zaistniały
jakiekolwiek
nieprecyzyjności
postanowień
opisu
sposobu
przygotowania wniosku oraz jakiekolwiek niejednoznaczności w udzielonych
wykonawcom w
postępowaniu wyjaśnień jego treści w zakresie zasad uznawania
referencji składanych w odniesieniu do kryteriów selekcji oraz sposobu ich
przedłożenia wraz z samym wnioskiem, co miało wpłynąć na niejednakowe
zrozumienie tychże zasad przez wykonawców składających wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c. bezzasadne uznanie,
że działanie polegające na zaproszeniu do składania ofert
wszystkich wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu i spełnili warunki udziału w postępowaniu, było działaniem
poprawnym, zgodnym z zasad
ą równości wykonawców, podczas gdy takie
działanie naruszało podstawowe zasady prawa zamówień publicznych, w tym
równego traktowania,
d. zaniechanie zastosowania ustalonych przez Z
amawiającego postanowień
ogłoszenia o zamówieniu oraz Opisu, w zakresie kryteriów selekcji
i ewentualnej
„dogrywki”,
e.
zaniechanie zaproszenia przez Zamawiającego wykonawców w liczbie określonej
w ogłoszeniu o zamówieniu,
f.
zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, polegającą na usunięciu ograniczenia
liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,
g.
braku jednoznacznego i konkretnego wskazania w treści informacji z ponownej
oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia
31 października 2019 r., nieprecyzyjności i niejednoznaczności, które legły
u podstaw decyzji Zamawiającego o zaniechaniu zastosowania kryteriów selekcji
i „dogrywki";

h.
braku przywołania konkretnych postanowień Opisu oraz odpowiedzi na pytania,
które w ocenie Zamawiającego wywołały skutek w postaci niejasności
i nieprecyzyjności oraz braku informacji jak owe niejasności znalazły przełożenie
na trudności z prawidłowym skonstruowaniem wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu i przedstawieniu referencji, a ponadto brak wskazania
jakie
były możliwe różne sposoby interpretowania przez wykonawców
postanowień Opisu w zakresie kryterium selekcji, w szczególności w kontekście
udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi i jak przełożyło się to na punktacje
w kryteriach sel
ekcji w niniejszym postępowaniu.

Odwołujący DGP wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
I. W
zakresie części I:
1.
unieważnienia czynności polegającej na zaproszeniu wszystkich wykonawców, którzy
złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełnili warunki udziału
w post
ępowaniu, w szczególności czynności polegającej na zaproszeniu
Przystępującego do złożenia oferty, ocenie wykazania brak podstaw do wykluczenia,
w tym kwalifikacji
Przystępującego do zaproszenia do złożenia ofert,
2.
dokonania ponownej oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w zakresie braku podstaw do wykluczenia, w tym wykluczenie
Przystępującego,
a w konsekwencji niezakwalifikowanie
Przystępującego do dalszego etapu
postępowania tj. zaproszenia do złożenia oferty,
Z ostro
żności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu nr 1
w zakresie istnienia podstaw do wykluczenia
Przystępującego z udziału w postępowaniu,
Odwołujący DGP wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
3.
unieważnienia czynności polegającej na zaproszeniu wszystkich wykonawców, którzy
złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełnili warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności czynności polegającej na zaproszeniu wykonawcy
do złożenia oferty, w tym kwalifikacji Przystępującego do zaproszenia do złożenia
ofert,
4.
dokonania ponownej oceny wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
a w tym
zastosowanie określonych przez Zamawiającego kryteriów selekcji
w tym kryteriów tzw. „dogrywki" oraz zakwalifikowanie do dalszego etapu
postępowania tj. do zaproszenia do złożenia oferty sześciu wykonawców, zgodnie
z
postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu oraz Opisu;

W
zakresie części II zamówienia Odwołujący DGP wniósł o nakazanie Zamawiającemu:

5.
unieważnienia czynności polegającej na zaproszeniu wszystkich wykonawców, którzy
złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełnili warunki udziału
w postępowaniu,
6.
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w tym zastosowanie określonych przez Zamawiającego
kryteriów selekcji w tym kryteriów tzw. „dogrywki", zakwalifikowanie do dalszego
etapu postępowania tj. do zaproszenia do złożenia oferty sześciu wykonawców
zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu oraz Opisu;

Ponadto Odwołujący wniósł o:
7.
zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego,
8.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania
na okoliczności wskazane w uzasadnieniu odwołania:
a) Umowy nr 1013/2017 z dna 27 listopada
2017 r. zawartej pomiędzy Skarbem
Państwa - 24 WOG w Giżycku, a konsorcjum wykonawców: Agencja Ochrony K.
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Agencja Ochrony MK Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, na okoliczność rodzaju łączącego strony zobowiązania,
zakresu obowiązków wykonawcy, przedmiotu udzielonego zamówienia, charakteru
obiektów w których świadczona była usługa - dowód nr 1,
b)
odstąpienia od Umowy nr 1013/2017, na okoliczność przebiegu realizacji umowy
2013/2017 z dnia 27 listopada
2017 r., stwierdzonych nieprawidłowości
w działaniach Wykonawcy, rodzaju zgłoszonych zastrzeżeń oraz zdarzeń
będących podstawą zgłoszonych zastrzeżeń, przyczyn odstąpienia od umowy -
dowód nr 2,
c) Pisma z dnia 27 grudnia 201
7 r. dotyczącego nałożenia kary umownej
na podstawie Umowy nr
1013/2017 wraz z załącznikami, na okoliczność przebiegu
realizacji umowy 2013/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., stwierdzonych
nieprawidłowości w działaniach Przystępującego, rodzaju zgłoszonych zastrzeżeń
oraz zdarzeń będących podstawą zgłoszonych zastrzeżeń, przyczyn odstąpienia
od umowy -
dowód nr 3,
d)
protokołu z posiedzenia zespołu z dnia 7 grudnia 2017 r. (nr na prezentacie
32981/17) -
dowód nr 4, wraz z załącznikami w postaci:
i. meldunku kierownika sekcji ochrony nr 32917/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia ochrony obiektów wojskowych oraz realizacji zadań
na podstawie U
mów nr 1013/17, 104/17, 1015/17 wraz z załącznikami - dowód
nr 5,

ii.
pisma Zamawiającego do Wykonawcy nr 11129/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.
wraz z załącznikami - dowód nr 6,
iii. meldunku kierownika sekcji ochrony nr 11129/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie realizacji przez
Przystępującego warunków Umowy nr 1013/2017
wraz z załącznikami - dowód nr 7,
iv.
pisma dowódcy JW 2098 nr 3330/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczącego
umowy na usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu - dowód
nr 8,
v.
Pisma Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ełku nr 2423/17 z dnia
8 grudnia
2017 r. dotyczącego umowy na usługi w zakresie ochrony osób
i mienia oraz monitoringu, na okoliczność przebiegu realizacji Umowy
1013/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., stwierd
zonych nieprawidłowości
w działaniach Wykonawcy, rodzaju zgłoszonych zastrzeżeń oraz zdarzeń
będących podstawą zgłoszonych zastrzeżeń, przyczyn odstąpienia od umowy -
dowód nr 9.
e) pisma nr 3265/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. -
dowód nr 10,
f) pisma nr 2290/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. -
dowód nr 11,
g) pisma nr 2374/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. -
dowód nr 12,
h) pisma nr 3277/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. -
dowód nr 13,
i) pisma nr 2423/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. -
dowód nr 14,
Dowody o numerach 10
– 14 powołane zostały na okoliczność przebiegu realizacji umowy
1013/2017 z dnia 27 listopada
2017 r., stwierdzonych nieprawidłowości w działaniach
Przystępującego, rodzaju zgłoszonych zastrzeżeń oraz zdarzeń będących podstawą
zgłoszonych zastrzeżeń, przyczyn odstąpienia od umowy.

KIO 2275/19
KIO 2276/19
W uzasadnieniu odwołania KIO 2275/19 Odwołujący Impel-Stekop (w zakresie części
I zadania)
oraz w uzasadnieniu odwołania KIO 2276/19 Odwołujący Impel (w zakresie części
II zadania), wskazali m.in.:
W piśmie z dnia 31 października 2019 r. Zamawiający uznał, że wszyscy wykonawcy, którzy
złożyli wnioski o dopuszczenie, spełniali warunki udziału w postępowaniu. W konsekwencji
Zamawiający podjął decyzję o zaproszeniu do złożenia ofert wszystkich wykonawców, którzy
złożyli wnioski. Podstawą decyzji była nieprecyzyjność postanowień opisu sposobu

przygotowania wniosku oraz niejednoznaczność udzielonych wykonawcom w postępowaniu
wyjaśnień treści tego opisu w zakresie:
-
zasad uznawania referencji składanych w odniesieniu do kryteriów selekcji,
- s
posobu ich przedłożenia wraz z samym wnioskiem.
W ocenie Zamawiającego powyższe wpłynęło na niejednakowe zrozumienie ww. zasad
przez w
ykonawców składających wnioski o dopuszczenie. W tej sytuacji Zamawiający,
kierując się równym traktowaniem wykonawców oraz ich dobrem, zdecydował się zaprosić
ich wszystkich.
W ocenie
Odwołującego opisane zachowanie Zamawiającego było nieprawidłowe. Ocena
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu została przeprowadzona z rażącym
naruszeniem art. 7 ust. 1 i 3 Pzp
w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 6 i 8, art. 51 ust. 1 oraz
ust. 2 Pzp. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 6 i 8 Pzp
Zamawiający miał obowiązek określić
w treści ogłoszenia o zamówieniu m.in. warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji,
jeżeli były ustalone, oraz podstawy wykluczenia, jak również liczbę wykonawców, którzy
zostaną zaproszeni do składania ofert. Zamawiający w pkt. IV.1.2 ogłoszenia o zamówieniu
dokonał ograniczenia liczby wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert,
do
sześciu. Ponadto w pkt. IV.1.2 Zamawiający opisał szczegółowo zasady dokonywania
wyboru o
graniczonej liczby kandydatów przez przedstawienie zasad kryterium selekcji
w
ykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Obowiązkiem Zamawiającego było, zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami,
przestrzeganie ustalonych w ogłoszeniu kryteriów selekcji wykonawców. Zamawiający,
po złożeniu przez wykonawców wniosków o dopuszczenie, nie był uprawniony na gruncie
przepisów Pzp, do modyfikacji warunków określonych w ogłoszeniu o zamówienia
lub do dokonania
ich interpretacji w sposób inny, aniżeli w oparciu o wykładnię literalną.
Zamawiający w trakcie badania złożonych wniosków winien był dokładnie zastosować
się do ustalonych przez siebie samego ograniczeń. Zamawiający nie mógł kierować
się innymi rodzajami wykładni, w tym szczególności ustaloną przez siebie zasadą „równego
traktowania wszystkich wykonawców i dobra wykonawców”.
Zamawiający w piśmie z dnia 21 października 2019 r. nie wskazał żadnego wiarygodnego
uzasadni
enia dla decyzji o zaniechaniu czynności oceny wykonawców w kryterium selekcji.
Zamawiający nie wyjaśnił także na czym polegała nieprecyzyjność opisu sposobu
przygotowania wniosku, niejednoznaczność udzielonych wyjaśnień oraz „niejednakowe
rozumienie” tych zasad przez wykonawców.

KIO 2289/19
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący DGP wskazał m.in.:

Zarzut nr 1
W dniu 27 listopada 2017 r.
24 Wojskowy Okręg Gospodarczy z siedzibą w Giżycku (Dalej:
24 WOG)
zawarł z konsorcjum wykonawców, w skład którego wchodził Przystępujący oraz
Agencja Ochrony MK Sp. z o.o., U
mowę nr 1013/2017 na wykonanie usługi w zakresie
ochrony osób i mienia oraz monitoringu świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych
na terenie administrowanym przez 24 WOG Giżycko (zadanie nr 3). Termin obowiązywania
Umowy przewidziano na czas o
kreślony, od 30 listopada 2017 r. godz. 9.00 do 30 listopada
2020 r. godz. 9.00. Przedmiotem łączącej strony umowy była realizacja usługi ochrony osób
i mienia (monitoringu WKU) Jednostki Wojskowej nr 1460 Orzysz, Jednostki Wojskowej
nr 2098 Bemowo Piskie i
WKU w Ełku. Zakresem działania wykonawcy objęte zostało
m.in. zabezpieczenie i ochrona kompleksów, budynków, urządzeń i innych składników
majątkowych znajdujących się na terenie chronionego kompleksu przed kradzieżą
i dewastacj
ą, działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny oraz ewentualnymi
aktami sabotażu i terroryzmu, w tym ujawnianie zaistnienia takich zdarzeń, transport wartości
pieniężnych po wyznaczonej trasie, kontrola uprawnień do przebywania osób na terenie
kompleksu, kontrola dokumentów uprawniających do wstępu i przebywania na terenie
chronionym oraz kontrola w
noszenia lub wywożenia mienia; kontrola pojazdów
wjeżdżających i wyjeżdzających z chronionego terenu, sprawdzanie dokumentów;
uniemożliwienie nielegalnego wejścia na chroniony teren osób postronnych nietrzeźwych
lub mogących stanowi zagrożenie;
Pismem z 7 grudnia 2017 r. 24 WOG odstąpił z dniem 8 grudnia 2017 r. godz. 6.00
od U
mowy nr 1013/2017. Uzasadniając swoją decyzję wskazał m. in., iż już w chwili
przystąpienia do wykonania usługi widoczne było nieprzygotowanie wykonawcy. polegające
na braku właściwej organizacji pracy i niezachowania zasad bezpieczeństwa przez
pracowników ochrony. 24 WOG wskazał szereg nieprawidłowości i ciąg zdarzeń, który
doprowadził do decyzji o odstąpieniu od umowy. Ponadto Zamawiający nałożył
na w
ykonawcę karę umowną w wysokości 2.273.930,56 zł. W przedmiocie zapłaty kary
umownej prowadzone jest postępowanie sądowe przed Sadem Okręgowym w Olsztynie.
Mimo rażącej skali uchybień różnego rodzaju, 24 WOG dał szanse wykonawcy na usunięcie
stwierdzonych uchybień. Uporczywe uchylanie się przez wykonawcę od realizacji
wynikających z umowy obowiązków, nieusuwanie stwierdzonych uchybień oraz
bezskuteczność wezwań doprowadziła 24 WOG do podjęcia ww. decyzji.
Zgodnie z meldunkiem
z dnia 5 grudnia 2017 r.: „działanie Konsorcjum K. stanowi rażące
naruszenie warunków umowy i jest powodem znaczonego obniżenia poziomu
bezpieczeństwa obiektów zaopatrywanych jednostek i instytucji wojskowych. Wykonawca nie
wykonuje przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizuje je niewłaściwie
i niezgodnie z umową, a wezwania Zamawiającego do należytego wykonania tych czynności

są bezskuteczne. Konsorcjum od dnia 30.11.2017 r. nie zapewnia skutecznej ochrony
JW. 1460, JW.
2098, WKU Ełk. Nieszczęśliwy wypadek z bronią w kompleksie JW.1460 miał
wp
ływ na proces przejęcia obiektów w kompleksie JW.1460 w dniu 30.11.2017 r. jednak nie
powinien mieć wpływu na przejęcie obiektów i realizację ochrony w JW.2098 i WKU Ełk,
gdzie doszło do rażącego obniżenia poziomu bezpieczeństwa z powodu braku pracowników
ochrony na posterunkach ochronnych jak
również braku zasadniczego wyposażenia
i dokumentacji”. W efekcie Zamawiający zmuszony był we własnym zakresie zorganizować
ochronę obiektu. Co więcej, gdy wykonawca w końcu podjął się ochrony JW. 1460,
realizował ją nienależycie: bez przedstawienia wymaganych dokumentów pracowników,
w tym uprawnień do wykonywania usługi kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
upoważnień do dostępu do informacji niejawnych, jak również bez wymaganego
wyposażenia pracowników ochrony, nie zapewniając odpowiedniej zmianowości pracy
wymaganej postanowieniami umowy. Kolejne uchybienia stwierdzone przez 24 WOG
to
występujący w ochranianych kompleksach całkowity brak wyposażenia, brak radiotelefonu
dla oficera dyżurnego z urządzeniem ładującym, brak stanu osobowego SUFO, czasem
łącznie z wyposażeniem, brak uprawnień pracowników do pełnienia funkcji kwalifikowanego
pracownika ochrony, brak wymaganych pojazdów umożliwiających patrolowanie obiektów
w kompleksach poligonowych
, brak latarek, hełmów, miotaczy gazem i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji usługi, brak opatrunków osobistych, niezamontowanie urządzenia
nadawczego umożliwiającego kontrolę i działanie systemu alarmowego, niezabezpieczenie
dla dowódcy ochrony radiotelefonu bazowego do łączności z posterunkami,
niezabezpieczen
ie
dla
dowódcy
ochrony
służbowego
telefonu
komórkowego,
niezamontowanie czytników pracy pracowników, brak przedstawienia wymaganych umową
dokumentów pracowników.
Opisane powyżej okoliczności faktyczne w ocenie Odwołującego prowadziły do wniosku,
iż wykonawca nie dysponował odpowiednim potencjałem osobowym oraz technicznym
zadeklarowanym w przedłożonych Zamawiającemu w toku postępowaniu dokumentach.
Wykonawca w dniu rozpoczęcia usługi nie był przygotowany i odpowiednio zorganizowany
do wykonywania usługi. W konsekwencji wykonywał ją nienależycie, bez wymaganego
zasobu ludzi i sprzętu, niezgodnie z umową. Na skutek jego działania Zamawiający
zmuszony był od umowy odstąpić, a następnie poczynić szereg starań aby zapewnić
należyta ochronę i funkcjonowanie zaopatrywanych jednostek i instytucji wojskowych. Mimo
wezwań ze strony 24 WOG wykonawca nie zaprzestał nienależytego wykonywania umowy
na skutek czego spowodował stan zagrożenia bezpieczeństwa mienia i osób
przebywających w obiektach i jednostkach wojskowych.
W
yjaśnienia Przystępującego z dnia 28 sierpnia 2019 r. dot. ww. okoliczności, przedstawione
na wezwanie Zamawiającego były w ocenie Odwołującego niewiarygodne. Przystępujący
wyjaśniał, że powodami nienależytej realizacji umowy na rzecz 24 WOG był m.in.

nie
szczęśliwy wypadek w jednej z jednostek oraz warunki pogodowe, tj. obfite opady śniegu.
Zdaniem Odwołującego nie były to okoliczności uzasadniające opisany sposób realizacji
umowy zawartej z 24 WOG.
Wykonawca funkcjonujący na rynku usług ochrony powinien
p
osiadać odpowiednią organizację pracy i być przygotowanym na określone zachowania
pracowników. Powinien posiadać stosowne rezerwy kadrowe w odpowiedniej odległości
od obiektów, mogące niemal natychmiast zastąpić pracownika, w sytuacji jego absencji
powodo
wanej m.in. chorobą, względami rodzinnymi.
Zamawiający powziął informację, dotyczącą realizacji umowy nr 1013/2017 z dnia
27.11.2017 r. na rzecz 24 WOG
i uznał, ze stanowi ona podstawę do wykluczenia
Przystępującego z postępowania. W konsekwencji Zamawiający wezwał Przystępującego
do złożenia wyjaśnień w tym przedmiocie i poinformował go o możliwości skorzystania
z dyspozycji wy
nikającej z art. 24 ust. 8 Pzp. Zamawiający jednak zaniechał wystąpienia
do 24 WOG
z prośbą o przekazanie stosownych informacji i dokumentów, które pozwoliłyby
Zamawiającemu po otrzymaniu wyjaśnień Przystępującego na ich realną ocenę.
Przystępujący nie polemizował z zasadnością wezwania z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
w szczególności nie skorzystał ze środków ochrony prawnej. W konsekwencji zobowiązany
był uczynić zadość wezwaniu, ale w ocenie Odwołującego nie zrobił tego. Wobec
powyższego Przystępujący powinien zostać wykluczony z przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp.
Odwołujący podkreślił ponadto, że w świetle opisanych wyżej okoliczności Przystępującemu
nie przysługiwało prawo do zastosowania procedury zw. samooczyszczenia.
Na potwierdzenie zasadności zarzutu nr 1 w toku rozprawy Odwołujący wniósł
o przep
rowadzenie dowodów z następujących dokumentów:
1.
Pismo z 24 WOG do Odwołującego DGP zawierające informację, że wykonawca
Umowy 1013/2017 kwestionował zasadność odstąpienia od tej umowy oraz, że nie
wystąpił przeciwko 24 WOG na drogę sądową w związku z tym odstąpieniem - dowód
nr 15,
2.
Wydruk ze strony internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący
ostrzeżeń meteorologicznych na 30 listopada 2017 r. - dowód nr 16,
3.
Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Listopad 2017 - dowód
nr 17,
4. Biu
letyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Grudzień 2017 - dowód
nr 18,
5. Meteogram IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorolog
icznych, Zespół
w Białymstoku dot. intensywnych opadów śniegu oraz oblodzenia w województwie
warmińsko-mazurskim na przełomie listopada i grudnia 2017 r. - dowód nr 19,
6.
Tabelaryczne zestawienie parametrów meteorologicznych dla Portu Lotniczego
Olsztyn-Mazury (EPSY) dla 1 i 30 listopada 2017 r. -
dowód nr 20,

7.
Wydruk ze strony internetowej www.meteomodel.pl dotyczący grubości pokrywy
śnieżnej dla stacji meteorologicznej w Mikołajkach na przełomie listopada i grudnia
2017 r. -
dowód nr 21.

Zarzut nr 2
Uzasadnienie postawionego zarzutu w zasadniczej części pokrywało się z opisanym wyżej
stanowiskiem Odwołujących w sprawach KIO 2275/19 i 2276/19. Odwołujący DGP wskazał
ponadto m. in.:
Zamawiający w Opisie części I pkt 13 szczegółowo uregulował opis kryteriów, którymi miał
się kierować przy wyborze wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert.
Na zadane przez
jednego z wykonawców Pytanie 2: „Czy składając wykaz usług zarówno
dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu jak i w Kryterium selekcji doświadczenie
wykonawca może się posługiwać tymi samymi usługami, tzn. np. czy usługi wskazane
dla zadania nr I mo
gą się powtórzyć dla zadania nr II?” Zamawiający odpowiedział:
„Zamawiający informuje, że wykonawca może przedstawić te same usługi zarówno
w odniesieniu do spełnienia warunku udziału w postępowaniu jak i kryterium selekcji. Może
również przedstawić te same usługi w odniesieniu do poszczególnych zadań,
z zastrzeżeniem, że wskaże je dla każdego zadania, z jego wskazaniem oraz
ze wskazaniem czy dotyczą one spełnienia warunku udziału w postępowaniu
czy też składane są w odniesieniu do kryterium selekcji”.
Wykonawcy byli zatem uprawnieni
do posłużenia się tymi samymi referencjami zarówno
w wykazie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu jak i kryteriów selekcji. Możliwe
było również posłużenie się tymi samymi referencjami w ramach każdej z trzech części
postępowania. Wobec powyższego wymóg Zamawiającego przypisania usługi do części
(zadania) wobec możliwości posługiwania się dokładnie tymi samymi referencjami
we wszystkich częściach miał charakter warunku, co do formy wniosku, nie wpływał w żaden
sposób na ocenę merytoryczną wniosku. Takie przypisanie miało na celu jedynie ułatwienie
pracy Zamawiającego przy badaniu i ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Brak takiego przypisania w żaden sposób nie uniemożliwiał dokonania
oceny wniosk
u o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Regulacja powyższa nie była
zatem w żaden sposób nieprecyzyjna. Należało odróżnić sytuację, gdy postanowienia opisu
bądź ogłoszenia o zamówieniu były nieprecyzyjne, niejednoznaczne, dawały luz
interpretacyjny od
sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania wniosków w sposób błędny
i nieuprawniony z
interpretował postanowienia Opisu. Tymczasem Zamawiający nie
wyciągnął konsekwencji wobec wykonawców, którzy nierzetelnie przygotowali wnioski.
Zamawiający mógł i powinien zastosować określone przez siebie kryteria selekcji.
Zamawiający niezwykle precyzyjnie opisał zasady postępowania: przydzielenie punktów
w kryteriach selekcji, wyliczenie wartości brutto dwóch usług w tzw. „dogrywce", możliwość

zaproszenia wykonawców, którzy uzyskają tą sama wartość brutto w „dogrywce". W zakresie
części 1, Zamawiający w pierwszej informacji z oceny wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu z dnia 30 września 2019 r. prawidłowo ustalił, iż dwóch wykonawców
uzyskało w kryteriach selekcji taką samą ilość punktów. W konsekwencji zobowiązany był
zastosować tzw. „dogrywkę”: „W przypadku kiedy Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę
punktów za wykazane usługi w oparciu o ww. zapisy, warunkiem zaproszenia do składania
ofert będzie wyższa wartość kwot brutto z dwóch najwyższych wartości usług zarówno z K1
jak i K2 wykazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do Opisu sposobu przygotowania
wniosku".
Efektem zastosowania „dogrywki” powinien być wniosek, że wykonawca Ekotrade
Sp. z o.o. uzyska
ł wyższą łączną kwotę z referencji. W konsekwencji Przystępujący powinien
znaleźć się na siódmej pozycji rankingu wykonawców i nie zostać zakwalifikowany
do dalszego etapu postępowania.

Zamawiający nie wniósł pisemnej odpowiedzi na żadne z odwołań. W toku rozprawy
Zamawiający kwestionował uprawnienie do wniesienia odwołań przez wszystkich
Odwołujących. Zdaniem Zamawiającego nie zostały wypełnione przesłanki określone
w art. 179 ust. 1 Pzp -
o ile Odwołujący mieli interes we wniesieniu odwołań i uzyskaniu
zamówienia, to nie wykazali, że ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku działań
Zamawiającego. Tym samym nie byli oni uprawnieni do wniesienia odwołań, a zaproszenie
siedmiu, zamiast sześciu wykonawców do złożenia ofert w ramach części I i II zamówienia
nie mogło wywołać szkody po stronie Odwołujących.
W zakresie zaniechania wykluczenia
Przystępującego z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp Zamawiający oświadczył, że okoliczności odstąpienia przez
24 WOG od spornej umowy zostały mu wyjaśnione przez Przystępującego, ponadto uzyskał
również odpowiednie informacje od 24 WOG. Obecnie między Przystępującym, a 24 WOG
trwa spór sądowy, co do kar umownych. Dopóki nie zostanie on zakończony prawomocnym
wyrokiem sądu to Zamawiający nie może samodzielnie rozstrzygnąć tego sporu. Z tego
względu Zamawiający uznał, że nie ma podstaw do wykluczenia Przystępującego
z postępowania.
Co do zarzutów dot. odstąpienia od stosowania kryteriów selekcji, Zamawiający wyjaśnił,
że w jego ocenie kryteria te były nieprecyzyjne. W wyniku pytań zadawanych przez
wykonawców, Zamawiający rozszerzył wymogi dot. referencji składanych na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postepowaniach oraz kryteriów selekcji. Dodany został
wymóg, by wykonawcy określali, której z trzech części postępowania mają dotyczyć
składane referencje. Postanowienie to spodobało wystąpienie niejasności interpretacyjnych.
Zamawiający uznał swoją odpowiedzialność za wystąpienie niejasności i dlatego postanowił
dopuścić do postępowania wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu.

Przystępujący poparł stanowisko Zamawiającego. W zakresie dotyczących zaniechania
wykluczenia go z postępowania Przystępujący nie zgodził się z Odwołującym DGP.
Przystępujący ponadto zarzucił Odwołującemu DGP, że część z załączonych do odwołania
dokumentów nie miało statusu dokumentów jawnych. Na potwierdzenie prawidłowości
własnego stanowiska złożył następujące wnioski dowodowe:
1.
Korespondencja z sierpnia 2019 r. między 24 WOG, a Zamawiającym dotycząca
okoliczności nałożenia kar umownych na Przystępującego – dowód nr 22,
2. Decyzja Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony
narodowej"
– dowód nr 23,
3.
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z 19 listopada 2019 r. przez
Przystępującego, skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej – dowód
nr 24.

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej
przez Zamawiającego oraz stanowiska i oświadczenia Stron i Przystępującego złożone
na rozprawie,
Izba ustaliła i zważyła, co następuje.


Izba ustaliła, że w przypadku wszystkich trzech odwołań nie została wypełniona żadna
z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 Pzp. Wobec tego Izba uznała, że żadne z tych
odwołań nie podlega odrzuceniu.
Izba ustaliła, że wszystkim trzem Odwołującym, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp,
stano
wiącego,
że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
p
rzez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia
odwołania. Tym samym Izba nie podzieliła stanowiska Zamawiającego i Przystępującego.
Odwołujący zarzucili Zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu. Potwierdzenie się tych zarzutów
oznaczałoby, że poszkodowani złamaniem przez Zamawiającego przepisów Pzp ponieśli
szkodę wynikającą z samego faktu naruszenia przysługujących im na gruncie ustawy praw.
Szkoda, o której mowa w art. 179 ust. 1 Pzp nie musi mieć wymiernego charakteru.
Dla spełnienia przesłanek wskazanych w tym przepisie wystarczy możliwość poniesienia
przez odwołującego szkody o charakterze abstrakcyjnym, polegającej choćby
na potencjal
nym pogorszeniu sytuacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wbrew
twierdzeniu Zamawiającego szkoda taka nie musi być rozumiana jako pozbawienie

wykonawcy możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia. Tym samym Izba uznała,
że Odwołujący Impel-Stekop, Impel i DGP byli legitymowani do wniesienia środka
odwoławczego od działań i zaniechań Zamawiającego.
Izba stwierdziła skuteczność przystąpień po stronie Zamawiającego do postępowań
o sygn. akt KIO 2275/19 i KIO 2289/19
zgłoszonych przez wykonawcę Agencja Ochrony
Kowalczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przystąpienia nastąpiły z zachowaniem
wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem interesu w rozstrzygnięciu
odwołania na korzyść strony, do której przystąpił wykonawca.

Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołania, uznając,
że zasługują one na uwzględnienie.

Zarzut
y nr 1, 3 i 4 odwołań KIO 2275/19 i KIO 2276/19 oraz zarzut nr 2 odwołania KIO
2289/19 potwierdziły się.


Punkt IV.1.2. Ogłoszenia o zamówienia reguluje kwestię ilości wykonawców, którzy mieli
zostać zaproszeni do złożenia ofert w postępowaniu, a także kryteria selekcji, jakimi miał
kierować się Zamawiający. Zgodnie z postanowieniami tego punktu Zamawiający ograniczył
przewidywan
ą liczbę wykonawców do sześciu.
Zamawiający ustanowił następujące kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
I.
Kryterium selekcji doświadczenie (K1): Zamawiający w celu oceny wniosków
w zakresie kryterium
zażądał wykazu usług w przedmiocie ochrony fizycznej
wykonanych, (
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
był krótszy – w tym okresie i przewidział następującą punktację:
1.
Dla części nr 1:
a)
za 1 usługę o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto – wykonawca
miał otrzymać 25 pkt,
b)
za 2 usługi o wartości każda co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto –
wykonawca
miał otrzymać 50 pkt.
2.
Dla części nr 2:
a)
za 1 usługę o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto – wykonawca
miał otrzymać 25 pkt,
b)
za 2 usługi o wartości każda, co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto –
wykonawca
miał otrzymać 50 pkt.
3.
Dla części nr 3:

a)
za 1 usługę o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto – wykonawca
miał otrzymać 25 pkt,
b)
za 2 usługi o wartości każda co najmniej 500 000,00 PLN brutto –
wykonawca
miał otrzymać 50 pkt.
Wykonawcy mieli podać wartości ww. usług, ich przedmiot, daty wykonania
i podmioty
, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączyć dowody
określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający określił, że dowodami mają być referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie miały być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do nadal wykonywanych u
sług - część zrealizowanej faktycznie usługi
musi
ała wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania
wniosku. Za każdą wykazaną usługę spełniającą ww. wymogi wykonawca miał
otrzymać 25 pkt, a za wykazanie dwóch usług miał otrzymać łącznie 50 pkt. Większa
niż wymagana liczba usług miała nie być brana przez Zamawiającego pod uwagę.
II.
Kryterium selekcji doświadczenie na terenach jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej (K2): Zamawiający wymagał w celu oceny wniosków w zakresie
kryterium przedstawienia wykaz
u usług wykonanych (a w przypadku świadczeń
okresowych lu
b ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, przy czym miały
to być dodatkowe, inne usługi niż wykazał wykonawca w kryterium K1, realizowane
na terenach jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

1.
Dla części nr 1:
a)
za 1 usługę o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto – wykonawca miał
otrzymać 25 pkt,
b)
za 2 usługi o wartości każda co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto – wykonawca
miał otrzymać 50 pkt.
2.
Dla części nr 2:
a)
za 1 usługę o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto – wykonawca miał
otrzymać 25 pkt,

b)
za 2 usługi o wartości każda, co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto – wykonawca
miał otrzymać 50 pkt.
3.
Dla części nr 3:
a)
za 1 usługę o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto – wykonawca miał
otrzymać 25 pkt,
b)
za 2 usługi o wartości każda co najmniej 500 000,00 PLN brutto – wykonawca miał
otrzymać 50 pkt.
Wykonawcy mieli podać wartości ww. usług, itd., w sposób analogiczny jak w przypadku
kryterium K1.
Wnioski
miały być oceniane według wzoru: Ko = K1 + K2, gdzie:
1. Ko
– to łączna wartość punktowa ocenianego wniosku (od 0 - 100 pkt),
2. K1
– to ilość punktów uzyskanych w kryterium kwalifikacji doświadczenie,
3. K2
– to ilość punktów uzyskanych w kryterium kwalifikacji doświadczenie na trenach
jednostek organizacyjnych na terenach resortu obrony narodowej.
W przypadku, gdyby wykonawcy otrzymali tak
ą samą liczbę punktów za wykazane usługi
w oparciu o ww. postanowienia,
warunkiem zaproszenia do składania ofert miała być wyższa
wartość kwot brutto z dwóch najwyższych wartości usług, zarówno z kryterium K1 jak i K2
wykazanych przez w
ykonawcę. W przypadku, gdyby wartość kwot brutto z dwóch
najwyższych wartości usług zarówno z K1 jak i K2 wykazanych przez wykonawców
przedstawiałaby taką samą wartość, Zamawiający przewidział zaproszenie do składania
ofert wykon
awców, którzy zajmą to samo miejsce ex aequo, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia
15
września 2016 r. sygn. akt. KIO 1625/16.
Ponadto Zamawiający wskazał m.in.:
1.
„Wykonawca, w celu uzyskania dodatkowych punktów w „kryterium selekcji” nie może
powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego”,
2.
„Zamawiający zaprosi do złożenia oferty dla każdej części nie więcej niż sześciu
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wykażą brak
podstaw do wykluczenia oraz uzyskają najwyższą punktację w ww. kryterium selekcji.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (...)”.
3.
„Wykonawca niezaproszony do składania ofert będzie traktowany, jako wykluczony
z post
ępowania o udzielnie zamówienia”.
Analogic
zna regulacja została zawarta w punkcie 13 Opisu sposobu sporządzenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Przytoczona przez Odwołującego DGP odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 –
„Zamawiający informuje, że wykonawca może przedstawić te same usługi zarówno
w odniesieniu do spełnienia warunku udziału w postępowaniu jak i kryterium selekcji. Może
również przedstawić te same usługi w odniesieniu do poszczególnych zadań,

z zastrzeżeniem, że wskaże je dla każdego zadania, z jego wskazaniem oraz
ze wskazaniem czy dotyczą one spełnienia warunku udziału w postępowaniu
czy też składane są w odniesieniu do kryterium selekcji” potwierdza, że w wyniku zmiany,
jakiej dokonał Zamawiający odpowiadając na ww. pytanie, wykonawcy zostali uprawnieni
do p
owołania się na wykonanie tych samych usług, zarówno na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu jak i dla celów oceny w ramach kryteriów selekcji.
Możliwe było również powołanie się na wykonanie tych samych usług w ramach każdej
z trzech
części postępowania.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba ustaliła, że opis kryteriów selekcji zawarty w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w Opisie sposobu sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu nie budził wątpliwości. Zamawiający natomiast nie podjął choćby próby
wyjaśnienia, jakie postanowienia lub ich część, miały prowadzić do tak istotnych rozbieżności
interpretacyjnych, że podjął on decyzję o odstąpieniu od zastosowania kryteriów selekcji.
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 48 ust. 1 pkt 11 Pzp podał w ogłoszeniu
o zamówieniu termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu –
5 czerwca 2019 r., godz. 10.00. Termin ten był dwukrotnie wydłużany i ostatecznie ustalony
został na 9 lipca 2019 r., godz. 10.00. Zamawiający miał możliwość wprowadzenia zmian
i modyfikacji kryteriów selekcji, ale tylko do momentu upływu terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wraz z upływem tego terminu kryteria selekcji
(jak i inne postanowienia ogłoszenia o zamówieniu regulujące sposób prowadzenia
postępowania) stały się ostateczne i obowiązujące. Tym samym kryteria selekcji stały
się wiążące nie tylko dla wykonawców, ale również dla samego Zamawiającego, który był
obowiązany je zastosować, a tym samym przeprowadzić procedurę określoną w punkcie
IV.1.2. ogłoszenia o zamówieniu. Efektem tej procedury miało być wyłonienie maksymalnie
sześciu wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do złożenia ofert w postępowaniu.
Odstąpienie przez Zamawiającego od zastosowania ww. kryteriów selekcji prowadziło
do naruszenia przepisów wskazanych w zarzutach odwołań KIO 2275/19 i KIO 2276/19 oraz
w zarzucie nr 2 odwołania KIO 2289/19.
Art. 7 ust. 1 Pzp nakazuje
zamawiającemu prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
W dyspozycji tego przepisu mieści się zatem uprawnienie wykonawców do udziału
w postępowaniu, którego reguły są jasne i oczywiste dla każdego z jego uczestników –
i co najważniejsze – reguły te są przestrzegane. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający rezygnując z zastosowania procedury opisanej w punkcie IV.1.2. ogłoszenia
o zamówieniu dokonał zmiany tych reguł bez dokonania odpowiednich korekt treści
ogłoszenia o zamówieniu i po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a tym samym bez należytego uprzedzenia biorących udział

w postępowaniu wykonawców. Tym samym doszło do naruszenia zasady przejrzystości
postępowania – wykonawcy nie mieli świadomości, co do sposobu zamierzanego
przeprowadzenia procedury
przez Zamawiającego, aż do momentu jej zakończenia.
Złamana została zasada równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji –
zostali oni zmuszeni do konkurowania z wykonawcami, którzy w świetle kryteriów selekcji nie
powinni w ogóle zostać zaproszeni do złożenia ofert w postępowaniu.
Nie potwierdziły się natomiast zarzuty nr 2 odwołania KIO 2275/19 i KIO 2276/19,
tj. naruszenia art. 48 ust. 1 pkt
8 Pzp przez dokonanie przez Zamawiającego zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na usunięciu ograniczenia liczby wykonawców, którzy
zostaną zaproszeni do składania ofert. Okoliczność ta nie potwierdziła się – Zamawiający
nie dokonał zarzucanej mu zmiany. Zgodnie z wyżej opisanymi ustaleniami Izby,
Zamawiający odstąpił od zastosowania kryteriów selekcji oraz ograniczenia liczby
zaproszonych do złożenia ofert wykonawców, ale nie dokonał zmian treści ogłoszenia. Fakt
nieprzestrzegania postanowień ogłoszenia w ocenie Izby nie może zostać uznany za zmianę
jego treści.
Z tego względu zarzuty nr 2 odwołań KIO 2275/19 i KIO 2276/19 podlegały oddaleniu.

Zarzut nr 1 odwołania KIO 2289/19 potwierdził się.
7 grudni
a 2017 r. 24 WOG przekazał konsorcjum, którego liderem był Przystępujący,
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr 1013/2017. W uzasadnieniu oświadczenia
24 WOG wskazał:
„Zamawiający zawarł w dniu 27 listopada br. z Wykonawcą konsorcjum (lider) Agencja
Ochrony K.
i Agencja Ochrony MK sp. z o.o. umowę nr 1013/2017 na wykonanie usługi w
zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu świadczone przez specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach wojskowych
zlokalizowany
ch na terenie administrowanym przez 24 WOG Giżycko (JW 1460, JW 2098
i WKU w Ełku). Zamówienie zostało udzielone po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego prowadzonego w procedurze z
dziedziny obronności w trybie przetargu
nieograniczonego. Wykonawca
zobowiązany został do rozpoczęcia realizacji kontraktu
w dniu 30 listopada br., od godz. 9.00. Już w chwili przystąpienia do wykonywania usługi
widoczne było nieprzygotowanie Wykonawcy do jego należytego wykonania polegające
na braku właściwej organizacji pracy i niezachowania zasad bezpieczeństwa przez
pracowników ochrony. W dniu 1 grudnia br. do siedziby Zamawiającego zaczęły napływać
negatywne meldunki dowódców/komendantów ochranianych jednostek, o których został
poinformowany Wykonawca pismem z dnia 4
grudnia br. oraz wezwany do usunięcia
nieprawidłowości. W dniu 4 grudnia br. (poniedziałek) wpłynęły kolejne negatywne meldunki

dowódców/komendantów ochranianych jednostek. W zaistniałej sytuacji Zamawiający
wezwał ostatecznie w dniu 5 grudnia br. Wykonawcę do przystąpienia do realizacji Umowy
nr 1013/2017 z dnia 27.11.2017 r. zgodnie z jej zapisami wyznaczając nieprzekraczalny
termin 6 grudnia 2017 r. do godziny 10.00. W dniu 6 grudnia br. umocowani przedstawiciele
Wykonawcy uczestniczyli w komisyjnym sprawdzeniu sposobu realizacji Umowy
nr 1013/2017 z dnia 27.11.2017
r. w JW 1460, JW 2098 i WKU w Ełku. Prowadzona kontrola
wykazała szereg nieprawidłowości bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu: mieniu
wojskowemu znacznej wartości związanego z obronnością kraju. Wykonawca otrzymał
egzemplarz sporządzonego protokołu z kontroli, z którym się zapoznał czego dowodem
są złożone podpisy.
Reasumując, w wyznaczonym dodatkowym terminie Wykonawca nie przystąpił do realizacji
usługi w sposób należyty. W dniu dzisiejszym tj. 7 grudnia br. do siedziby wpłynęły kolejne
negatywne meldunki dowódców/komendantów ochranianych jednostek.
Zaistniały stan faktyczny wyczerpuje przesłanki określone w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy i obliguje
Zamawiającego do odstąpienia od umowy nr 1013/2017 z dnia 27.11.2017 r.
Niniejszym Zamawiający wzywa Wykonawcę do opuszczenia ochranianych jednostek
wojskowych w dni
u 8 grudnia 2017 r., godz. 6.00”.
Izba uwzględniła wnioski dowodowe Odwołującego DGP dotyczące dowodów od numerach
od 1 do 14
załączone do odwołania i w oparciu o nie ustaliła, iż Przystępujący ponosi
odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy 1013/2017 z 24 WOG. Protokół
z posiedzenia zespołu w sprawie realizacji usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz
monitoringu świadczonej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)
w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez
24 WOG Giżycko z dnia 7 grudnia 2017 r. (dowód nr 4), wraz z załącznikami wskazuje, że:
1. 30 listopada 2017 r.
na terenie jednej z ochranianych przez wykonawcę jednostek
(JW 1460)
doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pracownika wykonawcy.
Skutkiem zdarzenia było zatrzymanie przez Żandarmerię Wojskową obecnych
w pomieszczeniach SUFO
pracowników wykonawcy oraz zabezpieczenie
ich uzbrojenia.
W efekcie wykonawca nie przejął zadań ochrony na terenie jednostki
JW 1460
w terminie wynikającym z Umowy 1013/2017. Nie przejął ich również
w terminie późniejszym, wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. od 4 grudnia 2017
r.
, godz. 9.00. Wykonawca nie objął również ochroną pozostałych jednostek, mimo,
że skutki ww. dotyczyły wyłącznie JW 1460.
2.
Usługi ochrony były realizowane na terenie JW 1460 od 5 grudnia 2017 r.,
ale Zamawiający nadal zgłaszał uwagi, co do sposobu wykonywania zadań przez

wykonawcę, m. in. w zakresie braków odpowiednich dokumentów pracowników
ochrony, oraz ich wyposażenia.
Ww. protokół stanowi dokumentację działań wykonawcy związanych ze świadczeniem
wynikających z Umowy 1013/2017 usług na rzecz 24 WOG. Został on sporządzony
dla okresu od 30
listopada do 6 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem każdego dnia tego okresu
i potwierdza stanowisko Odwołującego – od momentu rozpoczęcia realizacji usługi na rzecz
24 WOG, do odstąpienia 24 WOG od Umowy 1013/2017, wykonawca nie realizował
jej w sposób prawidłowy. Stwierdzone i udokumentowane przez 24 WOG nieprawidłowości
miały istotny charakter.
Izba uznała stanowisko Przystępującego, który wskazał, że jedną z przyczyn nienależytej
realizacji umowy na rzecz 24 WOG były niekorzystne warunki atmosferyczne,
za nieprawidłowe. Złożone przez Odwołującego DGP w toku rozprawy dowody o numerach
od
16 do 21 przeczą twierdzeniu Przystępującego. Tym samym Izba uznała
za udowodnione, że na przełomie listopada i grudnia 2017 r., na terenach objętych realizacją
zadań wynikających z Umowy 1013/2017, warunki atmosferyczne nie odbiegały
od
normalnych, typowych warunków zimowych charakterystycznych dla tej części Polski.
Przystępujący ponadto nie wyjaśnił, ani nie wykazał w jaki sposób warunki atmosferyczne
miały przyczynić się do stwierdzonych przez 24 WOG braków m.in. w wyposażeniu
pracowników ochrony oraz dokumentacji. Przystępujący nie przedstawił również wiarygodnej
argumentacji uzasadniającej przyczyny, dla których wypadek na terenie JW 1460 miał wpływ
na rozpoczęcie i sposób świadczenia usług na terenie pozostałych, objętych ochroną,
jednostek.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, że Przystępujący doprowadził do rozwiązania
Umowy 1013/2017 z 24 WOG
na skutek jej nienależytego wykonywania. Tym samym
wypełnione zostały przesłanki art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, który stanowi, że zamawiający może
wykluczyć z postępowania wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-
4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania
. Podstawa wykluczenia określona w przytoczonym przepisie została
przewidziana przez Zamawiającego, jako obowiązująca w postępowaniu, co za tym idzie
w sytuacji wypełnienia jej przesłanek, po stronie Zamawiającego powstał obowiązek
wykluczenia Przystępującego z postępowania. W ocenie Izby fakt, że między 24 WOG,
a Prz
ystępującym toczy się spór sądowy, co do kar umownych nie ma znaczenia w sprawie.
Wbrew stanowisku Zamawiającego, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp,
obowiązek wykluczenia wykonawcy realizuje się już przez sam fakt rozwiązania z umowy

z tym wykonawcą przez innego zamawiającego, z uwagi na niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy, w istotnym stopniu,
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Prawomocny wyrok sądu nie jest warunkiem sine qua non dla zastosowania wobec
wykonawcy dyspozycji przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.
Nie potwierdził się natomiast zarzut wskazujący na obowiązek wykluczenia Przystępującego
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp: „Zamawiający może wykluczyć
z postępowania wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych
”. W ocenie składu orzekającego Odwołujący DGP nie zdołał wykazać,
że wynikiem naruszenia obowiązków przez Przystępującego, było podważenie uczciwości
Przystępującego.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysok
ości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:…………………………..……………

…………………………..……………

…………………………..……………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie