eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2260/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-20
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2260/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Ceyrowska

wobec cofnięcia 19 listopada 2019 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 listopada 2019 r. przez wykonawcę
Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Centralny Zarząd Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie, przy udziale
wykonawcy T-Systems Polska Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego
przystąpienie do postępowania KIO 2260/19 po stronie Zamawiającego


postanawia:

1) umarza
postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00
gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

Sygn. akt: KIO 2260/19
Uzasadnienie


Centralny Zarząd Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający) wszczął
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa sieci rozległej WAN wraz
z usługami dodatkowymi”, nr referencyjny 28/19/TK (dalej: Postępowanie). Postępowanie
jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
zwanej dalej w skrócie Pzp. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28 października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 208-507865.
Izba ustaliła, że w dniu 7 listopada 2019 r. wykonawca Integrated Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Odwołujący) złożył odwołanie na treść Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej SIWZ), w tym na postanowienia Opisu przedmiotu zamówienia
(dalej: OPZ).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 Pzp
przez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich
okoliczności i wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty z uwagi na:
a)
brak wskazania ilości urządzeń CE dla wszystkich grup lokalizacji,
co uniemożliwia wycenę oferty;
b)
brak informacji na temat ilości i typów interfejsów LAN urządzeń CE, którymi
wykonawca ma zakończyć usługę dla wszystkich grup lokalizacji,
co uniemożliwia wycenę oferty;
c) niejednoz
naczne postanowienia dotyczące sposobu zapewnienia punktu styku
z siecią Internet (Pkt 1.3.1.7 i 1.5 OPZ);
d)
niejednoznaczność postanowień SIWZ, OPZ i zał. nr 2 i 3 do Umowy
dotyczących ilości łączy podstawowych i rezerwowych dla grup 1, 2, 3 i 4
w zakresi
e ilości podstawowych i rezerwowych łączy w tych grupach;
e)
niejednoznaczne wymagania dotyczące przepływności dla łączy z grup 3 i 4
(Wzór Umowy § 1 ust. 2 pkt 8; OPZ pkt. 1.3.2.14);
f) niejednoznaczne postanowienia OPZ w pkt. 1.3.2.12 ppkt. 3 i 4 w zw.
z pkt.
1.3.3.4 OPZ w zakresie możliwości wykorzystania rozwiązań z zasobami
częstotliwości dedykowanymi dla sieci mobilnych oraz rozwiązań technicznych
opracowanych do zastosowań mobilnych.
g) niejednoznaczne postanowienia
OPZ pkt. 1.3.3.3 dotyczące wymagań dla sieci
dostępowej dla łączy rezerwowych z uwagi na niejednoznaczne wymagania

dotyczące technologii, które mogą być zastosowane do zestawienia łączy
rezerwowych, a także co do możliwości zestawienia łączy rezerwowych
za pomocą tego samego medium, co łącza podstawowe.
2. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Pzp
przez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję ze względu dyskryminację
wykonawców stosujących, dopuszczone przez Zamawiającego, łącza rezerwowe nie
gwarantujące prawidłowej transmisji Voice, z uwagi na to, że wykonawcy ci muszą
dostarczyć bramy głosowe (gwarantujące prawidłową realizację Voice),
ale jednocześnie muszą zapewnić dodatkowe funkcjonalności, o których mowa
w punkcie
4.9.9 OPZ (Pkt 4.9 OPZ), które nie mają związku z jakością łącza
zapasowego;
3. Art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 Pzp i art. 353
1
Ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145, dalej: Kc)
oraz art. 387 § 1 Kc przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny do obiektywnie
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a także z uwagi na ich niewykonalność
w technologii, której zastosowania Zamawiający oczekuje przy realizacji zamówienia
z uwagi na: nadmiarowe wymaganie, aby w
ykonawca gwarantował parametry usługi
w infrastrukturze Zamawiającego, a w konsekwencji, aby ponosił odpowiedzialność
za działania Zamawiającego (Pkt 1.3.2.15 OPZ);
4. Art. 43 ust. 1 i 2 w zw. z art. 9a ust. 1 Pzp
– przez określenie terminu składania ofert
nieuwzględniającego czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty z uwagi
na niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia wykonawcy
rozpoczęcie prac nad przygotowaniem oferty i sprawia, że wykonawca
w rzeczywist
ości ma mniej czasu na przygotowanie oferty niż wynika to z przepisów
ustawy (Roz. XII SIWZ);
5. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 Pzp
– przez niejednoznaczne opisanie kryterium
oceny oferty pn. „Liczba zadeklarowanych przez wykonawcę łączy światłowodowych
w lokalizacjach grupy 3 i 4 - w terminie 24 m-
cy od dnia zawarcia umowy”, co wynika
ze wskazania w dokumentacji postępowania przez Zamawiającego różnej liczby łączy
w grupach 3 i 4, a tym samym uniemożliwia ustalenie maksymalnej punktacji jaką
może uzyskać wykonawca, co nie pozwala na dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o t
o kryterium, a także z uwagi na przypisanie temu
kryterium wagi 40% pomimo, iż zgodnie z SIWZ wykonawca może uzyskać
maksymalnie 21 punktów (Roz. XIII ust. 2 SIWZ).

Zamawiający 19 listopada 2019 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie i oświadczył,
że uwzględnia wszystkie zarzuty odwołania za wyjątkiem zarzutu wskazanego w punkcie 1f.

Uwzględnienie pociągnęło za sobą zmiany w dokumentacji postępowania, wprowadzone
i
opublikowane na stronie zamówień publicznych Zamawiającego w dniu 18 listopada br.:
1.
W zakresie zarzutów 1a i 1b Zamawiający doprecyzował dla lokalizacji grup 1, 2, 3, 4
ilości urządzeń CE oraz ilości i typy interfejsów LAN urządzeń CE, którymi wykonawca
ma zakończyć usługę dla poszczególnych rodzajów łączy (podstawowe, rezerwowe);
2.
W zakresie zarzutu 1c Zamawiający doprecyzował postanowienia OPZ i jednoznacznie
określił wymagania na łącza sieci Internet (maksymalne przepływności, miejsca instalacji
oraz
wskazania ilości tych łączy);
3.
W zakresie zarzutu 1d Zamawiający ujednolicił postanowienia SIWZ, OPZ i zał. nr 2 i 3
do Umowy p
rzez jednoznaczne wskazanie ilości łączy podstawowych i rezerwowych
dla grup 1, 2, 3, 4;
4.
W zakresie zarzutu 1e Zamawiający doprecyzował przepływność łączy głównych
dla grup 3 i 4 ;
5.
W zakresie zarzutu 1g Zamawiający doprecyzował punkt 13.3.3 OPZ;
6.
W zakresie zarzutu 2 Zamawiający przeniósł wymagania określone w punkcie 4.9.9 OPZ
do punktu
1.4. OPZ i umożliwił realizację funkcji bramy głosowej (opisanej w pkt. 4.9.1
— 4.9.8) na urządzeniach CE;
7.
W zakresie zarzutu 3 Zamawiający dokonał zmiany brzmienia pkt. 1.3.2.15 OPZ zgodnie
z wnioskiem Odwołującego;
8.
W zakresie zarzutu 4 Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, ustalając ten
termin na 19 grudnia 2019 r.;
9. W zakresie zarzutu 5
Zamawiający skorygował opis kryterium oceny ofert dotyczącego
maksymalnej ilości łączy światłowodowych jaką zaproponuje Wykonawca i dokonał
zmian we wzorze umowy, stosownie do wagi tego kryterium.
Zama
wiający oświadczył, że zarzut określony w punkcie 1f odwołania jest niezasadny
i wniósł o jego oddalenie.
W konsekwencji zmian w SIWZ wprowadzonych przez
Zamawiającego oraz częściowego
uwzględnienia odwołania, Odwołujący wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy, w dniu
18 listopada 2019 r. W tej sytuacji
Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec
czego odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień
Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzy
naście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187
ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Mi
nistrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania (t.j.

Dz.U. 2018 poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie