eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2163/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2163/19


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada
2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2019r. przez S. C.,
prowadzącego działalność gospodarczą p.n. SCM S. C., ul. Joachima Lelewela 22/14,
38-400 Krosno

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Zakład Produkcyjno - Usługowo Handlowy
Lasów Państwowych, ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-307 Olsztyn

przy udziale wykonawcy S. D.
, prowadzącej działalność gospodarczą p.n. DS Comp S. D.,
os. Kościuszkowskie 6/229, 31-858 Kraków
zgłaszającej przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża S. C., prowadzącego działalność gospodarczą p.n.
SCM S.C., ul. Joachima Lelewela 22/14, 38-400 Krosno
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez S. C. prowadzącego działalność
gospodarczą p.n. SCM S. C., ul. Joachima Lelewela 22/14, 38-400 Krosno
tytułem
wpisu od odwołania.

2.2.
zasądza od S. C., prowadzącego działalność gospodarczą p.n. SCM S. C., ul.
Joachima Lelewela 22/14, 38-400 Krosno
na rzecz
Skarb Państwa - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Zakład Produkcyjno - Usługowo Handlowy


Lasów Państwowych, ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-307 Olsztyn kwotę 3
600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), stanowiącą koszty wynagrodzenia
pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Olsztynie

Przewodniczący: ……………….………Uzasadnienie
Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Zakład Produkcyjno - Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzęt
komputerowy. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 5.08.2019r. pod poz. S 149- 366561-2019.
W dniu 25.10.2019r. Odwołujący – S. C., prowadzący działalność gospodarczą p.n. SCM S.
C. -
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności i zaniechań
Zamawiającego w zakresie części V zamówienia polegających na wyborze jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy DS. Comp S. D.
i wadliwym przeprowadzeniu czynności
badania i oceny oferty DS. Comp
, w tym w szczególności wadliwym poprawieniu oczywistej
omyłki pisarskiej w treści oferty, przeprowadzeniu negocjacji dotyczących treści oferty których
skutkiem była zmiana treści oferty wezwaniu do uzupełnienia treści oferty, zaniechaniu
odrzucenia oferty DS. Comp., o czym
Odwołujący dowiedział się w dniu 15.10.2019r.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
-
art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez wadliwy wybór oferty niebędącej najkorzystniejszą
w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert,
-
art. 89 ust. 1 pkt 2 względnie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp przez
zaniechanie odrzucenia oferty DS. Comp mimo wewnętrznej sprzeczności treści oferty
w zakresie parametru punktowanego w ramach kryterium
oceny ofert, które uniemożliwiała
bez zmiany treści oferty punktację w kryterium, które zdecydowało o wyniku postępowania.
-
art. 87 ust. 1 Pzp przez prowadzenie z DS. Comp niedozwolonych wyjaśnień treści oferty w
zakresie kryterium oceny ofert mimo, że niezgodność nie miała charakteru omyłki oczywistej
pisarskiej,
-
art. 26 ust.3 Pzp przez niedozwolone wezwanie do uzupełnienia treści oferty DS. Comp i to
w sposób modyfikujący treść oferty w zakresie zastosowanego w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej kr
yterium oceny i uznanie ze skuteczne uzupełnienia treści oferty tego
wykonawcy.

Odwołujący wniósł o nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako
obarczonej wadą mającą wpływ na wynik postępowania, powtórzenia czynności badania i
oceny ofert w postępowaniu w sposób zgodny z żądaniami Odwołującego i w wyniku tych
czynności odrzucenie oferty DS. Comp, co spowoduje udzielenie zamówienia Odwołującemu
ewentualnie powtórzenie czynności badania i oceny oferty i w ich wyniku unieważnienie
czynności uzupełnienia treści oferty, poprawienia omyłki w sposób dokonany przez
Zamawiającego pierwotnie (tj. uznając, że oferowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy

a nie 60), co skutkować będzie obniżeniem punktacji ofercie DS. Comp i w konsekwencji
spowoduje, że zamówienie zostanie udzielone Odwołującemu.
W uzasadnieniu stawianych zarzutów, Odwołujący podniósł, że Załącznik nr 1a Formularz
asortymentowo
– cenowy identyfikował przedmiot oferty co do tożsamości (w zakresie marki,
modelu oferowanego sprzętu jak i jego komponentów i był to jedyny dokument, w którym
następowała identyfikacja treści oferty wykonawcy. Oznacza to, że dokument zawierał treść
oferty sensu stricte,
a w konsekwencji nie podlegał ani procedurze uzupełnienia ani
poprawienie czy wyjaśnień w sposób prowadzący do zmiany treści oferty. Odwołujący
wskazał, że art. 84 ust. 1 Pzp zakazuje modyfikacji treści oferty wykonawcy po upływie terminu
składania ofert w postępowaniu. Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp poza wyjaśnieniem
treści SIWZ na wezwanie Zamawiającego nie są dopuszczalne zmiany oferty ani tym bardziej
jej negocjowanie. Jedyną możliwością korekty oferty wykonawcy jest art. 87 ust. 2 Pzp jednak
jego zastosowanie jest ograniczone.
Odwołujący wskazał, że wykonawca w treści oferty podał
sprzecznie wewnętrzny okres gwarancji: w treści Załącznika nr 1 oświadczył 60 miesięcy – dla
części V, zaś w treści Załącznika nr 1A oświadczył gwarancja producenta 3 lata. Na podstawie
sprzecznych oświadczeń nie istnieje możliwość bez zmiany treści, ustalenia jaka wartość jest
wartością poprawną. Obowiązkiem wykonawcy było zaoferowanie jednej wartości gwarancji.
Zamawiający w celu oceny ofert w ramach kryterium okres gwarancji wg wzoru ma podstawić
jedną wartość. W obu formularzach wykonawca miał podać samodzielnie oferowane wartości.
Nie mamy zatem do czynienia z mechanizmem edytorskiego błędnego powielenia wymagania
ponieważ treść zawarta po prawej stronie kolumny zawiera konkretną oferowaną wartość – 3
lata. Zdaniem Odwołującego w sprawie zachodzi niezgodność treści oferty z treścią SIWZ na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz oferta jest nieważna na podstawie odrębnych
przepisów, bowiem jest ona niejednoznaczna i winna polegać odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 8 Pzp. Przy takiej treści oferty wykonawca może stosownie do okoliczności
manipulować wartością oferowanej gwarancji dostosowując jej czas do ujawnionych na
otwarciu ofert danych zwartych w pozosta
łych ofertach. Zamawiający dopuścił się negocjacji
z wykonawcą, bowiem pomimo zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej dnia
13.09.przyjał wyjaśnienia DS. Comp z pisma z dnia 16.09. a te prowadziły wprost do zmiany
treści oferty i to zmiany kwalifikowanej bo prowadzącej do zmiany w zakresie parametru
ocenianego w ramach kryterium oceny ofert, który miał bezpośrednio wpływ na ranking ofert i
decyzję o wyborze oferty DS. Comp jako najkorzystniejszej. Odwołujący zakwestionował
czynność wezwania wykonawcy na podstawie art. 26 ust.3 Pzp do uzupełnienia (zastąpienia
złożonego wraz z ofertą Załącznika nr 1a nowym). Przepis art. 26 ust.3 Pzp dopuszcza
uzupełnienia oferty jedynie w zakresie dokumentów na potwierdzenie, że oferowany przedmiot
zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego. Całkowicie wykluczone jest uzupełnienie
dokumentów stanowiących treść, które są podstawą punktacji kryterium. Uwzględniając

charakter kryterium oceny ofert jako wpływając w sposób bezpośredni na wynik postępowania,
Zamaw
iający ma obowiązek dokonywania oceny ofert w sposób ściśle zgodny z przyjętym w
postępowaniu opisem sposobu oceny ofert w ramach danego kryterium.

Do udziału w postępowaniu, w charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego zgłosił
się wykonawca DS. Comp, wnosząc o oddalenie odwołania i składając pisemne stanowisko w
sprawie. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania i złożył na piśmie odpowiedź na
odwołanie. Zamawiający i Przystępujący podkreślili, ze Załącznik 1A nie był treścią oferty,
bowiem nie
został wskazany w rozdz. 11 ust. 11.1 pkt 1 SIWZ, gdzie Zamawiający określił co
składa się na ofertę. To treść SIWZ jest kluczowym dokumentem, który określa jakie konkretnie
dokumenty stanowią treść oferty. Z tych względów czynność Zamawiającego z dnia
20.
09.2019r. polegająca na wezwaniu do uzupełnienia w trybie art. 26 ust.3 Pzp (po
unieważnieniu nieprawidłowo dokonanej czynności poprawienia oferty z dnia 13.09.2109r.)
Załącznika nr 1A z uwagi na zawarte w nim błędy była prawidłowa. Zmiana Załącznika nr 1A
nie spowodowała zmiany treści oferty, która od początku wskazywała na oferowany okres
bezpłatnej gwarancji 60 miesięcy. Brak było podstaw do odrzucenia oferty, oferta została
złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ, a załącznik nr 1A nie stanowi części oferty. Nie można
zatem przyjąć, że wykonawca złożył dwie alternatywne oferty. Odwołujący nie wykazał, że
oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Nie naruszono także art. 87 ust. 1
oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 Pzp korespondencji z Zamawiającym nie można nazwać negocjacjami
zmierzającymi do zmiany treści oferty. Nie można mówić o negocjacjach i o modyfikacji treści
oferty, w sytuacji gdy do zmiany tej oferty nie doszło. Oferent nie przedstawił nowej oferty, nie
doszło do modyfikacji treści oferty.
W t
oku rozprawy strony podtrzymały swoje stanowiska.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
i uczestnika
postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła co
następuje:


Zamawiający ustanowił 3 kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji - 20%,
termin wykonania -
20%. W opisie kryterium oceny oferty dotyczącym okresu gwarancji
Zamawiający podał, że wymagany minimalny okres gwarancji dla zadania nr 5 wynosi 36
miesięcy. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów. Ilość
punktów wyliczona będzie wg wzoru: G = okres gwarancji oferty badanej x20 pkt/ okres
gwarancji przedłużony, G- liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”. Okres gwarancji
oferty badanej
– okres gwarancji z formularza oferty.

W rozdz. 11 pkt 11.1 ppkt 1 Zamawiający podał, że ofertę złożoną pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawierającą:
formularz oferty (sporządzony wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo do złożenia
oferty, pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego dla wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dowód wniesienia wadium. Zamawiający wskazał,
wśród załączników do SIWZ - Załącznik nr 1a - formularz asortymentowo - cenowy.
Izba ustaliła, że wykonawca DS. Comp złożył na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr
1 oświadczenie iż udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy
dla części V liczony od daty podpisany protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez strony.
W formularzu asortymentowo -
cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1A DS. Comp podano dla
części 5 zamówienia poz. 13 gwarancja producenta 3 lata.
W dniu 13.09.2019r. Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp
dokonał poprawienia omyłki pisarskiej w Załączniku 1 złożonym przez DS. Comp zmieniając
zamiast zapisu 60 miesięcy na zapis zgodny z treścią załącznika 1A - 36 miesięcy.
W odpowiedzi, pismem z dnia 16.09.2019r. wykonawca DS. Comp oświadczył, że zgodnie
z ofertą „deklarowanym okresem gwarancji na część V – serwery wusu w ilości 35 sztuk
(serwery rackowe szt. 35) jest 60 miesięcy, nie zaś przyjęty przez Zamawiającego w piśmie
z dnia 13 września okres 36 miesięcy”. Wykonawca wyjaśnił także, że w poz. 13 Formularza
asortymentowego powielając treść minimalnego wymagania popełnił omyłkę wpisując 3 lata,
zamiast deklarowanych w formularzu ofertowym
60 miesięcy. Intencją wykonawcy było
udzielenie 60-
miesięcznego okresu gwarancji.
W dniu 20.09.2019r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu czynności poprawienia
oferty
i przyjęciu wyjaśnień, udzielonych przez DS. Comp pismem z dnia 13.09.2019r.
Jednocześnie Zamawiający wezwał do uzupełnienia/poprawienia Załącznika 1A do SIWZ
w zakresie oferowanego okresu gwarancji producenta. W odpowiedzi, w dniu 23.09.2019r. DS.
Comp
złożył poprawiony Załącznik 1A - formularz asortymentowo - cenowy, gdzie w poz. 13
podał: gwarancja producenta 5 lat.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Istota sporu między stronami sprowadzała się do oceny charakteru Załącznika 1A do SIWZ
oraz możliwości poprawienia tego dokumentu i wezwania do jego uzupełnienia w trybie art. 26
ust.3 Pzp.
Zdaniem Izby
podstawowym źródłem dla oceny charakteru danego dokumentu jest treść
SIWZ. W treści SIWZ w niniejszej sprawie Zamawiający nie nadał Załącznikowi 1A charakteru
treści oferty, co oznacza, że należy przyjąć że jest to dokument potwierdzający spełnienie
wymagań przedmiotowych, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp. O przyjęciu za słusznym tego
stanowiska świadczy także sama treść Załącznika asortymentowo - cenowego, w którym
Zamawiający wymagał potwierdzenia spełniania parametrów oferowanego przez wykonawcę
sprzętu. Skoro Załącznik 1A był dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań przez
oferowany przedmiot z
amówienia, to tym samym w sytuacji, gdy dokument ten zawierał błędy
możliwe było zastosowanie art. 26 ust.3 Pzp i wezwanie do jego uzupełnienia. Z tych względów
Izba uznała że czynność Zamawiającego polegająca na wezwaniu do uzupełnienia w trybie
art. 26 ust.3 Pzp
poprawionego Załącznika 1a, który był dokumentem potwierdzającym
spełnienie wymaganych parametrów była prawidłowa.
Abstrahując od charakteru samego Załącznika 1A, Izba uznała za istotny dla rozstrzygnięcia
sporu sam opis kryterium okresu gwarancji, zawarty w rozdz. 14. 3 SIWZ, gdzie wprost
podano, że do oceny w tym kryterium Zamawiający przyjmie „okres gwarancji z formularza
oferty”. Zatem to okres gwarancji z formularza oferty był istotny z punktu widzenia oceny
w kryteri
um gwarancja, a nie okres gwarancji podany w Załączniku nr 1A. Zamawiający,
przyznając punktację w kryterium okres gwarancji winien wziąć pod uwagę okres gwarancji
podany przez wykonawców w formularzu oferty, który w przypadku oferty DS. Comp wynosił
60-
miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2,
§ 3 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018 poz. 972).


Przewodniczący

……………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie