eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2097/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-07
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2097/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2019
r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 18
października 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych M. W., oraz T.
R.
z siedzibą dla lidera konsorcjum w Serocku
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamaw
iającego: KZB Legionowo Spółka z o.o. z siedzibą w Legionowie


orzeka:

1.
Oddala odwołanie
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych M. W. oraz T.
R. z s
iedzibą dla lidera konsorcjum w Serocku
i:

1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr.
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład
Kształtowania Terenów Zielonych M. W. oraz T. R. z siedzibą dla lidera
konsorcjum w Serocku

tytułem wpisu od odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 201
8 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Przewodniczący:
……………………


Sygn. akt KIO 2097/19
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – KZB Legionowo Spółka z o.o. z siedzibą w Legionowie prowadzi
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej
dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Utrzymanie
czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie
".

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Kształtowania
Terenów Zielonych M. W. oraz T. R. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Serocku (zwani
dalej: „Odwołującym”) w dniu 18 października 2019 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) wnieśli odwołanie na czynność wkluczenia Odwołującego z postępowania z
uwagi na niespełnienie warunku udziału, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust.
2 pkt 12 ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 7 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o
nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenie ponownej oceny ofert w tym oferty
Odwołującego, dopuszczenie Odwołującego do dalszego udziału w postępowaniu,
ponownego dokonania obiektywnego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również oświadczenia i stanowiska stron postępowania
złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 18 października 2019 r. Izba ustaliła że do niniejszego postępowania
odwoławczego nie zgłosił przystąpienie żaden z wykonawców.
Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:Zamawiający – KZB Legionowo Spółka z o.o. z siedzibą w Legionowie prowadzi
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej
dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Utrzymanie
czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie
".

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron
postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż
odwołanie podlega oddaleniu.

Jak ustalono Zamawiający w rozdziale V – Warunki udziału w postępowaniu postawił
wymaganie, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymagał, aby w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat minimum 2
usługi polegające na sprzątaniu placów targowych lub terenów miejskich, zrealizowane w
ramach jednej umowy w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o wartości min.
350.000,00 zł brutto każda ( w przypadku realizacji umów wieloletnich minimalna kwota
350.000,00 PLN przypadać musi na okres nie dłuższy niż 1 rok. Jeżeli wśród całego zakresu
usługi wskazanej w wykazie jedynie jakaś część potwierdza spełnienie warunku udziału w
postępowaniu Wykonawca winien określić wartość jedynie tej zrealizowanej części
zamówienia która potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 5 września 2019 r. wystąpił do Odwołującego na podstawie art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp o złożenie oświadczeń oraz dokumentów, w tym stosownego wykazu
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Zamawiający w dniu 16 września 2019 r. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał
wykonaw
cę do udzielenia wyjaśnień czy każda z usług wskazanych w referencjach
zrealizowana była w ramach jednej umowy w sposób ciągły przez okres minimum 12
miesięcy – prosimy o przedłożenie kopii umów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
wskazane przez wykon
awcę w wykazie usługi wykraczają znacznie poza zakres usług
podobnych do przedmiotu zamówienia, t.j. sprzątanie terenów publicznych, ponieważ

zamówienia wskazane w wykazie obejmują jednocześnie dłuższy zakres usług ogrodniczych
– wykonawca winien zaś określić wartość jedynie tej zrealizowanej części zamówienia, która
potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający
prosi o precyzyjne określenie wartości części zamówienia potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu.

Odwołujący w dniu 19 września 2019 r. złożył kserokopie umów na podstawie
których były wystawiane referencje, jednocześnie wyjaśnił Zamawiającemu że nie jest w
stanie określić jednoznacznie kwoty przypadającej na poszczególne prace porządkowe.
Według Odwołującego Zamawiający w SIWZ nie określił szczegółowo żadnych danych,
wymieniono jedynie minimum kwoty na jakie ma opiewać każda z umów. Warunek ten,
którego żądał Zamawiający został według niego spełniony. Zakres prac w dołączonych
referencjach jest zgodny
z szczegółowym zakresem usług objętych przedmiotem
zamówienia prowadzonego w przetargu nieograniczonym na: „Utrzymanie czystości
Targowiska Miejskiego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie”. Zamawiający wobec
złożonych wyjaśnień wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W ocenie Izby Zamawiający zasadnie wykluczył Odwołującego z postępowania.
Wykonawca w ocenie Izby został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o wyjaśnienia,
jednocześnie udzielił Zamawiającemu odpowiedzi, że nie jest w stanie określić
jednoznacznie kwoty przypadającej na poszczególne prace porządkowe. Zatem wobec jasno
brzmiących postanowień SIWZ, że jeżeli wśród całego zakresu usługi wskazanej w wykazie
jedynie jakaś część potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
winien określić wartość jedynie tej zrealizowanej części zamówienia która potwierdza
spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W konsekwencji nie można zgodzić się z
Odwołującym, że Zamawiający nie określił w jasny sposób wymagań co do szczegółowego
określenia wartości wykonania usług w przypadku realizacji zadań/usług mieszanych.
Zamawiający ponadto wezwał wykonawcę o wyjaśnienie oraz uzupełnienie wymaganych
dokumentów, a wobec wezwania uzyskał odpowiedź, że nie był do tego – w świetle SIWZ –
uprawniony. To na wykonawcy biorącym udział w postępowaniu spoczywa ciężar wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie czy Zamawiający świadomy jest
jego potencjału czy nie. W konsekwencji zaistniały podstawy do wykluczenia wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz odrzucenia oferty
Odwołującego.

Wobec tak zaistniałego stanu faktycznego Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła
podstaw do uwzględnienia niniejszego odwołania. W konsekwencji mając na względzie

okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192
ust. 1 ustawy Pzp. Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.

Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie