eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1443/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-09
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1443/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia
2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2019 r. wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
w Warszawie Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy w Małej Wsi w Płocku
w postępowaniu
prowadzonym przez
Gminę Miasto Włocławek we Włocławku

orzeka:

1.
oddala odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w
Warszawie Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy w Małej Wsi w Płocku
i
2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bank
Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział w Płocku,
Bank Spółdzielczy w Małej Wsi w Płocku
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
oddala wniosek
Gminy Miasta Włocławek we Włocławku o zasądzenie
kosztów postępowania odwoławczego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
do Sądu Okręgowego we Włocławku.

………………………………..


Sygn. akt: KIO 1443/19
Uzasadnienie


Zamawiający – Miasto Włocławek we Włocławku – prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Miasto Włocławek.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej
dalej ustawą P.z.p.

W dniu 26 lipca 2019 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział
w Płocku oraz Bank Spółdzielczy w Małej Wsi (dalej: odwołujący) wnieśli odwołanie wobec
czynności odrzucenia ich oferty.

Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p.,
poprzez bez
podstawne odrzucenie oferty odwołujących pomimo złożenia przez pełnomocnika
Banku Pol
skiej Spółdzielczości S.A. – H. K., stosownie do wezwania zamawiającego,
pełnomocnictwa i potwierdzenia w ten sposób umocowania pełnomocnika do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego lub potwierdzenia czynności wykonanych
prz
ez pełnomocnika w tym postępowaniu.
Odwołujący wnieśli o uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności
z
amawiającego - odrzucenia oferty odwołujących – art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy P.z.p.
Ponadto odwołujący wnieśli o:
1)
dopuszczenie dowodu z dokumentu
pełnomocnictwa H. K. z dnia 28 lutego 2019 r. na
okoliczność umocowania H. K. przez Bank BPS S.A. do udziału w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego począwszy od dnia 28 lutego 2019 r.,
2)
dopuszczenie dowodu z dokum
entu oświadczenia Banku BPS S.A. z dnia 22.07.2019
r. o potwierdz
eniu czynności pełnomocnika na okoliczność potwierdzenia przez Bank BPS
S.A. ważności czynności podjętych przez H. K. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
3)

dopuszczenie dowodu z zeznań świadka pracownika Banku BPS S.A. K. M. na
okoliczność umocowania H. K. przez Bank BPS S.A. do udziału w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego począwszy od dnia 28 lutego 2019 r. oraz przyczyn i
okoliczności związanych z udzieleniem H. K. pełnomocnictwa opatrzonego podpisami

elektronicznymi i datowanego na dzień 10 lipca 2019 r., wnosząc o wezwanie świadka na
adres:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Departament Prawny i Kadr-
Wydział Prawny ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
4)
zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.
Odwołujący podnieśli, że jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179
ust. 1 ustawy P.z.p., bowiem
jako instytucja prowadząca zarobkową działalność polegającą
na udzielaniu kredytów, ma interes w uzyskaniu zamówienia. Odrzucenie oferty naraża
odwołujących na brak możliwości wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, pozyskania
zamówienia i w konsekwencji szkodę w postaci utraty zysku, który odwołujący mógłby
osiągnąć w wypadku wyboru jego oferty (uznania oferty za najkorzystniejszą i zawarcia umowy
o realizację zamówienia publicznego).
W uzasadnieniu odwołania odwołujący podnieśli, że w przedmiotowej sprawie
z
amawiający pismem z dnia 16 lipca 2019 r. zawiadomił odwołujących o odrzuceniu ich oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p.
w związku z art. 103 § 1 i 2 oraz art. 104
Kodeksu cywilnego. Zamawiający uznał bowiem, że złożone przez odwołujących na wezwanie
z
amawiającego w trybie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. pełnomocnictwo H. K. datowane na 10
lipca 2019 r. nie potwierdzało ważności czynności dokonanych przez H. K. przed tą datą,
natomiast odwołujący, wbrew żądaniu zamawiającemu, nie potwierdzili w terminie określonym
przez z
amawiającego czynności dokonanych przez pełnomocnika przed 10 lipca 2019r., to
jest podpisania oferty oraz dokumentu JEDZ.
Zdaniem o
dwołujących, stanowisko zamawiającego nie jest zasadne.
Odwołujący wyjaśnili, że poprzez złożenie pełnomocnictwa H. K. w odpowiedzi na
żądanie zamawiającego skierowane do odwołujących na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy
P.z.p.,
odwołujący potwierdzili istniejące umocowanie H. K. do udziału w postępowaniu
przetargowym wynikające z pełnomocnictwa H. K. z dnia 28 lutego 2019 r. Wymienione
pełnomocnictwo ma identyczny zakres umocowania, co pełnomocnictwo z dnia 10 lipca 2019
r., które zostało złożone na wezwanie zamawiającego. Pełnomocnictwo H. K. z dnia 28 lutego
2019 r. wciąż obowiązuje, lecz z uwagi na nieopatrzenie pełnomocnictwa podpisami
elektr
onicznymi, nie zostało złożone zamawiającemu przez odwołujących w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowy dokument pełnomocnictwa z dnia
10 lipc
a 2019 r. został opatrzony podpisami elektronicznymi, co umożliwiało złożenie
pełnomocnictwa w elektronicznym postępowaniu przetargowym. Pełnomocnictwo z dnia 10
lipca 2019 r. potwierdzało więc istniejące umocowanie H. K. wynikające z pełnomocnictwa z

dnia 10 lipca 2019 r. i właśnie w celu potwierdzenia tego umocowania zostało złożone
z
amawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Odwołujący podnieśli, że zawierający definicje przepis art. 2 ustawy P.z.p. nie
wprowadza odrębnej definicji pełnomocnictwa, dlatego w tym zakresie zastosowanie, zgodnie
z art. 14 ustawy P.z.p.
, znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
W ujęciu cywilistycznym pojęcie „pełnomocnictwo" ma dwojakie znaczenie. Po
pierwsze ozna
cza ono oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę do dokonywania
w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego
umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy w zakresie
określonym w pełnomocnictwie. W znaczeniu drugim jest to dokument stwierdzający zakres
tego umocowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, odwołujący stwierdzili, że czynność udzielenia
pełnomocnictwa odróżnić należy od czynności polegającej na jego wykazaniu. Data
pełnomocnictwa nie musi zatem odzwierciedlać daty umocowania pełnomocnika. Taka
sytuacja miała właśnie miejsce w przedmiotowej sprawie, w której poprzez złożenie
pełnomocnictwa nastąpiło potwierdzenie przez Bank BPS umocowania pełnomocnika do
podjętych przez niego czynności. Sytuacja faktyczna niniejszej sprawy jest zatem podobna,
jak w sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą znak KIO 2787/14, w której zapadł wyrok, w
uzasadnieniu którego stwierdzono: "Zatem nie jest tak, że wykonawca tym dokumentem
potwierdził czynność dokonaną bez umocowania w dacie składania ofert, ale potwierdził
zakres istniejącego w dacie składania ofert umocowania osoby (...)”.
Z ostrożności odwołujący podnieśli, nawet gdyby przyjąć, iż H. K. nie była umocowana
do reprezentowania Banku BPS w daci
e składania oferty, to samą czynność uzupełnienia
pełnomocnictwa w trybie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. należałoby uznać za potwierdzenie
ważności dotychczasowych czynności H. K. . Mieć tutaj należy w pierwszej kolejności na
względzie, że zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p., jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Brak pełnomocnictwa, jak
również wadliwość pełnomocnictwa, stanowią w świetle powyższego przepisu uchybienia o
charakterze usuwalnym.
Stosownie do przepisu art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p.
, usunięcie uchybień dotyczących
pełnomocnictwa następuje poprzez przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę
pełnomocnictwa wolnego od wad. Biorąc powyższe pod uwagę, uznać należy, że w
przypadku, gdy usunięcie braku wymaga sporządzenia pełnomocnictwa wolnego od wad, to

pełnomocnictwo będzie zawsze opatrzone datą przypadającą po złożeniu ofert w
postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego. Za niedopuszczalne uznać należałoby
bowiem antydatowanie podpisu na pełnomocnictwie. W przypadku pełnomocnictwa
opatrzonego podpisem elekt
ronicznym byłoby to wręcz niemożliwe. Odwołujący przywołali
wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 410/10), z którego
wynika,
że „Gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego o obowiązku uzupełnienia
pełnomocnictwa, ale w taki sposób, że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie
(z datą) nie późniejszym, niż upływ terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 Pzp
nie miałby sensu, a wykonawcy zobowiązywani byliby do wystawiania dokumentów z datą
wsteczną, co jest niedozwolone i niemożliwe do spełnienia” (wyjaśnić należy, że do 07.2016
r. art. 26 ust. 3 obejmował brzmienie obecnego ust. 3a).
Odwołujący wskazali, że z istoty regulacji art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. wynika zatem,
że uzupełnienie uchybień pełnomocnictwa może nastąpić poprzez przedłożenie nowego
pełnomocnictwa, które z przyczyn oczywistych nie może zostać antydatowane. Odnosząc się
przy tym do twierdzenia z
amawiającego o konieczności potwierdzenia przez Bank BPS
czynności H. K., wyjaśnić należy, że takowe potwierdzenie nastąpiło właśnie poprzez
przedstawienie przez Bank BPS z
amawiającemu żądanego pełnomocnictwa.
Odwołujący podnieśli, że zgodnie z art. 14 ustawy P.z.p., o ile przepisy ustawy P.z.p.
nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W
szczególności zastosowanie ma więc przepis art. 60 K.c., wedle którego wola osoby
dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby,
które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci
elektronicznej (oświadczenie woli). W przedmiotowej sprawie pełnomocnictwo wystawiono na
wezwanie z
amawiającego po złożeniu oferty i dokumentu JEDZ, co w oczywisty sposób
potwierdza wolę odwołujących udziału w postępowaniu przetargowym, a tym samym
potwierdza wcześniejsze czynności pełnomocnika. Przecież, gdyby odwołujący nie
akceptowali
złożenia oferty przez pełnomocnika, to nie udzieliliby pełnomocnictwa i nie
usunęliby szeregu innych braków oferty.
Odwołujący zaznaczyli, że przepis art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p., który stał się podstawą
wezwania
odwołujących do przedstawienia pełnomocnictwa H. K., nie może być odczytywany
jako prawne umocowanie zamawiającego do żądania złożenia przez wykonawcę
oświadczenia o potwierdzeniu czynności pełnomocnika. Przepis ten expressis verbis statuuje
uprawnienie z
amawiającego do zobowiązania wykonawcy do złożenia pełnomocnictw, a nie
innego typu oświadczeń, w tym oświadczeń potwierdzających czynności pełnomocnika.

Wynika to zapewne z tego, że sama czynność uzupełnienia przez wykonawcę pełnomocnictwa
świadczy o tym, że wyraża on wolę udziału w zainicjowanym przez pełnomocnika
postępowaniu i nie ma potrzeby dostarczania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń. W
ślad za stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej w powołanym wyżej wyroku z dnia 16
kwietnia 2010 r., uzasadnio
ne jest zatem przyjęcie, że „art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w
przypadkach objętych jego dyspozycją (...) jest regulacją szczególną w stosunku do przepisów
ogólnych”, a więc w szczególności do przepisów art. 103 i 104 K.c., które uprawniają drugą
stronę czynności wykonanej przez falsus procurator do wyznaczenia stronie reprezentowanej
przez falsus procurator
termin na potwierdzenie czynności.
Odwołujący zauważyli, że zamawiający działając w przedmiotowej sprawie na
podstawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p.
zażądał od odwołujących wyłącznie dostarczenia
pełnomocnictwa, zaś w informacji o odrzuceniu oferty wyjaśnił, iż w istocie żądał potwierdzenia
czynności pełnomocnika. W istocie, na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p., zamawiający
nie mógł zażądać od odwołujących żadnego innego dokumentu aniżeli pełnomocnictwo, toteż
zażądał potwierdzenia czynności pełnomocnika w jedyny dostępny sposób - poprzez
dostarczenie pełnomocnictwa. Z kolei odwołujący zastosowali się w jedyny możliwy sposób
do żądania zamawiającego, a mianowicie, dostarczyli pełnomocnictwo udzielone H. K. i w ten
sposób, jednoznaczne manifestując wolę udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
potwierdzili
czynności H. K. .
Odwołujący wyjaśnili, że tylko z daleko posuniętej ostrożności, na wypadek uznania
przez
Krajową Izbę Odwoławczą, że odwołujący nieskutecznie potwierdzili umocowanie H. K.
poprzez przedstawienie jej pełnomocnictwa oraz na wypadek nieuznania, że art. 26 ust. 3a
ustawy P.z.p.
nie stanowi szczególnej regulacji względem przepisów art. 103 i 104 K.c. o
potwierdzaniu czynności falsus procurator oraz wobec niewskazania przez zamawiającego
terminu do potwierdzenia czynności H. K., potwierdził zamawiającemu Bank BPS
oświadczeniem z dnia 22.07.2019 r. ważność czynności H. K. .
W odpowiedzi na odwołanie z dnia 6 sierpnia 2019 roku zamawiający wniósł o:
1)
oddalenie odwołania w całości,
2)
dopuszczenie dowodów powołanych w treści odpowiedzi na odwołanie,
3)
zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania,
w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Zamawiający stwierdził, że zarzuty postawione w odwołaniu są bezpodstawne i
powinny zostać oddalone w całości.

Zamawiający wskazał, że na podstawie informacji zawartych w odpisie z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ustalono, że oświadczenia woli w imieniu
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. składają działający łącznie: dwaj członkowie zarządu lub
jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Z informacji zawartych w odpisie z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynika ponadto, że do wykonywania
czynności w imieniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zarząd może ustanowić
pełnomocników działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw; samodzielnie lub
łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem, albo innym pełnomocnikiem. Nie ulega
wątpliwości, że złożona przez odwołujących oferta nie została podpisana przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani przez dwóch członków zarządu Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A„ ani przez jednego członka zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
działającego łącznie z prokurentem. Podczas czynności badania i oceny ofert złożonych w
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający stwierdził
nat
omiast, że złożona przez odwołujących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oferta została podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez panią H. K. Odwołujący nie dołączyli jednak do złożonej oferty
pełnomocnictwa dla pani H. K. upoważniającego do podpisania oferty w imieniu odwołujących.
Zamawiający podkreślił, że pani H. K. podpisała również przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oświadczenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Pełnomocnictwo dla pani H. K.
uprawniające do podpisania przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
oświadczenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożonego w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), nie zostało również dołączone do oferty przez
odwołujących
W związku z powyższym w dniu 03 lipca 2019 roku zamawiający, działając na
podstawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p
., wezwał odwołujących m. in. do złożenia udzielonego
pani H. K.
przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
pełnomocnictwa do podpisania i złożenia w jego imieniu oferty w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, jak również do podpisania w jego imieniu oświadczenia
złożonego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W treści
wezwania z
amawiający w pierwszej kolejności wskazał odwołującym przyczynę wezwania do
złożenia ww. pełnomocnictwa, a następnie określił, w jakiej formie powinno być ono złożone
przez odwołujących. Zamawiający zaznaczył w sposób wyraźny, iż „pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu
kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione do reprezentowania
Ban
ku Polskiej Spółdzielczości S A, lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu

poświadczonej przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. Na
d
ostarczenie ww. pełnomocnictwa zamawiający wyznaczył odwołującym nieprzekraczalny
termin do dnia 10 lipca 2019 roku.
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego odwołujący w dniu 09 lipca 2019 roku
dostarczyli z
amawiającemu m.in. pełnomocnictwo nr 215/2019 udzielone pani H. K. przez
zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które zostało opatrzone datą 10 lipca 2019 roku.
Pełnomocnictwo zostało dostarczone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
podpisanego w dniu 09 lipca 2019 roku przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych
przez pana K. K.
(Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA,) oraz pana R. B.
(W
iceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.). Wyżej wymienione
pełnomocnictwo zostało doręczone bez pisma przewodniego, z którego wynikałoby, że
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek”
Bank Gospodarstwa Krajowego, który również złożył ofertę w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz który także został wezwany do
złożenia pełnomocnictw na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p., w odpowiedzi na wezwanie
do złożenia pełnomocnictw załączył pełnomocnictwo wraz z pismem przewodnim
wskazującym, którego postępowania konkretnie dotyczy.
Z treści dostarczonego pełnomocnictwa wynika, że pani H. K. jest m. in. upoważniona
do:
„(...) 6) reprezentowania samodzielnie Banku BPS S.A. przed sądami powszechnymi,
polubownymi, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą organami egzekucyjnymi
i organami
administracji publicznej we wszystkich sprawach związanych z działalnością
Oddziału w Płocku;
7)
jednoosobowego reprezentowania Banku w zakresie składania oświadczeń
woli w formie JEDZ i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu
przyst
ępowania Banku do przetargów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm);
8)
jednoosobowego reprezentowania Banku w zakresie złożenia wszystkich
dokumentów i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dotyczących
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm)."

Zamawiający uznał, że uzupełnione pełnomocnictwo jest pełnomocnictwem o bardzo
ogólnej treści. Stwierdził, że nie można także uznać, że jest ono pełnomocnictwem
szczególnym, które upoważniało panią H. K. do podpisania i złożenia w imieniu odwołujących
oferty w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przypadku w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Miasto
Włocławek - Urząd Miasta Włocławek pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Miasto Włocławek” (numer sprawy: BZP.271.24.2019). Analiza treści uzupełnionego przez
odwołujących pełnomocnictwa pozwoliła ponadto stwierdzić, iż jednostronna czynność
prawna, polegająca na podpisaniu (dnia 25 czerwca 2019 roku) i złożeniu (dnia 26 czerwca
2019 roku) oferty w prowadzonym postępowania, została dokonana przez panią H. K., która
w chwili jej dokonywania nie posiadała właściwego umocowania. Osoba podpisująca i
składająca w imieniu odwołujących ofertę w prowadzonym postępowaniu nie posiadała
stosownego umocowania także w momencie, w którym upłynął termin składania ofert, tj. dnia
01 lipca 2019 r
oku. Wzywając odwołujących na postawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. do
złożenia stosownego pełnomocnictwa, zamawiający zażądał zatem od odwołujących
potwierdzenia dokonania czynności podpisania i złożenia w jego imieniu oferty w
prowadzony
m postępowaniu, a ponadto wyznaczył odwołującym termin, do którego upływu to
potwierdzenie powinno nastąpić. Był to termin na uzupełnienie pełnomocnictwa dla pani H. K.,
który upłynął w dniu 10 lipca 2019 roku. Tym samym zamawiający umożliwili odwołującym
konwalidowanie jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez falsus procuratora
ana
logicznie do przepisu art. 103 § 1 i 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -
Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zmian
ami), zwaną dalej
Kodeksem cywilnym,
Zgod
nie z treścią art. 104 Kodeksu cywilnego „jednostronna czynność prawna
dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest
nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu,
zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy
bez umocowania”.
Z treści art. 103 § 1 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że „jeżeli zawierający umowę
jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy
od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta”. Następnie w treści
art. 103 § 2 Kodeksu cywilnego ustawodawca dodaje, że „druga strona może wyznaczyć
osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy;
staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.

Zamawiający podniósł, że co prawda odwołujący złożyli zamawiającemu w dniu 09
lipca 2019 roku pełnomocnictwo dla pani H. K. (datowane na dzień 10 lipca 2019 roku),
jednakże z jego treści i zakresu w żaden sposób nie wynika potwierdzenie dla wcześniej
dokonanej przez panią H. K. czynności podpisania i złożenia oferty w jego imieniu w
prowadzonym postępowaniu.
Z treści pełnomocnictwa wynika natomiast, że od dnia jego wystawienia 10 lipca 2019
roku pani H. K.
jest m. in. upoważniona do jednoosobowego reprezentowania Banku w
zakresie złożenia wszystkich dokumentów i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elek
tronicznym, dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986
z późn. zm). Oznacza to, że wszystkie czynności prawne wykonane przez panią H. K. w
imieniu odwołujących są ważne dopiero od dnia wystawienia pełnomocnictwa nr 215/2019. W
ocenie zamawiającego uzupełnione przez odwołujących pełnomocnictwo było zatem
niewystarczające do potwierdzenia wcześniej dokonanej czynności przez panią H. K. w
prowadzonym postępowaniu i w związku z powyższym oferta odwołujących została odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p
. w związku z art. 103 § 1 i 2 oraz art. 104
Kodeksu cywilnego.
Zamawiający wskazał, że z uwagi na fakt, iż nie mógł domagać się od odwołujących
wyjaśnień dotyczących treści uzupełnionego pełnomocnictwa nr 215/2019, udzielonego pani
H. K.
przez zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., ponieważ wezwanie do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy P.z.p. dotyczy wyłącznie oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust, 1 ustawy P.z.p., oraz mając na uwadze zasadę jednokrotnego
wezwania do uzupełnienia pełnomocnictw, podjął decyzję o odrzuceniu oferty odwołujących.
Odwołujący zostali powiadomieni o czynności zamawiającego w dniu 16 lipca 2019 roku.
Powyższe działanie zamawiającego znajduje swoje potwierdzenie w wyroku z dnia 11 stycznia
2018 roku, sygn. akt KIO 2706/17, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „w
przypadku niez
łożenia lub złożenia nieprawidłowego dokumentu na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu czy też na potwierdzenie, że oferowane dostawy czy usługi
spełniają wymagania zamawiającego wykonawca ma możliwość jednokrotnego skorygowania
swojego
błędu. Podkreślić należy, że art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi wyjątek od zasady
niezmienności oferty i możliwość jego zastosowania nie może być interpretowana
rozszerzająco. Zastosowanie instytucji wezwania do uzupełnienia dokumentów winno zawsze
być interpretowane w świetle zasad wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp tj. zasady równego
traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.” W analogiczny sposób zamawiający jest
zobowiązany postępować w przypadku wzywania wykonawców do złożenia pełnomocnictw na
podstawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p.

Zamawiający podkreślił, że całkowicie bezzasadny jest podniesiony w złożonym w dniu
26 lipc
a 2019 roku odwołaniu argument odwołujących, jakoby „sytuacja faktyczna niniejszej
sprawy jest podobna, jak w sprawie przed
Krajową Izbą Odwoławczą znak KIO 2787/14 (...)”.
W przeciwieństwie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym
z
amawiający dokonał czynności odrzucenia oferty odwołujących, w przywołanej przez
odwołujących sprawie wykonawca dołączył do złożonej przez siebie oferty pełnomocnictwo do
jej podpisania Pełnomocnictwo to zostało jednak uznane za wadliwe w wyniku
przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert W związku z tym w przywołanym przez
Odwołującego postępowaniu Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia wadliwego
pełnomocnictwa. W odróżnieniu jednak od prowadzonego przez Gminę Miasto Włocławek -
Urząd Miasto Włocławek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca,
oprócz wezwania do uzupełnienia wadliwego pełnomocnictwa, został także wezwany do
złożenia oświadczenia potwierdzającego czynność prawną polegającą na podpisaniu oferty.

Zamawiający zaznaczył, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w
którym zamawiający dokonał czynności odrzucenia oferty odwołującego, odwołujący został
wyłącznie wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa dla pani H. K., ponieważ z literalnego
brzmienia art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p.
wynika, że uzupełnieniu podlegają wyłącznie wadliwe
pełnomocnictwa, jak również pełnomocnictwa, które nie zostały załączone do oferty w ogóle.
Gdyby przyjąć stanowisko o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki sposób, że
wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ
terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie miałby sensu, a
wykonawcy zobowiązywani byliby do wystawiania dokumentów z datą wsteczną, co jest
niedozwolone i niemożliwe do spełnienia W tym zakresie przepis art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.
w przypadkach objętych jego dyspozycją jest regulacją szczególną w stosunku do przepisów
ogólnych.”
Zamawiający dodał, że odwołujący w dniu 23 lipca 2019 roku, a więc po upływie
terminu na uzupełnienie pełnomocnictwa dla pani H. K., jak również po dokonaniu przez
z
amawiającego czynności odrzucenia oferty odwołujących, doręczyli zamawiającemu przy
użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, oświadczenie zarządu Banku
Pols
kiej Spółdzielczości S.A. z dnia 22 lipca 2019 roku, z którego treści wynika, że „Zarząd
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. potwierdza czynności dokonane przez pełnomocnika H.
K.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr BZP.271.242019, pn.: „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek”, w szczególności podpisanie oferty oraz
dokumentu JEDZ. Wspomniany dokument został podpisany przy użyciu kwalifikowanego

podpisu elektronicznego przez działających w imieniu Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A. pana Z. K.
(Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.) oraz pana P. G.
(Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.). Dokument ten wpłynął jednak do
z
amawiającego po upływie terminu na uzupełnienie pełnomocnictwa dla pani H. K., tj. po dniu
10 lipcu 2019 roku, i tym samym nie mógł w żaden sposób wpłynąć na decyzję zamawiającego
o odrzuceniu oferty odwo
łujących, o podjęciu której został powiadomiony w dniu 16 lipca 2019
roku. Fakt złożenia wyżej wskazanego oświadczenia - potwierdzenie czynności pełnomocnika
- wskazuje,
że odwołujący de facto uznali argumenty zamawiającego w zakresie braku
umocowania pani H. K.
do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Uwzględnienie przez
z
amawiającego uzupełnionego w ten sposób dokumentu i ewentualna zmiana jego decyzji w
przedmiocie odrzucenia oferty odwołujących, spowodowałoby bowiem naruszenie określonej
art. 7 ust. 1a ustawy P.z.p.
zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Zamawiający wskazał, że niezrozumiałe jest dla niego także działanie odwołujących
polegające na tym, że z jednej strony w treści złożonego w dniu 26 lipca 2019 roku odwołania
kwestionują możliwość konwalidowania jednostronnej czynności prawnej podjętej w toku
postępowania o udzielenie zamówienia, a z drugiej strony przedkładają zamawiającemu
oświadczenie, w którego treści potwierdza, że dokonana wcześniej przez pełnomocnika
czynność podpisania i złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nastąpiła w
jego imieniu.
W ocenie zamawiającego, wbrew twierdzeniom odwołujących, w prowadzonym
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego uzupełnienie pełnomocnictwa dla pani H.
K.
wcale nie musiało wiązać się z jego antydatowaniem. Z treści złożonego odwołania wynika
bowiem, że w dniu podpisania i złożenia oferty przez panią H. K. w obrocie prawnym
funkcjonowało datowane na dzień 28 lutego 2019 roku pełnomocnictwo nr 81/2019, które
zostało udzielone pani H. K. przez pana Z. K. (Prezesa Zarządu Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A.) oraz pana R. B. (Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A.),
działających w imieniu zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.. Jak wynika jednak
z treści odwołania złożonego w dniu 22 lipca 2019 roku, wspomniane pełnomocnictwo
„pomyłkowo" nie zostało dołączone do oferty odwołujących. Bezspornym jest jednak, że wyżej
wskazane pełnomocnictwo datowane na dzień 28 lutego 2019 roku nie zostało załączone do
oferty. Zamawiający powziął wiedzę o istnieniu tego pełnomocnictwa dopiero z chwilą złożenia
odwołania.
Zamawiający zauważył, że w treści złożonego w dniu 26 lipca 2019 roku odwołania
odwołujący wskazali, że „pełnomocnictwo pani H. K. z dnia 28 lutego 2019 roku wciąż
obowiązuje, lecz z uwagi na nieopatrzenie pełnomocnictwa podpisami elektronicznymi, nie
zostało złożone zamawiającemu przez Bank BPS w postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego". Ar
gumentacja przedstawiona przez odwołujących jest całkowicie niezrozumiała
dla
zamawiającego, a działanie odwołujących potwierdza wyłącznie brak doświadczenia,
znajomości przepisów prawa oraz należytej staranności - tak wymaganej przecież od instytucji
zaufania publicznego, do których niewątpliwie zaliczają się banki - przy przygotowywaniu
oferty oraz odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego dotyczące uzupełnienia pełnomocnictwa
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.
p. Wspomniany brak należytej staranności
odwołujących dostrzegalny jest także w treści odwołania, które zostało złożone w dniu 26 lipca
2019 roku, a zaliczają się do nich m.in. niewłaściwe daty, nazwiska przywołane w treści
odwołania. Zamawiający przypomniał, że w treści wezwania z dnia 03 lipca 2019 roku do
uzupełnienia pełnomocnictw zamawiający w sposób wyraźny zaznaczył, iż „pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu
kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione do reprezentowania
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. Skoro
więc odwołujący – jak twierdzi – nie dysponował pełnomocnictwem dla pani H. K. opatrzonym
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby upoważnione do reprezentowania
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., to mógł wystąpić do notariusza o poświadczenie jego
elek
tronicznej kopii przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. Przedłożenie
z
amawiającemu w terminie zakreślonym w wezwaniu z dnia 03 lipca 2019 roku elektronicznej
kopii pełnomocnictwa, która została poświadczona przez notariusza przy użyciu
kwali
fikowanego podpisu elektronicznego, nie wiązałoby się z koniecznością antydatowania
pełnomocnictwa, a ponadto nie doprowadziłoby do sytuacji, w której zamawiający został
zmuszony do odrzucenia oferty o
dwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p.
Zamawiający podkreślił, że wiedzę o istnieniu pełnomocnictwa nr 81/2019 z dnia 28 lutego
2019 roku dla pani H. K.
powziął dopiero po zapoznaniu się z treścią przesłanej do
z
amawiającego kopii odwołania, jak również z załączonych do niego kopii dokumentów.
Zamawiający wskazał, że do dnia wysłania niniejszej odpowiedzi na złożone odwołanie
nie wpłynęło bowiem do zamawiającego wspomniane pełnomocnictwo w formie zgodnej z
ustawą P.z.p. i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. A przypomnieć należy, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynność oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, jak również czynność badania i oceny złożonych ofert, zamawiający
każdorazowo dokonuje na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez
w
ykonawcę czy to wraz z ofertą, czy też na wyraźne wezwanie zamawiającego. Ponad
wszelką wątpliwość ocena złożonych ofert nie może być dokona w oparciu o domniemanie
istnienia dokumentu
, który nie został dostarczony zamawiającemu w zakreślonym przez niego
terminie, co następnie wpłynęło na podjętą przez zamawiającego decyzję o odrzuceniu oferty

złożonej przez odwołujących. Zamawiający podkreślił, że podjął decyzję o odrzuceniu oferty
odwołujących dopiero po tym, gdy nie było już możliwe wzywanie odwołujących do
uzupełnienia kolejnych pełnomocnictw na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., i w oparciu o
dokumenty, które znajdowały się w posiadaniu zamawiającego w dniu podejmowania decyzji
o odrzuceniu oferty.
Izba ustaliła, co następuje:
W myśl rozdz. VI ust. 12 s.i.w.z., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p., ustanowić pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie
określać zakres umocowania.
Zgodnie z rozdz. X ust. 3 s.i.w.z., do oferty należało załączyć m.in.:
2)
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
3)
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci
dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
5.
Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w postaci elektronicznej i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W postępowaniu złożono dwie oferty:
1)
odwołujący – z ceną: 8.784.506,53 złotych
2) Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko
— Pomorski w Toruniu – z ceną:
9.422.487,
57 złotych.
Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:
10.528.780,79
złotych.
Warunki płatności we wszystkich ofertach,

1.
Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 1M
powiększonej o marżę banku.
2.
Stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych -
ostatniego dnia każdego miesiąca o wskaźnik uwzględniający stosunek notowań stawki
WIBOR 1 M, wyliczonej jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich dni poprzedzających zmianę
oprocentowania + stała marża banku.
3. Usta
la się karencję w spłacie kapitału do 29 listopada 2022 roku.
4.
Płatność odsetek: w okresach miesięcznych,
5.
Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków.
6. Bank nie naliczy jednorazowej prowizji od przyznanego kredytu.
7. Spłata rat kredytu i odsetek, przypadająca na dzień wolny od pracy, nastąpi w
nast
ępnym dniu roboczym po tym dniu.
Oferta z
łożona przez odwołujących została podpisana przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego przez panią H. K.. Odwołujący nie dołączyli do złożonej oferty
pełnomocnictwa dla pani H. K. upoważniającego do podpisania oferty w imieniu odwołujących.
Pani H. K.
podpisała również przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
oświadczenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ). Pełnomocnictwo dla pani H. K. uprawniające do podpisania
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oświadczenia Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A., złożonego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ), nie zostało również dołączone do oferty przez odwołujących
W dniu 03 lipca 2019 roku z
amawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy
P.z.p
., wezwał odwołujących m. in. do złożenia udzielonego pani H. K. przez osoby
upoważnione do reprezentowania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. pełnomocnictwa do
podpisania i złożenia w jego imieniu oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również do podpisania w jego imieniu oświadczenia złożonego
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W treści wezwania
z
amawiający wskazał odwołującym przyczynę wezwania do złożenia ww. pełnomocnictwa, a
następnie określił, w jakiej formie powinno być ono złożone przez odwołujących. Zamawiający
zaznaczył, iż „pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez
osoby upoważnione do reprezentowania Banku Polskiej Spółdzielczości S A, lub w postaci
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego

podpisu elektronicznego”. Na dostarczenie ww. pełnomocnictwa zamawiający wyznaczył
odwołującym nieprzekraczalny termin do dnia 10 lipca 2019 roku.
O
dwołujący w dniu 09 lipca 2019 roku dostarczyli zamawiającemu m.in.
pełnomocnictwo nr 215/2019 udzielone pani H. K. przez zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A., które zostało opatrzone datą 10 lipca 2019 roku. Pełnomocnictwo zostało dostarczone w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego w dniu 09 lipca 2019 roku przy
użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez pana K. K. (Wiceprezesa Zarządu
Banku Po
lskiej Spółdzielczości SA,) oraz pana R. B. (Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A.).
Z treści dostarczonego pełnomocnictwa wynika, że pani H. K. jest m. in. upoważniona
do:
„(...) 6) reprezentowania samodzielnie Banku BPS S.A. przed sądami powszechnymi,
polubownymi, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą organami egzekucyjnymi
i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach związanych z działalnością
Oddziału w Płocku;
7)
jednoosobowego reprezent
owania Banku w zakresie składania oświadczeń
woli w formie JEDZ i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu
przystępowania Banku do przetargów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm);
8)
jednoosobowego reprezentowania Banku w zakresie złożenia wszystkich
dokumentów i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dotyczących
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm)."
Pismem z dnia 16 lipca 2019 roku zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3
ustawy P.z.p., zawiadomił o odrzuceniu oferty odwołujących na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8
ustawy P.z
.p., zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na
podstawie odrębnych przepisów, w związku z art. 103 § 1 i 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zmianami)
W uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty odwołujący zamawiający wskazał, że
p
odczas czynności badania i oceny ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stwierdził m.in., że złożona przez odwołujących w
prowadzonym
postępowaniu oferta została podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez panią H. K. . Na podstawie informacji zawartych w odpisie z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ustalono, że oświadczenia woli w imieniu

banku składają działający łącznie: dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu łącznie
z prokurentem. Z informacji zawartych w odpisie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego wynika ponadto, że do wykonywania czynności w imieniu banku zarząd
może ustanowić pełnomocników działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw;
samodzielnie lub łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem albo innym pełnomocnikiem.
Odwołujący nie dołączyli jednak do złożonej oferty pełnomocnictwa dla pani H. K. do
podpisania oferty w imieniu
odwołujących. Pani H. K. podpisała również przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oświadczenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
Wobec powyższego w dniu 03 lipca 2019 roku zamawiający, działając na podstawie
art, 26 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych, wezwał
odwołujących m. in. do złożenia udzielonego pani H. K. przez osoby upoważnione do
reprezentowania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. pełnomocnictwa do podpisania i
złożenia w jego imieniu oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jak również do podpisania w jego imieniu oświadczenia złożonego w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W treści ww. wezwania
z
amawiający wyznaczył odwołującym nieprzekraczalny termin na uzupełnienie
pełnomocnictwa do dnia 10 lipca 2019 roku.
W odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego odwołujący w dniu 09 lipca 2019 roku
dostarczyli z
amawiającemu m in. pełnomocnictwo nr 215/2019 udzielone pani H. K. przez
zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które zostało opatrzone datą 10 lipca 2019 roku.
Pełnomocnictwo zostało dostarczone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
podpisanego w dniu 09 lipca 2019 roku przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych
przez pana K. K.
(Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA.) oraz pana R. B.
(Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.). Z treści dostarczonego
pełnomocnictwa wynika, że pani H. K. jest m. in. upoważniona do:
6) reprezentowania samodzielnie Banku BPS S.A przed sądami powszechnymi,
polubo
wnymi, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą organami egzekucyjnymi
i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach zw
iązanych z działalnością
Oddzia
ł w Płocku;
7)
jednoosobowego reprezentowania Banku w zakresie składania oświadczeń woli w
formie JEDZ i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu
przystępowania Banku do przetargów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm);

8) jednoosobowego reprezentowania Ban
ku w zakresie złożenia wszystkich
dokumentów i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dotyczących
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm).
Z treści uzupełnionego przez odwołujących pełnomocnictwa nie wynika jednak
upoważnienie do podpisania w imieniu odwołujących przez panią H. K. w dniu 25 czerwca
2019 roku, a następnie do złożenia w dniu 26 czerwca 2019 roku oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez
Gminę Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Miasto Włocławek" (numer sprawy: BZP.271 24,2019). W treści przedłożonego
pełnomocnictwa próżno także doszukiwać się potwierdzenia przez odwołujących czynności
pani H. K.
, polegającej na podpisaniu i złożeniu oferty w prowadzonym postępowaniu o
udzieleniu zamówienia publicznego, która to została dokonana przed datą wystawienia
uzupełnionego pełnomocnictwa.
Zgodnie z treścią art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst
jednolity: Dz. U, z
2019r. poz. 1145 ze zmianami) „jednostronna czynność prawna dokonana
w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna.
Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na
działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez
umocowania".
Z treści art 103 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zmianami) wynika natomiast
że „jeżeli zawierający
umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy
zależy od jej potwierdzenia przez osobę* w której imieniu umowa została zawarta”, Następnie
w treści art. 103 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.
U. z 201 gr. poz. 1145 ze zmianami) ustawodawca dodaje, że „druga strona może wyznaczyć
osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy;
staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.
Na po
dstawie przedstawionego wcześniej stanu faktycznego niewątpliwe jest, iż
jednostronna czynność prawna, polegająca na podpisaniu (dnia 25 czerwca 2019 roku) i
złożeniu (dnia 26 czerwca 2019 roku) oferty w prowadzonym postępowania, została dokonana
przez pełnomocnika, który w chwili jej dokonywania nie posiadał właściwego umocowania.
Osoba podp
isująca i składająca w imieniu wykonawcy ofertę w prowadzonym postępowaniu
nie posiadała stosownego umocowania także w momencie, w którym upłynął termin składania

ofert
, tj. dnia 01 lipca 2019 roku. Wzywając odwołujących na postawie art 26 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych do złożenia stosownego
pełnomocnictwa, zamawiający zażądał zatem potwierdzenia dokonania czynności podpisania
i
złożenia w jego imieniu oferty w prowadzonym postępowaniu, a ponadto wyznaczył
odwołującym termin, do którego upływu to potwierdzenia powinno nastąpić. Był to termin na
uzup
ełnienie pełnomocnictwa dla pani H. K., który upłynął w dniu 10 lipca 2019 roku. Co
prawda
odwołujący złożyli zamawiającemu w dniu 09 lipca 2019 roku pełnomocnictwo dla pani
H. K.,
jednakże jest ono datowane na dzień 10 lipca 2019 roku, a z jego treści i zakresu w
żaden sposób nie wynika potwierdzenie dla wcześniej dokonanej przez panią H. K. czynności
podpisania i złożenia oferty w jego imieniu w prowadzonym postępowaniu. Z treści
pełnomocnictwa wynika natomiast, że pani H. K. jest m. in. upoważniona od dnia wystawienia
pełnomocnictwa nr 215/2019 do jednoosobowego reprezentowania Banku w zakresie złożenia
wszystkich dokumentów i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku Praw
o zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn, zm).
Oznacza to, że wszystkie czynności prawne wykonane przez panią H. K. w imieniu
odwołujących są ważne dopiero od dnia wystawienia pełnomocnictwa nr 215/2019. W ocenie
z
amawiającego
uzupełnione
przez
odwołujących
pełnomocnictwo
jest
zatem
niewystarczające do potwierdzenia wcześniej dokonanej czynności przez panią H. K. w
prowadzonym postępowaniu i w związku z powyższym oferta odwołujących podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 103 § 1 i 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zmianami).
Powyższa argumentacja zamawiającego znajduje również swoje potwierdzenie w
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 kwietnia 2010 roku, sygn. akt KIO/UZP 410/10.
W przytoczonym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła co prawda w pierwszej
kolejności, że „uzupełnienie dokumentów, w tym pełnomocnictwa, stanowi właściwie
dokonaną czynność, gdy mimo daty wystawienia dokumentów po upływie terminu składania
ofert, potwierdzają one spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.” Jednakże dalej w treści tego samego
wyroku Kraj
owa Izba Odwoławcza dodaje, że przystępujący w niniejszej sprawie ma
możliwość skutecznego złożenia pełnomocnictwa w terminie wymaganym przez
z
amawiającego, z którego wynikać będzie zakres umocowania lidera, w tym do czynności
podpisania oferty konsorcjum i potwierdzenie przez uprawnionych reprezentantów członków
konsorcjum, że do tej czynności lider konsorcjum umocowany był w dacie składania ofert!

Analogiczne wnioski można wysnuć po zapoznaniu się z treścią wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 14 listopada 2014 roku, sygn. akt KIO 2240/14
W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art, 24aa ust, 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wobec zaistnienia przesłanki
odrzucenia oferty
odwołujących zamawiający odstąpił od badania, czy odwołujący nie
podlega
ją wykluczeniu z prowadzonego postępowania oraz spełniają warunki udziału w
prowadzonym postępowaniu.
O
dwołujący w dniu 23 lipca 2019 roku doręczyli zamawiającemu przy użyciu Platformy
Przetargowej
Urzędu
Miasta
Włocławek,
dostępnej
pod
adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, oświadczenie zarządu Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. z dnia 22 lipca 2019 roku, z którego treści wynika, że „Zarząd
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. potwierdza czynności dokonane przez pełnomocnika H.
K.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr BZP.271.242019, pn, „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek”, w szczególności podpisanie oferty oraz
dokumentu JEDZ. Wspomniany dokument został podpisany przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego przez działających w imieniu Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A. pana Z. K.
(Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.) oraz pana P. G.
(Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.).

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie jest bezzasadne.
W
pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący są uprawnieni do korzystania
ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.

Odnosząc się do zarzutów odwołania, Izba podkreśla, że do złożenia oferty niezbędne
jest posiadanie prz
ez osoby składające w imieniu wykonawcy oświadczenie woli w
przedmiocie udziału w postępowaniu, a także w przedmiocie zaoferowania wykonania
przedmiotu zamówienia, stosownego umocowania w dacie składania ofert. Nie bez powodu
przy tym ustawodawca stawia w
systemie zamówień publicznych kategoryczny wymóg
złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie składania ofert. Konsekwencją powyższego jest
konieczność posiadania takiego umocowania w dacie składania ofert.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się
czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub

osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.
Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania
(zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych
z innymi podmiotami prawa.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (art. 10a ust. 1 ustawy P.z.p.). Przy czym oferty, wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy P.z.p., w tym
jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z treścią art. 99 § 1 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli do ważności czynności
prawnej jest potrzebna szczególna forma, pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być
udzielone w tej samej formie.

Z powyższego oraz z treści s.i.w.z. wynika, iż wykonawcy biorący udział w
przedmiotowym postępowaniu, winni byli wraz z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo
dla osoby podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo powinno było zostać przedłożone jako oryginał
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za
zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego notariusza.

Odwołujący nie złożyli wraz z ofertą pełnomocnictwa dla Pani H. K., w związku z czym
zamawiający słusznie wezwał ich do złożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie Pani
H. K.
do złożenia oferty w imieniu wykonawców w dniu jej złożenia.

Izba wskazuje, że ustawodawca w art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. wprost przewiduje
możliwość uzupełnienia pełnomocnictwa. Przepis ten stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył
wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niezłożenie
pełnomocnictwa lub złożenie pełnomocnictwa wadliwego powoduje zatem bez wątpienia
powstanie po stronie zamawiającego obowiązku wezwania wykonawcy przez do uzupełnienia
dokum
entu. Wyraz takiego podejścia dał także skład orzekający w tym postępowaniu,
wyrokiem z dnia z 14 listopada 2014 r. w sprawie
o sygn. KIO 2276/14 nakazując uzupełnienie
pełnomocnictwa.

Izba podkreśla, że prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie
z
amawiającego winno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na
dzień jej dokonania. Zatem możliwe jest przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do
daty dokonania
czynności, a także z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż
pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili
złożenia oferty. Tymczasem z treści uzupełnionego przez odwołujących pełnomocnictwa nie
wynika upoważnienie do podpisania w imieniu odwołujących przez panią H. K. w dniu 25
czerwca 2019 roku, a następnie do złożenia w dniu 26 czerwca 2019 roku oferty. Odwołujący
nie potwierdzili również czynności pani H. K., polegającej na podpisaniu i złożeniu oferty w
prowa
dzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która to została dokonana
przed datą wystawienia uzupełnionego pełnomocnictwa.
Odwołujący w treści odwołania oraz na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w
dniu 7 sierpnia br. podnosił, że Pani H. K. była umocowana do złożenia oferty w
przedmiotowym postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2019 roku.
Wskazane pełnomocnictwo odwołujący załączył do odwołania. Na tę okoliczność zeznawał
również świadek, Pan M. S., pracownik lidera konsorcjum utworzonego przez odwołujących,
który ponadto zeznał, że pełnomocnictwo dla P. H. K. z lipca br. nie było nowym
pełnomocnictwem, ale potwierdzeniem pełnomocnictwa z lutego br.

Izba wskazuje jednakże, że w przypadku, gdy pełnomocnik dokonywał czynności w
postępowaniu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, wykonawca może je uzupełnić w
formie elektronicznej, z tymże z jego treści musi wynikać, że na dzień dokonywania czynności
pełnomocnik był już do tego upoważniony. Tymczasem z treści uzupełnionego
pełnomocnictwa taka okoliczność nie wynikała. Odwołujący mogli również na wezwanie
zamawiającego złożyć kopię pisemnego pełnomocnictwa z lutego 2019 roku, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
notariusza.
Odwołujący takiej kopii również nie złożył.

Podkreślenia wymaga, że wszystkie czynności mające na celu wykazanie istnienia
pełnomocnictwa dla Pani H. K., podjęte przez odwołujących po uzyskaniu informacji o
odrzuceniu ich oferty, nie mogły odnieść skutku z uwagi na fakt, że zostały podjęte z
naruszeniem terminu do uzupełnienia pełnomocnictwa wyznaczonego przez zamawiającego.
Art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. nakłada na wykonawcę obowiązek złożenia dokumentów w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Przekroczenie wyznaczonego terminu
wywołuje skutki przewidziane w ustawie. Faktem jest, iż postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego cechuje się dość wysokim formalizmem, jednakże wykonawca, który
decyduje się na wzięcie udziału w postępowaniu winien być tego świadomy i winien do tego

formalizmu się dostosować. Z kolei zamawiający, który wobec jednego z podmiotów odstąpiłby
od zasad obowiązujących w postępowaniu i nie respektowałby wyznaczonych przez siebie
terminów, naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców.

N
ależy mieć także na uwadze fakt, iż – jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Krajowej
Izby Odwoławczej, ukształtowanego na tle poprzedniego brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.
(obejmującego możliwość uzupełnienia pełnomocnictwa, która w obecnym stanie prawnym
unormowana jest w art 26 ust. 3a ustawy P.z.p.)
– przyjmuje się jednorazowy charakter
wezwania do uzupełnienia oznaczonego braku określonego dokumentu, usankcjonowany
normą art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., przy zachowaniu warunków, że treść wezwania jest
jednoznaczna i jasna.
Zignorowanie takiego wezwania przez wykonawcę, nie daje możliwości
p
onownego wezwania „o to samo” (por. sygn. KIO 1583/17).

Odnosząc się do stanowiska odwołujących, iż z wezwania do uzupełnienia
pełnomocnictwa nie wynikało, że odwołujący mieli potwierdzić czynności dokonane przez
Panią K., Izba wskazuje, że zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy P.z.p. wzywa do
uzupełnienia pełnomocnictwa, które nie zostało dołączone do oferty. Przepisy ustawy P.z.p.
nie przewidują wzywania do potwierdzenia czynności osoby działającej bez umocowania, a
zamawiający nie ma obowiązku ustalania, czy osoba, która podpisała ofertę, była do tego
umocowana, czy też działała bez stosowanego umocowania. Dlatego zamawiający, w sytuacji,
gdy stwierdził brak pełnomocnictwa w ofercie, zasadnie wezwał wykonawcę do jego
uzupełnienia. W sytuacji, gdyby okazało się, że osoba działająca w imieniu wykonawcy nie jest
do tego umocowania, wykonawca
– zamiast złożenia dokumentu pełnomocnictwa – winien
potwierdzić czynności osoby działającej bez umocowania. Izba nie podziela przy tym
stanowiska odwołującego, iż złożenie pełnomocnictwa z 9 lipca 2019 roku należało
potraktować jako potwierdzenie czynności Pani H. K. Z przedłożonego dokumentu w żaden
sposób nie wynikało, że odwołujący potwierdzają czynności dokonane przez Panią K. . Brak
jest również podstaw do uznania, że zamawiający miał otwarty termin na potwierdzenie
czynności również po czynności odrzucenia jego oferty. Izba wskazuje, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wszelkie czynności związane z uzupełnianiem i
wyjaśnieniem dokumentów należy dokonywać na wezwanie zamawiającego i w wyznaczonym
przez niego terminie. Odwołujący uchybili wyznaczonemu terminowi, zatem zamawiający nie
mógł uwzględnić spóźnionych czynności.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p., zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona
nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Podkreślić należy, że złożenie oferty
kwalifikowane jest jako jednostronna
czynność prawna. Stosownie zaś do treści art. 104
zdanie pierwsze K.c., j
ednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez

umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Niewykazanie działania w
imieniu
odwołujących jest równoznaczne z działaniem bez umocowania, a zatem zamawiający
zasadnie uznał ofertę odwołujących za nieważną i ją odrzucił.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy P.z.p.
, czyli stosownie do wyniku postępowania.
Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego o zasądzenie kosztów postępowania
odwoławczego z uwagi na nieprzedłożenie rachunku, co jest warunkiem przyznania tychże
kosztów zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).

………………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie