eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2608/18
KIO 2631/18
KIO 2646/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Ewa Sikorska, Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołań
wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez odwołujących:
1. MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6; 33-
100 Tarnów w dniu 20 grudnia 2018 roku o
Sygn. akt KIO 2608/18
;
2. Konsorcjum:
1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; 2. JPL
Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa w dniu 21 grudnia 2018
roku o Sygn. akt KIO 2631/18;
3. TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa w dniu 24 grudnia 2018 roku o
Sygn. akt KIO 2646/18
;
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w imieniu którego postępowanie
prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska
25; 31-
542 Kraków

przy udziale:
A.
Konsorcjum:
1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
zgłaszające przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt:
KIO 2608/18
po stronie zamawiającego,
B. TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt: KIO 2608/18 i KIO 2631/18 po
stronie zamawiającego
,
C. MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-
100 Tarnów, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt: KIO 2631/18 i KIO 2646/18 po
stronie zamawiającego
.


orzeka
1. oddala wszystkie trzy
odwołania
2.
kosztami postępowania obciąża:
2.1.
MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6; 33-
100 Tarnów i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego w sprawie o Sygn.
akt KIO 2608/18;

2.2.
Konsorcjum:
1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa i zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego w
sprawie o Sygn. akt KIO 2631/18;
2.3.
TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa i
zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego w sprawie o Sygn.
akt KIO 2646/18

3.
zasądza na rzecz Skarbu Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul.
Wronia 53, 00-
874 Warszawa w imieniu którego postępowanie prowadzi: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25; 31-542 Kraków:

3.1.
od MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów
kwotę 3.600,00 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w sprawie o Sygn. akt
KIO 2608/18
;

3.2.
od Konsorcjum: 1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa; 2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626
Warszawa kwotę 3.600,00 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w sprawie o
Sygn. akt KIO 2631/18
;
3.3.
od TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa
kwotę 3.600,00 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika zamawiającego w sprawie o Sygn. akt KIO 2646/18

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie


Przewodniczący:
…………………………………


Członkowie:
…………………………………

…………………………………Uzasadnienie

Odwołania zostały złożone w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w imieniu którego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31- 542 Kraków, zwany dalej
„Zamawiającym”.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego, pod nazwą: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad
zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S 52 odc. Północna Obwodnica
Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)", znak: O.KR.D-
3.2410.1.2018,
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
numerem 2018/S 090-203328 w dniu 12 maja 2018 roku.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołania w oparciu ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej
zwana „ustawą Pzp” lub „pzp”.
Poniżej wymienione odwołania Zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostały
skierowane
do łącznego rozpoznania:
1.
odwołanie złożone przez MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie ul. Kaczkowskiego 6; 33-
100 Tarnów w dniu 20 grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO 2608/18;
2.
odwołanie złożone przez Konsorcjum: 1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1,
00-124 Warszaw
a; 2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626
Warszawa w dniu 21 grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO 2631/18;
3.
odwołanie złożone przez TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa w dniu 24
grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO 2646/18.

Odwołanie w sprawie o Sygn. akt KIO 2608/18

Odwołujący: MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów zwany
dalej „MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie” lub „MGGP”
Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wniesiono
odwołanie następującej treści jak poniżej.

Odwołanie wniesiono wobec czynności:
-
wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa
drogi ekspresowej S 52 odc
. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków
Mistrzejowice (bez węzła)";
oraz
-
unieważnienia wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania o
udziele
nie zamówienia publicznego, pomimo, że Odwołujący składając ofertę nie dopuścił się
ani lekkomyślności ani niedbalstwa, lecz dochował należytej staranności w zakresie
dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia:
- Pana K. P. - w odniesieniu do zadania nr
1: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A
4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów; oraz
- Pani M. M.-M. - w odniesieniu do zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka
drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła
„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w
miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc.
węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721";
2) art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez zaniechanie wezwania
Odwołującego, w trybie art. 87 ust.1 pzp, do udzielenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym
wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia Pana K. P. w zakresie zadania
nr 1: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów
oraz doświadczenia Pani M. M.-M. w zakresie zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i
budowa odcinka drogi ekspresowej S
8 od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła)
do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I
cz. 1 odc
. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane
z DW 721", co w konsekwencji doprowadziło do nieuzasadnionego wykluczenia
Odwołującego z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp;
3)
art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez brak umożliwienia
Odwołującemu skorzystania z procedury tzw. samooczyszczenia, co w konsekwencji
doprowadziło do nieuzasadnionego wykluczenia Odwołującego z przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w zakresie dotyczącym wskazania w

formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia Pana K. P. w zakresie zadanie nr 1:
Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów oraz
doświadczenia Pani M. M.-M. w zakresie zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa
odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła
„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w
miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc.
węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721";
4)
art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w sytuacji gdy
oferta Odwołującego nie przewyższa kwoty przeznaczonej na sfinansowania zamówienia i w
razie uwzględnienia odwołania może być uznana za najkorzystniejszą.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2)
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
3)
powtórzenia czynności badania i oceny oferty zgodnie z przepisami ustawy pzp z
uwzględnieniem oferty Odwołującego;
ewentualnie
4)
powtórzenia czynności badania i oceny oferty zgodnie z przepisami ustawy pzp i wezwania
Odwołującego do wyjaśnień w zakresie informacji na temat doświadczenia Pana K. P. i Pani
M. M.-M.
ewentualnie nakazanie Zamawiającemu wszczęcie w stosunku do Odwołującego procedury
samooczyszczenia w trybie art. 24 ust. 8 pzp.
Interes Odwołującego i możliwość poniesienia szkody:
Odwołujący powołuje się na okoliczność, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia, ponieważ będąc podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu
m. in. inżynierii i architektury realizuje i uczestniczy w licznych inwestycjach na rynku
infrastruktury i transportu, budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa,
energetyki czy telekomunikacji, wobec czego jest zainteresowany dalszym udziałem w
przedmiotowym postępowaniu.

Odwołujący wskazał, że powodem wniesienia odwołania jest niezgodne z prawem
postępowanie Zamawiającego polegające na wykluczeniu Odwołującego z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz na unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Powyższe w istotny sposób narusza interes Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia, przez co możliwe jest poniesienie przez niego szkody z uwagi na brak
możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, a w konsekwencji możliwą utratę
korzyści związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku
uwzględnienia odwołania, Odwołujący ma nadal szansę na uzyskanie przedmiotowego
postępowania.
W kontekście wykazania interesu prawnego przez Odwołującego oraz mając na względzie
nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. istotne jest
przytoczenie opinii wy
danej przez Urząd Zamówień Publicznych wedle, której: „zgodnie z
brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, który nie uległ zmianie na gruncie znowelizowanej
ustawy, środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Dotychczas wykonawca, którego oferta została
sklasyfikowana np. na 4 pozycji, mógł kwestionować wybór najkorzystniejszej oferty, o ile
zakwestionował również oferty wykonawców sklasyfikowanych wyżej niż wykonawca
odwołujący się. Wprowadzenie do ustawy Pzp art. 25a wiąże się z nowym podejściem do
badania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia lub
kryteriów selekcji, zgodnie z którym wykonawca wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie (powyżej progów UE - w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w
postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.
Natomiast zamawiający, co do zasady, wezwie do złożenia dokumentów na potwierdzenie
ww. okoliczności jedynie wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej (który uplasował się na
najwyższej pozycji rankingowej). W związku z powyższym możliwe będzie złożenie
odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę sklasyfikowanego np. na 4.
pozycji rankingowej bez kwestionowania ofert sklasyfikowanych na pozycji nr 2 i 3, z uwagi
na to, że oferty te nie zostały ostatecznie (i może w ogóle do tego nie dojść) zweryfikowane
przez zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
Termin wniesienia odwołania i przekazanie kopii odwołania Zamawiającemu

Zawi
adomienie o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zawiadomienie o
unieważnieniu postępowania zostały przekazane Odwołującemu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w dniu 14 grudnia 2018 r. Wobec powyższego, mając na
względzie fakt, że niniejsze odwołanie wnoszone jest wobec czynności Zamawiającego
polegającej na wykluczeniu Wykonawcy z przedmiotowego postępowania oraz wobec
czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania, uznać należy, że czyni zadość
wymaganiom art. 182 ust. 1 pkt 1 pzp.
UZASADNIENIE Odwołania KIO 2608/18
A.
Zarzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp
Zamawiający pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. poinformował Odwołującego, że został on
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp.
W uzasadnieniu
przedmiotowej decyzji, Zamawiający wskazał, że:
„Na stanowisko Inżyniera Kontraktu Wykonawca zaproponował Pan K. P., wskazując w opisie
jego doświadczenia w formularzu „Kryteria pozacenowe" jedno zadanie, przy którego
realizacji P. K. P.
nabył doświadczenie od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, tj.:
„Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A 4 odcinek węzeł Wielicki- węzeł Szarów (...)
stanowisko: Inżynier Rezydent (...)."
W odniesieniu do w/w zadania, w „Wykazie osób" Wykonawca wskazał, iż funkcję Inżyniera
Rezydenta, Pan K. P.
pełnił od 01.06.2007r do 31.03.2011r.
Z ustaleń Zamawiającego wynika natomiast, że umowa na roboty dla zadania: „Budowa
autostrady A4 odcinek węzeł Wielicki - węzeł Szarów" została podpisana w dniu 03.04.2007r.,
przekazanie p
lacu budowy nastąpiło w dniu 12.04.2007r. a rozpoczęcie robót zgodnie z
wpisem do Dziennika Budowy - 16.04.2007r. Data pierwszego wpisu do dziennika budowy to
07.05.2007r. natomiast Pan K. P.
pełnił funkcje Inżyniera kontraktu od 15.05.2007r. Jak
wynika z
powyższego na przedmiotowym zadaniu Pan K. P. nie pełnił wskazanej funkcji „od
rozpoczęcia robót".
Odwołujący sporządzając ofertę wskazał, że Pan K. P. pełnił funkcję Inżyniera rezydenta od
dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r. Informacja ta
została podana w oparciu o
wiele dostępnych Odwołującemu - na etapie opracowywania oferty - źródeł, które w opinii
Odwołującego pozostawały wiarygodne:
a)
po pierwsze, w złożonym przy nawiązywaniu współpracy życiorysie Pan K. P. oświadczył,
że pracował na stanowisku inżyniera rezydenta w datach wskazywanych później przez
Odwołującego w ofercie:

8. Doświadczenie zawodowe:
DATA I NAZWA I ADRES FIRMY I STANOWISKO I
OPIS DOŚWIADCZENIA ORAZ
ZAKRES OD
POWIEDZIALNOŚCI
06.2007r.- 03.2011r.I Egis Poland Sp. z o.o. ul.
Puławska 182 Warszawa I Inżynier Rezydent
I
Nadzór nad budową autostrady A4 odcinek Węzeł Wielicka- Węzeł Szarów. Projekt
realizowany wg standardów kontraktowych FIDIC. wartość netto robót 722 mln PLN.
Świadectwo Przejęcia Robót.
b) po drugie, sam Pan K. P.
złożył oświadczenie (jak poniżej), że pracował przy zadaniu:
Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów od
jego rozpoczęcia do zakończenia tj. od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r.
„Ja niżej podpisany K. P., zamieszkały pod adresem 32-500 Chrzanów, ul. Pęckowskiego
2/42 oświadczam, że zadanie: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A 4 odcinek
węzeł Wielicka- węzeł Szarów. Realizowałem od rozpoczęcia robót do zakończenia t.j. od
01.06
.2007r. do 31.03.2011r. pełniąc funkcję Inżyniera Rezydenta na ww. zadaniu.”
c) po trzecie, spółka Egis Poland Sp. z o.o., która zatrudniała Pana K. P. również
potwierdziła, że Pan K. P. był zatrudniony na stanowisku inżyniera rezydenta w ramach
zadania Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł
Szarów od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r., to jest od dnia rozpoczęcia
realizacji zadania, bowiem to Pan K. P.
był pierwszym ekspertem pełniącym funkcję Inżyniera
Rezydenta na wymienionym wyżej zadaniu.
„Firma Egis Poland Spółka z o.o. zaświadcza, że Pan K. P. był zatrudniony na podstawie
umowy pracę na stanowisku Inżyniera Rezydenta w ramach realizacji projektu pn.: Pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa autostrady A-4 odcinek: Węzeł Wieliczka -
Węzeł Szarów od km 436+000 do km 455+900" w okresie od 01 czerwca 2007 roku do 11
marca 2011 roku. Pan K. P.
był pierwszym ekspertem pełniącym funkcję Inżyniera Rezydenta
w wyżej wymienionym projekcie od momentu rozpoczęcia jego realizacji.
Powyższe argumenty wprost potwierdzają, że Odwołujący dochował należytej staranności
przy podawaniu informacji w zakresie d
oświadczenia Pana K. P., działał bowiem w oparciu o
wiarygodne źródła i miał wiedzę, że Pan K. P. pełnił swoją funkcję od rozpoczęcia robót.
Z kolei, w zakresie doświadczenia Pani M. M.-M., Zamawiający w zawiadomieniu o
wykluczeniu Odwołującego z postępowania wskazał:

„Na stanowisko Specjalisty ds. roszczeń Wykonawca wskazał Panią M. M.-M.,
przedstawiając w opisie jej doświadczenia dwa zadania, przy których realizacji nabyła
doświadczenie od rozpoczęcia robót do wykonania zadania:
Zadanie 1: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu
węzła ,,Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła ,,Paszków" i powiązania z drogą
krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz
z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1- odc. Węzeł „Opacz"- węzeł
„Paszków", Etap II- odc. Węzeł „Janki Małe"- skrzyżowanie z DW 721 (...) stanowisko:
Specjalista ds. Roszczeń"
„Zadanie 2: Projekt i budowa Autostrady A2 Stryków- Konotopa, odcinek B od ok 394+ 500-
411+
465,8 (16,9 km) (...) stanowisko Specjalista ds. Roszczeń".
W odniesieniu do zadania 1 Wykonawca wskazał w „Wykazie osób", że ramach tego zadania
Pani M. M.-M.
pełniła funkcję Specjalisty ds. roszczeń od 09.2013r. do 12.2015r.
Z ustaleń Zamawiającego wynika, że umowa na roboty została podpisania w dniu
12.04.2013r, a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.04.2013r., (zgłoszenie do
WINB rozpoczęcia robót nastąpiło 01.05.2013r.). Wytyczenie geodezyjne, zgodnie z wpisem
do dziennika budowy, rozpoczęto 01.08.2013r natomiast Pani M. M.-M. rozpoczęła pełnienie
funkcji specjalisty ds. roszczeń w dniu 02.08.2013. Tym samym - biorąc pod uwagę
rygorystyczne stanowisko KIO prezentowane w zakresie tego zagadnienia oraz podniesione
w wyroku KIO 2050/18 zastrzeżenia co do równego traktowania wykonawców w niniejszym
postępowaniu - nie można uznać, że Pani M. M.-M. pełniła wskazaną funkcję „od rozpoczęcia
robót" na przedmiotowym zadaniu.”
Odwołujący sporządzając ofertę wskazał, że Pani M. M.-M. pełniła funkcję specjalisty ds.
roszczeń od miesiąca września 2013 r. do miesiąca grudnia 2015 r. Informacje te również
zostały pozyskane z wiarygodnych źródeł i Odwołujący nie przypuszczał, że ich prawdziwość
zostanie zakwestionowana:
a)
po pierwsze, w złożonym w trakcie procesu rekrutacyjnego CV widniała informacja, że
Pani M. M.-M.
od września 2013 r. wykonywała obowiązki specjalisty ds. roszczeń
przy zadaniu Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S 8 od
rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z
drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości
Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. węzeł
„Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW
721"

od IX 2013 r. (w trakcie)
Specjalista ds. Roszczeń „Kontynuacja projektowania i
budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz* (z wyłączeniem tego
węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z
drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i
ww. skrzyżowaniem).
Etap I cz. 1 - odc
. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków",
Etap II- odc.
węzeł Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721"
Zamawiający: GDDKiA Oddział Warszawa
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
Nadzór: ECMG GmbH Austria / Ingienieria IDOM International S.A.,Hiszpania
Wartość Kontraktu - 460 mln. zł
Warunki Kontraktowe FIDI
C „Żółta Książka"
Obowiązki:
-
Rozpatrywanie Roszczeń wnoszonych przez Wykonawcę pod kątem Warunków
Kontraktu i obowiązującego prawa;
-
Weryfikacja zakresu rzeczowego i merytorycznego Roszczeń w kontekście
Przedmiotu zamówienia;
-
Przygotowanie Raportu/Stanowiska Inżyniera dla Zamawiającego;
-
Obsługa Kontraktu w zakresie Warunków Kontraktu i przepisów prawa.
b)
po drugie, świadectwo pracy wystawione przez poprzedniego pracodawcę (ECM
Group Polska S.A.) wprost potwierdzało, że Pani M. M.-M. świadczyła pracę na
stanowisku specjalisty ds. roszczeń od dnia 1 września 2013 r.
ŚWIADECTWO PRACY
1. Stwierdza się, że M. M.
( nazwisko i imię pracownika)
imiona rodziców: J., E. urodzony : 23-10-1958 Gdańsk
( data urodzenia )
był zatrudniony : ECM GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
( pracodawca)

W okresie od 01-09-2013 do 31-12-2015
w wymiarze : 1/1 etatu
( wymiar czasu pracy )
2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę
od 01.09.2013r. do 30.11.2014r. Specjalista ds. roszczeń / Inspektor nadzoru robót
drogowych od 01.12.2014r. do 31.12.2015r. Kierownik Zespołu ds. Roszczeń /
Inspektor
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje )
Tym samym Odwołujący uważa, że dochował należytej staranności przy podawaniu
informacji w zakresie doświadczenia Pani M. M.-M., działał bowiem w oparciu o wiarygodne
źródła i nie miał wiedzy o niezgodności podawanych informacji z rzeczywistym stanem
faktycznym.
Mając na uwadze zasady logicznego rozumowania podkreślić należy, że nie ma racjonalnej
odpowiedzi na pytanie: jaki cel miałby przyświecać Odwołującemu by celowo skracać staż
pracy osobom wskazywanym do pełnienia funkcji na danym stanowisku (w przypadku Pana
K. P.
o miesiąc z maja 2007 r. na czerwiec 2007 r.; w przypadku Pani M. M.-M. również o
miesiąc z sierpnia 2013 r. na wrzesień 2013 r.).
Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Według tezy zawartej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2017 r. Sygn. akt
734/17 KIO
„zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p., wykluczenie wykonawcy z postępowania w
oparciu o ten przepis wymaga łącznego wystąpienia następujących przestanek:
1)
przedstawienia przez wykonawcę informacji wprowadzających zamawiającego w błąd,
2)
informacje te mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3)
przedstawienie tych info
rmacji nastąpiło w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
wykonawcy .
Co istotne, w stosunku do Odwołującego nie zachodziła przesłanka wykluczenia, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, bowiem nie ma wątpliwości, że podanie przez
Odwołującego informacji, w zakresie doświadczenia Pana K. P. i doświadczenia Pani M. M.-

M.
, nie nastąpiło ani w wyniku umyślnego działania ani w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa. Złożenie przedmiotowych informacji w postępowaniu nastąpiło w sposób
całkowicie niezawiniony, dowodem czego pozostaje poszukiwanie przez Odwołującego wielu
źródeł dotarcia do rzetelnych danych na temat doświadczenia osób wskazywanych w ofercie.
W wyroku z dnia 20 marca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza Sygn. akt KIO 382/17,
odnosząc się do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, zwróciła
uwagę, że: „na podstawie art. 14 Pzp do oceny czynności wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z art. 355 § 1 k.c.
dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju
(należyta staranność). Przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko
wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od
właściwego dla niej miernika należytej staranności".
W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego wyrok z dnia 10 marca 2004 Sygn. akt
IVCK151/03
: „przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy,
gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od
właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się
natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się
w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w
tej postaci decyduje więc zachowanie
się przez nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej"
.
Zgodnie z tezą wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2017 r Sygn. akt KIO
1257/17
. „szczegółowa analiza treści przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. prowadzi do
jednoznacznego wniosku, że działanie wykonawcy ma mieć charakter zawiniony, który
cechuje lekkomyślność lub niedbalstwo. Wina może być kwalifikowana jako umyślna
(sprawca chce wywołać określone skutki lub godzi się na ich wystąpienie) lub jako
nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność) - sprawca przewidywał możliwość wystąpienia
bezprawnych następstw swego zachowania, lecz bezzasadnie przypuszczał, że ich uniknie
lub nawet nie przewidywał możliwości wystąpienia takich skutków, ale powinien i mógł je
przewidzieć". Tymczasem, w przypadku sporządzania oferty przez Odwołującego, w ogóle
nie możemy mówić o winie w podawaniu informacji w zakresie doświadczenia Pana K. P. i
Pani M. M.-M.
, bowiem Odwołujący przygotowując informację był w przekonaniu, że podaje
wyłącznie prawdziwe informacje poparte treścią posiadanych przez Odwołującego
dokumentów (tj. świadectwa pracy, CV, oświadczenia pracodawcy, itd.).
Reasumując uznać należy, że skoro w świetle brzmienia art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp wykluczenie
wykonawcy wymaga łącznego wystąpienia trzech przestanek (tj. przedstawienia przez
wykonawcę informacji wprowadzających zamawiającego w błąd, informacje te mogą mieć

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz przedstawienie tych informacji nastąpiło w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa wykonawcy), uznać należy, że w stosunku do Odwołującego nie można
zastosować wykluczenia, bowiem podane przez Odwołującego informacje w zakresie
doświadczenia Pana K. P. i Pani M. M.-M. zostały złożone w sposób całkowicie niezawiniony.
Na koniec należy wskazać, że również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26
października 2018 r. (sygnatura akt: KIO 2050/18 i KIO 2069/18) nakazała wyłącznie
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności
badania i
oceny ofert, w ramach której mi. in. zostaną odjęte punkty za doświadczenie Pani
M. M.-M.
uzyskane w związku z pełnieniem funkcji specjalisty ds. roszczeń. Co istotne,
Krajowa Izba Odwoławcza w wyżej powołanym wyroku nie nakazała wykluczenia
Odwołującego z postępowania, co oznacza, że Zamawiający wykonał orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej w sposób nieprawidłowy.
II)
Zarzut dotyczący naruszenia art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp
Zamawiający w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 r. poinformował, że wykonawcy zostali
wykluczeni w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, zgodnie z którym z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Co ważne Zamawiający, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, nie dał szansy Odwołującemu na
wyjaśnienie sytuacji opisanej w uzasadnieniu wykluczenia.
Odwołujący pragnie podkreślić, że w sytuacji wezwania przez Zamawiającego do wyjaśnień
w zakresie doświadczenia Pana K. P. i Pani M. M.-M., miałby szansę wyczerpująco wyjaśnić
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawianym przez Zamawiającego, a stanem
faktycznym ustalonym przez Odwołującego oraz wskazać, że sporządzając ofertę
Odwołujący dochował należytej staranności i nie ponosi winy w zakresie przedłożonych
informacji, gdyż przedstawiając wszelkie informacje czerpał wiedzę z wielu wiarygodnych
źródeł, w tym licznych dokumentów, takich jak świadectwo pracy, oświadczenia poprzedniego
pracodawcy, CV, oświadczenia własne osób wskazywanych do pełnienia funkcji na danym
stanowisku.
W przedmiotowym postępowaniu, zarówno w zakresie dotyczącym doświadczenia Pana K. P.
jak i zakresie doświadczenia Pani M. M.-M. przy wykonywaniu zadania nr 1 z formularza
„kryteria pozacenowe", w stosunku do Odwołującego nie było kierowane żadne pismo od

Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie kwestionowanych przez Zamawiającego danych
zawartych w składanych dokumentach, wobec czego Zamawiający przed podjęciem decyzji o
wykluczeniu
Odwołującego z postępowania, nie umożliwił Odwołującemu wyjaśnienia
rozbieżności i wskazania, że z całą pewnością Odwołujący nie ponosi winy w zakresie
przedłożonych informacji, bowiem sporządzając ofertę dochował należytej staranności
czerpiąc wiedzę z licznych wiarygodnych źródeł.
Z pola widzenia nie można tracić wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października
2018 r. (sygn. akt: KIO 2050/18 oraz KIO 2069/18), na który to wielokrotnie powołuje się
Zamawiający w decyzji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania, w którym to Izba
wyraźnie podkreślała, że obowiązkiem Zamawiającego, który otrzymał dwie sprzeczne
informacje, było wystąpienie do Odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 pzp w celu uzyskania
wyjaśnień.
W tym miejscu należy wskazać na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Tom I Instrukcja dla Wykonawców (dalej IdW), tj. pkt 19.1.3.2. ppkt 1) i ppkt 4)
oraz pkt 19.1.3.5. IdW, w którym to przewidziano następujące rozwiązanie:
19.1.3.2. Op
is podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:
1) Podkryterium 2.1. Inżynier Kontraktu- max. ilość punktów - 6
Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont lub
nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją
wskazaną w pkt 7.2.3) lit b) ppkt 1) IDW - Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 100 mln
PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt
19.1.3.3. IDW - Tom I SIWZ) na stanowisku/stanowisk
ach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora
Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera
Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał
odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.

Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 3 punkty.

Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 6
punktów.

Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma
0 punktów.

Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca otrzyma 0 punktów
.
4)
Podkryterium 2.4. Specjalista ds. roszczeń - max. ilość punktów - 3.

Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont lub
nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją
wskazaną w pkt 7.2.3) lit b) ppkt 1) IDW - Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 100 min
PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt
19.1.3.3. IDW -
Tom I SIWZ) na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. roszczeń lub
Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera
Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie
pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.

Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za
2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca
otrzyma 3 punkty.

Za
niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca
otrzyma 0 punktów.

Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
19.1.3.5. Zamawiający informuje, że Formularz „Kryteria pozacenowe” w zakresie
podkryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta" nie stanowi dokumentu składanego w
celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia
treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może
uzupełniać Formularza „Kryteria pozacenowe" w zakresie podkryterium „Doświadczenie
personelu Konsultanta" o dodatkowe zadania nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich
zmiany.
Jeśli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie
okoliczności, o których mowa w 25 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca dokona zmiany osoby
wskazanej na stanowisko, które podlega ocenie i punktacji w ramach kryterium
„Doświadczenie personelu Konsultanta" - podkryterium od 1) do 6) wówczas Zamawiający w
ramach tego podkryterium nie przyzna punktów.
Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta" może wskazać tylko
jedną osobę na stanowiska wskazane w podkryterium od 2.1. - do 2.6. W przypadku, gdy
Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał
będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

W związku z powyższymi zasadami przyznawania punktów w ramach pozacenowego
kryterium oceny ofert odnoszącego się do personelu osobowego, nie ulega wątpliwości, że za
zadanie, które nie potwierdza wymagań Zamawiającego, wykonawca otrzymywał 0 punktów.
Tym samym, konsekwencją zaakceptowania przez Zamawiającego wyjaśnień Odwołującego
winno być pozostawienie Odwołującego w postępowaniu (a nie wykluczenie Odwołującego z
postępowania), a w następstwie przyznanie Odwołującemu 0 pkt w zakresie
kwestionowanych zadań w ramach wykazywanego doświadczenia personelu.
Wobec powyższego, gdyby Zamawiający działał w zgodzie z zapisami IdW oraz z zapisami
ustawy Prawo zamówień publicznych, to wezwałby Odwołującego do udzielenia wyjaśnień w
zakresie dotyczącym doświadczenia Pana K. P. oraz w zakresie dotyczącym doświadczenia
Pani M. M.-M. (
zadanie nr 1 z formularza „kryteria pozacenowe"). Odwołujący miałby szansę
wyjaśnić, że nie ponosi winy za ujawnione rozbieżności, gdyż podczas sporządzania oferty
dochował należytej staranności. Jedyną sankcją, którą miał prawo zastosować Zamawiający
było przyznanie 0 punktów za objęte rozbieżnościami zadania (w ramach pozacenowego
kryterium oceny ofert).
Według tezy zawartej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2017 r. Sygn. akt
734/17
zaistnienie w ofercie sprzeczności treści oświadczeń lub dokumentów i wynikające z
nich wątpliwości nie mogą stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 17 pzp, a dokumenty zawierające wątpliwości, niepełne informacje, które nie
potwierdzają warunku udziału w postępowaniu bądź też zawierają nieścisłości, podlegają
wyjaśnieniu .
Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 1 pzp „w toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz,
z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści".
W doktrynie przyjmuje się, że skorzystanie z procedury opisanej w powołanym przepisie
stanowi obowiązek zamawiającego, jeśli stwierdzone niejasności mogą skutkować
odrzuceniem oferty wykonawcy (...). Inne rozumienie komentowanego przepisu stałoby w
sprzeczności z zasadą wskazaną w art. 7 ust. 1 pzp i mogłoby prowadzić do udzielenia
zamówienia wykonawcy, którego oferta nie jest najkorzystniejsza .

Krajowa Izba Odwoławcza w najnowszych orzeczeniach wskazuje, że „należy podkreślić, iż w
przepisie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ustawodawca uregulował instytucję wyjaśniania treści
o
ferty przede wszystkim jako uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Uprawnienie to
może się jednak przerodzić w obowiązek Zamawiającego w sytuacji stwierdzenia przez niego
występowania wątpliwości co do treści oferty złożonej przez danego wykonawcy, jeżeli może

to mieć znaczenie dla ziszczenia się przesłanki odrzucenia oferty" Wyrok z 14 lutego 2018 r.
Sygn. akt KIO 180/2018
. Także w kolejnym wyroku z dnia 27 lutego 2018 r. Sygn. akt KIO
212/2018
Izba uznała, że „w sytuacji kiedy występują wątpliwości w zakresie oświadczenia
wykonawcy zawartego w ofercie, zamawiający są uprawnieni a wręcz zobligowani do
skorzystania z art. 87 ust. 1 p.z.p. poprzez wezwanie do złożenia wyjaśnień oferty".
Zatem przyjąć należy, że ustawodawca dąży do tego by wykluczanie wykonawców nie
następowało poniekąd „z automatu", a dopiero w przypadku potwierdzenia się podstaw
wykluczenia, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z danym
Wykonawcą w tym zakresie. Nie może dochodzić do sytuacji, by Zamawiający, w oparciu
tylko i wyłącznie o informacje zdobyte we własnym zakresie, podejmował decyzję o
wykluczeniu danego wykonawcy z postępowania, nie umożliwiając wypowiedzenia się w
temacie podmiotowi wykluczanemu.
Konkludując, Zamawiający, w trybie art. 87 ust. 1 pzp, winien wezwać Odwołującego do
wyjaśnień w zakresie ujawnionych rozbieżności w przedmiocie doświadczenia Pana K. P.
oraz w zakresie doświadczenia Pani M. M.-M. w zakresie zadania nr 1 z formularza „kryteria
pozacenowe",
tak by Odwołujący miał szanse wskazać, że nie ponosi winy za ujawnione
sprzeczności, gdyż podczas sporządzania oferty dochował należytej staranności.
III)
Zarzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp
Odwołujący wskazuje, iż w razie uznania przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej,
że zachodziły przesłanki wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 17 pzp, to
Zamawiający dopuści się w tej sytuacji naruszenia art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw.
z
art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp poprzez brak umożliwienia skorzystania z procedury tzw.
samooczyszczenia, co w konsekwencji doprowadziło do nieuzasadnionego wykluczenia
Odwołującego z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp.
Dalej wska
zuje, że Zamawiający, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, nie dał szansy Odwołującemu na
samooczyszczenie się poprzez wytłumaczenie opisywanej w uzasadnieniu faktycznym
wykluczenia sytua
cji. Zatem tylko i wyłącznie w sytuacji wezwania Odwołującego przez
Zamawiającego do wyjaśnień w tymże zakresie, Odwołujący miałby szansę wyczerpująco
wyjaśnić stan faktyczny oraz wskazać na podjęcie konkretnych środków wskazujących, że
jest wykonawcom rzetelnym.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp
wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-
20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjny
ch i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy.
Kontynuacją cytowanego przepisu jest art. 24 ust. 9 pzp, który przewiduje, że:
wykonawca nie podlega wyklucz
eniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 8
ww artykułu.
Co istotne również postanowienia IdW w Rozdziale 8 - „Przesłanki wykluczenia Wykonawców"
w pkt 8.4 i 8.5 przewidywały obowiązek stosowania procedury samooczyszczenia za wzór
ustawowego prawa samooczyszczenia.
Na obowiązek zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w art. 24 ust. 8
pzp, czyli tzw. samooczyszczenia, z ang. self-clean
ing, wskazuje również brzmienie przepisu
art. 92 ust. 1
a pzp, wedle którego w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8,
informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
Dalej Odwołujący przywołuje Wyroki KIO wskazując na wadliwe prowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego co w jego ocenie potwierdzają
liczne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. o Sygn. akt
KIO 163/17
Krajowa Izba Odwoławcza szczegółowo wyjaśniła stosowanie procedury
samooczyszczenia wskazując, że „przepis art. 92 ust. 1a p.z.p. przewiduje dodatkowe
obowiązki informacyjne zamawiającego, w sytuacji gdy decyduje się wykluczyć wykonawcę z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 8 p.z.p. W świetle tego
przepisu, elementem uzasadnienia faktycznego czynności wykluczenia musi być
przedstawienie przez zamawiającego powodów negatywnej oceny dowodów złożonych przez
wykonawcę w ramach tzw. instytucji samooczyszczenia. Procedurę samooczyszczenia
regulują przepisy art. 24 ust. 8 i 9 p.z.p. Przepis art. 24 ust. 8 p.z.p. stanowi, że wykonawca,
który podlega wykluczeniu na podstawie m.in. art. 24 ust. 5 p.z.p., może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności
udowodnić
naprawienie
szkody
wyrządzonej
przestępstwem
lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Natomiast art.
24 ust. 9 p.z.p. stanowi, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
dowody przedstawione na podstawie ust. 8. Procedura samooczyszczenia (z ang. self-
cleaning) polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, m.in. na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 p.z.p., zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy
przedstawien
ie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność.
Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zaś zamawiającego do zaniechania
wykluczenia wykonawcy z postępowania. Z regulacji tych wynika zatem de facto dodatkowa
przesłanka wykluczenia wykonawcy, jaką jest umożliwienie wykonawcy przedstawienia
dowodów na samooczyszczenie" Wyrok KIO z dnia 9 lutego 2017r. Sygn. akt KIO 263/17
W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie dotyczącym doświadczenia Pana K. P. przy
wykonywaniu zadania wskazane
go w formularzu „kryteria pozacenowe" oraz w zakresie
doświadczenia Pani
M. M.-M.
przy wykonywania zadania nr 1 wskazanego w formularzu
„kryteria pozacenowe", w stosunku do Odwołującego nie było kierowane żadne pismo z
prośbą o wyjaśnienie kwestionowanej przez Zamawiającego treści dokumentów, wobec
czego Zamawiający przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Odwołującego, nie umożliwił
Odwołującemu skorzystania z procedury samooczyszczenia, która została ustawowo
zagwarantowana wykonawcom, wobec czego Zamawiający bezpośrednio naruszył prawa
przysługujące uczestnikowi postępowania.

Także kolejny wyrok z dnia 4 lipca 2017 roku o Sygn. akt KIO 1246/17 potwierdza tezę, że
przeprowadzenie procedury samooczyszczenia jest obowiązkiem nałożonym na
Zamawiającego, który zamierza wykluczyć wykonawcę z postępowania: „artykuł 24 ust. 9
p.z.p. stanowi, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 8. Procedura samooczyszczenia (z ang. self-cleaning)
polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, Zamawiający
obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków,
które gwarantują jego rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zaś
Zamawiającego do zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania. Z regulacji tych
wynika zatem de facto dodatkowa przesłanka wykluczenia wykonawcy, jaką jest umożliwienie
wykonawcy przedstawienia dowodów na samooczyszczenie" .

Z kolei w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2017 r. o Sygn. akt KIO 706/17
wyraźnie podkreślono, że procedura samooczyszczenia dotyczy toczącego się postępowania
o udzielenie zamówienia, zatem może być stosowana, także po otwarciu ofert: „artykuł 24
ust. 8 p.z.p. stanowi instytucję samooczyszczenia się wykonawcy, zwaną powszechnie "self-
cleaning". Przedmiotowa instytucja (procedura self-
cleaningu) daje możliwość wykazania
przez wykonawcę, w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

swojej rzetelności pomimo zaistnienia wobec niego wymienionych podstaw wykluczenia.
Środki dowodowe zostały wskazane w sposób przykładowy, przy czym ocena czy podjęte
przez wykonawcę działania można w konkretnych okolicznościach, z uwzględnieniem
zaistniałej przesłanki wykluczenia, uznać za wystarczające do wykazania rzetelności danego
wykonawcy należy do zamawiającego, zgodnie z art. 24 ust. 9 p.z.p".

O umożliwieniu wykonawcy samooczyszczenia się, jako dodatkowej obligatoryjnej przesłance
wykluczenia, stanowi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lipca 2017 r. o Sygn. akt
KIO 1335/17
wedle, którego procedura samooczyszczenia (z ang. self-cleaning) polega na
tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, m.in. na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 2 p.z.p., zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na
podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych
dowodów obliguje zaś zamawiającego do zaniechania wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Z regulacji tych wynika zatem de facto dodatkowa przesłanka przed
wykluc
zeniem wykonawcy, jaką jest umożliwienie wykonawcy przedstawienia dowodów na
samooczyszczenie.

Reasumując, intencją wprowadzenia instytucji samooczyszczenia jest umożliwienie wzięcia
udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy podjęli odpowiednie działania naprawcze i są
zdolni do wykonania zamówienia. Tak rozumiany cel stosowania instytucji samooczyszczenia
koresponduje z zapewnieniem przez Zamawiającego konkurencyjności postępowań.
Na koniec należy wskazać, że przepis wskazuje przykładowe działania, które mógł podjąć
wykonawca, a które wskazują na odzyskanie zdolności do wykonywania umów w sprawie
zamówienia
publicznego:
naprawienie
szkody
wyrządzonej
przestępstwem,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, naprawienie szkody, wyjaśnienie stanu
f
aktycznego oraz współpraca z organami ścigania. Katalog ten nie jest wyczerpujący - nie
obejmuje też wszystkich działań dopasowanych do rodzaju okoliczności będących podstawą
wykluczenia. W każdym przypadku ocena, czy środki są wystarczające i odpowiednie,
wymaga dogłębnej analizy stanu faktycznego oraz wzięcia pod uwagę wszelkich
okoliczności. Podkreślić należy, że zamawiający powinien ocenić wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, który wypełnia przesłankę wykluczenia, rozpatrzeć
przedłożone dowody pod kątem ich wiarygodności. Jeżeli zamawiający uznaje, że podjęte
działania zaradcze wpływają na odzyskanie przez wykonawcę zdolności do rzetelnego
wykonania zamówienia oraz zostały w odpowiedni sposób
wykazane przez przedłożenie wiarygodnych dowodów, to nie będzie obowiązany do
wykluczenia wykonawcy z postępowania.

IV) Zarzut dotyczący naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp

Pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 pzp,
poinformował, że przedmiotowe postępowanie, zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust.
1 pkt 4 pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Zwrócić jednak należy uwagę, że w przypadku uwzględnienia niniejszego odwołania,
Odwołujący nadal będzie uczestnikiem przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Oferta Odwołującego opiewa na kwotę 15 371 925,00 zł, z kolei
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to również kwota 15 371 925,00 zł, zatem
dopóki odwołanie nie zostanie rozpatrzone przez skład orzekający Krajowej Izby
Odwoławczej, dopóty nie możemy mówić o zaistnieniu podstawy prawnej do unieważnienia
postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp.

W świetle powyższego, zarzuty postawione Odwołujący uważa za zasadne, dlatego wnosi o
uwzględnienie odwołania w całości.

Stanowisko w sprawie
zajął zamawiający przedkładając pismo z dnia 9 stycznia 2019 roku na
rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 roku
jak również stanowisko przedstawił przystępujący
k
onsorcjum ECM JPL w piśmie z dnia 10 stycznia 2019 roku, wnosząc o oddalenie
odwołania.


Odwołanie w sprawie Sygn. akt KIO 2631/18Odwołujący

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

1. „ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa

2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02 - 626 Warszawa

Zwani dalej: „konsorcjum ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i JPL Project Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie” lub „Konsorcjum ECM i JPL”

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wniesiono
odwołanie następującej treści jak poniżej.

ZARZUTY
W toku przedmiotowego postępowania naruszono przepisy:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego zastosowanie i wykluczenie Konsorcjum ECM i JPL z
postępowania pomimo, iż Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie
przedstawił informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w zakresie w jakim
informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej na stanowisko
Specjalisty ds. roszczeń: D. A.,
2.
art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych
wyjaśnień i dowodów potwierdzających rzetelność Odwołującego zawartych w piśmie
Odwołującego z dnia 30 października 2018 r., podczas gdy pozwalały one na uznanie ich za
wystarczające w rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp;
3. art. 93 ust. 1 pkt 4 Pz
p poprzez unieważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena oferty
Odwołującego nie przewyższa tej kwoty i w razie uwzględnienia Odwołania może zostać
uznana za najkorzystniejszą.

ŻĄDANIA
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2.
unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za
odrzuconą, w związku z tym, że Konsorcjum ECM i JPL w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa nie przedstawiło informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, mogących
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w
zakresie w jakim informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej na
stanowisko Specjalisty ds. roszczeń: D. A.;
3.
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Z
ACHOWANIE TERMINU I WYMOGÓW FORMALNYCH.
1.
W dniu 14 grudnia 2018 r. Zamawiający przesłał Odwołującemu via e-mail informację
m.in. o wykluczeniu z Postępowania Konsorcjum ECM oraz unieważnieniu postępowania
na podstawie art. 93 ust. 1 Pkt 4 Pzp. W związku z powyższym, odwołanie wniesione w
dniu dzisiejszym to jest 24.12.2018r.
stosownie do art. 185 ust. 8 Pzp należy uznać za
złożone z zachowaniem terminu ustawowego.
2.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości, a Zamawiający otrzymał
kopię odwołania.

INTERES I SZKODA.

Odwołujący ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania, gdyż jest wykonawcą, który
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Prawidłowa ocena zachowania Odwołującego
prowadziłaby do wniosku, że Odwołujący nie dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp, a co za tym idzie, że nie podlega on wykluczeniu z Postępowania, a jego oferta
odrzuceniu. Co więcej, gdyby Zamawiający nie naruszył art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i nie
wykluczył Odwołującego z postępowania, nie doszłoby do unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp -
cena oferty Odwołującego jest bowiem niższa niż kwota
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (po jej podwyższeniu
w dniu 12 września 2018 r.). W związku z tym wskutek nieprawidłowych czynności
Zamawiającego, Odwołujący może ponieść szkodę poprzez pozbawienie go możliwości
uzyskania przedmiotowego zamówienia.
UZASADNIENIE
Zarzut dot. wykluczenia Konsorcjum ECM z postępowania.
1.
Zgodnie z informacją z dnia 14 grudnia 2018 r. Zamawiający wykluczył

Odwołującego z postępowania wskazując, że w odniesieniu do osoby podanej w formularzu
2.2. „Kryteria pozacenowe” oraz w Formularzu 3.4. „Wykaz osób” na stanowisko Specjalisty
ds. roszczeń, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje nieprawdziwe,
niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzające Zamawiającego w błąd. Z powyższym
odwołujący nie zgadza się.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1
pkt 17 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyk
lucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzję
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przedmiotowym stani
e faktycznym w stosunku do Konsorcjum ECM nie zaistniała żadna z
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

3. Pan D. A.
posiada wymagane przez Zamawiającego doświadczenie zdobyte w ramach
realizacji zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do
węzła „Radzymin Płd.” W podziale na zadania: Zadanie I - Projekt i budowa drogi
ekspresowej S8 na odcinku I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł „Kobyłka” oraz zadania
„Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice - Odolion od km
151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion -
Brzezie od km 163+300 do km 186+366”.
a.
Zgodnie z brzmieniem warunku udziału w postępowaniu z pkt 7.2. 3) lit.b) ppkt 7) A) SIWZ-
Tom l, wykonawcy mieli wykazać doświadczenie uzyskane przez daną osobę na stanowisku
ds. roszczeń. W przeciwieństwie do wymagań określonych przy wykazywaniu doświadczenia
osoba, która pełniła funkcje na stanowisku Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera
Rezydenta, w przypadku wykazywania doświadczenia na stanowisku ds. roszczeń,
Zamawiający nie określił żadnych dodatkowych elementów, które należało wykazać, w

szczególności, nie wymagał, aby osoba taka podlegała zgłoszeniu Zamawiającemu czy też
widniała jako zatwierdzony przez danego zamawiającego personel kluczowy wykonawcy. Nie
mamy przy tym do czynienia z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie
potwierdzającym doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych zamówień, zatem nie
ma znaczenia brak możliwości uzyskania potwierdzenia należytego pełnienia funkcji przez
Inwestora i potwierdzenie takiego faktu nie było wymagane. Uzyskane przez Odwołującego
dokumenty potwierdzają, że Pan A. pełnił należycie wymaganą funkcję w ramach
wymienionych zadań, zatem jest to wystarczające dla potwierdzenia wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu w brzmieniu określonym w SIWZ.
b. Pan D. S.
na wyżej wskazanych inwestycjach był zatrudniony jako Radca Prawny i zajmował
się m.in. obsługą roszczeń.
c.
Doświadczenie na stanowisku ds. roszczeń powinno być interpretowane szeroko - nie przez
pryzmat nazwy stanowiska czy pełnionej funkcji, a przez pryzmat zakresu obowiązków jakie
wiążą się z zajmowaniem określonego stanowiska. Potwierdza to również fakt, że na każdej
inwestycji, u każdego inwestora czy wykonawcy poszczególne stanowiska, mogą być
nazywane inaczej, pomimo że zajmowanie ich wymaga od pracowników tego samego
doświadczenia, kwalifikacji i wiąże się ono z wykonywaniem tego samego rodzaju
obowiązków. W związku z tym Zamawiający nie powinien oceniać doświadczenia poprzez
pryzmat nomenklatury jaką poszczególne podmioty nadają funkcjom i stanowiskom
sprawowanym przez ich pracowników i współpracowników. Ocena powinna odbywać się z
punktu widzenia zakresu obowiązków, jakie są wykonywane w ramach tego stanowiska. Tym
bardziej, że nie na każdej inwestycji funkcja specjalisty ds. roszczeń występuje
.
d. W pkt 7.2. 3) lit.b) ppkt 7) A) SIWZ-
Tom I wskazano, że osoba, która ma pełnić funkcję
Specjalisty ds. roszczeń ma posiadać wskazane doświadczenie na stanowisku/
stanowiskach: „stanowisku ds. roszczeń, lub Inżyniera Kontraktu tub Inżyniera Rezydenta lub
Zastępcy Inżyniera Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta”. W związku z tym Zamawiający przyznał,
że osoba, na stanowisko Specjalisty ds. roszczeń nie musi mieć doświadczenia stricte w
zakresie roszczeń oraz wyłącznie w zakresie roszczeń - dopuścił on bowiem na
potwierdzenie spełnienia tego warunku osoby pełniące również zupełnie inne funkcje. Co
więcej, o ile Zamawiający w stosunku do pozostałych wymienionych stanowisk wypisał je z
wielkiej litery -
czym dał do zrozumienia, że są to funkcje posiadające swoje źródło np. w
ustawach, są one powszechne i przez samą nazwę można przypisać im określone
uprawnienia i obowiązki, o tyle w przypadku „stanowiska ds. roszczeń” wskazał je z małej
litery. Bez wątpienia wynika to z faktu, że jest to nazwa potoczna, a zakres obowiązków
związanych z tym stanowiskiem wymaga każdorazowego doprecyzowania w zakresie
większym niż w przypadku pozostałych wymienionych funkcji.
e.
W związku z powyższym o ile Pan D. A., na wskazanych przez Konsorcjum ECM

inwestycjach faktycznie nie występował na stanowisku „Specjalista ds. roszczeń", o tyle w
rzeczywistości do zakresu jego obowiązków należała obsługa roszczeń. Jako radca prawny
miał ku temu odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W informacji o
wykluczeniu z dnia 14 grudnia 2018 r. Zamawiający wskazał, że „pełnienie obsługi prawnej, a
w szczególności stanowisko Radcy Prawnego, nie jest tożsame z żadnym ze wskazanych
przez Zamawiającego w SIWZ stanowisk. ” Z powyższym nie sposób się jednak zgodzić -
zarówno przy obsłudze prawnej, jak i pełnieniu funkcji Radcy Prawnego zakres obowiązków
jest zdecydowanie szerszy niż w przypadku stanowiska ds. roszczeń.
f.
W związku z tym usługi świadczone przez Pana A. na wskazanych w ofercie Odwołującego
zadaniach wpisują się w usługi wykonywane na stanowisku ds. roszczeń, nie doszło do
wprowadzenia Zamawiającego w błąd (tak również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z
dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1206/18).
g.
W związku z tym, że w ramach pełnienia funkcji Radcy Prawnego Pana A. zajmował się m.in.
roszczeniami,
Odwołujący powinien uznać, że Odwołujący spełnia wymóg z pkt 7.2. 3) lit. b)
ppkt 7) A) SIWZ- Tom I i pkt 19.1.3.2. 4) SIWZ-Tom I.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO 1417/18 podjęła
się omówienia jednej z przesłanek zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp - możliwości
przypisania wykonawcy winy we wprowadzeniu zamawiającego w błąd. „Winę na gruncie
prawa cywilnego dzieli się na umyślną, czyli polegającą na działaniu lub zaniechaniu, bądź
winę nieumyślną, cechującą się niedołożeniem należytej staranności - niedbalstwem albo
lekkomyślnością. Definicja należytej staranności zawarta jest w art. 355 § 1 k.c. Dłużnik
obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta
staranność). W judykaturze wyrażany jest pogląd, że przypisanie określonej osobie
niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu
i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności (wyrok
SN z 10 marca 2004 r., IV CK 151/03). W praktyce jego zastosowanie polega na
wyznaczeniu stosownego modelu, ustalającego optymalny w danych warunkach sposób
postępowania, odpowiednio skonkretyzowanego i aprobowanego społecznie, a następnie na
porównaniu zachowania dłużnika z tak określonym wzorcem. O tym, czy na tle konkretnych
okoliczności można danej osobie postawić zarzut braku należytej staranności w dopełnieniu
obowiązków, decyduje jednak nie tylko niezgodność jej postępowania z wyznaczonym
modelem, lecz także empirycznie uwarunkowana możliwość oraz powinność przewidywania
odpowiednich następstw zachowania. ”

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, należy wskazać, że w zaistniałym
stanie faktycznym nie sposób przypisać Odwołującemu winy rozumianej jako lekkomyślność
lub niedbalstwo. Składając ofertę Odwołujący miał podstawy, aby oświadczyć w formularzu
ofertowym, że Pan D. A. posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w

zakresie stanowiska ds. roszczeń.
a.
Odwołujący, zgodnie z obowiązującą w jego przedsiębiorstwie procedurą, dobrał osoby i
wykazywane kontrakty opierając się nie tylko na potwierdzonych pisemnie oświadczeniach
osób wskazanych w wykazach, ale również - przedstawionych przez nią dokumentach
pochodzących od podmiotów trzecich.
b. Proces
weryfikacji spełniania przez Pana D. A. wymagań przedstawia Notatka służbowa
sporządzona przez pracownika Odwołującego i podpisana przez Pana D. A. Notatkę
sporządzono na potrzeby oferty składanej w innym postępowaniu, jednakże zawarte w niej
informacje,
uzyskane przed terminem składania ofert w Postępowaniu objętym
przedmiotowym odwołaniem, potwierdzały spełnianie warunków udziału/kryterium oceny ofert
również w ramach niniejszego Postępowania, zatem Konsorcjum ECM mogło powołać się, za
zgodą Pana A., na uzyskane w ten sposób informacje sporządzając ofertę na rzecz
Zamawiającego. W notatce potwierdzono spełnianie wszystkich elementów wymagań
określonych przez Zamawiającego, a w szczególności fakt pełnienia funkcji na stanowisku ds.
roszczeń na obu wykazywanych w Postępowaniu zadaniach.
c.
Odwołujący uzyskał ponadto referencje dla Pana D. A. wystawione przez podmiot trzeci, tj.
Wykonawcę zatrudniającego Pana D. A. do pełnienia wymaganej funkcji w ramach
wykazywanych kontraktów. Odwołujący, po zweryfikowaniu, iż podmiot wystawiający
referencję pełnił wskazaną rolę Wykonawcy w ramach przedmiotowych zamówień, nie miał
podstaw aby poddawać w wątpliwość zarówno rzetelność oświadczeń samego specjalisty,
jak i prawdziwość informacji zawartych w przedłożonym mu dokumencie. Dokument ten nie
budził żadnych zastrzeżeń zarówno co do jego formy, jak i treści, a zawarte w nim informacje
odpowiadały informacjom pochodzącym ze źródeł ogólnodostępnych, które weryfikował
Odwołujący.
d. Dodatkowo, Wykonawca wobec wniesionego w P
ostępowaniu odwołania, zwrócił się
ponownie do Pana D. A.
o potwierdzenie spełniania warunków udziału określonych w
Postępowaniu i takie potwierdzenie otrzymał w formie pisemnej. W związku z tym,
Odwołujący nie miał podstaw, aby poddawać w wątpliwość doświadczenie Pana D. A.
Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby O
dwoławczej z dnia 10 lipca 2017 r., sygn. KIO
1257/17: „Przystępujący zaufał. jako pracodawca, informacjom podanym w dokumentach
rekrutacyjnych przez Pana K. 8, nie miał również żadnych podstaw, ani wątpliwości, by
przedmiotowe informacje poddać dogłębnej weryfikacji. Nie można zatem zarzucać
Przystępującemu, iż powinien on przewidzieć możliwość podania przez swojego pracownika
danych nie do końca zgodnych z rzeczywistością, bowiem stosunek pracodawca-pracownik
oparty jest w szczególności na wzajemnym zaufaniu. Przystępujący zachował zatem należytą
staranność w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i dobru pracowników, nie można
zatem dopatrzeć się w jego działaniu lekkomyślności bądź niedbalstwa. Nadto, należy

wskazać, iż Pan K. B. jest członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa,
zaś sam jego zawód jest zawodem zaufania publicznego. Zatem, tym bardziej Przystępujący
nie miał podstaw do podważania danych podanych przez osobę, obdarzoną takim
publicznym zaufaniem. ”

W pkt 19.1.3.2. 4) SIWZ-
Tom I Zamawiający wskazał pozacenowe kryterium oceny ofert -
„Specjalista ds. roszczeń”. W ramach tego kryterium Odwołujący nie otrzymał punktów.
a.
W ramach tego kryterium wykonawcy musiał wykazać się „doświadczeniem przy realizacji
zadania obejmuj
ącego budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub
przebudową tub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 7.2.3.)
lit. b) ppkt 1IDW Tom I SIWZ) o
wartości robót co najmniej 100 min PLN netto od rozpoczęcia
robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 19.1.3.3. IDW - Tom I
SIWZ) na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu lub
Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który byt
zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwo do
reprezentowania Inżyniera.” W ramach tego kryterium wykonawca mógł uzyskać:
-
1 pkt za jedno zadanie potwierdzające powyższe wymaganie,
-
3 pkt za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymaganie,
-
0 pkt za niewyk
azanie zadań potwierdzających powyższe wymagania,
-
0 pkt za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań.
b.
W toku oceny ofert Zamawiający w ramach przedmiotowego kryterium nie przyznał punktów
za wskazane pr
zez Odwołującego zadanie dot. Pana A.. W związku z tym, w przedmiotowym
stanie faktycznym
nie może być mowy o przekazaniu Zamawiającemu informacji
wprowadzających w błąd - skoro Zamawiający uznał, że doświadczenie Pana A. nie spełnia
warunków przyznania punktów w ramach podkryterium 2.4. Specjalista ds. roszczeń, to nie
może być w tym przypadku mowy o informacjach wprowadzających w błąd. Potwierdza to
również fakt, że informacja ta nie miała i nie mogła mieć istotnego wpływu na decyzje
podejmowane przez Zam
awiającego w toku Postępowania.
c.
Jeśli zatem Zamawiający samodzielnie prawidłowo uznałby, że przedstawione doświadczenie
nie odpowiada określonym przez niego wymaganiom, to taka okoliczność powoduje brak
możliwości zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, gdyż niespełniona została jedna z
przesłanek tego przepisu, tj. „wprowadzenie Zamawiającego w błąd”. Takie stanowisko
potwierdza m.in. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 maja 2017 r., sygn. KIO
782/17: „Izba uznała, że nie można mówić o przedstawieniu przez wykonawcę informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, jeśli
informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu. W takiej bowiem sytuacji trudno
uznać, że są to informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego. Oświadczenie wykonawcy zamawiający zweryfikuje na podstawie

posiadanych przez siebie danych, zatem to one są decydujące dla decyzji zamawiającego.”
d. Ponadto, zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odw
oławczej z dnia 10 lipca 2017 r., sygn.
KIO 1257/17:
„Przystępujący zaufał, jako pracodawca, informacjom podanym w dokumentach
rekrutacyjnych przez Pana K. B, nie mia
ł również żadnych podstaw ani wątpliwości, by
przedmiotowe informacje poddać dogłębnej weryfikacji. Nie można zatem zarzucać
Przystępującemu, iż powinien on przewidzieć możliwość podania przez swojego pracownika
danych nie do końca zgodnych z rzeczywistością, bowiem stosunek pracodawca-pracownik
oparty jest w szczególności na wzajemnym zaufaniu. Przystępujący zachował zatem należytą
staranność w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i dobom pracowników, nie
można zatem dopatrzeć się w jego działaniu lekkomyślności bądź niedbalstwa. Nadto, należy
wskazać, iż Pan K. B. jest członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa,
zaś sam jego zawód jest zawodem zaufania publicznego. Zatem, tym bardziej Przystępujący
nie miał podstaw do podważania danych podanych przez osobę, obdarzoną takim
publicznym zaufaniem. (...)

Kolejną przesłanką, która musi zaistnieć, by móc zastosować dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp i wykluczyć wykonawcę z postępowania jest wprowadzenie w błąd Zamawiającego. W
niniejszym stanie faktycznym Zamawiający nie został wprowadzony w błąd, bowiem za taki
nie
można uznać jedynie powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości. Podobny pogląd
do powyższego został wyrażony w doktrynie przez K. R., który wskazał, że "Z drugiej strony
należy zaznaczyć, że podanie informacji nieprawdziwej nie zawsze będzie skutkowało
wprowadzeniem zamawiającego w błąd. Przekazanie informacji nieprawdziwej może
wywołać u gospodarza postępowania odmienny stan, np. wywołać wątpliwości co do stanu
faktycznego" (zob. K. Różowicz, Wykluczenie wykonawcy, który wprowadził zamawiającego
w błąd, Komentarz praktyczny, LEX). O wprowadzeniu Zamawiającego w błąd w
okolicznościach niniejszej sprawy moglibyśmy mówić jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający
rzeczywiście uwierzyłby w zapewnienia Wykonawcy, co do wskazywanego doświadczenia
Pana K. B i dokonał wyboru Przystępującego bez wezwania go do wyjaśnień. Zamawiający
zachował jednak czujność i nie dał wprowadzić się w błąd, zatem nie miał również możliwości
zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i wykluczenia Przystępującego z prowadzonego
postępowania. Podsumowując powyższe, nawet w sytuacji, gdyby intencją Przystępującego
rzeczywiście było wprowadzenie w błąd Zamawiającego (czego Zamawiający niniejszym nie
potwierdza), to i tak nie zaistniał skutek tego działania, tj. Zamawiający nie został
wprowadzony
w błąd. Brak zatem drugiej z przesłanek wyszczególnionych w art. 24 ust. 1 pkt
17 Pzp".

Wobec tego Odwołujący ani w wyniku lekkomyślności, ani w wyniku niedbalstwa

nie wprowadził Zamawiającego w błąd. Odwołujący wskazał Pana D. A. na stanowisko ds.
roszczeń po uzyskaniu stosownych informacji od samego Pana A. jak i osób trzecich. W

związku z tym Odwołujący nie miał podstaw, aby mieć w tym zakresie jakiekolwiek
wątpliwości. Odwołujący złożył pierwsze wyjaśnienia w zakresie doświadczenia Pana A. już w
lipcu 2018 r., w związku z tym nie ma tu mowy o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd, tym
bardziej, że do zakresu obowiązków jakie wykonywał Pan A. na wskazanych w Ofercie
inwestycjach wchodziła m.in. obsługa roszczeń.

Należy również podkreślić, że w Formularzu 2.2. „Kryteria pozacenowe” Odwołujący wskazał
jako stanowisko, które zajmował Pan A. „stanowisko ds. roszczeń (Radca prawny)”. Ponadto
w Formularzu 3.4 „Wykaz osób” w kolumnie zatytułowanej jako „Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań” Odwołujący wskazał w
odniesieniu do p. A.
„specjalista ds. roszczeń (Radca prawny)”. Wobec tego Zamawiający już
od dnia otwarcia ofert miał wiedzę, że Pan A. pełnił funkcję Radcy prawnego i, co dodatkowo
potwierdza, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie doszło do wprowadzenia
Zamawiającego w błąd i zaktualizowania się przesłanek art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Krajowa
Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 tj., sygn. akt: KIO 1417/18 wskazała, że
„nie można przypisywać wykonawcy przedstawienia nieprawdziwych informacji w sytuacji,
gdy weryfikacja potencjalnie błędnej informacji następuje w oparciu o treść samej oferty,
podobnie jak nie można mówić o wprowadzeniu w błąd w sytuacji, gdy Zamawiający „z|
urzędu” dysponuje informacjami pozwalającymi zweryfikować oświadczenia wykonawców”.

Odnosząc się do przytoczonego przez Zamawiającego w informacji o wykluczeniu
Odwołującego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt: KIO
1319/18, należy wskazać, iż rozstrzygnięcie to nie może przekładać się bezpośrednio na
czynno
ści dokonywane w Postępowaniu. Należy zwrócić uwagę, iż przedstawione w
uzasadnieniu ustalenia Izby dotyczą wyłącznie odwołania się do faktu, iż z informacji
przekazanych odwołującemu się wówczas wykonawcy wynika, iż wskazana osoba nie
widniała jako zatwierdzony personel wykonawcy robót - nie przesądza ono natomiast, iż pan
A.
faktycznie nie zajmował stanowiska specjalisty ds. roszczeń na przedmiotowym kontrakcie
-
zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze w przedmiotowym stanie faktycznym nie zostały spełnione
przesłanki dotyczące braku rzetelności działania wykonawcy wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 17
pzp, w związku z tym podniesiony przez Odwołującego zarzut zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut dot
yczący samooczyszczenia.

1.
W piśmie z dnia 30 października 2018 r. Odwołujący przedstawił Zamawiającemu wyjaśnienia
dot. doświadczenia Pana D. A. (prawdziwości wskazanych w ofercie informacji i sposobu ich
weryfikacji) wraz z załączeniem stosownych dowodów.
2.
Przedmiotowe wyjaśnienia powinny doprowadzić Zamawiającego do wniosku, iż tzw. self-

cleaning został przeprowadzony przez Odwołującego skutecznie (art. 24 ust. 9 Pzp).
Zamawiający błędnie zinterpretował art. 24 ust. 8 Pzp i tym samym bezzasadnie odmówił
uznania wyjaśnień Odwołującego. Zamawiający nietrafnie wskazał, że „przyznanie się
wykonawcy do wprowadzenia w błąd winno nastąpić dobrowolnie i niezwłocznie, zanim
Zamawiający uświadomi sobie ten fakt.” W związku ż tym, że podane przez Odwołującego
informacje są prawdziwe, nie miał on na wcześniejszym etapie podstaw, aby przekładać
Zamawiającemu wyjaśnienia w zakresie doświadczenia Pana A.
3. Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt: KIO 819/18 wskazała,
że „Wbrew twierdzeniom Zamawiającego z Informacji o wykluczeniu, Izba uważa, że na
wspomnianym etapie Odwołujący nie był zobowiązany przedstawiać sposobu
przeprowadzenia weryfikacji informacji doświadczenia zawodowego danej osoby.
Zamawiający nie miał oceniać skuteczności działania Wykonawcy czy dołożono należytej
staranności w trakcie procesu przygotowania oferty, ale właśnie, czy przedstawione w ofercie
dane odpowiadają prawdzie. Dopiero stwierdzenie, że przedstawione dane nie są prawidłowe
powoduje, że zmaterializowała się przesłanka rozpoczęcia procedury opisanej w art. 24 ust. 8
ustawy Pzp. Teraz to po stronie Odwołującego spoczywa ciężar wykazania, że podjął on
wszelkie niezbędne środki, by jego działania jako profesjonalisty charakteryzowały się
rze
telnością. Teza Zamawiającego, że czas na przedstawienie dowodów rzetelności przez
wykonawcę upływa wraz z terminem na składanie ofert jest wewnętrznie sprzeczna,
przynajmniej w przedmiotowym postępowaniu. Słusznie Zamawiający wspomina, że
inicjatywa w zak
resie wykazania naprawienia szkody spoczywa na wykonawcy, jednakże
tylko w przypadku, gdy podstawa faktyczna wykluczenia jest Stronom znana i obiektywnie
stwierdzona innym; dokumentami lub ustaleniami, w tym innym orzeczeniem, już w
momencie złożenia oferty. Nie jest to jednak przypadek prowadzonego postępowania, w
którym Odwołujący, działając w zaufaniu do przedstawionych mu danych przez osobę trzecią
złożył ofertę, a dopiero weryfikacja tych danych (czy to samodzielnie przez Wykonawcę, czy
przez Zamawiającego w innym, równoległe prowadzonym postępowaniu) wykazała, że były
one nieprawidłowe. Dopiero w przyszłych postępowaniach Wykonawca może, jeżeli uznaje
swoje zawinienie, przedstawiać w JEDZ środki świadczące o jego rzetelności wraz ze
złożeniem oferty. (...) Reasumując, Izba stwierdziła, że naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
mogło mieć istotny wpływ na wynik prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
wobec czego -
działając na podstawie przepisów art. 192 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 tej ustawy -
orzekła, jak w pkt 1. sentencji uwzględniając w części odwołanie”.
4.
Zamawiający wskazał w informacji o wykluczeniu z dnia 14 grudnia 2018 r., że „złożenie
przez Wykonawcę pisma z dnia 30.10.2078 r. nie odbyło się niezwłocznie, tj. zanim
Zamawiający dowiedział się o fakcie przedstawienia informacji wprowadzających w błąd lecz
stanowiło reakcję na odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego na odwołanie TPF sp. z

o.o.” Należy jednak wskazać, że zgodnie z przytoczonym powyżej wyrokiem dopiero
stwierdzenie, że przedstawione dane nie są prawidłowe powoduje, że zmaterializowała się
przesłanka rozpoczęcia procedury opisanej w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z tym, że
Odwołujący nie przedstawił Zamawiającemu nierzetelnych informacji, a co za tym idzie nie
podlega on wy
kluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, przesłanka zastosowania art.
24 ust. 8 Pzp nie zmaterializowała się. Odwołujący złożył stosowne wyjaśnienia w momencie,
gdy zapoznał się z odpowiedzią Zamawiającego na odwołanie TPF w sprawie o sygn. akt:
K
IO 1319/18 i zauważył, że Zamawiający powziął wątpliwość co do doświadczenia Pana A.
wskazanego w ofercie Odwołującego.
5.
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt: KIO 422/18
wskazała (co prawda w stosunku do innej przesłanki wykluczenia, ale zasada pozostaje
niezmienna), że „Należy bowiem podkreślić, że instytucja samooczyszczenia ma
zastosowanie wtedy gdy wobec Wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia, ale
Wykonawca zamierza wykazać, że mimo to jest podmiotem rzetelnym i wiarygodnym.
Instytucja ta natomiast nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wobec wykonawcy w ogóle nie
zachodzi podstawa wykluczenia. Innymi słowy, jedynie w przypadku wykazania istnienia
wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, zasadne jest skorzystanie
przez wykonawcę z uprawnienia do przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do uznania jego rzetelności. Jeżeli natomiast przesłanki te nie
zachodzą, wykonawca jest uprawniony do kwestionowania czynności wykluczenia (...).”
6.
W związku z tym samooczyszczanie złożone przez Wykonawcę zostało błędnie ocenione
przez Zamawianego, gdyż zarówno same wyjaśnienia jak i przedłożone dowody powinny
zostać uznane za wystarczające.

Zarzut dot. unieważnienia postępowania.

Stwierdzenie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp implikuje konieczność nakazania
unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania, w zakresie w jakim motywację
Zamawiającego stanowił brak ofert niepodlegających odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp) (tak
m.in. w wyroku KIO z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO 1417/18). W związku z tym w
przypadku uwzględnienia odwołania w zakresie zarzutu nr 1 żądanie wskazane w ust. III pkt.
1 niniejszego odwołanie jest w pełni uzasadnione.

Podsumowując, argumentacja wyżej przedstawiona potwierdza w ocenie Odwołującego
zasadność i konieczność wniesienia niniejszego odwołania.

Odwołanie w sprawie Sygn. akt KIO 2646/18

Odwołujący


TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa
Zwany dalej:
„TPF”

I.
D
ziałając na podstawie przepisów art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej „Ustawa") w postępowaniu o
zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Zarządzanie Kontraktem i pełnienie
nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 ode. Północna
Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)", wnosi
niniejszym odwołanie od:
1.
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia polegającej na uznaniu, że przedmiotowe
postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
pomimo
że nie wystąpiła przesłanka określona w tym przepisie,
2. zaniechan
ia czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj.
zaniechania dokonania uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania,
3.
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj.
zaniechania u
dostępnienia całości dokumentacji postępowania.
II.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu:
1. naruszenie przepisu 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy - poprzez zastosowanie przedmiotowego
przepisu pomimo niewystąpienia przesłanki jego zastosowania, tj. Zamawiający może
zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej;
2.
naruszenie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy, poprzez
zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania;
3. naruszenie art
. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy, poprzez
zaniechanie udostępnienia całości dokumentacji postępowania.
III.
W związku z powyższym Odwołujący wnosi o uwzględnienie niniejszego odwołania i:
1.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania
2.
nakazanie Zamawiającemu udostępnienia całości dokumentacji postępowania.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu ( art. 186 ust. 2 Ustawy) Odwołujący żąda od Zamawiającego dokonania
czynności zgodnie z wskazanymi powyżej żądaniami odwołania.
IV.
Interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia w
rozumieniu art. 179 ust 1 Ustawy oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego wskazanych przepisów Ustawy. Odwołujący jest wykonawcą w
rozumieniu art. 2 pkt 11) Ustawy i ubiega się o udzielenie zamówienia. Oferta Odwołującego
jest ofertą najkorzystniejszą. W wyniku bezprawnych czynności Zamawiającego Odwołujący
został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia.

V.
Formalne przesłanki wniesienia odwołania. Odwołujący został poinformowany o czynności
unieważniania postępowania w dniu 14 grudnia 2018 roku, a zatem niniejsze odwołanie
wniesione jest z zacho
waniem 10 dniowego terminu przewidzianego w Ustawie. Odwołujący
przekazał kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
-
dowód w załączeniu.
UZASADNIENIE:
Stan faktyczny
1.
Zamawiający prowadzi inwestycję „Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S 52".
Budżet dla inwestycji obejmującej:
a)
roboty budowlane w ramach postępowania na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej
S 52 odc
. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez
węzła)"
b)
usługi (zarządzanie kontraktem) w ramach niniejszego postępowania.
2.
Szacunkowy łączny koszt inwestycji dla całego zadania został ustalony w Programie
Inwestycji, ustalonym i zaakceptowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Zamawiający
odmówił udostępnienia przedmiotowego dokumentu w trybie art. 96 ust 3 Ustawy (o czym
dalej).
3.
Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi 14.727.255.80 złotych brutto.
Jak wynika z zestawienia
7 ofert, które zostały złożone tylko 2 pierwsze oferty mieściły się w
budżecie na realizację zamówienia.
4.
Zamawiający w dniu 21 września 2018 roku wykluczył z postępowania 3 wykonawców:
a)
Konsorcjum INKO Consulting Sp. z o.o, i Drogowa Trasa Średnicowa SA;
b) Konsorcjum Multiconsult Polska Sp. z o.o. i Ekocentrum;
c)
Konsorcjum Firma Inżynierska Arcus J. B. i Integral Sp. o.o.;
ze względu na podanie informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd.
5.
Konsorcjum INKO Consulting Sp. z o.o. i Drogowa Trasa Średnicowa SA wniosło odwołanie,
które zostało oddalone wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września 2018 roku,
sygn. akt KIO 1747/18.
6.
Zamawiający wykluczył 2 wykonawców, których oferty mieściły się w podanym budżecie na
realizację zamówienia. Jednocześnie trwało postępowanie dotyczące robót budowlanych,
gdzie oferta najkorzystniejsza przekraczała budżet Zamawiającego. Zamawiający podjął
jednak kroki mające na celu zwiększenie budżetu. W dniu 12 września 2018 roku został
podpisany aneks nr 2 do Programu Inwestycji, zwiększający szacunkowy koszt inwestycji, do
kwoty 1.815.000.000 (jeden miliard osiemset piętnaście milionów) złotych brutto.

Dowód: Aneks nr 2 do Programu Inwestycji

Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 14.12.2018r. w dniu 12 września 2018 roku

zwiększył kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z kwoty
14.727.355,80 złotych do kwoty 15.371.925,00 złotych, tj. dokładnie do ceny oferty
wykonawcy MGGP. Odwołujący mailem z dnia 4 października 2018 r. wystąpił do
Zamawiającego o przesłanie dokumentu na podstawie którego zwiększony został budżet
niniejszego postępowania do kwoty 15.371.925,00 złotych. W odpowiedzi na powyższy email,
Zamawiający w dniu 5 października 2018 r. przesłał Odwołującemu Aneks nr 2 do Programu
Inwestycji.

Dowód: maile z dnia 4.10 2018 r. i 5.10.2018 r.

Warto jednak podkreślić, że udostępniony dokument zawiera wyłącznie ogólną kwotę na
realizację całej inwestycji (budowa + nadzór), zaś z żadnego udostępnionego Odwołującemu
dokumentu nie wynika, że Zamawiający zwiększył budżet zamówienia do kwoty 15.371.925
złotych (cena oferty MGGP).
7.
Zamawiający w dniu 27 września 2018 roku poinformował Odwołującego o wyborze oferty
MGGP SA jako najkorzystniejszej. Było to możliwe tylko wobec faktu, że Zamawiający
zwiększył kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jednocześnie
Zamawiający poinformował o ocenie ofert pozostałych wykonawców, w tym w zakresie
kryteriów pozacenowych oraz ocenie wskazywanych w ofertach wykazów osób. Zamawiający
ograni
czył się jednak tylko do podania ilości punktów, nie wskazując, na jakiej podstawie
przyznał punkty, a na jakiej podstawie zaniechał przyznania punktów poszczególnym ofertom
w kryteriach pozacenowych.
8.
W dniu 8 października 2018 roku Odwołujący wniósł odwołanie zarzucając:
a)
zaniechanie wykluczenia wykonawcy MGGP SA oraz Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia ECM Group Polska SA i JPL Project Sp. z o.o. (dalej
„Konsorcjum ECM");
b)
podania uzasadnienia punktacji przyznanej poszczególnym ofertom.
9.
Na czynność oceny ofert odwołanie wniósł też wykonawca Konsorcjum ECM, żądając
przyznania większej ilości punktów ofercie Konsorcjum ECM, nieprzyznania punktów ofercie
MGGP i wykluczenia wykonawcy MGGP.
10.
Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 26 października 2018 roku uwzględniła obydwa
odwołania.
11.
Odwołujący w piśmie z dnia 30 października 2018 r. wskazał na naruszenie przez
Zamawiającego zasady równego traktowania wykonawców w ramach przedmiotowego
postępowania, w szczególności odmienne rozumienie przez Zamawiającego pojęcia „od
rozpoczęcia robót" w przypadku oceny oferty Konsorcjum INKO i Konsorcjum Multiconsult, a
zupełnie odmienne (korzystne dla wykonawcy) rozumienie tego pojęcia w przypadku oferty
MGGP. Odwołujący wniósł o przeprowadzenie kontroli oraz poinformowanie o wynikach.
Dowód: pismo z dnia 30.10.2018r.

12.
Zamawiający w dniu 13 listopada 2018 roku zawarł umowę z wykonawcą robót budowlanych,
konsorcjum firm Giilermak Agir Sanayi fnęaat ve Taahhiit A.§.Konya Devletyolu, Mosty - Łódź
S.A. i Gulermak Spółka z o.o. Na otwarciu ofert Zamawiający wskazał, iż zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.339 .821.636,00 PLN brutto. Została ona
zwiększona do kwoty 1.427.968.500 złotych brutto.

Dowód: Informacja z otwarcia ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia z 15.11.2018r.
13.
Jak wskazano powyżej szacunkowy koszt inwestycji po zwiększeniu Aneksem nr 2 wynosi
obecnie 1.815.000.000 złotych brutto. Oznacza to, że na realizację Inwestycji Budowa
Północnej Obwodnicy Krakowa w zakresie innym niż roboty budowlane pozostaje
387.031.500,00 złotych. Jest to kwota o 370.588.415,97 złotych wyższa od ceny oferty
Odwołującego.
14.
Zamawiający w dniu 12 grudnia 2018 roku wezwał Odwołującego do złożenia oświadczeń i
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy PZP.
15.
Następnie w dniu 14 grudnia 2018 roku Zamawiający poinformował, iż wykluczył z
postępowania Konsorcjum ECM i wykonawcę MGGP oraz unieważnił postępowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP -
jako uzasadnienie unieważnienia podające de
facto tylko 1 zdanie: jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty założonej na
sfinansowanie zamówienia, co czyni zasadnym unieważnienie postępowania."
16.
Odwołujący w dniu 18 grudnia 2018 roku wystąpił do Zamawiającego o udostępnienie
dokumentacji postępowania:
1)
Aktualnego Protokołu postępowania;
2)
programu Inwestycji dla Budowy północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52;
3) Aneksu nr 1 do w/w Programu Inwestycji;
4) Innych
Aneksów do w/w Programu Inwestycji; (za wyjątkiem aneksu nr 2 udostępnionego już
Wykonawcy);
5)
Dokumentu, z którego będzie wynikało zwiększenie kwoty którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia z 14 727 355,80 zł na 15 371 925,00
zł.
6)
Dokumentów, z których wynika, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia do wysokości 16 443 084,03 zł, np. korespondencji z
Ministerstwem Infrastruktury.
7)
Korespondencji postępowania od daty 12.10.2018 t.j. od daty ostatniego wglądu Wykonawcy
do postępowania.
Dowód: mail z 18.12.2Q18r.
17.
W odpowiedzi Zamawiający w dniu 19.12.2018r. przekazał jedynie 3 dokumenty:
1)
Protokół postępowania aktualny na 18.12.2018r.;

2) Pismo wykonawcy Konsorcjum ECM z 30.102.108r.;
3) Pismo wykonawcy MGGP z 13.12.2018r. -
przedłużenie okresu związania ofertą wraz z
wadium.

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że: „Pozostałe dokumenty, o które Państwo wnioskują
nie stanowią załączników do protokołu postępowania, stąd nie podlegają udostępnieniu na
podstawie art. 96 ust 3 ustawy Pzp."

Dowód: mail z 19.12.2018r.

Odwołujący wskazuje, że obecne stanowisko Zamawiającego jest sprzeczne z jego
wcześniejszym stanowiskiem. Otóż po wyborze oferty MGGP jako najkorzystniejszej
Zamawiający udostępnił Odwołującemu Aneks nr 2 do Programu Inwestycji, nie jest zatem
zrozumiałe, dlaczego obecnie odmawia udostępnienia takich dokumentów.

Unieważnienie postępowania - jako wyjątek od zasady, zakaz wykładni rozszerzającej. Brak
uzasadnienia unieważnienia postępowania.
18.
Istotną kwestią, którą należy podkreślić na samym początku odwołania, jest fakt, iż jedną z
podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych jest zasada trwałości postępowania oraz
realizacja celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. dokonanie wyboru
oferty najkorzystniejszej i realizacja zamówienia. Tym samym unieważnienie postępowania
zawsze należy traktować jako wyjątek od zasady.
19.
Mając powyższe na uwadze, przy uwzględnieniu zasady exceptiones non sunt extendendae,
przesłanki do unieważnienia postępowania należy interpretować jako wyjątek od zasady, w
sposób ścisły i określony w dyspozycji art. 93 ust. 1 i ust. la Ustawy. Pogląd powyższy
wielokrotnie potwierdzała w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza - przykładowo w
wyrokach:

wyrok z dnia 23 października 2017 r., KIO 2093/17: „Podkreślić przy tym należy, że czynność
unieważnienia postępowania sama w sobie sprzeciwia się określonemu w art. 2 pkt 7a
ustawy p.z.p
. celowi postępowania o udzielenie zamówienia, przez który należy rozumieć
dokonanie wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania
postanowień takiej umowy. Tym samym, wskazane w ustawie p.z.p. przesłanki unieważnienia
postępowania - po pierwsze - nie powinny być interpretowane rozszerzająco, po drugie zaś -
ich wystąpienie winno być szczegółowo zbadane i nie powinno budzić żadnych wątpliwości."

Wyrok z dnia 12 czerwca 2015 r., KIO 1132/15: „Dostrzeżenia wymaga, że przepis art. 93
ust. 1 ustawy Pzp wskazuje okoliczności, w których zamawiający może unieważnić
postępowanie, a więc nie zrealizować podstawowego celu postępowania, jakim jest
udzie
lenie zamówienia publicznego. Skonkretyzowanie przesłanek unieważnienia
postępowania oprócz tego, że wykreowało uprawnienie zamawiającego do unieważnienia
postępowania, to jednocześnie zakreśliło granice podjęcia decyzji w tym przedmiocie, co w

konsekwencj
i stwarza dla wykonawców gwarancję, że postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nie będą w sposób dowolny unieważniane, a jedynie wystąpienie
przyczyn, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, może lec u podstaw rzeczonego
unieważnienia. Skoro ustawodawca zdecydował się na wskazanie przesłanek unieważnienia
postępowania i tym samym stworzył narzędzie, które stanowi wyjątek od reguły, że
prowadzenie postępowania winno zmierzać do zawarcia umowy, nie budzi wątpliwości, że
powody uzasadniające unieważnienie postępowania powinny być wykładane ściśle."

Wyrok z 8 grudnia 2015 r., KIO 2610/15: „W pierwszej kolejności należy wskazać, że Izba
podziela wyrażane powszechnie w doktrynie i orzecznictwie stanowisko, że unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia jest instytucją, którą można stosować na zasadzie
wyjątku od zasady. Celem tego postępowania jest, jak to wynika choćby z art. 2 pkt 7a pzp,
wyłonienie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie zawarta
umowa w spr
awie zamówienia publicznego, czyli wykonawcy, który zrealizuje zamówienie.
Unieważnienie postępowania wywiera skutek ex tunc i znosi wszystkie czynności dokonane
uprzednio w postępowaniu przez zamawiającego, a tym samym niweczy ów cel. Z tych
względów przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ciężar
udowodnienia ich zaistnienia w zakresie okoliczności faktycznych i prawnych spoczywa na
zamawiającym (zob. m.in. wyroki Izby wydane: 23 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1948/11) i
3 czer
wca 2014 r. (sygn. akt: KIO 991/14, KIO 1001/14). Innymi słowy wskazuje się, że
obowiązująca na gruncie prawa zamówień publicznych zasada numerus clausus przesłanek
unieważnienia postępowania nie pozwala na ich wykładnię rozszerzającą {zob. wyrok Izby z
22
sierpnia 2011 r. (sygn. akt KIO 1693/11)}. Dostrzega się również, że wyeliminowanie w ten
sposób możliwości bezpodstawnego i autorytarnego unieważnienia postępowania, jest
wyrazem ochrony prawnej zobowiązań, która występuje zarówno na gruncie kodeksu
cywi
lnego, jak i ustawy pzp. Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający de facto zobowiązuje się bowiem do zawarcia umowy z
wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, a wykonawcy przysługuje w stosunku
do zamawiającego o to roszczenie wyrażające się m.in. możliwością żądania wydania przez
sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 64 kodeksu cywilnego {zob. wyrok Izby z 5
października 2011 r. (sygn. akt KIO 2047/11)}.", także sądy powszechne - przykładowo:

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 2010 roku, sygn. akt IV Ca 429/10, w
którym Sąd podkreślił, iż wykładnia rozszerzająca jednej z podstaw unieważnienia
postępowania powodowałaby powstanie nowej przesłanki unieważnienia postępowania, nie
przewidzianej p
rzez ustawodawcę: „Sąd Okręgowy podziela też pogląd Przeciwnika skargi
dotyczący konieczności ścisłego interpretowania przepisu art. 93 ustawy pzp z tego względu,
że określa on przesłanki unicestwienia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego
(vid
e też cytowane przez niego orzeczenia - przypisy na k. 340). Oznacza to, że

unieważnienie postępowania może nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w tym
przepisie bez możliwości rozszerzenia zamkniętego katalogu tych przyczyn "

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 sierpnia 2010 roku, sygn. akt IV Ca 831/10
„Katalog przesłanek z art. 93 Pzp jest zamknięty i nie może być traktowany rozszerzająco, co
oznacza, że z żadnej innej przyczyny lub bez podania przyczyn zamawiający nie może
unieważnić postępowania."
20.
Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że argumentem uzasadniającym unieważnienie
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy nie może być ogólne stwierdzenie
Zamawiającego, ograniczone do 1 zdania: Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć
kwoty założonej na sfinansowanie zamówienia, co czyni zasadnym unieważnienie
postępowania." Zwłaszcza w sytuacji, gdy zgodnie z Programem Inwestycji szacunkowy
łączny koszt inwestycji wynosi 1.815.000 000 złotych, zaś po zawarciu umowy z wykonawcą
robót budowlanych Zamawiającemu pozostało na sfinansowanie całości inwestycji
387.031.500,00 złotych.
21.
Wskazać też należy, że Zamawiający uprzednio zwiększył budżet zamówienia - w celu
zawarcia umowy z MGGP SA. Nie jest zrozumiałe, dlaczego nie uczynił tego ponownie, w
sytuacji, w której dysponuje odpowiednimi środkami.
22.
Konieczność uzasadnienia podstaw faktycznych i prawnych unieważnienia postępowania jest
następstwem zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i jawności
post
ępowania. Brak podania uzasadnienia, zwłaszcza wobec uprzednich czynności
Zamawiającego: Zwiększenia budżetu w przypadku wyboru oferty MGGP SA; wezwania w
dniu 12 grudnia 2018 roku Odwołującego do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1
Ustawy PZP; wsk
azuje, że Zamawiający naruszył wszystkie w/w zasady. W myśl
przywołanych zasad, Wykonawcy powinni mieć możliwość weryfikacji zasadności
unieważnienia postępowania właśnie za pomocą podanego przez Zamawiającego
uzasadnienia. Niedopuszczalnym jest, aby wykon
awca kwestionujący zasadność podjętych
przez zamawiającego czynności, samodzielnie zidentyfikował przyczyny unieważnienia
postępowania, a następnie w oparciu o poczynione założenia, przedstawiał w odwołaniu
argumenty przemawiające za nietrafnością domniemanych przyczyn decyzji Zamawiającego.
Wszelkie czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
muszą być przeprowadzone z poszanowaniem wyrażonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych zasad, w tym wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz w art. 8 ust. 1 zasady przejrzystości
oraz zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Respektowanie tych zasad
oznacza między innymi, iż zamawiający powinien zapewnić wszystkim zainteresowanym
wykonawcom odpowiedni dostęp do informacji o zamówieniu, należycie dokumentować
wszystkie etapy postępowań oraz umożliwić śledzenie procesu udzielania zamówienia.
Oznacza to, iż również w przypadku unieważnienia postępowania, wykonawcy winni mieć

możliwość zapoznania się z wszelkimi okolicznościami, mającymi wpływ na tego rodzaju
czynność zamawiającego.

Brak spełnienia przesłanek unieważnienia postępowania określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4
Ustawy
23.
Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP wskazuje, że przesłankami unieważnienia
postępowania jest łączne wystąpienie następujących 2 przesłanek:

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, istnienie okoliczności
uniemożliwiającej zamawiającemu zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający powinien więc w Informacji o unieważnieniu postępowania wykazać zaistnienie
obydwu w/w przesłanek. Tymczasem Zamawiający w ogóle nie wykazał ziszczenia się
przesłanki niemożności zwiększenia kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Tymczasem w
zakresie ciężaru dowodu, to na Zamawiającym ciąży ciężar dowodu w tym zakresie, tj.
zaistnienia przesłanek uzasadniających unieważnienie postępowania
24.
Zamawiający w Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania ograniczył się do wskazania,
że „nie może zwiększyć kwoty założonej na sfinansowanie zamówienia". Zamawiający nie
dość, że nie wykazał (przedstawienie dowodów), to nawet nie wskazał (złożenie
oświadczenia), że nie może zwiększyć przedmiotowej kwoty. Co więcej - przedmiotowemu
gołosłownemu twierdzeniu Zamawiającego przeczy stan faktyczny, w tym czynności
podejmowane wcześniej przez samego Zamawiającego. Otóż w dniu 12 grudnia 2018 roku
Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26
ust. 1 Ustawy PZP. Skoro Zamawiający wystosował takie wezwanie, to oznacza, że na dzień
12 grudnia 2018 roku miał zamiar zawrzeć z odwołującym umowę i posiadał środki, aby taką
umowę zawrzeć. Zamawiający nie wskazał, aby pomiędzy 12 grudnia a 14 grudnia nastąpiła
jakakolwiek zmiana sytuacji faktycznej po stronie Zamawiającego.
25.
Co więcej - Zamawiający uprzednio zwiększył już raz kwotę, w celu wybrania oferty MGGP
SA jako najkorzystniejszej. A jednocześnie nie uzasadnił, że obecnie nie może kwoty
zwiększyć. Zdaniem Odwołującego stanowisko Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia w
stanie faktycznym postępowania. Jak już wskazano powyżej Zamawiający w ramach
Programu Inwestycji dysponuje kwota aż 1.815.000 złotych, a zatem posiada środki na
realizacji Inwestycji jako całości.
26.
Z powyższego wynika, że Zamawiający ograniczył się do arbitralnego twierdzenia, że nie
zwiększy środków. Nie odniósł się w ogóle do stanu faktycznego, w tym do posiadanych
przez siebie środków. Taką sytuację za niedopuszczalną uznała Krajowa Izba Odwoławcza w
wyroku z dnia 23 października 2017 roku, sygn, akt KIO 2093/17: „Przepis art. 93 ust 1
pkt4p.z.p. nie daje zamawiającemu wyłącznego i arbitralnego uprawnienia do decydowania o
tym, czy zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czy też

nie. Przede wszystkim zamawiający obowiązany jest zbadać, czy istnieje obiektywna
możliwość zwiększenia tej kwoty i dopiero wówczas; w przypadku, gdy wynik badania okaże
się negatywny, podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania”
27.
Na obowiązek podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia budżetu wskazała też Krajowa
Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 marca 20178 roku, sygn. akt KIO 301/18: Zamawiający
w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty z ceną przekraczającą budżet zamawiającego
musi podjąć działania, aby uzyskać dodatkowe środki i jednak zrealizować zamówienie.
Dopiero gdy próba lub próby pozyskania dodatkowych środków nie przyniosą
w
ystarczających rezultatów, zamawiający będzie mógł i musiał unieważnić postępowanie
stosując się do art. 93 ust 1 pkt4p.z.p."
28.
Tymczasem Zamawiający nie wykazał, że podjął działania w celu uzyskania dodatkowych
środków. Co więcej - Zamawiający de facto dysponuje tymi środkami, co wykazano w
odwołaniu, w ramach budżetu na całą Inwestycję. Nie wykazał zaś jednocześnie, że nie może
tych środków wykorzystać.

Z uwagi na powyższe niniejsze odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Odpowiedź na odwołanie złożył zamawiający w dniu 9 stycznia 2019 roku wnosząc o
oddalenie
odwołania
w
całości.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła


Izba ustaliła w sprawie odwołań oznaczonych Sygn. akt: KIO 2608/18 i KIO 2631/18

Na podstawie przeprowadzonego post
ępowania dowodowego z dokumentacji postępowania
przekazanej przez zamawiającego do akt sprawy w tym akt w sprawach oznaczonych Sygn.
akt KIO 1319/18;
Sygn. akt KIO 1747/18 i połączonych spraw o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO
2069/18
oraz złożonych na rozprawie dowodów przez strony i uczestników

Izba ustaliła

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad
zadaniem: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S
52 odc. Północna obwodnica
Krakowa:
węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.
Wartość przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających wynosi
kwotę 19.157.536,00 PLN co stanowi równowartość 4.443.151,43 euro i przekracza ta
kwota,
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. j.t. 2018 poz.1986 ze zm.) zwanej
dalej „ustawą Pzp” lub „pzp”.
Podstawę do zaskarżenia czynności czy też zaniechań zamawiającego stanowiła informacja
zamawiającego o wykluczeniu wykonawców z postępowania oraz o unieważnieniu
postępowania, którą przekazano wykonawcom w dniu 14.12.2018 roku drogą mailową a w
dniu 17.12.2018 r. za pośrednictwem poczty.
Zamawiający w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 roku wykonując wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 26 października 2018 roku w sprawach połączonych o Sygn. akt: KIO
2050/18 i KIO 2069/18
zawiadomił o wykonawcach wykluczonych z postępowania i o
unieważnieniu postępowania.
Wykonawcy wykluczeni to:
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie zwani dalej „MGGP”
oraz

Konsorcjum: ECM Group Polska S.A. z siedzib
ą w Warszawie oraz JPL Project Sp. z .o.o. z
siedzibą w Warszawie zwani dalej „Konsorcjum ECM i JPL”.
W
yżej wymienieni wykonawcy zostali wykluczeni w związku z art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp
zgodnie
z którym „z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności
lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć
istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia”.
Zamawiający podejmując czynność wykluczenia obydwu wyżej wymienionych wykonawców
miał na uwadze rozstrzygnięcie w sprawach odwołań w wyroku łącznym oznaczonym Sygn.
akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z dnia
26 października 2018 roku.
Na podstawie tego W
yroku zamawiający unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty to jest
wykonawcy MGGP
oraz przystąpił do ponownego badania i oceny ofert w szczególności
dokonując weryfikacji ocen w kryteriach poza cenowych dotyczących osób to jest Pani M.
M.-M. wskazana przez MGGP i Pan P. R. wskazany przez konsorcjum ECM i JPL.
Zamawiający przeprowadził ponowną weryfikację nie tylko na podstawie posiadanych
dokumentów i zawartych w nich informacji to jest formularzy „Kryteria pozacenowe”
(Formularzy 2.1.) oraz „Wykaz osób”(Formularz 3.4.), to jest dokumenty posiadane przez
zamawiającego ale także w oparciu o nowe informacje pozyskane w toku postepowań
odwoławczych (KIO 2050/18 i 2069/18) oraz wnioski płynące z wyroków KIO m.in. KIO
684/18, KIO 1102/18, KIO 1206/18;KIO 1319/18; KIO 1399/18; KIO 1542/18; KIO 1747/18,
1983/18 i sądów wyrok SO w Warszawie z dnia 20.07.2018r. w sprawie Sygn. akt XXIII Ga
849/18
są to sprawy odwoławcze i skarga, których stroną był zamawiający.
Zamawiający w wykonaniu Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października 2018
roku w sprawie
połączonej o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 unieważnił wybór
najkorzystniejszej oferty, wykluczył z postępowania MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz
konsorcjum: „ECM Group Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz JPL Project sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie w związku z art.24 ust.1 pkt 17 oraz art.24 ust.8 i 9 pzp.
Tak więc przy ponownej weryfikacji złożonych ofert zamawiający kierował się Wyrokiem KIO
w sprawach oznaczonych Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z dnia 26.10.2018r. zgodnie
z którym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i nakazała Skarbowi Państwa –
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie reprezentowanego
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie unieważnienie
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny
ofert, w ramach której wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ECM

Group Polska S.A. w Warszawie, JPL Project Sp. z o. o. w Warszawie otrzymają punkty w
Podkryterium 2.1. za
doświadczenie Pana P. R. uzyskane w związku pełnieniem funkcji
Inżyniera Rezydenta przy wykonaniu umowy „Inżyniera dla „Inżynier dla Zadania 1:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie
osadów do utylizacji)” zrealizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/
16ICIPE/003 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie-Faza III”, a od
oceny oferty MGGP S.A. w Tarnowie w Podkryterium 2.4. zostaną odjęte punkty za
doświadczenie Pani M. M.-M. uzyskane w związku pełnieniem funkcji specjalisty ds.
roszczeń przy wykonaniu umowy „Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi
ekspresowej S8 do rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego
węzła) od węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww.
skrzyżowań)”. Izba również nakazała sporządzenie informacji o wyniku postępowania i
ocenie ofert ze wskazaniem umów, za które wykonawcy nie otrzymali punktów oraz
przyczyn, dla których punkty nie zostały przyznane. Izba oddaliła zarzuty naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. akt KIO 2069/18 –
TPF Sp. z o.o.);
umorzyła postępowanie co do zarzutu naruszenia przez zamawiającego art.
24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO 2050/18) oraz co do zarzutu naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ECM Group Polska S.A. w Warszawie,
JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 2069/18);

Tak więc Zamawiający unieważniając dokonany wybór najkorzystniejszej oferty i dokonując
ponownego badania i oceny złożonych ofert na podstawie Wyroku w sprawach oznaczonych
Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 zobowiązany był jego sentencją ale także ustaleniami i
zważeniem stanu faktycznego i prawnego przez Izbę. Izba oceniając doświadczenie Pani M.
M.-M. i
nakazując odjęcie punktów przyznanych z tytułu doświadczenia zawodowego
dokonała w uzasadnieniu wyroku oceny doświadczenia zawodowego i ustaleń, które stały
się wytyczną dla zamawiającego. I tak „Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w związku z art. 7
ust. 1 i
3 Pzp przez wadliwą ocenę oferty złożonej przez MGGP S.A. w Tarnowie w zakresie,
w jakim zamawiający przyznał punkty za doświadczenie zdobyte przez Panią M. M.-M.
znalazł potwierdzenie. W pkt 19.1.3.2 SIWZ w Podkryterium 2.4 zamawiający ustalił, że
będzie oceniał wykazane doświadczenie dla osoby oddelegowanej na stanowisko Specjalisty
ds. roszczeń w zakresie realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont
lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z
def
inicją wskazaną w pkt 7.2.3) lit b) ppkt 1) IDW- Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej
100 mln PLN od rozpoczęcia robót do wykonania zamówienia (zgodnie z definicją wskazaną

w pkt 19.1.3.3 IDW- Tom I SIWZ) na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. rosz
czeń lub
Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera
Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu\ Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do
Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.
Wskazał, że za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania wykonawca otrzyma 1 pkt,
za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania wykonawca otrzyma 3 pkt. W
odpowiedzi MGGP S.A. na stronie 45 oferty wskazał doświadczenie Pani M. M.-M.
dotyczące realizacji 2 zadań. Zamawiający oba zadania uznał za prawidłowe i przyznał w
ramach tego podkryterium ofercie MGGP S.A. 3 pkt. Wykaz Osób na stronie 49 oferty podaje
daty realizacji funkcji Specjalisty ds. roszczeń dla przedmiotowego zadania przez Panią M.
M.-M. -
od 9.2013 do 12.2015. Przedmiotem sporu jest doświadczenie Pani M.-M. uzyskane
w związku z wykonaniem zadania „Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi
ekspresowej S8 do rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego
węzła) od węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww.
skrzyżowań)” w związku z oświadczeniem, że posiada ona doświadczenie w realizacji
przedmiotowego zadania od początku robót do wykonania zadania. Nie jest sporne, że Pani
M.-M.
rozpoczęła pełnienie swojej funkcji od 2 sierpnia 2013 r. Odwołujący w odwołaniu
wskazywał, że roboty budowlane dla referencyjnego zadania rozpoczęły się w kwietniu 2013
r. Natomiast na rozprawie złożył pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
zgodnie z którym rozpoczęcie robót nastąpiło 1 maja 2013 r. zgodnie ze załączonym do
pisma zgłoszeniem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dalej jako:
„WINB”. Z kopii fragmentów dziennika budowy złożonych przez zamawiającego wynika, że
pozwolenie na budowę wydano 22 lutego 2013 r., pierwszy kierownik budowy przyjął
obowiązki 16 kwietnia 2013 r. Wyznaczenie linii regulacyjnych i znaków geodezyjnych oraz
wyznaczenie położenia obiektu budowlanego na gruncie nastąpiło 1 sierpnia 2018 r. Zgodnie
ze stanowiskiem zamawiającego o początku robót budowlanych powinna decydować data
czynności faktycznych podjętych na placu budowy, zatem rozpoczęcie robót nastąpiło 1
sierpnia 2013 r., a rozpoczęcie pełnienia funkcji przez Panią M.-M. 2 sierpnia 2013 r. co jest
prawidłowe w świetle art. 111 § 2 k.c.(…)Niezależnie jednak od przyjętego punktu
odniesienia należy dojść do przekonania, że Pani M.-M. nie pełniła swojej funkcji od
początku robót. Data początku robót wskazywana przez inwestora to 1 maja 2013 r. (…)W
tej sytuacji interpretacja najbardziej względna dla wykonawcy polega na przyjęciu dla
wskazanego zadania jako daty rozpoczęcia robót 1 sierpnia 2013 r. – dnia wyznaczenia
położenia obiektu budowlanego na gruncie. Jednak nawet przyjęcie tej daty prowadzi do
oceny, że Pani M.-M., która bezspornie zaczęła pełnić funkcję od 2 sierpnia 2013 r. nie
pełniła jej od początku robót (…) W konsekwencji Izba uznała, że przyznanie przez

zamawiającego ofercie MGGP S.A. punktów za doświadczenie Pani M. M.-M. uzyskane w
związku z pełnieniem funkcji przy wykonaniu zadania „Kontynuacja projektowania i budowa
odcinka drogi ekspresowej S8 do rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z
wyłączeniem tego węzła) od węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem
„Paszków” i ww. skrzyżowań)”, było niezasadne. (…)Zamawiający powinien przyjąć jeden i
taki sam punkt odniesienia oraz tak samo interpre
tować pojęcie „początek robót” przy ocenie
wszystkich złożonych ofert, a tego nie uczynił. Przyjęcie przez zamawiającego odmiennych
znaczeń pojęcia „początek robót” przy ocenie ofert odwołującego i MGGP S.A. narusza
zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 Pzp. Badanie tej kwestii mieści się w kognicji Izby, gdyż
zarzut naruszenia tego przepisu w związku z czynnością oceny ofert został podniesiony w
odwołaniu”.

W pozostałym zakresie Izba oddaliła zarzuty naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1
pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. akt KIO 2069/18); umorzyła postępowanie co do
zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO 2050/18)
oraz co do zarzutu na
ruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez
zaniechanie wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ECM Group Polska S.A. w Warszawie, JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO
2069/18); W zakresie tej
części rozstrzygnięcia Izba przedstawiła w uzasadnieniu
następujące stanowisko: (…) Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez
zaniechanie wykluczenia z postępowania MGGP S.A., pomimo iż wykonawca ten wprowadził
zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art. 24
ust. 8 ustawy, tj. nie dokonując samooczyszczenia, został sformułowany w sposób
uniemożliwiający jego rozpoznanie. Formułując powołany zarzut odwołujący wskazał jedynie,
że MGGP S.A. podał w ofercie informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, mogące
mieć wpływ na wynik postępowania oraz, że wykonawca nie złożył do dnia oceny ofert
wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy. Podkreślił, że w innych postępowaniach
zamawiający w identycznym stanie prawnym i faktycznym dokonał wykluczenia tych samych
wykonawców - przy identycznym brzmieniu SIWZ i ofert. Wywodził, że zachodzi sprzeczność
pomiędzy stanem faktycznym a informacjami przedstawionymi przez MGGP dotyczącymi K.
P. -
Inżynier Kontraktu, W. F. - Głównego Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej
drogowej, M. M.-M. -
Specjalista ds. roszczeń. Dostrzec należy, że zgodnie z art. 24 ust. 1
pkt 17 Pzp
zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca podnoszący zarzut naruszenia tego
przepisu powinien więc wskazać, jakie informacje przedstawione przez wykonawcę mogły
wprowadzić w błąd zamawiającego, wymagany przepisem stopień winy wykonawcy oraz
wpływ informacji na decyzje podejmowane przez zamawiającego i to w stopniu istotnym.
Zgodnie z art. 180 ust. 3 Pzp odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. W okolicznościach sporu, zarzut, że
wymienione osoby nie pełniły swoich funkcji „od rozpoczęcia robót” nie został podniesiony w
odwołaniu i ujawnił się dopiero na etapie rozprawy. (…) Zarzuty powinny być bezwzględnie
podniesione w odwołaniu kierowanym do Prezesa Izby. Art. 192 ust. 7 Pzp nie pozwala na
rozpoznanie zarzutów nie podniesionych w odwołaniu. Jakkolwiek pojęcie zarzutu odwołania
nie posiada definic
ji legalnej, to orzecznictwo wypracowało pogląd, że zarzut stanowi zespół
okoliczności faktycznych i prawnych wskazujących na naruszenie przez zamawiającego
przepisów ustawy w związku z czynnością lub zaniechaniem czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy. Takie okoliczności związane
z podniesionym zarzutem naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp nie zostały wskazane przez
odwołującego”.
Tak Izba uzasadniła umorzenie postępowania co do zarzutu naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO 2050/18) oraz co do zarzutu
naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ECM Group Polska S.A. w
Warszawie, JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 2069/18);

Na podstawie cytowanych powyżej ustaleń i zważenia Krajowej Izby Odwoławczej w
zapadłym wyroku w sprawie połączonej o Sygn. akt KIO 2050/18 i 2069/18 zamawiający
dokonał ponownego badania i oceny ofert w tym badania i oceny ofert w związku z podanym
personelem wykonawców do przyznania punktów w kryterium pozacenowym.
Efektem tych ponownych badań i ocen złożonych ofert w tym ofert odwołujących było
zawiadomieni
e zamawiającego z dnia 14.12.2018 roku, które należy utożsamiać jako -
Wykonanie Wyroku KIO w sprawie połączonej o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18.
Z zawiadamiania z dnia 14.12.2018 roku wynika, że zamawiający wykonał ponowne badanie
ofert zgodnie z pkt 19.1.3.2. In
strukcji dla Wykonawców (IDW) co spowodowało przyznanie
„0” punktów dla ekspertów, którzy nie spełniają w pełni wymagań co do doświadczenia
opisanego w SIWZ w szczególności którzy nie pełnili funkcji przez cały okres realizacji
inwestycji to jest od jej r
ozpoczęcia do zakończenia.

Zamawiający również zastosował art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp w związku z dokonaną
ponown
ą punktacją w ramach kryterium poza cenowym stwierdzając, że co najmniej wskutek
lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy przedstawili zamawiającemu doświadczenie
personelu Konsultanta jako posiadający opisane doświadczenie, które nie potwierdziło się w
rzeczywistości. Według zamawiającego wykonawcy przedstawiając doświadczenie
personelu jako profesjonaliści powinni dołożyć należytej staranności przy weryfikacji
podanych informacji przez personel zgłaszający się i wskazujący na posiadane
doświadczenie.
Co do poszczególnych oferentów to zamawiający nie przyznał punktów w kryterium poza
cenowym wykonawcy TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponieważ wykonawca ten nie
złożył formularza „Kryteria poza cenowe”.
Z kolei wykonawcy tacy jak:
1. Konsorcjum
firm: Firma Inżynierska „ARCUS” J. B. z Krakowa oraz Integral Sp. z o.o.
z
siedzibą w Katowicach
2. Konsorcjum firm: Inko Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Pszczynie i Drogowa Trasa
Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach
3.
Multiconsult Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zostali wykluczeni
z postępowania w dniu 21.08.2018 roku a zasadność decyzji
zamawiającego została potwierdzona wyrokiem KIO w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO
1747/18 z dnia 18.09.2018 roku.
AD 1
Oferta MGGP

Co do wykluczenia wykonawcy MGGP S.A. z s.Tarnów zamawiający przedstawił w
informacji z dnia 14.12.2018 r. następujące uzasadnienie.
Głównym uzasadnieniem zmiany punktacji w kryterium poza cenowym jest wskazanie w
formularzu 2.2. Kryteria pozacenowe na stanowiska inżyniera kontraktu i specjalisty ds.
roszczeń, informacji niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy to jest informacji
niepr
awdziwych, wskutek których zamawiający przyznał zawyżoną punktację w
przedmiotowym kryterium oceny ofert.
I tak w pkt 2.1. inżynier kontraktu i w punkcie 2.4.
specjalista ds. roszczeń zamawiający przydzielił po 3 punkty a w podkryterium 2.2. Główny
inspekt
or nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej - 1 punkt.

Zamawiający dokonując powtórnego badania i oceny ofert mając na uwadze okoliczności
podnoszone w toku post
ępowania odwoławczego w sprawach oznaczonych Sygn. akt KIO
2050/18 i KIO 2069/18
stwierdził, że pierwotnie przyznano punkty nieprawidłowo.
I tak zamawiający to przedstawia:
Pan K. P.
– inżynier rezydent doświadczenie od rozpoczęcia robót do wykonania
zadania
1.
Wykaz MGGP S.A. z s. Tarnów – inżynier kontraktu Pan K. P. zadanie „zarządzanie i
nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicki- węzeł Szarów
stanowisko: inżynier rezydent od 01.06.2007r. do 31.03.2011r.
2.
Zamawiający dokonał następujących ustaleń:
2.1.
umowa na przedmiotowe roboty została podpisana 03.04.2007 r.,
2.2. plac budowy przekazano 12.04.2007 r.,
2.3.
rozpoczęcie robót zgodnie z wpisem do dziennika budowy – 16.04.2007r.,
2.4.data pierwszego wpisu do dziennika budowy- 07.05.2007r.
2.5.Pan K. P.
pełnił funkcję inżyniera kontraktu od 15.05.2007r. –Stąd zamawiający
wnioskuje, że Pan K. P. nie pełnił funkcji inżyniera rezydenta „od rozpoczęcia robót”.

Pani M. M.-M.
– specjalista ds. roszczeń - doświadczenie od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania.

Zadanie 1.
Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S 8 od rejonu
węzła
„Opacz” (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiazania z drogą
krajow
ą nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości
Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww skrzyżowaniem). Etap I cz.1. – odc.
Węzeł „Opacz’ – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. Węzeł „Janki Małe’ – skrzyżowanie
z DW 721(…) stanowisko – specjalista ds. roszczeń.
Zadanie 2.
Projekt i budowa Autostrady A2 Stryków- Konotopa, odcinek B od ok.394+500-
411+465,8 (16,9) (…) stanowisko Specjalista ds. roszczeń”

Dla zadania nr 1 Specjalista ds. roszczeń w wykazie wykonawca wskazał 09.2013r.
do 12.2015r.
Zamawiający ustalił Umowa została podpisana w dniu 12.04.2013 r., przekazanie
placu budowy w dniu 16.04.2013r. (zgłoszenie do WINB rozpoczęcia robót nastąpiło
01.05.2013r.). Wytyczenie geodezyjne, zgodnie z wpisem do dziennika budowy

01.08.2013r, natomiast specjalista rozpoczął pełnienie funkcji specjalisty d.s.
roszczeń 02.08.2013r. to jest Pani M. M.-M..

Zamawiający jak sam podkreślił w piśmie z dnia 14.12.2018r. przyjął rygorystyczne
stanowisko KIO w sprawie 2050/18
(„biorąc pod uwagę rygorystyczne stanowisko
KIO prezentowane w zakresie tego zagadnienia oraz podniesione w wyroku KIO
2050/18 zastrzeżenia co do równego traktowania wykonawców w niniejszym
post
ępowaniu – nie można uznać, że Pani M. M.-M. pełniła wskazaną funkcję „od
rozpoczęcia robót” na przedmiotowym zadaniu”). W tym stanie rzeczy zamawiający
wykluczył wykonawcę na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 i art.24 ust.4 ustawy Pzp.

Ad.2
Oferta Konsorcjum ECM i JPL


Wykonawca został wykluczony z racji, że osobę na stanowisko specjalista ds.
roszczeń wskazał w zakresie okresu jej doświadczenia nieprawdziwe informacje, co
skutkowało zastosowaniem art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp. przez zamawiającego.
Powyższe zamawiający wywiódł z informacji formularza 2.2. „Kryteria pozacenowe”
oraz formularza 3.4. „Wykaz osób” oferty wykonawcy wskazując na lekkomyślność
lub niedbalstwo.
Wykonawca wskazał Pana D. A. na stanowisko specjalisty ds. roszczeń w okresie od
rozpoczęcia robót do zakończenia zadania.
Jak opisuje zamawiający w informacji o wykluczeniu z dnia 14 grudnia 2018 roku
wykonawca wskazał radcę prawnego Pana A. jako specjalistę ds. roszczeń na dwóch
bu
dowach od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania to jest:
Kontynuacja bud
owy autostrady A1 Toruń-Stryków, odcinek 1 Czerniewce – Odolin
od km 151+900 do km163+300, odcinek 2 Odolin-Brzezie od km163+300 do
km186+366 stanowisko specjalista ds. roszczeń (radca prawny). W formularzu
Wykaz osób wykonawca wskazał dla tego specjalisty okres od 11.2014r.do 04.2018r.
W formularzu 3.4. Wykaz osób dodatkowo wykonawca przedstawił dodatkowe
zadanie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S 8 od węzła Marki(bez węzła) do
węzła Radzymin Płd. w okresie od 11.2014-04.2018. Z ustaleń zamawiającego
wynika, że Pan D. A. nie pełnił funkcji specjalisty ds. roszczeń co wynika z informacji
uzyskanych od Oddziałów zamawiającego: Bydgoszcz i Warszawa. Wykonawca miał
możliwość wyjaśnienia wątpliwości na wniosek skierowany do niego 04.07. 2018. Do
wniosku
odniósł się w piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. wyjaśniając, że jeden z

wykonawców Salini Polska sp. z o.o. zatrudniał radcę prawnego, który w ramach
wykonywanej obsługi zajmował się również roszczeniami. Zdaniem zamawiającego
stanowisko radcy prawnego nie jest tożsame ze stanowiskiem specjalisty ds.
roszczeń. Wykonawca nie potwierdził informacji w ofercie, że Pan D. A. na w/w
zadaniach pełni funkcję specjalisty ds. roszczeń.
Taką sytuację to jest oświadczenie niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy
zamawiający zakwalifikował do art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp. w konsekwencji
wykluczając wykonawcę z postępowania i odrzucając jego ofertę.
Zamawiający przywołał orzecznictwo KIO i tak wyrok KIO 1319/18 z dnia 20 lipca 2018 r. z
którego wynika, że doświadczenie wymagane przez zamawiającego powinno być zdobyte
na stanowisku odpowiadającym nazwie wskazanej w wymaganiach zamawiającego co
sprowadza się wprost do konkluzji, że jeżeli radca prawny nie był zatrudniony na stanowisku
specjalista ds. roszczeń to wykonawca nie spełnia warunku podanego przez zamawiającego.
Tym samym
oświadczenie wykonawcy w podkryterium cenowym, że Pan D. A. posiada
doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1 i nr 2
stanowi o wprowadzeniu w błąd zamawiającego.
(cytat str.21 w.w.Wyroku KIO
W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością
musiał mieć świadomość, że doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń wymagane w ramach
podkryterium musi zostać zdobyte na konkretnym stanowisku wskazanym przez
Zamawiającego. Jeśli zatem doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na
stanowisku wymaganym przez Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym
zakr
esie opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że
pani J. B.
posiada doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania
nr 1, wykonawca Multiconsult przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.
W odniesieniu do wykonawcy ECM Izba ustaliła, że Przystępujący podał jako osobę
przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń pana D. A. W Formularzu
„Kryteria pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących
zad
ań:
a)
„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 1 Czerniewice- Odolin
od km 151+ 900 do km 163+ 300, odcinek 2 Odolin- Brzezie od km 163+ 300 do km
186+ 366” - stanowisko ds. roszczeń.
b)
„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 3 Węzeł Brzezie (z
węzłem)węzeł Kowal (bez węzła) od km 186+ 348 do km 215+ 850” - stanowisko ds.
roszczeń.

Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były realizowane
na rzecz Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy nie potwierdził
udziału Pan D. A. przy realizacji wskazanych powyżej zadań. Mając na uwadze powyższe
Zamawiający pismem z dnia 14.03.2018 r. (znak pisma: O.KA.D3.2413.76.2017.292.mu) na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał ECM Group Polska S.A. do złożenia wyjaśnień.
W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca w piśmie z dnia 20.03.2018r. wyjaśnił, m.in.
że: „(...) Pan D. A. jako Radca Prawny (prowadząc własną działalność) wykonywał wszelkie
czynności przewidziane dla stanowiska Specjalisty ds. roszczeń, m.in. rozpatrywanie i
opiniowanie roszczeń, współpraca w zakresie rozliczania roszczeń, pilnowanie
harmonogramu roszczeń na rzecz Wykonawcy Robót, Wykonawcą Robót na
przedmiotowych zadaniach było konsorcjum firm, w skład którego wchodziło m.in. Salini
Polska Sp. z o.o. i to właśnie dla tego Wykonawcy Pan D. A. świadczył usługi. (...)”.
Zamawiający po zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznał, że p. D. A. wskazany na funkcję
Specjalisty ds. roszczeń (Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4. Specjalisty ds.
roszczeń). Tym samym, za w/w zadania potwierdzające wymagania określone w SIWZ,
Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty, zgodnie z zapisami SIWZ. W ocenie
Zamawiającego nie ma podstaw do zakwestionowania doświadczenia w/w osoby tylko z
uwagi na odmienne nazewnictwo dotyczące pełnione funkcji na w/w zadaniu skoro z
oświadczenia Wykonawcy wynika, że p. Pan D. A. jako Radca Prawny wykonywał wszelkie
czynności przewidziane dla stanowiska Specjalisty ds. roszczeń.

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał mieć świadomość, że
doświadczenie specjalisty ds. roszczeń wymagane w ramach podkryterium musi zostać
zdobyte na konkretnym stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli zatem
doświadczenie w ramach zadania nie było realizowane na stanowisku wymaganym przez
Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym
oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan D. A. posiada doświadczenie
zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1 i 2, wykonawca ECM
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Na uwagę zasługuje również
fakt, że zgodnie z informacją przekazaną Odwołującemu przez GDDKiA Pan D. A. nie
widnieje jako zatwierdzony personel wykonawcy robót.”
Takiej j.w.
oceny doświadczenia zawodowego Pana D. A. dokonała Izba w sprawie
wyroku KIO 1319/18 w zakresie zajmowania stanowiska ds. roszczeń.

Kontynuując prezentację stanowiska zamawiającego w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 r.,
które stanowiło okoliczność wszczęcia niniejszego postępowania odwoławczego, Izba
ustaliła jak poniżej.

Z ustaleń zamawiającego Pan D. A. nie widnieje jako personel zatwierdzony przez
zamawiającego. Na powyższą okoliczność zamawiający przywołuje pismo wykonawcy z dnia
30.10.2018r. gdzie wykonawca oświadcza, że radca prawny D. A. na wykazanych
zadaniach pełnił funkcję specjalisty do spraw roszczeń. Powyższe jest niezgodne z
oświadczeniem wykonawcy z dnia 09.07.2018 roku gdzie stwierdził, że Pan D. A. pełnił
obsługę prawną a w jej ramach wykonywał obowiązki specjalisty ds. roszczeń. Z kolei dnia
24.10.2018 r. radca prawny D. A.
oświadczył, ”że brał udział w realizacji niżej wymienionych
kontraktów” (projekt i budowa drogi ekspresowej S 8 węzeł Marki (bez węzła)-węzeł
Radzymin Płd.” oraz Kontynuacja budowy autostrady A1 Toruń – Stryków odcinek I
Czerniewce - Odolion i odcinek II Odolion-Brzezie). Z kolei stanowisko radcy prawnego nie
jest tam wymienione.
Stąd zamawiający uznał oświadczenie wykonawcy za wprowadzające
w błąd.
Reasumując brak poświadczenia dla radcy prawnego D. A. przeciwnie jak dla Pani M. M.-M.,
której doświadczenie potwierdziła w sprawie KIO 2050/18 w dniu 25.10.2018r. GDDKiA
O/Warszawa. Przeciwnie dla radcy prawnego sam Pan D. A.
nie potwierdza pełnienia
stanowiska specjalisty ds. roszczeń ani właściwy oddział GDDKiA czy też inny podmiot.
Samooczyszczenie
w piśmie z dnia 24.10.2018 roku w trybie art.24 ust.8 ustawy Pzp. jako
nieskuteczne, ponieważ wykonawca nie przyznał się do błędu z przywołaniem wyroków KIO
139/17; KIO 444/18, KIO 1206/18, KIO 12/13; KIO 116/18; KIO 274/18.
Czy też okoliczność
wcześniejszego powiadomienia zamawiającego niż sam o tym powziął informacje ze
wskazaniem dokonanych zmian w celu uniknięcia w przyszłości błędów.
Pierwotnym terminem gdzie wykonawca powinien dokonać samooczyszczenia był
04.07.2018 r. gdzie zamawiający powziął wątpliwość co do doświadczenia radcy prawnego
D. A
. Dodatkowo 20.07.2018 roku zapadł wyrok KIO 1319/18 gdzie Izba potwierdziła
słuszność wykluczenia ECM na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 z uwagi na podanie
nieprawdziwych informacji odnoszących się do doświadczenia Pana D. A. Nawet gdyby
przyjąć prawo do samooczyszczenia na obecnym etapie to zdaniem zamawiającego brak w
tym oświadczeniu wykazania podjętych działań w celu uniknięcia w przyszłości sytuacji
wykluczających możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne.

Izba w tym
miejscu przywołuje fragment uzasadnienia Wyroku o Sygn. akt KIO 1319/18, na
które powołuje się zamawiający w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 roku, dokonując ponownej
oceny ofert w kryterium pozacenowym w związku z wyrokiem w łączonej sprawie o Sygn.
akt: KIO 205018 i KIO2069/18.
Przy czym podkreśla się, że TPF Sp z o.o. z siedzibą w
Warszawie
była odwołującym a ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie było
przystępującym po stronie zamawiającego w sprawie o Sygn. akt KIO 1319/18 .
Cytat uzasadnienia wyroku z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie o Sygn.
akt KIO 1319/18(…)
„W odniesieniu do wykonawcy ECM Izba ustaliła, że Przystępujący podał jako osobę
przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń Pana D. A. W Formularzu
„Kryteria pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących
zadań:
a)
„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 1
Czerniewice- Odolin od km 151+ 900 do km 163+ 300, odcinek 2 Odolin-
Brzezie od km 163+ 300 do km 186+ 366” - stanowisko ds. roszczeń.
b)
„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 3 Węzeł
Brzezie (z węzłem) węzeł Kowal (bez węzła) od km 186+ 348 do km 215+
850” - stanowisko ds. roszczeń.
Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były realizowane
na rzecz Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy nie potwierdził
udziału Pan D. A. przy realizacji wskazanych powyżej zadań. Mając na uwadze powyższe
Zamawiaj
ący pismem z dnia 14.03.2018 r. (znak pisma: O.KA.D3.2413.76.2017.292.mu) na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał ECM Group Polska S.A. do złożenia wyjaśnień.
W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca w piśmie z dnia 20.03.2018r. wyjaśnił, m.in.
że: „C..) Pan D. A. jako Radca Prawny (prowadząc własną działalność) wykonywał wszelkie
czynności przewidziane dla stanowiska Specjalisty ds. roszczeń, m.in. rozpatrywanie i
opiniowanie roszczeń, współpraca w zakresie rozliczania roszczeń, pilnowanie
harmonogramu roszczeń na rzecz Wykonawcy Robót, Wykonawcą Robót na
przedmiotowych zadaniach było konsorcjum firm, w skład którego wchodziło m.in. Salini
Polska Sp. z o.o. i to właśnie dla tego Wykonawcy Pan D. A. świadczył usługi. (...)”.
Zamawiający po zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznał, że p. D. A. wskazany na funkcję
Specjalisty ds. roszczeń (Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4. Specjalisty ds.
roszczeń). Tym samym, za w/w zadania potwierdzające wymagania określone w SIWZ,
Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty, zgodnie z zapisami SIWZ. W ocenie
Zamawiającego nie ma podstaw do zakwestionowania doświadczenia w/w osoby tylko z


uwagi na odmienne nazewnictwo dotyczące pełnione funkcji na w/w zadaniu skoro z
oświadczenia Wykonawcy wynika, że p. Pan D. A. jako Radca Prawny wykonywał wszelkie
czynności przewidziane dla stanowiska Specjalisty ds. roszczeń.
W ocenie Izby wykonawca
działający z należytą starannością musiał mieć świadomość, że doświadczenie specjalisty
ds. roszczeń wymagane w ramach podkryterium musi zostać zdobyte na konkretnym
stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli zatem doświadczenie w ramach
zadania nie było realizowane na stanowisku wymaganym przez Zamawiającego, to nie
zosta
ł spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w
formularzu Kryteria pozacenowe
, że pan D. A. posiada doświadczenie zgodne z opisem
podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1 i 2, wykonawca ECM przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego. Na uwagę zasługuje również fakt, że zgodnie z
informacją przekazaną Odwołującemu przez GDDKiA Pan D. A. nie widnieje jako
zatwierdzony personel wykonawcy robót. Odnosząc się zaś do wymogu dotyczącego
posiadania doświadczenia na stanowiskach jasno i precyzyjnie wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego należy wskazać, że zakres obowiązków wpisujący się niejako w pełnienie
funkcji na poszczególnych stanowiskach nie oznacza, że wskazana osoba piastowała dane
stanowisko konkretnie określone przez Zamawiającego. Norma zawarta w art. 24 ust. 1 pkt
17 Pzp stanowi o wykluczeniu wykonawcy, gdy informacje wprowadzające zamawiającego w
błąd przedstawione zostaną w sposób zawiniony, przy czym wystarczające jest wykazanie
winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności – rozumianej jako brak zamiaru co do
bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może naruszać prawo, lub
niedbalstwa
– kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie
zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek ten mógł i powinien był przewidzieć. Należyta
staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i
oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada
rzeczywistości. Z uwagi na wzrost znaczenia oświadczeń własnych wykonawców na skutek
implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE należy stosować wyższy miernik oceny
związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych, w szczególności przy
weryfikacji prawdziwości informacji przedkładanych w toku postępowania. W odniesieniu
natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w sferze ocen
zamawiającego, który nie dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić dowody na
stopień winy wykonawcy. Jeżeli jednak z zestawienia informacji przedstawionych przez
wykonawcę z oczekiwaniami zamawiającego wynika, że działający z należytą starannością
wykonawca powinien mieć świadomość, że przedstawione informacje tym oczekiwaniom nie
odpowiadają, a mimo to potwierdził okoliczność przeciwną, to bez wątpienia stanowi to
podstawę przypisania wykonawcy lekkomyślności lub niedbalstwa. Wypełniając formularz
dotyczący kryteriów pozacenowych, ww. wykonawcy złożyli oświadczenia, że poszczególne

osoby posiadają doświadczenie zgodne z opisem podkryterium. Informacje te mają
bezpośredni wpływ na przyznawaną wykonawcom punktację, a w konsekwencji na ranking
ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na wynik postępowania. Trudno zatem twierdzić, że nie
jest to istotny wpływ na decyzje zamawiającego. W związku z powyższym Izba uznała, że
czynność zamawiającego polegająca na zaniechaniu wykluczenia ww. wykonawców z
postępowania była nieprawidłowa. Tym samym wykonawcy poprzez złożenie w Formularzu
„Kryteria pozacenowe” oświadczenia o konkretnej treści w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
wobec czego zasadnym jest ich wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp
”(koniec cytatu).
Na podsumowanie tego obszernego cytatu uzasadnienia Wyroku
odnoszącego się do
doświadczenia radcy prawnego Pana D. A. przywołanego jako specjalisty do spraw roszczeń
należy dodać, że wyrok w sprawie KIO 1319/18 zapadł z udziałem Skarbu Państwa -
Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, w imieniu
którego postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Katowicach
. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie
Kontraktem pn.: „

Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy-Tuszyn, odcinek E
gr. woj. łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła). Jak już powyżej nadmieniono
odwo
łującym była spółka TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a przystępującym
po stronie zamawiającego ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zamawiający w zawiadomieniu o wykluczeniu z dnia 14 grudnia 2018 roku przywołuje także
wyrok KIO 1585/18 z dnia 4 września 2018r., który przyznaje rację zamawiającemu, który
uznał za nieskuteczną procedurę samooczyszczenia opartą jedynie na źródle osobowym,
jeżeli nawet towarzyszy jej dodatkowa weryfikacja na podstawie informacji internetowych.
W świetle powyższego zamawiający wykluczył wykonawcę z udziału w postępowaniu
uznając ofertę tego wykonawcy za odrzuconą na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp.
W konsekwencji zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
Izba
rozstrzygając przedmiotowe odwołania o Sygn. akt KIO 2608/18 i KIO 2631/18 ustaliła,
że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zapadł także Wyrok o Sygn. akt: KIO
1747/18
z dnia 18 września 2018 r. gdzie rozpoznano odwołanie Konsorcjum: Inko
Consulting Sp. z o.o.,ul. Dworcowa 18 lok. 6, 43-200 Pszczyna oraz Drogowa Trasa
Średnicowa S.A., ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie, ul.
Mogilska 25, 31-
542 Kraków przy udziale: MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,
po stronie zamawiającego i przy udziale ECM Group Polska S.A.,ul. Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa oraz JPL Project Sp. z o.o
., Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, po stronie
zamawiającego. Izba w tej sprawie oddaliła odwołanie, w którym odwołujący zarzucił
zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt. 17 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i
ust. 3 w zw. z art. 24
ust. 4 ustawy Pzp poprzez: bezzasadne wykluczenie odwołujących z
postępowania i uznanie ich oferty za odrzuconą, mimo braku ku temu przesłanek, na skutek
podania w załączonym do oferty formularzu 2.2 „kryteria pozacenowe" zadań
niepotwierdzających w ocenie zamawiającego w pełni spełniania wymagań zamawiającego,
podczas gdy zgodnie z pkt. 19.1.3.2. 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej:
„siwz”), w konsekwencji takiej sytuacji odwołujący powinni otrzymać za daną pozycję 0 pkt w
ramach kryteriu
m „Doświadczenie personelu Konsultanta”, ale w żadnym razie nie powinni
zostać wykluczeni oraz art. 24 ust. 8 ustawy Pzp poprzez brak jakiegokolwiek wezwania
odwołujących do złożenia wyjaśnień i dowodów w ramach procedury samooczyszczenia, w
sytuacji gdy procedura samooczyszczenia (ang. self-
cleaning) polega na tym, że przed
podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, zamawiający obowiązany jest umożliwić
wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego
rzetelność, a pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zamawiającego do zaniechania
wykluczenia wykonawcy z postępowania, a zatem istnieje dodatkowy warunek wykluczenia
wykonawcy, jakim jest umożliwienie wykonawcy przedstawienia dowodów na
samooczyszczenie. Przy czym Zamawi
ający -
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, O
ddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zarządzanie
Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej
S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez
węzła)”. Czyli jest to orzeczenie zapadłe w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Odwołujący w szczególności argumentował odwołanie następująco”
Zamawiającemu uprzednio (przed złożeniem oferty) znany był całokształt doświadczenia K.
Litawy i posiadał w tym zakresie pełną wiedzę, to podanie przez Odwołujących omyłkowo
niezgodne z rzeczywistością informacji w tym zakresie nie mogło w ogóle spowodować i nie
spowodowało po stronie Zamawiającego jakiegokolwiek stanu błędu, ale także nie mogło
mieć jakiegokolwiek wpływu na jego decyzję, gdyż Zamawiający ostatecznie i tak kierował
się posiadaną uprzednią wiedzą o stanie faktycznym. Powyższe jest oczywiste zważywszy
na to, iż wszystkie zadania były realizowane przez K. Litawę dla tej samej jednostki GDDKiA
-
Oddziału w Krakowie tj. Oddziału prowadzącego Postępowanie. (…)W ocenie
Odwołujących, nie można w żaden sposób mówić o przedstawieniu przez wykonawcę

informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17
PZP, jeśli informacje te dotyczą okoliczności znanych uprzednio i w pełnym zakresie
Zamawiającemu - tak jak w niniejszej sprawie. W takiej bowiem sytuacji Zamawiający
posiada własną uprzednią wiedzę i nawet potencjalnie nie może zostać u niego wywołany
stan błędu”. Tak przedstawionej argumentacji nie podzieliła Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdzając między innymi w uzasadnieniu oddalonego odwołania (...) „W związku z
wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2018. w sprawie sygn. akt XXIII Ga
849/18, gdzie stroną było GDDKiA w szczególności orzeczeń KIO 1000/18, KIO 1319/18
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i uwzględniając
dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
stanowiska stron i przystępujących złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy,
zważyła, co następuje. Przedmiotem sporu pomiędzy stronami nie są w niniejszej sprawie
okoliczności faktyczne polegające na tym, że pan K. L. wskazany jako kandydat na
stanowisko głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, pełnił
wykazaną do kryterium oceny ofert funkcję od 19 stycznia 2015 r., nie zaś od lipca 2014 r.
Powyższe przyznał sam odwołujący w piśmie z dnia 10 lipca 2018 r. stanowiącym
odpowiedź na wezwanie zamawiającego o wyjaśnienia. Przedmiotem sporu jest natomiast
to, czy wskazanie w ofercie, że pan K. L. pełnił ww. funkcję w okresie od lipca 2014 r.,
stanowi podstawę do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z
przepisu wynika, że podstawą wykluczenia wykonawcy jest wprowadzenie zamawiającego w
błąd, przy czym nie musi być ono wynikiem działania umyślnego, ale wystarczające jest
dopuszczenie się przez wykonawcę lekkomyślności lub niedbalstwa. Dodatkowo
Ustawodawca wymaga, aby wprowadzenie w błąd zamawiającego mogło mieć istotny wpływ
na decyz
je podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co oznacza, że wprowadzenie w błąd musi dotyczyć takich czynności zamawiającego, które
wpływają na sytuację wykonawcy w postępowaniu, tj. na jego wykluczenie z postępowania,
odrzuce
nie jego oferty bądź na jego szanse w uzyskaniu zamówienia (pozycję w rankingu
ofert). Wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było wykluczenie
wykonawcy na podstawie ww. przepisu. W przedmiotowej sprawie odwołujący
zakwestionował w pierwszej kolejności możliwość wprowadzenia zamawiającego w błąd,
powołując się na fakt, że termin pełnienia funkcji przez pana K. L. był znany zamawiającemu,
ponieważ pan K. L. pełnił tę funkcję w trakcie realizacji zamówienia wykonywanego na rzecz
GDD
KiA, w tym dokładnie na rzecz oddziału prowadzącego niniejsze postępowanie.

Powyższe stanowisko odwołującego nie może zostać uznane za prawidłowe z
następujących względów. Po pierwsze, Do stwierdzenia faktu wprowadzenia w błąd
zamawiającego, na podstawie ww. przepisu, wystarczy, że podana została nieprawdziwa, tj.
niezgodna z rzeczywistością informacja, bez względu na to, czy zamawiający opierając się
na własnej wiedzy był ją w stanie zweryfikować, czy też nie. Stanowisko to jest tym bardziej
uzasadnione, że przepisy ustawy Pzp nie przewidują obowiązku badania przez
zamawiającego prawdziwości podanych informacji. Po drugie, W jednym i w drugim
przypadku art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nie znalazłby zastosowania, podczas gdy, jak
wskazano powyżej, przepis nie uzależnia możliwości jego zastosowania od stanu
świadomości zamawiającego, a do uznania, że nastąpiło wprowadzenie w błąd
wystarczające jest stwierdzenie podania nieprawdziwej informacji przez wykonawcę. Po
trzecie, Innymi słowy: uznanie, że podanie nieprawdziwej informacji dotyczącej zamówienia
realizowanego na rzecz konkretnego zamawiającego, nie jest wprowadzeniem w błąd tego
zamawiającego, różnicowałoby sytuację wykonawców w zależności od tego, na czyją rzecz
było realizowane zamówienie, którego dotyczy nieprawdziwa informacja. Przyjęcie takiego
stanowiska jest zatem niezgodne z podstawowymi zasadami prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i jako takie nie może być zaakceptowane. Niezależnie od
powyższego odwołujący zakwestionował możliwość uznania, że w przedmiotowej sprawie
podanie nieprawdziwej informacji mogło mieć znaczenie dla postępowania, tj. że mogło mieć
istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Odwołujący wywodził powyższe stanowisko z
faktu, że bez względu na liczbę punktów przyznaną mu w podkryterium dotyczącym
doświadczenia głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, jak też bez
względu na liczbę punktów przyznaną pozostałym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu, jego oferta pozostaje ofertą najkorzystniejszą. Odnosząc się do argumentacji
odwołującego dotyczącej postanowienia siwz, zgodnie z którym za zadanie, które nie
potwierdza w pełni spełniania wymagań określonych w ww. podkryterium wykonawca
otrzyma 0 punktów, należy podkreślić, że postanowienie to należy rozumieć jako odnoszące
się do zawartych w ofercie
informacji, które wprawdzie nie potwierdzają spełnienia wymagań,
ale które są zgodne ze stanem rzeczywistym. Tym samym postanowienie to nie ma
zastosowania do podanych przez wykonawcę
informacji, które są nieprawdziwe. W
przedmiotowej sprawie istota rzeczy tkwi nie w
tym, że opisane w ofercie doświadczenie
pana K.
L. nie spełnia wymagań określonych w podkryterium, ale w tym, że w ramach tego
doświadczenia odwołujący podał informacje nieprawdziwe co do okresu pełnienia przez
pana K.
L. funkcji. Dlatego też ww. postanowienie siwz nie może mieć zastosowania w
niniejszej sprawie
”.

Przywołane powyżej orzeczenia jak i uzasadnienie wskazują na bezwzględność

konsekwencji w związku z podaniem nieprawdziwych informacji i nieodwracalnych skutkach
dla wykonawców z związku z podaniem zamawiającemu tych informacji wskutek czy to
lekkomyślności czy też niedbalstwa. Również odnoszą się co do akcji samooczyszczania
wskazując na przede wszystkim na samodzielną inicjatywę wykonawców w tym zakresie.

Izba zważyła w sprawie odwołań oznaczonych Sygn. akt: KIO
2608/18 i KIO 2631/18

Sygn. akt KIO 2608/18
Izba zważyła

Izba oddala odwołanie (Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie).

Odwołujący (MGGP) wskazał dwie czynności zamawiającego, które zaskarża składając
odwołanie. Tymi czynnościami są:
1. wykluczenie o
dwołującego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru na zadaniu: „Zaprojektowanie i budowa
dr
ogi ekspresowej S 52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł
Kraków Mistrzejowice (bez węzła)";
2.
unieważnienia wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zarzuty odwołania sformułowano następująco:
1) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez bezpodstawne wykluczenie O
dwołującego z
postępowania pomimo, że Odwołujący składając ofertę nie dopuścił się ani lekkomyślności
ani niedbalstwa, lecz dochował należytej staranności w zakresie dotyczącym wskazania w
formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia następujących osób:
- Pana K. P. - w odniesieniu do zadania nr
1: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A
4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów;
oraz
- Pani M. M.-M. - w odniesieniu do zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa
odcinka drogi ekspresowej S8 od rej
onu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła
„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w
miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc.

węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW
721";
2) naruszenie art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez zaniechanie wezwania
Odwołującego, w trybie art. 87 ust.1 pzp, do udzielenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym
wskazania
w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia wyżej wymienionych osób
personelu odwołującego to jest Pana K. P. oraz Pani M. M.-M. w zakresie zadań
wskazanych powyżej co w konsekwencji doprowadziło do wykluczenia Odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp;
3)
art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez brak umożliwienia
Odwołującemu skorzystania z procedury tzw. samooczyszczenia, co w konsekwencji
doprowadziło do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
17 pzp w zakresie dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe"
doświadczenia Pana K. P. oraz doświadczenia Pani M. M.-M. na zadaniach powyżej
wskazanych;
4) art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp p
rzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia z
uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w sytuacji gdy oferta
Odwołującego nie przewyższa kwoty przeznaczonej na sfinansowania zamówienia i w razie
uwzględnienia odwołania może być uznana za najkorzystniejszą.
Na podstawie tak sformułowanych zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
oraz o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2)
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
3)
powtórzenia czynności badania i oceny oferty zgodnie z przepisami ustawy pzp z
uwzględnieniem oferty Odwołującego;
ewentualnie
4)
powtórzenia czynności badania i oceny oferty i wezwania Odwołującego do wyjaśnień w
zakresie informacji na temat doświadczenia Pana K. P. i Pani M. M.-M. ewentualnie
nakazanie Zamawiającemu wszczęcie w stosunku do Odwołującego procedury
samooczyszczenia w trybie art. 24 ust. 8 pzp.

Izba wobec tak sformułowanych zarzutów, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy,
przyjęty w poczet dowodów na rozprawie oraz argumentację odwołania jak i czynności
zamawiającego o wykluczeniu z postępowania odwołującego, uwzględniając toczące się
poprzednio postępowania przed Izbą w sprawach o Sygn. akt KIO 1747/18 jak i o Sygn. akt
KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z udziałem odwołującego, nie znajduje podstaw do
uwzględnienia odwołania z poniżej przedstawionych powodów.
Post
ępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało wszczęte przez ogłoszenie
w Dz.Ur
z. U.E. w miesiącu maju 2018 roku (12 maja 2018roku). W między czasie przed
złożeniem odwołania w dniu 20 grudnia 2018 roku przez odwołującego w przedmiotowej
sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą toczyły się postępowania, w których odwołujący
brał udział w każdej z nich jako przystępujący po stronie zamawiającego. Poza tym
przedm
iotem rozstrzygnięcia tych odwołań były zarzuty formułowane na podstawie art.24
ust.1 pkt 17 pzp.
w związku z art. 24 ust.8 pzp w kontekście kryteriów pozacenowych dla
personelu wykonawców a co odpowiada zakresowi zarzutów niniejszego rozpatrywanego
odwołania. Ponadto rozstrzygnięcia w sprawach o Sygn. akt KIO 1747/18 oraz o Sygn. akt
KIO 2050/18 i KIO 2069/18 dotyczyły tego samego postępowania zamawiającego czyli
zarzuty naruszenia art.24 ust.1 pkt 17 i art.24 ust.8 i ust.9 pzp
Izba rozpatrywała w każdej z
tych spraw w oparciu
o te same postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Już z pierwszego rozstrzygnięcia odwołania w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO 1774/18
odwołujący jako przystępujący tam po stronie zamawiającego dowiedział się z samego
rozstrzygnięcia odwołania jak i jego uzasadnienia o następujących kwestiach. Odwołanie
konkurenta odwołującego to jest wykonawcy Konsorcjum: Inko Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Pszczynie i Drogowej Trasy Średnicowej S.A. z siedzibą w Katowicach zostało
oddalone
z takich między innymi powodów jak poniżej. Po pierwsze fakt posiadania
informacji przez zamawiającego o personelu wykonawcy nie daje prawa wykonawcy do
zwolnienia
się z odpowiedzialności z racji podania nieprawdziwych informacji w tym zakresie.
Po drugie nie znajduje usprawiedliwienia wywodzenie
, że sankcja za nieprawdziwe
informacje w przypadku przyznawania dodatkowych punktów w kryteriach pozacenowych w
postaci „0” punktów zastępuje sankcję przewidzianą w art.24 ust.1 pkt 17 pzp. Odwołujący
tym bardziej powinien zweryfikować swoje stanowisko w przedmiocie skutków podania
nieprawdziwych informacji w związku z przywołanym tam wyrokiem Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 20 lipca 2018 roku o Sygn. akt XXIII Ga 849/18
. Gdzie Sąd wypowiedział
się co do obowiązywania sankcji z art.24 ust.1 pkt 17 pzp w sytuacji przyznania „0” punktów
przez zamawiającego w przypadku „nie potwierdzenia w pełni spełniania powyższych
wymagań” w kryterium pozacenowym. Przywołany Wyrok S.O. wydany był w sprawie
p
rowadzonego postępowania przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad z siedzib
ą w Warszawie reprezentowanego przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi. Sąd Okręgowy w
Warszawie w uzas
adnieniu wyroku stwierdza „Nie było zatem żadnych merytorycznych
podstaw ani
argumentów pozwalających na utrzymanie tezy, zgodnie z którą podstawy
wykluczenia odpadają w sytuacji, gdy zamawiający zastrzegł „karę” w postaci braku punktów
dla danego kryterium.
Tenże Sąd Okręgowy w przywołanym Wyroku także stwierdził, że
można wprowadzić w błąd zamawiającego w rozumieniu art.24 ust.1 pkt 17pzp również w
sytuacji gdy dysponentem informacji, jest sam
zamawiający (np. jeden z jego oddziałów).
Podsumowując zawarta argumentacja, w Wyroku KIO z dnia 18 września 2018 r. o Sygn. akt
KIO1774/18 gdzie uczestnikiem był odwołujący i gdzie przywołano wyrok S.O. Warszawa z
dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie o Sygn. akt XXIII Ga 849/18,
powinna zwrócić uwagę i
uczulić odwołującego na kierunek interpretacji art.24 ust.1 pkt 17 jak również art.24 ust.8
pzp. Taka
świadomość prawna powinna towarzyszyć wykonawcy zarówno co do spełnienia
przesłanek podania nieprawdziwych informacji jak i ich oceny sytuacji gdy informacje te mają
charakter
notoryjny dla zamawiającego. Dlatego też Izba rozstrzygając odwołanie wzięła pod
uwagę wiedzę odwołującego co do stanowiska Sądu Okręgowego w Warszawie jak i Izby,
zawartego w przywołanych powyżej wyrokach, co przełożyło się na ocenę zarzutu
naruszenia zarówno art.24 ust.1 pkt 17 jak i ust.8 i 9 tegoż artykułu.
Również kolejne rozstrzygnięcie odwołania w sprawie o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO
2069/18 wskazuje, po pierwsze odwołujący wprowadził w błąd zamawiającego co do
spełnienia wymogu SIWZ w zakresie przyznania dodatkowych punktów dla personelu
odwołującego za pełnioną funkcję przez Panią M. M.-M. jako specjalistę do spraw roszczeń.
Izba rozstrzygając zarzut odwołania nakazała zamawiającemu odjęcie przyznanego punktu z
tytułu doświadczenia wyżej wymienionej specjalistki ds. roszczeń a czego w pierwotnej
ocenie nie
uczynił Zamawiający. W tym zakresie rozstrzygnięcie zarzutu odwołania ma
charakter powagi rzeczy osądzonej. To też zamawiający po unieważnieniu wyboru oferty
najkorzystniejszej
, zgodnie z nakazem Izby odjął nie tylko punkty przyznane w kryterium
pozacenowym Pani M. M.-M.
ale również stwierdził wprowadzenie w błąd przez podanie
nieprawdziwych informacji mających wpływ na jego decyzje w tym co do przyznania punktu
w zakresie kryterium pozacenowym za doświadczenie personelu. Jak już z dokonanych w
trakcie rozpoznawania
odwołań ustalono, że Pani M. M.-M. nie pełniła funkcji specjalistki do
spraw roszczeń od rozpoczęcia robót do ich zakończenia. Sam odwołujący MGGP wskazał
w informacjach oferty,
że obowiązki były wykonywane od m-ca września 2013 roku.
Natomiast w wyniku ustaleń zamawiającego, które nie zostały zakwestionowane przez
odwołującego czynności według danych zamawiającego były wykonywane od 2 sierpnia
2013 roku. Na kanwie braku definicji
rozpoczęcia robót czy też rozpoczęcia zadania

zamawiający przychylając się do sytuacji prawnej odwołującego MGGP ustalił jako termin
rozpoczęcia robót ani datę podpisania umowy, ani datę przekazania placu budowy, ani datę
wydania dziennika budowy, ani
datę pierwszego wpisu do dziennika budowy, ani datę
zawiadomienia
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Dopiero jako datę
rozpoczęcia robót zamawiający uznaje wytyczenie geodezyjne na działce posadowienia
obiektu,
czyli po kilku miesiącach od daty pierwszej to jest od daty podpisania umowy a co
nastąpiło po upływie 3 miesięcy, to jest ustala na dzień 01 sierpnia 2013 roku. Niemniej jak
zamawiający nadmienia w zawiadomieniu z dnia 14 grudnia 2018 roku o wykluczeniu z
post
ępowania „przestrzegając rygorystycznego stanowiska Izby w sprawie” skoro
rozpoczęcie robót ustalono na 1 sierpnia 2013 r. to data podjęcia czynności przez M. M.-M.
w dniu 2 sierpnia 2013 roku nie
następuje z rozpoczęciem robót. Przy czym przy ocenie co
do spełnienia przesłanek z art.24 ust.1 pkt 17 przykład Pani M. M.-M. i podjętym na jego
przykładzie wykluczeniu odwołującego z postępowania należy mieć na uwadze również
podniesiony zarzut naruszenia art.24 ust.8 czy te
ż ust. 9 art.24 pzp. To jest czy wydanie
wyroku z dnia 26 października 2018 r. w sprawach o Sygn. akt KIO 2050/18 jak i KIO
2069
/18 nie powinno po stronie odwołującego MGGP spowodować akcji samooczyszczenia
z zarzutu wprowadzenia w błąd zamawiającego. Również takim punktem początkowym dla
odwołującego MGGP powinien być akt zamawiającego z 14 grudnia 2018 w którym na
podstawie art.24 ust.1 pkt 17 pzp
wyklucza odwołującego MGGP z postępowania zarówno
do
rozstrzygniętego przypadku Pani M. M.-M. w sprawach o Sygn. akt KIO 2050 i /18 i KIO
2069 /18 co do odjęcia punktów. Jak i dla Pana Pana K. P., który również według informacji
ustalonych przez zamawiającego nie pełnił funkcji inżyniera rezydenta od rozpoczęcia robót
czy te
ż od podpisania umowy tylko z opóźnieniem miesięcznym to jest od dnia 3 czerwca
2007 r.
podjął czynności. Rygoryzm ocen narzuconych rozstrzygnięciami Izby (KIO 1319/18;
KIO 1747/18; KIO 2059/18 i KIO 2069/18) nie chroni nawet
oświadczenie wykonawcy, że
Pan K. P.
był jedynym inżynierem budowy na danym zadaniu. Wniosek dalej idący z takiego
oświadczenia wynika, że nawet jak Pan K. P. był jedynym inżynierem to nie był inżynierem
od początku czyli od rozpoczęcia zadania. Takie ustalenia wynikają bezpośrednio dla
przedmiotowego r
ozstrzygnięcia wprost z wyroku w sprawie o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO
2069/18 a zamawiający był zobowiązany do realizacji jego ustaleń tak jak w przypadku Pani
M. M.-M. Stanowisko Izby w przedmiotowej sprawie
jest jednoznaczne o czym świadczy
fragment uzasadnienia wyroku w sprawie o Sygn. akt KIO 2050/18 i 2069/18 gdzie Izba
stwierdza między innymi: Niezależnie jednak od przyjętego punktu odniesienia należy dojść
do przekonania, że Pani M.-M. nie pełniła swojej funkcji od początku robót. Data początku
robót wskazywana przez inwestora to 1 maja 2013 r. Wskazywana przez przystępującego
październikowa data rozpoczęcia wycinki drzew i krzewów nie została wzięta pod rozwagę,
gdyż czynności te następują już na terenie wyznaczonego obiektu budowlanego, a zatem po

rozpoczęciu robót. W tej sytuacji interpretacja najbardziej względna dla wykonawcy polega
na przyjęciu dla wskazanego zadania jako daty rozpoczęcia robót 1 sierpnia 2013 r. – dnia
wyznaczenia
położenia obiektu budowlanego na gruncie. Jednak nawet przyjęcie tej daty
prowadzi do oceny, że Pani M.-M., która bezspornie zaczęła pełnić funkcję od 2 sierpnia
2013 r. nie pełniła jej od początku robót. Konsekwentnie przestrzegając interpretacji Izby w
sprawie o Sygn. akt KIO 1774/18 gdzie odwołujący był przystępującym po stronie
zamawiającego Izba w uzasadnieniu wyroku, którym oddala odwołanie stwierdza między
innymi
Przedmiotem sporu pomiędzy stronami nie są w niniejszej sprawie okoliczności
faktycz
ne polegające na tym, że pan K. L. wskazany jako kandydat na stanowisko głównego
inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, pełnił wykazaną do kryterium oceny
ofert funkcję od 19 stycznia 2015 r., nie zaś od lipca 2014 r. Powyższe przyznał sam
odwołujący w piśmie z dnia 10 lipca 2018 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie
zamawiającego o wyjaśnienia. Przedmiotem sporu jest natomiast to, czy wskazanie w
ofercie, że pan K. L. pełnił ww. funkcję w okresie od lipca 2014 r., stanowi podstawę do
wykluc
zenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Rozstrzygniecie Izby w okolicznościach zbieżnych z okolicznościami w przedmiotowej
sprawie
polega na oddaleniu odwołania konkurenta odwołującego MGGP. W myśl zasady
art.7 ust
.1 pzp obowiązuje równe traktowanie wykonawców w danym postępowaniu o
udzielenie zmówienia. Stąd w ocenie Izby, zamawiający podejmując czynność wykluczenia z
postępowania odwołującego MGGP w dniu 14 grudnia 2018 roku kierował się oceną Izby
wynikającą zarówno z uzasadnienia wyroku w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO 1747/18
jak i w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO 2050/18 jak i KIO
2069/18 z czego trudno czynić
jemu zarzut. Odmienne traktowanie wykonawców spotkałoby się z zarzutem nierównego
traktowania oraz naruszałoby powagę rzeczy osądzonej przez KIO w poprzednich
postępowaniach odwoławczych odnoszących się do tego samego postępowania o
udzielenie zamówienia.
Co do zarzutu odwołania nie wezwania odwołującego w trybie art.87 ust.1 pzp jak i nie
wezwania do samooczyszczenia regulowanego art. 24 ust.8 i ust.9 pzp należy przywołać
rozstrzygnięcie w sprawie KIO 2050/18 i KIO 2069/18 co do umorzenia postępowania w
zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO
2050/18) oraz co do zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez
zaniechanie wykluczenia wyk
onawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ECM Group Polska S.A. w Warszawie, JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO
2069/18).
W zakresie o
dwołania wniesionego przez Konsorcjum ECM (sygn. akt KIO 2050/18)
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego
niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia MGGP S.A. z postępowania, pomimo iż

wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego i mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu, w zakresie w jakim informacje te
dotyczą doświadczenia wskazanego dla osób skierowanych na stanowisko Inżyniera
Kontraktu: K. P.
oraz Specjalisty ds. roszczeń: M. M.-M..
Pismem
z 23 października 2018 r. odwołujący cofnął zarzut naruszenia przez
zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
W Odwołaniu wniesionym przez wykonawcę TPF Sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO
2069/18) Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie między innymi: niezgodną z
przepisami Pzp czynność wyboru oferty MGGP S.A. jako najkorzystniejszej; art. 24 ust. 1 pkt
17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawców: MGGP S.A. oraz
Konsorcjum ECM i JPL
, pomimo iż wykonawcy ci wprowadzili zamawiającego w błąd
przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, tj. nie
dokonując samooczyszczenia;
W uzasadnieniu wyroku Izba stwierdziła między innymi: Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt
17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępowania MGGP S.A., pomimo iż
wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego, nie składając jednocześnie
wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, tj. nie dokonując samooczyszczenia, został
sformułowany w sposób uniemożliwiający jego rozpoznanie.
Dalej Izba stwierdziła, że Formułując powołany zarzut odwołujący wskazał jedynie, że
MGGP S.A. podał w ofercie informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, mogące mieć
wpływ na wynik postępowania oraz, że wykonawca nie złożył do dnia oceny ofert wyjaśnień
w trybie art. 24 ust. 8 u
stawy. Podkreślił, że w innych postępowaniach zamawiający w
identycznym stanie prawnym i faktycznym dokonał wykluczenia tych samych wykonawców -
przy identycznym brzmieniu SIWZ i ofert. Wywodził, że zachodzi sprzeczność pomiędzy
stanem faktycznym a informa
cjami przedstawionymi przez MGGP dotyczącymi K. P. -
Inżynier Kontraktu, W. F. - Głównego Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej,
M. M.-M. -
Specjalista ds. roszczeń. Dostrzec należy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca podnoszący zarzut naruszenia tego

przepisu powinien więc wskazać, jakie informacje przedstawione przez wykonawcę mogły
wprowadzić w błąd zamawiającego, wymagany przepisem stopień winy wykonawcy oraz
wpływ informacji na decyzje podejmowane przez zamawiającego i to w stopniu istotnym.
Zgodnie z art. 180 ust. 3 Pzp odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. W okolicznościach sporu, zarzut, że
wymienione osoby nie pełniły swoich funkcji „od rozpoczęcia robót” nie został podniesiony w
odwołaniu i ujawnił się dopiero na etapie rozprawy.(…) Zarzuty powinny być bezwzględnie
podniesione w odwołaniu kierowanym do Prezesa Izby. Art. 192 ust. 7 Pzp nie pozwala na
rozpoznanie zarzutów nie podniesionych w odwołaniu. Jakkolwiek pojęcie zarzutu odwołania
nie posiada definicji legalnej, to orz
ecznictwo wypracowało pogląd, że zarzut stanowi zespół
okoliczności faktycznych i prawnych wskazujących na naruszenie przez zamawiającego
przepisów ustawy w związku z czynnością lub zaniechaniem czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy. Takie okoliczności związane
z podniesionym zarzutem naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp nie zostały wskazane przez
odwołującego. Powołany przez odwołującego wyrok wydany w sprawie KIO 1319/18 został
wydany w innych okolicznościach faktycznych, gdyż - inaczej niż w tym postępowaniu -
rozpoznawane odwołanie zawierało okoliczności faktyczne uzasadniające jego wniesienie.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1 sentencji.

Podsumowując powyższe wywody i odnosząc się wprost do podniesionych zarzutów
w odwołaniu o Sygn. akt KIO 2608/18 Izba stwierdza jak poniżej.


1) co do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez bezpodstawne wykluczenie
O
dwołującego MGGP z postępowania pomimo, że Odwołujący składając ofertę nie dopuścił
się ani lekkomyślności ani niedbalstwa, lecz dochował należytej staranności w zakresie
dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia następujących
osób:
- Pana K. P. - w odniesieniu do zadania nr
1: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A
4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów;
oraz
- Pani M. M.-M. - w odniesieniu do zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa
odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła
„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w

miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc.
węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721"
Z
arzut ten nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ jak ustalił zamawiający w trakcie
powtórnego badania ofert, biorąc pod uwagę okoliczności podniesione w trakcie
post
ępowania odwoławczego w sprawie KIO 2050/18 i KIO 2069/18 Pan K. P. nie rozpoczął
obowiązków inżyniera rezydenta od rozpoczęcia robót to jest jak to miało miejsce
07.05.2007
r.(data pierwszego wpisu do dziennika budowy) a rozpoczął pełnienie funkcji od
15.05.2007 roku.
Podobnie zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie w stosunku do Pani M. M.-M. „biorąc
pod uwagę rygorystyczne stanowisko KIO prezentowane w zakresie tego zagadnienia oraz
podniesione w wyroku KIO 2050/18 zastrze
żenie co do równego traktowania wykonawców w
niniejszym postepowaniu
– nie można uznać, ze Pani M. M.-M. pełniła wskazaną funkcję „od
rozpoczęcia robót” na przedmiotowym zadaniu” (cytat zawiadomienia zamawiającego o
wykluczeniu
z postępowania – pismo z dnia 14 grudnia 2018 roku).
Re
asumując w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym przedmiotowego postępowania
odwoławczego, uwzględniając zapadłe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wyroki w sprawach o Sygn. akt: KIO 1747/18, KIO 2050/18 i KIO
2069/18 jak i
wyroki co do spełnienia przesłanek z art.24 ust.1 pkt 17 pzp w sprawie o Sygn.
akt KIO 1319/18 jak i wyroku S.O. w Warszawie o Sygn. akt XXIII Ga 849/18, Izba uznaje
czynność wykluczenia z postępowania odwołującego MGGP za prawidłową.

2) co do naruszenia art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez zaniechanie
wezwania Odwołującego, w trybie art. 87 ust.1 pzp, do udzielenia wyjaśnień w zakresie
dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia wyżej
wymienionych osób personelu odwołującego to jest Pana K. P. oraz Pani M. M.-M. w
zakresie zadań wskazanych powyżej co w konsekwencji doprowadziło do wykluczenia
Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp;

W ocenie Izby zarzut
ten nie zasługuje na uwzględnienie
zamawiający w sposób
jednoznaczny ustalił daty rozpoczęcia robót w zakresie zadań zarówno co do osoby Pana K.
P. jak i Pani M. M.-M.,
co nie wymaga złożenia wyjaśnień w trybie art.87 ust.1 pzp.
3) co do naruszenia art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez brak
umożliwienia Odwołującemu skorzystania z procedury tzw. samooczyszczenia, co w

konsekwencji doprowadziło do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w zakresie dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria
pozacenowe" doświadczenia Pana K. P. oraz doświadczenia Pani M. M.-M. na
zadaniach powyżej wskazanych;
W ocenie Izby zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ co najmniej od
wyroku w sprawie o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO
2069/18 a najpóźniej od
zawiadomienia zamawiającego o wykluczeniu z postępowania z powodów podanych w
piśmie zamawiającego z dnia 14 grudnia 2018 roku odwołujący powziął wiadomość o
ocenie jego oferty i powodach wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 pzp. Z ta
dat
ą zaistniały okoliczności co o samooczyszczenia na podstawie art.24 ust.8 i 9
pzp z inicjatywy odwołującego czego odwołujący nie uczynił.

4) co do naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp
przez unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w sytuacji gdy oferta Odwołującego nie przewyższa kwoty
przeznaczonej na sfinansowania zamówienia i w razie uwzględnienia odwołania
może być uznana za najkorzystniejszą. W ocenie Izby zarzut ten nie zasługuje na
uwzględnienie skoro wykluczenie odwołującego z postępowania jest
skuteczne.

Podsumowując na podstawie art.192 ust.2 pzp w związku z art.192 ust.7 pzp, skoro zarzuty
odwołania nie potwierdziły się to odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do
wyniku sprawy
oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972)
obciążając odwołującego kosztami postępowania w
postaci uiszczonego przez o
dwołującego wpisu od odwołania oraz zobowiązując
odwołującego do zwrotu zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa
prawnego
w wysokości 3 600 zł.Sygn. akt KIO 2631/18
Izba zważyłaIzba oddala odwołanie (Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie).

Odwołujący

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

3. „ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa

4. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02 - 626 Warszawa

Zwani dalej: „konsorcjum ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i JPL Project Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie” lub „Konsorcjum ECM i JPL”

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wniesiono
odwołanie formułując zarzuty jak poniżej.

W toku przedmiotowego postępowania naruszono przepisy:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego zastosowanie i wykluczenia Konsorcjum ECM i JPL z
postępowania pomimo, iż Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie
przedstawił informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w zakresie w jakim
informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej na stanowisko
Specjalisty ds. roszczeń: D. A.,
2.
art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych
wyjaśnień i dowodów potwierdzających rzetelność Odwołującego zawartych w piśmie
Odwołującego z dnia 30 października 2018 r., podczas gdy pozwalały one na uznanie ich za
wystarczające w rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp;
3. art. 93 ust.
1 pkt 4 Pzp poprzez unieważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena oferty
Odwołującego nie przewyższa tej kwoty i w razie uwzględnienia Odwołania może zostać
uznana za najkorzystniejszą.
IV.
ŻĄDANIA
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2.
unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za
odrzuconą, w związku z tym, że Konsorcjum ECM i JPL w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa nie przedstawiło informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, mogących

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w
zakresie w jakim informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej
na stanowisko Specjalisty ds. roszczeń: D. A.;
3.
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Izba dokonując rozstrzygnięcia odwołania wzięła pod uwagę dotychczasowe postępowania
odwoławcze gdzie doświadczenie zawodowe Pana D. A. było przedmiotem badania i oceny
w związku z wskazywaniem jego osoby, która ma wymagane doświadczenie zawodowe na
stanowisko
ds. roszczeń. Również zamawiający rozstrzygając kwestie posiadania
doświadczenia wskazanej osoby wziął pod uwagę stanowiska Izby wynikające z wyroków
kolejno w sprawach KIO 1319/18
oraz KIO 1774/18. W obydwu przypadkach rozstrzygnięcia
Izby wskazywały, że podanie w ofercie doświadczenia Pana D. A. podlegało bądź winno
podlegać dyskwalifikacji. Bowiem z racji tej, że nie kwestionując w ogóle nabycia
doświadczenia na wskazanych zadaniach jako doświadczenia radcy prawnego należało
odmówić wskazanej osobie prawa do powoływania się na doświadczenie na stanowisku ds.
roszczeń. Już w wyroku w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO 1319/18 Izba wyraziła
stanowisko, że zakres obowiązków stanowiska ds. roszczeń jest inny niż zakres obowiązków
stanowiska radcy prawnego. Z powszechnej
wiedzy wynika, że funkcja radcy prawnego ma
szerszy zakres kompetencji w stosunku do funkcji ds. roszczeń. Jednym zdaniem różnice
można zdefiniować do szerszej kompetencji radcy prawnego w stosunku do kompetencji
stanowiska ds. roszczeń a przede wszystkim do ich nieporównywalności. Stanowiska te są
nieporównywalne nawet w sytuacji, którą przywołuje odwołujący to jest nie wskazania w siwz
jakimi to sprawami ma zajmować się osoba na stanowisko ds. roszczeń czy też jakie
czynności na zlecenie zamawiającego ma wykonywać zatrudniony radca prawny. Owszem
obydwa te stanowiska
posiadają punkt wspólny jakim jest zajmowanie się zagadnieniami
spornymi powstałymi w tym przypadku w związku z powierzeniem wykonawcy przez
zamawiającego obowiązków na przedmiotowych zadaniach to jest zarządzaniem kontraktem
i nadzór nad inwestycją czy też realizacji robót. Nawet gdyby radcy prawnemu na takich
zadaniach powierzono
tylko i wyłącznie obowiązki dochodzenia roszczeń to powinno
wynikać to z nazwy stanowiska lub zakresu obowiązków. Bowiem porównanie zakresu
kompetencji i
obowiązków radcy prawnego z kompetencjami i uprawnieniami stanowiska ds.
roszczeń jest nieuprawnione. Nie rozszerzając argumentacji w zakresie wiadomości znanych
powszechnie pozostaje
przywołać ustawę o radcach prawnych, która reguluje zawód radcy
prawnego wskazując między innymi zakres kompetencji i obowiązków tego zawodu. I nie
chodzi tutaj o wskazywan
ie wyższości czy też szerszego zakresu kompetencji i obowiązków
jednego zawodu z drugim
tylko o to, że kompetencje i obowiązki obydwu tych stanowisk z

racji samego nazewnictwa
są nieporównywalne. I to jak wskazano w przywołanych powyżej
wyrokach KIO o sp
ełnieniu warunku decyduje co do zasady nazwa stanowiska w trakcie
realizacji zadania.
Chociaż można przyjąć, że radca prawny ma zajmować się tylko i
wyłącznie sprawami roszczeń i to na każdym etapie ich wystąpienia ale to wymagałoby
dowodu wprost
na przykład przez wskazanie zakresu obowiązków takiej osoby czy też
wprost przez nazwę stanowiska. Natomiast argumentacja odwołującego sprowadzająca się
do twierdzenia,
że radca prawny co do zasady ma w kompetencji sprawy roszczeń jest o tyle
prawdziwa,
że oprócz dochodzenia roszczeń ma dużo szersze obowiązki, które określa
regulacja o zawodzie w tym wypadku ustawa o radcach prawnych. Sam przywoływany radca
prawny Pan D. A. w dniu 24.10.2018 roku
potwierdzając swoje zaangażowanie na
wskazywanych przez odwołującego zadaniach jednak nie oświadcza, że miał stanowisko ds.
roszczeń tylko, że brał udział w realizacji kontraktów ze strony wykonawcy (projekt i budowa
drogi ekspresowej oraz kontynuacja budowy autostrady).
Odwołujący jako uczestnik
post
ępowań odwoławczych w sprawach oznaczonych Sygn. akt: KIO 1319/18 z dnia 20 lipca
2018 roku, KIO 1774/18 z dnia 18
września 2018 roku i ostatecznie w sprawie KIO 2050/18 i
KIO 2069/18
z dnia 26 października 2018 roku posiadł wiedzę, że aby wskazywać osobę
doświadczoną na stanowisku ds. roszczeń to musi wykazać, że ta osoba przede wszystkim z
samej nazwy
zajmowała stanowisko ds. roszczeń. Na powyższy warunek spełnienia
wymagania wskazywano
powyżej w cytowanych fragmentach uzasadnień Izby (KIO
1319/18; KIO 1774/18; KIO 2050/18 i KIO 2069/18).
Odnosząc się do czynności podjętej
przez odwołującego w dniu 30 października 2018 to po pierwsze odwołujący zaprzecza
dotychczasowym twierdzeniom (
w piśmie z dnia 9 lipca 2018 roku ) o pełnieniu funkcji radcy
prawnego przez Pana D. A
. Odwołujący sprowadza tę funkcję tylko i wyłączenie do funkcji
ds. roszczeń, załączając na dodatek oświadczenie Radcy Prawnego z dnia 24.10.2018 r. o
udziale w realizacji
kontraktów bez wskazania rodzaju funkcji na tych kontraktach. Natomiast
po drugie bezpodstawnie
kwalifikuje to oświadczenie jako noszące znamiona
samooczyszczenia
, nie wskazując w nim przyznania się do błędu w informowaniu
zamawiającego jak i o podjętych środkach zaradczych na przyszłość. Tak więc powyższe
stanowisko O
dwołującego nie spełnia wymogu self cleaningu z tego powodu, że Odwołujący
nie zawiera
w tym oświadczeniu jakichkolwiek wskazań na okoliczność jakie podjęto środki
zaradcze
na przyszłość. W tym stanie rzeczy Izba nie uwzględnia ani zarzutu naruszenia
przez zamawiającego art.24 ust.1 pkt 17 pzp, ani art.24 ust.8 i 9 pzp. wskazując, że z
prowadzonych post
ępowań odwoławczych wynika, że celem uniknięcia sporów co do
wiarygodności posiadanych poświadczeń w zakresie personelu wykonawcy źródłem wiedzy
jest
także zamawiający posiadający w tym zakresie dokumentację.

W tym stanie rzeczy Izba nie stwierdza naruszenia wskazanyc
h przepisów w
odwołaniu to jest:

1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego zastosowanie i wykluczenie Konsorcjum ECM z
postępowania pomimo, iż Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie
przedstawił informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w zakresie w jakim
informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej na stanowisko
Specjalisty ds. roszczeń: D. A.
Zasadność zarzutu nie została udowodniona. Tym bardziej, że sam Pan D. A. radca prawny
w oświadczeniu złożonym w dniu 24 października 2018 roku nie potwierdził, że zajmował
stanowisko ds. roszc
zeń.
2.
art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych
wyjaśnień i dowodów potwierdzających rzetelność Odwołującego zawartych w piśmie
Odwołującego z dnia 30 października 2018 r., podczas gdy pozwalały one na uznanie ich za
wystarczające w rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp.
Zasadność zarzutu nie została udowodniona. Już w miesiącu lipcu 2018 roku Odwołujący
powziął informację, że zamawiający miał wątpliwości co do zajmowania stanowiska ds.
roszczeń przez radcę prawnego Pana D. A. Z kolei oświadczenie zamawiającego z dnia 30
p
aździernika 2018r. nie ma cech samooczyszczenia.
3.
art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez unieważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena oferty
Odwołującego nie przewyższa tej kwoty i w razie uwzględnienia Odwołania może zostać
uznana za najkorzystniejszą.
Zasadność zarzutu nie została udowodniona. Skoro zarzuty odwołującego co do
wykluczenia jego z
postępowania nie zostały udowodnione to niniejszy zarzut jest
bezprzedmiotowy.

Podsumowując na podstawie art.192 ust.2 pzp w związku z art.192 ust.7 pzp, skoro zarzuty
odwołania nie potwierdziły się to odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
O kosztac
h postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do
wyniku sprawy
oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972)
obciążając odwołującego kosztami postępowania w
postaci uiszczonego przez o
dwołującego wpisu od odwołania oraz zobowiązując

odwołującego do zwrotu zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa
prawnego w wysokości 3 600 zł.

Sygn. akt KIO 2646/18 Izba ustaliła

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego z dokumentacji postępowania
przekazanej przez zamawiającego do akt sprawy w tym akt w sprawach oznaczonych Sygn.
akt KIO 1319/18; Sygn. akt KIO 1747/18 i połączonych spraw o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO
2069/18 oraz złożonych na rozprawie dowodów przez strony i uczestników, Izba ustaliła.

Odwołujący działając na podstawie przepisów art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej „Ustawa") w postępowaniu o
zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Zarządzanie Kontraktem i pełnienie
nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 ode. Północna
Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)", wniósł
zarzut:
I.
Odwołujący TPF sp. z o.o.
1. naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp to jest niezgodnej z przepisami pzp
czynności
Z
amawiającego podjętej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
polegającej na uznaniu, że przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na
podstawie tego przepisu, pomimo
że nie wystąpiła przesłanka określona w tym
przepisie,
2.
naruszenia obowiązku czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Ustawy,
tj.
zaniechania
dokonania uzasadnienia faktycznego unieważnienia
postępowania,
3.
naruszenia obowiązku czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Ustawy, tj. zaniechania udostępnienia całości dokumentacji postępowania.
II.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie przepisu 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy - poprzez zastosowanie przedmiotowego
przepisu pomimo niewystąpienia przesłanki jego zastosowania, tj. Zamawiający może
zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej;
2.
naruszenie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy, poprzez
zaniechanie podania uzasadnienia faktyc
znego unieważnienia postępowania;
3.
naruszenie art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy,
poprzez zaniechanie udostępnienia całości dokumentacji postępowania.

III.
W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania i:
1.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2.
nakazanie Zamawiającemu udostępnienia całości dokumentacji postępowania.

Zamawiający podejmując zaskarżoną czynność unieważnienia postępowania powiadomił o
niej wykonawców uczestniczących w przetargu przywoływanym powyżej pismem
zamawiającego z dnia 14.12.2018 roku, które również zawiera zawiadomienie o
unieważnieniu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.


Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Pzp. zawiadomił
wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu niniejszego postępowania to jest na
„Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej S
52 odc. Północna obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków
Mistrzejowice (bez węzła) przywołując art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający zacytował
treść przywołanego art.93 ust.1 pkt 4 zgodnie z którym zamawiający unieważnia
postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena z najkorzystniejszą ofertą lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono siedem ofert zawierających ceny od
11 563
020,00złotych do 27 429 923,67 złotych. W wyniku badania i oceny ofert sześciu z
siedmiu wykonawców zostało przez zamawiającego wykluczonych z postępowania a ich
oferty zostały odrzucone. W konsekwencji powyższych czynności zamawiającego pozostałą
ważną ofertę, której cena wynosi 16 443 084,03 złotych Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na realizację tego zamówienia kwotę 14 727 355, 00 złotych. Kwota ta została już
zwiększona w dniu 12 września 2018 roku do kwoty 15 371 925,00 złotych. Oferta
najkorzystniejsza zawiera cenę przewyższająca kwotę jaką aktualnie dysponuje
zamawiający o ponad jeden milion złotych. Z przedmiotowego zawiadomienia
zamawiającego z dnia 14 grudnia 2018 roku wynika, że „Zamawiający nie może zwiększyć
kwoty założonej na sfinansowanie zamówienia, co czyni zasadnym unieważnienie
postępowania”.
Zamawiający pismem z dnia 9 stycznia 2018 roku pn. odpowiedź na odwołanie wniósł o
oddalenie odwołania. Według zamawiającego biorąc pod uwagę zarzuty podniesione przez
Odwołującego, Zamawiający uznaje odwołanie za pozbawione uzasadnionych podstaw i

wnosi o jego oddalenie. W ocenie
Zamawiającego w jego działaniach nie wystąpiły
nieprawidłowości zarzucone w odwołaniu.
W przedmiotowym postępowaniu, według ustalonego rankingu najwyżej oceniona została
oferta złożona przez Konsorcjum: Inko Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie i
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Kolejna oferta w rankingu, to
oferta złożona przez Konsorcjum - Firma Inżynierska Arcus J. B. oraz INTEGRAL Sp. z o.o.
Trzecie miejsce zajęła oferta firm Multiconsult Polska sp. z o.o. oraz Ekocentrum —
Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o. Na kolejnym miejscu w rankingu, po
rozstrzygnięciu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, uplasowała się oferta
Konsorcjum ECM, dalsze miejsca to kolejno oferta MGGP oraz TPF.
Rozstrzygając o
zasadności podjęcia przez Zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania należy
mieć na uwadze wyłącznie cenę oferty TPF sp. z o.o. Cena ta przekracza budżet jakim
dysponuje Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Zdaniem Zamawiającego, brak jest uzasadnionych podstaw do kwestionowania jego
czynności w tym zakresie, zaś faktyczne zastrzeżenia Odwołującego sprowadzają się do
żądania zwiększenia przez Zamawiającego budżetu do kwoty pokrywającej cenę oferty TPF
sp. z o
.o. Żądanie to nie znajduje podstaw oraz oparcia w przepisach prawa zdaniem
Zamawiającego.

Sygn. akt KIO 2646/18
Izba zważyła

Izba oddala odwołanie (Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie).

Bowiem w ocenie Izby odwołujący nie wykazał:
1. naruszenia przepisu 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy - poprzez zastosowanie przedmiotowego
przepisu pomimo niewystąpienia przesłanki jego zastosowania, tj. Zamawiający może
zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
W ocenie Izby to Zamawia
jący ma prawo a wręcz obowiązek podejmowania decyzji w
zakresie
, czy zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia jest
uzasadnione pod względem celowości i efektywności gospodarowania środkami
publicznymi
. Decyzję zamawiający podejmuje w określonych warunkach zaistniałych w
konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia i w granicach możliwości finansowania
zadania. Również wyznacznikiem decyzji Zamawiającego co do zwiększenia środków
finansowania zadania powinno być zainteresowanie przetargiem to jest ilość złożonych ofert

jak i ich cen oraz przyczyn dla których oferenci zostali wykluczeni z postępowania, którzy
złożyli oferty w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Co do rozumienia
zwrotu „zamawiający może zwiększyć środki” wypowiedziała się już Krajowa Izba
Odwoławcza m.in. w wyroku z dnia 10 lipca 2017r. sygn. akt: KIO 1273/17 stwierdzając, że
decyduje zamawiający mając na uwadze celowość zwiększenia środków jak i oceniając taką
decyzj
ę z punktu widzenia efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.
Słusznie zamawiający w odpowiedzi na odwołanie podniósł, że „wbrew temu co podnosi
Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający ma pełną autonomię co do
podjęcia decyzji o poszukiwaniu dodatkowych środków na realizację zamówienia. Odmowa
zwiększenia kwoty nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń i w ocenie
Zamawiającego nie stanowi uzasadnionej podstawy do kwestionowania czynności
unieważnienia przedmiotowego postępowania. Nie pozbawia Zamawiającego możliwości
unieważnienia postępowania, także wcześniejsze skierowanie do wykonawcy wezwania w
trybie art. 26 ust. 1 Pzp, gdyż — jak zostało wskazane powyżej — unieważnienie może
nastąpić także po dokonaniu oceny ofert”.(…) „Oczywistym jest, że zamawiający ogólnie
posiada znacznie wyższy budżet niż sumy wskazane przed otwarciem ofert, lecz jest on
przeznaczony na sfinansowanie wszystkich jego wydatków w danym roku i to zamawiający
ustala, w jaki sposób może ten budżet rozdysponować. Reasumując, cena oferty
najko
rzystniejszej przekracza wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia. Zamawiający zwiększył pierwotną kwotę z sumy 14.727.355,80 do
15.371.925,00 zł (uwzględniając konieczność zapewnienia rezerwy 10% więc łącznie liczył
się z koniecznością zadysponowania kwotą 16.909.117,50 zł) Dalsze zwiększenie kwoty jest
niemożliwe, gdyż Zamawiający nie posiada odpowiednich środków, a ponadto byłoby
nieracjonalne w świetle warunków rynkowych i cen obowiązujących na rynku dla tego typu
usługi. Oczekiwania Odwołującego w tym zakresie są pozbawione podstaw i nie mają
oparcia w przepisach oraz stanie faktycznym
”.

2. naruszenia
przepisu art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy, poprzez
zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania;
Zarzut nie potwierdza się, ponieważ w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 roku cytowanym
powyżej Zamawiający opisał w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania przesłanki
wypełniające normę art. 93 ust. 1 pkt pzp. Bowiem podał kwotę, którą może przeznaczyć na
realizację zamówienia, cenę oferty najkorzystniejszej i wskazał na korelację tych cen
oświadczając, że cena oferty przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie
zamówienia.
W ocenie Izby jest to wystarczające uzasadnienie faktyczne.

Z
amawiający w piśmie z dnia 9 stycznia 2018 roku pn. odpowiedź na odwołanie podkreślił
między innymi „Warto w tym miejscu odwołać się do stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej
wyrażonego w cytowanym już powyżej wyroku z dnia 14 marca 2018r. Sygn. akt: KIO
351
/18, w którym Izba podniosła: „ (...) Nie można w ocenie Izby wymagać od
Zamawiającego, żeby w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu postępowania przeprowadzał
wywód na temat okoliczności faktycznych dotyczących wszystkich środków finansowych
będących w jego posiadaniu i prezentował publiczną analizę odnośnie wydatkowania tych
środków. Podkreślenia w tym miejscu wymaga za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 5 stycznia 2017r. Sygn. akt: KIO 2414/16, że zaskarżenie unieważnienia postępowania
w oparciu o
okoliczności opisane w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp jest o tyle odmienne od innych
możliwych podstaw odwołania, że nie odnosi się do samych technicznych czy prawnych
błędów w trakcie trwania procedury przetargowej, ale bardzo realnej kwestii
wygospodarowania środków finansowych. Samo odwołanie zaś, jak wskazuje treść art. 180
ust. 1 oraz art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy czynności podjętej
lub zaniechanej niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli
legalności działania zamawiającego, a nie jego celowości czy gospodarności. Tym samym w
ramach zaskarżenia unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych podstawą nakazania przez Izbę unieważnienia czynności
unieważnienia postępowania mogłoby być raczej ustalenie, że zamawiający celowo zaniżył i
w sposób nierzetelny czy wręcz kłamliwy podał kwotę, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, aby potencjalnie móc arbitralnie unieważnić postępowanie,
choć posiada na realizację danego zadania specjalnie wyznaczone środki".
W tym stanie rzeczy Izba stwierdza,
że odwołujący nie wykazał celowego zaniżenia środków
na zamówienie przez zamawiającego. Niemniej na rozprawie zamawiający podjął się
szczegółowego omówienia procedury wnioskowania o zwiększenie środków, czasu trwania
tej procedury
jak i okoliczności, że rezerwa na która powołuje się odwołujący ma być np.:
rozdysponowana na wykupy gruntu czy te
ż przewidziany wzrost cen materiałów jak i
środków na płace w wykonawstwie w związku z przewidywanymi migracjami fachowców
budowlanych
(„Oczywiście program inwestycyjny opiewa na całość zadania, zatem nie tylko
usługę nadzoru, ale także roboty. Biorąc jednak pod uwagę kwotę za jaką rozstrzygnięte
zostało postępowanie dotyczące robót budowlanych oraz konieczność zarezerwowania na
jego rzecz wartości w zakresie 103%, na finansowanie usługi nadzoru Zamawiający nie
może zwiększyć kwoty do kwoty oferty TPF sp. z o.o.”).

3. naruszenia
art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy, poprzez
zaniechanie udostępnienia całości dokumentacji postępowania.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie pismo z dnia 9 stycznia 2018 roku przedstawił
stanowisko jak poniżej. Odwołujący zarzuca naruszenie przez Zamawiającego art. 96 ust. 3
w zw. z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Pzp przez zaniechanie udostępnienia całości
dokumentacji postępowania. Podnosi, że w dniu 18 grudnia 2018r. drogą mailową zażądał
przedstawie
nia przez Zamawiającego 7 dokumentów, w tym programu inwestycyjnego oraz
aneksów do tego programu, a także dokumentacji, z której wynika, że Zamawiający nie
może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego postępowania.
W odpowiedzi O
dwołujący otrzymał od Zamawiającego jedynie trzy dokumenty oraz
informację, że „pozostałe dokumenty, o które Państwo wnioskują nie stanowią załączników
do protokołu postępowania, stąd nie podlegają udostępnieniu na podstawie art. 96 ust. 3
Pzp”.
Oko
liczności przedstawione w tym zakresie w Odwołaniu są bezsporne. Niemniej
Odwołujący zdaje się nie zauważać, że nie wszystkie dokumenty, których udostępnienia się
domagał stanowią dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odwołujący we wniosku podał podstawę prawną, tj. art. 96 ust. 3 Pzp. Zgodnie z tym
przepisem: „ Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że
oferty udostępnia się od chwili otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania
ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o
wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.”

Dokumenty, które stanowiły dokumentację postępowania zostały udostępnione
Odwołującemu niezwłocznie, tj. w dniu 19 grudnia 2018r. Pozostałe dokumenty zostały
udostępnione w ustawowo przewidzianym terminie, w związku ze złożonym przez
Odwołującego w dniu 19 grudnia 2018r. wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej.

Poprzednio złożony wniosek, na którego pozytywne rozpoznanie powołuje się Odwołujący
również byt oparty o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie był to wniosek
tożsamy z tym jaki Odwołujący złożył w dniu 18 grudnia 2018r. Nie dotyczył dostępu do
dokumentacji postępowania.
W tych okolicznościach zastrzeżenia Odwołującego są nietrafione i nie przedstawiają pełnej
sytuacji faktycznej w zakresie działań Zamawiającego. Oczywiście, nie można takiego
zabiegu uznać za przypadkowy. Odwołujący dąży do przedstawienia Zamawiającego, jako
podmiotu ukrywającego przed wykonawcami istotnych informacji i manipulującego
postępowaniem, co może być traktowane w kategorii pomówienia i z całą pewnością nie jest
zgodne ze stanem faktycznym
.
Stanowisko w tym zakresie Zamawiający podtrzymał na rozprawie. Z kolei odwołujący
powołując się na czynność zamawiającego udostępnienia żądanych załączników do

protokołu w dniu 19 grudnia 2018 roku uznał to jako faktyczne uwzględnienie zarzutu i
wniósł o umorzenie w tym zakresie postępowania w związku w jego ocenie z
uwzględnieniem odwołania. Odwołanie odwołujący TPF Sp. z o.o. wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 roku. W tym stanie rzeczy zarzut na
dzień wniesienia odwołania był nieaktualny to jest wniesiony wbrew zaistniałemu stanowi
faktycznemu co do żądania dokumentów z postępowania.

Izba zarzuty i żądania uznała za nieudowodnione to jest nie znajdujące uzasadnienia
zarówno w stanie faktycznym jak i prawnym odwołania.
Podsumowując na podstawie art.192 ust.2 pzp w związku z art.192 ust.7 pzp, skoro zarzuty
odwołania nie potwierdziły się to odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do
wyniku sprawy
oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwo
łania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972)
obciążając odwołującego kosztami postępowania w
postaci uiszczonego przez o
dwołującego wpisu od odwołania oraz zobowiązując
odwołującego do zwrotu zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa
prawnego w wysokości 3 600 zł.

Przewodniczący: …………………………………


Członkowie:
…………………………………

…………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie