eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2404/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-11-29
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2404/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O
dwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez
wykonawcę Quantel Medical Polska Sp. z o.o., ul. Rtm. W. Pileckiego nr 67 lok. P.II,
02-781 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Kliniczny
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-
355 Poznań

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Quantel Medical Polska Sp. z o.o., ul. Rtm. W. Pileckiego nr 67 lok.
P.II, 02-781 Warszawa
kwoty 7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych
zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący : ………………………………



Sygn. akt: KIO 2404/18
U z a s a d n i e n i e


Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nie
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu
okulisty
cznego dla Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej:
Autorefraktometr, Funduskamera, Laser Diodowy.
Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 poz. 1986
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu
24 października 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
pozycją 640000-N-2018.

W dniu 19 listopada 2018 r. wykonawca Quantel Medical Polska Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności
podjętych przez Zamawiającego niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności
odrzucenia
przez Zamawiającego oferty złożonej przez Odwołującego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w pakiecie nr 3.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
- n
aruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z naruszeniem fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania uczestników postępowania,
- naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp w
związku z wyborem oferty najkorzystniejszej
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp,
- naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do
złożenia wyjaśnień,
- naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez bezprawne odrzucenie oferty
Odwołującego w zakresie pakietu nr 3.

Odwołujący wniósł o:
- u
względnienie odwołania,
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
- u
nieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego w zakresie pakietu nr 3,

- wyb
ór jako oferty najkorzystniejszej oferty Odwołującego,
-
zasądzenie kosztów postępowania stosownie do treści art. 191 ust. 9 ustawy Pzp wraz
z uwzględnieniem kosztów uczestnictwa w rozprawie.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie określonym w art. 185 ust.
2 ustawy Pzp żaden wykonawca.
W dniu 26 listopada 2018 r. do Prezesa Krajow
ej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że uznaje wniesione zarzuty
odwołania w całości.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
2
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewo
dniczący : ………………………………




Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie