eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2270/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-11-19
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2270/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 listopada 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 listopada 2018 r.
przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD”
Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-
100 Świdnica
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Gminę Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.,
ul. Towarowa 12-14, 58-
100 Świdnica
kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć
tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu,
3.
zasądza od wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO-WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica
na rzecz Gminy
Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 2270/18
U z a s a d n i e n i e

Gmina Żarów (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kalnie
z przesyłem do Żarowa wraz z usunięciem kolizji na sieci wodociągowej. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 25 września 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
pozycją 621761-N-2018.
W postępowaniu tym wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO-WOD” Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) w dniu 5 listopada 2018 r. złożył odwołanie do
Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 15 listopada
2018 r. wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie.
W dniu 19 listopada 2018 r. na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, po
zapoznaniu się z treścią odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie, Odwołujący złożył
oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).
Izba uwzględniła wniosek Zamawiającego
o
zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł. Izba miała na
uwadze okoliczności, na które wskazywał Odwołujący wnosząc o nie uwzględnienie wniosku
Zamawiającego o zasądzenie kosztów, tj. okoliczność, że Zamawiający przekazał
Odwołującemu odpowiedź na odwołanie dopiero na posiedzeniu Izby, jak też, że w treści
protokołu postępowania nie zawarto informacji o prowadzeniu przez Zamawiającego
korespondencji z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i ROBKOM Sp. z o.o.
dotyczącej spełniania przez tych wykonawców warunku udziału w postępowaniu.

Okoliczności te nie mogły mieć wpływu na decyzję Izby w zakresie zasądzenia kosztów
wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego. Przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania nie pozostawiają uznaniu Izby tego
typu decyzji.
Jak wskazano powyżej, § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. rozporządzenia
jednoznacznie
wskazuje, że w okolicznościach opisanych w tym przepisie Izba zasądza
koszty od odwołującego na rzecz zamawiającego.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie