eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2112/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-25
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2112/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25
października 2018 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez
wykonawcę M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INTATTO M. G., ul.
Żeromskiego 27, 05-850 Ożarów Mazowiecki
w postępowaniu prowadzonym przez
zama
wiającego
Miasto
Stołeczne
Warszawa

Dzielnica
Bielany,
ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy M. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INTATTO M.
G.
,
ul.
Żeromskiego
27,
05-850
Ożarów
Mazowiecki

kwoty
7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 2112/18
U z a s a d n i e n i e


Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bielany (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę oraz montaż ławek i koszy na śmieci w pasach drogowych dróg publicznych.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24 sierpnia 2018 r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod pozycją 606897-N-2018.

W dniu
15 października 2018 r. wykonawca M. G. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą INTATTO M. G. (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu:
-
rażące naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp polegające na jego niewłaściwym
zastosowaniu,
-
rażące błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia polegające
na przyjęciu, że:


oferta Odwołującego nie zawiera wyceny elementów wymaganych przez
Zamawiającego,


istnieją klasy twardości drewna wyrażone w kilogramach na metr kwadratowy,


Zamawiający prawidłowo określił w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wymaganą klasę twardości drewna,


oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

Odwołujący wniósł o:
-
uwzględnienie odwołania w całości,
-
unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty złożonej przez
Odwołującego,
-
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym wpisu od odwołania w kwocie 7 500 zł.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie określonym w art. 185 ust.
2 ustawy Pzp żaden wykonawca.

W dniu 22
października 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
pismo Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnia
odwołanie w całości.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
3
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie