eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2057/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-10-29
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2057/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie 24 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 08 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Egida IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie,
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie,
przy udziale wykonawcy Koncept Sp. z o.o
. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:
1.1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów określonych w odwołaniu numerem 3a, 3b,
3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3j i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie badania i oceny ofert, odrzucenie oferty wykonawcy
Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz
wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
17 Pzp,
1.2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Egida IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie,
tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od wykonawcy Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz
odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Egida
IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz OPTeam S.A. z siedzibą w
Tajęcinie,
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy) z tytułu zwrotu kwoty uiszczonego przez odwołującego wpisu od odwołania
oraz zwrotu kosztu zastępstwa procesowego.
2.3. zasądza od wykonawcy Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz
zamawiającego Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie, kwotę 3599 zł
96 gr

(słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
sześć groszy) z tytułu zwrotu kosztu zastępstwa procesowego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………………….

………………………………….

………………………………….

Sygn. akt: KIO 2057/18

Uzasadnienie

Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie, (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w
trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie
o udziele
nie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania -
Część II”, znak postępowania: 2616.12.2018.EB, (dalej: „Postępowanie”).
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 22.06.2018 r., pod nr 2018/S 118-267717.
8 października 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wpłynęło
odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Egida IT
Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
(dalej
„Odwołujący” lub „Konsorcjum”), od czynności podjętych i zaniechanych przez
Zamawiającego, polegających na:

wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Koncept Sp. z o.o., ul.
Wodniaków 19, 03- 992 Warszawa (zwany dalej: „Koncept"),


zaniechaniu odrzucenia z postępowania oferty wykonawcy Koncept pomimo
zaistnienia nieusuwalnych podstaw odrzucenia z
Postępowania z powodu
niezgodności treści oferty tego wykonawcy z treścią SIWZ,

zaniechaniu wykluczenia wykonawcy Koncept
z postępowania pomimo podania przez
wykonawcę w treści oferty, nieprawdziwych informacji i zapewnienia w ofercie, że
zaoferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego, podczas gdy w
rzeczywistości wymaganych cech, parametrów, funkcji nie posiadają,


uznaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego
doświadczenia w sytuacji gdy wykonawca Koncept warunku wykazanymi
zamówieniami nie spełnia, bowiem realizował te zamówienia w konsorcjum, jednak
faktycznie nie wykonywał zamówienia w zakresie, który pozwalałby na rzeczywiste
legitymowanie się uzyskanym doświadczeniem. W konsekwencji zaniechaniu
wezwania Koncept do uz
upełnienia wykazu doświadczenia,


uznaniu spełniania wymagań SIWZ złożonymi przez Koncept dokumentami i
oświadczeniami w zakresie: dokumentów zapewniających, że dostarczone skanery
będą serwisowane zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zaświadczenia bezpieczeństwa
użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń wykonanego przez akredytowaną i
notyfikowaną jednostkę badawczą w UE. W konsekwencji zaniechaniu wezwania
Koncept do uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających,
że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego,

wadliwe przeprowadzenie w ramach procesu badania i oceny ofert przez
Zamawiającego procedury testowej próbki zaoferowanego urządzenia na okoliczność
weryfikacji spełnienia wymogów technicznych wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia a także zaniechanie odrzucenia oferty Koncept pomimo, że w wyniku
testów wykazano niezgodność zaoferowanych urządzeń z SIWZ. Uwzględniając
brzmienie SIWZ procedura ta w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji powinna
być podstawą oceny, że przedmiot oferty jest niezgodny z opisem przedmiotu
zamówienia. Procedura ta była przeprowadzona w sposób niezgodny z SIWZ oraz
zasadą równości oraz uczciwej konkurencji wykonawców, bowiem mimo ujawnienia
niezgodności Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Koncept,


zaniechaniu wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie:
1. art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Koncept Sp.
z o.o. z powodu
niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, przy jednoczesnym braku
możliwości sanowania tych wad w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp,
2. art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Koncept Sp. z
o.o. wskutek zapewnienia w treści oferty, że zaoferowane urządzenia spełniają
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, podczas gdy w rzeczywistości
wymaganych cech, parametrów, funkcji nie posiadają, co uwzględniając graniczny
charakter parametrów kwestionowanych ma wpływ na wynik postępowania,
3. art. 26 ust 3 Pzp
poprzez zaniechanie wezwania przez Zamawiającego wykonawcy
Koncept do uzupełnienia właściwych dokumentów w zakresie:


spełnienia warunku udziału dotyczącego doświadczenia, a także


dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia
wymagania Zamawiającego o których mowa w odwołaniu,
4. art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Koncept w wyniku
przeprowadzonej proced
ury testowej próbki zaoferowanego urządzenia,
5. art. 91 ust. 1 Pzp w zakresie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy
podlegającego odrzuceniu.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą
mającą wpływ na wynik Postępowania,
2. odrzucenia oferty wykonawcy
Koncept z postępowania z powodów opisanych w
odwołaniu,
3. wykluczenia wykonawcy
Koncept z postępowania z powodów opisanych w odwołaniu,
4.
powtórzenia czynności oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem przyjętych dla
oceny kryteriów oceny ofert, co spowoduje wybór oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

Uzasadniając odwołanie, Odwołujący podał co następuje.

Na wstępie Odwołujący przedstawił podstawy faktyczne wniesienia odwołania.

Przedmiot zamówienia w Części II obejmował dostawę urządzeń skanujących SK3 -
250 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał załącznik: Załącznik nr 1 SIWZ -
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) gdzie wyspecyfikowano minimalne wymagania i
parametry techniczne i użytkowe zamawianych urządzeń skanujących (skanerów).
Termin złożenia ofert przetargowych został ustalony przez Zamawiającego na dzień 21
sierpnia 2018r.
W Postępowaniu Zamawiający ustalił w następujący sposób warunki w zakresie
wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:
w pkt. 5 SIWZ -
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - w tym dla Części II
będącej przedmiotem odwołania: „...Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia
polegające na dostawie urządzeń skanujących, gdzie łączna wartość dostaw była co najmniej
1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100), wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy były wykonywane, oraz
załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie...."
W zakresie odnoszącym się do sposobu złożenia oferty oraz w zakresie jej treści:

w pkt. 11 SIWZ -
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, oferta musi zawierać:
2)
Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i oprogramowania (co
do formy zgodnie z załącznikiem nr 2a):
a)
formularz musi zawierać opis wszystkich wymaganych parametrów
technicznych, funkcjonalnych, funkcjonalno-
użytkowych oraz licencyjnych dla
wszystkich pozycji asortymentowych
wymaganych przez Zamawiającego w
ramach danej części zamówienia na którą jest składany;
b)
opis techniczny oferowanego asortymentu musi być w całości zgodny z Opisem
przedmiotu zamówienia dla danej części - załącznik nr 1 do SIWZ i zawierać
w
szystkie informacje niezbędne do weryfikacji zgodności oferowanego
produktu z wymaganiami Zamawiającego. (Podane informacje muszą być na
tyle szczegółowe, by Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie
wymagań dotyczących funkcjonalności, parametrów techniczno-użytkowych i
wymagań licencyjnych oraz uznać zaproponowane rozwiązania za
równoważne);
c)
Zamawiający traktuje specyfikację techniczną jako treść oferty. Niezłożenie
specyfikacji technicznej lub złożenie specyfikacji technicznej, z której treści
wynikać będzie niezgodność z wymogami określonymi w SIWZ będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp;
d)
Specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu.


w treści Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił wymagane funkcjonalności, którymi
winny charakteryzować się zaoferowane w Postępowaniu urządzenia, m.in.:


Wykrywanie podwójnych pobrań - Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy z
funkcją pomijania zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami;

Panel operatora - Min. 4 przyciski (w tym przycisk Stop do awaryjnego
zatrzymania skanowania), min. 2 wierszowy panel LCD z sygnalizacją wykrycia
pionowych smug;


Ochrona skanowanych dokumentów - Aktywna inteligentna funkcja ochrony
dokumentów oparta na dźwiękowej detekcji uszkodzeń papieru;


Oprogramowanie do zarządzania i monitoringu - Działające w strukturze
serwer-
klient umożliwiające scentralizowane zarządzanie i monitoring
oferowanych skanerów w tym: zdalna aktualizacja sterowników i zdalna
konfiguracja ustawień skanerów (na wielu stacjach jednocześnie), generowanie
alertów o stanie skanera (błędy) i potrzebie wymiany elementów
eksploatacyjnych.

Certyfikaty -
Energy Star, deklaracja CE producenta sprzętu oraz
zaświadczenie bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń
techniki informatycznej wykonane przez akredytowaną i notyfikowaną
jednostkę badawczą w UE. Stosowne dokumenty zostaną złożone na żądanie
Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona;


Oświadczenia – Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta
skanerów. Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na
terenie RP, że w przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych
oferen
ta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Stosowne dokumenty zostaną złożone na żądanie Zamawiającego przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zobowiązanie oferenta do dostarczenia 1 egzemplarza testowego oferowanego
sprzętu w celu weryfikacji spełnienia wymagań w terminie 7 dni od wezwania.

Dodatkowo, w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. zatytułowanym „Ponadto", Zamawiający
ustalił, że:
1.
W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzętu lub
opr
ogramowania, w tym również równoważnego Wykonawca dostarczy egzemplarze
testowe oferowanego sprzętu po otwarciu ofert, w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, celem weryfikacji spełnienia wymogów technicznych wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do
dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dni
a wysłania powiadomienia,
jednego egzemplarza urządzenia w pełnym wymaganym ukompletowaniu w celu
sprawdzenia
parametrów
zaoferowania
sprzętu
z
wymaganiami
SIWZ.
Niedostarczenie sprzętu do weryfikacji, a także negatywny wynik weryfikacji będzie
traktowany
jako sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
2.
Wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w momencie składania oferty.
Zastrzeżenia te zostały powtórzone w treści SIWZ kilkukrotnie, tym samym Odwołujący nie
miał wątpliwości, że wymagania powyższe dotyczyły treści oferty sensu stricte. W
konsekwencji zaś niespełnianie przez oferowany sprzęt powyższych wymagań musi
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ bez możliwości jej uzupełnienia
lub zmiany.
Odwołujący podał, że wykonawca Koncept zaoferował urządzenie skanujące -
AVISION AD280F (DL+1509B)
, a w złożonej ofercie określił parametry użytkowe i cechy
produktowe zaoferowanych skanerów w sposób potwierdzający ich zgodność z wymaganiami
Zamawiającego.
W toku czynności badania i oceny oferty wykonawcy Koncept, Zamawiający, wezwał
tego
wykonawcę pismem z dnia 05.09.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do przedłożenia
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w tym m.in.:


zgodnie z pkt. 7.2.0 SIWZ,
złożenia wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw - w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli okres działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
p
odmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem
dowo
dów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie odpowiednio do danej
części, z wykorzystaniem wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ.


zgodnie z pkt. 7.2.3.a SIWZ złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w
Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

dokumentu -
zaświadczenie bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia
urządzeń techniki informatycznej wykonane przez akredytowaną i notyfikowaną
jednostkę badawczą w UE,


dokumentów - potwierdzającego fakt, iż firma serwisująca musi posiadać
certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzację producenta skanerów oraz oświadczenia producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela na tereni
e RP, że w przypadku niewywiązania
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie, dokumenty zostały przedstawione przez
Wykonawcę Koncept pismem datowanym na 14.09.2018r.
Zamawiający powziąwszy dodatkowo wątpliwości odnośnie spełniania przez
zaoferowane urządzenie skanujące minimalnych parametrów technicznych określonych w
SIWZ, wezwał wykonawcę pismem z dnia 06.09.2018 r., do złożenia dodatkowych wyjaśnień
i j
ednocześnie wezwał wykonawcę do dostarczenia egzemplarza testowego w pełnym
ukompletowaniu (wraz z oprogramowaniem).
Wykonawca przedstawił wyjaśnienie pismem z dnia 10.09.2018 r., zaś badanie
egzemplarza testowego odbyło się w dniu 14.09.2018 r., i zostało opisane dokumentem -
PROTOKÓŁ Z TESTÓW SKANERA AN/ISION AD280F datowanym na dzień 17.09.2018 r.

Następnie Odwołujący przedstawił treść zarzutów.

3a.
Zarzut dotyczący nie spełniania przez zaoferowane urządzenie funkcjonalności
-
Wykrywanie podwójnych pobrań - w zakresie opisanym w SIWZ.

W pierwszej kolejności Odwołujący wyjaśnił, iż podwójne pobranie papieru oznacza
niezamierzone, jednoczesne pobranie z podajnika skanera co najmniej dwóch arkuszy papieru
dowolnego formatu i jest ono zjawiskiem niepożądanym. Zwiększa bowiem ryzyko
uszkodzenia skanowanych dokumentów na skutek ich zacięcia w urządzeniu albo prowadzi
do zakończenia procesu skanowania z utratą informacji prezentowanych w dokumentach
oryginalnych.
Funkcjonalność wykrywania podwójnych pobrań realizowana przez co najmniej
jeden czujnik ultradźwiękowy z funkcją pomijania zdefiniowanych formatów połączonych z
dokumentami
jest funkcjonalnością pożądaną użytkowo i praktyczną, która została
zaimplementowana jedynie w wysokiej klasy skanerach klasy departamentowej (ang.
Departamental
Document Scanners) wiodących producentów tych urządzeń - a właśnie na
zakup urządzenia tej klasy wskazują, w ocenie Odwołującego, wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ.
Działanie funkcji pomijania zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami Odwołujący
wyjaśnił na przykładzie skanowania dokumentów opatrzonych doklejonymi (najczęściej
żółtymi) fiszkami. Deklarując przed rozpoczęciem skanowania format fiszki (jej długość),
skaner pobierze z podajnika dokument o
patrzony fiszką, wykryje ją i uzna, że stanowi ona
całość ze skanowanym dokumentem oraz zakończy skutecznie cały proces skanowania nie
przerywając go na skutek wykrycia podwójnego pobrania. Funkcja ta jest wykorzystywana
powszechnie i praktycznie także przy skanowaniu dokumentów z doklejoną kartą
identyfikacyjną lub płatniczą.
Odwołujący podkreślił, iż implementacja funkcjonalności wykrywania podwójnych pobrań
realizowanej przez co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy z funkcją pomijania
zdefiniowanych for
matów połączonych z dokumentami, przekłada się bezpośrednio na cenę
urządzenia i z tego względu nie jest ona dostępna w rozwiązaniach tańszych, niższej klasy -
tzw. nabiurkowych (ang. Desktop Scanners) lub przeznaczonych dla małych grup roboczych
(ang. Workgroup Scanners).
Skaner AVISION AD280F (DL-
1509B) będący przedmiotem oferty Koncept w postępowaniu
nie jest przedstawicielem skanera departamentowego i ze względów ekonomicznych nie
posiada zaimplementowanych wielu rozwiązań funkcjonalnych przeznaczonych do tego
segmentu rynku o czym mowa poniżej - w tym m.in. funkcji pomijania zdefiniowanych formatów
połączonych z dokumentami (wyposażono go jedynie w czujnik ultradźwiękowy). Istnienia tej
funkcji nie potwierdza również pełna i powszechnie dostępna oficjalna dokumentacja skanera
udostępniana przez jego producenta w wielu językach.
Odwołujący podniósł, że istnienia tej funkcji nie dopatrzył się również sam Zamawiający
formułując dokument - PROTOKÓŁ Z TESTÓW SKANERA AVISION AD280F z dnia
17.09.2018 r., w
którym co prawda potwierdził obecność czujnika ultradźwiękowego w
skanerze, jednak nie stwierdził obecności i nie zweryfikował działania funkcji pomijania
zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami. Z uwagi na jej nieobecność w
zaoferowanym urządzeniu było bowiem to niemożliwe. W konsekwencji Odwołujący stwierdził,
że uznać należy, iż weryfikacja parametrów skanera winna zakończyć się wynikiem
negatywnym i urządzenie to winno zostać potraktowane jako sprzęt niezgodny z opisem
przedmiotu zamówienia.
O
dwołującemu podał, że znanych jest mu kilka modeli skanerów posiadających czujniki
ultradźwiękowe z funkcją pomijania zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami i
wszystkie ona należą do grupy skanerów departamentowych. Przykładem takiego skanera
de
partamentowego jest urządzenie zaoferowane przez Odwołującego tj. skaner Fujitsu fi-7280
produkcji PFU Limited, które w ten właśnie sposób jest klasyfikowane do sprzedaży.
Wobec powyższej argumentacji, Odwołujący uznał, iż oferta wykonawcy Koncept winna zostać
odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3b. Zarzut dotyczący podania nieprawdziwych informacji w treści oferty w
zakresie funkcjonalności - Wykrywanie podwójnych pobrań.

Odwołujący wskazał również, że zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp wykonawca winien być
także wykluczony z postępowania a jego oferta uznana za odrzuconą z powodu podania w
powyższym zakresie w ofercie informacji nieprawdziwych. Skoro bowiem przy parametrze
wymaganym Wykonaw
ca potwierdza spełnienie funkcjonalności Wykrywanie podwójnych
pobrań - podczas gdy w rzeczywistości zaoferowany model skanera jej nie posiada, to
powyższe działanie spełnia wyżej powołaną przesłankę wykluczenia z postępowania.
Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt
17 Pzp wykluczeniu obligatoryjnie podlega wykonawca, który w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Podstawa wykluczenia dotyczy nieumyślnego wprowadzenia zamawiającego w błąd i stanowi
wdrożenie do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 57 ust. 4 lit. i Dyrektywy
klasycznej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia podlega wykonawca, który już w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odwołujący powołując się na orzecznictwo KIO, wskazał, że dla zastosowania art. 24 ust. 1
pkt 17 Pzp muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
1. p
rzedstawienia przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością, która
wprowadziła zamawiającego w błąd.
2. p
rzedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa.
3. i
nformacja ma lub może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu.
Przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd polega na przedstawieniu przez wykonawcę
nieprawdziwych informacji, czyli zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią dokumentu
złożonego przez wykonawcę a rzeczywistością. Stan ten zaistnieje, gdy przedstawione
zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który
ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek podania takich informacji zamawiający
zostaje wprowadzony w błąd, czyli nabiera mylnego wyobrażenia o stanie faktycznym lub też
skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegoko
lwiek wyobrażenia o nim. Wskazanie w art. 24
ust. 1 pkt 17 Pzp informacji wprowadzających zamawiającego w błąd i mogących mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu oznacza, że jest to
norma o charakterze generalnym, którą należy wykładać mając na uwadze systemowo
uregulowane zasady prawa zamówień publicznych i każdorazowo oceniać przez pryzmat
zaistniałych okoliczności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wyrok z 8
stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2705/17). Dla stwierdzenia podstawy wykluczenia z art. 24 ust.
1 pkt 17 Pzp błędne przekonanie zamawiającego powinno mieć znaczenie dla przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp stanowi o wykluczeniu wykonawcy, gdy informacje
wprowadzające
zamawiającego w błąd przedstawione zostaną w sposób zawiniony, przy czym wystarczające
jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności - rozumianej jako brak zamiaru co
do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może naruszać prawo, lub
niedbalstwa - kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie
zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek ten mógł i powinien był przewidzieć.
Stosownie do art. 14 Pzp do oceny czynności wykonawcy w tym zakresie, stosuje się art. 355
§ 1 k.c., zatem przypisanie wykonawcy niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy ten
zachował się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego miernika
staranności, podwyższonego zgodnie z art. 355 § 2 k.c. w związku z zawodowym charakterem
działalności wykonawcy.
Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i
oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.
Pogląd taki został wyrażony w wyrokach z: 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17, 7 czerwca
2017 r. sygn. akt 1004/17 oraz z 3 lipca 2017 r. sygn. akt 1243/17.
W orzecznictwie kształtuje się interpretacja, że w przypadku potwierdzenia się zarzutów
dotyczących art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp ocena wpływu naruszenia przepisów ustawy na wynik
postępowania następuje na moment przedstawienia przez wykonawcę nieprawdziwych
informacji.
Nie ulega wątpliwości, że wskazana przesłanka wykluczenia ma na celu ochronę uczciwej
konkurencji podczas
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz sprzyja wykonawcom
zachowującym należytą staranność w toku postępowania o udzielenie zamówienia i chronią
ich przed konsekwencjami nieprofesjonalnego lub nierzetelnego zachowania konkurencji.
Odwołujący podkreślił również, że w przypadku powołanej przesłanki wykluczenia Izba nie
pozwala na stosowanie procedury self-cleaning co skutkuje definitywnym charakterem tej
podstawy wykluczenia w przypadku potwierdzenia jej wystąpienia. Izba wielokrotnie
podkreślała brak możliwości zastąpienia informacji nieprawdziwej, mającej wpływ na wynik
postępowania, informacją prawdziwą (tak m.in. w wyrokach z: 4 maja 2017 r. sygn. akt 734/17,
7 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1004/17, 19 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1058/17, 4
października 2017 r. sygn. akt 1987/17, 10 października 2017 r. sygn. akt 2003/17).
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z danymi, które stanowią jednocześnie treść
oferty i potwierdzają parametry wymagane przez Zamawiającego dla zaoferowanych urządzeń
- niesp
ełnienie kwestionowanych wymagań skutkowałoby odrzuceniem oferty z uwagi na
graniczny charakter parametrów.
W ocenie Odwołującego w przedmiotowej sytuacji materializuje także samodzielna przesłanka
wykluczenia wykonawcy z postępowania.

3c. Zarzut dotyczący nie spełniania przez zaoferowane urządzenie funkcjonalności
-
Ochrona skanowanych dokumentów - w zakresie opisanym w SIWZ.

Odwołujący wyjaśnił, iż funkcjonalność aktywnej inteligentnej funkcji ochrony dokumentów
opartej na dźwiękowej detekcji uszkodzeń papieru jest funkcjonalnością praktyczną, która jest
powszechnie stosowana w skanerach departamentowych wiodących producentów tych
urządzeń - tj. np. skanerach firm KODAK czy PFU Limited. Zwiększa ona bezpieczeństwo
skanowanych dokumentów-w szczególności dokumentów archiwalnych, wartościowych lub
niosących informacje o szczególnym znaczeniu, zaś jej działanie opiera się na współpracy
elementów sprzętowych tj. zaimplementowanych w skanerze mikrofonów rejestrujących
dźwięk gniecionego albo dartego papieru pobieranego z podajnika oraz oprogramowania i
sterowników wstrzymujących pracę urządzenia na tą okoliczność. Skutkuje to pozostawieniem
niezniszczonych dokumentów w podajniku skanera - skanowane dokumenty w celu uniknięcia
ich uszkodzenia nie powinny trafić na tacę odbiorczą urządzenia. Podkreślenia wymaga fakt,
iż implementacja funkcjonalności aktywnej inteligentnej funkcji ochrony dokumentów opartej
na dźwiękowej detekcji uszkodzeń papieru, przekłada się bezpośrednio na cenę urządzenia i
z tego względu nie jest ona dostępna w rozwiązaniach tańszych, niższej klasy - tzw.
nabiurkowych (ang. Desktop Scanners) lub przeznaczonych dla małych grup roboczych (ang.
Workgroup Scanners).
Jak to zostało przedstawione już wcześniej, skaner AVISION AD280F (DL-1509B)
zaoferowany przez Wykonawcę Koncept w postępowaniu nie jest typowym przedstawicielem
skanera departamentowego i ze względów ekonomicznych nie posiada zaimplementowanej
aktywnej in
teligentnej funkcji ochrony dokumentów opartej na dźwiękowej detekcji uszkodzeń
papieru.
Istnienia tej funkcji nie potwierdza również pełna i powszechnie dostępna
dokumentacja skanera udostępniana przez jego producenta w wielu językach, podczas gdy w
urządzeniach departamentowych innych producentów jest ona wyraźnie eksponowana - np.
funkcja Kodak Intelligent Document Protection
dla skanerów Kodak Alaris czy Intelligent Sonic
Paper Protection (ISOP) w skanerach Fujitsu firmy PFU Limited.
Ponadto Odwołujący wskazał, że istnienia tej funkcji nie dopatrzył się również sam
Zamawiający formułując dokument - PROTOKÓŁ Z TESTÓW SKANERA AVISION AD280F z
dnia 17.09.2018r. i osiągając przy tym w procesie badania efekt zupełnie przeciwny do
wymaganego w Postępowaniu. Skanowany przez Zamawiającego dokument został bowiem
zupełnie zniszczony - nie zadziałała aktywna inteligentna funkcja ochrony dokumentów oparta
na dźwiękowej detekcji uszkodzeń papieru. Z uwagi na brak jej implementacji w skanerze
Avision zadziałać bowiem nie mogła. W konsekwencji Odwołujący uznał, iż weryfikacja
parametrów skanera winna zakończyć się wynikiem negatywnym i urządzenie to winno zostać
potraktowane jako sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższej argumentacji, Odwołujący uznał, iż oferta wykonawcy winna zostać
odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 Pzp.

3d. Zarzut dotyczący podania nieprawdziwych informacji w treści oferty w
zakresie spełniania przez zaoferowane urządzenie funkcjonalności - Ochrona
skanowanych dokumentów.

O
dwołujący wskazał, analogicznie jak w przypadku zarzutu oznaczonego w odwołaniu jako
zarzut
3b, dotyczącego podania w ofercie Koncept nieprawdziwych informacji w zakresie
funkcjonalności - Wykrywanie podwójnych pobrań - w przypadku parametru Ochrona
skanowanych dokumentów, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp wykonawca winien być
dodatkowo wykluczony z powodu podania w powyższym zakresie w ofercie informacji
nieprawdziwych.
W tym miejscu wobec tożsamości argumentacji tak prawnej jak i faktycznej
powołanej powyżej dla zarzutu 3b Odwołujący w całości ponowił ją i podtrzymał.

3e. Zarzut dotyczący nie spełniania przez zaoferowane urządzenie
funkcjonalności - Panel operatora w zakresie opisanym w SIWZ.

Zamawiający wymagał w SIWZ Panelu operatora w postaci min. 2 wierszowego panelu LCD
z sygnalizacją wykrycia pionowych smug (ang. Vertical Streak Detection).
Urządzenie AVISION AD280F (DL-1509B) zaoferowane w postępowaniu przez wykonawcę
Koncept nie posiada zaimplementowanej sygnalizacji wykrycia pionowych smug w panelu
LCD, co zostało potwierdzone w sposób praktyczny na w/w modelu skanera. Istnienia takiej
funkcjonalności nie potwierdza również pełna, powszechnie dostępna dokumentacja skanera
udostępniana przez jego producenta w wielu językach podczas gdy w urządzeniach
departamentowych innych producentów jest ona wyraźnie eksponowana. Odwołujący
wskazał, że istnienia tej funkcjonalności nie dopatrzył się również sam Zamawiający formułując
dokument -
PROTOKÓŁ Z TESTÓW SKANERA AVISION AD280F z dnia 17.09.2018r, w
którym co prawda potwierdził obecność 2 wierszy panelu LCD, jednak nie stwierdził obecności
technologii wykrycia pionowych smug. W konsekwencji
w ocenie Odwołującego, uznać
należało, iż weryfikacja parametrów skanera winna zakończyć się wynikiem negatywnym i
urządzenie to winno zostać potraktowane jako sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu
zamówienia.
Odwołujący ponownie podniósł, że funkcjonalności takie jak panel operatora z sygnalizacją
wykrycia pionowych smug, zostały zaimplementowana jedynie w wysokiej klasy skanerach
departamentowych (ang. Departamental
Document Scanners) wiodących producentów tych
urządzeń - i właśnie na zakup urządzenia tej klasy wskazują wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ. Funkcjonalność ta przekłada się bowiem bezpośrednio na cenę urządzenia
i z tego względu nie jest ona implementowana w rozwiązaniach tańszych, niższej klasy -
nabiurkowych (ang. Des
ktop Scanners) lub przeznaczonych dla małych grup roboczych (ang.
Workgroup Scanners). Skaner AVISION AD280F (DL-1509B)) nie jest typowym
przedstawicielem skanera departamentowego i ze względów ekonomicznych nie posiada
zaimplementowanych wielu rozwiązań funkcjonalnych przeznaczonych do tego segmentu
rynku. Według najlepszej wiedzy Odwołującego na rynku dostępnych jest kilka modeli
skanerów posiadających panel operatora LCD z sygnalizacją wykrycia pionowych smug i
wszystkie one
należą do grupy skanerów departamentowych. Wobec powyższej argumentacji,
Odwołujący uznał, iż oferta wykonawcy winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust 1
ustawy Pzp.
3f. Zarzut dotyczący podania nieprawdziwych informacji w treści oferty w
zakresie spełniania przez zaoferowane urządzenie funkcjonalności - Panel operatora.

Odwołujący wskazał, analogicznie jak w przypadku zarzutu oznaczonego w odwołaniu jako
zarzut
3b, dotyczącego podania w ofercie Koncept nieprawdziwych informacji w zakresie
funkcjonalności - Wykrywanie podwójnych pobrań - w przypadku parametru - Panel operatora,
zgodnie 24 ust 1
pkt 17 Pzp wykonawca winien być dodatkowo wykluczony z powodu podania
w powyższym zakresie w ofercie informacji nieprawdziwych. Wobec tożsamości argumentacji
tak prawnej jak i faktycznej
powołanej powyżej dla zarzutu 3b Odwołujący w całości ją ponowił
i podtrzymał.
3g. Zarzut dotyczący nie spełniania przez zaoferowane urządzenie parametru -
Oprogramowanie do zarządzenia i monitoringu.

Jak wynika z dokumentu PROTOKÓŁ Z TESTÓW SKANERA AVISION AD280F
sporządzonego przez Zamawiającego w dniu 17.09.2018r
;
Wykonawca Koncept
przedstawił
egzemplarz testowy wyposażony w oprogramowanie do zarządzania i monitoringu - A+
Manager w wersji 0.0.0.18247.
Oprogramowanie to zostało wyprodukowane w dniu
04.09.2018r.,
a zatem po terminie składania ofert przypadającym na dzień 21.08.2018r.
Odwołujący wskazał, iż to wyłącznie decyzją wykonawcy wraz ze wszystkimi konsekwencjami
było, dostarczenie Zamawiającemu urządzenia testowego wraz z oprogramowaniem do
za
rządzania i monitoringu nie potwierdzającego na dzień składania ofert spełnienia wymogów
technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Sprzęt w konfiguracji dostarczonej do testów nie potwierdza, bo z uwagi na termin produkcji
oprogramowania pot
wierdzić nie może, spełnienia warunku granicznego SIWZ. Za
potwierdzenie właściwe należałoby uznać dostarczenie do testów skanera wyposażonego we
wcześniejszą wersją oprogramowania tj. aktualną i obowiązującą na dzień 21.08.2018 r. - o
ile spełniała ona wymagania funkcjonalne SIWZ - tym niemniej wykonawca z nieznanych
przyczyn na taką wersję się nie zdecydował i takiej wersji do badania nie dostarczył.
W konsekwencji O
dwołujący uznał, iż weryfikacja testu skanera winna zakończyć się wynikiem
negatywnym i ur
ządzenie to, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ
winno zostać potraktowane jako sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zaś
oferta wykonawcy winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
Odwołujący przypomniał, że zgodnie z SIWZ w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt.
zatytułowanym „Ponadto", Zamawiający ustalił jednoznacznie, że: Wymagane funkcjonalności
muszą być dostępne w momencie składania oferty.
3h. Zarzut dotyczący udokumentowania posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej przy pomocy wykazu dostaw oraz dokumentów potwierdzających -
referencji z czynności i prac, w realizacji których wykonawca nie uczestniczył w stopniu
pozwalającym na spełnienie wymagań Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia, wykonawca Koncept przedstawił Zamawiającemu wykaz dostaw oraz
dokumenty potwierdzające wykonanie dwóch dostaw skanerów przez Konsorcjum
wykonawców: Koncept i Egida IT Solutions.
Dodatkowo, wykonawca Koncept przedstawił oświadczenie z dnia 14.09.2018 r., w którym
podniósł, iż obie dostawy wykonywał wspólnie i solidarnie z Egida IT Solutions, a ponadto jako
reprezentant prawny i finansowy konsorcjum odpowiadał za rozliczenia finansowe z
Zamawiającym.
Podnieść należy, iż informacjami powyższymi wykonawca Koncept wprowadził
Zamawiającego w błąd, gdyż opierając się na tych informacjach, Zamawiający błędnie uznał,
że wykonawca Koncept spełnia warunki dotyczące posiadanej zdolności technicznej lub
zawodowej, co miało istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje i wybór tej oferty
jako najkorzystniejszej.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z wiedzą partnera konsorcjum Odwołującego - Egida IT
Solutions, który był członkiem konsorcjum, które realizowało wykazane przez Koncept
zamówienie, podmiot ten nie uczestniczył przy realizacji przywołanych przez siebie dostaw
skanerów - nie był odpowiedzialny ani za zakup towaru i jego magazynowanie, ani za logistykę
oraz dostawę i rozładowanie u Klienta Końcowego - odpowiedzialny był jedynie za rozliczenia
finansowe
z Zamawiającym. Powyższe nie pozwala uznać, iż nabył on zdolności realizacji co
najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie urządzeń skanujących, gdzie łączna
wartość dostaw była co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt KIO 1987/17, oraz
wyrok z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17.
Odwołujący podkreślił, że choć wykazane zamówienie było wykonywane na rzecz tożsamej
instytucji zamawiającej (przed zmianą nazwy Zamawiającego która miała miejsce w styczniu
2018r.) -
to jednak Zamawiający z całym prawdopodobieństwem nie posiada wiedzy w
zakresie rzeczywistego udziału poszczególnych podmiotów tworzących konsorcjum w
realizacji tego zamówień
Odwołujący wskazał, że Zamawiający przed uznaniem że wykonawca Koncept spełnia
warunek udziału w postępowaniu winien dokonać koniecznej weryfikacji faktycznego udziału
tego podmiotu w realizacji wykazane
go zamówienia. Dopiero w wyniku takiej oceny byłby w
stanie rzeczywiście potwierdzić spełnienie warunku. Gdyby twierdzenia Odwołującego
potwierdziły się, koniecznością stałoby się uznanie, że wykonawca wykazanymi dostawami
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to zaś implikuje skutek w postaci
konieczności wezwania go do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Ponadto
Odwołujący wskazał, że uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt (Wyrok z dnia 4 maja 2017 r. w
sprawie C-
387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu,
ECLI:EU:C:2017:338) art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność
uzupełniania dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci,
albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji,
gdy w momencie składania oferty wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach
podmiotów trzecich. W niniejszej sprawie wykonawca Koncept nie powoływał się na potencjał
podmiotu trzeciego, co oznacza, że musiałby posiadać inne własne doświadczenie dla
spełnienia przedmiotowego warunku. W ocenie Odwołującego wykazanymi wspólnie z Egida
dostawami wykonawca Koncept niewątpliwie nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, co
winno skutkować wezwaniem do uzupełnienia wymaganych wykazów wykonanych dostaw
wraz z poświadczeniami należytego wykonania w trybie art. 26 ust 3 Pzp, co spowoduje
najprawdopodobniej wykluczenie wykonaw
cy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12 Pzp wskutek niewykazania spełnienia warunku udziału w przetargu. Powyższe jest jednak
możliwe jedynie w sytuacji gdy oferta Wykonawcy Koncept nie zostanie odrzucona na
podstawie podniesionych w odwołaniu zarzutów, bowiem zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp
Zamawiający nie wzywa do uzupełnienia dokumentów o ile oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu. Tym samym w przypadku odrzucenia tej oferty, zarzut zaniechania wykluczenia
wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12
Pzp stanie się definitywny.
3i. Zarzut braku przedstawienia przez wykonawcę właściwych dokumentów
zapewniających, że dostarczone skanery będą serwisowane przez firmę serwisującą
posiadającą certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
po
siadającą stosowną autoryzację producenta skanerów w tym zakresie.

W ocenie Odwołującego wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu świadczenia usług
serwisowych muszą być odczytywane i realizowane racjonalnie - w czasie okresu
gwarancyjnego dostarczane mu
skanery będą z jednej strony serwisowane przez firmę
serwisującą posiadającą certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz z
drugiej strony posiadającą stosowną autoryzację producenta skanerów w tym zakresie.
Dodatkowym zabezpieczeniem
tych warunków granicznych było dla Zamawiającego żądanie
przedłożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że
w przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent lub
autoryzowany przedstawiciel
producenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisem.
Skoro mechanizm przejęcia świadczeń gwarancyjnych ma zapewniać
Zamawiającemu realizację tych świadczeń na poziomie i w standardzie analogicznym do
wymagań dla świadczeń gwarancyjnych realizowanych przez podmiot pierwotnie je
realizujący, to nielogicznym byłoby twierdzić, iż usługi serwisowe producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie RP mogłyby być świadczone na
poziomie jakościowo niższym - tj. przez podmiot nieposiadający certyfikatu ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych.
W nawiązaniu do powyższego Odwołujący zauważył, iż wraz z pismem z dnia 14.09.2018r,
wykonawca Koncept na żądanie Zamawiającego złożył dokument od producenta skanera -
firmy Avision,
z którego wynika, iż Koncept jest podmiotem autoryzowanym do oferowania
usług serwisowych oraz pomocy technicznej w roku 2018 i 2019. Dodatkowo Koncept
przedstawił dokument, z którego wynika, iż jest on podmiotem posiadającym certyfikat ISO
9001:2008
na świadczenie usług serwisowych oraz dokument od autoryzowanego
przedstawiciela firmy Avision w Polsce - firmy Mikrofilm-Service,
z którego wynika, iż w
przypadku niewywiązywania się przez Koncept z obowiązków gwarancyjnych, firma Mikrofilm-
Service przejmie
ona na siebie obowiązki gwarancyjne związane z zaoferowanymi skanerami
Avision AD280F.
W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał, iż wykonawca Koncept nie przedstawił
dokumentu, iż jest on podmiotem autoryzowanym przez firmę Avision do świadczenia usług
serwisowych -
został on jedynie autoryzowany do oferowania takich usług (sprzedaży). Fakt
posiadania przez Koncept certyfikatu IS09001:2008 na świadczenie usług serwisowych nie
oznacza, iż nabył on i posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania tych prac w stosunku
do zaoferowanych przez siebie skanerów Avision. Taki zakres autoryzacji bezsprzecznie nie
wynika z przedstawionego przez Koncept dokumentu.
Ponadto, dokument
autoryzacyjny ważny jest jedynie na rok 2018 i rok 2019, podczas gdy w
złożonej przez siebie ofercie, wykonawca Koncept zaoferował Zamawiającemu 36 miesięczny
okres gwarancji -
zatem trwający przynajmniej do końca roku 2021.
Powyższe, w ocenie Odwołującego, prowadzi do wniosku, iż przedstawiony przez wykonawcę
dokument autoryzacyjny nie pokrywa swym zakresem zobowiązania wykonawcy ani
oczekiwań i żądań Zamawiającego.
W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, iż wykonawca Koncept nie przedstawił dokumentu,
z którego wynika, iż firma Mikrofilm-Service jest rzeczywiście autoryzowanym
przedstawicielem firmy Avision
na terenie RP oraz posiada uprawnienia do świadczenia usług
serwisowych zaoferowanych skanerów na poziomie jakościowym potwierdzonym certyfikatem
ISO 9001:2000.
Powyższe oznacza, że przedstawione na żądanie Zamawiającego dokumenty nie
potwierdzają wymagań Zamawiającego i w aktualnej treści nie stanowią dowodu spełnienia
war
unków stawianych w postępowaniu, co z kolei oznacza, że obowiązkiem Zamawiającego
jest wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp i dopiero
ocenić ich zgodność z wymaganiami. W przypadku nieskutecznego uzupełnienia powyższych
dokumentów przez wykonawcę jego oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp.
3j. Zarzut dotyczący braku przedstawienia zaświadczenia bezpieczeństwa
użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonanego przez
akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczą w UE w pełnym zakresie
przewidzianym obowiązującymi przepisami.

W pierwszej k
olejności Odwołujący wskazał, iż uzyskanie dokumentu zaświadczającego
bezpieczeństwo użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wiąże się
ze spełnieniem warunków stosownych norm. Na terenie Unii Europejskiej (a takie jest
przeznaczenie zamawianego towaru)
w odniesieniu do skanerów, niezbędne normy jak i ich
zakres precyzuje unijna dyrektywa 2014/35/EU -
Dyrektywa niskonapięciowa LVD w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na
rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
W nawiązaniu do powyższego Odwołujący zauważył, iż wraz z pismem z dnia 14.09.2018r,
wykonawca Koncept na żądanie Zamawiającego złożył dokument poświadczający
bezpieczeństwo użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej
wystawiony przez organizację certyfikującą - TUV Rheinland Japan Ltd, posiadającą siedzibę
w Global Technology Assessment Center 4-25-2 Kita- Yamata, Tsuzuki-ku, Yokohama 224-
0021 Japonia. Z doku
mentu tego wynika, iż zaoferowany przez wykonawcę Koncept skaner
został przebadany i uznany za zgodny z normą IEC 60950-l:2005+Al+A2, a zatem w niepełnym
zakresie
przewidzianym dyrektywą unijną.
Konsekwencją powyższego, w ocenie Odwołującego, jest nie dopełnienie przez wykonawcę
obowiązku dostarczenia właściwych dokumentów na potwierdzenie, że zaoferowany
przedmiot dostaw spełnia wymagania Zamawiającego i winien zostać wezwany do ich
uzupełnienia na podstawie art. 26 ust 3 Pzp i dopiero ocenić ich zgodność z wymaganiami. W
przypadku nieskutecznego uzupełnienia powyższych dokumentów przez wykonawcę jego
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Reasumując, Odwołujący stwierdził, że w przypadku kwestionowanej oferty mamy do
czynienia z ewidentnymi niezgodnościami w zakresie przedmiotu zaoferowanego świadczenia
w stosunku do wymagań wyrażonych przez Zamawiającego w treści SIWZ, czynność jej
odrzucenia jest obligatoryjna. Analogicznie w zakresie podstawy wykluczenia wobec podania
w treści oferty nieodpowiadających prawdzie informacji w zakresie zgodności zaoferowanych
urządzeń z wymaganiami SIWZ. Podobnie w odniesieniu do niespełnienia warunku w zakresie
wymaganego doświadczenia zawodowego oraz pozostałych zarzutów dotyczących braku
potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego.
Wobec powyższego Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości.

Po przeprowadzeniu rozprawy Izba, uwzględniając całość dokumentacji
przedmiotowego post
ępowania, w tym w szczególności specyfikację istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), oferty wykonawców, korespondencję pomiędzy
Zamawiającym i wykonawcami, odwołanie, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska stron oraz uczestnika
postępowania odwoławczego pisemne i ustne
złożone w trakcie posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189
ust. 2 Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba
stwierdziła, że Odwołujący posiada legitymację do wniesienia odwołania, zgodnie
z przepisem art. 179 ust. 1 Pzp.
Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze
ucze
stnika postępowania po stronie Zamawiającego KONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
(dalej również Przystępujący), uznając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki
formalne zgłoszenia przystąpienia wynikające z art. 185 Pzp, zaś wykonawca wykazał interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego.

W trakcie posiedzenia niejawnego Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty
odwołania w całości.
W związku z powyższym Przystępujący złożył sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów
przedstawionych w odwołaniu w całości.

Stosownie do art. 186 ust. 4 Pzp Iz
ba rozpoznała odwołanie.

Izba ustaliła, iż przedstawiony przez Odwołującego stan faktyczny sprawy, jest zgodny
z dokumentacją Postępowania. Tym samym, brak jest podstaw do jego ponownego
przytaczania. Uzupełniająco Izba ustaliła, co następuje:
W dniu 6
.09.2018 r. Zamawiający wezwał Koncept złożenia wyjaśnień w trybie art. 87
ust. 1 Pzp oraz do dostarczenia, zgodnie z pkt 3.7 SIWZ, do dostarczenia 1 szt.
zaoferowanego urządzenia skanującego AVISION AD280F (DL-1509B) w pełnym
wymaganym ukompletowaniu (wraz z oprogramowaniem)
w celu weryfikacji spełnienia
wymogów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przeprowadzi testy
zaoferowanego urządzenia w szczególności pod kątem posiadanych funkcjonalności
oprogramowania do zarządzana i monitoringu.
W dniu 10.09.2018 r. Wykonawca Koncept przedłożył wyjaśnienia wskazując
jednocześnie link do strony internetowej producenta, zawierającej podręcznik użytkowania
oferowanego urządzenia.
W dniu
11.09.2018 r. Koncept zwrócił się do Zamawiającego o sprecyzowanie
elementów jakie ma dostarczyć w celu przeprowadzenia testów, a następnie, w odrębnym
zapytaniu,
o przedstawienie pełnej procedury testowej, która jest przewidziana dla tego
urządzenia.
W dniu 13.09.2018 r.
Zamawiający poinformował Koncept, że oczekuje do
przeprowadzenia testów zaoferowanego urządzenia skanującego AVISION AD 280F (DL-
1509B) dostarczenia:
1. skanera AVISION AD 280F (DL-
1509B) oraz kabla zasilającego kabla USB;
2. ste
rowników TWAIN I ISIS;
3. oprogramowania do skanowania;
4.
oprogramowania do zarządzania i monitoringu;
5.
dokumentacji użytkownika (w języku polskim).
Ponadto
Zamawiający poinformował, że testy skanera mają na celu praktyczną weryfikację
parametrów i zgodności przedmiotu oferty z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Testy nie
będą wykraczać poza zakres parametrów ujętych w OPZ i prowadzone będą z zachowaniem
zgodności z instrukcją obsługi urządzenia.
W
dniu 14.09.2018 r. Zamawiający przeprowadził test oferowanego skanera, z którego
sporządził „Protokół z testów skanera AVISION AD280F”. W wyniku przeprowadzenia ww.
testu
Zamawiający uznał „badany skaner za spełniający minimalne wymagania postawione
przez
Zamawiającego w zapisach OPZ dla postępowania 2616.12.2018.EB.”
W dniu
28.09.2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze jako oferty
najkorzystniejszej dla części II zamówienia – dostawa urządzeń skanujących SK3, oferty firmy
Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Izba zważyła co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania,
iż podniesione w treści odwołania zarzuty oznaczone jako 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g oraz 3j
zasługują na uwzględnienie. Natomiast pozostałe zarzuty, w ocenie Izby na uwzględnienie nie
zasługiwały.
Odnosząc się zaś szczegółowo do poszczególnych zarzutów odwołania, Izba
stwierdziła, co następuje.
Sk
ład orzekający stwierdził, że zarzuty oznaczone w odwołaniu jako 3a, 3c, 3e, 3g, 3j
dają podstawy do odrzucenia oferty Koncept jako niezgodnej z SIWZ. Niezgodność treści
oferty z treścią SIWZ, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp występuje wówczas, gdy
za
oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SIWZ co
do istotnych elementów przedmiotu świadczenia określonego przez Zamawiającego. Z taką
niezgodnością, wypełniającą przesłanki odrzucenia oferty, mamy do czynienia w niniejszej
sprawie.
Na taki wniosek pozwala przeprowadzone postępowanie dowodowe.
Oceniając jego wyniki, Izba stwierdziła, iż zaoferowane przez Koncept urządzanie skanujące
AVISION AD280F (DL-1509B), jest niezgodn
e z oczekiwaniami Zamawiającego. Skład
orzekający ma świadomość, że po stronie Odwołującego występowała trudność polegająca
na konieczności dowodzenia okoliczności negatywnych, tj. że pod oznaczeniem AVISION
AD280F (DL-1509B)
nie kryje się inne urządzenie niż standardowo dostępne oraz że nie
cechuje się ono parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Jednakże przedstawiona
przez Odwołującego argumentacja oraz dowody są spójne i w ocenie Izby przedstawiają
rzeczywisty obraz funkcji jakie realizuje oferowany przez Koncept skaner. C
iężar dowodu
spoczywał również na Przystępującym, który nie wykazał, że oferowany skaner realizuje
wszystkie wymagane funkcjonalności, a jego argumentacja była częściowo wewnętrznie
sprzeczna.
Przystępujący, co do zasady, swoją argumentację opierał na uzyskaniu
pozytywnych wyników testu przeprowadzonego przez Zamawiającego oraz twierdzeniu, że
zaoferował skaner AVISION AD280F (DL-1509B) w wersji z 2017 r., zmodyfikowanej w
stosunku do poprzednich wersji
i udoskonalonej na tyle, że spełnia wymagania
Zamawiającego. Ponadto Przystępujący twierdził, że oferowany skaner w wersji z 2017 r. nie
mógł być przedmiotem ekspertyzy wykonanej na zlecenie Odwołującego, gdyż żaden taki
skaner dotychczas nie został sprzedany ani udostępniony na rynek europejski. Oświadczenie
takie, w ocenie Izby jest sprzeczne z regułami doświadczenia życiowego. Orzeczenie niniejsze
wydawane jest pod koniec
roku 2018, tak więc producent dysponowałby skanerami z 2017 r.
nie prowadząc ich sprzedaży na rynku europejskim, a w dalszym ciągu oferując starszy typ
tego skanera
, co przy obecnym rozwoju technologii wydaje się mało prawdopodobne. Izba
wskazuje, że postępowanie przed Izbą jest postępowaniem kontradyktoryjnym i jako takie
wymaga aktywności dowodowej wszystkich stron i uczestników sporu, nie jest wystarczającym
li tylko zaprzeczanie twierdzeniom
drugiej strony i podważanie dowodów przez nią składanych.
Przystępujący poza stwierdzeniem, że Odwołujący poddał ekspertyzie niewłaściwy skaner nie
próbował udowodnić, że ten zaoferowany przez niego jest innym skanerem – nie przedstawił
nowej karty katalogowej czy te
ż podręcznika użytkownika. Z przedstawionych przez Strony
dokumentów, w szczególności ze złożonej przez Koncept oferty oraz podręcznika użytkownika
na który Koncept powoływał się w korespondencji z Zamawiającym w celu wykazania
określonych parametrów oferowanego urządzenia nie wynika, że Koncept zaoferował inny
model skanera AVISION AD280F (DL-1509B)
niż powszechnie dostępny. Jeżeli tak by było,
to okoliczność taka powinna zostać wskazana przez wykonawcę wprost w ofercie aby uczynić
jego zobowiązanie realnym i ściśle dookreślonym. Adekwatność przedłożonego przez
Zamawiającego podręcznika użytkownika dla zaoferowanego skanera nie była
kwestionowana przez Strony i uczestnika postępowania, w związku z tym jako bezsporny
został on przez Izbę przyjęty do podstawy orzekania. W konsekwencji Izba uznała za
wiarygodne dowody
z ww. podręcznika użytkownika skanera AVISION AD280F (DL-1509B)
w wersji na którą powoływał się Koncept, ekspertyzy dotyczącej skaner AD-280F
przygotowanej przez dr A.N.
oraz protokołu z testu przeprowadzonego przez Zamawiającego,
jako że potwierdzają one okoliczności podniesione w odwołaniu. Izba rozstrzygając
przedmiotowe odwołanie nie wzięła pod uwagę dowodów przedstawionych przez
Odwołującego, a odnoszących się do skanera przez niego oferowanego – funkcji przez niego
realizowanych, jako niemających znaczenia dla niniejszej sprawy. Izba nie dała wiary
oświadczeniu wydanemu w dn. 22.10.2018r. przez spółkę z grupy kapitałowej AVISION,
uznając, iż jest to oświadczenie gołosłowne, złożone jedynie w celu pozyskania zamówienia
publicznego. Oświadczenie dotyczy bliżej niesprecyzowanej wersji konfiguracyjnej skanera
AVISION AD 280F, jednakże oprócz zapewnień o realizacji przez ww. skaner wszystkich
wymaganych
funkcjonalności w tym, kwestionowanych przez Odwołującego, nie zawiera
żadnych szczegółowych danych nt. sposobu ich realizacji – nie odsyła również do żadnego
dokumentu producenta opisującego realizację tych funkcjonalności.
Co do zarzutu 3a dotyczącego funkcjonalności wykrywania podwójnych pobrań
i realizacji jej przez co najmniej jeden czuj
nik ultradźwiękowy z funkcją pomijania
zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami, Izba podziela argumentację
Odwołującego. Izba w tym zakresie wzięła pod uwagę, że Zamawiający w trakcie
przeprowadzonego testu zweryfikował tylko istnienie czujnika ultradźwiękowego z funkcją
wykrywania podwójnych pobrań – nie została zweryfikowana funkcja pomijania
zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami. Z podręcznika użytkownika skanera
AVISION DL-
1509B pkt. 4.7 opisującego funkcje dostępne w zakładce wykrywanie podawania
wielu arkuszy (strony 4-52, 4-53, 4-54)
nie wynika, aby użytkownik skanera miał możliwość
dokonania jakichkolwiek ustawień w zakresie pomijania zdefiniowanych formatów
połączonych z dokumentami. Funkcja wykrywania podawania wielu arkuszy została opisana
w sposób wyczerpujący i kompleksowy – łącznie z podaniem dostępnych opcji w tym zakresie
uzależnionych od typu skanera lub od zainstalowanych plików, jednakże w żadnym przypadku
nie przewidziano opcji pomij
ania zdefiniowanych formatów połączonych z dokumentami.
Powyższe potwierdza również przedłożona przez Odwołującego ekspertyza dot. skanera
AVISION AD -280F
, zgodnie z którą w przedmiotowym skanerze „wykrywanie ultradźwiękowe
można jedynie włączyć lub wyłączyć. Nie ma żadnych dodatkowych możliwości konfiguracji
wykrywania ultradźwiękowego, a w szczególności ustawienia formatów dokumentów, których
podwójne pobranie ma zostać pominięte. (…) Urządzenie testowano praktycznie, sterownik
urządzenia badano celem potwierdzenia obecności wymaganej funkcji z wynikiem
negatywnym. Dostępne ustawienia czujnika ultradźwiękowego pokrywały się z podaną przez
producenta informacją w Podręczniku Użytkownika – nie dając żadnych dodatkowych
możliwości konfiguracji.” Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że oferowany skaner
wymaganej funkcji nie posiada, a
tym samym nie spełnia wymagań SIWZ.
Odnośnie zarzutu 3c dotyczącego braku funkcjonalności „ochrona skanowanych
dokumentów” realizowanej jako aktywna inteligentna funkcja ochrony dokumentów oparta na
dźwiękowej detekcji uszkodzeń papieru, Izba stwierdza, że Zamawiający w niewłaściwy
sposób ocenił spełnianie tej funkcji przez oferowany skaner Avision AD -280F w trakcie
przeprowadzonego testu.
Wynik tej próby powinien być negatywny i jako taki winien stanowić
podstawę odrzucenia oferty Koncept jako niezgodnej z treścią SIWZ. Zgodnie z dokumentacją
zdjęciową zamieszczoną w treści protokołu z testu (rys. 31, rys.32 oraz rys.33), skaner
sygnalizowa
ł błąd - jednakże dopiero po zeskanowaniu uszkodzonego dokumentu, dalszym
jego zniszczeniu i mechanicznym zatrzymaniu.
Izba nie dała wiary oświadczeniom
Przystępującego (jednego z pełnomocników, osoby rzekomo uczestniczącej w
przeprowadzonym teście) składanym podczas rozprawy, zgodnie z którym na rys. 31 obrazuje
przygotowany wsad do skanowania, natomiast rys. 32 prezentuje dokumenty skanowane przy
wyłączonej funkcji ochrony skanowania dokumentów. Ponadto Przystępujący oświadczył, iż
rys. 31 i 32 nie obrazuje tego samego dokumentu.
Przystępujący w trakcie kolejnej wypowiedzi
w toku rozprawy po zdecydowanym sprzeciwie
i zakwestionowaniu powyższych oświadczeń
przez Zamawiającego stwierdził, że nie kwestionuje sposobu przeprowadzenia testu przez
Zamawiającego oraz że nie ma pewności co do tego, czy obrazują one działanie na tym
samym dokumencie
. Zamawiający oświadczył, że rys. 32 przedstawia dokument skanowany
przez testowane urządzenie przy włączonej funkcji ochrony dokumentów. Wobec stanowiska
Przystępującego, że rys. 32 przedstawia dokument skanowany przy wyłączonej funkcji
ochrony dokumentów oraz stwierdzenia przez Izbę, że rys. 31 i 32 obrazują ten sam dokument,
Izba uznała, że Przystępujący pośrednio przyznał że skaner nie realizuje tej funkcji w sposób
wymagany
. Jako sprzeczną z zasadami logiki Izba uznała argumentację Przystępującego, że
funkcja aktywnej inteligentnej ochrony dokumentów oparta na dźwiękowej detekcji uszkodzeń
papieru realizowana jest przecz czujnik
ultradźwiękowy, a Zamawiający nie wymagał realizacji
funkcji dźwiękowej detekcji przez dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha. Zgodnie z
podręcznikiem użytkownika wykrywanie ultradźwiękowe „umożliwia ustawienie zachodzenia
dokumentów, poprzez wykrycie grubości papieru pomiędzy dokumentami” i nie realizuje
żadnej innej funkcji. W dokumencie tym nie ma też informacji o realizacji tej funkcji w inny
sposób. Tożsame wnioski prezentuje też przedłożona przez Odwołującego ekspertyza, w
której podkreślono, że funkcja ta realizowana jest poprzez czujniki akustyczne rozpoznające
nienaturalne dla procesu skanowania dźwięki, których zainstalowania w przedmiotowym
skanerze nie stwierdzono.
Ponadto stwierdzono, że czujniki ultradźwiękowe nie są czujnikami,
mogącymi pracować w zakresie dźwięków słyszalnych (tj. w paśmie akustycznym).
Powyższe powoduje, że zarzut oznaczony jako 3c potwierdził się, co skutkować
powinno odrzuceniem oferty Przystępującego.
Podobnie jak odnośnie powyższych zarzutów, w ocenie Izby potwierdził się zarzut
oznaczony jako zarzut 3e. Zarzut ten dotyczył braku realizowania przez oferowany przez
Koncept skaner funkcji sygnalizacji wykrycia pionowych smug. Istnienia tej funkcji nie
potwierdza (nie opisuje)
podręcznik użytkownika, oraz przeprowadzona ekspertyza. Izba nie
dała wiary przedstawionemu przez Przystępującego dokumentowi, jakoby funkcja ta była
realizowana poprzez sygnalizację błędu serwisowego. Przedstawiony na tę okoliczność
dokument zawierający, zgodnie z oświadczeniem Przystępującego listę kodów serwisowych,
zawiera listę oznaczeń lecz ich pochodzenie nie jest znane – żadne znaki na tym dokumencie
nie potwierdzają, że stanowi on wyciąg z instrukcji serwisowej czy też jakiegokolwiek innego
dokumentu
związanego z obsługą oferowanego przez Koncept skanera. W związku z tym,
dokument ten nie posiada żadnej wartości dowodowej.
Co do twierdzenia
Koncept, iż podręcznik użytkownika nie musiał opisywać wszystkich
funkcji, Izba stwierdziła, że co do zasady jest ono prawdziwe, jednakże po analizie
przedmiotowego dokumentu Izba
doszła do wniosku, iż dokument ten szeroko opisuje funkcje
oferowanego skanera, wskazując jednocześnie dostępne dla nich opcje. Dlatego też, w
okolicznościach niniejszej sprawy, jak już wyżej wskazano, Izba uznała ten dokument za
wiarygodny. Ponadto sprzeczne z zasadami logiki
i doświadczenia życiowego byłoby
nie
uwzględnienie w podręczniku użytkownika opisu realizacji tak istotnych funkcji jak ochrona
skanowanych dokumentów czy też możliwość i sposób definiowania formatów połączonych z
dokumentami, które, zgodnie ze słowami pełnomocnika Przystępującego, mają charakter
„innowacyjny i autorski” oraz pominięcie w specyfikacji produktu funkcjonalności,
wpływających na atrakcyjność produktu oraz możliwość uzyskania wyższej ceny.
Izba stwierdziła również, że potwierdził się zarzut oznaczony jako zarzut 3g w
odwołaniu dot. oprogramowania do zarządzania i monitoringu – urządzenie przedstawione
zamawiającemu do testów wyposażone było w oprogramowanie datowane po terminie
składania ofert (termin składania ofert przypadał na 21.08.2018 r., a oprogramowanie
A+Manager w które wyposażony był prezentowany skaner nosiło datę 4.09.2018 r.), czego
Przystępujący nie kwestionował. Przystępujący prowadził spór w tym zakresie jedynie w
kwestii czy było to nowe oprogramowanie czy też jego aktualizacja. W ocenia Izby, kwestia ta
ma drugorzędne znaczenie, gdyż zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do SIWZ
wymagane przez
Zamawiającego funkcjonalności muszą być dostępne w momencie składania
oferty
. Skaner przedstawiony przez Koncept w celu przeprowadzenia testów, w związku z datą
wprowadzonego oprogramowania
, nie potwierdzał spełnienia wymagań SIWZ w dacie
składania ofert. Samo oświadczenie Przystępującego, że aktualizacja oprogramowania
A+Manager nie wpływała na funkcjonalności oferowanego skanera i spełniał on wymagania
Zamawiającego przed aktualizacją i przed terminem składania ofert, pozostało oświadczeniem
pustym, na okoliczność tę Przystępujący nie przedstawił żadnego dowodu, a to na wykonawcy
oferującym, zgodnie z art. 82 ust. 3 Pzp, spoczywa obowiązek złożenia oferty zgodnej z
wymaganiami zamawiającego. W związku z powyższym, w tym zakresie potwierdził się
również zarzut zaniechania Zamawiającego odrzucenia oferty Koncept, w wyniku
przeprowadzonego testu, jako nie zgodnej z
treścią SIWZ. Weryfikacja w tym zakresie
powinna być negatywna.

Z
arzut 3j dotyczący nieprzedstawienia przez Przystępującego dokumentów
zaświadczających bezpieczeństwo użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki
informatycznej
, w ocenie Izby potwierdził się. Przystępujący przedłożył co prawda
Zamawiającemu certyfikat badań w zakresie normy IEC 60950-1:2005 +A1 +A2 jednakże nie
obejmuje on pełnego zakresu przewidzianego dyrektywą 20014/35/EU tzw. Dyrektywą
niskonapięciową LVD w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich,
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w określonych granicach napięcia. Również złożony przez Przystępującego raport
z testu stanowiący podstawę wydania ww. certyfikatu nie potwierdził przeprowadzenia badania
oferowanego urządzenia w pełnym wymaganym zakresie, w szczególności o rozszerzenie ww.
normy oznaczone symbolem AC:2012. Tym samym, zarzut ten potwierdził się.
Zarzuty oznaczone jako: 3b dot. funkcj
onalności wykrywania podwójnych pobrań, 3d –
dot. funkcj
onalności ochrona skanowanych dokumentów oraz 3f – dot. funkcjonalności Panel
operatora
, zostały sformułowane przez Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Odwołujący uznał, że skoro w trakcie oceny oferty nie potwierdziło się oświadczenie
Przystępującego o spełnianiu przez oferowane urządzenie zadeklarowanych funkcjonalności
to w stosunku do
tego wykonawcy materializuje się również przesłanka wykluczenia określona
w ww. przepisie. Skład orzekający, przychyla się do tej argumentacji Odwołującego. Jak już
wyżej zostało przedstawione, w ocenie Izby, oferowane przez Przystępującego urządzenie nie
spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie funkcjonalności „wykrywania podwójnych
pobrań”, funkcjonalności „ochrona skanowanych dokumentów” oraz funkcjonalności „Panel
operatora
”, w sposób określony przez Zamawiającego. Tym samym, oświadczenie złożone
przez
Przystępującego w ww. zakresie należy uznać za wypełniające normę art. 24 ust. 1 pkt
17 Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności (tj. wykonawca jest świadomy, że może podawać informacje nieprawdziwe,
ale bezpodstawnie sądzi że do tego nie dojdzie) lub niedbalstwa (tj. podaje nieprawdziwe
informacje nie zdając sobie z tego sprawy) przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podkreślenia wymaga, że działanie takie nie musi
mieć charakteru umyślnego, ale może to być również działanie nieumyślne tzn. niedbałe.
Jednocześnie należy je oceniać w kontekście wymaganej od profesjonalnego uczestnika rynku
zamówień publicznych podwyższonej staranności z uwagi na zawodowy charakter tej
działalności (art. 355 § 2 kodeksu cywilnego). Jak wynika z orzecznictwa, omawiana
przesłanka wykluczenia znajduje również zastosowanie do sytuacji, w których Zamawiający w
SIWZ przewidział inne konsekwencje niewypełnienia określonych wymagań np. odrzucenia
oferty. (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 20.07.2018 r., sygn. akt XXIII Ga
849/18).
Izba podziela również stanowisko Sądu wyrażone w ww. przywołanym wyroku, w
którym Sąd stwierdza, że dla wypełnienia omawianej przesłanki relewantne jest zachowanie
Zamawiającego tj. czy skutkiem przedstawienia nieprawdziwych informacji podjął czynności
mające wpływ na wynik postępowania czy też nie, wystarczająca jest potencjalna możliwość
wywierania istotnego wpływu na decyzje Zamawiającego będąca skutkiem przedstawienia
nieprawdziwych informacji.
Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że
złożone przez Przystępującego oświadczenie co do funkcjonalności oferowanego urządzenia
wskazanych powyżej nie odpowiadało prawdzie, a tym samym biorąc pod uwagę fakt, iż każda
niezgodność w tym zakresie powinna skutkować odrzuceniem oferty, miało istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Dlatego też,
wymienione na wstępie akapitu zarzuty podlegały uwzględnieniu.
Skład orzekający nie dopatrzył się natomiast naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Pzp w zakresie dokonanej przez niego oceny spełniania przez Koncept warunku
udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Odwołujący
kwestionował przedstawione przez Koncept doświadczenie w oparciu o informacje pozyskane
od
Egida IT Solutions będącej aktualnie wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia wraz z Odwołującym, a uprzednio występującym jako taki wykonawca wraz a
Przystępującym. Izba co do zasady podziela poglądy wyrażone w orzecznictwie przywołanym
przez Odwołującego, w szczególności w wyroku TSUE z dn. 4.05.2017 w sprawie C-387/14
ws. Esaprojekt, jednakże stwierdza, iż w okolicznościach niniejszej sprawy nie znajdują one
zastosowania.
Przedmiotem niniejszego zamówienia, jak również warunku wiedzy i
doświadczenia określonego przez Zamawiającego jako elementu oceny zdolności
wykonawców do realizacji zamówienia jest dostawa. Zgodnie z art. 2 pkt 2 Pzp przez dostawę
należy rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Mając powyższe na uwadze stwierdzić
należy, iż w ramach definicji dostawy mieści się ogromna liczba stanów faktycznych
wypełniających tę definicję. Zamawiający nie określił poszczególnych czynności w ramach
z
realizowanej dostawy, które w ocenie Zamawiającego potwierdzałyby uzyskanie
odpowiedniego doświadczenia. Fakt, że wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie
wykonywali
różne czynności mające na celu wywiązanie się z zawartych umów, również przy
udziale podwykonawców, w okolicznościach niniejszej sprawy nie przesądza o niemożności
uznania
, iż każdy z nich może legitymować się doświadczeniem nabytym przy realizacji tych
dostaw.
Izba na podstawie przedstawionych dokumentów – zarówno przez Przystępującego,
jak również przez Odwołującego (korespondencji mailowej pomiędzy ówczesnymi
konsorcjantami)
stwierdziła, iż obaj wykonawcy byli zaangażowani w realizację wskazanych
przez Koncept dostaw. Wykonawca K
oncept brał udział w organizacji realizacji zamówień -
kontaktował się w tej sprawie z konsorcjantem oraz zamawiającym, odpowiadał za rozliczenia
finansowe um
ów, był reprezentantem konsorcjum w kontaktach z zamawiającymi, był stroną
uczestniczącą w przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dlatego też, skład
orzekający biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z doświadczeniem w dostawie, a każdy
z wykonawców wspólnie realizujących zamówienia przyczynił się do należytego wykonania
zobowiązań umownych (brał realny udział w ich realizacji) uznał, że wykonawca Koncept może
legitymować się doświadczeniem w realizacji zamówień wskazanych przez niego w wykazie
wykonanych dostaw. Tym sa
mym, nie potwierdził się zarzut Odwołującego co do nie
wykazania przez Koncept
zdolności do realizacji zamówienia w zakresie wymaganej wiedzy i
doświadczenia.
Izba nie
podzieliła również argumentacji Odwołującego w zakresie zarzutu
oznaczonego w Odwołaniu jako zarzut 3i dot. wymagań w stosunku do firmy serwisującej i
stwierdziła, że interpretacja postanowień SIWZ dokonana przez Odwołującego, a leżąca u
podstaw zarzutu
stanowiła de facto ich nadinterpretację. Firmą serwisującą przy realizacji tego
zamówienia jest Koncept i przedstawił on wymagane dokumenty. Zamawiający w załączniku
nr 1 do SIWZ Część 2 – dostawa urządzeń skanujących SK3 wymagał aby firma serwisująca
posiadała certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadała
autoryzację producenta skanerów. Ponadto wykonawca zobowiązany był złożyć oświadczenie
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku
niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem. Stosowne dokumenty wykonawca miał złożyć na
wezwanie Zamawiającego. Koncept w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (za pismem
z 14.09.2018 r.)
przedłożył certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych firmy
serwisującej tj. Koncept, potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta oferowanego
skanera
przez firmę Koncept oraz oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta
o przejęciu zobowiązań serwisowych. Tym samym, w ocenie Izby, Koncept wykonał
wymagania SIWZ zakresie
tam określonym. Zamawiający nie wymagał (tzn. nie wyartykułował
w SIWZ zobowiązania dla wykonawców) aby przedkładane dokumenty były ważne przez cały
okres realizacji zamówienia, nie wymagał również aby wykonawca „zastępczy” usług
serwisowych przedstawił dokument potwierdzający jego autoryzację przez producenta, czy też
certyfikat ISO 9001:2000.
Wymaganie stosownego certyfikatu zostało sformułowane tylko w
stosunku do
firmy serwisującej tj. w tym przypadku do firmy Koncept, która taki certyfikat
posiada i przedstawiła go Zamawiającemu.
Dokument autoryzacji (certyfikat partnerstwa 2018/19) wystawiony przez AVISION dla
Koncept
potwierdza, że wykonawca ten jest oficjalnym partnerem Avision autoryzowanym do
oferowania usług serwisowych oraz pomocy technicznej dla produktów AVISION w Polsce w
roku 2018 i 2019.
Skład orzekający po analizie ww. dokumentu nie podziela stanowiska
Odwołującego jakoby ten dokument uprawniał Koncept tylko do oferowania usług serwisowych
(sprzedaży), a nie do ich świadczenia. Reguły doświadczenia życiowego nakazują,
interpretować użyte przez AVISION sformułowanie rozszerzająco i uznać, że użyte pojęcie
oferowania
mieści w sobie również świadczenie tych usług.
Odnośnie braku przedstawienia przez firmę Mikrofilm-Service dokumentu potwierdzającego
autoryza
cję producenta AVISION, podkreślić należy, że Zamawiający w SIWZ wymagał od
firmy mającej świadczyć niejako „zastępczo” usługi serwisowe złożenia tylko oświadczenia o
gotowości do przejęcia obowiązków gwarancyjnych. Odwołujący, kwestionując złożone przez
Mikrofilm-
Service oświadczenie, nie przedstawił żadnych dowodów, na okoliczność, że
zawiera ono nieprawdziwe dane,
w szczególności, iż podmiot ten nie jest autoryzowanym
przedstawicielem producenta.
Mając powyższe, na uwadze Izba nie uwzględniła zarzutu oznaczonego w odwołaniu jako
zarzut 3i.

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach
postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972.),
stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący: ……………………………..

……………………………..

……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie