eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2042/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2042/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu
na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestnika postępowania
o
dwoławczego w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę
SKAMEX Sp. z o.
o. Sp. K. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

przy udziale wykonawcy Mercator Medical S.A. w Krakowie
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
wykonawcy SKAMEX Sp. z o.
o. Sp. K. w Łodzi kwoty w wysokości 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu od odwołania,

3.
zasądzić od wykonawcy SKAMEX Sp. z o. o. Sp. K. w Łodzi na rzecz zamawiającego
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w
Warszawie kwotę
3 600
zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu
kosztów
postępowania
odwoławczego
poniesionych
jako
wynagrodzenie
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………Uzasadnienie

do postanowienia z dnia
22 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2042/18


Zamawiający Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny z siedzibą przy
ul.
Banacha 1a w Warszawie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 14 pakietów”, podzielone
na części, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 3 lipca 2018 r. pod numerem 2018/S 125-284452, zwane dalej jako
„postępowanie”.
Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018
r., poz. 1986) dalej jako „p.z.p.”
W dniu 28 września 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym
w
postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, w tym w zakresie części
(pakietu) 11 postępowania. Odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego
w
postępowaniu, w dniu 5 października 2018 r., wniósł wykonawca SKAMEX
Sp. z o. o. Sp.
K., z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38/52 w Łodzi, dalej zwany jako
„odwołujący”.
We wniesionym środku zaskarżenia postawiono zamawiającemu następujące zarzuty
naruszenia (pisownia oryginalna):
1.
art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia
w
pakiecie 11 oferty firmy Mercator Medical S.A., której treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ",
2.
art. 7 ust. 1 ustawy
– poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
3.
art. 91 ust. 1 ustawy
– poprzez wybór oferty firmy Mercator Medical S.A., która nie
jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy, w zakresie pakietu 11.
Wobec powyższego odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie
zamawiającemu, w zakresie 11 pakietu: unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenia czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty złożonej
przez Mercator Medi
cal S.A. z siedzibą w Krakowie. Ponadto wniesiono o nakazanie
zamawiającemu wezwania do przedłożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, w wyniku
powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert
w zakresie ww. pakietu.

Odwołujący w uzasadnieniu odwołania przedstawił okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające, w jego ocenie, wniesienie środka ochrony prawnej.
Wobec spełnienia przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. Izba dopuściła do udziału
w
postępowaniu odwoławczym wykonawcę Mercator Medical S.A., z siedzibą przy
ul. Modrzejewskiego 30 w Krakowie,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.

Na posiedzeniu
z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, które
odbyło się 22 października 2018 r. pełnomocnik odwołującego oświadczył, że wycofuje
wniesione odwołanie. Natomiast pełnomocnik zamawiającego wniósł o zasądzenie kosztów
postępowania odwoławczego, w postaci wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie
z
przedłożoną fakturą VAT.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 187 ust. 8 p.z.p.
„Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.”
Na posiedzeniu, w dniu
22 października 2018 r., odwołujący złożył skuteczne
oświadczenie o wycofaniu odwołania. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym
uprawnieniem o
dwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki
prawne związane z jego wniesieniem.
W
wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji a
rt. 187 ust. 8 p.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż wycofanie odwołania miało miejsce na wyznaczonym
posiedzeniu, zatem zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 p.z.
p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit.
a i b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwo
ławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) Izba nakazała dokonanie
zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania oraz
zasądziła na rzecz zamawiającego koszty wynagrodzenia pełnomocnika, w kwocie
wynikającej z § 3 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia.
Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie