eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2026/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-10-24
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2026/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
19 października 2018 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez
wykonawcę: COBBY Sp. z o.o. 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 4 Regionalną Bazę Logistyczną
50-
984 Wrocław, ul. Pretficza 28

przy udziale wykonawcy: R. J.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
ALLGAST R. J. 85-022 Bydgoszcz, ul.
Gdańska 145
, zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wezwania
wykonawcy COBBY Sp. z o.o. 60-
529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a, do złożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wskazanych w piśmie zamawiającego
z dnia 27 września 2018 r.;
2. koszt
ami postępowania w wysokości 18 600 zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych zero groszy) obciąża zamawiającego: 4 Regionalną Bazę Logistyczną
50-
984 Wrocław, ul. Pretficza 28
, i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł. 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: COBBY Sp. z o.o.
60-
529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a
tytułem wpisu od odwołania;
2)
zasądza od zamawiającego: 4 Regionalnej Bazy Logistycznej 50-984 Wrocław,
ul.
Pretficza
28

na
rzecz
wykonawcy:
COBBY
Sp.
z
o.o.
60-
529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a
kwotę w wysokości 18 600 zł. 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów
wpisu od odwołania i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwo
ławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący:

……………………………….

Sygn. akt: KIO 2026/18

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – 4 Regionalna Baza Logistyczna 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28
prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, p
ostępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na:
dostawę sprzętu do indywidualnego i zbiorowego żywienia w warunkach
polowych - numer referencyjny: MAT/1/2018, zwane dalej:
„Postępowanie” lub „Zamówienie”,
które zostało podzielone na pięć części.
W
artość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych, wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
– dalej „ustawa Pzp”.

W dniu 13 stycznia 2018
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie
do Dz. U. UE pod numerem 2018/S 009-015397.

COBBY Sp. z o.o. 60-
529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a
(zwany dalej
„odwołującym”), działając na podstawie art 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 w zw. z art. 182
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
wniósł odwołanie w zakresie części pierwszej postępowania,
na czynność zamawiającego, polegającą na wezwaniu odwołującego do ponownego złożenia
dokumentów i oświadczeń, które w całości znajdują się w posiadaniu zamawiającego oraz
pomimo dokonania przez zamawiającego pozytywnej oceny żądanych dokumentów
i wyborze
oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1)
art. 26 ust. 2f w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 u
stawy Pzp, poprzez bezpodstawne żądanie
zamawiającego do ponownego przedłożenia przez odwołującego oświadczeń
i dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, pomimo że nie zachodzą przesłanki do dokonania
takiego wezwania oraz pomimo dokonania przez zamawiającego pozytywnej oceny
tych dokumentów oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
o
dwołującego;
2)
art. 26 ust. 2f w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez bezpodstaw
ne żądanie
zamawiającego
ponownego
przedłożenia
przez
odwołującego
oświadczeń
i dokumentów przedmiotowych, o których mowa w pkt 6.5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), podczas gdy ww. przepis ustawy Pzp nie
zawiera uprawnienia umożliwiającego zamawiającemu żądania przedłożenia takich
dokumentów;
3)
art. 26 ust. 2f w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne żądanie
zamawiającego
ponownego
przedłożenia
przez
odwołującego
oświadczeń
i dokumentów potwierdzających, że podmiot na zasobach, którego polega wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane
w JEDZ, pomimo że nie zachodzą przesłanki do dokonania takiego wezwania oraz
pomimo dokonania przez zamawiającego pozytywnej oceny tych dokumentów oraz
dokonania wyboru oferty naj
korzystniejszej złożonej przez odwołującego
4)
art. 26 ust. 2f w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne żądanie
zamawiającego ponownego przedłożenia (oraz potwierdzenia) zobowiązania podmiotu
trzecieg
o, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, podczas gdy, przedmiotowy
przepis nie zawiera uprawnienia umożliwiającego zamawiającemu żądania
przedłożenia zobowiązania (lub jego aktualizacji - potwierdzenia), jak również pomimo

posiadania przez zamawiającego przedmiotowego zobowiązania oraz pomimo
dokonania przez zamawiającego pozytywnej oceny tych dokumentów oraz dokonania
wyboru oferty naj
korzystniejszej złożonej przez odwołującego;
5)
art. 26 ust. 2f w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez bezpodstaw
ne żądanie
zamawiającego
ponownego
przedłożenia
przez
odwołującego
oświadczeń
potwierdzających, że wykonawca oraz podmiot na zasobach, którego polega
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
na wzorach zamawiającego, które nie stanowią treści SIWZ. Zamawiający dopiero
w wezwaniu określił wzory przedmiotowych oświadczeń;
6)
art. 26 ust. 2f w zw. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie wezwania
z uchybieniem zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w związku
z wyznaczeniem nierealnego terminu na złożenie żądanych oświadczeń i dokumentów;
7)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie przez zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia w sposób dyskryminujący odwołującego, co stanowi
naruszenie zasa
dy równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Zarzucając powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
z
amawiającemu unieważnienia czynności polegającej na wezwaniu odwołującego w trybie
art. 26 ust. 2f ustawy Pzp do przedłożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w piśmie
z dnia 27 września 2018 r. (nr ZP/1321/18), a ponadto o dopuszczenie i przeprowadzenie
dowodu z akt (dokumentów) postępowania przetargowego przedłożonych przez
zamawiającego, tj.: SIWZ oraz innych dokumentów wskazanych przez odwołującego w treści
odwołania, w celu wykazania okoliczności uzasadniających wniesienie odwołania.

Podnosząc powyższe odwołujący wskazywał, że w Postępowaniu, dla części
pierwszej
– kuchenki wielopaliwowe, zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Według
informacji zamieszczonej przez zamawiającego na stronie internetowej oferta odwołującego
zawiera najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Następnie, w dniu 3 sierpnia 2018 r.
zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał odwołującego
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp. Odwołujący w wymaganym terminie przedłożył wszelkie dokumenty dotyczące
wykonawcy oraz podmiotu na zasoby, którego powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Co więcej zamawiający pozytywnie zweryfikował
przedłożone przez odwołującego dokumenty i oświadczenia, a tym samym uznał,
że wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia. Jednocześnie zamawiający uznał również, że oferta odwołującego spełnia
wszelkie wymagania przedmiotowe określone w SIWZ w stosunku do zaoferowanego przez

niego
przedmiotu zamówienia. W związku z dokonaną pozytywną oceną, zamawiający
w dniu 14 sierpnia 2018 r. poinformował uczestników postępowania o wyborze oferty
najkorzystniejszej,
złożonej przez odwołującego. Z decyzją tą nie zgodził się wykonawca,
który złożył konkurencyjną ofertę w tej części Zamówienia tj.: Allgast R. J.. Zakwestionował
on
czynność zamawiającego poprzez złożenie środków ochrony prawnej i sformułował
zarzuty dotycz
ące niezgodności treści oferty odwołującego z treścią SIWZ, jak również
zarzuty w zakresie polegania o
dwołującego na zasobach podmiotu trzeciego (podnosząc
okoliczność rzekomego wycofania zobowiązania podmiotu trzeciego względem
o
dwołującego). Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 6 września 2018 r. o sygn. akt
KIO 1
715/18 oddaliła wszystkie sformułowane przez ww. wykonawcę zarzuty w stosunku do
oferty o
dwołującego. Izba nakazała jedynie odtajnić dokumenty zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa odwołującego. Co istotne, pomimo dokonania tej czynności przez
zamawiającego, uczestnik tego postępowania, wykonawca Allgast R. J. nie sformułował już
jakichkolwiek zarzut
ów dotyczących oferty odwołującego.
Tym samym, w ocenie odwołującego, w związku z brakiem jakichkolwiek przeszkód
prawnych, w tym braku jakichkolwiek zarzutów konkurencji w stosunku do oferty
o
dwołującego, zamawiający powinien zakończyć przedmiotowe postępowanie i podpisać
umowę z odwołującym. Zamawiający natomiast, podjął po raz kolejny próbę wyeliminowania
o
dwołującego z przedmiotowego postępowania. Pierwsza próba, gdzie zamawiający odrzucił
ofertę odwołującego, okazała się nieskuteczna. Izba wyrokiem z dnia 18 maja 2018 r. (sygn.
akt KIO 862/ 18)
uwzględniła odwołanie złożone przez odwołującego i nakazała
zamawiającemu unieważnić czynność odrzucenia jego oferty. Obecna czynność
zamawiającego,
stanowi
zatem
kolejną
próbę
wyeliminowania
o
dwołującego
z przedmiotowego postępowania, tym razem za pomocą przepisu art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
Zamawiający jako uzasadnienie dla zastosowania tej normy prawnej wskazał,
że „Zamawiający w dniu 04 września 2018 r. otrzymał oryginał pisma zarejestrowanego pod
nr 34715/18 z dnia 04
września 2018 r. od firmy Yongkang Jiedeng Outdoor Products Co.
Ltd; z
którego jednoznacznie wynika, że chiński podmiot wycofuje referencje i środki dla firmy
COBBY Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a, 60- 529 Poznań oraz że ww. firma w sposób
nieuprawniony przesłała katalog chińskiego wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ.
Powyższe uzasadnienie jest nieprawdziwe i sprzeczne z czynnościami, jak i oświadczeniami
zamawiającego. Przedmiotowe pismo - rzekomo pochodzące od podmiotu Yongkang
Jiedeng Outdoor Products Co. Ltd -
było przedmiotem postępowania odwoławczego o sygn.
akt KIO 1715/18. Dodatkowo, kolejne pismo również - rzekomo pochodzące od podmiotu
Yongkang Jiedeng Outdoor Products Co. Ltd -
przedłożył jako dowód w ww. postępowaniu
odwoławczym konkurent odwołującego wykonawca Allgast R. J.. Wówczas zamawiający,

domagając się oddalenia w całości odwołania wykonawcy Allgast R. J., poddał pod
wątpliwość wiarygodność tych dwóch dokumentów (są ze sobą wprost sprzeczne) oraz
uznał, że nie mogą one stanowić podstawy do wykluczenia odwołującego z postępowania.
W dalszej treści odwołania wywodził, że kolejnym dowodem na stronniczość
zamawiającego jest żądanie, nie tylko tzw. podmiotowych dokumentów dotyczących
o
dwołującego oraz podmiotu trzeciego, ale również dokumentów przedmiotowych, o których
mowa w §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zamawiający w treści przedmiotowego wezwania wskazał bowiem, że żąda
ponownego przedłożenia poniższych dokumentów, tj.: „Katalogu lub strony katalogowej
w języku polskim potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania
SOPU wraz z kolorowymi zdjęciami oferowanych wzorów wyrobów. Katalog musi zawierać
szczegółowy opis, dane techniczne, dane producenta oraz typ lub model oferowanego
wyrobu oraz jego numer katalogowy. Oferowany
wyrób musi być w katalogu jednoznacznie
wskazany i zaznaczony w sposób umożliwiający jego bezbłędną identyfikację”. Mając
natomiast na uwadze treść art. 26 ust. 2f ustawy Pzp podkreślić należy, że ustawodawca nie
wymienił w tej normie prawnej dokumentów przedmiotowych. Nadto, ustawodawca nie
odwołał się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ale wprost wskazał, że przepis ten dotyczy
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu łub kryteria selekcji. Tym samym
wezwanie zamawiającego o ponowne przedłożenie dokumentów dotyczących oferowanego
przedmiotu, o których mowa w pkt 6.5 SIWZ, jest pozbawione podstaw prawnych.
Niezależnie od powyższego, odwołujący wskazywał, że zamawiający prowadzi
niniejsze postępowanie z naruszeniem fundamentalnych zasad zawartych w art. 7 ust. 1 i 3
ustawy Pzp,
albowiem ustalił on nierealny termin na złożenie żądanych przez niego
oświadczeń i dokumentów. Zamawiający bowiem przekazał odwołującemu swoje wezwanie
w dniu 27 września 2018 r. o godz. 13:41 - czwartek (pocztą elektroniczną), przy
jednoczesnym wyznaczeniu terminu na złożenie dokumentów do dnia 1 października 2018 r.
(poniedziałek). Zgodnie z żądaniem zamawiającego wszelkie dokumenty i oświadczenia
odw
ołujący winien złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Działanie takie stanowi jaskrawy przejaw intencji zamawiającego, który dąży
do wyeliminowania o
dwołującego z postępowania, ale również na wyjątkowo nieuczciwe
prowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia, które nie mieści się w jakichkolwiek
normach prawnych oraz etycznych i moralnych.
W konkluzji stwierdził, że zamawiający w celu wyeliminowania odwołującego
z postępowania „wykorzystał” normę prawną zawartą w przepisie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Tym samym zamawiający bezprawne intencje próbuje zalegalizować powołując się na ww.
przepis prawny. Niestety zamawiający zapomina przy tym, że zastosowanie ww. przepisu
uzależnione jest od spełnienia kilku niezależnych przesłanek. Powinien bowiem wykazać
niezbędność takiej czynności, a także wykazać, że istnieją podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty, których zamawiający zażądał, nie są już aktualne.

Zamawiający, w dniu 2 października 2018 r. poinformował wykonawców, zgodnie
z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając ich do przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
Do postępowania odwoławczego przystąpił, w dniu 4 października 2018 r.
wykonawca: R. J.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALLGAST R. J. 85-
022 Bydgoszcz, ul.
Gdańska 145
(dalej „przystępujący”), zgłaszając swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Zamawiający na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 r., złożył pisemną
odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o jego oddalenie w całości.
W treści złożonego pisma procesowego podnosił, że w związku z doręczeniem
zamawiającemu orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1715/18,
zamawiający dokonał powtórnie czynności oceny i badania ofert w niniejszym postepowaniu,
w części pierwszej zamówienia. W związku z doręczeniem zamawiającemu pism producenta
oferowanych wyrobów, będącego jednocześnie podmiotem, który udostępnił odwołującemu
swoje zasoby, zamawiający wezwał odwołującego do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. W jego ocenie analiza treści zastosowanego przez zamawiającego przepisu
art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może wezwanie do złożenia
dokumentów wystosować do wykonawców więcej niż jeden raz w trakcie trwania procedury
udzielenia zamówienia i może to uczynić w każdym przypadku gdy uzna, że złożone
wcześniej oświadczenia lub dokumenty straciły swoją aktualność. Podkreślił, że w świetle
korespondencji producenta kuchenek wielopaliwo
wych niniejsze wezwanie okazało się zatem
konieczne i uzasadnione.
Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ,
treścią oferty odwołującego, korespondencją prowadzoną pomiędzy zamawiającym a
odwołującym w postępowaniu, aktami sprawy odwoławczej w sprawie o sygn. akt KIO


1715/18, z
apoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk
stron złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

Izba
ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Jed
nocześnie Izba stwierdziła, że odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie
w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania,
w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący złożył ofertę w niniejszym
postępowaniu, w tym dla części pierwszej zamówienia. Jego oferta oceniona została jako
najkorzystniejsza. Zamawiający, dokonując czynności powtórnego badania i oceny ofert,
wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia oświadczeń
i dokumentów, do złożenia których odwołujący był już wcześniej wzywany i przedłożył je na
wezwanie zamawiającego. Jednocześnie zamawiający wyznaczył w wezwaniu zbyt krótki
termin na złożenie dokumentów, uniemożliwiający w rezultacie ich przedłożenie
zamawiającemu.
Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania
o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia
o zamówieniu, treści SIWZ, treści oferty odwołującego, korespondencji prowadzonej
pomiędzy zamawiającym a odwołującym w postępowaniu oraz pisma procesowego
złożonego przez przystępującego na posiedzeniu. Izba zaliczyła również w poczet materiału
dowodo
wego, jako znane jej z urzędu, akta sprawy odwoławczej o sygn. akt KIO 1715/18
oraz dopuściła dowody złożone przez odwołującego na rozprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.
W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Izba ustaliła, iż przedmiotem postępowania, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale
III SIWZ jest dostawa sprzętu do indywidualnego i zbiorowego żywienia w warunkach
polowych. Zamówienie zostało podzielone na pięć części, w tym część pierwsza zamówienia
obejmowała: kuchenki wielopaliwowe.

Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu, w tym dla części pierwszej zamówienia.
Zamawiający, w toku postępowania, pismem z 3 sierpnia 2018 r., wezwał odwołującego na
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, instrukcji obsługi kuchenki

wielopaliwowej w języku polskim, katalogu lub strony katalogowej w języku polskim,
potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymogi Skróconego Opisu
Przedmiotu Zamówienia (dalej „SOPZ”) wraz z kolorowymi zdjęciami oferowanych wzorów
wyrobów. W odpowiedzi na wezwanie odwołujący przedłożył żądane dokumenty, w tym
między innymi: katalog dla kuchenki wielopaliwowej model BRS-8 (Importer: COBBY
Sp. z o.o.), dokumenty dotyczące podmiotu na zasoby którego powoływał się w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. Yongkang Jiedeng Outdoor
Products C. Ltd. Longshan, Yongkang, Zhejiang, 321300 Chiny.

Zamawiający, pismem z 14 sierpnia 2018 r., poinformował uczestników postępowania
o wyborze oferty najkorzystniejszej
dla części pierwszej, złożonej przez odwołującego.
Z decyzją tą nie zgodził się wykonawca, który złożył konkurencyjną ofertę w tej części
Zamówienia tj.: Allgast R. J., składając odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym
zakwestionował czynność zamawiającego polegającą na wyborze oferty odwołującego, która
jego zdaniem, jest niezgodna z treścią SIWZ. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 6
września 2018 r. o sygn. akt KIO 1715/18 oddaliła zarzuty w stosunku do oferty
odwołującego, nakazując jednocześnie odtajnić dokumenty zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa odwołującego.
Zamawiający, pismem z 27 września 2018 r., na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp,
wezwał odwołującego do: złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego, o których mowa w pkt 6.3. – 6.5., w odniesieniu do podmiotu na którego
zdolnościach polega wykonawca, w przypadku powoływania się na jego zasoby,
z uwzględnieniem postanowień pkt A SIWZ, wymieniając zakres żądanych dokumentów,
których złożenia wymaga od odwołującego. Jako uzasadnienie dla zastosowania tej normy
prawnej wskazał, że „Zamawiający w dniu 04 września 2018 r. otrzymał oryginał pisma
zarejestrowanego pod nr 34715/18 z dnia 04 września 2018 r. od firmy Yongkang Jiedeng
Outdoor Products Co. Ltd; z
którego jednoznacznie wynika, że chiński podmiot wycofuje
referencje i środki dla firmy COBBY Sp. z o.o.”, jak również wskazał, że odwołujący w sposób
nieuprawniony
złożył katalog chińskiego wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ.
Zamawiający wyznaczył termin do złożenia oświadczeń i dokumentów, żądając ich
pr
zedłożenia w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, wyznaczając termin do 1 października 2018 r. (Izba ustaliła, że 27 września
2018 r.
przypadał we czwartek, zaś dzień wskazany jako termin złożenia dokumentów
wypadał w poniedziałek).
Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła
do przekonania, iż sformułowane przez odwołującego zarzuty znajdują oparcie
w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie zasługuje
na uwzględnienie.
Na wstępie, mając na uwadze charakter sporu między stronami, dotyczący
zagadnienia natury prawnej, Izba
pragnie sformułować kilka uwag natury ogólnej.
Podstawą wezwania, skierowanego do odwołującego, do przedłożenia oświadczeń
i złożenia dokumentów był art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jest
to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Tym
samym dla zastosowania tego przepisu ustawy Pzp, konieczne jest zaistnienie
następujących okoliczności: (i) zamawiający może wezwać do złożenia wszystkich lub tylko
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz
(ii) wezwanie dotyczy przedłożenia dokumentów aktualnych, w przypadku jeśli zamawiający
ma uzasadnione przekonanie o nieaktualności dokumentów złożonych przez wykonawcę.
Intencją ustawodawcy, wprowadzenia tego przepisu ustawy, co Izba podkreślała już
we wcześniejszych orzeczeniach (por. wyrok KIO z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt KIO
785/17; wyrok KIO z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt KIO 280/18) była możliwość dokonania
przez zamawiającego oceny sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w oparciu o jak najbardziej aktualne informacje. Intencja ta znalazła
odzwierciedlenie zarówno w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jak też w przepisie art. 24 ust. 12
ustawy Pzp, który daje zamawiającym narzędzia do bieżącej weryfikacji wykonawców w toku
postępowania i w przypadku negatywnego wyniku tejże weryfikacji do zastosowania sankcji
w postaci wykluczenia ich z postępowania. Wskazać należy, że jednym z naczelnych celów
nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. było „zmniejszenie obowiązków formalnych na
etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców
oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej „JEDZ”); obowiązek złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą” (tak uzasadnienie

do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
n
iektórych innych ustaw, Druk 366, http://www.seim.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=366).
Ma to swoje źródło w motywie 84 dyrektywy 2014/24/WE stanowiącym, że wielu
wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców uważa, że jedną z głównych
przeszkód dla ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych są obciążenia administracyjne,
wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń i innych dokumentów
dotyczących kryteriów wykluczenia i klasyfikacji. Ustawodawca unijny, wprowadzając JEDZ,
m
iał na celu uproszczenie procedur. Stąd, w aktualnym stanie prawnym, wykonawca do
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dołącza jedynie aktualne na
dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie wstępne, że nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (lub kryteria selekcji). Dopiero na wezwanie
zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, które to kieruje on na późniejszym etapie
postępowania, do wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawiane są
oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp. Ustawodawca wskazał zatem kiedy i do kogo może być skierowane takie
wezwanie, jako wyjątek od zasady wprowadzając przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp,
pozwalający zamawiającemu na żądanie w dowolnym momencie prowadzonego przez niego
postępowania wszystkich oświadczeń lub dokumentów lub tylko niektórych z nich.
Przydatność przepisu art. 26 ust. 2f ustawy Pzp można w szczególności dostrzec
w przypadku procedur wieloetapowych, albowiem daje on
możliwość wezwania wykonawców
do złożenia oświadczeń lub dokumentów zaraz po otwarciu ofert. Należy jednak podkreślić,
że jego zastosowanie nie jest ograniczone wyłącznie do postępowań wieloetapowych,
ale zamawia
jący może z niego skorzystać we wszystkich trybach, w tym jak w niniejszej
sprawie, w przetargu nieograniczonym.
Należy również zauważyć, że wykładnia językowa art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
przemawia za uznaniem, że żądanie dokumentów podmiotowych na innym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niż to wskazał ustawodawca w treści
art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszczalne jest pod warunkiem, że jest niezbędne do
prawidłowego przebiegu postępowania. Oznacza to, że jego zastosowanie winno ograniczać
się do wyjątkowych, nieprzewidzianych przypadków. Ponadto, w przypadkach, w których
istnieją uzasadnione obawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, przepis daje zamawiającemu możliwość wezwania wykonawcy
do z
łożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Izba zauważa również, że przepis art. 26 ust. 2f odnosi się jedynie do tzw.
dokumentów podmiotowych, czyli potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, ma zatem „węższy” zakres niż art.

26 ust. 1 ustawy Pzp, który obejmuje również dokumenty przedmiotowe. Oznacza to, że na
innym etapie postępowania nie jest możliwe żądanie złożenia przez wykonawcę dokumentów
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ. Katalog dokumentów jakich może
żądać zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub
usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wskazany został z kolei
w §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Przenosząc powyższe rozważania na realia rozpoznawanej sprawy, w ocenie Izby,
zamawiający w sposób nieuprawniony wezwał odwołującego do złożenia, wymienionych
w piśmie z dnia 27 września 2018 r. (znak ZP/1321/18), oświadczeń i dokumentów. Jak już
wcześniej wskazano, dokonując analizy cytowanego przepisu, zamawiający może wezwać
wykonawcę do: (i) złożenia określonych w przepisie oświadczeń lub dokumentów; (ii) wtedy
gdy jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia; (iii) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne. Omawiane przesłanki, w ocenie Izby, nie
zostały spełnione.
Odnosząc się do zakresu żądanych przez zamawiającego dokumentów należy
zwrócić uwagę, iż oprócz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
i
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wezwał odwołującego do
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego, o których mowa w pkt 6.3. – 6.5. SIWZ, wskazując
konieczność złożenia katalogu lub strony katalogowej w języku polskim potwierdzającego,
że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania SOPU. Tymczasem, na co Izba
zwróciła uwagę wcześniej dyspozycją przepisu art. 26 ust. 2f ustawy Pzp nie zostały objęte
tzw. dokumenty przedmiotowe
, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Wezwanie do złożenia
tych dokumentów może nastąpić tylko na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2, ewentualnie
dokumenty te mogą być uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Tym samym
wezwanie zamawiającego w zakresie, w jakim żądał złożenia katalogu lub strony katalogowej
na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania SIWZ nie znajduje oparcia
w treści przepisu. Należy też zauważyć, że dokumenty przedmiotowe zostały już wcześniej
przez odwołującego złożone, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust.
1 ustawy Pzp
i ocenione przez zamawiającego pod kątem zgodności oferowanego
przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. Jak słusznie zauważa również odwołujący,

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt KIO 1715/18)
oddaliła zarzuty formułowane przez przystępującego (odwołujący w sprawie KIO 1715/18)
a odnoszące się do oferowanego przez odwołującego przedmiotu zamówienia (zarzut
dotyczył między innymi niezgodność parametrów zaoferowanej kuchenki BRS-8
z wymaganiami postawionymi przez zamawia
jącego w SIWZ).
W zakresie, w jakim przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może
żądać dokumentów wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia Izba zwraca uwagę, że w omawianym stanie
faktycznym odwołujący został wcześniej wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających
spełnienie przez niego warunków o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W
odpowiedzi na wezwanie dokumenty te przedłożył, a zamawiający dokonał pozytywnej
wer
yfikacji w tym zakresie i w rezultacie dokonał wyboru oferty odwołującego w części
pierwszej
zamówienia. Izba wzięła pod uwagę, że zgodnie z cytowanym wcześniej wyrokiem
Krajowej Izby O
dwoławczej o sygn. akt 1715/18 nakazano zamawiającemu unieważnienie
czy
nności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie tej czynności, jednakże
spowodowane było to uwzględnieniem odwołania w zakresie, w jakim uznano
za nieskuteczne utajnienie oferty przez odwołującego. W zakresie natomiast, w jakim
odwołanie dotyczyło niezgodności treści oferty z treścią SIWZ – Izba w wyroku uznała
zarzuty za nieuzasadnione.
Jak już wcześniej analizowano, przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
pozwala wprawdzie na wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia dokumentów na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jednakże
celem ustawodawcy nie było aby przepis ten interpretować w taki sposób, iż w każdej
sytuacji możliwe jest wielokrotne wzywanie wykonawcy do złożenia tych samych
dokumentów.
Mając natomiast na uwadze przesłankę wskazującą na możliwość wezwania
wykonawcy do złożenia dokumentów w przypadku, gdy zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne należy
zaznaczyć, że dokonując wezwania wykonawcy w tym trybie zamawiający, ale również tylko
wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, winien mieć uzasadnione wątpliwości co do
aktualności przedłożonych wcześniej przez wykonawcę dokumentów. Taką uzasadnioną
wątpliwość, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, może wywołać, np. informacja
pozyskana od innych wykonawców. W niniejszej sprawie zamawiający, powołując się na
informacje uzyskane od podmiotu trzeciego
, iż ten cofa złożone wcześniej oświadczenie
o udostępnieniu zasobów odwołującemu (pismo z 04 września 2018 r. od firmy Yongkang
Jiedeng Outdoor Products Co. Ltd., zarejestrowane pod nr 34715/18
) uznał, iż zachodzą

okoliczności określone w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, albowiem wątpliwa jest aktualność
dokumentów złożonych wcześniej przez odwołującego.
Izba podziela stanowisko zamawiającego, że skutkiem powzięcia takiej wiadomości
od podmiotu trzeciego winna być następnie konieczność dokonania oceny, czy wezwanie
wykonawcy o dokument aktualny jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia. Taka niezbędność natomiast zaistnieje niewątpliwie
wtedy, gdy pojawia się ryzyko udzielenia zamówienia wykonawcy, który w toku postępowania
przestał spełniać warunki udziału w postępowaniu lub zaszły wobec niego przesłanki
wykluczenia. W niniejszej sprawie należało zatem poddać ocenie czy w niniejszym stanie
faktycznym istniały podstawy dla zastosowania art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, a tym samym
wezwania od
wołującego do złożenia dokumentów podmiotowych, które wprawdzie zostały
wcześniej złożone w postępowaniu, ale w ocenie zamawiającego przestał być aktualne
a odnoszących się do podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołał się odwołujący
wykazując warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. W tym zakresie Izba wzięła pod
uwagę fakt, iż podmiot trzeci kierował swoje oświadczenia, początkowo o treści: „firma pod
nazwą COBBY z Polski nie jest naszym klientem i zleceniobiorcą naszych produktów BRS-8”
(pismo z dnia 15 sierpnia 2018 r.)
a następnie stwierdzające, że „Pragniemy poinformować
Państwa, że z dniem dzisiejszym zmieniamy nasze referencje i środki dla Cobby Co. Ltd. co
do wypełnienia zamówienia kuchenek na różne paliwa BRS-8. W tym samym czasie, zgodnie
z art. 22a pkt 6 polskiego prawa dot. zamówień publicznych, wzywamy 4 Regionalną Bazę
Logistyczną do wezwania Cobby Co. Ltd. aby zastąpiła nasze zobowiązanie inną jednostką,
na jakiej Cobby Co. Ltd. może polegać” (pismo z dnia 21 sierpnia 2018 r.) do zamawiającego
(zauważenia też wymaga, że zamawiający treść oświadczenia podmiotu trzeciego
datowanego na 21 sierpnia 2018 r. otrzymał za pośrednictwem przystępującego – pismo
przystępującego z dnia 16 sierpnia 2018 r.). Tymczasem, jak stwierdził odwołujący na
rozprawie nigdy nie był on adresatem takiego oświadczenia, kierowanego do niego.
Wskazywał jednocześnie, że z podmiotem tym zawarł umowę o współpracy (zastrzeżona
jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego), która to nie została przez podmiot trzeci
wypowiedziana. Biorąc pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy, jak też przedłożone
dokumenty Izba wskazuje, co następuje. Nie ulega wątpliwości, iż zobowiązanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp stanowi oświadczenie woli podmiotu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej „KC” (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.). Tym samym do powyższego zobowiązania, w związku z treścią art. 14
ustawy Pzp, należy stosować wprost przepisy tytułu IV KC, regulującego dokonywanie
czynności prawnych. W ocenie Izby zobowiązanie podmiotu trzeciego Yongkang Jiedeng
Outdoor Products C. Ltd. Longshan, Yongkang, Zhejiang, 321300 Chiny zostało skierowane

do odwołującego i dotyczy przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
. Odwołujący przedłożył również umowę zawartą z podmiotem trzecim
potwierdzającą, że w zakresie objętym niniejszym postępowaniem podejmują one
współpracę (tajemnica przedsiębiorstwa). Odwołujący, na wezwanie zamawiającego w trybie
art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złożył oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez
niego warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, również w odniesieniu
do podmiotu trzeciego. Co więcej zamawiający dokonał ich pozytywnej weryfikacji, nie
„zareagował” również w żaden sposób na przedmiotowe pismo od dnia 21 sierpnia br.
Zamaw
iający zmienił swoje stanowisko gdyż, jak stwierdził, w związku z wyrokiem Izby
(sygn. akt KIO 1715/18) dokonał powtórnej czynności oceny ofert w postępowaniu uznając,
że zobowiązanie podmiotu trzeciego, udostępniającego swoje zasoby odwołującemu,
przestało być aktualne. Dla przedmiotowego rozstrzygnięcia, tj. czy doszło do naruszenia
przez z
amawiającego art. 26 ust. 2f ustawy Pzp istotne jest ustalenie, jakie znaczenie dla
złożonego wobec odwołującego przez podmiot trzeci zobowiązania mają przekazane
zamawiającemu pisma Yongkang Jiedeng Outdoor Products C. Ltd. Longshan, Yongkang,
Zhejiang, 321300 Chiny z dnia 15 sierpnia 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r. W ocenie Izby
zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia swoich zasobów odwołującemu ma
niewątpliwie charakter prawno-kształtujący i stanowi oświadczenie woli skierowane do
określonego podmiotu nakierowane na wywołanie określonych skutków prawnych. Zgodnie z
art. 56 KC
czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które
wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. W tym zakresie
za zasadniczy skutek złożonego zobowiązania należy uznać fakt wykazania w ramach
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełnienia przez
o
dwołującego warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej wiedzy
i doświadczenia, który to skutek wynika wprost z art. 56 KC, w związku z art. 26 ust. 2b
ustawy Pz
p. Nie ulega również wątpliwości, iż w oparciu o art. 61 zdanie drugie KC
odwołanie takiego oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie
z oświadczeniem woli lub wcześniej. W ramach przedmiotowego stanu faktycznego brak jest
dowodów na istnienie powyższej okoliczności. Jak wskazano wcześniej pisma Yongkang
Jiedeng Outdoor Products C. Ltd. Longshan, Yongkang, Zhejiang, 321300 Chiny
z 15 sierpnia 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r. adresowane były do zaamwiajacego a nie do
podmiotu, który był adresatem oświadczenia woli zawartego w zobowiązaniu. Nie istnieje
również dowód, iż zawarta umowa o współpracy pomiędzy odwołującym a Yongkang Jiedeng
Outdoor Products C. Ltd. Longshan, Yongkang, Zhejiang, 321300 Chiny przestała wiązać jej
strony.

Tym samym I
zba uznała, iż wezwanie odwołującego do złożenia dokumentów
na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, które to w razie ich niezłożenia mogło skutkować
wykluczeniem odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, było
czynnością nie znajdującą podstaw w obowiązujących przepisach.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez wezwanie
odwołującego do złożenia oświadczeń i dokumentów i wyznaczenie w wezwaniu terminu
nierealnego, Izba również ten zarzut uznała za zasadny. Wprawdzie przepis art. 26 ust. 2f nie
wskazuje minimalnego terminu
, jaki winien zamawiający wyznaczyć wykonawcy na złożenie
dokumentów, można tutaj posiłkować się terminem odpowiednio z art. 26 ust. 1 lub art. 26
ust. 2 ustawy Pzp,
w zależności od wartości zamówienia, czyli 10 albo 5 dni. Zamawiający
może te terminy skrócić, jeżeli wezwanie dotyczy dokumentu, którego pozyskanie jest
możliwe w czasie krótszym. Wykonawca, w takim przypadku, może z kolei zwrócić się do
zamawiającego z prośbą o wydłużenie wyznaczonego mu terminu. Za aktualne, na gruncie
tego przepisu, należy uznać orzeczenia wydane w odniesieniu do terminu składania
dokumentów na wezwanie, kierowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w których Izba
zwracała wielokrotnie uwagę, że termin wyznaczany przez zamawiającego w wezwaniu
winien być adekwatny do okoliczności tj. uwzględniać realną możliwość przekazania
uzupełnionych dokumentów przez wezwanego wykonawcę (tak wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 28 grudnia 2012 r., sygn. akt KIO 2766/12) w którym wskazano,
że odmiennie niż ma to miejsce w przypadku terminu składania ofert, termin na uzupełnienie
dokumentów jest wyznaczany przez zamawiającego odrębnie dla poszczególnych
wykonawców. Zakreślony termin powinien być adekwatny do okoliczności, tj. uwzględniać
realną możliwość przekazania uzupełnionych dokumentów przez wezwanego wykonawcę.
Ma na to wpływ nie tylko odległość między siedzibą zamawiającego i wykonawcy, ale przede
wszystkim rodzaj dokumentu i charakter braków podlegających uzupełnieniu.
W niniejszym stanie faktycznym
zamawiający wezwał odwołującego do złożenia
szeregu dokumentów pochodzących od podmiotu trzeciego, w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, z siedzibą w Chinach. Należy podzielić stanowisko
odwo
łującego, że we wskazanym terminie tj. 3 dni od daty wezwania, nie jest możliwe
zwrócenie się do podmiotu trzeciego o wskazane dokumenty, ich pozyskanie ze stosownych
organów i urzędów, następnie dokonanie tłumaczenia na język polski i ich złożenie
zamawia
jącemu. Wskazanie terminu nierealnego pozbawiło de facto odwołującego
możliwości zadośćuczynienia wezwaniu zamawiającego. Odwołujący wyjaśnił również, że nie
zwracał się do zamawiającego o przedłużenie wyznaczonego terminu stojąc na stanowisku,
że wezwanie w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jest nieuprawnione.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenia zarzutów wskazanych
w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza
normy prawnej wy
rażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),
w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1.


Przewodniczący:


………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie