eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1993/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-10-29
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1993/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
15 października 2018 r. i 24 października 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
1 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie NTT
System S.A., ul. Trakt Brzeski 89, 05-
077 Zakręt oraz Centrum Udostępniania
Dokumentów Sp. z o.o., ul. Farbiarska 7A, 02-862 Warszawa,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

przy udziale wykonawcy IBM Polska Sp. z o.
o., ul. Krakowiaków 32, 02-255 Warszawa
,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:
1.
oddala odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie NTT System S.A., ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Zakręt oraz Centrum
Udostępniania Dokumentów Sp. z o.o., ul. Farbiarska 7A, 02-862 Warszawa
, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie NTT System S.A., ul. Trakt Brzeski 89,
05-
077 Zakręt oraz Centrum Udostępniania Dokumentów Sp. z o.o.,
ul. Farbiarska 7A, 02-862 Warszawa
,
tytułem wpisu od odwołania,

KIO 1993/18

2.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie NTT System
S.A., ul. Trakt Brzeski 89, 05-
077 Zakręt oraz Centrum Udostępniania
Dokumentów Sp. z o.o., ul. Farbiarska 7A, 02-862 Warszawa
, na rzecz
zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748
Warszawa

, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy),
tytułem zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………

Sygn. akt KIO 1993/18

UZASADNIENIE


Zamawiający - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.

„Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego
Mainframe”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 16 marca 2018 r., nr 2018/S 053-117548
. Pismem z dnia 19 września
2018 r. zamawiający zawiadomił o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy IBM
Polska Sp. z o.o.

W dniu 1 października 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: NTT
System S.A., ul. Trakt Brzeski 89, 05-
077 Zakręt oraz Centrum Udostępniania Dokumentów
Sp. z o.o., ul. Farbiarska 7A, 02-862 Warszawa,
(dalej: „NTT” lub „odwołujący”), w którym
odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) a
rt. 89 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
2) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 16 albo pkt 17

ustawy Pzp,
KIO 1993/18

3) art. 90 ust. 3

ustawy Pzp,
4) art. 8

ustawy Pzp,
5) art. 9 ust. 2

ustawy Pzp.
W szczególności odwołujący zakwestionował wybór jako najkorzystniejszej oferty IBM
Polska Sp. z o.o. i podniósł następujące kwestie:
I.
Tajemnica przedsiębiorstwa
„Odwołujący ma podstawy by sądzić, iż IBM powołał się na usługi oraz dostawy
świadczone na rzecz PKO BP S.A, i że dokumenty te zostały utajnione z powołaniem
się na tajemnicę przedsiębiorstwa. PKO BP S.A. jest podmiotem podlegającym
ustawie o dostępie do informacji publicznej i informacja o usługach świadczonych na
rzecz t
ego Banku nie może być utajniona”.
II.
Rażąco niska cena
1.
„Oferta IBM zawiera rażąco niską cenę, a zatem powinna być odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 90 ust. 3 Pzp.
2.
W styczniu 2018r. Zamawiający zawarł z IBM umowę o podobnym, nieco
mniejszym zakres
ie jak przedmiot zamówienia zdefiniowany w niniejszym
Postępowaniu.
a.
Jak już wspomniano, zakres obowiązków wykonawcy wybranego w toku
Postępowania będzie większy, większe są ryzyka i też kary umowne.
b.
Dla ustalenia „wspólnego mianownika” obu cen IBM (tj. ze stycznia i z
czerwca br.) należy przyjąć stawki miesięczne za „całą” usługę.


IBM w umowie z 2 stycznia 2018r. zawartej z ZUS wycenił swą usługę na
1.243.902,-
zł + VAT miesięcznie.


IBM w czerwcu 2018r. podobną usługę o nieco większym zakresie wycenił
na 600,000,-
zł + VAT miesięcznie.
c. P
odobnie rzecz się ma ze wskazaną stawką godzinową:


Na potrzeby Postępowania stawka godzinowa została określona na 500,- zł
+ VAT,
w tym samym czasie dla zamawiającego publicznego innego niż ZUS
stawka godzinowa wynosi 2.500,-
zł - okoliczność ta udowadnia, że cena jest
rażąco niska, ale jednocześnie potwierdza słuszność zarzutu nieuczciwej
konkurencji.


Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia usługa ma być świadczona 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (system 24/7). W ofercie wskazana
jest stawka godzinowa 500 zł (osobogodzina). Przyjmując, iż miesiąc to 30
dni otrzymujemy 720 godzin pracy w miesiącu (przez cały czas przynajmniej
jeden administrator musi być dostępny dla realizacji umowy, w praktyce musi
być więcej osób z takimi kwalifikacjami), czyli otrzymujemy wynik 72Oh x
KIO 1993/18

500zł = 360.000 zł.


SIWZ wskazuje, iż w siedzibie ZUS muszą być stale dwie osoby przez 11
godzin dziennie, co daje dodatkowo 126.650,-
zł - wynika to z przemnożenia
11 godzin/dziennie x 23 dn
i (przyjęto w dni robocze), czyli otrzymujemy 253
osobogodziny x 500,-
zł (stawka godzinowa) = 126.500 zł
d.
IBM wskazał w ofercie, iż w zakresie systemu ADABAS administratorzy zostali
„udostępnieni” przez osoby trzecie.


Jeden administrator jest „udostępniony” przez firmę brytyjską a dwóch
administratorów IBM pozyskał z rynku krajowego.


Odwołujący zna bardzo dobrze polski rynek usług mainframe i z dużym
stopniem prawdopodobieństwa jest w stanie wytypować kogo wskazał IBM
dla świadczenia usługi dla ZUS. Odwołujący przypuszcza, iż żaden z
polskich administratorów nie mieszka na stałe w Warszawie, co ma znaczny
wpływ na koszty i możliwość wykonania usługi. Odwołujący przypuszcza, iż
jeden z nich pochodzi z Opola i na stałe pracuje we Wrocławiu a drugi
mieszka w Stalowej Woli.


Zatrudnienie tych specjalistów to koszt wyższy niż podane przez IBM 500,- zł
a przynajmniej jeden z nich musi być „dostępny w systemie 7/24, co podnosi
koszt zatrudnienia o co najmniej 100,-
zł na godzinę - skoro w miesiącu jest
720 godzi
n, to koszt dodatkowy wyniesie nie mniej niż 72.000,- zł.
e.
Administratorzy CICS także generują dodatkowe koszty (analogicznie jak w
przypadku ADABA
S), które można oszacować analogicznie jak wyżej na
72.000,-
zł miesięcznie.
f.
Podsumowując koszty te to co najmniej 630.500,- zł.
3.
Jak widać samo proste porównanie wykazuje, iż koszty są faktycznie wyższe co
wskazuje na rażąco niską cenę w ofercie IBM. W analizie szczegółowej
należałoby wykazać koszty i zyski pięciu spółek zaangażowanych przez IBM w
Postępowanie a z których każda ma inne koszty ogólne, inną politykę kosztową,
kadrową, działa w różnym otoczeniu biznesowym. Mowa tu o:
a. IBM Polska,
b. IBM UK
c. IBM Global Services,
d. IBM Poland Services,
e. Manpower sp. z o.o.
4.
Odnosząc się do wcześniejszych argumentów, nie ma jakichkolwiek podstaw do
przyjęcia, iż koszt wykonania usługi pomiędzy styczniem a czerwcem 2018r.
spadł o 50%. Wszystkie uwarunkowania rynkowe w zakresie kosztów w ciągu
KIO 1993/18

ostatnich kilku miesięcy nie spadły, co dowodzi, że cena zaproponowana przez
IBM jest rażąca niska. Co więcej zaangażowanie pięciu firm na potrzeby realizacji
zamówienia generuje koszty i na pewno ich nie obniża.
5.
Dodatkowo należy wskazać, iż IBM był wzywany do wyjaśnień w zakresie rażąco
niskiej ceny. Trudno wyobrazić sobie argumenty, które mogą racjonalnie wskazać
na brak przesłanki do odrzucenia z powodu rażąco niskiej ceny.
W okolicznościach niniejszej sprawy, oferta winna być odrzucona na podstawie
art 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.
6. W tych oko
licznościach złożenie oferty przez IBM i jej treść (co do ceny i sposobu
wykonania oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu) należy uznać za
czyn nieuczciwej konkurencji
”.
III. Wykluczenie IBM z powodu polisy
a.
„IBM nie wykazał, iż polisa obejmuje swoim działaniem terytorium
Rzeczpospolitej.
b.
IBM nie wykazał, iż jest objęty ochroną ubezpieczeniową wynikającą z tej polisy.


Co do zasady podmiotem ubezpieczonym jest IBM World Trade - IBM nie
wykazał, iż rozszerzenia zawarte w polisie obejmują IBM Polska sp. z o.o.
w związku z Postępowaniem i realizacją zamówienia,


Ubezpieczenie obejmuje wszystkie działalności IBM World Trade, wymóg
SIWZ dotyczył ubezpieczenie „działalności związanej z przedmiotem
zamówienia” - czyli szeroko rozumianych usług specjalistycznych i na pewno
nie jest to tożsame z produkcją sprzętu czy oprogramowania.
c.
IBM nie wykazał, iż faktycznie suma gwarancyjna wynosi 20.000.000,- zł.


Z treści polisy wynika, iż obejmuje ona wiele podmiotów a zatem wypłata
odszkodowania mogła mieć miejsce co obniżyłoby sumę gwarancyjną,


Innymi słowy wskazane limity mogły zostać zmniejszone o kwotę
wypłaconych odszkodowań.
d.
Polisa jest sporządzona w języku obcym - IBM przedstawił tłumaczenie, które jest
wadliwe, gdyż nie oddaje wiernie treści polisy.
e. Polisa wystawiona jest na wzorcowych drukach ubezpieczeniowych firmy
ACORD. Przedstawiona polisa nie jest zgodna z drukami ACORD publicznie
dostępnymi w internecie:
http://www.acords.com/ACORD%20Forms/101.pdf
”.
IV. Wykluczenie IBM z powodu niewykazania zdo
lności technicznej.
„Wskazane przez IBM umowy nie mogą być uznane za dowodzące spełniania
warunków opisanych w SIWZ, gdyż:
KIO 1993/18

a.
IBM powołał się na umowę, gdzie większą część wynagrodzenia stanowiła opłata
licencyjna za prawo do korzystania z programu komputerowego,
nie została
wykazana wartość świadczonej usługi.
b.
IBM powołał się na umowy, które nie obejmują usługi „utrzymania systemu
informatycznego” a umowy te dotyczą usługi „wsparcia” - czyli doraźnego działania
w razie problemu na wezwanie.
c.
Umowa mająca wykazać dostępności systemu na poziomie co najmniej 99% nie
jest umową na utrzymanie systemu z zapewnieniem takiej dostępności a umową
na udzielenie licencji na program komputerowy, która umożliwia zapewnienie takiej
dostępności”.
V.
Wadliwa punktacja oferty odwołującego w zakresie potencjału kadrowego
„Z analizy protokołu postępowania wynika, iż Odwołujący nie otrzymał punktów za
usługi potwierdzone referencją na stronie 205 oferty (informacja stanowiąca
tajemnicę przedsiębiorstwa - informacja została zastrzeżona w ofercie).
a.
ZUS powinien przyznać maksymalną ilość punktów za te usługi.
b.
Osoby wskazane przez Odwołującego mają doświadczenia w zakresie opisanym
przez Zamawiającego - co zostało wykazane w sposób zgodny z postanowieniami
pkt 7.3.4. SIWZ i Pzp.
c.
Odwołujący spełnił wszystkie wymagania o charakterze formalnym koniecznym
do uzyskania punkt
ów w tym kryterium i zaniechanie Zamawiającego jest w tym
przypadku szczególnie dotkliwe dla Odwołującego”.
VI. Wadliwa punktacja oferty IBM
w zakresie potencjału kadrowego
„Z analizy protokołu postępowania i oferty IBM wynika, iż punktacja dla IBM została
zawyżona w tym kryterium.
a.
Umowy, na które wskazał IBM nie obejmowały administrowania a jedynie
wsparcie -
zakres świadczonej usługi był inny niż zakres za który przyznawano
punkt
y. Z treści wskazanych umów wynika, że ich przedmiotem nie były usługi
administrowania.
b.
ZUS wadliwie ustalił punktowany okres doświadczenia zawodowego.
c.
IBM wadliwie udokumentował doświadczenie personelu dla zasobów
udostępnionych przez podmioty trzecie - w ofercie brak (wedle wiedzy
Odwołującego) dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ - dokumenty te nie
podlegają uzupełnieniu. W ocenie Odwołującego dla tych osób powinno być
przyznane po 0 pkt
”.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1. u
nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2. u
jawnienia dokumentów niezasadnie utajnionych ze względu na rzekomą tajemnicę
KIO 1993/18

przedsiębiorstwa, tj. wszystkich dokumentów odnoszących się lub wytworzonych przez
PKO BP S.A.,
3. p
owtórzenie czynności badania i oceny ofert,
4.
wykluczenia z postępowania IBM i odrzucenia oferty IBM,
5. dokonania ponownej oceny ofert i wyboru oferty o
dwołującego.

Pismami z dnia
4 października 2018 r.:
1)
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Asseco Data Systems S.A.,
ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia oraz Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 21, 35-322
Rzeszów zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego (dalej: „przystępujący Asseco”),
2) wykonawca IBM Polska Sp.
z o.o., ul. Krakowiaków 32, 02-255 Warszawa, zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego (dalej:
„przystępujący IBM”).

Pismem z dnia
12 października 2018 r. przystępujący Asseco wycofał swoje przystąpienie.

Izba stwierdzi
ła, że przystąpienie wykonawcy IBM zostało dokonane skutecznie.

W dniu
15 października 2018 r. odwołujący złożył pismo procesowe, w którym
wskazał w szczególności: „Należy podkreślić, iż PKO ze względu na strukturę własnościową
jest podmiotem
podlegającym ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2018 r. Dz.U. z2018r.poz. 1330-
dalej: „udip”).
W uproszczeniu, obowiązek stosowania udip przez PKO wynika z faktu, iż jednym
akcjonariuszy
jest
Ska
rb Państwa, który posiada niemal 30% akcji (źródło:
http://www.nrsp.gov,pl/pl/media/aktualnosci/30370,Skarb-Panstwa-dokanitalizowal-BGK-na
potrzeby-lnwestycji-Polskich.html)
. W konsekwencji PKO gospodaruje majątkiem Skarbu
Państwa a zatem PKO gospodaruje majątkiem Skarbu Państwa. Tym samym, zgodnie z art.
2 ust. 1 udip każdemu przysługuje prawo do tej informacji publicznej - ustawa ta precyzuje i
zapewnia realizację wyrażonego w art. 61 ust. 1 prawa „ ...do uzyskiwania informacji o
działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to
obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego
i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem
Skarbu Państwa.” Tym samym, skoro prawo zapewnia jawność informacji w zakresie
działania PKO, to nawet jeśli w umowie zawartej z IBM istnieją klauzule o zachowaniu jej w
poufności, to jako sprzeczne z prawem nie mogą być egzekwowane. Warto dodać, iż już w
KIO 1993/18

2008r. Sąd powszechny przesądził o tym, iż PKO ma obowiązek udostępniać dokumenty
zawierające informacje publiczne. (…)
Odwołujący podtrzymuje swoje twierdzenia wyrażone w odwołaniu. Oferta IBM
zawiera rażąco niską cenę, a zatem powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
i 90 ust. 3 Pzp.
(…)
IBM złożył dokument opisany jako: Certificate ofliability Insurance datowany na 15
maja 2016r. -
dalej: „Certyfikat”. Co zostało przetłumaczone jako Zaświadczenie o
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Tłumaczenie Certyfikatu jest wadliwe. (…)
Wadliwe tłumaczenie wywołuje skutek w postaci co najmniej naruszenie § 16 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) - zgodnie z którym dokumenty sporządzone w
języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Skoro tłumaczenie jest
wadliwe, to uznać należy, iż warunek nie został wykazany.

Certyfikat stanowi, iż został
wystawiony jedynie do celów informacyjnych i nie skutkuje nadaniem żadnych praw jego
posiadaczowi. Certyfikat wskazuje posiadacza (ang. certyfikate holder) - posiadaczem
Certyfikatu jest IBM Polska sp.
z o.o. Tym samym z treści Certyfikatu wynika, iż IBM nie
może wywodzić jakichkolwiek praw z Certyfikatu. IBM w tłumaczeniu użył określenia
właściciel zaświadczenia.

Data wystawienie certyfikatu oznaczona w górnym prawym rogu to
15 maja 2016r.
a.
Na drugiej stronie Certyfikatu poinformowano, iż „data wejścia w życie” jest „różna
(zobacz poprzednia strona)”
b. Na tej poprzedniej stronie, czyli na stronie pierwszej Certyfikatu wskazano dla
ubezpieczenia obej
mującego - wedle Certyfikatu - Ogólną odpowiedzialność
związaną z prowadzeniem działalności -datę wejścia w życie polisy 21 maj 2018r.
Nie ma wątpliwości, iż Certyfikat wskazuje ubezpieczonego. Ubezpieczonym jest
International Bussines Machines Corp. z siedzibą w Armonk w USA oraz spółki, w których
posiada większościowy udział lub które są kontrolowane przez Ubezpieczonego.
a.
IBM Polska sp. z o.o. jest spółką kapitałową prawa polskiego a zatem ma wszelkie
atrybuty osoby prawnej.
b. Z KRS - w aktach sprawy -
a w szczególności z wpisów w Rubryce 7 i Rubryce 8 wynika
iż:


IBM Polska sp. z o.o. powstał w 1991r.


Jedynym udziałowcem jest IBM Central And Eastern Europę B.Y.


IBM Central And Eastern Europę B.V. posiada wszystkie udziały IBM Polska
sp. z o.o.
c. Z KRS nie wynika aby Interna
tional Bussines Machines Corp. z siedzibą w Armonk w
KIO 1993/18

USA miał większościowy udział w IBM Polska sp. z o.o. lub żeby kontrolował IBM Polska
sp. z o.o. a zatem IBM Polska nie jest objęty ubezpieczeniem wskazanym w
Certyfikacie.
(…) Certyfikat, zawiera informację wyróżnioną jako „ważną” (ang. important) - wskazującą
jednoznacznie, że w przypadku, gdy posiadacz Certyfikatu jest dodatkowym ubezpieczonym,
polisa m.in. musi zawierać stosowne potwierdzenia (czyli wskazywać dodatkowo
ubezpieczonego), gdyż Certyfikat nie przekazuje posiadaczowi certyfikatu żadnych praw.
IBM nie przedstawił polisy zawierającej takich potwierdzeń, a zatem nie wykazał, iż polisa
wystawiona na International Bussines Machines Corp. dotyczy także IBM Polska sp. z o.o.

Certyfikat, zawiera wp
rawdzie oświadczenie (druga strona), iż IBM jest wymieniony jako
dodatkowy ubezpieczony polisie ubezpieczenia ogólnego (Commercial General Liability
Insurance Policy) wystawionej w Stanach Zjednoczonych, ale wyłącznie w zakresie
przysługujących im praw (to the extent the interests may appear). Wskazane jest zatem
ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, czego SIWZ nie dopuszczała. Wskazać też
należy, iż jest to tzw. klauzula ATIMA powszechna w krajach anglosaskich i praktycznie
niestosowana w systemi
e prawa kontynentalnego. Jej istota polega na tym, że ochrona
ubezpieczeniowa przysługuje dodatkowo ubezpieczonym jeżeli odpowiedzialność pojawiła
się w związku z działaniami ubezpieczonego. Innymi słowy International Bussines Machines
Corp. musiałby uczestniczyć w realizacji zamówienia, a skoro nie uczestniczy to IBM nie
może się skutecznie powoływać na to ubezpieczenie. (…)

IBM powołał się na umowę z 30 grudnia 2013r zawartą z Ministerstwem
Sprawiedliwości - lwia część ceny przypada na opłaty licencyjne. (...) Z treści umowy wynika,
iż przedmiotem świadczenia nie jest utrzymanie systemu - można jedynie mówić o wsparciu,
gdyż specjaliści reagują dopiero „na wezwanie” i nie odpowiadają za utratę danych. Na
marginesie warto zauważyć, iż skoro IBM miał obsługiwać zgłoszenia i problemy programu
(tak pkt IV strona 16) to jest to klasyczne usuwanie wad -
tak jak to się działoby w przypadku
gwarancji jakości. (…) Nie można też ustalić jaka była wartość usług - MS kupił 880 godzin
usługi ale nie jest wiadomym ile godzin zostało wykorzystanych i nie jest wiadomym jak była
wartość tej usługi - nie jest ona oddzielnie wyceniona. (…) IBM powołuje się też na umowę
zawartą z ZUS 31 grudnia 2014r. nr ZUS 8000049268 IBM: P20003S.

Przedmiotem umowy
było dostarczenie licencji wraz ze wsparciem (a nie utrzymaniem). (…) Także w tym
przypadku przedmiotem świadczenia nie jest utrzymanie systemu, nie można w ogóle
wykazać, iż IBM zapewnił dostępność do systemu na poziomie co najmniej 99% i nie można
wykazać wartości tej usługi. (…)

Pismem z dnia 15 października 2018 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
w której podniósł w szczególności, że zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ustawy Pzp
KIO 1993/18

(tajemnica przedsiębiorstwa) jest spóźniony, natomiast zarzut dotyczący art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp jest przedwczesny, ponieważ zamawiający w niniejszym postępowaniu nie
korzystał jeszcze z możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto odnosząc się do kwestii
rażąco niskiej ceny zamawiający stwierdził, co następuje: „W kwestii przywołanej przez
Odwołującego umowy z 2 stycznia 2018 r. nr 1063769(ZUS) / P2S003S (IBM) - dalej
„Umowa", należy w pierwszej kolejności przedstawić okoliczności, w jakich została ona
zawarta. W
2017 r. Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie na Udzielenie uprawnień licencyjnych do oprogramowania systemowego
środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia (nr referencyjny: TZ/271/75/17) -
zamieszczając ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE, nr 2017/S 211-437782. Elementem
tego postępowania było świadczenie Usług Ciągłości Działania. W wyznaczonym terminie
składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający
zobligowany był do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
Po unieważnieniu postępowania oznaczonego nr TZ/271/75/17, Zamawiający w dniu 22
grudnia 2017 r. wszczął postępowanie w trybie wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp pn.: „Udzielenie uprawień licencyjnych na oprogramowanie systemowe
środowiska Mainframe oraz świadczenie Usług Wsparcia, Usług Ciągłości Działania i Usług
Dodatkowych", oznaczone nr referencyjnym: TZ/271/91/17. Negocjacje prowadzone w trybie
art. 67 ust. 1 pkt 4 u
stawy Pzp, z Wykonawcą IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nie doprowadziły do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji
pierwotne postępowanie, które było prowadzone wcześnie w trybie przetargu
nieograniczonego, a następnie w trybie wolnej ręki musiało zostać „podzielone", tak żeby
Zamawiający nie został z dniem 1 stycznia 2018 r. pozbawiony Usług Ciągłości Działania.
Powodem podziału ww. zamówienia była podstawa prawna do zawarcia umowy na Usługi
Ciągłości Działania w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, a pozostałych uprawnień
licencyjnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
W konsekwencji Zamawiający
z końcem roku 2017 r., kiedy miały miejsce negocjacje, stanął przed koniecznością
udzielenia w trybie
art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamówienia w zakresie tych elementów,
które składały się na Usługę Ciągłości Działania. Powyższe okoliczności powodują, że cena
zaoferowana wówczas przez IBM Polska, a cena podana w obecnym Postępowaniu, nie
mogą być ze sobą porównywane. Różnica pomiędzy tymi cenami w żaden sposób nie może
też świadczyć o rażącym zaniżeniu ceny oferty złożonej w obecnym Postępowaniu. Już sam
fakt zawierania Umowy w trybie wolnej ręki, gdzie IBM Polska nie musiał mierzyć się z
konkurencją, jak również sytuacja, w której znalazł się wówczas Zamawiający, który w
ostatnich dniach 2017 r. musiał doprowadzić negocjacje do pozytywnego końca, dawała IBM
Polska silniejszą pozycję w zakresie wyceny zamawianych usług. Odwołujący pomija
KIO 1993/18

również fakt, że Umowa została pierwotnie zawarta na bardzo krótki okres tj. okres 3
miesięcy. Oczywistym jest, że wycena usług na okres 3 miesięcy może być wyższa niż
wycena usług, które w tym Postępowaniu mają być świadczone przez okres 36 miesięcy.

W kon
sekwencji porównywanie ceny z Umowy, z ceną oferty złożonej w diametralnie
odmiennych okolicznościach, w szczególności w Postępowaniu prowadzonym w trybie
konkurencyjnym, nie stanowi podstawy do wniosku, że obecnie zaoferowana cena jest
nierynkowa oraz, że nie jest możliwe za tą cenę należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Odwołujący pomija także to, że z uwagi na czas trwania Postępowania w 2018 r., Umowa
musiała być dwukrotnie aneksowana. Pierwotna cena za jeden miesiąc świadczenia Usług
Ciągłości Działania, tj. wskazywana przez Odwołującego kwota 1.243.902,44 zł netto,
została aneksem z dnia 28 marca 2018 r., zawartym na 4 miesiące, obniżona do kwoty
955.284,55 zł netto, zaś aneksem z dnia 25 lipca 2018 r., zawartym na kolejne 4 miesiące,
obniżona do kwoty 606.160,00 zł netto. Obecnie obowiązująca cena z Umowy, na którą
powołuje się Odwołujący jest tożsama z ceną zaoferowaną w Postępowaniu. Potwierdza to
dodatkowo realność ceny oferty, gdyż za tą samą cenę usługi są już faktycznie realizowane
na rzecz Za
mawiającego i jest to wykonywane w sposób należyty. (…)
Bezpodstawne, a co najmniej niezrozumiałe jest twierdzenie, że „na potrzeby
Postępowania stawka godzinowa została określona na 500 zł + VAT". Nie wiadomo, z czego
Odwołujący wywodzi, że stawka godzinowa w ofercie IBM Polska dla wszystkich usług
wynosi 500 zł + VAT. Jest to własne założenie Odwołującego przyjęte dla z góry przyjętej
tezy o rażąco niskiej cenie. Na wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy składa
się wynagrodzenie za Usługi Ciągłości Działania, dalej „UCD” oraz wynagrodzenie za Usługi
Dodatkowe, dalej „UD”. Rozróżnienie to jest istotne, gdyż są to odrębne rodzaje usług, dla
których Zamawiający przewidział odmienne zasady rozliczania. (…) W ramach
wynagrodzenia za UCD Zamawiający w ogóle nie wymagał wyceny za jedną godzinę
świadczenia usług. W ramach UCD Zamawiający zamawia usługę, a nie ilość godzin pracy i
konsekwentnie płaci za efekt w postaci zapewnienia dostępności metryk oraz zachowanie
wymaganego poziomu dostępności 99,6% (SLA). W ramach UCD Zamawiający nie płaci
więc za liczbę roboczogodzin. Widoczna jest w tym zakresie pierwsza manipulacja
Odwołującego, który dla kwestionowania wyceny UCD przyjmuje rozliczenie godzinowe,
które w ogóle nie odnosi się do UCD, w tym przyjmuje dowolnie liczbę godzin, tj. 720.
Przywoływana przez Odwołującego stawka 500 zł + VAT za jedną roboczogodzinę widnieje
w ofercie IBM Polska w wycenie Usług Dodatkowych. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
Umowy (OPZ), w okresie 36 miesięcy trwania umowy, łączny czas świadczenia UD wynosi
maksymalnie 1 200 roboczogodzin. Stosownie do pkt 5.3. Wzoru umowy, wynagrodzenie za
UD naliczane będzie w oparciu o liczbę faktycznie przepracowanych roboczogodzin w
ramach zleconych i ode
branych przez Zamawiającego UD. Jedynie względem UD
KIO 1993/18

Zamawiający wymagał wyceny roboczogodziny, podając przy tym konkretną ich liczbę, która
może zostać wykorzystana przez okres 36 miesięcy. Widoczna jest w tym zakresie kolejna
manipulacja Odwołującego, który stawkę godzinową za Usługi Dodatkowe przekłada na
Usługi Ciągłości Działania. Niezależnie od błędu, przyjmowanych przez Odwołującego,
założeń służących wyliczeniom przedstawianym w odwołaniu, Zamawiający wskazuje, że
Odwołujący wycenił Usługi Dodatkowe na kwotę 100 zł, a więc 5-cio krotnie niżej niż IBM
Polska.
(…)
Nie można też pominąć faktu, że jedynym powodem wezwania IBM Polska do
złożenia wyjaśnień była różnica ceny oferty względem szacunków Zamawiającego. Rozkład
cen pomiędzy ofertami nie stanowił podstawy do wezwania. W Postępowaniu wpłynęły dwie
oferty o zbliżonej cenie (IBM Polska i Konsorcjum Asseco Data Systems S.A., Asseco
Poland), oferta Odwołującego z ceną lokującą się „po środku” oraz oferta Konsorcjum
Defcom Sp. z
o.o., Advatech Sp. z o.o. z ceną odbiegającą „w górę" od cen pozostałych
ofert. Cena oferty IBM Polska odbiega od średniej cen wszystkich ofert jedynie o ok. 8,5%.
(…)
Odnosząc się do kwestii polisy zamawiający stwierdził w szczególności: „Odwołujący
myli posiadanie ubezpieczenia, jako warunek udziału w Postępowaniu, z ubezpieczeniem
realizacji umowy.
Dla potwierdzenia spełniania warunku z pkt 4.1.1.2 ppkt 3 SIWZ,
Zamawiający nie wymagał, by w przypadku ubezpieczenia grupy wykonawca miał obowiązek
wykazywania, ze „rozszerzenie zawarte w polisie obejmuje IBM Polska sp. z o.o. w związku
z Postępowaniem i realizacją zamówienia". Odwołujący ponownie myli ubezpieczenie, jako
warunek udziału w Postępowaniu z ubezpieczeniem realizacji zamówienia. (…) W treści
warunku z pkt 4.1.1.2 ppkt 3 SIWZ, Zamawiający nie zastrzegał, że w przypadku
ubezpieczenia w ramach grupy, spełnienie warunku będzie uzależnione od wykazania, że
suma gwarancyjna nie może być pomniejszona o kwotę wypłaconych odszkodowań na rzecz
i
nnych ubezpieczonych podmiotów. Odwołujący nie wykazał, że suma gwarancyjna z
ubezpieczenia została pomniejszona. Odwołujący jedynie teoretyzuje na temat tego rodzaju
ryzyk.
(…) Z ostrożności Zamawiający wskazuje, że przedstawione tłumaczenie nie
pozostawia wątpliwości, co do potwierdzenia spełniania warunku udziału z pkt pkt 4.1.1.2
ppkt 3 SIWZ.
Ponadto, sam zarzut rzekomej wadliwości tłumaczenia pozostaje bez wpływu
na wynik Postępowania. Zamawiający nie narzucał wykonawcom, na jakim druku mają być
wystawione dokumenty ubezpieczenia. Ponownie, jest to argument pozbawiony
jakiegokolwiek znaczenia w sprawie
”.
Odnosząc się do kwestii zdolności technicznej zamawiający stwierdził w
szczególności: „Jedyną okolicznością, która może być uznana za podstawę faktyczną
zarzutu jest twierdzenie Odwołującego skierowane wobec umowy nr 8000049268 / P20003S
zawartej między Zamawiającym a IBM Polska w dniu 31 grudnia 2014 r. Odwołujący nie
KIO 1993/18

zidentyfikował tej umowy w treści odwołania, niemniej jednak jest to umowa, na podstawie
której IBM Polska wykazywał „dostępność systemu na poziomie 99,%". W pozostałym
zakresie Odwołujący przedstawił jedynie swoje własne wnioski (umowy nie obejmowały
usługi utrzymania systemu teleinformatycznego). W ogóle nie podano podstaw faktycznych
tego wniosku, przykładowo: które konkretnie umowy oraz które ich postanowienia miałyby
świadczyć, że nie obejmowały one utrzymania systemu teleinformatycznego.
W konsekwencji zarzut Odwołującego, poza jedynymi okolicznościami skierowanymi wobec
umowy nr 8000049268 / P20003S, jest zarzutem blankietowy
m. Odwołujący nie ma prawa
doprecyzowania treści zarzutu i dopiero na rozprawie wskazywania właściwych okoliczności
faktycznych, które miałyby być podstawą wniosków prezentowanych w odwołaniu (vide:
przytoczony już wyrok KIO z 14/04/2018 r., KIO 433/18). (…) Z ostrożności Zamawiający
przedstawia argumenty świadczące o bezpodstawności zarzutu Odwołującego. (...)
Wykonawca IBM Polska wskazał cztery zamówienia. Dla obalenia zarzutów Odwołującego...
wystarczające jest omówienie dwóch spośród tych czterech zamówień, które Zamawiający
brał pod uwagę przy finalnej ocenie.
W dniu 31 grudnia 2014 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia pod sygn. TZ/271/114/14, Zamawiający zawarł z IBM Polska umowę na
udzielenie licencji wraz ze wsparciem na oprogramowanie systemowo-
narzędziowe IBM oraz
świadczenie usług wsparcia kodu sterującego GDPS dla środowiska IBM Mainframe w ZUS.
Umowa nr 8000049268 / P20003S. Zgodnie z par. 1 ust. 2 ww. umowy, przedmiotem umowy
oprócz udzielenia licencji na określone oprogramowanie oraz świadczenie usług wsparcia
oprogramowania przez okres 36 miesięcy, było „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usług wsparcia kodu sterującego GDPS® (ang. Geographically Dispersed
Parallel Sy
splex) przez okres 36 miesięcy (od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.)
zapewniających ciągły dostęp do danych i systemów produkcyjnych z/OS, DB2 i IBM System
Z [Mainframe] z gwarantowaną dostępnością systemów z/OS i bazy danych DB2 oraz
zagwarantowanie dostępności systemu na poziomie nie mniejszym niż 99,6% i czasu
odtworzenia systemu po awarii nie dłuższym niż 6 godzin [dalej łącznie jako „Usługi
Wsparcia GDPS"]: -
na warunkach opisanych szczegółowo w niniejszej Umowie oraz w
ramach wynagrodzenia o
kreślonego w § 12 ust. 1 Umowy". Wynagrodzenie za Usługi
Wsparcia GDPS zostało określone na poziomie 44 070 574,61 PLN z VAT (§ 12 ust. 1 pkt
2).
Szczegółowy zakres przedmiotowy Usług Wsparcia GDPS, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy,
został zdefiniowany w załączniku nr 5 do Umowy i wynikają z niego następujące
okoliczności: IBM będzie wykonywał usługi wsparcia Kodu Sterującego GDPS przez okres
36 miesięcy zapewniające ciągły dostęp do danych i systemów z/OS, DB2 i IBM System Z
[
Mainframe] z gwarantowaną dostępnością systemu operacyjnego z/OS i bazy danych DB2
w ZUS (patrz
pkt I, str. 2 Załącznika nr 5); Wykonywane usługi mają zapewnić ciągły dostęp
KIO 1993/18

m.in. do z/OS (czyli system operacyjny) oraz d
o DB2 (czyli węzłów bazy danych) w trybie 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zgodnie z zasadami określonymi w metryce ZWAPPLX
[patrz pkt III p
pkt 2, str. 5 załącznika nr 5]. Usługi nie miały więc charakteru „doraźnego
działania w razie problemu na wezwanie", jak próbuje to przedstawić Odwołujący. Z metryki
ZWAPPLX wynika, że zakładana dostępność systemu musi wynosić 99,60% (ppkt 2.2.
„Dostępność systemu" w Metryce ZWAPPLX, str. 7 załącznika nr 5]. Faktyczny poziom
dostępności systemów będących przedmiotem umowy [tj. m.in. z/OS i DB2] osiągnięty przez
IBM to 100% nieprzerwalnie przez 36 kolejnych miesięcy (od I 2015 do XII 2017) - co
potwierdzają stosowne protokoły poświadczone przez Zamawiającego (ZUS) o nazwie
„Miesięczne Raporty Realizacji Parametrów Metryk". Umowa nr 8000049268 / P20003S
obejmowała więc zapewnienie dostępności systemu na poziomie co najmniej 99%. Wbrew
twierdzeniom Odwołującego, została wskazana też wartość świadczonej usługi - zarówno w
JEDZ złożonym przez IBM Polska, jak również w poświadczeniu nr l/DEI/2018 z 26 lutego
2018 r.
Jest to kwota 44 070 574,61 zł. W konsekwencji zarzut Odwołującego jest całkowicie
bezpodstawny.
Drugim zamówieniem, które wystarczy przywołać dla potwierdzenia faktu wykazania,
że IBM Polska spełniania warunku udziału w Postępowaniu jest zamówienie wykonane na
rzecz podmiotu prywatnego.
(…) Z ostrożności Zamawiający podnosi, że także dwa
pozostałe zamówienia, wskazane przez IBM Polska „nadmiarowo", obejmowały usługi
utrzymania systemu informatycznego. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie dotyczyły one
usług wsparcia, rozumianych przez Odwołującego, jako „doraźne działanie w razie problemu
na wezwanie".
(…)
Odnosząc się do zarzutu zawyżenia punktacji oferty IBM Polska w kryterium
„doświadczenie zespołu wykonawcy”, zamawiający stwierdził w szczególności: „Jedyną
okolicznością, która może być uznana za podstawę faktyczną zarzutu jest twierdzenie
Odwołującego o braku dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ. W pozostałym zakresie
Odwołujący przedstawił jedynie swój własny wniosek (umowy nie obejmowały
administrowania, ZUS wadliwie ustalił okres doświadczenia). W ogóle nie podano podstaw
faktycznych tego wniosku, przykładowo: które postanowienia umów (w tym, jakich konkretnie
umów) miałyby świadczyć za wnioskiem, że nie obejmowały one administrowania; których
funkcji (administratorów) miałoby to dotyczyć; jaki okres doświadczenia i względem, których
funkcji (administratorów) miał zostać rzekomo wadliwie ustalony przez Zamawiającego. Tego
rodzaju ogólniki, same wnioski Odwołującego, nie pozwalają nawet na ocenę, czy
Odwołujący mógłby uzyskać więcej punktów niż IBM Polska. W konsekwencji zarzut
dotyczący wadliwego punktowania oferty IBM Polska, poza jedyną okolicznością faktyczną
podaną przez Odwołującego w postaci niezłożenia dowodów z pkt 7.3.4. SIWZ, jest
zarzutem blankietowym. Odwołujący nie ma prawa doprecyzowania treści zarzutu i dopiero
KIO 1993/18

na rozprawie wskazywania właściwych okoliczności faktycznych, które miałyby być podstawą
wniosków prezentowanych w odwołaniu (vide: przytoczony już wyrok KIO z 14/04/2018 r.
KIO 433/18).
(…)
Zamawiający nie przewidywał punktowania na podstawie umów, których nazwy bądź
oznaczenia wykonawcy wpisywali w treści tabeli w ofercie. Dokonując punktacji i
przestrzegając zasad określonych w SIWZ, Zamawiający w ogóle nie mógł badać umów, ani
nawet żądać ich przedstawienia przez któregokolwiek z wykonawców. (…) Tym samym
Zamawiający w ogóle nie mógł się dopuścić naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Przeciwnie, ocena
którą próbuje teraz przeprowadzić Odwołujący, świadczyłaby o
naruszeniu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający miałby bowiem dokonywać oceny oferty
IBM Polska na podstawie umów, podczas gdy względem wszystkich pozostałych
wykonawców, w tym Odwołującego, ocena ta miałaby być przeprowadzona według innych
reguł, tj. wyłącznie na podstawie dowodów przewidzianych w pkt 7.3.4. SIWZ”.

Pismem z dnia
14 października 2018 r. przystępujący IBM przedstawił swoje
stanowisko, w którym co do rażąco niskiej ceny stwierdził w szczególności: „miesięczne
wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej pomiędzy IBM a Zamawiającym w styczniu
2018 r. nie może być porównywane z miesięcznym wynagrodzeniem zaoferowanym w
ofercie IBM z następujących względów:
a)
Wcześniejsza umowa zawarta pomiędzy IBM a Zamawiającym w styczniu 2018 r.
obejmowała znacznie szerszy zakres komponentów usługi niż ma to miejsce w
przedmiotowym Zamówieniu. Umowa ze stycznia 2018 r. obejmowała bowiem także
wsparcie producenta dla rozwiązania GDPS, które zapewnia możliwość zgłaszania
do laboratoriów producenta błędów kodu tego oprogramowania, a także świadczenie
innych dodatkowych usług, w tym np. (i) pakietu prac związanych z koniecznością
ujednolicenia systemu administrowania drugiego systemu (NROI), który został
włączony do umowy ze stycznia 2018 r., tak aby znacząco uprościć zarządzanie nim
przez zespól IBM, oraz (ii) poszerzonego wsparcia technicznego (Enhunced
Technical Support, ETS), zapewniającego priorytetową obsługę zgłoszeń
dotyczących oprogramowania oraz dostęp do produktowych zespołów technicznych
producenta oprogramowania.
b)
Minimalnym okresem, na jaki mogły być wykupione wymienione powyżej usługi
wsparcia GDPS i ETS jest 1 rok, dlatego wynagrodzenie wynikające z umowy ze
stycznia 2018 r. zawierało cenę roczną, niezależnie od czasu na jaki zawierana była
umowa, tj. 3 miesiące. Już z tego powodu miesięcznego wynagrodzenia określonego
w tamtej Umow
ie nie można w żadnym stopniu porównywać z miesięcznym
wynagrodzeniem za zakres określony w Postępowaniu.
KIO 1993/18

c)
Wymienione powyżej elementy Wsparcia GDPS i ETS nie zostały uwzględnione w
przedmiocie Zamówienia, a co za tym idzie - również w cenie oferty IBM, z uwagi na
wyraźne życzenie Zamawiającego. W odpowiedzi na pytanie nr 28 zadane w ramach
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający wskazał bowiem, że „SIWZ nie
zawiera wymogu zapewnienia wsparcia producenta na komponenty istniejącej
architektury Zamawiaj
ącego".
d)
Umowa ze stycznia 2018 r. była zawarta na okres zaledwie 3 miesięcy, podczas gdy
przedmiotowe Zamówienie ma być wykonywane przez okres 36 miesięcy, a więc
dwunastokrotnie dłużej. Efekt skali oraz perspektywa zaangażowania i osiągania
zysku w znaczn
ie dłuższym okresie pozwoliły IBM na istotne obniżenie poziomu
stawek miesięcznych zaoferowanych za realizację Zamówienia.
e)
Umowa ze stycznia 2018 r. zawierana była w sytuacji pilnej potrzeby realizacji usługi,
po zaledwie dwudniowych negocjacjach z Zamawia
jącym. W tej sytuacji IBM nie
mógł przeprowadzić procedur wewnętrznych, które pozwoliłyby na zaakceptowanie
ryzyka związanego z realizacją tej umowy przy niższej marży.
f)
Przeciwna sytuacja miała miejsce przy kalkulowaniu oferty na wykonanie Zamówienia
- w p
rzewidzianym w Postępowaniu terminie składania ofert, możliwe było
dostosowanie rentowności oferty do aktualnej sytuacji na rynku zamówień
publicznych. Okoliczność ta została szczegółowo omówiona w ramach udzielonych w
piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny - pkt I
ppkt 5 wyjaśnień.
g)
Na podstawie umowy ze stycznia 2018 r. IBM po raz pierwszy objął usługą ciągłości
działania środowisko NROI. W toku wykonywania tej umowy podjętych zostało
natomiast szereg przedsięwzięć technologicznych, których rezultatem jest
ograniczenie: (i) pracochłonności wykonania Zamówienia przez IBM oraz (ii) ryzyk
związanych z realizacją Zamówienia po stronie IBM, co również pozwoliło na
znaczące obniżenie oferowanej ceny. Okoliczności te zostały wykazane w piśmie z
dnia 9 lipca 2018 r. wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny - pkt II ppkt 2 str.
11 wyjaśnień.
Twierdzenia Odwołujących dotyczące zaoferowanej przez IBM stawki godzinowej również
nie
są trafne, co wynika z następujących okoliczności:
a.
Stawka w kwocie 500 PLN powołana przez Odwołujących nie jest, jak błędnie
wskazują Odwołujący, „osobogodziną” przyjętą jako podstawa dla określenia
pozostałych stawek zaoferowanych przez IBM. Stawka ta nie dotyczy głównego
przedmiotu Zamówienia, a jedynie świadczenia usług dodatkowych, które
Zamawiający przewidział w ramach opcji w pkt 2.1.2.2. SIWZ. Usługi te mogą lecz nie
muszą być ostatecznie zlecone, a brak pewności w tym zakresie wpływa na
KIO 1993/18

wysokość zaoferowanej stawki.
b.
Jednocześnie należy zauważyć, że w ofercie złożonej w niniejszym Postępowaniu
Odwołujący zaoferowali za świadczenie usług dodatkowych stawkę 100 PLN, co
wskazuje, że stawka 500 PLN wskazana w ofercie IBM z pewnością nie jest
zaniżona. Wskazuje to także na absurdalny charakter argumentacji, w której
Odwołujący starają się dowieść, że właściwa stawka, jaką IBM powinien zaoferować
wynosi 2 500 PLN (!)
c.
W żadnej z obowiązujących umów zawartych przez IBM nie obowiązuje - w
analogicznym jak w przypadku Zamówienia zakresie przedmiotowym - stawka
godzinowa w kwocie 2 500 PLN.
(…) Nie znajdują również uzasadnienia wywody przedstawione przez Odwołujących w
odniesieniu do rzekomych kosztów zatrudnienia Administratorów ADABAS i CICS. W tym
zakresie należy wskazać, że:

a.
W ramach wyjaśnień udzielonych w piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. dotyczących
sposobu obliczenia ceny IBM jednoznacznie wykazał, jaki jest rzeczywisty koszt
zatrudnienia przez niego Administratorów ADABAS i Administratorów CICS - pkt I
ppkt 3 wyjaśnień.
b.
Miejsce zamieszkania pracowników wykonujących czynności Administratorów
ADABAS i Administratorów CICS nie ma żadnego znaczenia dla kosztów
wynikających z ich zatrudnienia przez IBM. W ww. wyjaśnieniach IBM wykazał także
jednoznacznie, że również stałe miejsce pracy tych osób nie generuje po stronie IBM
dodatkowych kosztów - pkt I ppkt 3 wyjaśnień.
c.
Jak już wyżej wskazano, stawka w kwocie 500 PLN za godzinę świadczenia usług
dodatkowych nie może być traktowana jako podstawa do obliczenia ryczałtowych
stawek za: (i) Administrowanie Podsystemem ADABAS/NATURAL IBM (pkt 7 Tabeli
nr 1 zawartej w formularzu cenowym w ofercie IBM) oraz (ii) za Administrowanie
Podsystemem IBM CICS (pkt 8 Tabeli nr 1 zawartej w formularzu cenowym w ofercie
IBM). Ww. stawki ryczałtowe zostały bowiem ustalone z uwzględnieniem innych
założeń, przede wszystkim dotyczących skali i pewności co do wykonania głównej
części Zamówienia.
d.
Odwołujący prezentują również błędną interpretację postanowień SIWZ odnoszących
się do wymaganej dostępności Administratorów ADABAS I CICS. To, że dostępność
systemów określonych w Zamówieniu ma być zapewniona w wymiarze 24 godziny/ 7
dni w tygodniu, nie oznacza, że w takim właśnie wymiarze wykonywać pracę mają
wskazani administratorzy. Zgodnie z pkt II Załącznika nr 2 do Załącznika nr 2 do
SIWZ - Is
totne postanowienia umowy, Zamawiający:
KIO 1993/18

i.
Dopuszcza realizowanie Usług Ciągłości Działania zdalnie. Wymaga jedynie
świadczenia na miejscu (w siedzibie Zamawiającego) przez dwóch
administratorów w dni robocze w godzinach 7:00-18:00 oraz
ii.
Wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z administratorem 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ten wymóg nie może jednak
prowadzić do wniosku, że administrator ma wykonywać pracę w wymiarze 24/7.
Kodeks pracy przewiduje bowiem możliwość pozostawania przez pracownika
na dyżurze.
Odwołujący bezpodstawnie sugerują także, że IBM nie uwzględnił w cenie oferty kosztów i
zysków związanych z zaangażowaniem w realizację zamówienia pięciu podmiotów tj.: (i)
IBM; (ii) IBM United Kingdom Ltd.; (iii) IBM Polska Business Services sp. z o.o.; (iv) IBM
Global Services Delivery Center Polska sp. z o.o. oraz (v) Manpower Group sp. z o.o.
W ramach udzielonych w piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. wyjaśnień dotyczących sposobu
obliczenia certy IBM tymczasem jednozn
acznie wykazał:
a.
Wysokość kosztów, jakie IBM poniesie w związku z realizacją Zamówienia w
poszczególnych kategoriach obejmujących: (i) koszty osobowe (zespół własny IBM) -
pkt I ppkt 1 wyjaśnień; (ii) ogólne koszty administracyjne związane z obsługą umowy
w
sprawie Zamówienia - pkt I ppkt 2 wyjaśnień; (iii) koszty podwykonawstwa (zespół
udostępniony) - pkt I ppkt 3 wyjaśnień; (iv) pozostałe koszty - pkt I ppkt 6 wyjaśnień;
b.
Sposób, w jaki IBM oszacował ryzyka związane z realizacją Zamówienia - ppkt I pkt 4
i
6 wyjaśnień;
c.
Założony przez IBM poziom zysku z realizacji Zamówienia - pkt I ppkt 5 wyjaśnień.
(…) Jednocześnie w pismach z dnia 9 lipca 2018 r. oraz z dnia 27 lipca 2018 r. wraz z
załącznikami IBM wykazał, jakie stawki obowiązywać będą w rozliczeniach pomiędzy IBM a
podwykonawcami udostępniającymi zasoby tj. (i) IBM United Kingdom Ltd.; (ii) IBM Polska
Business Services sp. z o.o.; (iii) IBM Global Services Delivery Center Polska sp. z o.o. oraz
(iv) ManpowerGroup sp. z o.o. z tytułu uczestnictwa tych podmiotów w realizacji
Zamówienia. Stawki te uwzględniają zarówno koszty jak i zysk ww. podmiotów, a ich
wysokość została uwzględniona przy określaniu kosztów podwykonawstwa (zespołu
udostępnionego), o których mowa wyżej”.
Odnosząc się do kwestii polisy, przystępujący stwierdził w szczególności:
„Podniesione w Odwołaniu twierdzenia odnoszące się do dokumentu przedstawionego przez
IBM na potwierdzenie spełniania warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego posiadania
ubezpieczenia OC są nieprawdziwe, a w części dotyczą okoliczności nieistotnych z punktu
widzenia celu, jakiemu służy postawienie tego warunku w Postępowaniu. Przede wszystkim
należy wskazać, że z treści tego dokumentu jednoznacznie wynika, iż:
a)
IBM jest objęty ochrona ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC, którego
KIO 1993/18

dotyczy dokument -
w sekcji „Dodatkowe uwagi” tego dokumentu wyraźnie bowiem
wskazano, że IBM jest ubezpieczonym w polisie ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej, ponadto w sekcji „Ubezpieczony” wskazano, iż
ubezpieczonym jest nie t
ylko International Business Machines Corp., ale także
wszelkie inne jednostki będące własnością tego podmiotu lub przez niego
kontrolowane;
b)
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC. którym objęty jest IBM, wynosi 15 000 000
USD, a zatem znacznie więcej niż wymagana przez Zamawiającego 20 000 000 PLN.
c)
Ubezpieczenie OC dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez
ubezpieczonych, w tym IBM, bez jakichkolwiek ograniczeń co do przedmiotu tej
działalności czy terytorium, na jakim jest wykonywana - w dokumencie, w tym w
szczególności sekcji „Opis Działalności / Lokalizacji / Pojazdów” nie zostały wskazane
żadne ograniczenia w tym zakresie. Przedmiot działalności prowadzonej przez IBM
ujawniony we wpisie do KRS tej spółki jest niewątpliwie związany z przedmiotem
Za
mówienia. Ubezpieczenie OC obejmuje zatem działalność gospodarczą IBM
związaną z przedmiotem Zamówienia.
Bez znaczenia dla oceny spełniania warunku udziału w Postępowaniu pozostają natomiast
pozostałe okoliczności podniesione w Odwołaniu, a mianowicie:
(a)
Roz
szerzenia zawarte w polisie i ich ewentualny związek z Postępowaniem i realizacją
Zamówienia - zgodnie bowiem z orzecznictwem KIO ubezpieczenie OC wykazywane w
ramach warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji
Zamówienia: (…)
(b)
Okolic
zność, że ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko IBM, ale także inne podmioty
grupy IBM, jak bowiem słusznie wskazuje KIO:
„Nie stanowi powodu dla nieuznania polisy jako dokumentu potwierdzającego
posiadanie wymaganej zdolności finansowej i ekonomicznej fakt, że wykonawca
występuje w charakterze współubezpieczonego w danej polisie. Pewność, że kwota
odpowiadająca sumie ubezpieczenia będzie odnosiła się tylko do zdarzeń, które
odnoszą się do przedmiotu zamówienia zamawiający w konkretnej sytuacji może
uzyskać nie poprzez uprawnienia z polisy OC wymaganej na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej,
ale w ramach zadania ubezpieczenia danego kontraktu (...).” (KIO 179/15)
(c)
Druk (formularz), na którym sporządzony został dokument potwierdzający
ubezpieczenie -
to nie układ treści, ale zawarte w treści dokumentu informacje są
bowiem istotne z punktu widzenia oceny spełniania przez IBM warunku udziału w
Postępowaniu. Produkt ubezpieczeniowy, którego dotyczy przedłożony dokument, ma
charakter indywidualny i nie jest kierowany do odbiorcy masowego. Nie można wobec
KIO 1993/18

tego oczekiwać, że będą w jego przypadku stosowane formularze o standardowym
charakterze.
(…) Niezależnie od tego należy zauważyć, że zarzut dotyczący rzekomej wadliwości
tłumaczenia przedłożonego przez IBM dokumentu ubezpieczenia został sformułowany w
sposób, który uniemożliwia odniesienie się do niego i rozpoznanie go w ramach
postępowania odwoławczego. Odwołujący nie tylko nie przedstawili w tym zakresie żadnego
uzasadnienia faktycznego i prawnego, ale nie wskazali nawet, w jakim zakresie tłumaczenie
„nie oddaje wiernie treści polisy”. Jak już wyżej zasygnalizowano, brak tego rodzaju nie może
być tymczasem konwalidowany po upływie terminu do wniesienia tego środka”.
Odnosząc się do kwestii spełniania warunku zdolności technicznej, przystępujący
stwierdził w szczególności: „Należy zauważyć, że Odwołujący dokonali w Odwołaniu własnej
wykładni postanowień SIWZ. która nie znajduje oparcia w treści tego dokumentu ustalonej
przez Zamawiającego. W szczególności, wbrew twierdzeniom Odwołujących, z treści pkt
4.1.1.3. SIWZ, w którym określony został przedmiotowy warunek udziału w Postępowaniu,
nie wynika:
a)
Na czym polegać ma wymagane przez Zamawiającego utrzymanie systemu
teleinformatycznego zdefiniowane w SIWZ jako „utrzymanie dostępności i ciągłości
działania co najmniej systemu operacyjnego oraz węzłów baz danych”,
b)
Brak możliwości zakwalifikowania jako utrzymania systemu teleinformatycznego także
usług polegających m.in. na działaniach podejmowanych na wezwanie klienta.
(…) Wszystkie usługi wskazane w JEDZ IBM na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
Postępowaniu odnoszącego się do doświadczenia obejmowały realizację świadczeń
składających się na utrzymanie dostępności i ciągłości działania co najmniej systemu
operacyjnego oraz węzłów baz danych. Usługi te - wbrew stanowisku Odwołujących — nie
polegały wyłącznie na doraźnym działaniu w razie wystąpienia problemu, ale także na
działaniach proaktywnych. planowych i konsultacyjnych. (…)
(a)
Zarówno Usługa nr 1, jak i Usługa nr 3 miały wartość co najmniej 5 min PLN (z VAT) i
co najmniej 1,7 min PLN (z VAT) rocznie każda - bez uwzględnienia wartości opłat
licencyjnych;
(…)
(b)
Przedmiotem, każdej z ww. usług było utrzymanie systemu informatycznego z
wykorzystaniem stałego dostępu do systemu informatycznego przez zespół
odpowiedzialny za realizację codziennych procedur administracyjnych oraz
zapewnienie parametrów pracy systemu, a nie tylko w formie zestawu działań
proaktywnych, planowych, konsultacji czy podejmowanych na wezwanie klienta. Fakt
świadczenia usługi polegającej na utrzymaniu systemu teleinformatycznego wynika
wprost z treści referencji wystawionych przez odbiorców ww. usług, które IBM
przekazał Zamawiającemu na podstawie art. 26 ust. 1 PZP wraz z pismem
KIO 1993/18

przewodnim z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
(…)
(c)
Usługa nr 3 dotyczyła zapewnienia dostępności systemu na poziomie 99% i
dostępność ta została faktycznie zapewniona nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 4
miesiące, co wprost potwierdzają miesięczne raporty realizacji parametrów metryk w
ramach umowy nr 80000049268/P20003S za okresy przypadające nieprzerwanie
pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 31 grudnia 2017 r. podpisane przez przedstawiciela
Zamawiającego. (…)
Co więcej, należy zauważyć, że Usługa nr 3 świadczona była na rzecz Zamawiającego, który
posiada pełną wiedzę na temat faktycznego zakresu tej usługi oraz okoliczności zapewnienia
dostępności systemu na poziomie 99% nieprzerwanie przez okres co najmniej 4 miesięcy.
Odnosz
ąc się do zarzutu zawyżenia punktacji oferty IBM Polska w kryterium
„doświadczenie zespołu wykonawcy”, przystępujący stwierdził w szczególności: „Pozbawiony
jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych pozostaje także zarzut dotyczący rzekomej
błędnej oceny oferty IBM w kryterium „Doświadczenie Zespołu Wykonawcy”.

Przede
wszystkim należy wskazać, że Odwołujący nie wskazali, czy i który
ewentualnie przepis PZP został, w ich ocenie, naruszony przez Zamawiającego. Tymczasem
zgodnie z art. 180 ust. 1 PZP odwołanie przysługuje tylko względem czynności lub
zaniechania zamawiającego naruszającego PZP, a zgodnie z art. 180 ust. 3 PZP odwołanie
powinno wskazywać m.in. okoliczności prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Ponadto sposób, w jaki sformułowano faktyczne uzasadnienie przedmiotowego
zarzutu, uniemożliwia rzeczowe odniesienie się do jego treści przez IBM i Zamawiającego a
także rozpoznanie tego zarzutu przez KIO. Odwołanie nie wskazuje bowiem: (i) które umowy
wskazane przez IBM nie obejmują rzekomo administrowania oraz (ii) na czym polegać ma
wada w zakresie ustalenia punktowanego okresu doświadczenia zawodowego. Również
zatem w tym zakresie treść Odwołania narusza dyspozycję art. 180 ust. 3 PZP z uwagi na
niedostatki uzasadnienia faktycznego, które - jak to już wyżej wskazano - nie mogą być
konwalidowane po upływie terminu do wniesienia odwołania określonego w PZP. Już zatem
z tego względu zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.
Kierując się jedynie względami ostrożności, IBM wskazuje natomiast, że:
a)
Doświadczenie zawodowe członków zespołu IBM zaprezentowane w tabeli
„Doświadczenie Zespołu Wykonawcy na potrzeby oceny ofert” załączonej do oferty
IBM, które zostało określone jako pełnienie funkcji administratora, obejmuje w każdym
przypadku administrowanie pol
egające na wykonywaniu czynności określonych w
odpowiednio w pkt 7.3.3.1. -
133.1. SIWZ, co wprost wynika ze złożonych wraz z ofertą
IBM poświadczeń sporządzonych na wzorach stanowiących załączniki nr 9a - 9h do
SIWZ. Co więcej, doświadczenie to zostało w całości zdobyte w toku wykonywania
usług na rzecz Zamawiającego, który posiada pełną wiedzę o ich zakresie.
KIO 1993/18

b)
Jak wskazano wyżej, IBM złożył wraz z ofertą wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z pkt 7.3.4. SIWZ tj. tabelę (i) „Doświadczenie Zespołu Wykonawcy na
potrzeby oceny ofert” oraz (ii) Poświadczenia sporządzone na wzorach stanowiących
załączniki nr 9a - 9h do SIWZ.
c)
W konsekwencji, należy przyjąć, że Zamawiający prawidłowo ustalił liczbę punktów,
jakie otrzymała oferta IBM w kryterium „Doświadczenie Zespołu Wykonawcy”.

Pismem z dnia 22 października 2018 r. zamawiający złożył kolejne pismo procesowe,
w k
tórym przedstawił swoje szczegółowe stanowisko wobec treści pisma procesowego
odwołującego z dnia 15 października 2018 r. oraz dołączonych do niego dokumentów,
tj. umowy z dnia 30 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy IBM a Ministerstwem
Sprawiedliwości, umowy z dnia 31 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy IBM a ZUS, tabel
przedstawiających zarzuty odwołującego względem punktacji przyznanej ofercie IBM
w kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy” oraz opinii dr N. pn. „Administrowanie
utrzymanie i wsparcie systemu informatycznego”.

Pismem z dnia 23 października 2018 r. przystępujący złożył kolejne pismo procesowe,
w którym w szczególności wymienił zarzuty odwołującego, które zostały podniesione lub
skonkretyzowane dopiero na rozprawie lub w piśmie procesowym z dnia 15 października
2018 r., a nie zostały zawarte w odwołaniu:
„Odwołujący w piśmie procesowym z dnia 15 października 2018 r. oraz na rozprawie przed
KIO w tym samym dniu -
z naruszeniem terminu do wniesienia odwołania wynikającego z
art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1603) („PZP”) - przedstawili szereg nowych okoliczności faktycznych i
prawnych, które w istocie wykraczają poza zakres zarzutów postawionych przez nich
w piśmie z dnia 1 października 2018 r, obejmującym odwołanie („Odwołanie”) złożone
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług ciągłości
działania dla środowiska systemowego Mainframe (odpowiednio: „Postępowanie” i
„Zamówienie”) prowadzonym przez Zamawiającego.
Dotyczy
to w szczególności argumentacji Odwołujących odnoszącej się do następujących
okoliczności:
a) W odniesieniu do ceny oferty IBM:
i.
kosztu „licencji GDPS” (według błędnej nomenklatury stosowanej przez Odwołujących)
we wcześniejszej umowie z 2 stycznia 2018 r. zawartej pomiędzy IBM a Zamawiającym,
który - w ocenie Odwołujących - wynosi 600 000 PLN w skali roku, i wpływu nie
uwzględnienia tego zakresu w przedmiocie Zamówienia na cenę oferty IBM;
ii.
uwzględnienia w Zamówieniu usługi administrowania ADABAS Natural, co wskazywać
KIO 1993/18

ma -
według Odwołujących - na szerszy zakres Zamówienia w stosunku do zakresu
przedmiotowego wcześniejszej umowy z dnia 2 stycznia 2018 r. zawartej pomiędzy IBM
a Zamawiającym, i wpływu uwzględnienia tego zakresu w przedmiocie Zamówienia na
cenę oferty IBM;
b)
W odniesieniu do spełniania przez IBM warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego
ubezpieczenia OC:
i. grupowego charakteru ubezpieczenia
OC IBM i związanego z tym rzekomego braku
wykazania przez IBM, że zapłacił choćby złotówkę za ubezpieczenie, na które się
powołuje,
ii.
wadliwego charakteru tłumaczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie IBM,
który ma wynikać stąd, że tytuł dokumentu został przetłumaczony jako „Zaświadczenie o
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej”;
iii. wskazania IBM jako posiadacza
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, z czego
ma wynikać wg Odwołujących, że „IBM nie może wywodzić jakichkolwiek praw z
Certyfikatu
”,
iv. rzekomej konstrukcji ubezpieczenia,
która ma wymagać w ocenie Odwołujących
zaangażowania International Business Machines Corp. w realizację wraz z dodatkowo

ubezpieczonym

i obejmować odpowiedzialność Jedynie za wspólne działania oraz
ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
(wg Odwołujących: „klauzula ATIMA”),
które to ograniczenie ma być sprzeczne z SIWZ;
v. rz
ekomej konieczności odrębnego potwierdzenia posiadania przez IBM ubezpieczenia
OC, która w ocenie Odwołujących wynikać ma z treści przedstawionego przez IBM
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC, i braku przedstawienia przez IBM
polisy zawierającej stosowne potwierdzenia, wskazującej IBM jako dodatkowo
ubezpieczonego;
c)
W odniesieniu do spełniania przez IBM warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia:
i. w przypadku umowy z 30 grudnia 2013 r. zawart
ej pomiędzy IBM a Ministerstwem
Sprawiedliwości, wskazanej przez IBM na potwierdzanie spełniania tego warunku -
wartości wynagrodzenia przypadającego na usługi subskrypcji i wsparcia, liczby godzin
wsparcia dla kodu sterującego GDPS przewidzianych w tej umowie, zakresu
odpowiedzialności IBM, podwykonawców i programistów oraz liczby faktycznie
wykonanych godzin usługi;
ii.
w przypadku umowy z 31 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy IBM a Zamawiającym,
wskazanej przez IBM na potwierdzanie spełniania tego warunku - liczby osobodni czasu
pracy programistów IBM, braku możliwości wykazania, że IBM zapewnił dostępność
systemu na poziomie co najmniej 99 % i braku możliwości wykazania wartości tej usługi.
KIO 1993/18

d)
W odniesieniu do sposobu oceny oferty IBM w kryterium „Doświadczenie Zespołu
Wykonawcy” - okoliczności wskazanych w tabeli załączonej do pisma Odwołujących z
dnia 15 października 2018 r. tj.:
i.
rzekomego faktycznego przedmiotu poszczególnych umów, w ramach których zdobyte
zostało doświadczenie zespołu IBM;
ii. braku - w ocenie Od
wołujących - wykazania posiadania przez niektórych członków
zespołu IBM doświadczenia w zakresie automatyzacji;
iii.
rzekomego braku w zakresie niektórych oświadczeń własnych członków zespołu IBM;
iv.
wystawienia niektórych poświadczeń przez podmiot niebędący odbiorcą końcowym
usługi.
W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 PZP, odwołanie
powinno obligatoryjnie wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. Zgodnie natomiast z art. 192 ust. 7 PZP KIO nie może orzekać co do
zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu”.

W trakcie rozprawy strony
i przystępujący IBM podtrzymali swoje stanowiska.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska
systemowego Mainframe”.
W pkt 4.1.1.2. ppkt 3) siwz zamawiaj
ący wskazał, że wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co
najmniej 20 ml
n złotych. W celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu,
w
ykonawca w części IV sekcja B JEDZ „Inne wymogi ekonomiczne i finansowe" miał podać
co najmniej poniższy zakres danych: nazwa ubezpieczyciela, suma gwarancyjna, okres
obowiązywania ubezpieczenia. Ponadto na wezwanie zamawiającego wykonawca miał
przedłożyć
dokument
potwierdzający,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Pismem z dnia 11 maja 2018 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące siwz. M.in. w zakresie warunku zdolności technicznej zamawiający
udzielił następujących odpowiedzi:

KIO 1993/18

„Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie treści SIWZ punkt 4.1.1.3, ust 1 podpunkt
1 tak, aby zamówienia dotyczące utrzymania systemu teleinformatycznego wskazane do
spełnienia warunków udziału wskazane w powyższym punkcie dotyczyły warstwy systemu
ope
racyjnego i bazy danych, tak jak jest to w przedmiocie zamówienia, a nie np. serwisu
sprzętowego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SIWZ w punkcie 4.1.1.3. SIWZ (patrz zmiana nr
1).

„Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie treści SIWZ punkt 4.1.1.3, ust 1 podpunkt
1 tak, aby zamówienia dotyczące utrzymania systemu teleinformatycznego wskazane do
spełnienia warunków udziału wskazane w powyższym punkcie dotyczyły środowiska
zbliżonego do tego jakie posiada Zamawiający i zakresu obejmującego utrzymanie
dostępności systemów i podsystemów pracujących w architekturze klastrowej? Mając na
uwadze skalę systemu informatycznego KSI, zarówno jeśli chodzi o wolumen przetwarzania

bazodanowego, wielkość operacyjnej bazy danych jak i wysokie wymagania postawione
w SIWZ w zakresie utrzymania dostępności i ciągłości systemu, uzasadnionym jest, aby
Wykonawca udokumentował doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego zamówienia
o podobnej skali do środowiska Zamawiającego i złożoności z wykorzystaniem technologii
jaką wykorzystuje Zamawiający. Zamawiający określając warunek zdolności technicznej i
zawodowej zobowiązany jest przestrzegać zasady proporcjonalności oraz celu postępowania
o udzielenie zamówienia, którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego
wykonania przedmiotu zamówienia. Obecnie postawione wymagania są nieadekwatne
w stosunku do bardzo wysokich wskaźników zakresie utrzymania dostępności i ciągłości
systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w postulowanym przez wykonawcę zakresie.”
„Pytanie nr 9:
Punkt 4.1.1.3, ust 1. Prosimy o wyjaśnienie jakie rodzaje usług Zamawiający rozumie jako
„utrzymanie systemu teleinformatycznego"?

Usługi utrzymania mogą być rozumiane jako
wszelkie czynności mające na celu zapobieganie pogarszaniu się stanu technicznego
systemu, nawet takie które nie mają związku z przedmiotem Zamówienia np. serwis sprzętu.
Tak sformułowane wymaganie jest niejednoznaczne. Interpretacja definicji utrzymania
systemu teleinformatycznego na etapie badania ofert przeczy zasadzie przejrzystości
zamówień publicznych oraz może prowadzić do nierównego traktowania wykonawców w
postępowaniu.
KIO 1993/18

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SIWZ w punkcie 4.1.1.3. SIWZ (patrz zmiana nr
1).

„Pytanie nr 10:
Punkt 4.1.1.3, ust 1. podpunkt 2. Prosimy o wyjaśnienie jakie rodzaje usług Zamawiający
rozumie jako „zapewnienie dostępności"? W obecnym brzmieniu wymagania można
rozważać literalne znaczenie dostępności, co może doprowadzić do sytuacji, w której cel
Zamawiającego co do uzyskania potwierdzenia Wykonawcy, że posiada doświadczenie w
pracy z systemami o proporcjonalnych warunkach usług wsparcia nie zostanie osiągnięty.
Ciągłą dostępność rozumianą potocznie mogą wykazać systemy o całkowicie

innej
charakterystyce niż środowisko Zamawiającego. Interpretacja definicji dostępności na etapie
badania ofert przeczy zasadzie przejrzystości zamówień publicznych oraz może prowadzić
do nierównego traktowania wykonawców w postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przez „zapewnienie dostępności" systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w „punkcie 4.1.1.3. ust. 1 podpunkt 2)" SIWZ, należy rozumieć zapewnienie
działania funkcjonalności systemu teleinformatycznego na określonym poziomie.
Zamawiający w tym warunku nie definiuje zakresu usług, a jedynie wymaga wykazania przez
wykonawcę zdolności do zapewnienia określonej dostępności systemu teleinformatycznego.”

W pkt 4.1.1.3.
siwz (po uwzględnieniu odpowiedzi na ww. pytania) zamawiający
wskazał, że wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia polegające na utrzymaniu
systemu teleinformatycznego, przy czym:
1)
każde o wartości co najmniej 5 mln złotych (z VAT) z zastrzeżeniem, że roczna
wartość świadczonych usług nie była niższa niż 1,7 mln złotych (z VAT), oraz
2)
co najmniej jedno zamówienie dotyczyło zapewnienia dostępności tego systemu
na poziomie co najmniej 99% i wykonawca faktycznie zapewnił taką dostępność
nieprzerwanie przez co najmniej cztery miesiące.
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń,
z
amawiający wymagał, aby wartość zakresu zamówienia polegającego na utrzymaniu
systemu teleinformatycznego wyniosła co najmniej 5 min złotych (z VAT).
W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) zamawiający wymagał, aby
do upływu terminu składania ofert, wartość zrealizowanych świadczeń polegających na
utrzymaniu systemu teleinformatycznego, wyniosła co najmniej 5 min złotych (z VAT).
Przez utrzymanie sy
stemu teleinformatycznego należało rozumieć utrzymanie dostępności
KIO 1993/18

i ciągłości działania co najmniej systemu operacyjnego oraz węzłów bazy danych, z
wyłączeniem serwisowania sprzętu.
W celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, wykonawca w
części IV sekcja C JEDZ „W przypadku zamówień na usługi: realizacja usług danego
rodzaju",
miał podać co najmniej poniższy zakres danych: odbiorca usługi (nazwa i adres),
przedmiot wykonywanego albo
wykonanego zamówienia (opis zamówienia winien zawierać
informacje pozwalające na stwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w tym
inf
ormację czy usługa polegała na utrzymaniu systemu teleinformatycznego oraz czy usługa
dotyczyła zapewnienia dostępności tego systemu na poziomie co najmniej 99% i czy
wykonawca faktycznie zapewnił taką dostępność nieprzerwanie przez co najmniej cztery
mies
iące), wartość wykonywanego albo wykonanego zamówienia w PLN brutto, data
rozpoczęcia świadczenia usługi, data zakończenia świadczenia usługi albo informacja
o dalszym wykonywaniu usługi.
Ponadto na wezwanie zamawiającego wykonawca miał przedłożyć dowody
określające, czy usługi wskazane w złożonych przez wykonawcę dokumentach JEDZ zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa miały być
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W pkt 7.2. zamawiający przewidział kryteria oceny ofert:
- cena brutto
– 65%,
-
doświadczenie zespołu wykonawcy – 35%.
Zasady przyznawania punktów w poszczególnych podkryteriach składających się na
kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy" przedstawiały się następująco:
Pkt 7.3.3.1.
Doświadczenie Administratora z/OS (max. 20 punktów):
W ramach niniejszego podkryterium z
amawiający przyzna punkty za doświadczenie
zawodowe (zdobyte w okresie ostatnich jedenastu lat przed terminem składania ofert),
posiadane przez osobę, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w roli
Administratora z/OS i która to osoba spełnia jednocześnie wymagania wskazane w pkt
4.1.1.3. dla funkcji Administratora z/OS.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:


S
ześć lat doświadczenia zawodowego – 2 punkty,


Siedem lat doświadczenia zawodowego - 4 punkty,
KIO 1993/18Osiem lat doświadczenia zawodowego - 6 punktów,


Dziewięć lat doświadczenia zawodowego - 8 punktów,


Dziesięć i więcej lat doświadczenia zawodowego -10 punktów.
Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć świadczenie usług bądź świadczenie pracy
polegających na administrowaniu systemem operacyjnym z/OS lub OS/390, obejmujące co
najmniej:


Kontrolę stanu systemu operacyjnego;


Diagnozowanie sytuacji awaryjnych w systemie operacyjnym;


Instalowanie aktualizacji (serwisowanie) systemu operacyjnego;


Aktualizację konfiguracji IODF (Input/Output Definition File);


Konfigurowanie i strojenie systemu operacyjnego;


Zarządzenie i strojenie dystrybucją zasobów systemowych w celu realizacji
priorytetów biznesowych (np. WLM - Workload Manager),
które winny być potwierdzone stosownymi dowodami, o których mowa w punkcie 7.3.4.
siwz.
W przypadku braku przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w
punkcie 7.3.4 siwz, z
amawiający przyzna 0 (zero) punktów.
Zamawiający poinformował, że doświadczenie zawodowe, będzie liczone w
następujący sposób:
1)
doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach różnych projektów, w których brała udział
dana osoba i realizowanych w tym samym czasie - nie podlega sumowaniu,
2)
doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie projektów, w których brała udział dana
osoba, w różnym czasie - podlega sumowaniu, z tym, że w przypadku, gdy wykonawca
wykaże projekty, których okresy realizacji zachodzą na siebie, zamawiający do
doświadczenia zawodowego uzna okres od dnia rozpoczęcia wcześniejszego projektu
do dnia zakończenia późniejszego projektu,
3) w przypadku braku podania daty dziennej a
jedynie informacji o miesiącu, zamawiający
na potrzeby ustalenia okresu doświadczenia zawodowego przyjmie ostatni dzień danego
miesiąca (dla rozpoczęcia projektu) oraz pierwszy dzień danego miesiąca (dla
zakończenia projektu),
4) w przypadku podania jedynie informacji o roku rozpocz
ęcia lub zakończenia projektu,
z
amawiający na potrzeby ustalenia okresu doświadczenia zawodowego, przyjmie 31
grudnia danego roku (dla rozpocz
ęcia projektu) oraz 1 stycznia danego roku (dla
zakończenia projektu),
5) w
przypadku, gdy nazwa handlowa określonego oprogramowania / bazy danych /
narzędzia uległa zmianie, zamawiający w celu oceny informacji przedstawionych przez
KIO 1993/18

w
ykonawcę, uzna również starsze lub nowsze nazwy handlowe określonego
oprogramowania / bazy danych / narzędzia.
Zamawiający przyzna punkty maksymalnie za dwie osoby wskazane do pełnienia funkcji
Administratora z/OS. W przypadku gdy w
ykonawca wskaże więcej niż dwie osoby do
pełnienia tej funkcji, zamawiający przyzna punkty w stosunku do dwóch pierwszych osób
wskazanych dla tej funkcji w ofercie w tabeli „Doświadczenie Zespołu Wykonawcy".
Na takiej samej zasadzie w kryterium doświadczenie zespołu wykonawcy
zamawiający przewidział jeszcze podkryteria w zakresie następujących osób:
1.
doświadczenie Administratora DB2 (max. 20 punktów),
2.
doświadczenie Administratora Systemami Automatyzacji KSI (max. 20 punktów),
3.
doświadczenie Administratora Systemami Automatyzacji NROI (max. 20 punktów),
4.
doświadczenie Administratora systemem zabezpieczenia ciągłości systemu w oparciu
o GDPS/PPRC (max. 8 punktów),
5.
doświadczenie Administratora ADABAS/NATURAL (max. 20 punktów),
6.
doświadczenie Administratora IBM CICS (max. 12 punktów).

Zgodnie z pkt 7.3.4. siwz p
rzez stosowne dowody potwierdzające posiadane
doświadczenie zawodowe należało rozumieć oświadczenie podmiotu (zamawiającego),
który zlecił wykonywanie określonych usług, wg odpowiedniego wzoru oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 9A - 9G do SIWZ lub innych dokumentów, z których wynikać
będzie pełen zakres informacji wskazanych dla danej funkcji w punkcie 7.3.3 SIWZ z
zastrzeżeniem, że dokumenty te będą wystawione lub podpisane przez podmiot
(zamawiającego), który zlecił wykonywanie usług.
Zamawiający dopuszcza aby:
1)
Wykonawca przedłożył własne oświadczenie w przypadku, gdy świadczenie usług
(pracy), w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, przez określoną osobę
fizyczną odbywało się na infrastrukturze techniczno-systemowej Wykonawcy.
Przedłożone oświadczenie winno zawierać pełen zakres informacji wskazanych w
odpowiednim wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 9A-9G do SIWZ.
Ponadto w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać,
składając oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9H do SIWZ;
że świadczenie usług (pracy) przez określoną osobę fizyczną odbywało się na
infrastrukturze techniczno- systemowej Wykonawcy;
2)
Wykonawca przedłożył oświadczenie podpisane przez podmiot, który zatrudniał
określoną osobę fizyczną (Zleceniodawca, Pracodawca) w przypadku, gdy ta osoba
fiz
yczna świadczyła usługi (pracę), w wymaganym przez Zamawiającego zakresie,
wyłącznie na potrzeby własne Pracodawcy/Zleceniodawcy. Przez potrzeby
własne
KIO 1993/18

Pracodawcy
/Zleceniodawcy należy rozumieć sytuację, w której usługi (praca)
świadczone przez daną osobą nie są następnie odsprzedawane odpłatnie innym
podmiotom. Przedłożone oświadczenie winno zawierać pełen zakres informacji
wskazanych w odpowiednim wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 9A-9G
do SI
WZ, Ponadto w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo
wskazać, składając oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9H
do SIWZ, że świadczenie usług (pracy) przez określoną osobę fizyczną odbywało się
na potrzeby własne Pracodawcy/Zleceniodawcy;
3)
Wykonawca przedłożył oświadczenie podpisane przez daną osobę fizyczną, która
świadczyła usługi (pracę) w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
przedstaw
ić innych dopuszczonych przez Zamawiającego dowodów. Przedłożone
oświadczenie winno zawierać pełen zakres informacji

wskazanych w odpowiednim
wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 9A-9G do SIWZ. Ponadto w takim
przypadku wykonawca wraz z przedłożeniem takiego oświadczenia winien wykazać,
składając oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9H do SIWZ,
zaistnienie uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, że wykonawca nie
jest w stanie przedstawić innych dopuszczonych przez Zamawiającego dowodów.
W przypadku przekształceń własnościowych określonego podmiotu, Zamawiający
dopuszcza
ł możliwość złożenia stosownego oświadczenia przez następcę prawnego tego
podmiotu.
Zamawiający wskazał też, że tabela zawarta w pkt 5 Formularza oferty (Załącznik nr
1 do SIWZ) wraz z do
kumentami, o których mowa w pkt 4.5.3 stanowi podstawę do oceny
ofert w kryterium „Doświadczenie Zespołu Wykonawcy". Dokumenty, o których mowa w
zdaniu powyższym, nie stanowią dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia
warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym nie ma do tych
dokument
ów zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy.

Wykonawca IBM złożył ofertę, która w znacznej części została zastrzeżona jako
tajemnica przedsiębiorstwa.

Pismem
z dnia 26 czerwca 2018 r. zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1
w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, wezwał przystępującego IBM do złożenia wyjaśnień
w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Zamawiający wskazał, że oceniając wyjaśnienia, weźmie
pod uwagą w szczególności następujące elementy cenotwórcze:
1.
Koszty osobowe, w tym uwzględniając wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
(pkt 14.11 Załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy), aby czynności
KIO 1993/18

związane z realizacją usług, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
w szczególności:
a. wynagrodzenia i pochodne;
b.
koszty szkoleń;
c.
koszty podróży służbowych.
2.
Ogólne koszty administracyjne związane z obsługą umowy (np. koszty obsługi prawnej,
koszty ogólnego zarządu, koszty księgowości, koszty utrzymania biura).
3.
W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców - koszty jakie
Wykonawca będzie ponosił w związku z zaangażowaniem podwykonawców oraz narzuty i
rezerwy jakie przewiduje Wykonawca w związku z zaangażowaniem podwykonawców.
4.
Ryzyka związane z zapłatą kar umownych.
5. Zysk Wykonawcy.
Jeżeli pewne elementy cenotwórcze spośród powyżej wskazanych nie będą miały
zastosowania do
realizacji zamówienia, wówczas wykonawca powinien w wyjaśnieniach na
niniejsze wezwanie wykazać brak konieczności uwzględnienia danego elementu
cenotwórczego w kalkulacji ceny oferty.
W dniu 9 lipca 2018 r. p
rzystępujący IBM udzielił szczegółowej odpowiedzi, która
została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia
20 lipca 2018 r. zamawiający wezwał przystępującego IBM do
złożenia dodatkowych wyjaśnień precyzujących wyjaśnienia udzielone pismem z dnia 9 lipca
2018 r.
W dniu 27 lipca 2018 r. przystępujący IBM udzielił dodatkowych wyjaśnień, które
zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia 16 lipca 2018 r. zamawiający wezwał przystępującego IBM, na
podstawie art. 26 ust. 3 i 3a oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień,
poprawienia złożonych wyjaśnień i złożenia brakujących oświadczeń i dokumentów
w związku z treścią złożonego dokumentu JEDZ. W szczególności zamawiający wezwał
przystępującego do uzupełnienia JEDZ w zakresie wykazania zdolności technicznej,
ponieważ:
a)
przystępujący IBM dla żadnej z czterech wykazanych usług nie wskazał, że roczna
wartość świadczonych usług nie była niższa niż 1,70 mln zł,
b)
przystępujący IBM dla żadnej z czterech wykazanych usług nie wskazał, że faktycznie
zapewnił dostępność systemu teleinformatycznego na poziomie co najmniej 99%
nieprzerwanie przez co najmniej 4 miesiące,
KIO 1993/18

c)
przystępujący IBM w ramach pierwszej wykazanej usługi nie wskazał, że do upływu
terminu składania ofert wartość zrealizowanych świadczeń polegających na utrzymaniu
systemu teleinformatycznego wyniosła co najmniej 5 mln zł, którą to informację
należało podać w przypadku zamówień nadal wykonywanych,
d)
przystępujący IBM w ramach trzeciej usługi nie wskazał, że dotyczyła ona utrzymania
dostępności i ciągłości działania co najmniej systemu operacyjnego oraz węzłów baz
danych z wyłączeniem serwisowania sprzętu,
e)
przystępujący IBM w ramach czwartej usługi nie wskazał, że do upływu terminu
składania ofert wartość zrealizowanych świadczeń polegających na utrzymaniu
systemu teleinformatycznego wyniosła co najmniej 5 mln zł, którą to informację
należało podać w przypadku zamówień nadal wykonywanych,
f)
z opisu usługi wykonywanej przez podmiot trzeci nie wynika, że roczna wartość
wykonywanego zamówienia nie była niższa niż 1,7 mln zł, że podmiot ten faktycznie
zapewnił dostępność systemu teleinformatycznego na poziomie co najmniej 99%
nieprzerwanie przez co najmniej 4 miesiące i że do upływu terminu składania ofert
wartość zrealizowanych świadczeń polegających na utrzymaniu systemu
teleinformatycznego wyniosła co najmniej 5 mln zł, którą to informację należało podać
w przypa
dku zamówień nadal wykonywanych.

Pismem z dnia 24 li
pca 2018 r. przystępujący IBM udzielił odpowiedzi i uzupełnił
JEDZ, którego treść częściowo została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Pismem z dnia 27 lipca 2018 r.
zamawiający wezwał przystępującego IBM do
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wraz
z pismem
z dnia 6 sierpnia 2018 r. przystępujący złożył wymagane oświadczenia i
dokumenty.
Pismem z dnia 19 września 2018 r. zamawiający poinformował o wyborze jako
najkorzystniejszej of
erty przystępującego IBM.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron i p
rzystępującego złożone na piśmie i podane do
protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po
stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez
niego
szkody z uwagi na kwestionowane czynności i zaniechania zamawiającego.
KIO 1993/18

Odnosząc się do poszczególnych kwestii podniesionych w odwołaniu, Izba
stwierdziła, co następuje:

Tajemnica przedsiębiorstwa.
Izba stwierdziła, że zarzut dotyczący braku odtajnienia przez zamawiającego treści
jednej z referencji przedstawionych przez
przystępującego dla potwierdzenia spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jest spóźniony. Należy
zauważyć, że pismem z dnia 16 lipca 2018 r. zamawiający poinformował wykonawców,
w tym odwołującego, o tym, że zakończył czynność badania zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa. W piśmie tym poinformowano także wykonawców o zakresie uznania
zastrzeżenia tajemnicy za zasadne, w tym o uznaniu, że tajemnicą przedsiębiorstwa są dane
podmiotów prywatnych, na rzecz których przystępujący IBM świadczył usługi. Ponadto
w dniu 8 sierpnia 2018 r. odwołującemu udostępniona została oferta przystępującego IBM.
Oznacza to, że termin na wniesienie odwołania dotyczącego niezasadności zastrzeżenia
tajemn
icy przedsiębiorstwa upłynął w dniu 18 sierpnia 2018 r.
Nie można przy tym zgodzić się ze stanowiskiem odwołującego, zgodnie z którym
w piśmie z dnia 16 lipca 2018 r. zamawiający mógł informować o zastrzeżeniu tajemnicy
przedsiębiorstwa wyłącznie w zakresie oświadczeń i dokumentów, którymi wówczas
dysponował, a nie dysponował jeszcze wtedy referencjami. Należy podkreślić, że
zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o podmiocie, na rzecz którego były
świadczone usługi, konsekwentnie powoduje zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa
również treści referencji złożonych przez ten podmiot. W przeciwnym wypadku zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wyłącznie informacji o odbiorcy usługi byłoby
bezskuteczne, gdyby
ujawniona została pochodząca od niego referencja (z jego danymi).
Tym samym przyjąć należy, że najpóźniej w dniu 8 sierpnia 2018 r. (udostępnienie
oferty przystępującego) odwołujący powziął wiadomość o zakresie informacji zastrzeżonych
jako tajemnica prz
edsiębiorstwa. Świadczy o tym także treść wiadomości mailowej
odwołującego z dnia 8 sierpnia 2018 r. skierowanej do zamawiającego, w której odwołujący
przewiduje nawet wniesienie odwołania w razie nieodtajnienia przez zamawiającego
interesujących go informacji. Należy zatem stwierdzić, że termin na wniesienie odwołania
w przedmiocie zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa jednej z referencji
przedstawionej przez przystępującego IBM, upłynął w dniu 18 sierpnia 2018 r. Oznacza to,
że podniesienie tego zarzutu w odwołaniu wniesionym w dniu 1 października 2018 r., jest
spóźnione. W konsekwencji zarzut ten nie podlega rozpatrzeniu.

Rażąco niska cena
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
KIO 1993/18

części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008
oraz z 2016 r. poz. 1265);
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku g
dy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzgl
ędnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy, zaś zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zaś zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
KIO 1993/18

Rozpatrując niniejszy zarzut Izba w pierwszej kolejności dokonała analizy wyjaśnień
przystępującego IBM udzielonych w pismach z dnia 9 lipca 2018 r. i 27 lipca 2018 r.
w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Izba oceniła te wyjaśnienia jako wyczerpujące, spójne i
wiarygodne.
W szczególności przystępujący podał w wyjaśnieniach koszty, jakie planuje
ponieść w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty: osobowe, wynagrodzenia i
pochodne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, inne koszty osobowe, ogólne koszty
administracyjne związane z obsługą umowy w sprawie zamówienia, koszty podwykonawstwa
i
związane z tym ryzyka, przewidywany zysk. Podając ww. koszty kwotowo przystępujący
wyjaśnił także, jakie elementy i ryzyka zostały uwzględnione dla ich wyliczenia i jaka rezerwa
została przewidziana. Przystępujący wykazał także, jakie stawki będą obowiązywać
w rozliczeniach pomiędzy IBM a podwykonawcami udostępniającymi zasoby. Ponadto
przystępujący w swoich wyjaśnieniach podał szczególne okoliczności wpływające na cenę
oferty, w tym rozpisał poszczególne okoliczności składające się na oszczędności metody
wykonania
zamówienia,
rozwiązania
techniczne
wpływające
na
zmniejszenie
pracochłonności i ryzyka projektowego, a także wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania
zamówienia dostępne dla przystępującego. Przystępujący dołączył ponadto do wyjaśnień
dowody w postaci m.in. pisma dyrektora działu kadr IBM, czy treści porozumień
z podwykonawcami.
Jak wskazano już wyżej, udzielone wyjaśnienia nie dają podstaw do
stwierdzenia, że cena oferty przystępującego jest rażąco niska.
Odnosząc się natomiast do argumentów odwołującego w tej sprawie, opierających
się na porównaniu ceny zaoferowanej przez przystępującego IBM w przedmiotowym
postępowaniu z ceną zaoferowaną w postępowaniu, w którym umowa została zawarta
w styczniu 2018 r., należy zgodzić się z zamawiającym i przystępującym, że warunki, na
jakich została zawarta umowa ze stycznia 2018 r. nie są porównywalne z obecnymi.
Po pierwsze, umowa ze stycznia 2018 r. została zawarta w trybie z wolnej ręki na
podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, co oznacza, że zawarta ona została w warunkach
braku konkurencji ze strony innych wykonawców. Dodatkowo zamawiający, udzielając
zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, musiał znaleźć się w wyjątkowej
sytuacji,
w której wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, tak aby od
początku 2018 r. zapewnić wykonywanie Usług Ciągłości Działania. Sytuacja, w jakiej
znalazł się zamawiający i związany z tym tryb udzielenia zamówienia dawały niewątpliwie
przystępującemu IBM pozycję uprzywilejowaną w negocjacjach i zakres swobody
w kształtowaniu żądanej ceny. Tym samym nie można porównać ceny oferowanej w ww.
okolicznościach w styczniu 2018 r. z ceną oferowaną w przedmiotowym postępowaniu, które
toczy się w trybie przetargu nieograniczonego, tj. z zapewnieniem konkurencji. Na
marginesie jedynie należy zauważyć, że umowa ze stycznia 2018 r. była aneksowana i
pierwotna kwota z tej umowy, tj. 1.243.902,44 zł netto została aneksem z dnia 28 marca
KIO 1993/18

2018
r. obniżona do 955.284,55 zł netto, zaś kolejnym aneksem z dnia 25 lipca 2018 r. –
została obniżona do 606.160,00 zł netto. Tym samym aktualna cena z umowy ze stycznia
2018 r. jest już na poziomie ceny oferowanej w przedmiotowym postępowaniu i usługi są
realizowane należycie w tej cenie, co dowodzi jej realności.

Po drugie, umowa ze stycznia 2018 r. została początkowo zawarta na okres 3
miesięcy, co również stanowi dodatkowe wytłumaczenie, dlaczego pierwotna cena z tej
umowy była znacznie wyższa od ceny oferowanej w przedmiotowym postępowaniu, które
dotyczy zamówienia, którego realizacja ma trwać 36 miesięcy. Okres, na jaki ma być zawarta
umowa, wpływa bowiem co do zasady na wysokość oferowanej ceny, przy czym im dłuższy
jest ten okres, t
ym niższa z reguły jest cena.
Po trzecie,
przedmiot zamówienia obecnie prowadzonego postępowania nie jest
tożsamy z przedmiotem zamówienia, którego dotyczyła umowa ze stycznia 2018 r.
Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje wsparcia producenta do oprogramowania kodu
sterującego GDPS, które było objęte umową ze stycznia 2018 r., natomiast obejmuje
w szerszym zakresie usługi dotyczące administrowania środowiskiem NROI,
w szczególności dodano administrowanie ADABAS i wprowadzono określony poziom SLA
dla środowiska NROI, czego nie było w umowie ze stycznia 2018 r. Tym samym różny
zakres przedmiotowy obu zamówień również nie pozwala na proste porównywanie cen
oferowanych przez przystępującego IBM w obu postępowaniach i wyciąganie wniosków co
do rażąco niskiej ceny oferowanej w przedmiotowym postępowaniu.
Odnosząc się z kolei do argumentów odwołującego opierających się na stawce
godzinowej w wysokości 500 zł netto, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że
odwołujący błędnie odnosi ww. stawkę do wszystkich usług w ofercie przystępującego IBM.
Na wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia składa się wynagrodzenie za realizację
Usług Ciągłości Działania oraz wynagrodzenie za Usługi Dodatkowe. W przypadku Usług
Ciągłości Działania wynagrodzenie nie jest obliczane za liczbę roboczogodzin, ale za skutek
w postaci zapewnienia dostępności metryk oraz zachowania wymaganego poziomu
dostępności 99,6% (SLA). Natomiast w przypadku Usług Dodatkowych wynagrodzenie
ob
liczane jest właśnie jako stawka roboczogodziny i to dla tych usług przystępujący IBM
przewidział w swojej ofercie stawkę 500 zł netto. Tym samym niezasadne jest odniesienie
się w argumentacji odwołującego do ww. stawki w stosunku do Usług Ciągłości Działania.
Izba nie znalazła także w treści siwz postanowienia, zgodnie z którym administratorzy mają
pracować przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę oraz dojeżdżać do Warszawy
w przypadku, gdy mieszkają poza nią. W konsekwencji zawarte w odwołaniu obliczenia
opierające się na tej stawce i trybie pracy administratorów nie mogą być uznane za
prawidłowe.
KIO 1993/18

Również wartość szacunkowa zamówienia nie może sama w sobie świadczyć
o zaoferowaniu przez przystępującego IBM rażąco niskiej ceny, ponieważ wartość ta jest
wyższa o 11 mln zł nawet od oferty odwołującego, natomiast różnica między ofertą
przystępującego IBM a średnią arytmetyczną złożonych ofert wynosi tylko ok. 8%. Powyższe
świadczy raczej o tym, że to wartość szacunkowa zamówienia została zawyżona, gdyż
zamawiający ustalał ją w oparciu o ceny uzyskiwane w postępowaniach prowadzonych
w trybie z wolnej ręki.
Biorąc pod uwagę treść wyjaśnień udzielonych przez przystępującego IBM
w przedmiocie rażąco niskiej ceny, a także niezasadność argumentacji podniesionej
w odwołaniu, brak jest podstaw, aby stwierdzić, że oferta przystępującego podlega
odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego czynu nieuczciwej konkurencji należy
zauważyć, że zarówno w odwołaniu, jak i na rozprawie odwołujący nie przedstawił dla tego
zarzutu samodzielnej argumentacji, ale utożsamił złożenie oferty z rażąco niską ceną
z czynem nieuczciwej konkurencji.
Ze stanowiskiem odwołującego nie sposób się zgodzić.
O ile w konkretnych stanach faktycznych złożenie oferty z rażąco niską ceną może
jednocześnie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, o tyle co do zasady Ustawodawca
przewidział dwie odrębne przesłanki odrzucenia oferty: złożenie oferty stanowiące czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz
złożenie oferty z rażąco niską ceną lub kosztem
w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Tym samym nie
zawsze złożenie oferty z rażąco niską jest automatycznie czynem nieuczciwej konkurencji.
W przedmiotowej s
prawie Izba nie stwierdziła, aby oferta przystępującego IBM zawierała
rażąco niską cenę, tym bardziej nie znajduje podstaw do stwierdzenia, iż złożenie tej oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Wykluczenie IBM z powodu polisy

Odnosząc się do zarzutów dotyczących polisy złożonej przez przystępującego IBM,
w pierwszej kolejności należy podnieść, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie
może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu, natomiast art. 180 ust. 3
ustawy Pzp stan
owi, że odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie
zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. Z przepisów tych wynika zatem, że zarzut jest
substratem okoliczności faktycznych i prawnych, które powinny być wskazane w odwołaniu
i to właśnie one zakreślają granice rozpoznania odwołania. W przedmiotowej sprawie
KIO 1993/18

odwołujący podniósł w piśmie procesowym z dnia 15 października 2018 r. i na rozprawie
argumenty odnoszące się do tego, że z KRS przystępującego IBM nie wynika, aby
International Bussines Machines Corp. miał większościowy udział w IBM Polska Sp. z o.o.
lub żeby kontrolował IBM Polska Sp. z o.o., jak też podniósł argumenty dotyczące
charakterystyki klauzuli ATIMA. Argu
menty te w ogóle nie były zawarte w treści odwołania.
W związku z tym nie mogą one być brane pod uwagę w trakcie rozpoznania odwołania przez
Izbę, gdyż byłoby to niezgodne z art. 192 ust. 7 w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto
w razie uwzględnienia okoliczności nie podniesionych w odwołaniu doszłoby do zachwiania
zasady równości stron cechującej kontradyktoryjne postępowanie odwoławcze, gdyż
zamawiający o tym, jakie konkretnie zarzuty kierowane są pod jego adresem, dowiadywałby
się dopiero na rozprawie, co uniemożliwiłoby mu przygotowanie argumentacji
i zgromadzenie ewentualnych dowodów przemawiających na jego korzyść. Dlatego też Izba,
rozpoznając odwołanie, pominęła podniesione przez odwołującego w piśmie procesowym i
na rozpra
wie argumenty dotyczące tego, że z KRS przystępującego IBM nie wynika, aby
International Bussines Machines Corp. miał większościowy udział w IBM Polska Sp. z o.o.
lub żeby kontrolował IBM Polska Sp. z o.o., jak też dotyczące charakterystyki klauzuli
ATIMA
, które nie były zawarte w treści odwołania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp w
arunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3)
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zgodnie z
§ 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dok
umentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zamaw
iający może żądać dokumentów

potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Złożone przez przystępującego IBM zaświadczenie o ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej dotyczy ubezpieczenia grupowego i zawiera wskazanie, że
ubezpieczonym jest International Bussines Machines Corp. oraz wszelkie inne jednostki
będące własnością ubezpieczonego lub przez niego kontrolowane. Jako dodatkowy
ubezpieczony wymieniony jest przystępujący IBM Polska Sp. z o.o. W zaświadczeniu
wskazany jest m.in. zakres: „ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
KIO 1993/18

prowadzenia działalności gospodarczej” z limitem 15.000.000,00 dolarów na każde
zdarzenie. Zgodnie z zaświadczeniem polisa obowiązuje od 21 maja 2018 r. do 21 maja
2019 r. Taka treść dokumentu, zdaniem Izby, potwierdza spełnienie warunku udziału
w postępowaniu przez przystępującego IBM.

Odnosząc się do argumentów zawartych w odwołaniu, należy stwierdzić, co
następuje. W opisie warunku nie było wymogu, aby dokument ubezpieczenia miał zawierać
zapis o tym, że obejmuje swoim działaniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak też nie
było wymogu, aby był sporządzony na określonym druku. IBM Polska Sp. z o.o. jest
wskazana w załączniku do zaświadczenia jako dodatkowy ubezpieczony, zatem niezasadny
jest zarzut, że przystępujący nie wykazał, „iż rozszerzenia zawarte w polisie obejmują IBM
Polska Sp. z o.o.”. W opisie warunku nie było też wymogu, aby dokument ubezpieczenia
musiał być wystawiony „w związku z Postępowaniem i realizacją zamówienia”. Dokument
dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej i nie zostały w jego treści wyłączone usługi specjalistyczne, dlatego biorąc pod
uwagę powszechnie znany zakres działalności grupy IBM, niezrozumiały jest zarzut, że
ubezpieczenie nie dotyczy działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W opisie
warunku nie było zresztą wymogu, aby dokument ubezpieczenia musiał wskazywać w swojej
treści zakres konkretnego przedmiotu zamówienia. Ponadto odwołujący nie udowodnił, że
przewidziany limit
został zmniejszony o kwotę wypłaconych odszkodowań, a jedynie
wskazuje na ryzyko takiej sytuacji, co samo w sobie nie może być podstawą wykluczenia
wykonawcy z postępowania (abstrahując od obowiązku wcześniejszego wezwania go
w trybie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp). Ponadto odwołujący nie tylko nie udowodnił, że limit
został zmniejszony, ale tym bardziej nie udowodnił, że został on zmniejszony o taką wartość,
że przystępujący nie spełnia warunku bycia ubezpieczonym na kwotę min. 20 mln zł. Jeżeli
chodzi o tłumaczenie zaświadczenia przedstawione przez przystępującego IBM, to należy
zauważyć, że nie różni się ono co do sensu od tłumaczenia przysięgłego przedstawionego
przez odwołującego. Poszczególne zwroty są sformułowane inaczej, ale ogólny sens obu
tłumaczeń jest taki sam.
Powyższych ustaleń Izby nie zmienia treść przedstawionej przez odwołującego
prywatnej opinii sporządzonej przez dr F. . Należy stwierdzić, że w ww. opinii jej autor
kwestionuje:
e)
formę złożenia zaświadczenia, tj. brak poświadczenia za zgodność z oryginałem przez
mo
żliwą do zidentyfikowania osobę – zarzut taki nie został zawarty w odwołaniu i wobec
powyższego nie podlega rozpoznaniu,
f)
tłumaczenie zaświadczenie – jak wskazano już wyżej tłumaczenie przystępującego IBM
jest zgodne z tłumaczeniem przysięgłym złożonym przez odwołującego co do sensu
KIO 1993/18

zawartych w zaświadczeniu informacji,
g) to,
że świadectwo ubezpieczenia nie stanowi dokumentu potwierdzającego zawarcie
umowy ubezpieczenia
– opinia dr F. w tym zakresie jest niezgodna z treścią § 2 ust. 2 pkt
4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, który to przepis
nie ogranicza rodzaju dokumentów, za pomocą których wykonawca może wykazać, że
jest ubezpieczony od odpowied
zialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia,
h)
to, że treść zaświadczenia nie pozwala na ustalenie faktów istotnych dla zbadania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu – jak wskazano już wyżej treść
zaświadczenia pozwala ustalić, że dodatkowo ubezpieczonym jest przystępujący IBM
Polska Sp. z o.o., zakres ubezpieczenia to
: „ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej” z limitem 15.000.000,00 dolarów na
każde zdarzenie, a polisa obowiązuje od 21 maja 2018 r. do 21 maja 2019 r. Taka treść
dokumentu, zdaniem Izby, potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez
przystępującego IBM, zatem twierdzenia autora opinii Izba uznaje za nietrafne.
Reasumując, w zakresie postawionych zarzutów Izba stwierdziła, że przedstawiony
przez przystępującego IBM dokument ubezpieczenia jest prawidłowy i nie daje podstaw do
wykluczenia przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
W konsekwencji nie
ma również podstaw do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 24 ust.
4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (ten ostatni przepis
dotyczy zresztą postępowań dwuetapowych, zaś niniejsze postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego).
Ponieważ przystępujący IBM spełnia warunek udziału
w postępowaniu, nie zachodzi również przesłanka wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp.

Wykluczenie IBM z powodu niewyka
zania zdolności technicznej

Odnosząc się do zarzutów dotyczących zdolności technicznej przystępującego IBM,
tj. spełniania przez niego warunku doświadczenia, w pierwszej kolejności należy podnieść,
że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były
zawarte w odwołaniu, natomiast art. 180 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że odwołanie powinno
wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Jak
wskazano już wyżej, z przepisów tych wynika zatem, że zarzut jest substratem okoliczności
faktycznych i prawnych, które powinny być wskazane w odwołaniu i to właśnie one
KIO 1993/18

zakreślają granice rozpoznania odwołania. W przedmiotowej sprawie odwołujący podniósł
w piśmie procesowym z dnia 15 października 2018 r. i na rozprawie argumenty odnoszące
się do umowy z dnia 30 grudnia 2013 r. zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Argumenty te
, jak też sama umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości, w ogóle nie były
podniesione
w treści odwołania. W związku z tym nie mogą one być brane pod uwagę
w trakcie rozpo
znania odwołania przez Izbę, gdyż byłoby to niezgodne z art. 192 ust. 7 w zw.
z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto w razie uwzględnienia okoliczności nie podniesionych
w odwołaniu doszłoby do zachwiania zasady równości stron cechującej kontradyktoryjne
po
stępowanie odwoławcze, gdyż zamawiający o tym, jakie konkretnie zarzuty kierowane są
pod jego adresem, dowiadywałby się dopiero na rozprawie, co uniemożliwiłoby mu
przygotowanie argumentacji i zgromadzenie ewentualnych dowodów przemawiających na
jego korzy
ść. Dlatego też Izba, rozpoznając odwołanie, pominęła podniesione przez
odwołującego w piśmie procesowym i na rozprawie argumenty dotyczące umowy zawartej
z Ministerstwem Sprawiedliwości, które nie były zawarte w treści odwołania.

Zgodnie z a
rt. 22 ust. 1b ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3)
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę

w
arunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu dostaw lub
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiot
ów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
KIO 1993/18

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zgodnie z
§ 2 ust. 7 ww. Rozporządzenia jeżeli treść informacji przekazanych przez
wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a
ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez
żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4,
zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim
przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane
przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w opisie warunku zamawiający wskazał,
że przez utrzymanie systemu teleinformatycznego należało rozumieć utrzymanie
dostępności i ciągłości działania co najmniej systemu operacyjnego oraz węzłów bazy
danych, z wyłączeniem serwisowania sprzętu. Zatem zgodnie z siwz, w tym odpowiedziami
zamawiającego na pytania wykonawców udzielonymi w piśmie z dnia 11 maja 2018 r.
(pytania nr 4, 5 i 9
), zamawiający wyłączył z usług utrzymania systemu teleinformatycznego
wyłącznie usługi serwisowania sprzętu. Tym samym niezasadne jest powoływanie się przez
odwołującego na sposób rozumienia usług utrzymania wskazany w przedstawionej przez
niego prywatnej opinii sporządzonej przez dr N., gdyż zakres tych usług należy rozumieć
zgodnie z definicją podaną przez zamawiającego, do której zresztą ww. opinia w ogóle się
nie odnosi.
Odnosząc się do przedstawionej przez przystępującego IBM umowy nr 8000049268 /
P20003S zawartej z ZUS w dniu 31 grudnia 2014 r.
, która jako jedyna poprzez zakres
została zidentyfikowana w odwołaniu, należy zauważyć, co następuje.
Ww. umo
wa dotyczyła udzielenia licencji wraz ze wsparciem na oprogramowanie
systemowo-
narzędziowe IBM oraz świadczenie usług wsparcia kodu sterującego GDPS dla
środowiska IBM Mainframe w ZUS. Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. umowy przedmiotem umowy
oprócz udzielenia licencji na określone oprogramowanie oraz świadczenie usług wsparcia
oprogramowania przez okres 36 miesięcy, było: „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usług wsparcia kodu sterującego GDPS® (ang. Geographically Dispersed
Parallel Sy
splex) przez okres 36 miesięcy (od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.)
zapewniających ciągły dostęp do danych i systemów produkcyjnych z/OS, DB2 i IBM System
Z (Mainframe)
z gwarantowaną dostępnością systemów z/OS i bazy danych DB2 oraz
zagwarantowanie dostępności systemu na poziomie nie mniejszym niż 99,6% i czasu
KIO 1993/18

odtworzenia systemu po awarii nie dłuższym niż 6 godzin na warunkach opisanych
szczegółowo w niniejszej Umowie oraz w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1
Umowy". Zgodnie z
§ 12 ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie za Usługi Wsparcia GDPS zostało
określone na kwotę 44.070.574,61 zł brutto. Szczegółowy zakres przedmiotowy Usług
Wsparcia GDPS, z
godnie z § 4 ust. 1 umowy, został zdefiniowany w załączniku nr 5 do
umowy i wynika z niego, że:

IBM będzie wykonywał usługi wsparcia Kodu Sterującego GDPS przez okres 36
miesięcy zapewniające ciągły dostęp do danych i systemów z/OS, DB2 i IBM System Z
(Mainframe)
z gwarantowaną dostępnością systemu operacyjnego z/OS i bazy danych
DB2 w ZUS (pkt I, str. 2 załącznika nr 5),
 w
ykonywane usługi mają zapewnić ciągły dostęp m.in. do z/OS (czyli system
operacyjny) oraz d
o DB2 (czyli węzłów bazy danych) w trybie 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu, zgodnie z zasadami określonymi w metryce ZWAPPLX (pkt III ppkt 2 ppkt 2
i 3
, str. 5 załącznika nr 5),
 z
metryki ZWAPPLX wynika, że zakładana dostępność systemu musi wynosić 99,60%
(ppkt 2.2. „Dostępność systemu" w Metryce ZWAPPLX, str. 7 załącznika nr 5).
Również z pkt 1.3. i 1.4. na str. 6 załącznika nr 5 wynika, że zakresem umowy był objęty
system operacyjny z/OS oraz podsystem DB2
– DB2P (węzły bazy danych) i że komputer
centralny musi posiadać zdolność do obsługi zadań eksploatacyjnych 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę. Zgodnie z oświadczeniem zamawiającego i protokołami ZUS „Miesięczne
Raporty Realizacji Parametrów Metryk”, faktyczny poziom dostępności systemów będących
przedmiotem umowy osiągnięty przez IBM to 100% nieprzerwanie przez 36 kolejnych
miesięcy. Umowa nr 8000049268 / P20003S obejmowała więc usługi utrzymania systemu
teleinformatycznego i
zapewnienie dostępności systemu na poziomie co najmniej 99%.
Na marginesie należy jedynie zauważyć, że w opisie warunku zamawiający wymagał
wykazania 2 usług, zaś przystępujący IBM wykazał 4 usługi, z czego odwołujący
w odwołaniu kwestionuje jedną (ZUS), zaś w piśmie procesowym i na rozprawie – dwie (ZUS
i Ministerstwo Sprawiedliwości). Zatem niezależnie od zakresu rozpatrzenia odwołania przez
Izbę, nie ma podstaw do stwierdzenia, że przystępujący nie spełnił warunku udziału
w postępowaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, w zakresie postawionych zarzutów Izba stwierdziła, że
wykazana
przez przystępującego IBM usługa dla ZUS, jak i pozostałe usługi, nie dają
podstaw do wykluczenia przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp.
W konsekwencji nie ma również podstaw do odrzucenia jego oferty na
pods
tawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
(ten ostatni przepis dotyczy zresztą postępowań dwuetapowych, zaś niniejsze postępowanie
prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego). Ponieważ przystępujący IBM spełnia
KIO 1993/18

warunek udziału w postępowaniu, nie zachodzi również przesłanka wykluczenia go
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp.

Zaniżenie punktacji dla oferty odwołującego w zakresie potencjału kadrowego

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp z
amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odwołaniu odwołujący wskazał, że wskutek wadliwego sposobu przyznawania
p
unktów przez zamawiającego, nie otrzymał punktów za usługi potwierdzone referencją na
str. 205 oferty (treść stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa). Odwołujący dodał, że osoby
przez niego wskazane
mają doświadczenie w zakresie opisanym przez zamawiającego, co
zostało wykazane w sposób zgodny z pkt 7.3.4. siwz i z ustawą Pzp. Zgodnie ze
stanowiskiem odwołującego przedstawionym na rozprawie referencja zawarta na str. 205
oferty miała charakter jedynie dodatkowy, natomiast doświadczenie osób, których ta
refere
ncja dotyczyła, powinno zostać uwzględnione dla celów kryterium na podstawie
oświadczeń podpisanych przez odwołującego oraz osoby, których fizycznie te oświadczenia
dotyczyły. Zdaniem odwołującego oświadczenia te zostały złożone zgodnie z pkt 7.3.4. ppkt
3
siwz i powinny być podstawą przyznania maksymalnej ilości punktów odwołującemu,
niezależnie od treści kwestionowanej przez zamawiającego referencji.
Ze stanowiskiem odwołującego nie sposób się zgodzić w świetle treści pkt 7.3.4. siwz
i treści jego oferty. Analizując treść oświadczeń złożonych w ofercie odwołującego, należy
przyznać rację zamawiającemu, że w zakresie 4 osób (łącznie pełniących 7 funkcji)
odwołujący nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 7.3.4. siwz. Przede wszystkim
odwołujący nie złożył dla tych osób oświadczenia podmiotu zamawiającego, na rzecz
którego były wykonywane usługi, co było wymogiem podstawowym, traktowanym w siwz
jako zasada. Odwołujący nie złożył dla tych osób również pozostałych dopuszczonych jako
wyjątki (pkt 7.3.4. ppkt 1-3 siwz) dowodów. W szczególności oświadczenia nie mogą zostać
zakwalifikowane jako dokument z pkt 7.3.4. ppkt 1 siwz, ponieważ świadczenie usług nie
odbywało się na infrastrukturze techniczno-systemowej wykonawcy. Oświadczenia nie mogą
też być zakwalifikowane jako dokument z pkt 7.3.4. ppkt 2 siwz ze względu na brak w nich
oświadczenia, że świadczenie pracy przez daną osobę odbywało się na potrzeby własne
pracodawcy / zleceniodawcy.
Wreszcie oświadczenia nie mogą zostać zakwalifikowane jako
dokument z
pkt 7.3.4. ppkt 3 siwz, ponieważ nie wykazano uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze uniemożliwiającej złożenie innych dowodów dopuszczonych
przez zamawiającego.
W tym miejscu
należy przypomnieć, że zgodnie z pkt 7.3.4. ppkt 3 siwz, aby możliwe
KIO 1993/18

było złożenie oświadczenia podpisanego przez daną osobę fizyczną, która świadczyła usługi
w wymaganym przez zamawiającego zakresie, konieczne było jednoczesne wykazanie
przez wykonawcę, że zaistniała uzasadniona przyczyna o obiektywnym charakterze,
z powodu której wykonawca nie jest w stanie przedstawić zamawiającemu innych
dopuszczonych przez niego dowodów. Odwołujący na str. 204 oferty złożył oświadczenie,
w myśl którego: „Zleceniodawcy nie mieli i nie mają wiedzy na temat zakresu obowiązków
poszczególnych osób, przydział osób do zadań i ról oraz zakres świadczonych usług
administrowania znajdował się w całości w kompetencji [nazwa spółki] i z tego powodu nie
jest możliwe, aby zleceniodawca mógł poświadczyć zakres obowiązków poszczególnych
osób”. Należy zauważyć, że tak sformułowana informacja jest tylko oświadczeniem własnym
odwołującego, nie popartym żadnym dowodem w postaci choćby oświadczenia autora
referencji o tym, że faktycznie nie dysponuje on wiedzą co do osób wykonujących u niego
usługi. Abstrahując od tego, że rzadko zdarza się, aby dany podmiot nie posiadał wiedzy co
do osób, które pracują na jego infrastrukturze techniczno-systemowej, to oświadczenie
własne odwołującego, do którego nie załączono żadnego dodatkowego dowodu, nie może
być uznane za „wykazanie” uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze.
„Wykazanie” oznacza bowiem „udowodnienie”. Tym samym wykonawcy w niniejszym
postępowaniu składając oświadczenia podpisane przez osoby fizyczne, których te
oświadczenia dotyczyły, musieli się liczyć z koniecznością udowodnienia zamawiającemu, że
z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym nie są w stanie przedstawić innego
dowodu. Złożenie wyłącznie oświadczenia własnego o tym, że zleceniodawca nie ma wiedzy
co do osób wykonujących określone usługi, nie stanowi „wykazania”, o którym mowa w pkt
7.3.4. ppkt 3 siwz.
Tym samym odwołujący nie wykazał za pomocą dopuszczonych przez
zamawiającego dowodów, o których mowa w pkt 7.3.4. siwz, że 4 osoby (nazwiska na str.
204 oferty) posiadają wymagane doświadczenie uwzględniane w punktacji w ramach
kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy”. W konsekwencji nieprzyznanie ofercie
odwołującego punktów w tym zakresie było uzasadnione.
Na margines
ie jedynie należy zauważyć, że nawet przyznanie odwołującemu
maksymalnej ilości punktów w kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy”, przy
niezmienionej liczbie punktów przyznanej ofercie przystępującego, nie wpłynęłoby na ranking
ofert i na to, że oferta przystępującego pozostaje najkorzystniejsza.

Zawyżenie punktacji dla oferty IBM w zakresie potencjału kadrowego

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
KIO 1993/18

Odnosząc się do zarzutów dotyczących przyznania przez zamawiającego ofercie
przystępującego IBM określonej ilości punktów w kryterium „doświadczenie zespołu
wykonawcy”, w pierwszej kolejności należy podnieść, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy
Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu, natomiast
art. 180 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasa
dniające wniesienie odwołania. Jak wskazano już wyżej, z przepisów tych
wynika zatem, że samo wskazanie czynności zamawiającego oraz naruszonych przez niego
przepisów ustawy nie tworzy zarzutu. Zarzut jest substratem okoliczności faktycznych i
prawnych, które powinny być wskazane w odwołaniu i to właśnie one zakreślają granice
rozpoznania odwołania. W przedmiotowej sprawie odwołujący dopiero do pisma
procesowego z dnia 15 października 2018 r. załączył tabele, w których szczegółowo
ws
kazał, które umowy i z jakiego powodu są przez niego kwestionowane pod kątem
przyznania przystępującemu IBM określonej ilości punktów. Ponadto dopiero na rozprawie
odwołujący wskazał, że w jego opinii, przedstawiciele niewłaściwych departamentów ZUS
podpisywali oświadczenia dotyczące osób wskazanych w ofercie. W związku z tym
inf
ormacje wynikające z tych tabel, jak też dotyczące podpisów na oświadczeniach, nie
mogą być brane pod uwagę w trakcie rozpoznania odwołania przez Izbę, gdyż byłoby to
niezgodne z art. 192 ust. 7 w zw. z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto w razie
uwzględnienia okoliczności nie podniesionych w odwołaniu doszłoby do zachwiania zasady
r
ówności stron cechującej kontradyktoryjne postępowanie odwoławcze, gdyż zamawiający o
tym, jakie konkretnie zarzuty kierowane są pod jego adresem, dowiadywałby się dopiero na
rozprawie, co uniemożliwiłoby mu przygotowanie argumentacji i zgromadzenie ewentualnych
dowodów przemawiających na jego korzyść. Dlatego też Izba, rozpoznając odwołanie,
pominęła podniesione przez odwołującego w piśmie procesowym z dnia 15 października
2018 r.
szczegółowe informacje wynikające z ww. tabel oraz argumentację dotyczącą
po
dpisów na oświadczeniach, które to informacje i argumentacja nie były zawarte w treści
odwołania.
Na marginesie jedynie Izba stwierdza, że zakresem każdej z kwestionowanych przez
odwołującego umów objęte były m.in. usługi administrowania, o czym świadczą cytowane
przez zamawiającego w opracowaniu własnym postanowienia tych umów (opracowanie
złożone na rozprawie). Również na marginesie Izba stwierdza, że zawarty w poświadczeniu
osobowym jednej
z osób wymienionych w ofercie przystępującego IBM zwrot: „for our
benefit” może być również tłumaczony jako: „na naszą rzecz”, co oznacza, że znajdujące się
w ofercie tłumaczenie jest prawidłowe.
Niezależnie od powyższego Izba przeanalizowała treść oferty przystępującego IBM,
KIO 1993/18

w tym doświadczenie wskazanych przez niego w kryterium „doświadczenie zespołu
wykonawcy” osób, pod kątem zakresu podanych przez przystępującego informacji
i dokumentów złożonych na ich potwierdzenie (pkt 7.3.3. i 7.3.4. siwz). Izba nie znalazła
uchybień po stronie zamawiającego w zakresie sposobu punktowania oferty przystępującego
w tym kryterium.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że zamawiający nie naruszył
art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17, art. 90 ust. 3, art. 8 i art. 9 ust. 2
ustawy Pzp.
Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na
podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 3 pkt 1 oraz § 5 ust. 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).


Przewodniczący …………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie