eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1963/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-09
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1963/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu
9 października 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 września 2018 r.
przez wykonawc
ę Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 12,
80-
338 Gdańsk
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Utylizacji
Sp. z o.o., ul
. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o., ul. Matemblewska 27, 80-283
Gdańsk
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. naka
zuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 12, 80-
338 Gdańsk
kwoty
18 00
0 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący : ………………………………
Sygn. akt: KIO 1963/18
U z a s a d n i e n i e


Zakład Utylizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę sektora 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu
Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18 września 2018 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 179-406950.
W postępowaniu tym wykonawca Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 28 września 2018 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 3 października 2018 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o.
W dniu
8 października 2018 r. wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający uwzględnił odwołanie
w całości i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.
W dniu
8 października 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
oświadczenie Odwołującego, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie