eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1952/18, KIO 1957/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-10-25
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1952/18
KIO 1957/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11, 16 i 23
października 2018 r. w Warszawie odwołań
skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do łącznego
rozpoznania, wniesionych do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A.
w dniu 28 września 2018 r. przez wykonawcę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie,
B.
w dniu 28 września 2018 r. przez wykonawcę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą
w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Ministerstwo Finansów
reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

przy udziale wykonawcy
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą
w Warszawie

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 1952/18 i KIO
1957/18 po
stronie zamawiającego,
przy udziale wykonawcy A.P.N. Promise S.A. z
siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje
przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 1952/18 po stronie zamawiającego,
przy udziale
wykonawcy SII Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 1952/18 po stronie zamawiającego i w sprawie KIO
1957/18 po stronie odwołującego


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu 1 odwołania w sprawie KIO
1957/18.
2. Oddala oba
odwołania.

3.
Kosztami postępowania obciąża:

3.1.
w sprawie KIO 1952/18 wykonawcę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie i
A. Zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie,
B.
Zasądza od wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz
zamawiającego Ministerstwa Finansów reprezentowanego przez Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
kwotę 518,20 gr (słownie: pięćset
osiemnaście złotych dwadzieścia groszy) z tytułu uzasadnionych kosztów
strony związanych z dojazdem na rozprawy;
3.2.
w sprawie KIO 1957/18
wykonawcę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą
w Warszawie
i
A. Zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie,
B.
Zasądza od wykonawcy A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz
zamawiającego Ministerstwa Finansów reprezentowanego przez Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
kwotę 518,20 gr (słownie: pięćset
osiemnaście złotych dwadzieścia groszy) z tytułu uzasadnionych kosztów
strony związanych z dojazdem na rozprawy;
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący: ……………
Członkowie:
……………

……………Sygn. akt KIO 1952/18, KIO 1957/18

Uzasadnienie

Zamawiający – Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu
– prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację Systemu ARI@DNA2”,
realizowaną w ramach projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych objętego
dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
, nr
sprawy: 3001-ILZ.260.7.2018.
Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2018 r. za numerem 2018/S 099-
226264
. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - P
rawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,
2018
zwanej dalej „ustawą pzp”).

Odwołanie KIO 1952/18
W dniu 28
września 2018 r. odwołanie wniósł wykonawca Sygnity S.A. z siedzibą
w Warszawie
– dalej Odwołujący Sygnity.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności
i
zaniechań Zamawiającego podjętych w postępowaniu, polegających na:
1.
dokonaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Pentacomp
Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie - dalej Wykonawca Pentacomp;
2.
zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy Pentacomp, pomimo iż treść złożonej oferty jest
niezgodna z treścią SIWZ a także złożona została z ceną rażąco niską;
3. zaniechaniu
odrzucenia oferty Wykonawcy A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie -
dalej Wykonawca APN/Promise,
pomimo iż treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią SIWZ
a także złożona została z ceną rażąco niską;
4. zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy SII
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - dalej
Wykonawca SII
, pomimo iż treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią SIWZ a także złożona
została z ceną rażąco niską;

5. zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN i Wykonawcy SII,
pomimo
iż treść złożonych ofert stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
6.
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.
Zaskarżanym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego zarzucił naruszenie art. 7
ustawy pzp w związku z naruszeniem:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy
Pentacomp, oferty Wykonawcy APN oraz oferty Wykonawcy SII
, pomimo iż treść złożonych
ofert jes
t niezgodna z treścią SIWZ;
2. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy
Pentacomp, oferty Wykonawcy APN oraz oferty Wykonawcy SII
, pomimo iż złożone oferty
zawierają rażąco niską cenę;
3. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK"), poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN oraz Wykonawcy SII
, pomimo iż złożone oferty
stanowią czyn nieuczciwej konkurencji;
4. art. 91 ustawy pzp,
poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem
oferty podlegającej odrzuceniu, tj. oferty Wykonawcy Pentacomp.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania
i o
nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2)
dokonania powtórnej czynności oceny oferty Wykonawcy Pentacomp i jej odrzucenie;
3)
dokonania powtórnej czynności oceny oferty Wykonawcy APN i jej odrzucenie;
4)
dokonania powtórnej czynności oceny oferty Wykonawcy SII i jej odrzucenie;
5)
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący podkreślił, że odwołanie zostało złożone w terminie, zgodnie z art. 182 ust.
1 pkt 1 usta
wy pzp, ponieważ informacja o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia
odwołania tj. wybór oferty najkorzystniejszej została mu przekazana w dniu 18 września 2018
r.
W ocenie Odwołującego się, posiada on interes w uzyskaniu przedmiotowego

z
amówienia w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy pzp, ponieważ czynności Zamawiającego
objęte odwołaniem uniemożliwiają Odwołującemu uzyskanie zamówienia. Odwołujący złożył
ważną ofertę i zajął 4 miejsce pod względem ilości uzyskanych punktów w kryterium oceny
ofert. Jednakże, wobec tego, iż Zamawiający zaniechał swoich powinności oferta
Odwołującego nie została wybrana jako najkorzystniejsza. W wyniku naruszenia przez
Zama
wiającego wskazanych przepisów ustawy pzp Odwołujący może ponieść szkodę,
poprzez nieuzy
skanie zamówienia, które zgodnie z przepisami powinno zostać udzielone
właśnie Odwołującemu.
W uzasadnianiu Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Zamawiający wezwał Wykonawcę Pentacomp, Wykonawcę APN, Wykonawcę SII oraz
Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny na podstawie art. 90 ust.
1 ustawy pzp
. Odpowiedzi wykonawców zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa dlatego
Odwołujący zaznaczył, że nie może się w sposób bezpośredni odnieść do przedstawionej
argumentacji.
Odnośnie zarzutów dotyczących naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Odwołujący
podniósł, że Zamawiający w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
w tabeli 5 Specyfikacja platformy programowej oferowanego
rozwiązania
wymagał, aby każdy
z wykonawców wskazał Liczbę licencji i warunki licencjonowania (ostatnia kolumna). Zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w OPZ (pkt
2.1. ppkt 4) do wykonawców należało
zaproponowanie oprogramowania standardowego i liczby licencji dla tego oprogramowania
tak, aby spełnione zostały wymagania Zamawiającego. Tylko z oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym wynika, co każdy z Wykonawców w tym zakresie
zaoferował Zamawiającemu. W pkt. 4.1.3.2 OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający wskazał wymagania dla dostarczanego oprogramowania, przy czym zastrzegł,
że: WP-1 Sposób licencjonowania powinien być przejrzysty i umożliwiać jednoznaczne
określenie cen całości oprogramowania w podziale na jego poszczególne moduły. WP-2 Cena
licencji wybranych modułów oprogramowania może być uzależniona od ilości używanych
przez oprogramowanie fizycznych rdzeni procesora (core), które będą zainstalowane na
serwerze wchodzącym w skład platformy sprzętowej, w szczególności liczba zainstalowanych
fizycznych rdzeni procesora (core) w serwerze może być wyższa od liczby wykorzystywanych
fizycznych rdzeni procesora (core) przez oprogramowanie ze względu na wirtualizację
środowisk (licencjonowanie „per core"), o ile nie narusza wymogów zapisów licencyjnych.
Zaoferowany model licencjonowania nie może opierać się na licencjach dostępowych
użytkowników. Powyższe w pełni uzasadnia, dlaczego dla Zamawiającego istotne było

jednoznaczne wskazanie przez Wykonawców liczby licencji i warunków ich licencjonowania.
Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy pozwalał Zamawiającemu na ocenę
zaoferowanego rozwiązania zarówno pod kątem jego zgodności z wymaganiami, jak i pod
kątem zaoferowanej ceny wskazanych produktów. Wykonawca Pentacomp, Wykonawca APN
oraz Wykonawca SII
w sposób bezsporny nie wypełnili wymagania Zamawiającego
wskazanego w SIWZ w zakresie zaoferowanego rozwiązania.
Oferta Wykonawcy Pentacomp
Wykonawca Pentacomp w Formularzu ofertowym w ww. kolumnie tabeli 5 podał
informację „12 corów". Tym samym nie wskazał liczby licencji, którą Wykonawca Pentacomp
oferuje. Z tak wskazanej informacji Zamawiający może wywodzić, że Wykonawca Pentacomp
zaoferował: 6 licencji łącznie na 12 rdzeni albo 12 licencji na 24 rdzenie albo inną liczbę licencji.
To, że możliwe jest zaproponowanie różnej liczby licencji i rdzeni przy tym samym produkcie
Microsoft SQL Server potwierdzają chociażby oferty: Odwołującego (6 licencji razem na 12
rdzeni) i oferty Wykonawcy APN (12 licencji razem na 24 rdzenie). Powyższe zależy od
przyjętego przez Wykonawcę projektu rozwiązania dla modernizacji infrastruktury
Zamawiającego, a także wyboru sposobu licencjonowania oferowanego przez producenta
oprogramowania. Zatem Wykonawca Pentacomp nie wypełnił wymagania SIWZ wskazanego
wyżej. Wykonawca Pentacomp poprzez nie wskazanie liczby licencji nie złożył oferty
jednoznacznej, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację jej zakresu. Przy lakonicznym
wskazaniu „12 corów" Wykonawca mógłby manewrować liczbą dostarczanych licencji na
etapie real
izacji. Brak dokładnej informacji o liczbie licencji ma również istotne przełożenie na
zaoferowaną cenę, co Odwołujący wykazuje przy zarzucie rażąco niskiej ceny. Zatem
Zamawiający słusznie wymagał precyzyjnego podania liczby licencji, tak aby mógł ocenić:
liczbę zaoferowanych licencji wymaganych przy odbiorze a w skutek tego ceny zaoferowanej
przez Wykonawcę Pentacomp. Każdy produkt licencjonowany posiada własne warunki
licencjonowania ustalone przez producenta danego oprogramowania dla tego produktu.
Micr
osoft ma różne programy licencjonowania, np. Open, Select Plus, MPSA, który to program
przypisuje produktom licencjonowanym określone uprawnienia, np. karnety szkoleniowe.
Dodatkowo licencje wskazane przez Wykonawcę Pentacomp nie zostały oznaczone jako
wyk
upione z Software Assurance lub bez, co ma znaczący wpływ na ocenę licencji i ich relacji
z ceną. Zamawiający wymagał wskazania w Formularzu ofertowym w tabeli nr 5 warunków
licencyjnych zaoferowanych produktów. Wykonawca Pentacomp nie uzupełnił warunków
licencjonowania -
w dedykowanej kolumnie nie podał nic poza wskazaniem „12 corów", przy
czym 12 rdzeni nie może zostać uznane za wskazanie warunków licencjonowania. Za warunki

licencjonowania, co do zasady uznaje się postanowienia dotyczące, np. zasięgu
ter
ytorialnego, możliwości wypowiedzenia lub obowiązywania licencji.
Oferta Wykonawcy APN
Wykonawca APN nie uzupełnił warunków licencjonowania w sposób umożliwiający
jednoznaczne zidentyfikowanie przez Zamawiającego, z których warunków licencjonowania
dopuszc
zanych przez Microsoft będzie korzystał. W odróżnieniu od Wykonawcy Pentacomp
oraz Wykonawcy SII
, którzy nie podali żadnych słów, które można by poddać dyskusji (czy są
warunkami licencjonowania), to Wykonawca APN podał więcej jedynie: cyt. „program
licencjonowania Government, tj. dla jednostek administracji publicznej. Natomiast informacja
„dla jednostek administracji publicznej" jest informacją o poziomie cenowym (tańsze ceny dla
administracji publicznej) i nie jest warunkami licencjonowania. Government oznacza,
że
z
licencji tych nie mogą korzystać inne podmioty niż jednostki administracji publicznej. Należy
podkreślić, że Government występuje w różnych programach sprzedaży i stąd wciąż nie
umożliwia jednoznacznego określenia warunków licencjonowania (Open, Select Plus, MPSA,
itd.). Każdy program zgodnie z zasadami Microsoft ma dedykowane dla siebie ściśle określone
warunki licencjonowania.
Oferta Wykonawcy SII
Wykonawca SII
w Formularzu ofertowym w tabeli 5 podał informację „Licencja na 12
rdzeni procesora"'. Tym samym nie wskazał liczby licencji ani warunków licencjonowania,
którą Wykonawca SII oferuje. Z powyżej wskazanego oświadczenia można by jedynie
wywodzić, że Wykonawca SII zaoferował 1 licencję na 12 rdzeni, przy czym, producent
Microsoft nie posiada w swojej ofercie takiego sposobu licencjonowania dla produktu MS SQL
Server. Argumentacja przywołana dla oferty Wykonawcy Pentacomp znajduje w całości
zastosowanie dla oferty Wykonawcy SII.
Zakres oferty Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN oraz Wykonawcy SII, a tym
samym zaoferowanego rozwiązania, nie wynika ani z treści Formularza ofertowego ani też
z
pozostałej części oferty złożonej przez tych wykonawców. Z uwagi na powyższe
Zamawiający nie powziął informacji o proponowanym rozwiązaniu a brak ten należy oceniać
jako niemożliwy do uzupełnienia w trybie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp. Zamawiający nie
narzucił Wykonawcom liczby licencji, którą Wykonawca powinien zaoferować, ale pozostawił
im wybór, który miał się zmaterializować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego w tabeli
5. Brak wskazania liczby licencji i warunków licencjonowania skutkuje brakiem wiedzy po
stronie Zamawiającego w powyższym zakresie. Poprawienie oferty Wykonawcy Pentacomp,

Wykonawcy APN czy Wykonawcy SII
w tym przedmiocie prowadziłoby do istotnej zmiany
treści oferty. Zważywszy, że zarówno liczba, jak i warunki licencjonowania mają bezpośrednie
przełożenie na cenę oferty. Brak więc przedmiotowego oświadczenia powinien stać się
podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy Pentacomp, oferty Wykonawcy APN i oferty
Wykonawcy SII na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp
jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Powyższe zostało potwierdzone chociażby w Uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
1
lutego 2016 r. (KIO/KD/8/16). Zamawiający w sposób bezsporny zaniechał obowiązku
odrzucenia ofert w/
w Wykonawców, co należy uznać jako naruszenie ustawy pzp
z
pokrzywdzeniem Odwołującego i zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji.
Ponadto
Odwołujący podniósł, że Zamawiający w Formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ w tabeli 6 Platforma sprzętowa wymagał, aby każdy z wykonawców
wskazał producenta/model/typ danego sprzętu (ostatnia kolumna). Jednym z elementów było
wymaganie względem Przełącznika KVM. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ (pkt.
5.4.5) każdy z wykonawców zobowiązany był do dostarczenia Przełącznika KVM zgodnie
z
minimalną wartością parametru lub dostarczyć rozwiązanie równoważne. Zamawiający
napisał, że „Dopuszczalne jest zastosowanie innych portów konsolowego i serwerowych,
jednakże w tym wypadku Wykonawca dostarczy komplet odpowiednich przejściówek."
Zaoferowane przez Wykonawcę Pentacomp, Wykonawcę APN i Wykonawcę SII
Przełączniki KVM nie posiadają w standardzie odpowiednich przejściówek umożliwiających
fizyczne podłączenie do nich wszystkich 8 szt. serwerów za pomocą portów D-Sub i USB,
które jest wymagane przez Zamawiającego. Wskazane Przełączniki KVM nie spełniają więc
wymaga
nia równoważności i tym samym należy uznać, że zostały zaoferowane, pomimo że
nie spełniają wymagań SIWZ. Przejściówki, które powinny zostać wskazane jako element
Przełączników KVM, tak aby wypełnić stawiane wymaganie, stanowią osobny produkt
posiadający własny model i typ. Wskazanie jedynie nazwy producenta, modelu i typu dla
samego przełącznika nie czyni z niego przełącznika wskazanego w wymaganiach OPZ pkt.
5.4.5. Dopiero z przejściówkami stanowi rozwiązanie równoważne. Tym samym, w ocenie
Odwołującego Wykonawca Pentacomp, Wykonawca APN oraz Wykonawca SII zaproponował
sprzęt niezgodny z wymaganiami SIWZ.
Dla przełącznika Lenovo powinna zostać wskazana przejściówka - model Virtual Media
Conversion Option Gen2 (VC02 a dla przełącznika Fujitsu Console switch adapter USB-
VGA,VM PN: S26361- F5644-L502 lub Console switch adapter KVM-USBrVGA PN: S26361-

F5644-L501
. Dopiero wskazanie przejściówek przy zaoferowaniu rozwiązania równoważnego,
wskazuje na zaoferowanie przełącznika spełniającego wymagania SIWZ. Tym samym
Zamawiający w sposób bezsporny zaniechał obowiązku odrzucenia ofert w/w Wykonawców,
co
należy uznać jako naruszenie ustawy pzp z pokrzywdzeniem Odwołującego i zasady
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp Odwołujący
podniósł, że Zamawiający wezwał wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie
istotnych elementów składowych ceny złożonych ofert, przy czym zaniechał odrzucenia oferty
Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN i Wykonawcy SII
pomimo, że w ocenie
Odwołującego, zaproponowane ceny w poszczególnych pozycjach mają charakter ceny
rażąco niskiej, są niewiarygodne i posiadają znamiona stawki nierealnej lub wręcz niemożliwej
do zaoferowania. Należy podkreślić, że czynniki składowe ceny są bardzo istotne, bez nich
realizacja zamówienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego nie jest możliwa. Jak
wynika z ugruntowanego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej cena rażąco niska to cena
nie pozwalająca na pokrycie kosztów zrealizowanego zamówienia. To samo zatem należy
odnieść do ceny istotnej części składowej. Powołał się na wyrok KIO z dnia 31 maja 2017 r.,
KIO 1001/17.
Odnośnie ceny w poz. 1.1 Formularza ofertowego Odwołujący podniósł, że zgodnie
z
OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje (między innymi),
pkt 2 ppkt 4 „modernizację i rozbudowę platformy programowej Systemu poprzez podniesienie
wersji bazy danych SQL Server, posiadanej przez Zamawiającego, z wersji 2012 do
najnowszej wersji stabil
nej na dzień złożenia oferty lub równoważnej wraz z zapewnieniem
przez cały okres trwania umowy usługi ubezpieczenia wersji Software Assurance lub
równoważnej. Ilość dostarczonych licencji musi zapewniać możliwość użycia klastra w trybie
Active - Passive".
Wszyscy wykonawcy zaoferowali bazę danych Microsoft SQL Server.
W przypadku zaoferowania bazy danych SQL Server - oprogramowanie producenta Microsoft
(w skrócie MS), które oprócz silnika baz danych relacyjnych i wielowymiarowych obejmuje
również narzędzia ETL, narzędzia raportowe i analityczne oraz data mining, należało spełnić
wszystkie wymagania OPZ, a w szczególności: pkt 4.1.1 OPZ „Wymagania główne dla
Systemu", wymaganie WG-
2, cyt.: „Musi zostać zachowana dotychczasowa platforma
integracyjna SharePoint, posiadana przez Zamawiającego”, pkt 4.1.3.2 OPZ „Wymagania
licencyjne", wymaganie WP-
5, cyt.: „Wszelkie komponenty sprzętowe i programowe muszą
zostać dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami, w formie zgodnej z zasadami polityki
licencjonowania danego producenta. Jeżeli zapewnienie zgodności wersji oprogramowania

we
wzajemnej współpracy tego wymaga (zachowanie kompatybilności), to Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia takich wersji oprogramowania oraz licencji wszystkich
k
omponentów, które to zapewnią."; wymagania z Załącznika C1 do OPZ z uwzględnieniem
wyjaśnień Zamawiającego, w tym odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 17 lipca 2018, gdzie
Zamawiający potwierdził, że „załączoną do OPZ dokumentację systemu ARI@DNA2 należy
traktować jako obowiązujące wymagania", w szczególności jest to „Dokumentacja
Powykonawcza Infr
astruktury Technicznej Systemu ARI@DNA2", która potwierdza
wykorzystaną w systemie ARI@DNA2 integrację SQL Server z SharePoint oraz zawiera
informację o konfiguracji systemu i wymaganych licencjach. Zamawiający nie wymienił wprost,
tj. tabelarycznie, ile i
jakie licencje są przez niego wymagane, ale w OPZ podał minimalne
wymagania jakie muszą zostać spełnione, co w konsekwencji prowadzi do obowiązku
dostarczenia minimalnego zestawu licencji. Odpowiedzialność doboru i dostarczenia licencji
spełniających wymagania OPZ spoczęła na wykonawcach, przy czym każdy z nich musiał to
minimum wypełnić. Bazując na powyższym w cenie oferty każdy wykonawca musiał
uwzględnić co najmniej następujący zestaw licencji: MS SQL Server 2017 Enterprise* - 6, MS
SharePoint Server 2016 - 2, MS SharePoint Server Enterprise CAL (Device CAL) - 1 454, MS
SharePoint Server Standard CAL (Device CAL) - 1 454, MS Windows Server 2016 DataCenter
16, MS Windows Server CAL (Device CAL) - 1 454;
*wraz z usługą ubezpieczenia wersji
Software Assuran
ce zapewnioną przez cały okres trwania umowy (łącznie 6 lat). W przypadku
zaoferowania platformy bazodanowej SQL Server, Zam
awiający wymagał uzupełnienia
w tabeli 5 Formularza ofertowego jedynie wiersza 7 (specyfikacja platformy bazodanowej,
liczba licencji i warunki licencjonowania), co potwierd
za odpowiedź na pytanie nr 19
w
Wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 6 lipca 2018 roku: „Wiersz nr 7 wypełnia każdy
z
wykonawców składających ofertę poprzez określenie zaoferowanej platformy bazodanowej.
Natomiast wiersze 1-
6 tylko wykonawca, który w wierszu nr 7 zaoferuje platformę bazodanową
równoważną do MS SQL Server.” Niemniej powyższy zestaw licencji, w wersji minimalnej (czyli
nie tylko licencje na MS SQL Server), musi być dostarczony przez wykonawcę realizującego
zamówienie i wyceniony w poz. 1.1 Formularza ofertowego. Ceny powyższego zestawu
licencji uzależnione są od warunków licencyjnych, które dany wykonawca pozyskał i oferuje
Zamawiającemu a także od tego, czy licencje MS SQL Server zostały zaoferowane
Zamawi
ającemu z Software Assurance, w tym z jakim okresem przypisanym dla licencji.
Pomimo, że każdy z wykonawców mógł pozyskać ceny indywidualne od dystrybutorów to
żaden z nich nie miał możliwości pozyskania ich po cenie niższej niż założone dla potrzeb
niniej
szej analizy. Licencje MS można dostarczyć w ramach różnych programów sprzedaży

(np. Open, Select Plus, MPSA), co w sposób bezpośredni przekłada się na uzyskane ceny,
np.
licencje w ramach Open można nabyć jedynie za pośrednictwem dystrybutora (nie ma
możliwości bezpośredniego zakupu u producenta) i ceny te dyktuje dany dystrybutor;
z
doświadczenia rynkowego widać, że różnice w cenach licencji pomiędzy dystrybutorami są
na poziomie 1%-
2%; dodatkowo dla programu Open, najpóźniej na etapie zamawiania licencji
Wykonawca (podejmując ryzyko biznesowe) może liczyć na dodatkowy rabat, który o ile
zostanie przydzielony, ks
ztałtuje się na poziomie 5%-15%; dostarczając licencje w ramach
Select Plus lub MPSA zakup licencji następuje bezpośrednio u producenta - MS (dla tych
programów MS podaje sugerowane ceny sprzedaży - do których klienci mają dostęp - aby
unikać narzucania przez dostawców bardzo wysokich marż - delta pomiędzy sugerowaną ceną
sprzedaży a ceną zakupu wynosi średnio 17%-19%); dla programu Select Plus i MPSA
Microsoft może podjąć decyzję i udzielić dodatkowych rabatów, lecz dla tego tematu (niniejsze
postępowanie) nie było udzielonych warunków specjalnych; ważne: udzielane warunki
specjalne są jednakowe dla wszystkich partnerów. Aby wykazać rażąco niską cenę
zastosowaną dla poz. 1.1 Formularza ofertowego, z ostrożności w kalkulacji przyjęto wyższe
ceny/upusty niż osiągalne rynkowo, tj. np. różnica ceny zakupu między dystrybutorami na
poziomie aż 5% (a nie 1%-2%) oraz dodatkowy pewny upust na poziomie aż 20% (a nie 0%-
15%). Jednocześnie przyjęto bardzo korzystny, ale bardzo ryzykowny dla oferentów, niski kurs
EUR (4,2473)
, tj. na poziomie najniższym jaki wystąpił w ostatnich miesiącach licząc od 1 maja
2018 r.: 1. MS SQL Server 2017 Enterprise LSA - 13 644,00 - 6 szt. - 81 864,00 e. - 65 491,20
e. z upustem - 278 160,77
zł netto, 2. MS SharePoint Server 2016 - 4 497,00 - 2 szt. - 8 994,00
e. - 7 195,20 e. z upustem - 30 560,17
zł netto; 3. MS SharePoint Server Enterprise CAL
(Device CAL) - 54,00 - 1 454 szt. - 78 516,00 e. - 62 812,80 e. z upustem - 266 784,81
zł netto;
4. MS SharePoint Server Standard CAL (Device CAL) - 62,00 -1 454 szt. - 90 148,00 e. - 72
118,40 e. z upustem, 306 308,48
zł netto; 5 . MS Windows Server 2016 DataCenter - 509,00 -
16 szt. - 8 144,00 e. - 6 515,20 e. z upustem - 27 672,01
zł netto; 6. MS Windows Server CAL
(Device CAL) - 19,00 - 1 454 szt. - 27 626,00 e. - 22 100,80 e. z upustem - 93 868,73
zł netto;
suma: 1 003 354,97 netto / 1 234 126.61 (z vat) brutto;
z uwzględnieniem 12 a nie 6 licencji
(poz. 1) MS SQL Server
(jak zaoferował Wykonawca APN) suma to: 1 281 515,74 netto / 1 576
264.36 (z vat) brutto. M
inimalny zestaw licencji (przy założeniu dla MS SQL Server 6 licencji
każda na 2 rdzenie) możliwy jest do pozyskania z rynku za nie mniej niż 1 230 000 zł brutto
i
to przy założeniu nieosiągalnych na rynku cen/upustów oraz ryzykownego kursu EUR.
Odwołujący zaznaczył, że zestaw licencji, w części poza MS SQL Server, jest niezmienny
i
tożsamy dla każdego wykonawcy do dostarczenia. Przy zmianie liczby licencji (wiersz

1
powyżej) z 6 licencji (każda na 2 rdzenie), np. na 12 licencji (każda na 2 rdzenie) cena za
zestaw licencji wzrasta o minimum 342 100 zł brutto.
Oferta Wykonawcy Pentacomp
Oferta Wykonawcy Pentacomp w poz. 1.1 Formularza ofertowego zawiera cenę łączną
2 676 526,74 zł brutto, przy czym Wykonawca Pentacomp oświadczył, że cena sprzętu
zawarta w tej
kwocie wynosi 2 029 128,02 zł brutto, co daje cenę pozostałą do wykorzystania,
m.in. na zaoferowane licencje w wy
sokości - 647 398,72 zł brutto. Mając na uwadze
argumentację powyżej Wykonawca Pentacomp nie mógł w ocenie Odwołującego, pozyskać
licencji o t
akiej wartości a tym samym, dokonał zaniżenia ceny w istotnej części zamówienia.
Nawet gdyby zaoferował 6 licencji MS SQL Server (każda na 2 rdzenie) - a nie wiadomo, ile
zaoferował; jego oferta w tej części musiała wynosić minimum 1 230 000 zł brutto. Cena
wskazana przez Wykonawcę Pentacomp jest ceną nierealną, która nie pokrywa realnych
kosztów zakupu licencji. Odwołujący wskazał, że pozycja 1.1 w Formularzu ofertowym dotyczy
także innych elementów niż sprzęt czy licencje na oprogramowanie, które powinny być w tej
pozycji wycenione. Pozycja 1.1 to przede wszystkim czynności zaprojektowania, wytworzenia
i wdrożenia elementów Systemu, których Zamawiający wymaga w postanowieniach OPZ.
Zatem, mimo że sprzęt i licencje są najbardziej kosztotwórczym elementem wyceny to nie
jedynym. Tym samym cena wskazana przez Wykonawcę Pentacomp nie pokrywa w żaden
sposób ani kosztów licencji, ani kosztów wykonania tej części zamówienia.
Oferta Wykonawcy APN
Oferta Wykonawcy APN w poz. 1.1 Formularza ofertowego zawiera cenę łączną 3 542
586,33 zł brutto, przy czym Wykonawca APN oświadczył, że cena sprzętu zawarta w tej kwocie
wynosi 2 189 586,33 zł brutto, co daje cenę pozostałą do wykorzystania, m.in. na zaoferowane
licencje w wysokości - 1 353 000,00 zł brutto. Gdyby Wykonawca APN zaoferował dla MS SQL
Server tylko 6 licencji (każda na 2 rdzenie), to i tak cena zaoferowana w poz. 1.1 Formularza
ofertowego starczyłaby na pokrycie jedynie kosztu zakupu licencji i nie starczyłaby na pokrycie
innych kosztów, które każdy z wykonawców zobowiązany jest ponieść w tym etapie realizacji
zamówienia. Wykonawca APN zaoferował jednak w Formularzu Ofertowym (tabela 5) dla MS
SQL Server 12 licencji każda na 2 rdzenie (cyt. „Microsoft SQL - 12 licencji, każda licencja na
2 core"). Mając na uwadze, że liczba licencji MS SQL Server jest dwukrotnie wyższa niż
przyjęta jako minimum w niniejszej analizie - to Wykonawca APN powinien wykazać koszt
licencji na poziomie minimum 1 572 100 zł brutto. Cena wskazana przez Wykonawcę APN jest
więc w ocenie Odwołującego znacznie zaniżona w stosunku do liczby zaoferowanych licencji

i dodatkowo nie zostały w niej ujęte koszty realizacji tego etapu zamówienia zgodnie
z
wymaganiami Zamawiającego, tj. koszty zaprojektowania, wytworzenia i wdrożenia
elementów Systemu. Wykonawca APN nie mógł pozyskać licencji o takiej wartości a tym
samym, w ocenie Zamawiającego, dokonał zaniżenia ceny w istotnej części zamówienia. Cena
wskazana przez Wykonawcę APN jest ceną nierealną, która nie pokrywa realnych kosztów
jakie Wykonawca z
obowiązany jest ponieść w tej istotnej części zamówienia.
Odnośnie ceny w poz. 1.2 i 2.1. Formularza ofertowego Odwołujący wskazał, że
w
ymaganiem Zamawiającego, wskazanym w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, jest świadczenie przez wykonawcę
Usługi Utrzymania na warunkach tam określonych. Usługa Utrzymania przewidziana została
w dwóch etapach, z czego pierwszy obejmuje około 21 miesięcy (§ 2 ust. 1 pkt 1.5 Wzoru
umowy oraz Załącznika nr 2 do SIWZ) a drugi 48 miesięcy (§ 2 ust.2 wzoru umowy oraz
Załącznika nr 2 do SIWZ). Wobec powyższego wykonawca powinien wycenić Usługę
Utrzymania jako stałe zobowiązanie wykonawcy świadczone przez 69 miesięcy. Warunki dla
świadczenia Usług Utrzymania Zamawiający wskazał m.in. w § 4 Wzoru umowy: „1.2.
Analizowanie, diagnozowanie i usuwanie błędów oraz ich skutków, zgłaszanych przez
Zamawiającego w zakresie funkcjonowania Systemu." „4. Wykonawca zobowiązuje się
świadczyć Usługę Utrzymania, w zakresie określonym w ust 1.2 przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu."
Odwołujący podkreślił, że Usługa Utrzymania świadczona ma być
w
odniesieniu do wszystkich środowisk Zamawiającego. Powyższe w sposób bezpośredni
przekłada się na koszt zapewnienia zespołu przez 69 miesięcy. Na potrzeby wykazania rażąco
niskiej ceny przyjęto jedynie koszt zatrudnienia/zaangażowania specjalistów. Nie
uwzględniono kosztów dodatkowych, jak wzrost płac na przestrzeni następnych 6 lat, wartość
benefitów, które wykonawca musi przewidzieć, żeby utrzymać zespół specjalistów przez tak
długi okres czasu a także innych kosztów mających wpływ na świadczenie Usług Utrzymania.
Wymóg zapewnienia przez wykonawcę działania systemu w trybie 24 godzin na dobę, 7 dni
w
tygodniu z czasem reakcji określonym max. na 3 godziny (§ 4 ust. 4 wzoru umowy) wymaga
od Wykonawcy dysponowania w sposób ciągły specjalistami posiadającymi szeroki zakres
wiedzy, zgodnie ze wskazaniem ich specjalizacji przez Zamawiającego w Zał. nr 5 do SIWZ -
Wykaz osób.doc tj. Kierownik Projektu, Specjalista ds. Jakości, Główny Analityk, Główny
Architekt, Specjalista ds. hurtowni danych, Specjalista ds. ETL, Specjalista ds. Sharepoint,
Specjalista ds. utrzymania.
Spełnienie powyższego wymagania Zamawiającego wymaga
zaangażowania przez wykonawcę przynajmniej 3 pracowników/ekspertów na dobę. Ze
względu na możliwość wystąpienia błędów o dowolnej porze w różnych obszarach systemu,

dla których przewidziane są odrębne specjalizacje, co wynika z doświadczenia Odwołującego,
który aktualnie świadczy usługi na rzecz systemu Ari@dna2, nie ma możliwości bazowania
tylko na jednym pracowniku/ekspercie w danym momencie, co przekłada się w sposób
bezpośredni na koszty świadczenia Usług Utrzymania. Podkreślenia wymaga, że system
ulegnie modernizacji i rozbudowie, c
o dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia wad, w tym
zwiększonej ilości wad krytycznych. Ponadto w zakresie Usług Utrzymania wszystkich
środowisk Zamawiający wskazuje szereg dodatkowych usług, które również powinny znaleźć
swoje odzwierciedlenie w kosztach p
rojektu, w szczególności: „1.1 Analizowanie,
diagnozowanie przyczyn i rozwiązywanie zgłaszanych przez Zamawiającego Incydentów
i
Problemów w zakresie funkcjonowania Systemu." Do weryfikacji Incydentów/Problemów
i
możliwego zakwalifikowania jako błąd wymagana jest analiza problemu, weryfikacja kodu,
weryfikacja architektury. Natomiast przygotowanie rozwiązania może wymagać prac
programistycznych, konsultacji technicznych, testów przygotowanego rozwiązania
i
ostatecznie wdrożenia rozwiązania, a więc zaangażowania całego zespołu developerskiego
(kierownik
projektu,
analityk,
architekt,
odpowiednio
specjalista
hurtowni
danych/ETL/Sharepoint/utrzymania, programista, tester, wdrożeniowiec), „1.3 Pielęgnowanie
i monitoring Systemu zapewniające spełnienie wszystkich zdefiniowanych w Umowie
wymagań pozafunkcjonalnych Systemu, w szczególności jego wydajności, uwzględniając przy
podejmowanych działaniach m.in. przyrost wolumenu danych. W ramach pielęgnacji
i
monitoringu Systemu Wykonawca zobowiązuje się m.in. do podejmowania poniżej
wymienionych działań jednocześnie raportując w cyklach miesięcznych o stanie Systemu, na
zasadach uzgodnionych w Pianie Umowy: 1.3.1.
diagnozowanie przyczyn niewłaściwego
działania Systemu, leżących poza platformą sprzętowo-programową Systemu, takich jak
wadliwe działanie sieci komputerowej (LAN/WAN) i błędy leżące po stronie innych systemów.
Diagnozowanie ma na celu
wskazanie przyczyny w ogólnym zarysie w celu przekazania
Problemu do właściwego zespołu administracji/wsparcia, 1.3.2. optymalizacja struktur
przechowywania danych i optymalizacja dostępu do danych, 1.3.3. optymalizacja Systemu."
Realizacja pielęgnacji, monitoringu, w tym diagnozowanie przyczyn niewłaściwego działania
Systemu, leżących poza platformą sprzętowo-programową Systemu (1.3.1) oraz
optymalizacja Systemu (1.3.2 i 1.3.3) wymaga zaangażowania konsultantów technicznych
i
architektów systemu. „1.5. Ponadto, z uwzględnieniem szczegółowych zasad realizacji
uzgodnionych przez Strony w Planie Umowy, W
ykonawca będzie zobowiązany do: 1.5.1.
w
zakresie Komponentów wykorzystywanych w Systemie, będących oprogramowaniem
gotowym: 1.5.1.1.
niezwłocznego informowania o nowo wydanych przez producentów

Komponentów wersjach i poprawkach, Kierownika Kontraktu Zamawiającego. Informacja
przekazywana w tym zakresie uwzględnia dokonaną przez Wykonawcę analizę wpływu
ewentualnego podniesienia wersji lub zastosowania poprawki na działanie Systemu oraz
rekomendację odnośnie instalacji. W przypadku przekazanego przez Kierownika Kontraktu
Zamawiającego zlecenia instalacji nowej wersji lub zastosowania poprawki Komponentu,
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie dostarczyć dostosowaną do zmodyfikowanego
Komponentu wersję Systemu. Dostawa musi zawierać Komponent i instrukcję jego instalacji.
Wszelkie koszty dostarczenia, instalacji oraz wsparcia w zakresie instalacji nowych wersji
oprogramowania lub poprawek we wszystkich środowiskach Zamawiającego oraz aktualizacji
niezbędnej dokumentacji ponosi Wykonawca, 1.5.1.2. udzielania konsultacji przy testowaniu,
instalacji, konfiguracji oraz bieżącej eksploatacji Komponentów. Osobami uprawnionymi do
zgłoszenia potrzeby konsultacji jest Kierownik Kontraktu Zamawiającego, a ponadto osoby
z
Zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie Systemu po stronie Zamawiającego, których dane
Kierownik Kontraktu Zamawiającego przekaże Wykonawcy. Zadania te mogą być realizowane
z wykorzystaniem środków komunikacji lub raz w miesiącu w trakcie spotkania
konsultacyjnego, w terminie wyznaczonym przez Kierownik
a Kontraktu Zamawiającego.
Spotkanie konsultacyjne odbywa się we wskazanym przez Zamawiającego miejscu o którym
mowa w § 1 ust. 8, w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin, z osobistym udziałem osób
wchodzących w skład Zespołu Projektowego Wykonawcy, a w razie potrzeby zgłoszonej przez
Kierownika Kontraktu Zamawiającego, także z udziałem ekspertów z zakresu używanych
wersji Komponentów systemu, 1.5.1.3. informowania o zidentyfikowanych Problemach /
dostępnych rozwiązaniach dla Komponentów." Ze względu na fakt, iż wszyscy wykonawcy
założyli wykorzystywanie komponentów będących oprogramowaniem gotowym to w ramach
Usługi Utrzymania Wykonawcy są zobowiązani do ponoszenia kosztów analizy wpływu nowej
wersji komponentu, dostarczenia, instalacji oraz wsparcia w zakresie instalacji nowych wersji
oprogramowania gotowego lub poprawek na wszystkich środowiskach Zamawiającego oraz
aktualizacji niezbędnej dokumentacji a także udzielania konsultacji przy testowaniu, instalacji,
konfiguracji.
Jak pokazują badania wg https://wynagrodzenia.pl wynagrodzenia miesięczne
specjalistów wg stanowisk przedstawiają się następująco (przy czym z doświadczenia
rynkowego wynika, że wynagrodzenia te są znacznie wyższe i wykazują tendencję zwyżkową):
Kierownik projektu - 7 693 brutto pln, Tester oprogramowania -
Specjalista ds. Jakości - 3 851
brutto pln, Programista - Specjalista ds. ETL - 4 552 brutto pln, Programista - Specjalista ds.
Hurtowni danych - 4 552 brutto pln, Programista - Specjalista ds. Sharepoint - 4 552 brutto pln,
Analityk biznesowy -
Główny Analityk - 5 300 brutto pln, Architekt - projektów systemów IT -

Główny Architekt - 9 018 brutto pln, Konsultant ds. wdrożeń - Specjalista ds. Utrzymania
pielęgnacja, monitoring, wdrożenia poprawek/aktualizacji - 4 277 brutto pln, Konsultant
w dziale IT -
obsługa zgłoszeń/konsultacji - 4 000 brutto pln. Zakładając procentowe
wykorzystanie wybranych ról ze względu na współdzielenie zasobów między wieloma
projektami (w tym 3 obowiązkowych konsultantów dostępnych 24/7) minimalny, rynkowy,
mies
ięczny koszt utrzymania przedstawia się następująco: Kierownik projektu IT: 0,15 % etatu
x 7 693,00 = 1 153,95
zł brutto; 0,15 % etatu x 10 605,00 (średnie rynkowe wynagrodzenie
brutto) = 1 590,75
zł brutto; Specjalista ds. Jakości - Tester oprogramowania: 0,30 % etatu x
3 851,00 = 1 155,30
zł brutto; 0,30 % etatu x 5 295,00 (średnie rynkowe wynagrodzenie brutto)
= 1 588,50
zł brutto; Specjalista ds. ETL - Programista: 0,20 % etatu x 4 552,00 = 910,40 zł
brutto; 0,20 % etatu x 6 373,00
(średnie rynkowe wynagrodzenie brutto) = 1 274,60 zł brutto;
Specjalista ds. Hurtowni danych - Programista: 0,20 % etatu x 4 552,00 = 910,40
zł brutto;
0,20 % etatu x 6 373,00
(średnie rynkowe wynagrodzenie brutto) = 1 274,60 zł brutto;
Specjalista ds. Sharepoint - Programista: 0,20 % etatu x 4 552,00
= 910,40 zł brutto; 0,20 %
etatu x 6 373,00 (średnie rynkowe wynagrodzenie brutto) = 1 274,60 zł brutto; Główny Analityk
- Analityk biznesowy: 0,30
% etatu x 5 300,00 = 1 590,00 zł brutto; 0,30 % etatu x 7 148,00
(średnie rynkowe wynagrodzenie brutto) = 2 144,40 zł brutto; Główny Architekt - Architekt -
projektów systemów IT: 0,30 % etatu x 9 018,00 = 2 705,40 zł brutto; 0,30 % etatu x 12 000,00
(średnie rynkowe wynagrodzenie brutto) = 3 600,00 zł brutto; Specjalista ds. Utrzymania -
Konsultant ds. wdrożeń: 0,50 % etatu x 4 277,00 = 2 138,50 zł brutto; 0,50 % etatu x 6 099,00
(średnie rynkowe wynagrodzenie brutto) = 3 049,50 zł brutto; 3 x obsługa zgłoszeń/konsultacji
- Konsultant w dziale IT: 0,10 % etatu x 4 000,00 = 40
0,00; 0,10 % etatu x 4 000,00 (średnie
rynkowe wynagrodzenie brutto) = 400,00
zł brutto. Wynagrodzenia zwiększone o dodatkowy /
kodeksowy koszt pracodawcy (ok. 24% wynagrodzenia brutto)
wynoszą łącznie: 21 076,22 zł
brutto.*wynagrodzenie brutto nie jest opodatkowane podatkiem VAT.
Ze względu na tak
szeroki zakres usług w ramach przedmiotowej Usługi Utrzymania kwoty wskazane przez
Wykonawcę APN i Wykonawcę SII są w ocenie Odwołującego rażąco niskie i nie pokrywają
realnych kosztów świadczenia tej istotnej części zamówienia. Brak należytego, realnego
wycenienia tych usług powoduje, że pod znakiem zapytania staje także ich należyte
wykonanie. Wykonawca APN i Wykonawca SII
zaoferowali cenę w pozycji 1.2 i 2.1, która jest
ceną poniżej wartości świadczonych usług. W ocenie Odwołującego ceny te są cenami rażąco
niskimi i oferty z taką ceną powinny zostać przez Zamawiającego odrzucone.
Oferta Wykonawcy APN
Oferta Wykonawcy APN zawiera w pozycji 1.2. i w pozycji 2.2. Formularza ofertowego

kwotę odpowiednio 154 980,00 zł brutto i 354 240,00 zł brutto, przy stawce ryczałtowej
miesięcznej w wysokości 7 380,00 zł brutto, tj. 6.000,00 zł netto (tj. bez vat). Z całą pewnością
nie ma możliwości zrealizować w sposób należyty zobowiązań Usługi Utrzymania za
wskazaną przez Wykonawcę APN cenę. Cena ta jest ceną w całości nierealną. Wskazuje na
to realne wykazanie minimalnych kosztów osobowych, jakie każdy z wykonawców musi
ponieść za realizację Usługi Utrzymania w wymaganym przez Zamawiającego reżimie
czasowym, ale także porównując ją do ofert innych Wykonawców, gdzie 2 oferty (w tym APN)
zostały zaniżone w sposób rażący. Wyciągając średnią z wszystkich ofert, wartość
wynagrodzenia za 1 miesiąc świadczenia Usługi Utrzymania kształtuje się na poziomie
14
692,96 zł brutto, tj. 11.945,50 zł netto (tj. bez vat) z uwzględnieniem ofert z rażącą ceną.
To także potwierdza zaniżenie ceny przez Wykonawcę APN. Zaoferowana cena za ten istotny
składnik oferty na poziomie 7 380,00 zł brutto, tj. 6.000,00 zł netto miesięcznie czyni tą ofertę
niere
alną i niedoszacowaną.
Oferta Wykonawcy SII
Oferta Wykonawcy SII zawiera w pozycji 1.2. i w pozycji 2.2. Formularza ofertowego
kwotę odpowiednio 123 519,06 zł brutto i 282 329,28 zł brutto, przy stawce ryczałtowej
miesięcznej w wysokości 5 881,86 zł brutto, tj. 4.782,00 zł netto (tj. bez vat). Z całą pewnością
nie ma możliwości zrealizować w sposób należyty zobowiązań Usługi Utrzymania za
wskazaną przez Wykonawcę SII cenę. Cena ta jest ceną w całości nierealną. Wskazuje na to
realne wykazanie minimalnych ko
sztów osobowych, jakie każdy z wykonawców musi ponieść
za realizację Usługi Utrzymania w wymaganym przez Zamawiającego reżimie czasowym, ale
także porównując ją do ofert innych Wykonawców, gdzie 2 oferty (w tym SII) zostały zaniżone
w sposób rażący. Wyciągając średnią z wszystkich ofert, wartość wynagrodzenia za 1 miesiąc
świadczenia Usługi Utrzymania kształtuje się na poziomie 14 692,96 zł brutto, tj. 11.945,50 zł
netto (tj. bez vat) z uwzględnieniem ofert z rażącą ceną. To także potwierdza zaniżenie ceny
przez Wykonawcę Sii. Zaoferowana cena za ten istotny składnik oferty na poziomie 5 881,86
zł brutto, tj. 4.782,00 zł netto miesięcznie czyni tą ofertę nierealną i niedoszacowaną.
Przechodząc do poz. 1.3. Formularza ofertowego Odwołujący podniósł, że
wymaga
niem Zamawiającego, wskazanym w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, jest wykonanie przez wykonawcę
modernizacji na warunkach tam określonych. W ramach realizacji modernizacji Wykonawca
zobowiązany jest do rozbudowy funkcjonalności modułu Formatki (pkt 2.5.1 oraz 4.2 OPZ)
oraz dokonania zmian w module StatHaZ (pkt 2.5.2 OPZ). Wymagania postawione przez

Zamawiającego są sprecyzowane i wymagają zaangażowania specjalistów z określonych
dziedzin. Są to działania modyfikacyjne, a więc analogiczne, jak dla Usługi Rozwoju. Zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy Zamawiający oczekuje wykonania modernizacji w terminie
do 4 miesięcy od terminu migracji. Oceniając wymagany zakres modernizacji przyjmuje się,
że dla jej należytego wykonania należałoby przewidzieć ok 160 osobodni. Wykonawca SII
w
swojej ofercie wskazał cenę 76 260,00 zł brutto. Przyjmując stawkę zaproponowaną przez
Wykonawcę SII dla Usług Rozwoju, czyli cenę osobodnia na poziomie 1 469,85 zł brutto
Wykonawca SII
przewidział na jej realizację jedynie 51,88 osobodni. Dla szerokiego zakresu
wymagań nie ma możliwości zrealizowania go za cenę wskazaną przez Wykonawcę SII.
Odwołujący podkreślił, że stawka 1 469,85 została wskazana dla skali planowanego przez
Zamawiającego zamówienia Usług Rozwoju w wymiarze 4000 osobodni, co jednocześnie
powoduje, że stawka dla 160 czy 51 osobodni byłaby odpowiednio wyższa. Gdyby przyjąć
powyższą stawkę dla modernizacji Wykonawca SII powinien wskazać cenę za ten istotny
składnik oferty na poziomie 235 176,00 zł brutto, przy czym cena ta jest 3-krotnie wyższa od
zaoferowanej przez Wykonawcę SII. Cena za modernizację znacząco odbiega od średniej
ceny wszystkich złożonych ofert, która wynosi 254 007,30 zł brutto. Odwołujący nie ma
wątpliwości, że cena za modernizację Systemu jest ceną nierealną, oderwaną od cen
rynkowych i oderwaną od deklarowanej przez Wykonawcę SII stawki za osobodzień. W ocenie
Odwołującego nie ma żadnej możliwości zrealizowania modernizacji Systemu, a więc
czynności, które mają cechy rozwoju, za wynagrodzenie wskazane przez Wykonawcę SII.
Odnosząc się do poz. 1.4. Formularza ofertowego Odwołujący zaznaczył, że
Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę szkoleń pogrupowanych
tematycznie na 6 różnych zakresów (pkt 5.7 oraz 7.1 OPZ): Szkolenie dla administratorów
infrastruktury -
min. 5 dni dla 10 osób, Szkolenie dla administratorów baz danych - min. 4 dni
dla 4 osób, Szkolenie dla administratorów użytkowników systemu - min. 2 dni dla 4 osób,
Szkolenie dla administrator
ów ETL - min. 3 dni dla 9 osób, Szkolenie dla użytkowników
systemu z narzędzi analitycznych i raportowych - min 3 dni dla 40 osób (po 10 osób w grupie),
Szkolenie dla projektantów formatek - min 4 dni dla 6 osób. Formularz ofertowy stanowiący
Załącznik nr 2 do SIWZ dopuszczał zwiększenie liczby szkoleń dla użytkowników Systemu
z
narzędzi analitycznych i raportowych z 40 osób do maksymalnie 90 osób (pkt. 4). Każdy
z
wykonawców zaoferował w tabeli nr 4 Formularza ofertowego przeszkolenie maksymalnej
liczby osób (90 osób). Mając na uwadze powyższe każdy z wykonawców zobowiązał się do
przeszkolenia 123 uczestników, odpowiednio dla których łączna liczba dni szkoleniowych to
45 dni (45 dni pracy szkoleniowca), przy czym szkolenia te będą prowadzone na konkretnie

wskazanych warunkach, z których najbardziej kosztotwórcze elementy to: Wykładowcy
prowadzący szkolenia z narzędzi zastosowanych w Systemie muszą posiadać certyfikat
wydany przez producenta oprogramowania lub instytucję/organizację akredytowaną przez
producenta oprogramowania. Wykładowcy prowadzący szkolenia będą w czasie trwania
szkolenia obecni osobiście w miejscu szkolenia, Maksymalna liczebność grup szkoleniowych
ni
e może być większa niż 10 osób, Wykonawca przygotuje odpowiednio skonfigurowane
środowisko szkoleniowe, W przypadku szkoleń nie wymagających dostępu do infrastruktury
Systemu Wykonawca zapewni salę szkoleniową na terenie Warszawy, Szkolenia wymagające
dostępu do infrastruktury Systemu prowadzone będą w siedzibach Izb Administracji Skarbowej
w Łodzi lub Poznaniu. Wykonawca zapewni niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt
komputerowy wraz z dostępem do środowiska szkoleniowego, Wykonawca wyda uczestnikom
szkolenia zaświadczenia o odbytym szkoleniu, podpisane przez prowadzącego szkolenie,
Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń codziennie obiady oraz dwie przerwy z serwisem
kawowym.
Odwołujący zwrócił się do firm świadczących usługi szkoleniowe o wycenę szkoleń
z uwzględnieniem powyższych wymagań. Zaznaczył, że wymagani są wykładowcy
certyfikowani, którzy nie są powszechnie dostępni a ich stawki za każde szkolenie są bardzo
wysokie.
Przy powyższych założeniach (123 osób do przeszkolenia, gdzie łączny okres
samych dni szkoleniowych to 45) należy przyjąć, że wymagane są przynajmniej 2 etaty takiego
wykładowcy. Z ofert otrzymanych od firm świadczących usługi szkoleniowe na wymaganym
poziomie wynika, że duża część firm nie była w stanie złożyć kompleksowej oferty
szkoleniowej przy tak wysokich wymaganiach, pomimo że świadczą szkolenia certyfikowane,
a te co złożyły wskazały na łączną wartość tych szkoleń od 198 952,50 zł brutto do 254 511,60
zł brutto. Zaoferowana przez Wykonawcę SII cena brutto w wysokości 92 250,00 zł jest ceną
nierealną, za którą w ocenie Odwołującego nie ma możliwości zrealizowania szkoleń na
oczekiwanym przez Zamawiającego poziomie. W stosunku do cen innych wykonawców, którzy
złożyli ofertę, oferta Wykonawcy SII jest niższa o minimum 50% od każdego z nich, a każdy
z
wykonawców jest doświadczonym dostawcą usług IT, w tym szkoleń certyfikowanych
pozyskiwanych z rynku, więc uzyskuje ceny korzystne.
W ocenie Odwołującego w sposób bezsporny Wykonawca Pentacomp, Wykonawca
APN oraz Wykonawca SII
złożyli oferty z ceną rażąco niską. Powołał się na wyrok KIO z dnia
12 kwietnia 2012 r. KIO 560/12.
Niektóre składniki ceny, które ze względu na ich istotny
charakter muszą zostać ocenione pod kątem rażąco niskiej ceny, wykazywały cechy rażąco
niskiej ceny zarówno rynkowo, jak i w stosunku do innych złożonych w postępowaniu ofert.
Oferta Wykonawcy Pentacomp, oferta Wykonawcy APN i oferta Wykonawcy SII
budziły

wątpliwości Zamawiającego, który wbrew okolicznościom faktycznym i przepisom ustawy pzp,
zaniechał odrzucenia tych ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp w zw. z art. 15 ust. 1
pkt 1 w zw. z art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Odwołujący wskazał, że ustalenie cen przez Wykonawcę Pentacomp, Wykonawcę APN oraz
Wykonawcę SII na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek realiów
rynkowych, wyłącznie po to, aby uzyskać zamówienie, narusza dobre obyczaje kupieckie
i
może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Złożenie oferty zawierającej cenę, która nie
pokrywa wszystkich kosztów realizacji zamówienia, stanowi również czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na zaistnienie
czynu nieuczciwej konkurencji ze strony Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN oraz
Wykonawcy SII
wskazują ceny poszczególnych elementów złożonych ofert, które zostały
zaniżone w stosunku do realnych kosztów ich świadczenia, przy czym są to elementy istotne,
bez których nie ma możliwości zrealizowania zamówienia.
W ocenie Odwołującego zaniechanie przez Zamawiającego czynności odrzucenia ofert
Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN i Wykonawcy SII
stanowi także naruszenie art. 7
ust. 1 ustawy pzp.
Niewątpliwie sytuacja, w której zamawiający na równi traktuje oferty, które
winny zostać odrzucone, jak i oferty sporządzone w sposób prawidłowy, stanowi naruszenie
zasady
równego traktowania wykonawców określoną wart. 7 ust 1 ustawy
Odpowiedź na odwołanie KIO 1952/18
W dniu 16
października 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł
o od
dalenie odwołania. W odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił
uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.
Odnośnie zarzutu niezgodności oferowanych przez konkurentów SYGNITY licencji
z za
pisami SIWZ Zamawiający wskazał, że w zakresie licencjonowania nie narzucał
wykonawcom konieczności zastosowania konkretnej polityki cenowej licencjonowania,
a
jedynie zastrzegł, że licencja nie może wykluczać ich zastosowania w Ministerstwie
Finansów i jednostkach podległych. Zamawiający dochował także zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców, dopuszczając produkty równoważne do posiadanego
aktualnie rozwiązania opartego na oprogramowaniu Microsoft. Zastosowane przez
Wykonawców w formularzach ofertowych oznaczenia, zostały ocenione przez Zamawiającego
jako prawidłowe. Zostało bowiem określone oprogramowanie wraz z jego wersją (Microsoft
SQL Server Enterprise 2017) oraz tryb licencjonowania na rdzenie procesora („per core”), wraz

z odpowiednią liczbą licencji. Ewentualne podanie stosowanych przez producenta, czyli firmę
Microsoft, progów cenowych (np. „Open” „Select”), czy też sposobu dystrybuowania licencji
(„w paczkach po 2”) należy traktować wyłącznie jako informacje dodatkowe, nie mające
merytorycznego znaczenia dla oceny prawidłowości treści oferty z wymaganiami SIWZ,
których brak nie może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający wskazał, że posiada
bowiem jednoznaczne informacje, w zakresie przez siebie wymaganym w formularzu, co do
oferowanych produktów.
Odnośnie zarzutu dotyczącego niezgodności ofert PENTACOMP, APN oraz SII
z
treścią SIWZ, z uwagi na „brak zaoferowania przejściówek” do przełącznika KVM,
Zamawiający wskazał, że formularz ofertowy w niniejszym postępowaniu został zredagowany
w sposób, który nie wymagał wskazywania wszystkich elementów składowych oferty
wykonawcy, objętych przedmiotem zamówienia, a jedynie te, mające najistotniejsze znaczenie
merytoryczne dla Zamawiającego. W pozostałym zakresie zgodność oferty z wymaganiami
SIWZ i zobowiązanie Wykonawcy zostało potwierdzone oświadczeniem, że wycena
przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego
i
obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. Zamawiający w formularzu ofertowym wymagał
wskazania producenta/modelu/typu jedynie w odniesien
iu do samego przełącznika KVM
(odrębne miejsce w tabeli formularza), a nie pozostałych związanych z nim akcesoriów.
Odwołujący nr 1 nie może zatem żądać od Zamawiającego, aby ten po upływie terminu
składania ofert wymagał od Wykonawców informacji w szerszym zakresie, niż w ogłoszonej
SIWZ.
Znamienny dla oceny nietrafności tego zarzutu jest fakt, że wszyscy pozostali
Wykonawcy, konkurujący o uzyskanie zamówienia, z wyjątkiem Odwołującego nr 1, w sposób
jednakowy odczytali zapisy SIWZ, wskazując zgodnie dane (parametry) przełącznika KVM.
Dokonana przez SYGNITY subiektywna „uszczegółowiająca” interpretacja SIWZ, pozostająca
w sprzeczności z obiektywnym rozumieniem zapisów wskazanych przez Zamawiającego nie
może stanowić podstawy oceny ofert innych Wykonawców.
W zakre
sie zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny Zamawiający podniósł, że
w
niniejszym postępowaniu cena żadnej z ofert nie obligowała Zamawiającego do badania ich
pod kątem rażąco niskiej ceny na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy pzp. Cena żadnej z ofert
nie
była bowiem niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ani
od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W celu dochowania należytej
staranności w prowadzonym postępowaniu oraz zapewnieniu wnikliwej i obiektywnej oceny
złożonych w postępowaniu ofert, Zamawiający zwrócił się w trybie art. 90 ust. 1 do wszystkich
Wykonawców o złożenie wyjaśnień co do kalkulacji niektórych istotnych części składowych

ofert, które z uwagi na wskazaną w ofercie wartość mogłyby budzić wątpliwości co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Każdy z Wykonawców, w tym Odwołujący nr 1 złożył stosowne wyjaśnienia, udokumentowane
w odpowiedni sposób, które pozwoliły Zamawiającemu obiektywnie uznać realność
zaoferowanych cen. Jednocześnie z uwagi na zawarte w niniejszych wyjaśnieniach informacje
handlowe, wszyscy Wykonawcy, z Odwołującym nr 1 włącznie, zastrzegli je jako tajemnica
przedsiębiorstwa.
Odnosząc się bezpośrednio do zarzutu rażąco niskich cen w ofertach PENTACOMP,
AP
N oraz SII, Zamawiający wskazał, że SYGNITY oczywiście może bazować na własnych
ocenach, czy kwotach samodzielnie zawieranych transakcji, jednak nie mogą one stanowić
bezwzględnego punktu odniesienia dla cen oferowanych przez pozostałych Wykonawców.
Każdy z Wykonawców działa bowiem na rynku w oparciu o własne, indywidualnie
wynegocjowane warunki handlowe oraz wypracowaną przez siebie pozycję rynkową. Z faktu,
że dla jednego z Wykonawców dany produkt dostępny jest w określonej cenie, w żaden sposób
nie można wnioskować, że pozostali Wykonawcy nie mogli ich uzyskać na zdecydowanie
bardziej konkurencyjnych warunkach. Potwierdzeniem tego jest także działanie samego
Odwołującego nr 1, który w analogicznej sytuacji dotyczącej kalkulacji oferowanego sprzętu,
wskazał przecież cenę 3-4-krotnie niższą od pozostałych oferentów, a mimo tego wykazał jej
realność, powołując się na dostępne dla siebie wyjątkowo korzystne warunki handlowe. Fakt,
że wszyscy konkurenci skalkulowali korzystniej swoje oferty, nie dowodzi samo przez się, że
mamy do czynienia z ceną rażąco niską, tym bardziej w sytuacji, gdy różnica pomiędzy
skrajnymi cenami oferowanymi w postępowaniu, tj. ceną oferty najkorzystniejszej a ceną oferty
najdroższej wynosi niespełna 18% (różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami wynoszą od
ok.
3 do ok. 10%). Te stosunkowo niewielkie różnice cenowe, przy tej skali przedsięwzięcia,
którego przedmiot w znacznej mierze opiera się na udostępnieniu własności intelektualnej,
potwierdzają, że oferowane ceny są cenami rynkowymi, umożliwiającymi realizację
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Zamawiający podniósł, że dywagacje i hipotezy Odwołującego nr 1, skonfrontowane
z
rzetelnymi i popartymi odpowiednimi dowodami wyjaśnieniami Wykonawców PENTACOMP,
APN oraz SII, nie mogą stanowić argumentu przemawiającego za uznaniem cen ofert
konkurencyjnych w stosunku do SYGNITY za rażąco niskie. W oparciu o powyższą
argumentację i zaistniały w niniejszym postępowaniu stan faktyczny, nieuzasadniony jest
także zarzut dotyczący naruszenia przez Wykonawców konkurencyjnych wobec SYGNITY

zasad uczciwej konkurencji, bowiem
oferty złożone w postępowaniu nie zawierają rażąco
niskich cen.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., wykonawca A.P.N.
Promise S.A. oraz SII Sp. z o.o. Na rozpr
awie, a także w złożonych pismach procesowych
przedstawili uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska i
wnieśli o oddalenie
odwołania.
Odwołanie KIO 1957/18
W dniu 28
września 2018 r. odwołanie wniósł wykonawca A.P.N. Promise S.A.
z
siedzibą w Warszawie - dalej Odwołujący.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności
i
zaniechań Zamawiającego podjętych w postępowaniu, tj. wyboru oferty najkorzystniejszej
wykonawcy Pentacomp oraz za
niechania odrzucenia oferty tegoż wykonawcy, jako niezgodnej
z treścią SIWZ i zarzucił naruszenie następujących przepisów:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez odpowiednio ich niezastosowanie
i niewłaściwe zastosowanie wobec oferty złożonej przez wykonawcę Pentacomp Systemy
Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie w konsekwencji nieodrzucenie oferty wykonawcy
Pentacomp oraz wybranie tejże oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu, podczas gdy
oferta wykonawcy Pentacomp jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i powinna zostać odrzucona z uwagi na zaoferowanie Zamawiającemu przez
wykonawcę Pentacomp nieprawidłowej, niespełniającej wymagań SIWZ liczby licencji
Microsoft SQL Server;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez odpowiednio ich niezastosowanie
i niewłaściwe zastosowanie wobec oferty złożonej przez wykonawcę Pentacomp
i w konsekwencji nieodrzu
cenie oferty wykonawcy Pentacomp oraz wybranie tejże oferty jako
najkorzystniejszej w p
ostępowaniu, podczas gdy oferta wykonawcy Pentacomp jest niezgodna
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinna zostać odrzucona z uwagi
na brak zaofer
owania Zamawiającemu przez wykonawcę Pentacomp usługi Software
Assurance wraz z licencjami Microsoft SQL Server, podczas gdy wymóg zaoferowania usługi
Software Assurance bezpośrednio wynika z SIWZ;

3) art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez odpowiednio ich niezastosowanie
i niewłaściwe zastosowanie wobec oferty złożonej przez wykonawcę Pentacomp
i w
konsekwencji nieodrzucenie oferty wykonawcy Pentacomp oraz wybranie tejże oferty jako
najkorzystniejszej w p
ostępowaniu, podczas gdy oferta wykonawcy Pentacomp jest niezgodna
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinna zostać odrzucona z uwagi
na brak zaoferowania Zamawiającemu przez wykonawcę Pentacomp licencji Microsoft
SharePoint 2016 wraz z licencjami dostępowymi i tym samym nie spełnienie wymogu
kompatybilności
zaoferowanego
Zamawiającemu
przez
wykonawcę
Pentacomp
oprogramowania Microsoft SQL Server 2017 z posiadanym przez Zamawiającego
oprogramowaniem Microsoft SharePoint 2013, podczas gdy prawidłowe działanie
oprogramowania
Microsoft
SQL
Server
2017
uwarunkowane
jest
posiadaniem
oprogramowania Microsoft SharePoint w wersji 2016.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania
w
całości i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty Pentacomp jako najkorzystniejszej w postępowaniu;
2)
unieważnienia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu;
3)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu;
4)
odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Pentacomp;
5)
wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej;
6)
zasądzenia od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego.
Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia, na które
Zamawiający prowadzi postępowanie oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy pzp. Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu, ponieważ
przedmiot zamówienia mieści się w ramach jego głównych obszarów działalności. Zaniechanie
przez Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy Pentacomp spowodowało wybór oferty
tegoż wykonawcy jako najkorzystniejszej. Tym samym Odwołujący został pozbawiony
możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym oraz osiągnięcia przychodu z tytułu jej
wykonania, pomimo że oferta złożona przez wykonawcę Pentacomp powinna zostać
odrzucona.
Zamawiający przesłał Odwołującemu za pośrednictwem poczty e-mail w dniu

18
września 2017 r. informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
W
związku z tym, że przedmiot zamówienia, na które Zamawiający prowadzi postępowanie
przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy p
zp, a informacja o czynności Zamawiającego stanowiąca podstawę odwołania
została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy pzp, termin zawity do wniesienie
odwołania zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy pzp należy w ocenie Odwołującego uznać za
zachowany.
Na posiedzeniu z udziałem Stron i uczestników postępowania w dniu 16 października
2018 r. Odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu zarzutu 1 odwołania.
W uzasadnieniu pozostałych zarzutów odwołania Odwołujący podniósł, że
Zamawiający w Rozdziale 2 pkt 2.1. ppkt 4 wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest m. in.:
„modernizacja i rozbudowa platformy programowej Systemu poprzez podniesienie wersji bazy
danych SQL Server, posiadanej przez Zamawiającego, z wersji 2012 do najnowszej wersji
stab
ilnej na dzień złożenia oferty lub równoważnej (warunki równoważności określono w pkt
6) wraz z zapewnieniem przez cały okres trwania umowy usługi ubezpieczenia wersji Software
Assurance lub równoważnej (warunki równoważności określono w pkt 6.1). Ilość
dostarczonych licencji musi zapewniać możliwość użycia klastra w trybie Active - Passive.
Z
powyższego wynika, że Zamawiający nie tylko wymaga dostarczenia najnowszej wersji
oprogramowania SQL Server
, ale wymaga również dostarczenia Usługi Software Assurance
do przedmiotowego oprogramowania. Zatem wykonawca, który oferuje Zamawiającemu
licencję Microsoft SQL Server Enterprise winien to uczynić wraz z zapewnieniem usługi
Software Assurance do każdej z zaoferowanych licencji. Prawidłowe określenie liczby licencji
warunkuje zatem zaoferowanie właściwej liczby usługi Software Assurance jako immanentnie
związanej z licencją. Usługa Software Assurance jest bowiem sprzedawana przez producenta
przedsiębiorstwo Microsoft wraz z licencją oprogramowania i cenniki producenta zawierają
pozycje, gdzie jako jeden produkt występuje licencja oprogramowania Microsoft SQL Server
wraz z usługą Software Assurance. Możliwe jest zarazem nabycie licencji oprogramowania
Microsoft SQL Server bez usługi Software Assurance, jak również nabycie wyłącznie usługi
Software Assurance przypisanej do konkretnego typu licencji oprogramowania. Wykonawca
Pentacomp w pkt
5, wierszu 6, kolumnie „Liczba licencji i warunki licencjonowania" tabeli
dokumentu „Formularz oferty" nie wskazał, że licencje Microsoft SQL Server Enterprise 2017
obejmują usługę Software Assurance. Zatem należy stwierdzić, że wzmiankowany wykonawca
prz
edmiotowej usługi nie zaoferował. Gdyby było inaczej, to przy wskazaniu licencji Microsoft
SQL Server Enterprise 2017 pojawiłaby się informacja o oferowaniu przedmiotowych licencji

wraz z usługą Software Assurance. Co więcej, Zamawiający nie przewidział odrębnej pozycji
w dokumencie „Formularz oferty", w której można byłoby wpisać usługę Software Assurance
wraz z określeniem produktu/licencji, do której ta usługa się odnosi oraz liczbę oferowanych
usług Software Assurance (jedna licencja = jedna usługa Software Assurance). Dlatego też
jedynym właściwym miejscem dla wskazania czy licencja Microsoft SQL Server Enterprise
objęta jest usługą Software Assurance czy nie, był pkt 5, wiersz 6 tabeli dokumentu „Formularz
oferty”. Brak wskazania przez wykonawcę Pentacomp licencji oprogramowania Microsoft SQL
Server Enterprise 2017 z usługą Software Assurance jest błędem Pentacomp, który nie
podlega konwalidacji. Ewentualne
wyjaśnienia, w których Pentacomp oświadczałby o zawarciu
usługi Software Assurance w cenie licencji stanowiłyby przejaw niedopuszczalnych negocjacji
treści oferty, zakazanych na podstawie art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy pzp. Brak wskazania
usługi Software Assurance przy licencji, do której przedmiotowa usługa jest przypisana,
uniemożliwia weryfikację treści oferty wykonawcy Pentacomp wskazując na niepełne
oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie względem oświadczenia woli wymaganego
w SIWZ.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający winien stwierdzić na etapie badania i oceny
ofert, iż w ofercie Pentacomp występuje niezgodność z treścią SIWZ w postaci braku
zaoferowania usługi Software Assurance do licencji oprogramowania Microsoft SQL Server.
Obowiązkiem Zamawiającego jest literalne stosowanie się do postanowień SIWZ, których nie
może pomijać czy też dowolnie interpretować. W przeciwnym wypadku dopuszcza się
naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych wyrażonych w art. 7 ust.
1 ustawy p
zp. tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady zachowania uczciwej
konkurencji. Of
erta złożona przez wykonawcę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. jest
w ocenie
Odwołującego niezgodna z treścią SIWZ i na tej podstawie powinna zostać
odrzucona.
Ponadto Odwołujący podniósł, że Zamawiający w tabeli znajdującej się w pkt 4.1.3.2.
OPZ w wymaganiu o identyfikatorze WP-
5 zawarł następujący warunek „Wszelkie
komponenty sprzętowe i programowe muszą zostać dostarczone wraz z niezbędnymi
licencjami, w formie zgodnej z zasadami polityki licencjonowania danego producenta. Jeżeli
zapewnienie zgodności wersji oprogramowania we wzajemnej współpracy tego wymaga
(zachowanie kompatybilności), to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takich wersji
oprogramowania oraz licencji wszystkich komp
onentów, które to zapewnią." Powyższe
wymaganie Zamawiającego zostało wprowadzone do OPZ wraz z odpowiedzią
Zamawiającego na pytanie nr 23 w dniu 6 lipca 2018 r. w trybie udzielania wyjaśnień treści
SIWZ: Wg OPZ punkt 2.11 podpunkt 4 celem modernizacji i rozbudowy platformy Systemu

jest podniesienie bazy danych SQL Server do
najnowszą stabilnej wersji na dzień złożenia
oferty. Obecna wersja SharePoint 2013 pracuje jednak
tylko z wersją SQL Server 2014. Czy
intencją Zamawiającego jest także migracja SharePoint do wersji 2016, tak by umożliwić
współpracę SQL Server2016 lub SQL Server2017? Odpowiedź: Tak. Zamawiający
doprecyzowuje zapis pkt 4.1.3.2 OPZ (WP-5). Zmiany zaznaczono kolorem w trybie zmian
w zad. nr 1 do SIWZ-
Opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w dniu 17 lipca 2018 r.
Zamawiający opublikował kolejne wyjaśnienia treści SIWZ. Pytanie 12: Wg OPZ, punkt 2.1
podpunkt 4 celem modernizacji i rozbudowy platformy Systemu jest podniesienie bazy danych
SQL Server do najnowszej stabilnej wersji na dzień złożenia oferty. W przypadku bazy danych
MS SQL Server Enterprise aktualizacja do najnowszej stabilnej wersji oznacza ko
nieczność
aktualizacji do nowszych wersji oprogramowania SharePoint oraz Windows Server tak, aby
zachować kompatybilność oraz konfigurację certyfikowaną przez producenta. Czy
Zamawiający potwierdza, że oczekuje również migracji Windows Server do nowszej wersji?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga rozwiązania spełniającego wszystkie
warunki kompaty
bilności. Jeżeli rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę wymaga migracji
pozostałych komponentów oprogramowania do nowszych wersji, to musi być to zrealizowane.
Z wymagań Zamawiającego zamieszczonych w OPZ jak i z udzielonych wyjaśnień wynika, że
dla prawidłowej realizacji zamówienia przez wykonawcę, koniecznym jest dostarczenie
Zamawiającemu nie tylko oprogramowania, na które wprost wskazuje OPZ ale również
oprogramowania, którego dostarczenie jest konieczne w związku z dostarczeniem
oprogramowania wskazanego bezpośrednio przez Zamawiającego w OPZ. Wymóg, aby
dostarczane oprogramowanie Microsoft SQL Server działało w pełni sprawie i kompatybilnie
z
innym oprogramowaniem, wymusił konieczność zaoferowania przez wykonawców również
oprogramowania Microsoft SharePoint w wersji 2016 wraz z licencjami dostępowymi.
Oprogramowanie Microsoft SQL Server oraz Microsoft ShareP
oint są ze sobą nierozerwalnie
związane i współdziałają ze sobą w ramach działania Systemu, którego modernizację
prowadzi Zamawiający. Wskazuje na to chociażby tabela pkt 3.3.1. OPZ, gdzie wprost
wyszczególniono jakie komponenty programowe są wykorzystywane przez Zamawiającego.
Odwołujący podniósł, że wiedza odnośnie kompatybilności wzajemnych wersji
oprogramowania Microsoft jest wiedzą powszechnie dostępną oraz znaną przedsiębiorcom
działającym na rynku IT. W szczególności tą wiedzą winien dysponować wykonawca
Pentacomp, który, posiada status partnerski przedsiębiorstwa Microsoft - Microsoft Gold.
Jednakże wykonawca Pentacomp nie zaoferował Zamawiającemu licencji oprogramowania
Microsoft SharePoint 2016 wraz z licencjami dostępowymi, które to oprogramowanie

zapewniałaby poprawne współdziałanie z oprogramowaniem Microsoft SQL Server. Brak jest
w ofercie wykonawcy Pentacomp wskazania zaoferowania odpowiednich licencji Microsoft
SharePoint 2016 wraz z licencjami dostępowymi. Odpowiednim miejscem na zaoferowanie
Zamawiającemu przedmiotowej licencji była tabela zamieszczona w pkt 5 „Specyfikacja
platformy programowej oferowanego rozwiązania" dokumentu „Formularz oferty", która
wyszczególnia co wchodzi w skład platformy programowej oferowanej przez danego
wykonawcę oraz jaki jest koszt elementu ją tworzącego. Brak wskazania w ofercie licencji
Microsoft SharePoint 2016 wraz z licencjami dostępowymi jest oczywistym uchybieniem
oświadczenia woli wykonawcy Pentacomp i nie może podlegać uzupełnieniom lub
wyjaśnieniom treści oferty, bowiem stanowiłby przejaw niedozwolonych negocjacji pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcą. Treści oświadczenia woli wykonawcy Pentacomp odnośnie
zaoferowania Zamawiającemu odpowiednich licencji Microsoft SharePoint 2016 wraz
z
licencjami dostępowymi nie sposób wywieść z innych oświadczeń złożonych przez
przedmiotowego wykonawcę w ofercie. Ewentualne uznanie przez Zamawiającego, iż licencje
Microsoft SharePoint zostały zaoferowane przez wykonawcę Pentacomp oraz mieszczą się
pod jedną z pozycji zawartych w wycenie, należałoby uznać za naruszenie przez
Zamawiającego zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy pzp tj. zasady równego traktowania
wykonawców oraz uczciwej konkurencji. Nie sposób jest bowiem ustalić treści oświadczenia
wykonawcy Pentacomp w kont
ekście zaoferowania licencji oprogramowania Microsoft
SharePoint bez prowadzenia negocjacji treści oferty z tymże wykonawcą, które to negocjacje
są wprost zakazane na podstawie art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy pzp. Wzmiankowane
negocjacje prowadzą do niepewności odnośnie faktycznych cech przedmiotu zamówienia oraz
uniemożliwiają ewentualną kontrolę zgodności z OPZ przez pozostałych uczestników
p
ostępowania. Zdaniem Odwołującego należy uznać, że oferta złożona przez wykonawcę
Pentacomp Systemy Informatyczne S.
A. jest niezgodna z treścią SIWZ i na tej podstawie
powinna zostać odrzucona.
Odpowiedź na odwołanie KIO 1957/18
W dniu 16
października 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł
o
oddalenie odwołania. W odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił
uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Zaznaczenia wymaga, że Zamawiający
powołuje się w odpowiedzi na okoliczności, które zostały zastrzeżone przez Przystępującego
Pentacomp tajemnicą przedsiębiorstwa, dlatego też w uzasadnieniu przedstawiono pozostałe
twierdzenia Zamawiającego.

W zakresie zarzutu 2 odwołania Zamawiający wskazał, że formularz ofertowy
w
niniejszym postępowaniu został zredagowany w sposób, który nie wymagał wskazywania
wszystkich elementów składowych oferty wykonawcy, objętych przedmiotem zamówienia,
a
jedynie te o najistotniejszym znaczeniu merytorycznym dla Zamawiającego. W pozostałym
zakresie zgodność oferty z wymaganiami SIWZ i zobowiązanie Wykonawcy zostało
potwierdzone oświadczeniem wykonawcy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia
wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy
zamówienia. Zamawiający nie wymagał wykazania faktu zaoferowania usługi Software
Assurance w formularzu ofertowym i nie zdefiniował dla tej pozycji odpowiedniej rubryki.
Dokonywanie po terminie otwarcia ofert rozszerzającej interpretacji zapisów SIWZ i żądanie
dodatk
owych wymagań nie wynikających wprost z tychże zapisów stanowiłoby ze strony
Zamawiającego pogwałcenie określonej w art. 7 ustawy pzp zasady równego traktowania
wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Zamawiający wskazał ponadto, że
zaoferowanie prze
z PENTACOMP wymaganej przez Zamawiającego usługi Software
Assurance, a tym samym zgodność w tym zakresie oferty z SIWZ, potwierdza dodatkowo
przedstawiona przez PENTACOMP kalkulacja cenowa przekazana w odpowiedzi na
wezwanie dotyczące wyjaśnienia ceny istotnych części składowych oferty pod kątem ustalenia
czy nie zawierają ceny rażąco niskiej. Zamawiający wskazuje, że wyliczenia te zostały
przekazane wraz z wyjaśnieniami kierowanymi w trybie art. 90 ust. 1 ustawy pzp i w żaden
sposób nie mogą być traktowane, jak zdaje się sugerować Odwołujący nr 2, jako próby
niedozwolonych negocjacji treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie wyjaśniał bowiem z Wykonawcami treści
oferty w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy pzp.
Odnośnie zarzutu 3 odwołania Zamawiający wskazał, że w żadnym z zapisów SIWZ
nie wymagał od Wykonawców oferowania nowej wersji oprogramowania MS SharePoint.
W
formularzu ofertowym zawarty został wymóg podania jedynie oferowanej bazy danych,
nat
omiast pozostałych elementów składowych oprogramowania tylko w sytuacji, jeżeli
Wykonawca zaoferu
je bazę inną niż Microsoft SQL. Wyjaśnienia do SIWZ, na które powołuje
się Odwołujący nr 2 jednoznacznie wskazują, że jeżeli rozwiązanie oferowane przez
wykona
wcę wymaga migracji pozostałych komponentów oprogramowania do nowszych
wersji, to m
usi to być zrealizowane. Nie ma zatem mowy o bezwarunkowym wymogu
zaoferowania nowej wersji SharePoint, a tylko w sytuacji, gdy oferowane przez Wykonawcę
rozwiązanie tego wymaga. Zamawiający podniósł, że rozwiązanie zaoferowane przez

Pentacomp zostało przez niego przetestowane i spełnia wszystkie wymagania postawione
w
postępowaniu.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz
wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Na rozprawie,
a
także w złożonym piśmie procesowym przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego
stanowiska i wn
iósł o oddalenie odwołania.
Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Odwołującego
zgłosił przystąpienie wykonawca SII Sp. z o.o. Na rozprawie przedstawił uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska i
wniósł o uwzględnienie odwołania.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:
W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołania nie zawierały braków formalnych oraz został
uiszczony od nich wpis.
Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które
skutkowałyby odrzuceniem złożonych odwołań.
Izba st
wierdziła, że Odwołujący wykazali przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
179 ust. 1 ustawy pzp
, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
pzp.
Izba stwierdziła, że przystąpienia zgłoszone w obu sprawach spełniały wymogi formalne
określone w art. 185 ust. 2 ustawy pzp, zaś Przystępujący wykazali interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia odpowiednio na korzyść Zamawiającego i Odwołującego.
Izba postanowiła dopuścić do postępowania odwoławczego wykonawcę Pentacomp Systemy
Informatyczne S.A. w obu sprawac
h po stronie Zamawiającego, wykonawcę A.P.N. Promise
S.A. w sprawie KIO 1952/18 po stronie Zamawiającego oraz wykonawcę SII Sp. z o. o
w
sprawie KIO 1952/18 po stronie Zamawiającego, a w sprawie KIO 1957/18 po stronie
Odwołującego.
Izba dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, złożonych
odwołań wraz z załącznikami, odpowiedzi na odwołania, zgłoszenia przystąpienia wraz
z
załącznikami, pisma procesowe wykonawcy SII Sp. z o.o. w sprawie KIO 1952/18,

wykonawcy A.P.N. Promise S.A. w sprawie KIO 1952/18, wykonawcy Pentacomp w sprawie
KIO 1952/18 i 1957/18
wraz z załącznikami, a także dowody złożone na rozprawie przez
Odwołujących w obu sprawach.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody z
łożone przez strony i uczestników postępowania w obu sprawach
w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:

KIO 1952/18

Odwołanie podlegało oddaleniu.
W zakresie
zarzutów odwołania dotyczących niezgodności z SIWZ ofert Wykonawców
Pentacomp, Promise i SII - odpowiednio
brak liczby licencji, warunków licencjonowania, usługi
Software Assurance
i w zakresie przełącznika KVM ustalono następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt 3.1. SIWZ Przedmiotem
zamówienia jest modernizacja Systemu ARI@DNA2,
w
skład którego wchodzi modernizacja i rozbudowa Platformy Programowej, aktualizacja
Systemu, świadczenie Usług Utrzymania i Usług Rozwoju, jak również udzielenie gwarancji
i
rękojmi oraz dostawa i modernizacja platformy sprzętowej Systemu, na platformie sprzętowo-
programowej udostępnionej przez Zamawiającego i zmodyfikowanej przez Wykonawcę
zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ
– dalej „OPZ”) oraz wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

W pkt 2.1.4. OPZ wskazano, że przedmiotem zamówienia jest między innymi: modernizacja
i rozbudowa platformy programowej Systemu poprzez podniesienie wersji bazy danych SQL
Server, posiadanej przez Zamawiającego, z wersji 2012 do najnowszej wersji stabilnej na
dzień złożenie oferty lub równoważne (warunki równoważności określono w pkt 6) wraz
z
zapewnieniem przez cały okres trwania umowy usługi ubezpieczenia wersji Software
Assurance lub równoważne (warunki równoważności określono w pkt 6.1). Ilość
dostarczonych licencji musi zapewniać możliwość użycia klastra w trybie Active – Passive.

W pkt 3.3. OPZ Zamawiający wskazał posiadane licencje m.in. SharePoint Server 2013 - 2
szt., SharePoint Server Enterprise CAL - Device CAL 2013 - 1454 szt., SharePoint Server
Standard CAL - Device CAL 2013 - 1454 szt., SQL Server Enterprise Core 2012 - 12 szt.,
Windows Server - Device CAL 2012 - 1454 szt., Windows Server Datacenter - 2 Proc 2012 -
4 szt.


W pkt 4.1.3.2. OPZ (Wymagania licency
jne) Zamawiający wskazał: WP-7: Sposób
licencjonowania powinien być przejrzysty i umożliwiać jednoznaczne określenie cen całości
oprogramowania w
podziale na jego poszczególne moduły. WP-8: Cena licencji wybranych
modułów oprogramowania może być uzależniona od ilości używanych przez oprogramowanie
fizycznych rdzeni procesora (core), które będą zainstalowane na serwerze wchodzącym
w
skład platformy sprzętowej, w szczególności liczba zainstalowanych fizycznych rdzeni
procesora (core) w
serwerze może być wyższa od liczby wykorzystywanych fizycznych rdzeni
procesora (core) przez oprogramowanie ze względu na wirtualizację środowisk
(licencjonowanie „per core” ”), o ile nie narusza wymogów zapisów licencyjnych. Zaoferowany
model licencjonowania nie może opierać się na licencjach dostępowych użytkowników.

W pkt 5.4.5 OPZ
Zamawiający wskazał wymagania dla Przełącznika KVM: Wymagania
dodatkowe: Porty lokalne konsoli: D-
Sub i USB. Możliwość podłączenia 8 serwerów za
pomocą portów D-Sub i USB. Warunki równoważności: Dopuszczalne jest zastosowanie
innych portów konsolowego i serwerowych, jednakże w tym wypadku Wykonawca dostarczy
komplet odpowiednich przejściówek.

W załączniku do OPZ (C1) - dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej systemu
ARIADNA 2 w 1.0 w Tabeli 45 (wymagane licencje, serwery baz danych) Zamawiający wskazał
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition -
ilość 6 - sposób licencjonowania - na serwer
fizyczny (pojedyncza licencja na 2 CORE).

W formularzu ofertow
ym (załącznik nr 2 do SIWZ) wykonawcy byli zobowiązani złożyć
następujące oświadczenia: W imieniu Wykonawcy zobowiązuję się wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
[…]. Oświadczam, że: 1. wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania
stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. 2. zapoznałem
się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaję się za związanego określonymi
w niej wymaganiami i za
sadami postępowania. 4. akceptuję załączony do SIWZ wzór umowy
i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy z Zamawiającym na
określonych w tym wzorze warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Ponadto, pod Tabelą 5 (Specyfikacja platformy programowej oferowanego
rozwiązania) Zamawiający umieścił: Uwaga: wiersze 1-6 należy wypełnić tylko w przypadku
zaoferowania platformy bazodanowej równoważnej do MS SQL Server.

Ustalono, że Zamawiający nie wskazał instrukcji wypełniania formularza ofertowego.

Wykonawca Pentacomp w kwestionowanych pozycjach formularza wskazał: Tabela 5 wiersz
7, Specyfikacja oferowanych narzędzi (nazwa, wersja, wydanie, producent): Microsoft SQL
Server 2017 Enterprise,
Liczba licencji i warunki licencjonowania:
12 corów. W Tabeli 6
(Platforma sprzętowa), Przełącznik KVM: Lenovo Local 1x8 Console Menager.
Wykonawca Promise w kwestionowanych pozycjach formularza wskazał: Tabela 5 wiersz 7,
Specyfikacja oferowanych narzędzi (nazwa, wersja, wydanie, producent): Microsoft SQL
Server Enterprise 2017 z prawem do instalacji wersji 2016, Microsoft SharePoint Server 2016,

Liczba licencji i warunki licencjonowania:
Wszystkie licencje oferowane są w programie
licencjonowania Government tj. dla jednostek administracji publicznej. Microsoft SQL - 12
licencji, każda licencja na 2 core ze wsparciem Software Assurance, Sposób licencjonowania
- per 2 core. Microsoft Sharepoint -
2 licencje serwerowe. Sposób licencjonowania - per serwer,
1454 licencji dostępowych Sharepoint CAL w wersji Standard i Enterprise w sposobie
licencjonowania na urządzenie (Device).
W Tabeli 6 (Platforma sprzętowa), Przełącznik KVM:
Lenovo LCM8 1754A1X Local 1x8 Console Menager.
Wykonawca SII
w kwestionowanych pozycjach formularza wskazał: Tabela 5 wiersz 7,
Specyfikacja oferowanych narzędzi (nazwa, wersja, wydanie, producent): Microsoft SQL
Server 2017 Enterprise Edition,
Liczba licencji i warunki licencjonowania: Licencja na 12 rdzeni
procesora.
W Tabeli 6
(Platforma sprzętowa), Przełącznik KVM: FUJITSU / Console switch
KVM1116P.

W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 14 czerwca 2018 r. na pytanie nr 2 : Dotyczy: Zał. nr 1 do
SIWZ -
Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2.3. Modernizacja platformy sprzętowej ust. 1.
Dostarczenie licencji, zainstalowania i konfiguracji nowej wersji oprogramowania SQL Server
lub równoważnego. W OPZ pkt. 3.3. Posiadane licencje - Zamawiający opisuje obecnie
posiadane ilości licencji SQL Server Enterprise Core w liczbie 12 dla Wersji 2012 - czy należy
przyjąć taką samą liczbę licencji na nową wersję SQL Server w przypadku zaoferowania tego
oprogramowania? Czy obecnie posiadane licen
cje w liczbie w/w pokrywają wszystkie rodzaje
środowisk (produkcyjne, testowe, deweloperskie) oraz konfigurację acitve-passive? Jeżeli nie,
to proszę o sprecyzowanie ilości licencji lub danych do sposobu ich wyznaczenia poprzez
odpowiedź na poniższe pytania. 1. Proszę o przedstawienie ilości niezbędnych licencji na
oprogramowanie SQL Server w podziale na wymagane typy środowisk: produkcyjne, testowe,
szkoleniowe, deweloperskie lub, 2. Określenie wymagań sprzętowych (w podziale na typy
środowisk) na których to oprogramowanie ma zostać zainstalowane lub ilości użytkowników
korzystających z tego oprogramowania.
Zamawiający wyjaśnił: TAK. Zamawiający potwierdza,

że należy przyjąć taką samą liczbę licencji, przy zachowaniu wymogów licencyjnych firmy
Microsoft dla konfiguracji active-passive dla produktu SQL Server, a obecnie posiadane
licencje pokrywają wszystkie rodzaje środowisk i aktualnie zastosowaną konfigurację. Jeżeli
w ramach modernizacji platformy sprzętowej Wykonawca dokona zmian powodujących
powstanie s
tosownego obowiązku licencyjnego, zobowiązany jest do dostarczenia
odpowiedniej liczby licencji.

W wyjaśnieniach z dnia 6 lipca 2018 r. w odpowiedzi na pytanie nr 19: Załącznik nr 2 do SIWZ
- Formularz ofertowy, pkt 5 "Specyfikacja platformy ...". Pod
tabelą jest informacja: cyt.
"Wiersze 1-
6 należy wypełnić tylko w przypadku zaoferowania

platformy bazodanowej
równoważnej do MS SQL Server".
Czy zamawiający nie miał na myśli wierszy 1-7? - jeżeli tak,
prosimy o poprawę. Zamawiający odpowiedział: Wiersz nr 7 wypełnia każdy z wykonawców
składających ofertę poprzez określenie zaoferowanej platformy bazodanowej. Natomiast
wiersze 1-
6 tylko wykonawca, który w wierszu nr 7 zaoferuje platformę bazodanową
równoważną do MS SQL Server. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.


W wyjaśnieniach z dnia 17 lipca 2018 r. w odpowiedzi na pytanie nr 1: W opisie przedmiotu
zamówienia (punkt 2.1.), w podpunkcie 4., Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia
jest: „4. modernizacja i rozbudowa platformy programowej Systemu poprzez podniesienie
wersji bazy danych SQL Server, posiadanej przez Zamawiającego, z wersji 2012 do
najnowszej wersji stabilnej
na dzień złożenie oferty lub równoważne (warunki równoważności
określono w pkt 6) wraz z zapewnieniem przez cały okres trwania umowy usługi ubezpieczenia
wersji Software Assurance lub równoważne (warunki równoważności określono w pkt 6.1).
Ilość dostarczonych licencji musi zapewniać możliwość użycia klastra w trybie Active –
Passive”. Pytanie dotyczy dostaw licencji MS SQL Server. Czy zamawiający posiada prawo
do użycia najnowszej wersji MS SQL Server (posiada Software Assurance dla tych licencji)
lub czy
Zamawiający posiada prawo do użycia najnowszej wersji MS SQL Server na potrzeby
tego projektu wynikające z innych umów (np. istnieje możliwość przekazania przedmiotowych
licencji z innej jednostki podległej Ministrowi Finansów)?
Zamawiający odpowiedział:
Z
amawiający nie posiada prawa do użycia najnowszej wersji MS SQL Server na podstawie
aktywnej umowy Software Assurance, jak również nie ma możliwości przekazania
przedmiotowych licencji z innej jednostki podległej Ministrowi Finansów.


W odpowiedzi na pytanie nr 8:
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia usługi Software
Assurance (lub równoważnej) ważnej do końca okresu realizacji Umowy tj. zakończenia Etapu
II?

Zamawiający odpowiedział: Zamawiający oczekuje dostarczenia usługi Software

Assurance (lub równoważnej) ważnej do końca okresu realizacji Umowy tj. zakończenia Etapu
II.

Zarzuty nie potwierdziły się.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3.

Na wstępie zaznaczenia wymaga, że w celu oceny wystąpienia przesłanki odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp należy porównać merytoryczną zawartość oferty
wykonawcy z wymaganiami, które zostały określone w SIWZ. Uprawnienie a zarazem
obowiązek Zamawiającego do odrzucenia oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ następuje,
gdy zachodząca niezgodność jest jednoznaczna i niewątpliwa. Wyłącznie w przypadku nie
budzącej wątpliwości niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami
Zamawiającego określonymi w SIWZ Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty
na podstawie a
rt. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. W niniejszym postępowaniu zostały złożone
oferty, które nie pozostawały w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a zarzuty sformułowane
przez Odwołującego Sygnity należy uznać za nieuzasadnione.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku podania liczby licencji w ofertach Wykonawców
Pentacomp oraz SII wskazać należy, że wszyscy Wykonawcy zaoferowali w postępowaniu
w
Tabeli 5 Platformę bazodanową Microsoft SQL Server, a więc platformę wskazaną przez
Zamawiającego jako przykładowo spełniającą wymagania SIWZ. W formularzu ofertowym
Wykonawca Pentacomp umieścił informację - 12 corów, natomiast Wykonawca SII - licencja
na 12 rdzeni procesora

. Mając na względzie twierdzenia przedstawione przez Zamawiającego
oraz Przystępujących w ocenie Izby nie ulega wątpliwości, że informacje te były wystarczające
i oznaczały jednocześnie liczbę oferowanych licencji. Okoliczność, że w przypadku oferowania
licencji firmy Microsoft - 1 licencja obejmuje 2 rdzeni
e procesora nie została zanegowana przez
Odwołującego Sygnity. Tym samym, oczywistym jest że Wykonawcy Pentacomp i SII
zaoferowali 6 licencji. Jednocześnie informacja o liczbie licencji i sposobie licencjonowania
przez firmę Microsoft wynika z treści SIWZ - dokumentacji powykonawczej systemu ARI@DNA
gdzie wskazano 6 licencji -
jedna licencja na 2 rdzenie. Chybione są twierdzenia Odwołującego
Sy
gnity, że z informacji podanych przez Wykonawców można wywieźć różne liczby licencji,
czego przykładem jest oferta Wykonawcy A.P.N. Promise oferującego 12 licencji. Wykonawca
ten wycofał zarzut 1 odwołania w sprawie KIO 1957/18, a na rozprawie przyznał, że w błędny
sposób określił liczbę licencji. Jednocześnie Odwołujący w sprawie KIO 1957/18 A.P.N.

Promise wskazał w odwołaniu, że Licencjonowanie Microsoft SQL Server Enterprise 2012
odbywało się w ten sposób, że 1 licencja obejmowała 2 fizyczne rdzenie procesora. Jest to
wiedza
powszechnie znana, a przynajmniej winna taką być dla podmiotów, które zajmują się
profesjonalnym świadczeniem usługi […] zgodnie z polityką licencjonowania Microsoft 1
licencja obejmowała 2 rdzenie procesora. Przyjęcie innej liczby licencji jest błędne i stoi wprost
w sprzeczności z zasadami licencjonowania Microsoft oraz wymaganiami Zamawiającego.
Należy dodać, że Microsoft nie zmienił zasad licencjonowania w wersji 2017 oprogramowania
SQL Server Enterprise i w dalszym ciągu 1 licencja obejmuje 2 rdzenie procesora.
Tym
samym, wszyscy Wykonawcy byli zgodni co do zaoferowanych licencji poza Odwołującym
Sy
gnity. Jednocześnie liczba licencji została potwierdzona przez Wykonawcę Pentacomp
w
wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny. Jeśli zatem informacje podane w ofertach Wykonawców
były zgodne z wymagani SIWZ to nieuprawnionym byłoby ich odrzucenie w trybie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy pzp.
Kolejnym zarzutem Odwołującego Sygnity był brak wskazania w ofertach Wykonawców
Pentacomp, A.P.N. Promise i SII warunków licencjonowania. W przedmiocie tego zarzutu
podkreślenia wymaga, że Zamawiający nie określił w postępowaniu instrukcji wypełniania
formularza ofertowego, nie wyjaśnił również podania jakich informacji wymaga w kolumnie
Tabeli 5 - warunki licencjonowania. Brak jest z
atem wytycznych, według których można byłoby
uznać pewne informacje za niewystarczające, a tym bardziej niezgodne z wymaganiami SIWZ.
O braku takich wskazówek świadczy treść poszczególnych ofert złożonych w postępowaniu.
Każdy bowiem z Wykonawców podał inne informacje w warunkach licencjonowania.
Wykonawcy Pentacomp i SII za wystarczające uznali wskazanie, że licencjonowanie będzie
na 12 rdzeni, Wykonawca A.P.N. Promise określił warunki licencjonowania szerzej. Mając na
względzie postanowienia SIWZ, a raczej ich brak, Zamawiający nie może na etapie oceny
i
badania ofert doprecyzować treści SIWZ i stawiać wymagań, które w sposób jednoznaczny
nie wynikają z pierwotnych postanowień Specyfikacji. Tym bardziej, Zamawiający nie może
wyciągać negatywnych konsekwencji w stosunku do Wykonawców opierając się na
nieprecyzyjnej treści SIWZ. Co więcej, zarówno Zamawiający jak i Przystępujący wskazywali,
że w przypadku produktu firmy Microsoft warunki licencjonowania będą tożsame dla każdego
podmiotu i są ogólnodostępne na stronie internetowej producenta, a Odwołujący Sygnity poza
własnym oświadczeniem nie przedstawił dowodów na twierdzenia przeciwne. W związku
z
powyższym żądania odrzucenia ofert Wykonawców w tym zakresie należało uznać na
nieuzasadnione, a twierdzenia Odw
ołującego za stanowiące nadinterpretację postanowień
SIWZ.

Odwołujący Sygnity zarzucił również w odniesieniu do oferty Wykonawcy Pentacomp, że nie
zostało w formularzu wskazane że oferuje on licencje Microsoft SQL Serwer, jako wykupione
z Software Assurance.
Okoliczność, że Zamawiający wymagał usługi Software Assurance była
bezsporna pomiędzy Stronami i Uczestnikami Postępowania. Podkreślić należy, że Izba
podziela argumentację przedstawioną przez Zamawiającego i Przystępującego Pentacomp, iż
konstrukcja fo
rmularza ofertowego nie wskazuje na obowiązek umieszczenia informacji
o
wykupieniu dodatkowej usługi jaką stanowi Software Assurance. W Tabeli 5 wierszu 7
formularza wykonawcy byli zobowiązani podać Platformę bazodanową - nazwę, wersję,
wydanie i producent
a. Przystępujący Pentacomp wymagane informacje wskazał w złożonej
ofercie, dlatego też jego oferta pozostaje zgodna z treścią SIWZ. Niemniej jednak Izba
zaznacza, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny potwierdziły okoliczność zaoferowania usługi
Software Assu
rance przez Wykonawcę Pentacomp na wymagany przez Zamawiającego
okres, co
również wskazuje na nietrafność podniesionego zarzutu.
Przechodząc do zarzutu braku zaoferowania przejściówek do Przełącznika KVM w ofertach
Wykonawców Pentacomp, A.P.N. Promise oraz SII zaznaczyć należy, iż Zamawiający
w
przypadku zaoferowania przełączników z innymi portami wymagał dostarczenia kompletu
odpowiednich przejściówek. Okoliczność, że zaoferowane przez wyżej wymienionych
Wykonawców przełączniki takich przejściówek wymagały była bezsporna pomiędzy Stronami
i Uczestnikami Postępowania. Niemniej jednak, co istotne, Zamawiający w treści SIWZ
wymagał dostarczenia przejściówek, nie zaś wyspecyfikowania ich w złożonym formularzu
ofertowym. Co więcej, w Tabeli 6 (Platforma sprzętowa) formularza ofertowego wykonawcy
byli zobowiązani podać producenta, model i typ produktu głównego - Przełącznika KVM co też
wszyscy Wyko
nawcy uczynili. Oczywistym jest więc, że oferty złożone w postępowaniu przez
wskazanych Wykonawców pozostają zgodne z wymaganiami SIWZ. Bez znaczenia jest przy
tym podnoszona przez Odwołującego okoliczność, że przejściówki posiadają własny model
i typ skor
o takich informacji Zamawiający nie wymagał w formularzu ofertowym.
W zakresie zarzutów dotyczących rażąco niskiej ceny w odniesieniu do ofert Wykonawców
Pentacomp, Promise oraz SII
w uzupełnieniu ustaleń stanu faktycznego wskazać należy:
Zgodnie z pkt 3.2. SIWZ:
Zamówienie zostanie zrealizowane przyrostowo w następujących
etapach: 1) Etap I: a. opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji platformy
sprzętowo-
programowej Systemu, b. dostawa i modernizacj
a platformy sprzętowej Systemu, c. zmiana
domeny na
domenę centralną MF; d. modernizacja i rozbudowa platformy programowej
Systemu,

e.
przeniesienie Systemu na zmodernizowaną platformę sprzętową i wdrożenie, f.


świadczenie Usługi Utrzymania przeniesionego Systemu modernizacja Systemu, g.
przeprowadzenie szk
oleń, h. aktualizacja Systemu w wymiarze nie więcej niż 1 000 osobodni,
2) Etap II: a)
świadczenie Usług Utrzymania Systemu, b) świadczenie Usług Rozwoju
w
wymiarze nie więcej niż 4 000 osobodni.

W myśl pkt 12.1., 12.3. i 12.4. SIWZ: Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać
wszystkie zobowiązania. Musi być podana w oznaczonym miejscu formularza ofertowego
cyfrowo w złotych (kwota netto i brutto), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie przeliczania. 12.3.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w tym m.in.: wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające
z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw autorskich
majątkowych do Produktów powstałych w trakcie realizacji Umowy na określonych w niniejszej
Umowie polach eksploatacji, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy,
a
także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 12.4. Cena
powinna być wyliczona zgodnie ze sposobem obliczania ceny zawartym w formularzu oferty
(w załączniku nr 2 do SIWZ): 1) Cena za zaoferowany sprzęt nie może stanowić więcej niż
20%, łącznej ceny oferty, 2) Cena za świadczenie Usług Utrzymania w etapie I i II, nie może
stanowić więcej niż suma cen za Usługi Rozwoju i usługi aktualizacji, 3) Cena za usługi
aktualizacji Systemu nie może być niższa niż 40% ceny za Etap I pomniejszonej o cenę
sprzętu. 4) Ceny netto za 1 osobodzień świadczenia usługi aktualizacji Systemu oraz Usługi
Rozwoju muszą być tożsame. 5) Ceny netto za okres 1 miesiąca świadczenia Usług
Utrzymania w Etapie I i Etapie II muszą być tożsame. W przypadku wyliczenia ceny oferty
niezgodnie z pkt 12.4 1
– 3) SIWZ, treść oferty zostanie uznana za niezgodą z SIWZ i zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 pzp.

Ustalono, że w formularzu ofertowym pod cenami za poszczególne etapy w Uwagach
Zamawiający powielił odpowiednio postanowienia zawarte w pkt 12.4. SIWZ.
W pkt 4.1.1. OPZ Zamawiający wskazał: WG-2 Musi zostać zachowana dotychczasowa
platforma integracyjna SharePoint, posiadana przez Zamawiającego.

W pkt 4.1.3.2. OPZ postawiono wymaganie: WP-5
Wszelkie komponenty sprzętowe
i
programowe muszą zostać dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami, w formie zgodnej
z zasadami pol
ityki licencjonowania danego producenta. Jeżeli zapewnienie zgodności wersji
oprogramowania we wzajemnej współpracy tego wymaga (zachowanie kompatybilności), to
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takich wersji oprogramowania oraz licencji
wszystkic
h komponentów, które to zapewnią.


W załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w § 9 (Wynagrodzenie i warunki płatności) ustalono
m.in.:
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze
złożoną Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2, łączne Wynagrodzenie w wysokości maksymalnie
…………………………. zł brutto (słownie: ……………………………. złotych), obejmujące
wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym
wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw autorskich majątkowych do Produktów
powstałych w trakcie realizacji Umowy na określonych w niniejszej Umowie polach
eksploatacji, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym
podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny, na co będzie się składać: 1.1.
Wynagrodzenie za zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Systemu, o którym mowa w § 1
ust. 2.1.1-
2.1.5 niniejszej Umowy, w wysokości …………………….. zł brutto (słownie:
……………………. złotych). 2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.1 zostanie
uiszczona po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji wykonania przez Wykonawcę
wszystkich prac, na podstawie kompletu protokołów odbioru.

W § 1 ust. 2.1.1.-2.1.5. załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy) wskazano: 2.1.1. opracowanie
projektu rozbudowy i modernizacji platformy sprzętowo-programowej Systemu, 2.1.2. dostawa
i modernizacja platformy sprzętowej Systemu, 2.1.3. zmiana domeny na domenę centralną
MF; 2.1.4. modernizacja i rozbudowa platformy programowej Systemu, 2.1.5. przeniesienie
Systemu na zmodernizowaną platformę sprzętową i wdrożenie.

2.1.6. świadczenie Usługi
Utrzymania przeniesionego Systemu w sposób opisany w § 4, 2.1.7. modernizacja Systemu,
2.1.8. przeprowadzenie szkoleń, 2.1.9. aktualizacja Systemu w wymiarze nie więcej niż 1000
osobodni,

2.2.
Etap II: 2.2.1. świadczenie Usług Utrzymania Systemu w sposób opisany w § 4,
2.2.2. świadczenie Usług Rozwoju w sposób opisany w § 5.

W § 2 ust. 1 pkt 1.5. i ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy) wskazano: 1. Wykonawca
zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy: 1.2. w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2.1.7 niniejszej Umowy, w terminie do 4 miesięcy od Terminu migracji.

1.5. w zakresie,
o
którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1.6 niniejszej Umowy, w terminie od Terminu migracji do
Terminu wykonania Systemu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu
Umowy w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej Umowy, w terminie 48
miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Systemu, o którym mowa w § 3
ust. 17 niniejszej Umowy, bez zastrzeżeń.

W § 4 załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy) wskazano Warunki realizacji Przedmiotu Umowy
w zakresie Usług Utrzymania,
m.in.: 4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługę

Utrzymania, w zakresie określonym w ust. 1.2 przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 5.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługę Utrzymania , o ile wykonywanie obowiązków
tego wymaga, w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi lub w innych lokalizacjach (na
terenie całej Polski), w których jest/będzie eksploatowany System. 6. Wykonawca zobowiązuje
się świadczyć Usługę Utrzymania Systemu przez 48 miesięcy od daty odbioru Systemu,
w
ramach ośmiu okresów rozliczeniowych, każdy po 6 miesięcy.

W pkt 2.5 OPZ opisano

Modernizację Systemu (2.5.1. Zmiany w module Formatki., 2.5.2.
Zmiany w module StatHaZ, w zakresie wymiany mikrodanych), a w pkt 4.2. Wymagania
szczegółowe – moduł FORMATKI.
W pkt 5.7. OPZ opisano 5.7. Wymagania na warsztaty szkoleniowe w zakresie
administrowania infr
astrukturą. Warsztaty szkoleniowe w zakresie administrowania
infrastrukturą muszą spełniać wymagania ogólne wskazane w pkt. 7 Dodatkowe wymagania
Zamawiającego: • Minimalny czas trwania warsztatów - 5 dni • Liczba uczestników -10 •
Warsztat
szkoleniowy
mus
i: obejmować swoim zakresem wiedzę podstawową
i
zaawansowaną z zakresu dostarczonych elementów modernizacji platformy sprzętowo-
programowej Systemu; dostarczać niezbędnej wiedzy do samodzielnej eksploatacji
elementów modernizacji • Łączny zakres warsztatu szkoleniowego jego tematyka musi być
ściśle powiązana z zaimplementowaną w ramach realizacji zamówienia modernizacją,
uwzględniać rzeczywistą konfigurację środowiska platformy sprzętowo programowej Systemu
i w szczególności obejmować: - omówienie sprzętu i architektury zmodernizowanych
elementów platformy sprzętowo programowej Systemu, - zapoznanie z funkcjonalnością
zmodernizowanych elementów platformy sprzętowo programowej Systemu, - instalację
i
konfigurację (np. scenariusze, wymagania wstępne) elementów Modernizacji, - dostępne
narzędzia do konfiguracji elementów architektury (m.in. GUI, CLI), - sposób konfiguracji
funkcjonalności zmodernizowanych elementów platformy sprzętowo programowej Systemu
(m.in. zarządzanie przestrzenią dyskową macierzy, kopie migawkowe, podłączanie hostów do
macierzy i biblioteki, udostępnianie zasobów macierzy/biblioteki klientom, konfiguracje
przełączników Brocade FC i Ethernet) , - zarządzanie i monitorowanie zmodernizowanymi
elementami platformy sprzętowo programowej Systemu, - diagnozowanie usterek i awarii
dostarczonych elementów Modernizacji.

W pkt 7.1. wskazano
Zakres i organizacja szkoleń.
Zgodnie z informacją z otwarcia ofert z dnia 3 sierpnia 2018 r. Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 13 140 830,00 zł brutto. Oferty złożyło czterech

Wykonawców: Pentacomp - 10 828 128,86 zł brutto, A.P.N. Promise - 11 093 556,33 zł brutto,
SII 12 295
044,33 zł brutto, Sygnity - 13 111 800,00 zł brutto. Wykonawcy zaoferowali
dodatkową liczbę osób objętą szkoleniem - 50 osób.
W zakresie pkt 1.1. formularza ofertowego
(Cena za zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie
systemu
, o którym mowa w § 1 ust. 2.1.1. - 2.1.5. Umowy) Wykonawcy zaoferowali
następujące ceny: Pentacomp - 2 676 526,74 zł brutto (w tym pkt. 1.1.1. - cena za oferowany
sprzęt: 2 029 128,02 zł brutto), A.P.N. Promise - 3 542 586,33 zł brutto (w tym pkt. 1.1.1. -
cena za oferowany sprzęt: 2 189 586,33 zł brutto), SII 4 371 435,99 zł brutto (w tym pkt. 1.1.1.
-
cena za oferowany sprzęt: 2 458 770,00 zł brutto), Sygnity - 2 214 000,00 zł brutto (w tym
pkt. 1.1.1. -
cena za oferowany sprzęt: 639 600,00 zł brutto).
W zakresie pkt 1.2. formularza ofertowego
(Cena za świadczenie Usługi Utrzymania, o których
mowa w § 1 ust. 2.1.6. Umowy przez okres 21 miesięcy) Wykonawcy zaoferowali następujące
ceny: Pentacomp - 413
280,00 zł brutto (w tym pkt. 1.2.1. - cena za świadczenie Usług
Utrzymania w okresie 1 miesiąca: 19 680,00 zł brutto), A.P.N. Promise - 154 980,00 zł brutto
(w tym pkt. 1.2.1. -
cena za świadczenie Usług Utrzymania w okresie 1 miesiąca: 7 380,00 zł
brutto), SII 123 519,06
zł brutto (w tym pkt. 1.2.1. - cena za świadczenie Usług Utrzymania
w okresie 1
miesiąca: 5 881,86 zł brutto), Sygnity - 542 430,00 zł brutto (w tym pkt. 1.2.1. -
cena za świadczenie Usług Utrzymania w okresie 1 miesiąca: 25 830,00 zł brutto).
W zakresie pkt 2.1. formularza ofertowego
(Cena za świadczenie Usługi Utrzymania, o których
mowa w § 1 ust. 2.2.1. Umowy przez okres 48 miesięcy - cena za 8 okresów rozliczeniowych)
Wykonawcy zaoferowali następujące ceny: Pentacomp - 944 640,00 zł brutto (w tym pkt. 2.1.1.
-
cena za świadczenie Usług Utrzymania w okresie 1 okresu rozliczeniowego: 118 080,00 zł
brutto), A.P.N. Promise - 354
240,00 zł brutto (w tym pkt. 2.1.1. - cena za świadczenie Usług
Utrzymania w okresie 1 okresu rozliczeniowego: 44 280,00 zł brutto), SII 282 329,28 zł brutto
(w tym pkt. 2.1.1. -
cena za świadczenie Usług Utrzymania w okresie 1 okresu rozliczeniowego:
35
291,16 zł brutto), Sygnity - 1 239 840,00 zł brutto (w tym pkt. 2.1.1. - cena za świadczenie
Usług Utrzymania w okresie 1 okresu rozliczeniowego: 154 980,00 zł brutto).
W zakresie pkt 1.3. formularza ofertowego (Cena za Modern
izację systemu, o której mowa
w
§ 1 ust. 2.1.7. Umowy) Wykonawcy zaoferowali następujące ceny: Pentacomp - 439 159,20
zł brutto, A.P.N. Promise - 276 750,00 zł brutto, SII 76 260,00 zł brutto, Sygnity - 223 860,00
zł brutto.
W zakresie pkt 1.4. formularza ofertowego (Cena za w
ykonanie Usług szkoleniowych,
o
których mowa w § 1 ust. 2.1.8. Umowy) Wykonawcy zaoferowali następujące ceny:

Pentacomp - 278 322,92
zł brutto, A.P.N. Promise - 184 500,00 zł brutto, SII 92 250,00 zł
brutto, Sygnity - 250 920,00
zł brutto.
W dniu 23 sierpnia Zamawiający w trybie art. 90 ust. 1 ustawy pzp wezwał Wykonawców do
wyjaśnienia poszczególnych istotnych elementów ceny, gdyż wydawały się rażąco niskie
w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budziły wątpliwości Zamawiającego:
-
Wykonawcę Pentacomp w zakresie: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca w pkt. 1.1
formularza ofertowego dotyczącym zaprojektowania, wytworzenia i wdrożenia Systemu
zaoferował cenę 2 676 526,74

zł , co po odjęciu ceny za sprzęt (pkt. 1.1.1 formularza) daje
kwotę 647 398,72 zł, podczas gdy średnia cena w złożonych ofertach przetargowych w tym
zakresie wynosi 1 371 866,18 zł. Powyższe budzi wątpliwości Zamawiającego, czy
zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa uwzględnia wszystkie wymagania dotyczące
przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a w
szczególności koszty pozostałych licencji Microsoft, w tym SharePoint, niezbędnych do
realizacji zamówienia, dotyczących aktualizacji do nowszej wersji oprogramowania, w związku
z zaoferowaniem przez Wykonawcę platformy bazodanowej Microsoft MS SQL Server 2017
Enterprise.

-
Wykonawcę A.P.N. Promise w zakresie: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca
zaoferował: - w punktach 1.2 i 2.1 formularza ofertowego dotyczących świadczenia Usług
Utrzymania w Etapach I i II cenę w wysokości 7 380 zł za świadczenie Usług Utrzymania
w okresie jednego

miesiąca, podczas gdy średnia cena złożonych ofert przetargowych w tym
zakresie wynosi 14 692,97 zł za miesiąc. Powyższe budzi wątpliwości Zamawiającego, czy
zaoferowana przez Wykonawcę cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i
zapewni jego należytą realizację.

-
Wykonawcę SII w zakresie: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zaoferował: -
w
punktach 1.2 i 2.1 formularza ofertowego dotyczących świadczenia Usług Utrzymania
w
Etapach I i II cenę w wysokości 5 881,86 zł za świadczenie Usług Utrzymania w okresie
jednego

miesiąca, podczas gdy średnia cena złożonych ofert przetargowych w tym zakresie
wynosi 14 692,97 zł za miesiąc. - w punkcie 1.3 formularza ofertowego dotyczącym
Modernizacji Systemu cenę w wysokości 76 260 zł, podczas gdy średnia cena złożonych ofert
przetargowych w tym zakresie wyn
osi 254 007,30 zł, - w punkcie 1.4 formularza ofertowego
dotyczącym Usług szkoleniowych cenę w wysokości 92 250 zł podczas gdy średnia cena
złożonych ofert przetargowych w tym zakresie wynosi 201 498,23 zł. Powyższe budzi


wątpliwości Zamawiającego, czy zaoferowane przez Wykonawcę ceny rzeczywiście
uwzględniają wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone
w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapewnią jego należytą realizację.

-
Wykonawcę Sygnity w zakresie: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca w pkt. 1.1.1
formularza ofertowego zaoferował cenę za sprzęt 639 600 zł, podczas gdy średnia cena
sprzętu w złożonych ofertach przetargowych wynosi 1 829 271,09 zł. Powyższe budzi
wątpliwości Zamawiającego, czy zaoferowana przez Wykonawcę cena sprzętu rzeczywiście
zapewnia należytą realizację zamówienia.

Wykonawcy złożyli wyjaśnienia, które zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z tego
względu Izba wskazuje jedynie, że Wykonawcy złożyli obszerne wyjaśnienia (Pentacomp,
A.P.N. Promise, SII
), do których zostały dołączone dowody (Pentacomp, A.P.N. Promise) na
potwierdzenie realności zaoferowanych cen. Wszystkie złożone wyjaśnienia w sposób
szczegółowy i rzetelny odnosiły się do kwestii stanowiących przedmiot wezwania.
W wyjaśnieniach z dnia 14 czerwca 2018 r. w odpowiedzi na pytanie nr 3: Dotyczy: Zał. nr 7
do SIWZ -
wzór umowy - par.4 ust. 4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługę
Utrzymania, w zakresie określonym w ust. 1.2 przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
par. 4 ust. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę Utrzymania, w zakresie
określonym w ust. 1.2.w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz,…. par.3 ust. 24
Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a Ustawy pzp Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca oraz ewentualni Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o
pracę wszystkie osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia, polegające na:
24.1.obsłudze help desku,... Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien zapewnić
zespół help desku zatrudniony przez Wykonawcę i delegowany do pracy w siedzibie
zamawiającego w Łodzi w reżimie pracy trójzmianowym zgodnie z kodeksem pracy,
a
Zamawiający zapewni odpowiednie warunki do pracy dla tych pracowników?
Zamawiający
odpowie
dział: Zamawiający nie potwierdza, że Wykonawca powinien zapewnić zespół help
desku oddelegowany do pracy w siedzibie Zamawiającego w Łodzi w reżimie trójzmianowym.
Celem zapisu § 4 ust. 5 wzoru umowy (zał. nr 7 do SIWZ) jest zapewnienie Zamawiającemu
możliwości domagania się od Wykonawcy, w ramach Usługi Utrzymania, aby w razie potrzeby
czynności usuwania błędów systemu itp. były wykonywane przez Wykonawcę w miejscach,
w
których jest lub będzie eksploatowany System (w sytuacji, gdy czynności tych nie można
wykonać np. zdalnie z lokalizacji Zamawiającego). Z kolei określony m.in. w § 3 ust. 24 pkt 1
wzoru umowy (zał. nr 7 do SIWZ) wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób


wykonujących czynności polegające na obsłudze help desku nie dotyczy całego „zespołu help
desk” wykonującego czynności w Systemie, ale wyłącznie osób obsługujących zgłoszenia
wpływające do help desku.

W dniu 17 lipca 2018 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 21 m.in.: Prosimy
o
potwierdzenie, że całkowite koszty licencji (włącznie z kosztami Software Assurance) mają
być uwzględnione jedynie w pozycji 1.1 formularza ofertowego (koszty te nie mogą być
uwzględnione jako koszty sprzętu i nie mogą być uwzględnione w usługach Utrzymania)?

Zamawiający dokonał zmian w Uwadze w pkt d formularza ofertowego oraz w pkt 12.4.3 SIWZ.
Zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności zaznaczenia wymaga, że za cenę rażąco niską uznaje się cenę
nierealną, oderwaną od warunków rynkowych, wykazującą wykonanie zamówienia poniżej
kosztów bez określonego zysku. Co istotne, badając cenę oferty należy mieć każdorazowo na
względzie przede wszystkim czynniki właściwe konkretnemu wykonawcy, pozwalające mu
wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego na korzystniejszych warunkach
cenowych.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy pzp
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu […]

W niniejszym postępowaniu ceny ofert złożonych przez Wykonawców nie determinowały
Zamawiającego do skierowania wezwań do Wykonawców w trybie art. 90 ust. 1a ustawy pzp
-
nie były niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
od towarów i usług, […] lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
. Niemniej
jednak poszczególne istotne składowe ceny wzbudziły wątpliwości Zamawiającego dlatego też
wystosował do Wykonawców wezwania w trybie art. 90 ust.1 ustawy pzp o treści przywołanej
w ustaleniach faktycznych.
Odwołujący zakwestionował ceny zaoferowane przez Wykonawców Pentacomp oraz A.P.N.
Promise w pkt 1.1. formularza ofertowego - Cena za zaprojektowanie, wytworzen
ie i wdrożenie
systemu, o których mowa w § 1 ust. 2.1.1. - 2.1.5. Umowy, w którym zawierał się pkt. 1.1.1. -
cena za oferowany sprzęt. W zakresie przedmiotowego zarzutu, Izba wzięła pod uwagę, co

zostało już wskazane, że Zamawiający nie określił w treści SIWZ instrukcji wypełniania
formularza ofertowego, a jedyne ograniczenia dotyczące cen wskazywały na wartości
procentowe i zostały zawarte w pkt 12.4 SIWZ. Zaznaczenia również wymaga, że
postanowienia wzoru umowy przewidywały wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot
zamówienia, w tym płatność za usługę zawartą w pkt 1.1. formularza ofertowego (wraz z ceną
sprzętu) miała nastąpić łącznie w jednym terminie. W odpowiedzi na pytanie jednego
z
wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ czy możliwe jest zawarcie w cenie sprzętu ceny
licencji Zamawiający nie odpowiedział, że jest to niedopuszczalne. Odwołujący Sygnity
zarzucając rażąco niską cenę istotnej części składowej usługi wycenionej w pkt 1.1. odjął od
cen wskazanych w poz. 1.1. formularza ceny sprzętu. Przyjąć należało, że nie było
postanowień w treści SIWZ zabraniających zawarcie ceny wymaganych licencji w cenie
sprzętu. Jednocześnie, Odwołujący Sygnity wykazując pakiet wymaganych licencji i ich
wycenę opierał się na przyjętym przez siebie rozwiązaniu uznając je za jedyne właściwe, a
wskazane ceny za jedne możliwe do uzyskania. W tym zakresie przedstawił jedynie dowody
stanowiące jego oświadczenia własne. Porównując zaoferowane ceny przez Wykonawców w
poz. 1.1. formularza ofertowego zauważyć należy, że to cena Odwołującego Sygnity jest w tej
pozycji najniższa. Ponadto, jakkolwiek Wykonawca A.P.N. Promise nie był wzywany w
zakresie poz. 1.1 do wyjaśnienia zaoferowanej ceny to porównując ceny pozostałych
Wykonawców, nie można zarzucić, że cena w tej pozycji wykazuje cechy rażąco niskie nawet
przy zaoferowanych 12 licencjach Microsoft SQL Server. Natomiast Wykonawca Pentacomp
złożył w zakresie poz. 1.1. formularza ofertowego obszerne wyjaśnienia, do których dołączył
stosowne dowody. Z uwagi na objęcie przedmiotowych wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa
Izba zaznacza jedynie, że wykonawca wykazał realność zaoferowanej przez siebie ceny
odpowiednio do przyjętego rozwiązania. Zamawiający postawił w postępowaniu jedynie
wymóg kompatybilności nie wskazując pakietu licencji, jakich wymaga poza platformą
bazodanową. Dlatego też zarzuty Odwołującego Sygnity należało uznać za nieuzasadnione.
Odwołujący zarzucił również nierealność cen zaoferowanych przez Wykonawcę A.P.N.
Promise oraz SII za Usługę Utrzymania. Zaznaczyć należy, że Zamawiający jakkolwiek
przewidział szereg czynności wchodzących w skład świadczenia Usługi Utrzymania to co
istotne, wymagał stałej gotowości do wykonywania tych czynności w miarę potrzeb
wynikających z realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców był zatem uprawniony przyjąć
własny sposób organizacji Usługi Utrzymania w zakresie chociażby kadrowym tak aby spełnić
wymagania SIWZ. Przedstawiona przez Odwołującego Sygnity kalkulacja stanowi jego
wyliczenia własne, a także przyjęty indywidualnie sposób realizacji przedmiotowej usługi.

Jednocześnie Wykonawcy A.P.N. Promise oraz SII złożyli w odniesieniu do kwestionowanych
przez Sy
gnity pozycji formularza obszerne wyjaśnienia, które wraz z dowodami potwierdziły
wiarygodność cen, a których Izba nie przytacza z uwagi na zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Odnośnie cen usługi modernizacji (pkt 1.3. formularza ofertowego) oraz usługi szkoleniowej
(pkt 1.4.) zaoferowanych przez Wykonawcę SII zaznaczenia wymaga, że w złożonych
wyjaśnieniach Wykonawca potwierdził, że nie wykazują one cech rażąco niskich, zapewniają
prawidłową realizację zamówienia i wykazują zysk. Wpływ na ich wysokość miały czynniki
leżące po stronie Wykonawcy takie jak zasoby kadrowe (kwalifikacje osób, część bowiem
zespołu tworzącego oprogramowanie pracuje obecnie dla wykonawcy SII, osoby, które znają
budowę systemu Ari@dna), organizacyjne, lokalowe (własne centra kompetencyjne oraz
szkoleniowe),
posiadana infrastruktura, dotychczasowe doświadczenie, a przyjęte przez
Odwołującego kalkulacje stanowią jedynie jego wyliczenia własne przy uwzględnieniu
czynników właściwych dla tego Wykonawcy. Dowody złożone przez Odwołującego - oferty firm
szkoleniowych nie są adekwatne do możliwości realizacji zamówienia przedstawionych przez
Wykonawcę SII w złożonych wyjaśnieniach.

W konsekwencji powyższego nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3
ustawy pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 UZNK, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Wykonawcy Pentacomp, Wykonawcy APN oraz Wykonawcy SII
, pomimo iż złożone
oferty stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta
(art. 3 ust. 1
UZNK). Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym
przedsiębiorcom dostępu do
rynku, w szczególności przez: 1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia
lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsiębiorców
(art. 15 ust. 1 pkt 1 UZNK).
W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, aby złożenie ofert przez pozostałych Wykonawców
w
postępowaniu stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Oferty wskazanych Wykonawców nie
zostały wycenione w sposób oderwany od realiów rynkowych i pokrywają wszystkie koszty
prawidłowego wykonania zamówienia.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do
wyniku sprawy
oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt
wpis
u od odwołania uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Odwołującego na
rzecz Z
amawiającego koszty dojazdu na rozprawę w dniu 16 października 2018 r. w wysokości
wynikającej z rachunku złożonego przez Zamawiającego na rozprawie.
Izba nie uwzględniła kosztów dojazdu Zamawiającego na posiedzenie w dniu 11 października
2018 r.
w wysokości 518,20 zł z uwagi na treść § 3 pkt 2 Rozporządzenia, w myśl którego do
kosztów postępowania odwoławczego zalicza się uzasadnione koszty stron postępowania
odwoławczego. Odroczenie posiedzenia w dniu 11 października 2018 r. niewątpliwie nastąpiło
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, który przygotował odpowiedź na odwołanie
w
sposób, który uniemożliwiał dalsze prowadzenie posiedzenia i rozprawy - zapoznanie się
z
jej treścią przez poszczególne Strony oraz Uczestników Postępowania, z uwagi na
zagrożenie ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Izba uznała, że
okoliczności powyższe nie uprawniają Zamawiającego do zwrotu kosztów dojazdu na
posiedzenie
, gdyż nie stanowiły uzasadnionych kosztów Strony.

KIO 1957/18
Odnosząc się do zarzutu 1 odwołania wskazać należy, że w związku z wycofaniem przez
Odwołującego na posiedzeniu przedmiotowego zarzutu Izba była zobowiązana w tym zakresie
postępowanie odwoławcze umorzyć. Niewątpliwie rozstrzyganie odwołania w części, której nie
dotyczy już spór pomiędzy stronami jest bezcelowe. Ponadto wskazania wymaga, że zgodnie
z art. 187 ust. 8 ustawy pzp
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeśli zatem wykonawca
jest uprawniony cofnąć wniesione odwołanie, to tym bardziej może wycofać część zarzutów.
W przypadku wycofania zarzutów – zarówno na posiedzeniu jak i na rozprawie – Izba jest
zobligowana postępowanie odwoławcze umorzyć. Logicznym jest, że Ustawodawca tym
samym zobowiązuje Izbę również do umorzenia postępowania odwoławczego, w przypadku
wycofania części zarzutów wniesionego odwołania. Ustawodawca dopuszcza więc sytuacje,
w których może dojść do wydania postanowienia umarzającego postępowanie odwoławcze
w
części zarzutów wycofanych przez wykonawcę w toku postępowania. Orzeczenie

o
umorzeniu postępowania odwoławczego w odniesieniu do części zarzutów odwołania
powinno
znaleźć więc swoje odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, jako postanowienie
o
charakterze formalnym, podobnie jak postanowienie co do kosztów postępowania
odwoławczego, bowiem o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.
W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie
(art. 192 ust. 1 ustawy pzp).
W pozostałym zakresie odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.
Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, dotyczący braku
zaoferowania Zamawiającemu przez wykonawcę Pentacomp usługi Software Assurance wraz
z licencjami Microsoft SQL Server.
Zarzut nie potwierdził się.
Ustalenia faktyczne
poczynione w odniesieniu do odwołania w sprawie KIO 1952/18
pozostają tożsame dla niniejszego zarzutu.
Jednocześnie Izba przywołuje w tym miejscu argumentację przedstawioną w odniesieniu do
zarzutu sformułowanego przez Odwołującego Sygnity w sprawie KIO 1952/18 względem
oferty Pentacomp - str. 37.
Dodać należy, że okoliczność czy produkt firmy Microsoft posiada
inny nr katalogowy z usługą Software Assurance oraz bez niej pozostaje bez znaczenia dla
oceny zgodności oferty Przystępującego Pentacomp z treścią SIWZ. Zamawiający nie
wymagał bowiem podania informacji o usługach dodatkowych do platformy bazodanowej w
formularzu ofertowym, a argumentacja Odwołującego stanowi nadinterpretację postanowień
SIWZ.
Ponadto, zaoferowanie tej usługi zostało potwierdzone w wyjaśnieniach rażąco niskiej
ceny złożonych przez Przystępującego Pentacomp.

Zarzut naruszenia art. 89
ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, dotyczący braku
zaoferowania Zamawiającemu przez wykonawcę Pentacomp licencji Microsoft SharePoint
2016 wraz z licencjami dostępowymi i tym samym nie spełnienie wymogu kompatybilności
zaoferowanego Zamawiającemu przez wykonawcę Pentacomp oprogramowania Microsoft
SQL Server 2017 z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft
SharePoint 2013.
W uzupełnieniu ustaleń faktycznych poczynionych w odniesieniu do sprawy KIO 1952/18
wskazać należy:

W wyjaśnieniach z dnia 6 lipca 2018 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 23: Wg OPZ,
punkt 2.1, podpunkt 4 celem modernizacji i rozbudowy platformy Systemu jest podniesienie
bazy danych SQL Server do najnowszej stabilnej wersji na dzień złożenia oferty. Obecna
wersja SharePoint 2013 pracuje jednak tylko z wersją SQL Server 2014. Czy intencją
Zamawiającego jest także migracja SharePoint do wersji 2016, tak by umożliwić współprace
z SQL Server 2016 lub SQL Server2017?

wskazał: Tak. Zamawiający doprecyzowuje zapis
pkt 4.1.3.2 OPZ (WP-
5). Zmiany zaznaczono kolorem w trybie zmian w zał. nr 1 do SIWZ –
Opis przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu: Jeżeli
zapewnienie zgodności wersji oprogramowania we wzajemnej współpracy tego wymaga
(za
chowanie kompatybilności), to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takich wersji
oprogramowania oraz licencji wszystkich komponentów, które to zapewnią.

W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 17 lipca 2018 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr
4 do SIWZ:
Prosimy o informację czy SQL Server Reporting Services zostało zainstalowane
na tej samej maszynie na której zainstalowany został silnik bazy danych czy na maszynie na
której zainstalowany jest Sharepoint?
wskazał: SQL Server Reporting Services zostało
zainstalowane na serwerze SharePoint.
W odpowiedzi na pytanie nr 12: Wg OPZ, punkt 2.1,
podpunkt 4 celem modernizacji i rozbudowy platformy Systemu jest podniesienie bazy danych
SQL Server do najnowszej stabilnej wersji na dzień złożenia oferty. W przypadku bazy danych
MS SQL Server Enterprise aktualizacja do najnowszej stabilnej wersji oznacza konieczność
aktualizacji do nowszych wersji oprogramowania SharePoint oraz Windows Server tak, aby
zachować kompatybilność oraz konfigurację certyfikowaną przez producenta. Czy
Zamawiający potwierdza, że oczekuje również migracji Windows Server do nowszej wersji?

Zamawiający wskazał: Zamawiający potwierdza, że wymaga rozwiązania spełniającego
wszystkie warunki kompatybilności. Jeżeli rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę wymaga
migracji pozostałych komponentów oprogramowania do nowszych wersji, to musi być to
zrealizowane.
W odpowiedzi na pytanie nr 14: Wg OPZ, punkt 2.1, podpunkt 4 celem
modernizacji i rozbudowy platformy Systemu jest podniesienie bazy danych SQL Server do
najnowszej stabilnej wersji na dzień złożenia oferty. Obecnie jest to wersja SQL Server 2017,
która nie wspiera już integracji Reporting Services server z platformą SharePoint. Ponieważ
system ARI@DNA2 wykorzystuje integrację SharePoint z SQL Server to najnowszą wersją
bazy SQL Server jaką można zastosować w ramach modernizacji jest wersja SQL Server
2016. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje ofertę, która zakłada aktualizację bazy
danych SQL Server do wersji 2016? W przypadku odpowiedzi negatywnej i pozostawienia
wymagania na najnowszą wersję bazy danych prosimy o doprecyzowanie zakresu


zamówienia – co z istniejącymi elementami systemu wykorzystującymi integrację SharePoint
z SQL Server.


Zamawiający wyjaśnił: Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania,
wykorzystującego najnowsze stabilne wersje na dzień złożenia oferty, spełniające
jednocześnie warunki kompatybilności. Jak w odpowiedzi na pytanie nr 23 w wyjaśnieniach
z dnia 06.07.2018r.

Zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.
Ustalenia
faktyczne w niniejszej sprawie doprowadziły Izbę do przekonania, że Zamawiający
w treści SIWZ nie postawił wymagania w zakresie dostarczenia licencji Sharepoint w wersji
2017. Zamawiający w odpowiedzi na pytania do SIWZ zmodyfikował treść OPZ wskazując
jed
ynie, że jeśli rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę tego wymaga to musi
dostarczyć również licencje pozwalające na zachowanie kompatybilności: Jeżeli zapewnienie
zgodności wersji oprogramowania we wzajemnej współpracy tego wymaga (zachowanie
kompatybi
lności), to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takich wersji
oprogramowania oraz licencji wszystkich komponentów, które to zapewnią.
Przedmiotem
oceny Izby była zatem ewentualna niezgodność oferty Wykonawcy Pentacomp z treścią SIWZ.
Mając na względzie, że Zamawiający nie postawił w treści SIWZ wymagania zaoferowania
Sharepoint w wersji 2017 nie można mówić o niezgodności oferty z SIWZ, gdyż brak jest
postanowienia, z którym oferta pozostawałaby w sprzeczności. Odwołujący formułując zarzut
założył, że możliwe jest jedynie rozwiązanie zaoferowane przez niego, które determinuje
konieczność zaoferowania również Sharepoint w wersji 2017 tak aby zapewnić
kompatybilność. Pentacomp w złożonych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny zaoferował inne
rozwiązanie, zapewniające w inny sposób kompatybilność. Jak podniósł Zamawiający,
rozwiązanie to zostało przez niego przetestowane i spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
Dowody składane w tym zakresie przez Odwołującego są nieadekwatne do rozwiązania które
oferuje Przystępujący Pentacomp. Ponadto wskazania wymaga, że Krajowa Izba Odwoławcza
badając czynności podjęte przez Zamawiającego pod kątem ich zgodności z przepisami
ustawy p
zp dokonuje oceny tych czynności w granicach przedmiotowego postępowania oraz
postawionych w nim
wymagań, co do żądanych dokumentów oraz składanych oświadczeń.

[…] Izba nie może opierać się o analizę produktów dokonaną indywidualnie przez
Odwołującego. Uwzględnienie niniejszego odwołania – przy takiej konstrukcji zarzutów –
doprowadziłoby do stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, że to co zaoferował
wykonawca w swojej ofercie

[wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny] – i co jest zgodne
z
wymaganiami Zamawiającego – w rzeczywistości nie będzie tym, czego Zamawiający
oczekiwał. Jednak weryfikacji powyższego Zamawiający dokona na etapie odbioru


zamówienia (tak też: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie o sygn. akt KIO 2251/13).

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do
wyniku sprawy
oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt
wpis
u od odwołania uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Odwołującego na
rzecz Za
mawiającego koszty dojazdu na rozprawę w dniu 23 października 2018 r. w wysokości
wynikającej z rachunku złożonego przez Zamawiającego na rozprawie.


Przewodniczący: ……………
Członkowie:
……………

……………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie