eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 1476/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-08-10
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 1476/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2017 r. przez
Wykonawcę
M.P. O. sp. z o.o. (…) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
Miejski Zarz
ąd Dróg i Mostów w J. (…)

przy udziale Wykonawcy
J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Z. U.
K. T. Z. J. W., (…)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającegoorzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:
a) unieważnienie czynności unieważnienia postepowania,
b) powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym:
c) odrzucenie oferty Wykonawcy J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Z. U. K. T. Z. J. W.
2. kosztami postępowania obciąża
Zamawiającego M. Z. D. i M. w Jaworznie (…) i
2.1.

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
15000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
M. P.
O. sp. z o.o. (…)
tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Zamawiającego
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w J. (…)

na rzecz
Odwołującego
M. P.O. sp. z o.o. (…) kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Katowice.

Przewodnicz
ący: ………………………..

Sygn. akt: KIO 1476/17

UZASADNIENIE

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w J. prowadzi postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na
terenie miasta J. z podziałem na rejony. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. pod numerem 22017/S 086-
167845.
Odwołujący M. P. O. sp. z o.o. wniósł odwołanie w części dotyczącej Rejonu nr 1, w którym
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, poprzez
unieważnienie Postępowania pomimo tego, że cena oferty najkorzystniejszej lub oferty z
najniższa ceną nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację Zamówienia (odnośnie działania wskazanego w pkt 1 odwołania); art. 24 ust. 1 pkt
12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Z. W. pomimo tego, że
wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej opisanej w rozdziale V pkt 3) a) SIWZ (odnośnie
zaniechania opisanego w pkt 2 odwołania), art. 24 ust. 1 pkt 16 {ewentualnie art. 24 ust. 1
pkt 17) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. pomimo
tego, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził w błąd Zamawiającego przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki
udziału w Postępowaniu, ewentualnie w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzji
podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu (odnośnie zaniechania opisanego w
pkt 3 odwołania); art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. pomimo tego, że oferta wykonawcy, który podlega wykluczeniu,
powinna zostać odrzucona (odnośnie zaniechania opisanego w pkt 2 i 3 odwołania); art, 89
ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz w zw. z art.
7 ust. 1 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. pomimo
tego, że złożenie oferty przez tego wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
powiązaniu z niezgodnością z SIWZ oraz z rażąco niską ceną (odnośnie zaniechania
opisanego w pkt 4 odwołania); art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty
wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. jako oferty najkorzystniejszej (a przynajmniej uznanie, że jest to
oferta najkorzystniejsza w Postępowaniu) i poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego
pomimo tego, że w Postępowaniu jedynie Odwołujący spełnia warunki udziału w
postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z SIWZ i nie przekracza budżetu Zamawiającego
przeznaczonego na realizację Zamówienia dla rejonu 1 (odnośnie działań i zaniechań
opisanych w pkt 5 i 6 odwołania).
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności unieważnienia postępowania, unieważnienia dotychczasowej czynności badania i
oceny ofert; dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert; wykluczenia wykonawcy
Z. U. K. T. Z. W. z postępowania oraz odrzucenie oferty Z. U. K. T. Z. W. i dokonanie wyboru
oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Zamawiający w dniu 5 lipca 2017 r. dokonał czynności unieważnienia postępowania uznając,że cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferty wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. przewyższa kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający nie miał podstaw do unieważnienia postępowania.
Wykonawca Z. U. K. T. Z. W. nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i podlega
wykluczeniu z uwagi na wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do spełnienia przez niego
warunków udziału w postępowaniu. Nadto jego oferta podlega odrzuceniu z uwagi na to, że
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w powiązaniu z niezgodnością z SIWZ oraz
rażąco niską ceną.

Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali, ze spełniają warunek udziału w
postepowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej opisanej w rozdziale V pkt 3) a)
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odwołujący podniósł, że Wykonawca Z. U. K. T. Z. W. w wykazie usług dla Rejonu 1 wskazał
dwie usługi, z których żadna samodzielnie nie potwierdza spełnienia warunku, polegającego
na: „należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadającej
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającej na zimowym
oczyszczaniu dróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej
oraz oczyszczaniu koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu zimowego o wartości nie
mniejszej niż 1 400 000 zł brutto. Zamawiający wymagał, aby wykonawca doręczył dokument
potwierdzający należyte wykonanie usługi przy czym usługi te nie muszą wynikać z jednej
umowy, lecz z większej liczby umów wykonywanych równolegle, a zakres przedmiotowy
każdej
zsumowanych
umów
musi
odpowiadać
zakresowi
wymaganemu
przez
Zamawiającego”.
Odwołujący wskazał, że to oznacza to, że obie pozycje wykazu powinny w pełni potwierdzać
zakres przedmiotowy warunku. Z treści wykazu usług dla Rejonu nr 1, pozycji 2
przedłożonego przez Z. U. K. T. Z. W. wynika, że usługa tam wskazana i wykonywana na
rzecz Zarządu Dróg Miejskich w G. (Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta G. w ramach
zadania nr 1 i nr 10 wykonywana w okresie od 13.10.2015 r. do 05.02.2016) nie obejmuje
niektórych elementów warunku udziału, tj. nie obejmuje zimowego oczyszczania parkingów,
ciągów pieszych oraz oczyszczania koszy ulicznych. Ww. elementów warunku udziału w
postępowaniu nie potwierdza również kopia referencji wystawionej przez Zarząd Dróg
Miejskich w G., co więcej nie potwierdza ona świadczenia usług oczyszczania, a wyłącznie
usługi utrzymania. W ramach zadania nr 1 wykonano jedynie zimowe utrzymanie dróg, a w
ramach zadania 10 wyłącznie zimowe utrzymanie przystanków.

Odwołujący zwrócił się do Gminy G. - Zarządu Dróg Miejskich w G. w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej w celu ustalenia zakresu przedmiotowego usług
realizowanych w ramach umowy nr (…). Z treści tej umowy wynika, że zakres prac nią
objętych nie obejmował oczyszczania zakresu wskazanego w rozdziale V punkt pkt 3) a)
SIWZ, w tym nie obejmował zimowego oczyszczania parkingów (wyłącznie ich odśnieżanie),
ciągów pieszych (wyłącznie ich odśnieżanie) oraz oczyszczania koszy ulicznych.
Ponadto Odwołujący wskazał, że z uwagi na podniesiony zarzut - wprowadzenie w błąd przy
przedstawieniu informacji o spełnieniu warunku udziału przez wykonawcę Z. U. K. T. Z. W.
oraz mając na uwadze wyrok Trybunatu Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. (C-
387/14), uzupełnienie wykazu usług oraz referencji przez Z. U. K. T. Z. W. nie jest
dopuszczalne.
W przypadku ziszczenia się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 15 i/lub 17 ustawy Pzp wykonawca
podlega wykluczeniu bez wzywania do uzupełnienia dokumentów.
Odwołujący wskazał, że powyższe orzeczenie skłania do konkluzji, że niedopuszczalne jest
także na gruncie obecnie obowiązującej dyrektywy zamówieniowej (dyrektywa 2014/24/UE)
oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - z uwagi na zasadę równego traktowania, niedyskryminacji i
przejrzystości - wezwanie wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. do uzupełnienia wykazu i referencji
poprzez ich „wymianę” na nowe lub poprzez przedłożenie zasobu użyczonego przez inny
podmiot (także z uwagi na okoliczność, że Z. U. K. T. Z. W. oświadczył w ofercie, że nie
zamierza powierzyć podwykonawcom do realizacji żadnych części Zamówienia, a w
przypadku
użyczenia
zdolności
zawodowej
ustawa
Pzp
ustanawia
obowiązek
podwykonawstwa; por. art.22 a ust. 4 ustawy Pzp).

Nadto Odwołujący podniósł zarzut w zakresie zaniechania wykluczenia wykonawcy Z. U. K.
T. Z. W. z postępowania pomimo tego, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa wprowadził w błąd Zamawiającego przy przedstawianiu informacji,że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie rozdziału V pkt 3 a) SIWZ,
ewentualnie w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzji podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu. Odwołujący zwrócił uwagę, że Wykonawca Z. U. K. T. Z.
W. wskazał w wykazie usług dla Rejonu nr 1, pozycji 2, że usługa tam wskazana i
wykonywana na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w G. (Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta G. w ramach zadania nr 1 i nr 10 wykonywana w okresie od 13.10.2015 r. do
05.02.2016) obejmuje zimowe oczyszczanie dróg, ulic i przystanków komunikacji miejskiej,
podczas gdy obejmowała ona wyłącznie zimowe utrzymanie ww. miejsc.

Zgodnie z rozdziałem XVII punktem 2 SIWZ Zamawiający wymagał, aby w cenach
jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej były zawarte wszelkie podatki, opłaty i inne
należności płatne przez wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z
wykonaniem całości zadania. Zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ Zamawiający ustalił jako
kryterium oceny ofert: cenę brutto za wykonanie całości zadania, na którą składały się dwa
podkryteria: (I) wartość łączna brutto pozycji 2 i 3 kosztorysu ofertowego, przy czym
znaczenie tego kryterium przy wyborze oferty wynosi 60% oraz (II) wartość łączna brutto
pozycji 4,5,6,7,8,9,10,11 kosztorysu ofertowego, przy czym znaczenie tego pod kryterium
wynosi 40%.
Wykonawca Z. U. K. T. Z. W. w pozycjach kosztorysu nr 2 i 3 w obu ofertach wpisał wartość
0,01 zł (1 grosz). Pozycje nr 2 i 3 kosztorysu ofertowego dotyczą mechanicznego urządzenia
do utrzymania dróg i ulic (pługopiaskarka) oraz mechanicznego urządzenia do utrzymywania
chodników. Obie pozycje dotyczą gotowości do podjęcia działań (w danej dobie
rozliczeniowej). Zdaniem odwołującego, stanowi to o wskazaniu przez Z. U. K. T. Z. W
rażąco niskiej ceny w zakresie istotnych części składowych ceny, tj. w zakresie pozycji nr 2 i
3, które stanowiły aż 60% w kryterium oceny ofert.
Według wiedzy Odwołującego w celu wyceny pozycji nr 2 i nr 3 z kosztorysu ofertowego
należy wziąć pod uwagę, między innymi, takie elementy, jak:
-

amortyzacja niedrogiego samochodu w okresie realizacji Zamówienia;
-

przygotowanie samochodu przed akcją zima;
-

ryzyko konieczności dokonania napraw pojazdów w okresie realizacji
Zamówienia;
-

koszty pracownika, przy świadczeniu przez niego pracy w zakresie pkt 2 i 3
kosztorysu.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Wykonawcy nie byli uprawnieni do przenoszenia
kosztów/ceny za usługę pomiędzy pozycjami kosztorysu, a w szczególności pomiędzy
pozycjami, które podlegały innej punktacji w ramach kryterium oceny ofert. Inaczej ustalenie
odrębnego i najwyżej punktowanego podkryterium dla pozycji nr 2 i 3 kosztorysu zostałaby
pozbawione jakiegokolwiek sensu. Oznacza to, że nieodpuszczalne było „finansowanie”
zakresu Zamówienia wskazanego w pozycji nr 2 i nr 3 z pozostałych pozycji kosztorysu.
Inaczej uczynił jednak Z. U. K. T. Z. W., co doprowadziło do tego, że jego oferta uzyskała w
ocenie Zamawiającego najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, pomimo tego, że
zawiera ona najwyższa cenę w Postępowaniu i przewyższa budżet Zamawiającego. Oferta
tego wykonawcy jest znacząco wyższa od oferty Odwołującego, tj. o ponad 711 000 zł dla
rejonu 1.
Powyższe zdaniem Odwołującego wskazuje na manipulowanie przez Z. U. K. T. Z. W.
podkryteriami oceny ofert. Tego rodzaju manipulacja cenowa wykonawcy stanowi czyn

nieuczciwej konkurencji, który powinien skutkować odrzuceniem oferty takiego wykonawcy
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp.
Powyższe oznacza, że ustalenie przez Z. U. K. T. Z. W. cen w zakresie pozycji nr 2 i 3
kosztorysu na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek realiów rynkowych,
wyłącznie po to, aby uzyskać zamówienie, narusza dobre obyczaje kupieckie i stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie za czyn nieuczciwej konkurencji uznać należy takie
zachowanie wykonawcy, który swoim działaniem (które może w pewnych okolicznościach
być uznane za co najmniej niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub przepisami
prawa) utrudnia innym wykonawcom dostęp do rynku.
W ocenie Odwołującego do sztucznego zawyżenia punktacji Z. U. K. T. Z. W. doszło
jednocześnie poprzez zaoferowanie rażąco niskiej ceny w pozycjach nr 2 i 3 kosztorysu.
Zdaniem Odwołującego, oferta wykonawcy Z. U. K. T. Z. W. powinna zostać odrzucona na
postawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz w zw.
z art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, jako że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w
powiązaniu z rażąco niskimi cenami jednostkowi w pozycjach nr 2 i 3 kosztorysu. Ponadto, w
ocenie Odwołującego, jest ona niezgodna z treścią SIWZ, tj. rozdziałem XVII punkt 2 oraz
rozdziałem XIX SIWZ. Nie wolno bowiem było w ramach kosztorysu dokonywać żadnych
przesunięć cenowych między jego pozycjami.

Izba ustaliła, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania.

Uwzgl
ędniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak równie
ż biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i
dowody Stron oraz uczestnika post
ępowania złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła
i zwa
żyła, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do wniesienia odwołania,
zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Izba ustaliła, że Zamawiający w punkcie V ust. 1 pkt 3 lit. a) postawił wymaganie w zakresie
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, aby Wykonawcy wykazali się
należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadającej swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającej na zimowym oczyszczaniu
dróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz
oczyszczaniu koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu zimowego o wartości nie mniejszej

niż 1 400 000 zł brutto. Zamawiający wymagał, aby wykonawca doręczył dokument
potwierdzający należyte wykonanie usługi, przy czym usługi te nie musiały wynikać z jednej
umowy, lecz z większej liczby umów wykonywanych równolegle, a zakres przedmiotowy
każdej ze zsumowanych umów, musiał odpowiadać zakresowi wymaganemu przez
Zamawiającego.
Zamawiający dalej wskazał, że: „Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia
powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 2), 3) lit. a), b), c) SIWZ
oddzielnie dla każdej części tj. wykazany odpowiedni potencjał techniczny (narzędzia i
urządzenia), osoby zdolne do wykonania zamówienia, wykonana usługa o której mowa w cz.
V ust 1pkt 3) lit. a) SIWZ oraz posiadana opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla Rejonu 1 nie
mogą być te same jak dla Rejonu 2*
* wyjątek stanowi przypadek, gdy w celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. zdolności
technicznej lub zawodowej wykaże usługę o wartości przekraczającej co najmniej dwukrotnie
wartość, o której mowa w cz. V ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ oraz przypadek, gdy w celu
potwierdzenia spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej przedłoży
opłacona polisę a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę przekraczającą co najmniej dwukrotnie kwotę o której
mowa w cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.”
Wykonawca J. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Z. U. K. T. Z. J.W.,
przedstawił wykaz usług dla Rejonu 1, w którym wymienił dwie usługi. Jedną z tych usług
było Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta J. rejon nr 2. W ramach
tej usługi, zakres prac obejmował (stosownie do opisu): zimowe oczyszczanie dróg, ulic i
parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczanie koszy
ulicznych. Usługa o wartości 1 338 587,60 zł była realizowana od 15.10.2015 r. do
15.04.2016 r. na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w J.. Ponadto w tym samym
wykazie Przystępujący przedstawił usługę Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta G. w
ramach zadania nr 1. W ramach tej usługi, zakres prac obejmował (stosownie do opisu):
zimowe oczyszczanie dróg, ulic i przystanków komunikacji miejskiej. Usługa o wartości
180 093,42 zł realizowana była od 13.10.2015 r. do 05.02.2016 r. na rzecz Zarządu Dróg
Miejskich w G..
Zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego i Przystępującego, Przystępujący w ramach
zadania dla Rejonu II wskazał w wykazie usługę realizowaną od 15 października 2016 do 15
kwietnia 2017 r., na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w J.. Kwota tej usługi wynosi
ponad 1 mln 512 tys. zł. Przystępujący wyjaśnił, że zamówienie objęte było inną umową.

W trakcie rozprawy Przystępujący wyjaśnił, że w jego ocenie Zamawiający powinien wziąć
pod uwagę w jego ofercie (dla rejonu 1 - zadanie numer 1 oraz zadanie wskazane w rejonie
2 - usługę realizowaną od 15 października 2016 do 15 kwietnia 2017 r., której wartość
wynosi ponad 1 mln 512 tys. zł. Łącznie te dwie usługi wypełniają warunek Zamawiającego,
mając na uwadze uwagę warunek zawarty na stronie 8 w SIWZ.
Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie wyjaśnił, że „(…) uznał przedstawione przez
Z. U. K. T. Z. W. referencje wystawione przez ZDM G. mimo braku 100% pokrycia ich
zakresu z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, ponieważ stanowią one swoiste
uzupełnienie wykonanej usługi na rzecz Zamawiającego wskazanej w poz. 1 wykazu usług
dla Rejonu 1, której wartość brutto wynosi ponad 90 % kwoty wymaganej przez
Zamawiającego przy całkowitej zgodności ich zakresu z wymaganiami Zamawiającego.”
Powyższe potwierdził także w trakcie rozprawy oświadczając, że Zamawiający dokonywał
łącznej oceny obu referencji dla zadania 1. Powyższy fragment potwierdza, że sam
Zamawiający uznał, że usługa wskazana w wykazie pod numerem dwa (dla rejonu nr 1) nie
potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego.

W ocenie Izby, Zamawiający jednoznacznie w treści warunku wymagał przedstawienia dla
każdej z części zamówienia osobnej usługi o wartości nie niższej niż 1 400 000 złotych. Jeśli
Wykonawca chciałby złożyć wykaz zawierający tę sama usługę, wówczas wymagane było
wykazanie się wykonaniem usługi o wartości przekraczającej co najmniej dwukrotnie
wartość, o której mowa w cz. V ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ, (czyli co najmniej 2 800 000 złotych).
Co więcej, dalsza część tego postanowienia wskazuje, że podobne wymaganie dotyczyło
zdolności finansowej – w przypadku, gdyby wykonawca był zainteresowany złożeniem oferty
na każdy z dwóch rejonów, należało przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku -
inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę przekraczającą co najmniej dwukrotnie kwotę, o której mowa w cz. V ust. 1 pkt 2)
SIWZ.
Należy zauważyć, że działania Przystępującego przeczą stanowisku wyrażonemu w trakcie
rozprawy. Przystępujący w treści wykazu przedstawił dla rejonu I dwie usługi. W wykazie dla
rejonu I nie przedstawił tej usługi, którą powołał w wykazie dla rejonu II (usługi realizowanej
od 15 października 2016 do 15 kwietnia 2017 r., dla Zamawiającego Miejski Zarząd Dróg i
Mostów w J., której kwota wynosi ponad 1 mln 512 tys. zł). Co więcej, dla rejonu I
Przystępujący przedstawił dwie usługi, których łączna wartość wynosiła 1 400 000 złotych.
Powyższe wskazuje jednoznacznie, że celem Przystępującego było poddanie ocenie
Zamawiającego wyłącznie usług wskazanych w wykazie dla rejonu I, nie zaś równocześnie
poddanie ocenie usług wskazanych w wykazie dla obu rejonów.

W ocenie Izby nie ma wątpliwości, że Przystępujący celowo nie przedstawił w wykazie dla
rejonu I usługi wymienionej w wykazie dla rejonu II. Nie było bowiem żadnych przeszkód,
aby Przystępujący przedstawił dwie usługi na łączną wartość 2 800 000 złotych w jednym
wykazie. Jednak tego nie uczynił. Powyższe jednoznacznie wskazuje na fakt, że
Przystępujący zdawał sobie sprawę, że z postanowień SIWZ wynika jednoznacznie, że w
ramach wykazu dla jednego rejonu można przedstawić jedną usługę o wartości
przekraczającej 2 800 000 złotych, nie zaś kilka na łączną kwotę 2 800 000 zł. Co zresztą
wynika literalnie z treści wskazanych postanowień SIWZ. Na stronie 8 SIWZ znajduje się
stwierdzenie „wykaże usługę”, mowa jest zatem o jednaj usłudze.
Przystępujący zdawał sobie sprawę, że w ramach rejonu I nie spełnia warunków SIWZ, stąd
też przedstawił usługę w G., aby spełnić wymagania Zamawiającego dotyczące wysokości
wartości usług.
Przystępujący nie wypełnił wymagań Zamawiającego. Usługi przedstawione w wykazie dla
rejonu I nie spełniają warunku Zamawiającego. Jakkolwiek obie usługi łącznie spełniają
wymaganie kwotowe (suma wartości obu realizowanych usług przekracza kwotę określoną w
punkcie V ust. 1 pkt 3a) SIWZ, tj. kwotę 1 400 000 złotych), to jednak usługa realizowana na
rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach nie spełnia wymagań co do zakresu prac, jakie
były wymagane w treści SIWZ. Zamawiający wyspecyfikował, jaki rodzaj prac będzie
potwierdzał spełnienie wymagań i były to prace polegające na zimowym oczyszczaniu dróg,
ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczaniu
koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu zimowego. Przystępujący natomiast nie wykazał
prac związanych z oczyszczaniem chociażby koszy ulicznych. Zamawiający w trakcie
rozprawy oświadczył, że wskazana w wykazie usługa o wartości 1 338 000 zł w stu
procentach pokrywała zakres prac wymaganych przez Zamawiającego, natomiast druga
usługa (na kwotę 180 093,42 zł) - nie w stu procentach. Jak dalej wskazał Zamawiający,
dokonał wyłącznie oceny tych referencji i uznał, że Przystępujący spełnił warunek i te dwie
referencje dają gwarancję, że należycie wykona usługę. Takie stanowisko Zamawiającego
nie jest uprawnione. Inne były bowiem wymagania SIWZ. Zamawiający jednoznacznie
wymagał przedstawienia usługi na pewien zakres prac i określoną wartość usług. Ocena
oferty, jaką zaproponował Zamawiający, stanowi nierówne traktowanie wykonawców i jako
takie stanowi naruszenie podstawowej zasady udzielania zamówienia wyrażonej w art. 7
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien ocenić ofertę Przystępującego
stosownie do wszystkich postawionych wymagań. Jak słusznie zauważył Odwołujący,
Zamawiający w dniu 24 maja 2017 roku udzielił odpowiedzi na pytanie numer 1. W treści
odpowiedzi wskazał, że nie odstępuje od wymagania dotyczącego konieczności wykazania
w zakresie zrealizowanej usługi czynności polegającej na oczyszczaniu koszy ulicznych. Jest
to okoliczność istotna, gdyż Wykonawca, który zadał to pytanie (firma D.) wskazał w treści

zapytania, że wymaganie w zakresie tej właśnie czynności uniemożliwia mu złożenie oferty.
Na obecnym etapie (oceny ofert), Zamawiający nie może odstąpić od postawionych
wymagań w treści SIWZ.
Tym samym Zamawiający potwierdził, że wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem
w zakresie oczyszczania koszy, jest istotne dla Zamawiającego.
W ocenie Izby, z całą pewnością Zamawiający w sposób nieuprawniony odstąpił od oceny
wymagań, które wskazał w treści SIWZ, co narusza zasadę równego traktowania
wykonawców. Przede wszystkim jednak potwierdził, że również w jego ocenie Przystępujący
nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu
wiedzy i doświadczenia w realizacji wymaganych w SIWZ usług. Powyższe oznacza, że
Zamawiający uznając (na etapie badania i oceny ofert), że oferta Przystępującego spełnia
wymagania SIWZ, naruszył art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprawdzie
Odwołujący w petitum odwołania nie podniósł zarzutu w zakresie tego artykułu, jednakże
podniósł zarzut zaniechania wykluczenia oferty Przystępującego w sytuacji, gdy ten nie
wykazał spełnienia wymagań SIWZ w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
Artykuł 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający jest uprawniony do wezwania
wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. Należy zauważyć, że dokumenty w tym zakresie dotyczą sytuacji wykonawcy
składającego ofertę i potwierdzają jego zdolność do realizacji zamówienia, która istniała już
na chwilę składania ofert. Nie jest zatem uprawnione stanowisko Odwołującego, że po
wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentów stanowiących potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu mielibyśmy do czynienia ze zmianą oferty po terminie
składania ofert. Powoływany przez Odwołującego w treści odwołania wyrok Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 w odnosi się do takiego
uzupełnienia informacji w zakresie badania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
którym wykonawca zmienił sposób realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie
nowego podmiotu, czyli zastąpienie oświadczenia o samoistnym spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu na spełnianie ich za pomocą podmiotu trzeciego.
Z taką sytuacja nie mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu.
Izba nie nakazywała Zamawiającemu dokonania czynności wezwania Przystępującego do
złożenia dokumentów, które potwierdzałyby spełnienie warunku udziału w postepowaniu w
zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia z uwagi na okoliczność, że oferta
Przystępującego podlega odrzuceniu. Stosownie do artykułu 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający nie wzywa wykonawcy do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jego ofert podlega
odrzuceniu.

Izba ustaliła, że Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy wypełnili kosztorys ofertowy. W
pozycji 2 wyszczególniono mechaniczne urządzenie do utrzymania dróg i ulic –
pługopiaskarka (dobowa gotowość do podjęcia działań w danej dobie rozliczeniowej).
Należało wskazać cenę jednostkową oraz łączną. Podobnie, w pozycji 3, gdzie
wyszczególniono mechaniczne urządzenie do utrzymania chodników. Wartość pozycji nr 2 i
3 stanowiła osobną ocenę w kryterium cena, o wartości 60%. W pozostałych pozycjach
kosztorysu wyszczególniono: poz. 7 - łączna ilość utrzymanych przejść podziemnych w
danej dobie rozliczeniowej (zimowe oczyszczanie), łączna ilość oczyszczonych przejść
podziemnych w danej dobie rozliczeniowej (oczyszczanie zamienne), poz. 8 – łączna ilość
utrzymanych koszy przystankowych „metalowych” w danej dobie rozliczeniowej, poz. 9 –
łączna ilość utrzymanych koszy przystankowych „betonowych” w danej dobie rozliczeniowej.
Przystępujący za realizację zadań wskazanych w kosztorysie ofertowym pod pozycją 2 i 3
(mechaniczne urządzenie do utrzymania chodników oraz mechaniczne urządzenie do
utrzymania dróg i ulic – pługopiaskarka) przewidział kwotę 0,01 zł – cena jednostkowa.
W zakresie tych dwóch zadań, Zamawiający oszacował wartość zamówienia na podstawie
otrzymanych wcześniej ofert, w których wskazywano dla rejonu 1 kwotę 79,52 zł za pozycję
nr 2 kosztorysu oraz kwotę 59,64 zł za pozycję nr 3.

Przystępujący nie zaprzeczył twierdzeniu Odwołującego, że w roku ubiegłym Przystępujący
zaoferował cenę jednostkową 28 zł za realizację zadania w pozycji nr 2 i 20 zł za realizację
zadania w pozycji nr 3. Warunki udziału w postępowaniu nie zmieniły się (taki sam formularz
cenowy i kryteria oceny ofert). Nie zmieniły się także inne warunki.
W ocenie Izby, w okolicznościach niniejszej sprawy, zaoferowanie ceny 0,01 zł za realizacją
zadania 2 czy zadania 3 oznacza, że nie jest możliwe zrealizowanie zadań wymienionych w
tych pozycjach za taką kwotę. Trafnie zauważył Odwołujący, że taka cena nie obejmuje
wszystkich czynność, kosztów i sytuacji, jakie są typowe dla tego zadania.
Opady mogą nastąpić w każdym momencie, a ich wystąpienie lub ich brak związany jest z
ryzykiem wykonawcy. Utrzymywanie urządzenia w gotowości nie odbywa się całkowicie
bezkosztowo dla wykonawcy. Nie jest tak, że dla utrzymywania urządzeń w gotowości
wystarczające jest ich przygotowanie przed rozpoczęciem sezonu oczyszczania, a następnie
pozostawanie w gotowości nie łączy się z żadnymi kosztami. W okresie pozostawania w
gotowości, urządzenia wymagają ich utrzymywania i przygotowania, niezbędne jest także
dokonywanie przeglądów. Oprócz kosztów samych tych czynności, niezbędne jest również
uwzględnienie kosztów zatrudnienia osób, które będą dokonywały tych czynności. Koszty
związane z utrzymywaniem urządzeń w gotowości można minimalizować, ale z całą
pewnością nie będzie to tylko 1 grosz. Ponadto, jak trafnie zauważył Odwołujący,

samochody muszą posiadać ubezpieczenie co najmniej w zakresie odpowiedzialności
cywilnej, a więc wykonawca ponieść musi koszty tego ubezpieczenia.
Z pozostawaniem pojazdów w gotowości łączy się zatem szereg czynności, praca ludzi,
koszty administracyjne (ubezpieczenie), a także koszty amortyzacji. Nawet gdyby uznać, jak
sugerował Przystępujący, że amortyzacja stanowi jedynie kwotę księgową, to jednak
wykonawcy szacujący ofertę z należytą starannością powinni wykazać takie wartości.
Przystępujący nie udowodnił, że jest w stanie zrealizować zamówienie w tym zakresie za
kwotę 0,01 zł.

Przystępujący oświadczył, że zgodnie z jego wiedzą, inni zamawiający albo w ogóle nie
płacą za gotowość do świadczenia usługi, albo oczekują, że usługa gotowości będzie na jak
najniższym poziomie cenowym. W ocenie Izby – możliwe jest, że inni Zamawiający nie
wymagają podania wysokości wynagrodzenia z tytułu gotowości do świadczenia usługi,
jednakże w niniejszym postępowaniu Zamawiający wprost wymagał podania wynagrodzenia
z tego tytułu. Oznacza to, że każdy z wykonawców składających ofertę, powinien oszacować
wysokość tego wynagrodzenia, w szczególności kalkulując należycie koszty związane z
utrzymywaniem urządzeń w gotowości do świadczenia usług.

Należy podkreślić że to właśnie szacunki Zamawiającego i Przystępującego, dokonane w
ramach postępowania prowadzonego w roku ubiegłym wskazują, że zaoferowana kwota 1
grosza jest kwotą nierealną. Przystępujący nie udowodnił, aby możliwe było utrzymanie
urządzeń w gotowości za kwotę 1 grosza. W trakcie rozprawy Przystępujący podniósł, że
amortyzacja jest pojęciem księgowym, które występuje bez względu na to, czy pojazd
pracuje, czy też nie, podobnie jak ubezpieczenie pojazdu od odpowiedzialności cywilnej.
Nadto Przystępujący stwierdził, że ryzyko naprawy nijak się ma do wyceny.
W ocenie Izby, wywody Przystępującego są nieprawidłowe. Właśnie one pokazują, że jednak
określone stałe koszty, każdy wykonawca ponieść musi. Koszty te należy ponieść, bez
względu na to, czy pojazd pracuje, czy też nie, a na tym właśnie polega pozostawanie
pojazdu w gotowości. Zamawiający oczekiwał wskazania tych kosztów w złożonych przez
wykonawców ofertach.
Przystępujący w piśmie procesowym podnosił, że gotowość oznacza fakt posiadania sprzętu
i ludzi i te elementy wykonawca posiada. Niemniej jednak, zatrudnienie pracowników stanowi
koszt dla wykonawcy, podobnie kosztem dla wykonawcy jest przygotowanie sprzętu (które
nie może nastąpić jednak jeden raz w trakcie sezonu). Koszty te powinny zostać przez
wykonawców uwzględnione. Zamawiający, wydzielając te dwie pozycje w kosztorysie i
stawiając odrębne kryterium ich oceny, oczekiwał starannej i realnej wyceny w tym zakresie.
Dokonywane przez Zamawiającego szacunki i koszty podane w roku ubiegłym wskazują, że

cena 1 grosza jest ceną nierealną i stanowi ona zwykłą manipulację cenową w celu
uzyskania zamówienia. Co więcej, różnice w cenie globalnej w ofertach Odwołującego i
Przystępującego, jednoznacznie wskazują, że Przystępujący koszty utrzymania przeniósł do
innych pozycji kosztorysu. Zabieg ten miał na celu uzyskanie w kryterium za dwie pozycje,
jak największej ilości punktów, celem uzyskania zamówienia. Wartość oferty Odwołującego
to ponad 1 mln zł, a wartość oferty Przystępującego to kwota ponad 2 mln zł. Tymczasem
Przystępujący, dokonując zabiegów manipulacji w poszczególnych składnikach ceny swojej
oferty, był w stanie doprowadzić do sytuacji, w której jego oferta została oceniona jako
korzystniejsza. Przystępujący nie tylko nie wykazał, że jest możliwe zrealizowanie tych
pozycji 2 i 3 kosztorysu ofertowego za cenę jednostkową 1 grosz, ale wręcz potwierdzał, że
te pozycje dublują się w innych pozycjach kosztorysu, co oznacza, że koszty te
Przystępujący ukrył, mając świadomość, że w tym kryterium może uzyskać największą ilość
punktów, a tym samym uzyskać zamówienie.

Rażąco niska cena odnosi się do ceny całościowej zamówienia Jednakże w niniejszym
postępowaniu istotne elementy ceny zostały zaniżone i w zakresie tych elementów, cena
zamówienia jest rażąco niska. Są to elementy, które mają istotne znaczenie z uwagi na fakt
ich wyodrębnienia przez Zamawiającego, co oznacza, że te elementy cenowe miały istotne
znaczenie dla Zamawiającego. W ocenie Izby, do sztucznego zawyżenia punktacji w ofercie
Przystępującego, doszło właśnie poprzez zaoferowanie rażąco niskiej ceny w pozycjach nr 2
i 3 kosztorysu. Ceny jednostkowe w tych pozycjach, stanowią zarówno podstawę do
obliczenia całej ceny, jak również mają większościowy wpływ na ranking ofert. Każda zatem
z tych cen, powinna zostać obliczona w sposób realny i rynkowy. Z uwagi na powyższe,
analizowanie zaoferowanych w niniejszym postępowaniu cen jednostkowych, pod kątem
ceny rażąco niskiej, jest w pełni uprawnione.
Już z tego powodu, oferta Przystępującego podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt
4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej
konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ocenie Izby, działanie Przystępującego
spełnia przesłanki do uznania ich za czyn nieuczciwej konkurencji. Przystępujący dokonał
bowiem nieuprawnionego przerzucenia kosztów w ramach poszczególnych pozycji
kosztorysu cenowego, koszty związane z gotowością sprzętu przenosząc do kosztów
związanych z realizacją poszczególnych usług. W rezultacie zawarta w ofercie
Przystępującego część ceny z tytułu realizacji poszczególnych usług jest wygórowana,
natomiast część ceny z tytułu postawienia urządzeń w gotowości – rażąco niska. Taka
struktura cen w ofercie Przystępującego nie wynika z rzeczywistych kosztów ponoszonych

przez Przestępującego i realiów rynkowych, ale z chęci maksymalnego wykorzystania
przyjętego przez Zamawiającego sposobu oceny ofert oraz oceny poszczególnych
składników cenowych. Podkreślenia wymaga, że Zamawiający, konstruując w taki sposób
kryteria oceny ofert, oczekiwał realnej wyceny. Działanie Przystępującego musi zostać
ocenione jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, jakie obowiązują w praktyce
gospodarczej. Jednocześnie działanie Przystępującego zagraża nie tylko interesom innych
przedsiębiorców, ale także Zamawiającego. W rezultacie bowiem działań Przystępującego,
jego oferta, pomimo, że zawierająca cenę prawie dwukrotnie wyższą od ceny zawartej w
ofercie Odwołującego, została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zgodnie z art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej
konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Przepis ten zawiera
przykładowe wyliczenie czynów, które bez wątpienia ustawa uznaje za mające na celu
utrudnienie przedsiębiorcom dostępu do rynku.
Izba podziela stanowisko, wyrażone w Uchwale z 16 kwietnia 2014 roku sygn. KIO/KD
30/14, zgodnie z którym „okolicznością przesądzającą o naganności postępowania
wykonawcy w stopniu uzasadniającym zastosowanie przepisu art. 15 uznk jest
manipulowanie ceną w celu uzyskania zamówienia. Ponieważ taka czynność zagraża
interesom innych wykonawców, którzy prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne usługi,
a więc zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i znaleźli się w gorszej sytuacji podczas
dokonywania oceny ich ofert, niewątpliwym jest, że działalnie wykonawcy utrudniło im dostęp
do rynku, mimo zaoferowania wykonania usługi zgodnie z wymogami SIWZ.”
W świetle powyższego należało uznać, że oferta Przystępującego podlegała odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Podkreślić należy, że przy podstawie odrzucenia oferty z powodu popełnienia przez
wykonawcę czynu nieuczciwej konkurencji, ustawa nie nakłada na Zamawiającego
obowiązku dokonywania czynności wyjaśnienia treści złożonej oferty.
W konsekwencji uznania powyżej wymienionych zarzutów, należało uznać za uzasadniony
zarzut dotyczący bezpodstawnego unieważnienia postępowania.

Izba nie uznała za uzasadniony zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 24 ust. 1
pkt 16 i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przystępujący w wykazie usług dla rejonu I wskazał dwie usługi, w tym usługę
wyszczególnioną pod nr 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta G.. Wykonawca
opisał, że w ramach tej usługi zakres prac obejmował: zimowe oczyszczanie dróg, ulic i
przystanków komunikacji miejskiej. Usługa o wartości 180 093,42 zł realizowana była od
13.10.2015 r. do 05.02.2016 r. na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w G.. W ocenie Izby nie

można uznać, aby Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd. Opis usługi wskazuje,
jakie prace stanowiły przedmiot zamówienia. Brak jest wskazania np. na opróżnianie koszy,
co potwierdza tylko okoliczność, że przedmiotowa usługa nie obejmowała tej czynności.
Istniała więc możliwość obiektywnej oceny tej usługi (na podstawie opisu w wykazie), jako
niespełniającej wymagań Zamawiającego. Co więcej, Zamawiający sam przyznał w piśmie
procesowym stanowiącym odpowiedź na odwołanie, że przy ocenie oferty Przystępującego
brał pod uwagę usługę wskazaną pod nr 1, co oznacza, że nie brał pod uwagę usługi
opisanej pod nr 2, co pośrednio stanowi potwierdzenie, że nie został wprowadzony w błąd.
Podkreślić należy, że sam fakt, że wykonawca przedstawił powyższą usługę w wykazie nie
oznacza jeszcze wprowadzenia Zamawiającego w błąd. Opis pozwalał na dokonanie oceny
pod kątem spełnienia wymagań SIWZ, a więc nie można uznać, aby zawierał informacje,
które mogą wprowadzać w błąd.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238 ze zm.) do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.
Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.