eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 1467/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-08-11
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 1467/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2017 r. przez wykonawcę

INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., z siedzib
ą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego
Skarb Państwa - Komendanta Głównego Państwowej Straży
Po
żarnej z siedzibą w Warszawie,

przy udziale:
A. wykonawcy
Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
B. wykonawcy
S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego
po
stronie
zamawiającego,
C. wykonawcy
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-
Białej,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Skarbowi Państwa –
Komendantowi Głównemu Pa
ństwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie
dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania
FMAP.SWDPSP.3, wskazanego na str. 38 – 39 w dokumencie oznaczonym jako
„Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne do
Budowy Systemu Wspomagania Decyzji Pa
ństwowej Straży Pożarnej”, w ten
sposób,
że aktualną treść wymagania FMAP.SWDPSP.3 - tiret „drogi” – należy
zast
ąpić następującą treścią:
„ - drogi - W zakresie aktualnego zasobu dróg
dla terenu całej Polski Wykonawca wykorzysta interfejs i usługi UMM.
Wykonawca przygotuje struktur
ę danych w tabeli drogi, która będzie zawierać
nast
ępujące atrybuty: max prędkość, czas przebycia odcinka, kategorie i nr
drogi, rodzaj nawierzchni, ograniczenia wysoko
ści i masy pojazdów,
kierunkowo
ść, poziomy, bez konieczności ich uzupełniania przez wykonawcę”.

2.

W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego
Skarb Państwa – Komendanta
Głównego Pa
ństwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie i:
3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od
odwołania,
3.2 zasądza od zamawiającego
Skarbu Państwa – Komendanta Głównego
Pa
ństwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy
INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00
gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.
…….………………..……


Sygn. akt: KIO 1467/17
UZASADNIENIE


Skarb Państwa - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" –
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Systemu
Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej”.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot
wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 16 maja 2017 r. pod numerem 2017/S 093-182525.

W dniu 17 lipca 2017 r. wykonawca INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie (dalej: „INTERGRAPH” lub „Odwołujący”)
wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści zmian Opisu Przedmiotu
Zamówienia (dalej: „OPZ”) - integralnej części Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”), zarzucając Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 186 ust. 2 Pzp w związku z art. 186 ust. 4a Pzp, przez
dokonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnie zżądaniem zawartym w odwołaniu Odwołującego z dnia 7 lipca 2017 r. (sygn.
akt KIO 1403/17) uwzględnionego w całości przez Zamawiającego.

Ponadto, w wyniku wprowadzenia przez Zamawiającego w OPZ w miejsce
pierwotnie wykreślonego zapisu punktu FMAP.SWDPSP.3 nowego postanowienia w
zmienionym brzmieniu:
2. naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 oraz w zw. z art. 30 ust. 1 Pzp,
przez wprowadzenie do OPZ wymagań niejednoznacznych, niedokładnych i
niedostatecznie zrozumiałych, i nieuwzględniający wszystkich wymagań i
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz utrudniający
dostęp do przedmiotowego postępowania potencjalnym wykonawcom, która to
okoliczność nastąpiła w wyniku modyfikacji OPZ, opublikowanej w dniu 13
lipca 2017 r. (pkt FMAP.SWDPSP.3 OPZ).
Dodatkowo, niezależnie od powyższego, Zamawiający w dniu 13 lipca 2017 r.
zmienił treść Umowy poprzez zmianę terminów realizacji w Harmonogramie
Ramowym. Odwołujący zarzucał tej zmianie:
3. naruszenie art. 353
ustawy z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny (dalej:
„k.c.”), w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Pzp, przez ukształtowanie
warunków umowy, która ma być zawarta z wykonawcą, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w sposób sprzeczny z właściwością i
naturą stosunku zobowiązaniowego oraz z zasadami współżycia społecznego
na skutek zmian wprowadzonych do zapisów umowy przez skrócenie
terminów w Harmonogramie Ramowym zawartym w § 3 ust. 2 projektu
umowy;
4. naruszenie przepisu art. art 38 ust. 6 ustawy, przez zaniechanie przesunięcia
terminu składania ofert, pomimo faktu, że wprowadzone przez Zamawiającego
zmiany w dokumentacji postępowania wymagają dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach potencjalnych wykonawców.

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dokonania modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ i OPZ zgodnie z intencją
uzasadnienia niniejszego odwołania.

W uzasadnieniu odwołania wykonawca INTERGRAPH wyjaśniał, że:

Ad. Zarzut 1

W dniu 7 lipca 2017 r. Odwołujący wniósł odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej wobec treści modyfikacji wymagania FMAP.SWDPSP.3, sformułowanej
z naruszeniem przepisów art. 29 Pzp oraz wobec zaniechania zmiany treści projektu
umowy w zakresie autorskich praw majątkowych, odwołujących się do
zmodyfikowanego wymagania FMAP.SWDPSP.3 OPZ.

W dniu 13 lipca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza powiadomiła Odwołującego
o zniesieniu terminu posiedzenia w sprawie o sygn. akt KIO 1403/17 w związku z
uwzględnieniem tegoż odwołania.
Żądania uwzględnionego odwołania brzmiały następująco:
1. Mając powyższe na uwadze Odwołujący wnosi o doprecyzowanie treści
spornego
zapisu
wymagania
FMAP.SWDPSP.3
w
OPZ
poprzez
uszczegółowienie wymagań i wskazanie warunków technicznych bazy danych
dróg.
2. Mając powyższe na uwadze Odwołujący wnosi o dostosowanie wzoru umowy
w
treści
zapisów,
dotyczących
autorskich
praw
majątkowych
do
obowiązujących przepisów prawa oraz zmodyfikowanych wymagań OPZ w
zakresie dostarczenia bazy danych dróg.

Odwołujący wskazywał, że sama treść żądań była ogólna, ale dotyczyła ściśle
wymienionych naruszeń Zamawiającego, gdyż nieprecyzyjne zapisy OPZ i Umowy
utrudniały, a nawet wręcz uniemożliwiały złożenie wykonawcom porównywalnych
ofert.
W dniu 13 lipca 2017 r. Zamawiający opublikował zmianę treści OPZ w
zakresie skarżonego wymagania, nie czyniąc jednak zadość uwzględnionemu
odwołaniu i przywołanym żądaniom. Odwołujący wyjaśniał, że celem Odwołującego,
który sformułował w ten sposób żądania było pozostawienie Zamawiającemu pełnej
swobody w określeniu swoich potrzeb, odnoszących się do warunków technicznych
bazy danych dróg. Pomimo pozornego uszczegółowienia wprowadzony zapis nadal
jednak nie zawiera niezbędnych elementów technicznych, a lakoniczna treść
modyfikacji OPZ i brak stosownych zmian projektu umowy, dalej pozostawiał
wykonawców w stanie niepewności co do intencji Zamawiającego.
Zdaniem Odwołującego można było odnieść wrażenie, że Zamawiający przez
zastosowaną konstrukcję, nie tylko nie naprawił wadliwości dokumentacji wymagań
postępowania, ale wprowadził dodatkowe nowe wątpliwości, co w rezultacie
potwierdza, że uchylił się on od realizacji żądań uwzględnionego odwołania.
Żądanie do zarzutu 1

W świetle powyższego Odwołujący wnosił o stosowne doprecyzowanie treści
OPZ oraz dostosowanie wzoru umowy, zgodnie z uzasadnieniem zarzutów
odwołania z dnia 7 lipca 2017 r. o sygn. akt. 1403/17.

Ad. Zarzut 2

Odwołujący podnosił, że w opublikowanej przez Zamawiającego w dniu 26
lipca 2017 r. modyfikacji SIWZ i OPZ, zmianie uległ zapis wymagania
FMAP.SWDPSP.3. Zdaniem Odwołującego treść tego zapisu została sformułowana
w sposób rażąco naruszający art, 29 Pzp, co zostało podniesione w kolejnym
odwołaniu z dnia 7 lipca 2017 r. wniesionym do Krajowej Izby Odwoławczej przez
INTERGRAPH. Odwołujący twierdził, że odwołanie zostało uwzględnione w całości
przez Zamawiającego, który pozornie wykonując żądania odwołania z dnia 7 lipca
2017 r. opublikował modyfikację wymagania FMAP.SWDPSP.3 w OPZ w dniu 13
lipca 2017 r.
Kwestionowane
wcześniejszym
odwołaniem
wymaganie
dotyczące
dopatrzenia bazy danych dróg brzmiało:
„- drogi - Wykonawca dostarczy aktualne drogi dla terenu całej Polski, zestaw
danych będzie spójny topologicznie, będzie mógł być wykorzystywany do analiz
sieciowych, wyznaczania tras oraz wyszukiwania najbliższych SiS. Dane muszą
zawierać w tabeli atrybutów min.: max prędkość, czas przebycia odcinka, kategorie i
nr drogi, rodzaj nawierzchni, ograniczenia wysokości i masy pojazdów,
kierunkowość, poziomy. Zestaw ma obejmować min. drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe gminne i lokalne. Wykonawca zapewni subskrypcję aktualizacji danych, w
okresie gwarancji, z częstotliwością co kwartał. (...)”.
Zmodyfikowana i opublikowana w dniu 13 lipca 2017 r. treść powyższego
wymagania zawartego w punkcie FMAP.SWDPSP.3. zyskała nowe brzmienie: (-)
„- drogi - w zakresie aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski
Wykonawca wykorzysta interfejs i usługi UMM, zasób spójny topologicznie,
wykorzystywany do analiz sieciowych, wyznaczania tras oraz wyszukiwania
najbliższych SiS. Dane w tabeli atrybutów muszą zawierać: max prędkość, czas
przebycia odcinka, kategorie i nr drogi, rodzaj nawierzchni, ograniczenia wysokości,
masa pojazdu, kierunkowość, poziomy. Dane drogowe obejmują: drogi krajowe,
wojewódzkie, powiatowe gminne i lokalne. (...)”.

W ocenie Odwołującego takie sfomułowanie ww. wymagania w żaden sposób
nie czyni zadość dyspozycji art. 29 Pzp, nie daje bowiem obrazu jednoznacznego
wymagania, które potencjalny wykonawca musi nie tylko skalkulować rzetelnie w
swojej ofercie, ale rodzi kolejne wątpliwości i domniemania, a te winny być
wyeliminowane przez Zamawiającego. Czytając zmieniony opis bazy danych dróg,
która ma być elementem zamawianego Systemu Wspomagania Dowodzenia,
Odwołujący nie znajduje nie jest w stanie wydedukować jakiego rozwiązania żąda
Zamawiający oraz kto ma je dostarczyć. Zamawiający wskazuje, iż „Wykonawca
wykorzysta interfejs i usługi UMM” , ale nie podaje kto przedmiotowe dane z zasobu
Uniwersalnego Modułu Mapowego (dalej: „UMM”) Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii uzyska i na jakiej podstawie.
Odwołujący twierdził, że UMM nie udostępnia takiego zasobu, jaki wskazuje
Zamawiający. INTERGRAPH wskazywał, że Uniwersalny Moduł Mapowy, zgodnie z
informacją przygotowaną przez zarządzającego tym systemem Główny Urzędu
Geodezji i Kartografii, to zestaw narzędzi aplikacyjnych wspierających działania
użytkowników, m. in. poprzez wykonywanie analiz na danych przestrzennych. UMM
działa w oparciu o referencyjne dane przestrzenne, których dysponentem jest
Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz dane o charakterze geoprzestrzennym
podmiotu/podmiotów korzystającego z Uniwersalnego Modułu Mapowego. W ocenie
Odwołującego UMM nie jest więc aplikacją, która w pełni wpisuje się w żądaną
funkcjonalność udostępnienia danych aktualnego zasobu dróg dla terenu całej
Polski, jakiej wymaga punkt FMAP.SWDPSP.3 OPZ.
Poza tym, w ocenie Odwołującego, Zamawiający sfomułował dalszą część,
zmodyfikowanego w dniu 13 lipca 2017 r. przedmiotowego wymagania w sposób,
powodujący wątpliwości co do możliwości realizacji tego zadania, tj.: Wykonawca na
etapie wdrożenia przygotuje wizualizacje ww. danych w grupach tematycznych oraz
zapewni narzędzie do edycji wyglądu dostępnych danych (warstw i ich grup).
Narzędzie do edycji widoku warstw na mapie ma być zaawansowanym narzędziem
umożliwiającym w trybie graficznym, użytkownikowi nie posiadającemu wiedzy
programistycznej, definiowanie widoku warstw m.in. poprzez określanie wyglądu
obiektów i etykiet dla warstw: w sposób jednolity lub zależny od atrybutów.
Wykonawca opracuje mechanizm zapewniający okresową wsadową, aktualizację
danych. Poza wskazanymi powyżej danymi Wykonawca zapewni wolną przestrzeń
na zasobach pamięci masowej min. 10 TB, na dane przestrzenne dodawane w
przyszłości.
Odwołujący, opierając się na wieloletniej wiedzy oraz znajomości branży,
domniemywał, że Zamawiający oczekuje dostarczenia danych dróg do swojego
lokalnego serwera danych przestrzennych, a nie przewiduje wykorzystania usług
analiz sieciowych, wyznaczania tras oraz wyszukiwania najbliższych SiS, co stoi w
sprzeczności wobec zapisów o wykorzystaniu interfejsu i usług UMM.
W opinii wykonawcy INTERGRAPH zmodyfikowana treść wymagania
FMAP.SWDPSP.3 nie wskazuje jednoznacznie kto jest odpowiedzialny za
dostarczenie bazy danych dróg, jakie parametry ma spełniać ten zasób, a tym
samym nie daje możliwości rzetelnego przygotowania oferty w przedmiotowym
postępowaniu, uwzględniając wszystkie elementy wymagań OPZ.

Żądanie do zarzutu 2

Odwołujący wnosił o dokonanie modyfikacji dokumentacji postępowania i
doprecyzowanie w OPZ kwestionowanych przez Odwołującego zapisów wymagania
FMAP.SWDPSP.3.

Ad. Zarzut 3

Odwołujący wskazywał, że w dniu 14 lipca 2017 r. Zamawiający opublikował
odpowiedzi na wybrane zaledwie 3 pytania do zapisów SIWZ i jednocześnie umieścił
tam zmianę zapisów projektu umowy, tj.:
Zmiany do SIWZ.
Zmianie ulegają zapisy §3 ust, 2 projektu umowy dla Etapów l, II, III
-
Etap I: było „55 Dni Roboczych" jest „45 Dni Roboczych";
-
Etap II: było „70 Dni Roboczych" jest 60 Dni Roboczych”;
-
Etap III; było „30 Dni Roboczych” jest „15 Dni Roboczych",

Odwołujący twierdził, że nie widzi uzasadnienia przedmiotowej zmiany.
Wyjaśniał, że zamawiany System Wspomagania Dowodzenia ma niebagatelnie
znaczenie dla całej Straży Pożarnej bowiem przewidziany jest jako narzędzie
składowe pracy dyspozytorów. Opracowanie tak skomplikowanego, niejednorodnego
systemu informatycznego wymaga dostatecznego czasu na każdym jej etapie, aby
przedmiot zamówienia zrealizować należycie i zgodnie z wymaganiami. Wobec
ogromnej liczby wymagań, złożoności przedmiotu, Zamawiający postanowił skrócić
potencjalnemu wykonawcy czas na
• realizację prac obejmujących w szczególności: opracowanie i dostarczenie
elementów Dokumentacji o 10 dni,
• realizację prac obejmujących w szczególności: opracowanie i dostarczenie
Projektu Technicznego o 10 dni,
• realizację prac obejmujących w szczególności: dostarczenie i uruchomienie
elementów
Infrastruktury
Technicznej,
w
tym
Standardowego
Oprogramowania Systemowego i Aplikacyjnego w węźle OK, wytworzenie i
dostarczenie elementów środowisk Systemu do węzła OK o 15 dni.

Zdaniem Odwołującego zmieniona konstrukcja Harmonogramu Ramowego nie
jest uzasadniona celowością zamówienia, co więcej zdaje się być naruszeniem
przywołanych przepisów.
Żądanie do zarzutu 3

Odwołujący wnosił o modyfikację zapisów §3 ust. 2 projektu umowy przez
przywrócenie ich pierwotnego brzmienia.

Ad. Zarzut 4

Odwołujący podnosił, że Zamawiający opublikował w dniach 13 i 14 lipca 2017
r. zmiany dokumentacji postępowania, które są istotne z punktu widzenia
potencjalnego wykonawcy. Pomijając fakt niezgodności zmodyfikowanych wymagań
z przepisami ustawy Pzp, ich uwzględnienie w ofercie, wymaga dodatkowego czasu,
czego Zamawiający zdaje się nie zauważać, bowiem wyznaczony na 19 lipca 2017 r.
termin składania ofert nie uległ przedłużeniu.
W opinii Odwołującego nie budzi wątpliwości, że przestrzeganie terminów
ustawowych ma wpływ na realizację zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców wyrażonej a art. 7 ustawy. W zakresie wydłużenia terminu
składania ofert, Zamawiający winien mieć na względzie zapewnienie wykonawcom
możliwości dostosowania treści ofert do zmieniających się wymagań, aby otrzymać
oferty rzetelnie skalkulowane i porównywalne
W okolicznościach przedmiotowej sprawy, zdaniem Odwołującego, dokonane
zmiany SIWZ oraz mement ich publikacji w stosunku do terminu składania ofert,
powoduje iż wykonawcom jest potrzebny dodatkowy czas na przygotowanie oferty.
Żądanie do zarzutu 4

Odwołujący wnosił o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z przepisami ustawy.

W dniu

28 lipca 2017 r. do Izby ze strony Zamawiającego wpłynęła odpowiedź
na odwołanie,
w której Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania jako całkowicie
bezzasadnego.

W uzasadnieniu wyjaśniał, że:

Ad. zarzut 1)

W dniu 7 lipca 2017 r. Odwołujący wniósł odwołanie do Krajowej izby Odwoławczej
wobec treści modyfikacji wymagania FMAP.SWDPSP.3 sformułowanej z naruszeniem
przepisów art. 29 ustawy oraz wobec zaniechania zmiany treści projektu umowy w zakresie
autorskich praw majątkowych odwołujących się do zmodyfikowanego wymagania
FMAP.SWDPSP.3 OPZ.

Zamawiający uwzględnił w całości żądania odwołania z dnia 7 lipca 2017 r. w pkt 1żądania doprecyzowując treść spornego zapisu wymagania FMAP.SWDPSP.3, przez
zastosowanie rozwiązania równoważnego. Z kolei nowa treść wymagania FMAP.SWDPSP.3
dała podstawy do pozostawienia treści projektu umowy w niezmienionej postaci, bowiem jest
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi autorskich praw majątkowych, co
tym samym wypełnienia żądania nr 2 odwołania z dnia 7 lipca 2017 r.

Zamawiający sporządził nowe wymaganie o treści uzgodnionej z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii oraz zgodnie z sugestią Odwołującego w zapytaniach z dnia 3 lipca
2017 r.
Wobec wprowadzenia nowego brzmienia wymagania FMAP.SWDPSP.3 modyfikacja
treści umowy stała się bezzasadna z uwagi na to, że Zamawiający nie oczekuje dostarczenia
gotowego produktu w postaci bazy danych dróg pochodzących od podmiotów trzecich, a
zamiast tego wymaga skorzystania z interfejsu i usług świadczonych przez Uniwersalny
Moduł Mapowy (UMM). Czym innym bowiem jest dostarczenie gotowego produktu bazy
danych drogowych od podmiotów trzecich, a czym innym wykorzystanie interfejsu i usług
udostępniających dane drogowe z UMM. O ile dostarczenie bazy danych drogowych od
podmiotów trzecich jako gotowego produktu może wiązać się z dużym kosztem i potrzebą
dookreślenia warunków technicznych oraz może mieć wpływ na ograniczenia związane z
przekazaniem autorskich praw majątkowych, o tyle wskazanie realizacji wymagania poprzez
usługę UMM jest znane Odwołującemu jako równoważne i realizowane jest na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i zawartego porozumienia.
Dodatkowo czym innym jest baza danych np. sieci drogowej, a czym innym struktura
bazy danych. Baza danych np. sieci drogowej sama w sobie przechowuje dane dotyczące
sieci drogowej i o ile może podlegać ograniczeniom związanym z prawami własności
intelektualnej w zakresie np.: procesu gromadzenia przechowywania w bazie danych
informacji, o tyle struktura bazy danych opisuje budowę bazy danych, w zawarte w bazie np.:
pola, tabele, relacje pomiędzy danymi składowanymi w takiej bazie danych.
Zamawiający w wymaganiu FMAP.SWDPSP.3 określił zakres danych z jakich
powinien korzystać interfejs i usługi UMM, zatem już na tym etapie określił strukturę bazy
danych. Z oczywistych względów więc Zamawiający nie może pozbawić się praw do
modyfikacji dostarczanych lub tworzonych struktur baz danych, bowiem będzie to miało
wpływ na możliwość swobodnego decydowania o rozwoju budowanego Systemu. Realizacja
umowy musi zapewnić Zamawiającemu prawa do modyfikacji Systemu w pełnym zakresie,
aby uniknąć w przyszłości braku możliwości swobodnego jego rozwoju.
Mając świadomość, że niektóre dostępne na rynku rozwiązania są unikatowe w skali
kraju odstąpił od wymogu dostarczenia gotowego produktu w postaci bazy danych
drogowych stosując rozwiązanie równoważne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Jednym z produktów budowanego Systemu będą bazy danych, stąd usunięcie
klauzul umownych dotyczących autorskich praw majątkowych do dostarczanych lub
tworzonych struktur baz danych mogłoby prowadzić do uzależnienia się Zamawiającego od
Wykonawcy, na co Zamawiający nie może pozwolić.
Zamawiający twierdził, że w zapytaniach skierowanych do Zamawiającego w dniu 3
lipca 2017 r. Odwołujący w pytaniu nr 3 sugerował wykorzystanie rozwiązania, w którym
zamiast dostarczenia danych drogowych zastosowane zostaną usługi geokodowania i usługi
nawigacyjne świadczone przez UMM na rzecz systemów wspomagania decyzji. Z kolei w
zdaniu trzecim pisze, że aktualna sieć drogowa dla terenu całej Polski podlegająca
cyklicznym aktualizacjom jest utrzymywana w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego.
Tym samym Zamawiający stwierdził, że zastosowanie rozwiązania, sugerowanego
zresztą przez Odwołującego jako równoważne, wypełnia żądania odwołania z dnia 7 lipca
2017 r. w pkt 1. Jednocześnie modyfikacja treści umowy stała się bezzasadna, co stanowiło
wypełnienie żądania odwołania z dnia 7 lipca 2017 r. w pkt 2.
Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformował, że sugerowane przez
Odwołującego w dniu 3 lipca 2017 r. rozwiązania były weryfikowane z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii i wobec pozytywnej akceptacji, Zamawiający zastosował ich treść w
wymaganiu FMAP.SWDPSP.3.
Z kolei w odwołaniu z dnia 17 lipca 2017 r. Odwołujący stwierdza, że UMM nie
udostępnia takiego zasobu, jaki wskazuje Zamawiający. W kolejnych zdaniach Odwołujący
twierdzi, że UMM nie jest więc aplikacją, która w pełni wpisuje się w żądaną funkcjonalność
udostępnienia danych aktualnego zasobu dróg dla całej Polski, jakiej wymaga punkt
FMAP.SWDPSP.3 OPZ.
Zdaniem Zamawiającego trudno nie odnieść wrażenia, że Odwołujący zarówno w
treści żądań odwołania z dnia 7 lipca 2017 r., jak i treści żądań odwołania z dnia 17 lipca
2017 r. próbuje wymóc na Zamawiającym jakiś szczególny, znany tylko jemu, sposób
realizacji wymagania. Przy czym, sposób ten umożliwia uzależnienie się Zamawiającego od
proponowanego przez Odwołującego rozwiązania poprzez np.: próbę usunięcia z treści
umowy autorskich praw majątkowych do modyfikacji dostarczanych lub tworzonych utworów,
w tym w szczególności struktur baz danych. Usunięcie tego wymagania z treści umowy
prowadziłoby wprost do uzależnienia się Zamawiającego od Wykonawcy w tym obszarze.
Jednocześnie, poprzez sugerowanie rozwiązań, a w kolejnym kroku ich odrzucaniu,
wprowadza Zamawiającego w błąd i w sposób bezpośredni ingeruje w prowadzone
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowo Zamawiający zauważał, że Odwołujący realizował umowę z GUGiK jako
Wykonawca UMM, a w chwili obecnej wykonuje umowę wsparcia UMM, co może mieć
również wpływ na podejmowane przez niego decyzje i sugerowane rozwiązania.
Zamawiający, korzystając z prawa swobodnego kształtowania wymagań, tak
skonstruował wymagania w obszarze zasobu mapowego, aby móc korzystać w sposób
ciągły z różnych systemów i źródeł danych mapowych. Środowisko mapowe w SWD PSP
jest elementem niezwykle ważnym dla realizacji ustawowych zadań Państwowej Straży
Pożarnej, w tym w szczególności procesu dysponowania sił i środków (SiS) do działań.
Zamawiający wyjaśniał, że uzależnienie zatem rozwiązania mapowego od jednego
systemu/źródła, tutaj UMM, w postaci implementacji interfejsu i usług UMM, mogłoby w
konsekwencji doprowadzić do utraty dostępności wymaganych funkcjonalności, na co
Zamawiający nie może sobie pozwolić. Stąd wymóg posiadania w swoim zasobie
pozyskanych z UMM w drodze usług WMS i WMTS danych. W ocenie Zamawiającego
działanie takie jest zgodne z założeniami UMM i o takie dane chodziło Zamawiającemu w
kwestionowanym przez Odwołującego wymaganiu.
Zamawiający wskazywał, że w swoim podejściu strategicznym, długoletnim zamierza
wykorzystywać w coraz większym stopniu UMM i wpływać na jego rozwój. Tym niemniej
znając jego obecne ograniczenia funkcjonalne i wydajnościowe musi korzystać z wielu
dostępnych na rynku rozwiązań, aby ograniczyć ryzyko niedostępności środowiska
mapowego w SWD PSP. Zamawiający zamierza być aktywnym uczestnikiem procesu
rozwijania UMM, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w sposób
szczególny zostało zawarte w treści porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a
Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie
współpracy w zakresie wykorzystywania Uniwersalnego Modułu Mapowego. Realizacja
umowy na budowę SWD PSP może być podstawą do efektywnego wpływania na rozwijanie
UMM.

Ad. zarzut 2)

Zamawiający wyjaśniał, że modyfikując wymaganie FMAP.SWDPSP.3 wymagał, aby
jego realizacja odbyła się poprzez wykorzystanie interfejsu i usług UMM, a nie poprzez
dostarczenie gotowego produktu bazy danych dróg pozyskanych od podmiotów trzecich. Tak
więc, zgodnie z wymaganiem FMAP.SWDPSP.3, elementem Systemu nie będzie baza
danych dróg pozyskanych od podmiotów trzecich, a dane wynikowe operacji przestrzennych
wykonywanych poprzez interfejs i usługi UMM na danych drogowych znajdujących się w
infrastrukturze
GUGiK.
Zdaniem
Zamawiającego
niezrozumiałe
jest
twierdzenie
Odwołującego dotyczące tego, że nie wie kto przedmiotowe dane pozyska z zasobu UMM i
na jakiej podstawie. Odwołujący winien wiedzieć, że wynika to z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa przytoczonych m.in.: w wymaganiu PR.1 OPZ oraz
informacjach znajdujących się w odpowiedziach udzielanych w dniu 27 czerwca 2017 r. w
tym w szczególności w Porozumieniu z dnia 23 czerwca 2014 r. pomiędzy Głównym
Geodetą Kraju a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie
współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego.
Zamawiający nadmieniał, że Odwołujący w związku z tym, że realizował umowę na
budowę UMM był uczestnikiem tworzenia wzorów porozumień Głównego Geodety Kraju z
podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego, w tym też Państwowej Straży Pożarnej.
Zamawiający wyjaśniał, że z treści Porozumienia na UMM składają się następujące
komponenty:
interfejs
generyczny,
aplikacja
użytkownika
UMM,
aplikacja
Analityka/Administratora, aplikacja Klienta Mobilnego, baza danych dedykowana dla
Partnera Projektu, aplikacja EURO2012 oraz komponent mapowy. Wszystkie te komponenty
udostępniane są przez łącza OST112 z infrastruktury technicznej GUGiK i dane z tych
komponentów mogą zostać pobrane do serwera lokalnego Zamawiającego w postaci usług
WMS i WMTS.
Skoro Odwołujący sam wskazał rozwiązanie oparte na usługach UMM jako
alternatywne w stosunku do treści poprzedniego wymogu pozyskania bazy danych
drogowych od podmiotów trzecich to Zamawiający, dodatkowo potwierdzając możliwość jego
realizacji w GUGiK, dokonał sugerowanej zmiany wymagania.
Zamawiający wskazywał, że zgłaszane w odwołaniu zarzuty traktuje jako utrudnianie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co wpływa między
innymi na wydłużanie terminu składania ofert.
Odnosząc się do kwestii, że UMM nie udostępnia zasobu, jaki wskazuje Zamawiający
oraz udostępniania danych aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski, Zamawiający
udzielił wyjaśnienia w pkt Ad. zarzut 1).
Co do wątpliwości Odwołującego związanych z domniemaniem, że Zamawiający
oczekuje dostarczenia danych dróg do swojego lokalnego serwera danych przestrzennych,
to zdaniem Zamawiającego należy zwrócić uwagę, że z treści wymagania wynika co innego.
Zamawiający wskazuje bowiem na wykorzystywanie interfejsu i usług UMM, a nie na
potrzebę posiadania we własnym zasobie danych drogowych, które jak wynika z architektury
rozwiązania UMM, znajdują się w GUGiK. Nadto ponownego podkreślenia wymaga, że sam
Odwołujący w sugerowanych przez siebie rozwiązaniach wskazywał na alternatywne, a
zatem równoważne, rozwiązanie umożliwiające realizację wymagania. Wymóg posiadania
danych pochodzących z UMM a dostarczanych za pomocą interfejsu i usług UMM wynika z
treści wymagania FMAP.SWDPSP.2 oraz udzielonych w dniu 27 czerwca 2017 r.
odpowiedzi, a związany jest z potrzebą utrzymania ciągłości działania Systemu w tym
obszarze i dotyczy w przypadku dróg utrzymywaniu na infrastrukturze Zamawiającego
wyników zapytań przestrzennych z terenu całej Polski.
Zwrócić należy uwagę, że w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 27 czerwca 2017
r. w zakresie wymagania FMAP.SWDPSP.2 oraz WP.SWDPSP.11 i WP.SWDPSP.12
wskazano, że systemy służb ratowniczych korzystają z metod interfejsu UMM oraz z usług
Geoportalu w postaci WMTS i usługi WMS z modułu SDI dla UMM oraz że pozyskiwanie
danych przestrzennych dotyczy procesów pobierania danych przestrzennych z UMM w
postaci usług WMTS i WMS, w tym ich cache'owania w Systemie.
Zamawiający podkreślał, że Odwołujący w żaden sposób nie odnosi się do
udzielonych odpowiedzi oraz wskazanych metod pobierania danych na serwery lokalne
Zamawiającego. Podnosił, że usługi WMS i WMTS to międzynarodowe standardy
udostępniania danych przestrzennych w internecie w postaci plików rastrowych pozwalające
na ich przeglądanie i cache'owanie (buforowanie) lokalne, a więc po stronie wyzwalającej
usługi przeglądania WMS i WMTS. Z treści wymagania FMAP.SWDPSP.3 w zakresie dróg
nie wynika, że mają one zostać dostarczone w skali całego kraju. Zrozumienie treści
wymagania w zakresie dróg wyznacza granice, w ramach których Wykonawca się porusza,
tj. w zakresie aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski wykorzystywany będzie
interfejs i usługi UMM, co oznacza, iż dostęp do tych danych odbywa się właśnie z
wykorzystaniem tych technologii i nie jest wymagane ich przechowywanie w infrastrukturze
Zamawiającego jako bazy danych dróg. Zgodnie z przyjętą w UMM architekturą, o czym
Odwołujący winien wiedzieć, w infrastrukturze GUGiK znajduje się silnik operacji
przestrzennych oraz m.in.: baza danych Partnera Projektu, w tym przypadku PSP, z
wykorzystaniem których zachodzą owe analizy sieciowe. W infrastrukturze Zamawiającego
znajdują się dane Zamawiającego, które w połączeniu z danymi przestrzennymi
utrzymywanymi przez GUGiK umożliwiają dokonywanie analiz przestrzennych w
infrastrukturze GUGiK, a ich wyniki prezentowane są w infrastrukturze
Zamawiającego na serwerze danych GIS w postaci plików WMS i WMTS.
Z kolei wymóg związany z wizualizacją danych odnosi się do przygotowania sposobu
wizualizacji danych, a nie do wykonywania na tych danych operacji przestrzennych. Możliwe
jest stworzenie mechanizmu modyfikacji wizualizacji danych WMS, WMTS, stąd wymaganie
jest realizowalne i nie wymaga modyfikacji. Wynika to również z treści wymagania
FMAP.SWDPSP.2 i udzielanych odpowiedzi z dnia 27.06.2017 r., co do których Odwołujący
się nie odnosi. Co do wątpliwości Odwołującego, że Zamawiający nie przewiduje
wykorzystywania usług analiz sieciowych, wyznaczania tras oraz wyszukiwania najbliższych
SiS poprzez interfejs i usługi UMM to Zamawiający nie widzi podstaw do zgłaszania
wątpliwości w tym zakresie, bowiem potrzeba wykorzystywania takiej funkcjonalności wynika
wprost z samej treści wymagania FMAP.SWDPSP.3.
Zamawiający wskazywał, że zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z
2017 r. poz. 60) Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do danych
przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w szczególności na:
1) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną
centralnego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego
z
systemami
teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą zbiorów
danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) łączenie zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze zbiorami i
usługami
danych
przestrzennych
utrzymywanymi
za
pomocą
systemów
teleinformatycznych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, a także przetwarzanie
połączonych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych.

Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 14i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736, 1169) SWD PSP otrzymuje
nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za
pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Zamawiający zwracał uwagę, że systemem, o którym mowa w ww. przepisie jest
właśnie UMM, tak więc uzależnienie realizacji wymagania od interfejsu i usług UMM daje
podstawy do jego wykonywania w przyjętej treści z dnia 13.07.2017 r.

Ww. przepisom prawa Zamawiający uczynił zadość i już w wymaganiach
podstawowych OPZ WP.SWDPSP.10 i WP.SWDPSP.11 wymaga, aby System posiadał
funkcje pozyskiwania danych przestrzennych, udostępnianych za pomocą systemu (UMM),
oraz funkcje korzystania z usług danych przestrzennych udostępnianych za pomocą systemu
(UMM). Treść zarzutów odwołania świadczyć może o wybiórczym traktowaniu przez
Odwołującego zapisów OPZ czy umowy i znajdowaniu wyimaginowanych nieścisłości i
niejasności w rozumieniu ich treści.
W
ocenie
Zamawiającego
wprowadzona
modyfikacja
treści
wymagania
FMAP.SWDPSP.3 czyni zadość żądaniom Odwołującego co sam Odwołujący potwierdza.
Mimo tego w dalszym ciągu żąda dalszego uszczegóławiania warunków technicznych bazy
danych dróg, mimo, iż Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia. Realizacja wymagania
opiera się bowiem na wykorzystaniu interfejsu i usług UMM, które umożliwiają dostęp do
danych drogowych, które znajdują się w infrastrukturze GUGiK. Taka realizacja wymagania
nie stanowi w istocie potrzeby wykorzystywania baz danych drogowych w infrastrukturze
Zamawiającego i nie stanowi podstawy do ubiegania się o pozyskiwanie przez
Zamawiającego dodatkowych autorskich praw majątkowych czy licencji do takiego zasobu.
O takie prawa zadbał Główny Geodeta Kraju jako dostawca danych i usług na potrzeby
UMM. Tym samym pozostawienie opisu warunków technicznych bazy danych dróg
pozyskiwanych w drodze interfejsu i usług UMM są wystarczające do sporządzenia rzetelnej
oferty, są zgodne z wymogami prawa, ponieważ ograniczają się do implementacji w
Systemie interfejsu i usług UMM. Opis warunków technicznych bazy danych dróg mógłby być
przedmiotem dalszych żądań gdyby Zamawiający nadal podtrzymywał wymaganie dostawy
takiego zasobu, a z tego zrezygnował.
Zamawiający wyjaśniał, że po opublikowaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. nowej treści
OPZ jak i wyjaśnień żaden z podmiotów nie zwracał się z prośbą o wyjaśnienia kwestii
związanych z wymaganiem FMAP.SWDPSP.2, interfejsu i usług UMM czy treści
Porozumienia Głównego Geodety Kraju z Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej. W opinii Zamawiającego wprowadzenie zatem do wymagania FMAP.SWDPSP.3
opisów związanych z wykorzystywaniem interfejsu i usług UMM w zakresie dróg powinno być
zrozumiałe i nie budzić wątpliwości, w szczególności Odwołującego.

Ad. zarzut 3)

Zamawiający twierdził, że ma obowiązek takiego kształtowania projektu umowy, aby
była ona wykonywalna. Biorąc pod uwagę przedłużające się postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego niezbędne było dokonanie korekty harmonogramu ramowego, co
też uczyniono. To działanie Zamawiającego nie powoduje naruszenia przepisu art. 353
k.c.,
który stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Zdaniem Zamawiającego nie sposób stwierdzić, czym kierował się Odwołujący
czyniąc ten zarzut, zważywszy, iż nie podał żadnych argumentów, które mogłyby uzasadnić,
iż ta zmiana umowy sprzeciwiała się właściwości stosunku, ustawie bądź też zasadom
współżycia społecznego.
Oczywistym jest, iż wskutek przedłużającego się postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego koniecznym było dokonanie modyfikacji terminów
poszczególnych etapów realizacji umowy, skoro termin końcowy został określony na dzień
30 listopada 2018 r., zgodnie z zapisem pkt 11.2.14 ogłoszenia o zamówieniu (Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
lub do 30.11.2018 r. w zależności co nastąpi wcześniej).
W ocenie Zamawiającego niedokonanie modyfikacji terminów, przy niezmienionym
terminie końcowym umowy zapewne prowadziłoby do kolejnego zarzutu i tym razem
uzasadnionego, iż realizacja umowy w tym stanie rzeczy jest niewykonalna.
Zamawiający stwierdził, że może zmienić SIWZ do upływu terminu składania ofert.
Może to uczynić z własnej inicjatywy, gdy np. dojdzie do wniosku, że specyfikacja zawiera
błędy lub jej treść jej niejasna lub w reakcji na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie jej treści.
Wobec powyższego Zamawiający zarzut nr 3) należy uznawał za bezzasadny.

Ad. zarzut 4)

Zamawiający w dniu 17 lipca 2017 r. opublikował informację o wydłużeniu terminu
składania ofert, w związku z czym nie sposób stwierdzić na czym polega zarzut
Odwołującego, skoro zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach
zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na
stronie internetowej.
Zamawiający zmienił treść SIWZ modyfikując termin realizacji etapów umowy, w
związku z czym opublikował informację o wydłużeniu terminu składania ofert z dnia 19 lipca
2017 r. na dzień 31 lipca 2017 r. do godz. 10.00. Mając powyższe na uwadze Zamawiający
również zarzut nr 4) należy uznał za bezzasadny.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. w toku posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu zarzutu nr 4. W
pozostałym zakresie podtrzymał zarzuty odwołania. Natomiast w toku rozprawy Odwołujący
zmodyfikował żądanie, odnoszące się do zarzutu nr 2 wskazując, że obecnie wnosi o
usunięcie z zapisu FMAP.SWDPSP.3 tiret 8 rozpoczynający się od słowa „drogi (…) a
kończące się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i lokalne”. Odwołujący
postawił także żądanie alternatywne na wypadek gdyby Izba nie uznała za zasadne ww.żądania zgłoszonego na rozprawie. Odwołujący wnosi o to aby tiret 8 w wymaganiu
FMAP.SWDPSP.3 zawierał następujące zdanie: „ W zakresie aktualnego zasobu dróg dla
terenu całej Polski wykonawca wykorzysta interfejs i usługi UMM. Wykonawca przygotuje
strukturę danych w tabeli drogi, która będzie zawierać następujące atrybuty: max prędkość,
czas przebycia odcinka, kategorie i numer drogi, rodzaje nawierzchni, ograniczenia
wysokości, masa pojazdu, kierunkowość, poziomy, bez konieczności ich uzupełniania przez
wykonawcę.”

Uwzględniając
tre
ść
dokumentacji
post
ępowania
o
udzielenie
zamówienia przekazanej przez Zamawiaj
ącego oraz stanowiska i oświadczenia
stron zło
żone na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Stan faktyczny sprawy został wyczerpująco i zgodnie z rzeczywistością
przytoczony w treści odwołania (zreferowano powyżej) i jest właściwie bezsporny.
Strony różnią się jedynie w jego interpretacji oraz co do wniosków wyciąganych z
zastanych okoliczności faktycznych, szczególnie ich ocenie prawnej.

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się
uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis
art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Izba
wskazuje, że Odwołujący jest potencjalnym wykonawcą zainteresowanym
uzyskaniem zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie objęte
niniejszym
odwołaniem.
Specyfikacja,
jak
dowodził
Odwołujący,
zawiera
postanowienia naruszające przepisy Pzp. Zatem zarzucane uchybienia mogą
uniemożliwić Odwołującemu złożenie oferty konkurencyjnej w stosunku do ofert
innych wykonawców. Wobec powyższego działanie Zamawiającego narusza interes
Odwołującego, albowiem może doprowadzić do utraty możliwości uzyskania
zamówienia publicznego i związanego z tym wynagrodzenia.

1. Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 186 ust. 2 Pzp, przez dokonanie
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu odwołującego z dnia 7 lipca 2017 r. (sygn. akt KIO
1403/17) uwzględnionego w całości przez Zamawiającego.

Izba rozpoznała jako pierwszy zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 186 ust. 2
Pzp. Skład orzekający Izby stwierdził, że zarzut ten nie potwierdził się.

Izba wskazuje, że analiza zasadności zgłoszonego zarzutu wymaga wykładni art. 186
ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W zakresie interpretacji ww. przepisu Izba podziela w pełni stanowisko
wyrażone w uzasadnieniu wyroku Izby z dnia 10 czerwca 2015 r. o sygn.. akt KIO
1122/15 w którym stwierdzono, że: „Podkreślenia wymaga, że art. 186 ust. 2 ustawy
Pzp znajduje si
ę dziale VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej – i jako taki ma
charakter procesowy, tj. odnosi si
ę do postępowania związanego z wnoszeniem i
rozpoznawaniem
środków ochrony prawej przewidzianych w przepisach ustawy Pzp.
Regulacja ta wskazuje, jak nale
ży postąpić z odwołaniem, którego zarzuty w
cało
ści uwzględnił zamawiający w sytuacji, gdy żaden z wykonawców nie przystąpił
do post
ępowania odwoławczego po stronie zamawiającego – w takiej mianowicie
sytuacji Izba umarza post
ępowanie odwoławcze, nie rozpoznając zarzutów
odwołania, za
ś zamawiający powinien wykonać, bądź powtórzyć określone czynności
w post
ępowaniu, ewentualnie je unieważnić, zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.
Fakt,
że ww. regulacja ma charakter procesowy (nie zaś materialny) oznacza, że
zamawiaj
ący, wykonując czynności, których dokonania wykonawca domagał się
w uwzgl
ędnionym odwołaniu może liczyć na określony skutek procesowy przewidziany
w dziale VI ustawy Pzp, tj.
że ewentualne odwołanie wniesione na czynności wykonane
przez niego zgodnie z
żądaniem odwołania nie będzie rozpoznawane przez Izbę, gdyż
stosownie do art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – b
ędzie ono podlegało odrzuceniu.
Jednak to,
że zamawiający nie wykonał czynności zgodnie z żądaniem
uwzgl
ędnionego przez siebie odwołania wiąże się dla zamawiającego z negatywnym
skutkiem w postaci przedłu
żenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
poniewa
ż czynności zamawiającego podjęte wbrew zobowiązaniu wynikającemu
z uwzgl
ędnienia w całości zarzutów odwołania podlegają merytorycznej weryfikacji w trybie
odwoławczym. Innymi słowy, je
śli podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
czynno
ści
zamawiaj
ącego
s
ą
sprzeczne
z
żądaniem
zawartym
w uwzgl
ędnionym przez niego odwołaniu, wykonawca pierwotnie składający odwołanie
posiada uprawienie do zaskar
żenia tych czynności i ich weryfikacji przez Izbę w ramach
post
ępowania odwoławczego.
Wskaza
ć należy, że u podstaw takiej interpretacji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp leży
przede wszystkim okoliczno
ść, iż obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie wskazują na
obowi
ązek badania przez Izbę prawidłowości – zgodności z materialnymi przepisami ustawy
Pzp – czynno
ści zamawiającego polegającej na uwzględnieniu odwołania. Izba w przypadku
uwzgl
ędniania w całości zarzutów odwołania jedynie umarza postępowanie odwoławcze, nie
oceniaj
ąc ani zasadności podniesionych w odwołaniu zarzutów, ani zasadności ich
uwzgl
ędnienia przez zamawiającego”.

Reasumując powyższe, skład orzekający Izby stwierdził, że Zamawiający,
uwzględniając odwołanie z dnia 7 lipca 2017 r. nie miał materialnoprawnego obowiązku
dokonania czynności modyfikacji SIWZ wedle treści żądania zawartego w tym odwołaniu.
Jednocześnie jednak powyższe skutkuje koniecznością oceny prawidłowości dokonania
nowej czynności w postępowaniu (zmiany treści SIWZ pismem z dnia 13 lipca 2017 r.) przez
Izbę w trybie wniesionego aktualnie przez Odwołującego odwołania, tj. odwołania z dnia 17
lipca 2017 r.

Izba stanęła na stanowisku, że jedynie samo formalne potwierdzenie, że
Zamawiający nie wykonał czynności w postępowaniu zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu z dnia 7 lipca 2017 r. nie może skutkować uwzględnieniem odwołania, a jedynie
wywołuje skutek formalnoprawny w postaci możliwości merytorycznego rozpoznania przez
Izbę
zarzutów
nowego
odwołania,
dotyczącego
czynności
wykonanych
przez
Zamawiającego po uwzględnieniu pierwotnego odwołania.

2. Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2
oraz w zw. z art. 30 ust. 1 Pzp, przez wprowadzenie do OPZ wymagań
niejednoznacznych, niedokładnych i niedostatecznie zrozumiałych, i
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ
na sporządzenie oferty oraz utrudniający dostęp do przedmiotowego
postępowania potencjalnym wykonawcom,.

Kolejno Izba rozpoznała zarzut n
iezgodności opis przedmiotu zamówienia z ww.
przepisami Pzp i stwierdziła, że zgłoszony zarzut w części zasługuje na uwzględnienie.
Istotą sporu w omawianej sprawie jest odpowiedź na pytanie, czy postanowienia
siwz w opisanym powyżej kształcie naruszają przepisy Pzp, powołane przez
Odwołującego w treści odwołania. Zdaniem Izby w rozpoznawanym przypadku należy
udzielić odpowiedzi twierdzącej.
Przede wszystkim wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 Pzp stanowi, że
przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję (ust. 2). Niewątpliwie powołany powyżej przepis stanowi realizacje
zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp, według której Zamawiający przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Nie budzi żadnych wątpliwości, że opis przedmiotu zamówienia jest jedną z
najistotniejszych czynności Zamawiającego, dokonywanych w toku przygotowywania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ to właśnie za jego
pomocą Zamawiający informuje wykonawców o określonych cechach a także
wymaganiach, odnoszących się do danego rodzaju dostaw, usług czy też robót
budowlanych.
Izba wskazuje, że zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą Izby, określenie
przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i uprawnieniem
Zamawiającego, który ma prawo wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje
uzasadnione potrzeby. Jednak podkreślenia wymaga, że opis przedmiotu
zamówienia powinien być sporządzony przez Zamawiającego w taki sposób, aby był
on jednoznaczny i wyczerpujący. Jedynie takie skonstruowanie opisu przedmiotu
zamówienia w konsekwencji zapewni wykonawcy - bez dokonywania dodatkowych
interpretacji – możliwość prawidłowego ustalenia, co jest przedmiotem zamówienia,
a także, czy wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia są w nim
uwzględnione. Wobec tego prawidłowo opisany przedmiot zamówienia powinien bez
problemu pozwolić wykonawcom na zidentyfikowanie potrzeb Zamawiającego a
następnie przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich
czynników wpływających na nią.
Podkreślenia wymaga, że z treści art. 29 ust. 1 Pzp wynika również, że opisu
należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27
listopada 2006 r., sygn. akt III Ca 1019/06 opis przedmiotu zamówienia powinien być
na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia. Zwroty użyte do określenia
przedmiotu zamówienia winny być dokładnie określone i niebudzące wątpliwości, a
zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie, dogłębnie i szczegółowo”.

Przekładając powyższe na stan faktyczny omawianej sprawy Izba stanęła na
stanowisku, że Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia dopuścił się
naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp, które wprost prowadzi do uwzględnienia odwołania i do
konieczności wprowadzenia określonych modyfikacji w postanowieniach OPZ.
Z ustaleń Izby wynika, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia m.in. za
pomocą OPZ, który stanowił integralną części specyfikacji.
Zamawiający w OPZ (str. 38-39) w zakresie – Wymagania funkcjonalne –
Mapa – Moduł Dyspozytorski – Wymagania dla serwera mapowego - w kodzie
wymagania FMAP.SWDPSP.3 sprecyzował m. in.: „System ma posiadać zapisane w
bazie danych serwera GIS, dane obejmujące zasięgiem cały kraj: (…) „- drogi - w
zakresie aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski Wykonawca wykorzysta
interfejs i usługi UMM, zasób spójny topologicznie, wykorzystywany do analiz
sieciowych, wyznaczania tras oraz wyszukiwania najbliższych SiS. Dane w tabeli
atrybutów muszą zawierać: max prędkość, czas przebycia odcinka, kategorie i nr
drogi, rodzaj nawierzchni, ograniczenia wysokości, masa pojazdu, kierunkowość,
poziomy. Dane drogowe obejmują: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe gminne i
lokalne. Wykonawca zapewni subskrycję aktualizacji danych, w okresie gwarancji, z
częstotliwością co kwartał. Wykonawca na etapie wdrożenia przygotuje wizualizacje
ww. danych w grupach tematycznych oraz zapewni narzędzie do edycji wyglądu
dostępnych danych (warstw i ich grup). Narzędzie do edycji widoku warstw na mapie
ma być zaawansowanym narzędziem umożliwiającym w trybie graficznym,
użytkownikowi nie posiadającemu wiedzy programistycznej, definiowanie widoku
warstw m.in. poprzez określanie wyglądu obiektów i etykiet dla warstw: w sposób
jednolity lub zależny od atrybutów. Wykonawca opracuje mechanizm zapewniający
okresową wsadową, aktualizację danych. Poza wskazanymi powyżej danymi
Wykonawca zapewni wolną przestrzeń na zasobach pamięci masowej min. 10 TB,
na dane przestrzenne dodawane w przyszłości”.

W toku rozprawy Zamawiający twierdził, że oczekuje od wykonawcy
dostarczenia serwera posiadającego system, który będzie umożliwiał gromadzenie
określonych informacji w bazach danych. Natomiast w odniesieniu do dróg,
Zamawiający stwierdził, że wymagał, aby wykonawca wykorzystał interfejs i usługi
UMM. Jak również w tym zakresie chciał korzystać z zasobu drogowego, którym
dysponuje Główny Geodeta Krajowy i który na mocy porozumienia oraz przepisów
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przepisów ustawy o Ochronie Przeciw-
Pożarowej udostępni Zamawiającemu. Zamawiający wyjaśniał również, że istotnym
było dla nie zbudowanie systemu wydania decyzji, którym nie będzie bazował jedynie
na rozwiązaniach UMM ale również będzie posiadał serwer GIS, na którym
zgromadzi określone dane, które będzie wykorzystywał w zakresie prowadzonej
działalności. Zwracał uwagę na niedoskonałość sieci OST 112, dlatego też przyjął
takie rozmawia opierające się o usługę UMM jak również własny system opierający
się o system GIS. Zamawiający wskazywał, że wymagał, aby możliwe było
wprowadzanie w systemie dla dróg danych w tabeli atrybutów, które podał na str. 39
OPZ. Nie mniej jednak powyższe wymagania należy odnosić tylko do tego, żeby była
możliwość zapisywania w systemie tego rodzaju danych a nie, że wykonawca ma
wypełnić ten system tymi danymi.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, że zacytowana powyżej treść OPZ nie w
pełni odzwierciedla wymagania Zamawiającego, wyrażone w stanowisku prezentowanym na
rozprawie. W kontekście wyjaśnień Zamawiającego w ocenie Izby treść wymagania

FMAP.SWDPSP.3 jest niejasna i niepełna. Brak jest jednoznacznego wskazania, że
w zakresie aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski wykonawca powinien
wykorzystać interfejs i usługi UMM. Zamiast tego Zamawiający wskazał, że: „System
ma posiadać zapisane w bazie danych serwera GIS, dane obejmujące zasięgiem
cały kraj: (…) „- drogi - w zakresie aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski
Wykonawca wykorzysta interfejs i usługi UMM, zasób spójny topologicznie,
wykorzystywany do analiz sieciowych, wyznaczania tras oraz wyszukiwania
najbliższych SiS.
Zdaniem Izby rację ma Odwołujący, który twierdził, że takie ukształtowanie
wymagania może wprowadzać w błąd wykonawców co do kwestii jednoczesnego
posiadania przez system określonej bazy danych oraz wykorzystania przez
wykonawców w odniesieniu do aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski
interfejsu i usługi UMM. Zgodzić się należy również z Odwołującym, że z
przytoczonej powyżej treści OPZ nie wynika wprost, aby Zamawiający oczekiwał
zbudowania systemu wydania decyzji, który nie będzie bazował jedynie na
rozwiązaniach UMM (w zakresie dróg). W tym przypadku nie sposób pominąć
początku opisu funkcjonalności wymagania FMAP.SWDPSP.3, w którym wprost
wskazano – „System ma posiadać zapisane w bazie danych serwera GIS, dane
obejmujące zasięgiem cały kraj: (…)”. Jednoczesne zestawienie obu wymagań w
zakresie ww. wymagania powoduje, że opis przedmiotu zamówienia charakteryzuje
niejednoznaczność, która może rodzić uzasadnione wątpliwości po stronie
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Powyższe wątpliwości
mogą prowadzić wykonawców do odmiennego rozumienia ww. treści OPZ, co może
mieć bezpośrednie przełożenie na kalkulację składanych ofert, a w konsekwencji
może prowadzić do ich nieporównywalności.
W ocenie Izby podobna sytuacja dotyczy kolejnego stwierdzenia,
znajdującego się w treści wymagania FMAP.SWDPSP.3: „Dane w tabeli atrybutów
muszą zawierać: max prędkość, czas przebycia odcinka, kategorie i nr drogi, rodzaj
nawierzchni, ograniczenia wysokości, masa pojazdu, kierunkowość, poziomy. Dane
drogowe obejmują: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe gminne i lokalne”. W tym
przypadku Zamawiający również dopiero w toku rozprawy doprecyzował
postanowienia OPZ, ponieważ stwierdził, że „wymagał jedynie, aby możliwe było
wprowadzanie w systemie dla dróg danych w tabeli atrybutów, które podał na str. 39
OPZ ale powyższe wymaganie należy odnosić tylko do tego, żeby była możliwość
zapisywania w systemie tego rodzaju danych a nie, że wykonawca ma wypełnić ten
system tymi danymi”. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że skoro Zamawiający
tak rozumiał ww. wymaganie to w jego dobrze pojętym interesie należało dać temu
wyraz w właśnie w treści OPZ a nie dopiero w uzasadnieniu odpowiedzi na
odwołanie czy też na rozprawie.
Izba dokonując analizy treści OPZ stwierdziła, że brak jest w niej twierdzeń
Zmawiającego zacytowanych powyżej. W ocenie Izby powołana treść OPZ nie
zawiera żadnych informacji na temat podmiotu, który ma zasilić system danymiżądanymi przez Zamawiającego. Wobec tego słusznie twierdził Odwołujący, że opis
przedmiotu zamówienia w omawianym zakresie jest niepełny i powoduje, że
wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na jego postawie nie są w stanie
prawidłowo skalkulować kosztów tego elementu oferty, co wprost narusza przepis
art. 29 ust. 1 Pzp.

W związku z powyższym Izba uwzględniła ww. zarzut i nakazała dokonanie zmiany
opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania FMAP.SWDPSP.3, wskazanego na
str. 38 – 39 w dokumencie oznaczonym jako „Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania
funkcjonalne i niefunkcjonalne do Budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej
Straży Pożarnej”, w ten sposób, że aktualną treść wymagania FMAP.SWDPSP.3 - tiret
„drogi” – należy zastąpić następującą treścią:„ - drogi - W zakresie aktualnego zasobu dróg
dla terenu całej Polski Wykonawca wykorzysta interfejs i usługi UMM. Wykonawca
przygotuje strukturę danych w tabeli drogi, która będzie zawierać następujące atrybuty: max
prędkość, czas przebycia odcinka, kategorie i nr drogi, rodzaj nawierzchni, ograniczenia
wysokości i masy pojazdów, kierunkowość, poziomy, bez konieczności ich uzupełniania
przez wykonawcę”.

Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego pozostałych przepisów
Pzp, powoływanych przez Odwołującego w zakresie omawianego zarzutu nr 2, tj. 7 ust. 1 w
zw. z art. 29 ust. 2 oraz w zw. z art. 30 ust. 1 Pzp.

Odnosząc się zaś na końcu do złożonych dowodów Izba stwierdziła, że dowód w
postaci „Opinii językowej”, sporządzonej przez prof. zw. dr hab. E. K., złożony przez
Odwołującego na okoliczność wykazania prawidłowej interpretacji językowej wymagania
FMAP.SWDPSP.3 jest bez znaczenia dla rozpoznania zasadności zgłoszonego zarzutu.
Izba wskazuje, że zarówno w odpowiedzi na odwołanie oraz w toku rozprawy Zamawiający
nie twierdził, że wymaganie w zakresie systemu FMAP.SWDPSP.3 - w odniesieniu do
pierwszego zdania - kończy się po pierwszej kropce.
3.
Jako ostatni Izba rozpoznała zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu art.
1
k.c., w związku z art. 14 Pzp oraz art. 139 ust. 1 Pzp, przez ukształtowanie
warunków umowy, która ma być zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, w sposób sprzeczny z właściwością i naturą
stosunku zobowiązaniowego oraz z zasadami współżycia społecznego na skutek
zmian wprowadzonych do zapisów umowy przez skrócenie terminów w
Harmonogramie Ramowym zawartym w § 3 ust. 2 projektu umowy.

Nie było sporne między stronami, że Zamawiający w ramach prowadzonego
postępowania w
dniu 14 lipca 2017 r. opublikował odpowiedzi na pytania do zapisów SIWZ i
jednocześnie umieścił tam zmianę zapisów projektu umowy, tj.: Zmianie ulegają zapisy § 3
ust. 2 projektu umowy dla Etapów l, II, III
-
Etap I: było „55 Dni Roboczych" jest „45 Dni Roboczych";
-
Etap II: było „70 Dni Roboczych" jest 60 Dni Roboczych”;
-
Etap III; było „30 Dni Roboczych” jest „15 Dni Roboczych".

W omawianej kwestii istotą sporu jest stwierdzenie, czy skrócenie przez
Zamawiającego terminów zawartych w § 3 ust. 2 projektu umowy dla Etapów l, II, III
powoduje, że ukształtowane przez Zamawiającego warunki umowy zostały dokonane w
sposób sprzeczny z właściwością i naturą stosunku zobowiązaniowego oraz z zasadami
współżycia społecznego ? W ocenie Izby na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi
przeczącej.

W omawianym zakresie nie było sporu między stronami, że powołane powyżej
terminy odnoszące się do Etapów I, II i III są terminami krótkimi. Jednak Odwołujący poza
własnymi twierdzeniami, że są to terminy niemożliwe do wykonania, nie przedstawił żadnych
dowodów potwierdzających słuszność prezentowanego stanowiska. Wobec tego Izba uznała
je za niepotwierdzone i gołosłowne.

W tym miejscu Izba zwraca uwagę na treść przepisu art. 190 ust. 1 ustawy, który
stanowi, że strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać
dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie
swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

Wskazany powyżej przepis nakłada na strony postępowania obowiązek, który
zarazem jest uprawnieniem stron i polega na wykazywaniu dowodów na stwierdzenie
faktów, z których wywodzą skutki prawne.
Bez wątpienia postępowanie odwoławcze prowadzone przez Izbą stanowi
postępowanie kontradyktoryjne, czyli sporne a zatem z istoty takiego postępowania
wynika, iż spór toczą strony postępowania i to one mają obowiązek wykazywania
dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne.
Art. 14 ustawy stanowi, że do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Zatem należy wskazać, iż właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust. 1
ustawy. Przepis art. 6 k.c. wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie wymaganie
udowodnienia powoływanego przez stronę faktu, powodującego powstanie
określonych skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po
stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne; ei incubit probatio qui dicit
non qui negat (na tym ci
ąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).
Tym samym w ocenie Izby Odwołujący nie wykazał w sposób wystarczający,że skrócenie przez Zamawiającego terminów zawartych w § 3 ust. 2 projektu umowy
dla Etapów l, II, III powoduje, że ukształtowane przez Zamawiającego warunki
umowy są sprzeczne z właściwością i naturą stosunku zobowiązaniowego oraz z
zasadami współżycia społecznego.
Wobec tego Izba uznała za niepotwierdzone zarzuty naruszenia przez
Zamawiającego przepisu
art. 353
k.c., w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Pzp.

Podsumowując, Izba stwierdziła naruszenie przepisów ustawy, które może mieć
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec tego Izba na
podstawie art. 192 ust. 2 uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu dokonania
zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania FMAP.SWDPSP.3,
wskazanego na str. 38 – 39 w dokumencie oznaczonym jako „Opis Przedmiotu Zamówienia
– Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne do Budowy Systemu Wspomagania Decyzji
Państwowej Straży Pożarnej”, w ten sposób, że aktualną treść wymagania
FMAP.SWDPSP.3 - tiret „drogi” – należy
zastąpić następującą treścią:„ - drogi - W
zakresie aktualnego zasobu dróg dla terenu całej Polski Wykonawca wykorzysta
interfejs i usługi UMM. Wykonawca przygotuje strukturę danych w tabeli drogi, która
będzie zawierać następujące atrybuty:
max prędkość, czas przebycia odcinka, kategorie i
nr drogi, rodzaj nawierzchni, ograniczenia wysokości i masy pojazdów, kierunkowość,
poziomy
, bez konieczności ich uzupełniania przez wykonawcę
”.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzeczono jak w
sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp
stosownie do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 lit. b) i § 5 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.