eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 607/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-04-19
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 607/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Sylwia Muniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2015 r. przez S. sp. z o.o., ul. (…) w
postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w R., ul. (…)

przy udziale K. B. sp. z o.o.
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Odwołującego.


orzeka:
1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
a. część II Opis przedmiotu zamówienia - Monitor - 265 sztuk przez zmianę pkt 4
Zakresy regulacji na wbudowanej stabilnej podstawie: Pochylenie (ang. tilt)
przynajmniej -5 do +30 stopni.
b. część II Opis przedmiotu zamówienia - Monitor - 265 sztuk przez zmianę w pkt 6
Poziom oddziaływania na środowisko i klimat parametru „zużycie energii w trybie
wyłączenia” maksymalnie na 0,2W albo zmianę tego parametru na roczne
zużycie energii przez monitor.
c. część II Opis przedmiotu zamówienia - Komputer typ 1 - 220 sztuk przez
dopuszczenie w pkt 4 złącza zintegrowane na krawędzi płyty 2xPS/2 rozwiązania
opartego o dodatkowe 2 porty USB min. 2.0. z adapterami.
d. część II Opis przedmiotu zamówienia - Komputer typ 1- 220 sztuk przez zmianę w
pkt 6 Poziom oddziaływania na środowisko i klimat parametru „zużycie energii w
trybie wyłączenia” maksymalnie na 0,80W albo zmianę tego parametru na roczne
zużycie energii przez komputer.
e. część II Opis przedmiotu zamówienia - komputer przenośny typ1 - 20 sztuk,
komputer przenośny typ 2 – 20sztuk przez dopuszczenie w pkt 4 złącza

wbudowane w obudowę obok HDMI także złącza DisplayPort lub MiniDisplayPort
wraz z adapterem do HDMI.
f. część II Opis przedmiotu zamówienia - komputer przenośny typ1 - 20 sztuk,
komputer przenośny typ 2 - 20 sztuk, komputer przenośny typ 3-1 sztuka przez
dopuszczenie w pkt 4 Złącza stacji dokującej umieszczonego na spodzie, z boku
lub z tyłu obudowy.
g. część II Opis przedmiotu zamówienia - komputer przenośny typ1 -20 sztuk,
komputer przenośny typ 2 - 20sztuk przez zmianę w pkt 5 Zasilanie parametru
pojemności baterii minimum 48Wh albo zmianę tego parametru na czas pracy
baterii.
h. część II Opis przedmiotu zamówienia - komputer przenośny typ 3 -1 sztuka przez
zmianę w pkt 5 Zasilanie parametru pojemności baterii minimum 46Wh albo
zmianę tego parametru na czas pracy baterii.
i. część II Opis przedmiotu zamówienia - komputer przenośny typ1 - 20 sztuk,
komputer przenośny typ 2 - 20 sztuk, komputer przenośny typ 3-1 sztuka przez
dopuszczenie w pkt 8 Pozostałe wymagania: minimum kamery o rozdzielczości
HD albo określenie, że kamera ma spełniać parametr co najmniej 2,0
megapikseli.
j. część II Opis przedmiotu zamówienia - stacja dokująca – 42 sztuki przez
dopuszczenie obok złącza 1xDVI, 1xeSata także innych rozwiązań technicznych,
które jednakże będą obsługiwać złącza 1xDVI, 1xeSata.

2. kosztami postępowania obciąża Sąd Okręgowy w R., ul. (…) i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę S. sp.
z o.o., ul. (…)
tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Sądu Okręgowego w R., ul. (…) na rzecz wykonawcy S. sp. z o.o., ul.
(…)
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego we Radomiu.

Przewodnicz
ący: ………………..Sygn. akt: KIO 386/17

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający - Sąd Okręgowy w R. - prowadzi w trybie przetragu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie
sprzętu: serwerów, macierzy, przełączników, komputerów, monitorów, laptopów, drukarek,
urządzeń wielofunkcyjnych A4 w budynku Sądu Okregowego w R. i Sądu Rejonowego w R.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
dnia 17.03.2017 pod poz. 2017/S 054-099217. W dniu 27 marca 2017r. Odwołujący - S. sp.
z o.o. - wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w zakresie części 2
zamówienia, wskazując na:
I. naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
w sposób naruszający zasadę równego traktownaia i uczciwej konkurencji oraz w sposób
niejednoznzczny i niewyczerpujący w szczególności w zakresie następujących parametrów:
1.1 w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia – monitor 265 sztuk
pkt 4. Zakresy regulacji na wbudowanej stabilnej podstawie: pochylenie (ang. tittl)
przynajmniej -5 do +35 stopni.
1.2. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia – monitor 265 sztuk
pkt 6 Poziom oddziaływania na środowisko i klimat: Wymagana publikacja zaoferowanego
modelu monitora na stronie ... lub ... Zużyie energii w trybie włączenie wynosi maksylamne
18,00W.Zuzycie energii w trybie wyłączenie wynosi maksymlanie 0,15W. Zamawiajacy
będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów na wyżej wymieninych stronach.
Badane paremtry, agn. ON Mmode Power (watts), OFF Mode Power (watts) lub Measured
On MODe Power (W), Measured OF Mode Power (W).
1.3. w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - monitor 265 sztuk
pkt 7 – właściwości estetyczne: Całość obudowy musi być w odcieniach bieli lub kolorze
jesnoszarym (Zamawiający dopuszcza wstawki o innym kolorze nieprzekraczające 5%
widocznej powierzchni obudowy).
1.4. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
pkt 4 złącza zintegrowane na krawędzi płyty głównej
1.5. w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
pkt 4 złącza zintegrowane na krawędzi płyty głównej: 2XPS/2, nie dopuszcza się złącza
współdzielonego.

1.6. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
pkt 6 Poziom oddziaływania na środowisko i klimat: Wymagana publikacja zaoferowanego
modelu komputera na stronie ... lub ... Zużyie energii typowe roczne wynosi maksymalnie
100,00kWh. Zużycie energii w trybie wyłączenia wynosi maksymalnie 0,40W. Zamawiajacy
będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów na wyżej wymieninych stronach.
Badane paremtry, ang. ... TEC of Model (kWh) Off Mode (watts) lub ... TEC (kWh) Off mode
(watt).
1.7. w odniesieniu do SIWZ - pkt 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert- część nr II
Efektywność energetyczna - dotyczy: komputer, zgodnie z założeniami wskazanymi w Opisie
przedmiotu zamówienia. W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów
na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty: jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty
zaproponuje model komputera, którego zużycie energii typowe roczne wynosi maksymalnie
100,00kWh i zużycie energii w trybie wyłączenia wynosi maksymalnie 0.40W – otrzyma 0
punktów, jeżeli wykonawca w Formularzu oferty zaproponuje model komputera, którego
zużycie energii typowe roczne wynosi maksymalnie 80,00kWh i zużycie energii w trybie
wyłączenia wynosi maksymalnie 0,40W - otrzyma 10 punktów.
1.8. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
pkt 6. Poziom oddziaływania na środowisko i klimat- deklarowany poziom mocy akustycznej
odniesiony do A (lWAd) zaoferowanego modelu komputera podczas dostępu do dysku
twardego nie przekracza 3,30B. Wymagana zgodność w zakresie minimum zoeferowanego:
zasilacza, płyty głównej i obudowy.Pomiar poziomu emisji hałasu został wykonany zgodnie
z normą ISO 7779 lub równoważne i podany zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważne.
Wymagany raport badawczy wystawiony przez akredytowaną jednostkę posiadającą
akredytację dla minimum normy ISO 7779 lub równoważne.
1.9. w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - Komputer przenośny
typ 1-20 szt., komputer przenośny 2 szt -20 szt.
pkt 4 Złącza wbudowane w obudowę: minimum HDMI
1.10. w odniesieniu do SIWZ - część II – Opis przedmiotu zamówienia – Komputer
przenośny typ 1- 20szt, komputer przenośny typ 2 – 20szt, komputer przenośny typ 3- 1szt.
pkt 4 Złącza wbudowane w obudowę: minimum dedykowane złącze stacji dokującej
umieszczone na spodzie obudowy. Zamawiający nie dopuszcza złącza stacji dokującej z
boku lub z tyłu obudowy.

1.11. w odniesieniu do SIWZ – część II - Opis przedmiotu zamówienia – Komputer
przenośny typ 1- 20szt, komputer przenośny typ 2 – 20szt.
Pkt 5 Zasilanie: bateria o pojemności minimum 70Wh
1.12. w odniesieniu do SIWZ - część II – Opis przedmiotu zamówienia – Komputer
przenośny typ 3- 1szt
pkt 5 Zasilanie: Bateria o pojemności minimum 55Wh
1.13. w odniesieniu do SIWZ – część II – Opis przedmiotu zamówienia – Komputer
przenośny typ 1- 20szt, komputer przenośny typ 2 – 20szt, komputer przenośny typ 3- 1szt
pkt 8 Pozostałe wymagania: minimum kamera o rozdzielczości FullHD.
1.14 w odniesieniu do SIWZ – część II – Opis przedmiotu zamówienia – stacja dokująca
42szt.
pkt 1 stacja dokująca: minimum 1XDVI, 1XeSATA

II. naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Pzp przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w związku z
naruszeniem wyżej wymienionych przepisów ustawy Pzp.

Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji siwz w następującym zakresie:
1.1 w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia – monitor 265 sztuk
poprzez zmianę parametru na - pkt 4. Zakresy regulacji na wbudowanej stabilnej podstawie:
pochylenie (ang. tittl) przynajmniej -5 do +30 stopni.
1.2. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia – monitor 265 sztuk
poprzez zmianę parametru na - pkt 6 Poziom oddziaływania na środowisko i klimat:
Wymagana publikacja zaoferowanego modelu monitora na stronie ... lub ... Zużyie energii w
trybie włączenie wynosi maksylamne 18,00W.Zuzycie energii w trybie wyłączenie wynosi
maksymlanie 0,2W. Zamawiajacy będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów na
wyżej wymieninych stronach. Badane paremtry, agn. ON Mmode Power (watts), OFF Mode
Power (watts) lub Measured On MODe Power (W), Measured OF Mode Power (W).
1.3. w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - monitor 265 sztuk
poprzez wykreślenie wymagania - pkt 7 – właściwości estetyczne: Całość obudowy musi być
w odcieniach bieli lub kolorze jesnoszarym (Zamawiający dopuszcza wstawki o innym
kolorze nieprzekraczające 5% widocznej powierzchni obudowy).
1.4. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
poprzez zmianę parametru na pkt 4 złącza wbudowane
1.5 w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220

sztuk
poprzez zmianę parametru- pkt 4 złącza wbudowane: 2XPS/2 lub dodatkowe dwa porty
USB min.2,0
1.6 w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
poprzez zmianę parametru - pkt 6 Poziom oddziaływania na środowisko i klimat: Wymagana
publikacja zaoferowanego modelu komputera na stronie ... lub ... Zużyie energii typowe
roczne wynosi maksymalnie 100,00kWh. Zużycie energii w trybie wyłączenia wynosi
maksymalnie 0,80W. Zamawiajacy będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów na
wyżej wymieninych stronach. Badane paremtry, ang. ... TEC of Model (kWh) Off Mode
(watts) lub ... TEC (kWh) Off mode (watt).
1.7. w odniesieniu do SIWZ - pkt 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert- część nr II
poprzez zmianę parametru na - Efektywność energetyczna - dotyczy: komputer, zgodnie z
założeniami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia. W kryterium tym, Wykonawca
otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty:
jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaproponuje model komputera, którego zużycie
energii typowe roczne wynosi maksymalnie 100,00kWh i zużycie energii w trybie wyłączenia
wynosi maksymalnie 0.80W – otrzyma 0 punktów, jeżeli wykonawca w Formularzu oferty
zaproponuje model komputera, którego zużycie energii typowe roczne wynosi maksymalnie
90,00kWh i zużycie energii w trybie wyłączenia wynosi maksymalnie 0,80W - otrzyma 10
punktów.
1.8 w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - komputer typ 1-220
sztuk
poprzez zmianę parametru - pkt 6. Poziom oddziaływania na środowisko i klimat-
deklarowany poziom mocy akustycznej odniesiony do A (lWAd) zaoferowanego modelu
komputera podczas dostępu do dysku twardego nie przekracza 3,30B. Wymagana zgodność
w zakresie minimum zoeferowanego: zasilacza, płyty głównej i obudowy.Pomiar poziomu
emisji hałasu został wykonany zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważne i podany zgodnie
z normą ISO 9296 lub równoważne. Wymagany raport badawczy wystawiony przez
akredytowaną jednostkę posiadającą akredytację lub The Eco Declaration lub równoważne.
1.9 w odniesnieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - Komputer przenośny
typ 1-20 szt., komputer przenośny 2 szt -20 szt.
poprzez zmianę paramentru na - pkt 4 Złącza wbudowane w obudowę: minimum HDMI –
dopuszcza się złącza DisplayPort lub MiniDisplayPort wraz z adapterem HDMI
1.10 w odniesieniu do SIWZ - część II – Opis przedmiotu zamówienia – Komputer
przenośny typ 1- 20szt, komputer przenośny typ 2 – 20szt, komputer przenośny typ 3- 1szt.

poprzez zmianę pkt 4 Złącza wbudowane w obudowę: minimum dedykowane złącze stacji
dokującej umieszczone na spodzie obudowy. Zamawiający nie dopuszcza złącza stacji
dokującej z boku lub z tyłu obudowy.
1.11 w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - Komputer przenośny
typ 1- 20szt, komputer przenośny typ 2 – 20szt.
Pkt 5 Zasilanie: bateria o pojemności minimum 70Wh
1.12 w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - Komputer przenośny
typ 3- 1szt
pkt 5 Zasilanie: Bateria o pojemności minimum 55Wh
1.13. w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - Komputer przenośny
typ 1- 20szt, komputer przenośny typ 2 - 20szt, komputer przenośny typ 3- 1szt
pkt 8 Pozostałe wymagania: minimum kamera o rozdzielczości FullHD.
1.14 w odniesieniu do SIWZ - część II - Opis przedmiotu zamówienia - stacja dokująca 42szt.
pkt 1 stacja dokująca: minimum 1XDVI, 1XeSATA

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz bior
ąc pod uwagę stanowiska stron
post
ępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła co następuje:

Odwołanie zasługuje na uznanie.

Izba ustaliła, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony
wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek, określonych w art. 189 ust. 2 ustawy
skutkujących odrzuceniem odwołania.

W ocenie Izby wypełnione zostały także przesłanki do wniesienia odwołania, określone w art.
179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie przez Odwołującego interesu w uzyskaniu danej części
zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.

Izba uwzględniła większość zarzutów odwołania uznając, że Zamawiający dokonując
opisu przedmiotu zamówienia dopuścił się naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z
którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję. Do naruszenia uczciwej konkurencji dochodzi w sytuacji, gdy
przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt lub przez
opisanie takich parametrów przedmiotu zamówienia, które wskazują na konkretne
rozwiązanie. Wedle utrwalonego stanowiska Izby przejawem naruszenia uczciwej
konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń

wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów
wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób ale także określenie na tyle rygorystycznych
wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi
potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców
o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania
zamówienia. Zamawiający niewątpliwie ma prawo wymagać pewnych standardów
technicznych i jakościowych, o ile nie są one wymogami zbędnymi i wygórowanymi
i znajdują uzasadnienie w jego obiektywnych potrzebach. Podkreślenia wymaga, że dla
uznania naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp wystarczające jest jedynie
uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia, co w
ocenie Izby Odwołujący uczynił w toku rozprawy. Odwołujący wykazał, że przez wygórowane
określenie parametrów technicznych, nie znajdujących uzasadnienia w obiektywnych
potrzebach Zamawiającego doszło do preferowania rozwiązań oferowanych wyłącznie przez
dwóch producentów sprzętu komputerowego F. i D. i tym samym do wyeliminowania z
udziału w postępowaniu szeregu potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji tego
zamówienia. Nie można podzielić stanowiska Odwołującego, że skoro opis przedmiotu
zamówienia dopuszcza rozwiązania dwóch producentów to naruszenie uczciwej konkurencji
nie zachodzi. Naruszenie uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia należy
badać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze przedmiot zamówienia,
rynek potencjalnych podmiotów, mogących zrealizować dane zamówienie oraz obiektywne
uzasadnione potrzeby Zamawiającego. W rozpatrywanym przypadku Izba wzięła pod uwagę,że przedmiotem zamówienia jest dostawa typowego sprzętu komputerowego (laptopy,
monitory, stacje dokujące, komputery), który na rynku branży IT oferowany jest przez wielu
producentów sprzętu. Oceniając naruszenie uczciwej konkurencji Izba wzięła zatem pod
uwagę szeroki rynek potencjalnych producentów sprzętu i doszła do przekonania, że nie
znajduje uzasadnienia ograniczenie dostępu do zamówienia wyłącznie do dwóch
producentów tj. marki F. oraz D.

Odnosząc się szczegółowo do zarzutów odwołania, Izba wskazuje, iż:
1. nie znajduje obiektywnego uzasadnienia parametr dotyczący pochylenia monitora od
- 5 do +35 stopni. Zamawiający nie zaprzeczył, że parametr ten spełniają jedynie
produkty dwóch producentów: F. B24W-7 oraz E. EV2455, co wynika z tabeli
porównawczej - dowodu nr 2 złożonego przez Odwołującego. Zamawiający, w ocenie
Izby, nie przedstawił żadnych obiektywnych powodów uzasadniających utrzymanie
tego parametru na wskazanym poziomie +35 stopni. W ocenie Izby, żądana przez
Odwołującego zmiana tego parametru do poziomu +30 jest niewielka i nie wpłynie na
funkcjonalność i komfort użytkowania monitorów.
2. odnośnie parametru dotyczącego zużycia energii podczas wyłączenia przez monitor
oraz przez komputer (pkt 1.2 i 1.6 odwołania), z wyjaśnień stron, złożonych w toku
rozprawy wynika, że najistotniejszym parametrem z punktu widzenia zużycia energii
elektrycznej jest roczne zużycie energii elektrycznej, a nie zużycie tej energii w trybie
wyłączenia. Parametr zużycia w trybie wyłączenia jest tylko jednym z elementów
wpływających na roczne zużycie energii, czemu Zamawiający nie zaprzeczył.
Stawianie zatem wymagań odnośnie poziomu zużycia energii w trybie wyłączenia nie
jest obiektywnie uzasadnione i miarodajne, a jak wykazał Odwołujący stanowi ono
jedynie barierę uniemożliwiająca złożenie oferty z produktami innymi producentów niż
F. oraz D. Z tych względów Izba uznała za zasadne nakazanie Zamawiającemu w
części II Opis przedmiotu zamówienia - Monitor - 265 sztuk dokonania zmiany w pkt 6
Poziom oddziaływania na środowisko i klimat parametru „zużycie energii w trybie
wyłączenia” na maksymalnie 0,2W bądź też zastąpienie tego parametru rocznym
zużyciem energii przez monitor, które jest bardziej miarodajne.
Analogicznie, odnośnie zarzutu 1.6 odwołania, w części II Opis przedmiotu
zamówienia - Komputer typ 1- 220 sztuk Izba nakazała zmianę w pkt 6 Poziom
oddziaływania na środowisko i klimat parametru „zużycie energii w trybie wyłączenia”
maksymalnie na 0,80W albo zmianę tego parametru na roczne zużycie energii przez
komputer.
3. Izba uznała także za zasadne żądanie Odwołującego dotyczące części II Opis
przedmiotu zamówienia - Komputer typ 1 - 220 sztuk i nakazała dopuszczenie w pkt
4 obok złącza zintegrowane na krawędzi płyty 2xPS/2 także rozwiązania opartego o
dodatkowe 2 porty USB min. 2.0. wraz z adapterami. Zamawiający wyjaśnił w toku
rozprawy, że wymaganie obsługi złącz 2XPS/2 jest uzasadnione obiektywnymi
potrzebami, wynikającymi z faktu użytkowania sprzętu, który posiada takie złącza.
W ocenie Izby, zaproponowane przez Odwołującego rozwiązanie techniczne, 2 porty
USB min. 2.0. wraz z adapterami, również umożliwi obsługę tego typu złącz, nie
wpłynie na wymagane funkcje a jednocześnie doprowadzi do rozszerzenia
konkurencji. Podobną argumentację należy przywołać odnośnie pkt 4 złącza
wbudowane w obudowie: minimum HDMI. Zamawiający sam przyznał w toku
rozprawy, że obsługę tego złącza można zapewnić także przez złącze proponowane
przez Odwołującego Display lub MiniDisplay, ale wymaga to zastosowania
adapterów. Izba nakazała zmianę parametru przez dopuszczenie w pkt 4 złącza
wbudowane w obudowę obok HDMI także złącza DisplayPort lub MiniDisplayPort
wraz z adapterem do HDMI.
4. W ocenie Izby Zamawiający nie przedstawił żadnego obiektywnego uzasadnienia dla
wymagania z pkt 4, w którym podano, że złącze dedykowane stacji dokującej ma być
umieszczone na spodzie obudowy. Umiejscowienie złącza, z boku, z tyłu czy na
spodzie obudowy nie ma żadnego związku z funkcjonalnością i nie wpływa na
komfort użytkowania, stąd w ocenie Izby koniecznym jest dopuszczenie złącza stacji
dokującej także z boku lub z tyłu obudowy.
5. W odniesieniu do pojemności baterii, w ocenie Izby, Odwołujący wykazał, że stawiany
parametr jest obiektywnie nieuzasadniony, bowiem nie jest to jedyny czynnik który
ma wpływ na czas pracy komputera przenośnego. Parametr ten ogranicza możliwość
złożenia oferty z produktami, których całkowity czas pracy baterii jest nawet dłuższy
niż produktów, spełniających min. wymaganą pojemność baterii. W ocenie Izby,
parametr ten zawęża konkurencję i nie ma obiektywnego uzasadnienia do jego
stawiania. Miarodajny w tym aspekcie jest parametr czasu pracy baterii komputera
przenośnego, z tych względów Izba nakazała zmianę wymagania z pkt 5 Zasilanie
odnośnie komputerów typ1, 2 i 3 przez wprowadzenie wymogu czasu pracy baterii
bądź obniżenie parametru pojemności baterii do odpowiednio: 48Wh (komputer typ1,
2) lub 46 Wh (komputer typ 3).
6. W zakresie kamery FullHD, w ocenie Izby, Zamawiający nie podał obiektywnych
okoliczności uzasadniających takie wymaganie. Zamawiający odwołał się do
wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, w których wskazano jednak nie na
parametr FullHD, ale na parametr „co najmniej 2,0megapikseli”. Stąd Izba, mając na
uwadze rozszerzenie konkurencji, nakazała dopuszczenie w pkt 8 Pozostałe
wymagania: minimum kamery o rozdzielczości HD albo wprowadzenie wymagania,że kamera ma spełniać parametr co najmniej 2,0 megapikseli.
7. W zakresie stacji dokującej i wymaganiem w pkt 1 minimum: 1xDVI, 1xeSATA, Izba
uznała, że Zamawiający podał obiektywne potrzeby obsługi tych złącz (sprzęt
użytkowany aktualnie przez pracowników). Mając jednak na uwadze brak wpływu na
funkcjonalność, zasadnym jest dopuszczenie jako alternatywnego rozwiązania
technicznego, które zapewni obsługę złącz DVI i eSATA.

Złożone przez Odwołującego jako dowód w sprawie oświadczenie H. I. P. sp. z o.o. z dnia
12 kwietnia 2017r. jest dokumentem prywatnym i stanowi ono jedynie potwierdzenie
stanowiska Odwołującego co do tego, że opis przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu
preferuje rozwiązania F. oraz D. i eliminuje możliwość zaoferowania produktów H. Nadmienić
należy, że Zamawiający temu twierdzeniu nie zaprzeczył.

Z uwagi na złożone przez Odwołującego w toku rozprawy oświadczenie o wycofaniu
zarzutów opisanych w pkt 1.3 i 1.4 odwołania, Izba pozostawiła je bez rozpoznania.

Izba nie uwzględniła dwóch zarzutów, opisanych w pkt 1.7 oraz 1.8 odwołania.
Odnośnie kryterium, jakim zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dotyczącego
efektywności energetycznej, Izba zwraca uwagę na fakt, że w odwołaniu nie sformułowano
zarzutu odnośnie tego kryterium - brak nie tylko podstawy prawnej takiego zarzutu, ale także
uzasadnienia faktycznego. Niemniej jednak, mając na uwadze to, że kwestionowane
kryterium efektywności energetycznej jest ściśle związane z uwzględnionymi zarzutami
dotyczącymi parametrów zużycia energii w czasie wyłączenia, to zasadnym będzie
określenie tych wymagań w sposób spójny.
Odnośnie zarzutu dotyczącego dokumentu The Eco Declaration, Izba uznała, że
Odwołujący, na którym spoczywał w tym zakresie ciężar udowodnienia, nie wykazał, że
dokument ten jest dokumentem równoważnym w stosunku do raportu badawczego
wystawionego przez akredytowaną jednostkę posiadająca akredytację dla minimum normy
ISO 7779. Odwołujący nie wykazał także, że wymaganie złożenia przywołanego raportu
badawczego jest wymaganiem nadmiarowym i złożenie tego dokumentu jest dla
Odwołującego utrudnione.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
1, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).Przewodnicz
ący: ………………..….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.