eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2013 › Sygn. akt: KIO 3023/13
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2014-01-20
rok: 2013
sygnatury akt.:

KIO 3023/13

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe "TREBOR" Robert W., Zakład Usług Le
śnych "ACER" Dawid W.,
Usługi Le
śne s.c Wiesław K., Józef R. z siedzibą dla lidera konsorcjum Szczeka 97, 28-
236 Rytwiany
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Le
śne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, ul.
Ogl
ędowska 4, 28-200 Staszów.


orzeka:

1. Oddala odwołanie;

2. K.ztami postępowania obciąża Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"TREBOR Robert W., Zakład Usług Leśnych "ACER" Dawid W., Usługi Leśne s.c
Wiesław K., Józef R. z siedzibą dla lidera konsorcjum Szczeka 97, 28-236 Rytwiany i:

2.1. zalicza w poczet K.ztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście
tysięcy
złotych
zero
groszy),
uiszczoną
przez
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TREBOR Robert W., Zakład Usług Leśnych
"ACER" Dawid W., Usługi Leśne s.c Wiesław K., Józef R., z siedzibą dla lidera
Szczeka 97, 28-236 Rytwiany wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TREBOR Robert
W., Zakład Usług Leśnych "ACER" Dawid W., Usługi Leśne s.c Wiesław K., Józef R.
z siedzibą dla lidera Szczeka 97, 28-236 Rytwiany na rzecz Skarbu Państwa -
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, ul.
Oględowska 4, 28-200 Staszów kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą K.zty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego
w Kielcach.


Przewodnicz
ący: ……………Sygn. akt: KIO 3023/13
Uzasadnienie

Zamawiający - Skarb Państwa, Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Staszów prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia, którego przedmiotem są usługi leśne na lata 2014-2016. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23
listopada 2013 roku pod poz. 2013/S 228-396535. Zamówienie zostało podzielone na 8
zadań (części).
W dniu 30 grudnia 2013 roku odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TREBOR" Robert W., Zakład
Usług Leśnych "ACER" Dawid W., Usługi Leśne s.c Wiesław K., Józef R., wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w
części 2 zamówienia oraz zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej oferty odwołującego w
części nr 2.
Odwołujący wskazał na naruszenie:
1. art. 7 ust. 1
Pzp w związku z naruszeniem fundamentalnej zasady dotyczącej
równego traktowania, wykonawców, którego wybór winien być zgodny z przepisami
ustawy prawo zamówień publicznych.
2. art. 91 ust. 1
Pzp poprzez niezgodny z zapisami rozdziału 13 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wybór oferty najkorzystniejszej.
3. art. 91 ust.1
Pzp w związku z dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej z
naruszeniem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkami
uprawniającymi do ubiegania się o zamówienie publiczne pozbawiając prawa do
uznania oferty Odwołującego za ofertę najkorzystniejszą w części dla zadania Nr 2.
4.
Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania.
2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej -
Konsorcjum Usługi Leśne ATUT C. Zbigniew, Huta Komorowska 61 „A", 36 - 110
Majdan Królewski, Usługi Leśne Rafał B. Sydzyna 18, 28 - 236 Rytwiany, pomimo tego,że nie była to oferta najkorzystniejsza.
3.
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
poprzez wybór oferty Odwołującego w oparciu o art. 91 ust. 1 Pzp
4.
obciążenie Zamawiającego K.ztami postępowania odwoławczego.

Nie zgadzając się z punktacją przyznaną ofercie wybranej - konsorcjum Usługi Leśne ATUT
C. Zbigniew, Usługi Leśne Rafał B. w kryterium oceny ofert – dysponowanie potencjałem
kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę, odwołujący podniósł, że ustawodawca w art. 91
ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do dokonania czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 ustawy PZP). Trybunał Sprawiedliwości w swoim
orzecznictwie podkreśla, iż swoboda kształtowania przez zamawiającego pozacenowych
kryteriów oceny ofert jest ograniczona jedynie z uwagi na przedmiot zamówienia oraz
ogólną zasadę rządzącą zamówieniami publicznymi a wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp, to jest
zasadę przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (wyrok TS z dnia
18 października 2001, sprawa C-19/00). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
opisał kryteria oraz opracował wzór - załącznik nr 4- zawierający najistotniejszy w
przedmiotowej sprawie, zapis - bez powtarzania osób,
jednoznacznie wskazując na sposób
wykazania warunku oraz kryterium. W pozostałych zapisach SIWZ, czy też ogłoszenia nie
zawarto żadnych innych wskazówek odnoszących się do sposobu oceny w kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej. Sam dokument - wzór załącznika nr 4 - umożliwia jego
wypełnienie tylko i wyłącznie w jeden sposób - w pierwszej części Wykonawcy winni
wskazać osoby wymagane na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, w drugiej
części Wykonawcy winni wskazać osoby przedstawiane celem oceny w kryterium oceny
ofert. Sposób wypełnienia owego Wykazu był również przedmiotem analizy i zapytań
Wykonawców oraz wyjaśnień Zamawiającego w trakcie zorganizowanego, w trybie art. 38
ust. 3 Pzp zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na dowód czego odwołujący wskazał na
informację przekazaną pocztą elektroniczną w dniu 24 grudnia 2013 przez Nadleśnictwo
Staszów (p. Joanna D.). Istotnym jest, iż kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zostały
dookreślone odrębnie od warunków udziału w postępowaniu (w treści załącznika nr 4). Tym
samym, jak zauważa ETS w wyroku z dnia 24 stycznia 2008 r. (sprawa C-532/06) chodzi tu
o kryteria dotyczące odpowiedniości oferentów w zakresie wykonania zamówienia, nie
mające w związku z tym charakteru kryteriów udzielenia zamówienia. Analizując dokumenty
przetargowe, w szczególności załącznik nr 4 pt. Wykaz osób, możemy jednoznacznie
stwierdzić, iż w tym przypadku rozdzielone zostały warunki udziału w postępowaniu od
kryteriów oceny oferty najkorzystniejszej. Wartym podkreślenia jest zapis zawarty w
załączniku - bez powtarzania osób
- odnoszący się zgodnie z dyspozycją Zamawiającego
właśnie do treści wykazu (całego wykazu, nie zaś jakiejś jego części). Wyjaśnienia
udzielane wszystkim oferentom w trybie odpowiedzi na pytania każdego z nich w zakresie
odnoszącym się do SIWZ stanowią zarówno rodzaj wykładni autentycznej wiążącej

zamawiającego i uczestników przetargu; stanowią też rodzaj zmiany, jeżeli nie ma
konieczności odmiennego lub uzupełniającego zmodyfikowania SIWZ. (wyrok SO w
Warszawie z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt: V Ca 1311/02). Taką wykładnię
prezentowała do tej pory również KIO, wskazując, że: zmiany siwz, w tym w postaci
wyjaśnień, wiążą i zamawiającego, i wykonawców, a wykonawca nie może ponosić
negatywnych konsekwencji wobec zastosowania się do wyjaśnień zamawiającego
(wyrok
KIO z 10 maja 2010 r., KIO/UZP 687/10); przekazując wyjaśnienia do siwz (również w
trakcie zebrania), zamawiający nie musi wyraźnie stwierdzić, że w powyższym zakresie
dokonuje ich zmiany, ponieważ wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do siwz są wiążące dla
wykonawców i stanowią ze swojej istoty uzupełnienie treści siwz, które wykonawcy muszą
brać pod uwagę, sporządzając ofertę (wyrok KIO z 12 maja 2010 r., KIO/UZP 729/10).
Udzielając wyjaśnień, zamawiający nie musi za każdym razem pisać, że w danym zakresie
modyfikuje postanowienia specyfikacji, gdyż i bez takich formuł wykonawcy i zamawiający
muszą się stosować do wyjaśnień (wyrok KIO z 2 czerwca 2010 r., KIO/UZP 917/10).
Wydaje się zatem, że przekazanie wyjaśnień przez Zamawiającego czyni je powszechnie
obowiązującymi dla wykonawców przygotowujących oferty. W świetle powyższego,
niezrozumiałym jest, zdaniem odwołującego, sposób dokonania oceny oferty konsorcjum
firm Usługi Leśne ATUT C. Zbigniew, Usługi Leśne Rafał B. Sydzyna całkowicie odmienny
od ustalonej w trakcie postępowania zasady oceny oferty w kryterium - dysponowania
potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę. Konsorcjum firm Usługi Leśne
ATUT C. Zbigniew, Usługi Leśne Rafał B. w przedmiotowym kryterium winno uzyskać 5 pkt.
Konsekwentnie wartość punktowa oferty wynosi 95
pkt. (kryterium cena - 80 pkt., kryterium
dysponowanie ciągnikami do zrywki - 10 pkt., kryterium dysponowanie potencjałem
kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę - 5
pkt.). Natomiast oferta Odwołującego
uzyskała (zgodnie z oceną Zamawiającego) wynik 98,45 pkt
. (w tym kryterium cena - 78,45
pkt., kryterium dysponowanie ciągnikami do zrywki - 10 pkt., kryterium dysponowanie
potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę - 10
pkt.). Reasumując za ofertę
najkorzystniejszą Zamawiający winien uznać ofertę Odwołującego.
Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz mając na uwadze stanowiska stron
post
ępowania złożone do protokołu rozprawy, Izba ustaliła co następuje:

W rozdziale 5 siwz Zamawiający podał, że w przypadku wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia na części 1-5, zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy
wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co
najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia pilarza, 1 osobą, która posiada
wykształcenie minimum średnie leśne jako nadzór merytoryczny i organizacyjny ze strony
wykonawcy nad wykonawstwem usług. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku
wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia przy wykorzystaniu załącznika nr 4, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (…).
W rozdziale 13 siwz Zamawiający podał, że przy wyborze oferty na każdą z części
zamówienia będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. cena – 80%,
2. dysponowanie ciągnikami do zrywki – 10 pkt,
3. dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę – 10 pkt.
W ramach kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o
pracę zamawiający opisał następujący sposób oceny:
- więcej niż 9 pilarzy i więcej niż 6 robotników na każdą część zamówienia, na którą
wykonawca składa ofertę 10 pkt.
- 9 pilarzy oraz 6 robotników na każdą część zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę
5 pkt.
Ocena punktowa miała być dokonana na podstawie danych zawartych w "wykazie osób"
sporządzonym według załącznika nr 4 do SIWZ
.
Na część 2 zamówienia wpłynęły dwie oferty. Oferta wybrana - Konsorcjum firm Usługi
Leśne ATUT C. Zbigniew, Usługi Leśne Rafał B. uzyskała łącznie 100 pkt., w tym w
kryterium cena 80 pkt, kryterium dysponowanie ciągnikami do zrywki 10 pkt, kryterium
dysponowanie potencjałem kadrowym 10 pkt
.
Oferta odwołującego uzyskała łącznie 98,45
pkt., w tym cena 78,45 pkt, dysponowanie ciągnikami do zrywki 10 pkt., dysponowanie
potencjałem kadrowym10 pkt.
Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie podlega oddaleniu.


Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu odwołania,
ponadto na skutek działań zamawiającego może doznać uszczerbku w postaci braku
możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia
.

Istota sporu między stronami sprowadza się do sposobu oceny ofert w kryterium
dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę i ocenie czy dla
przyznania punktacji w tym kryterium dopuszczalnym było przyjęcie łącznej ilości osób
wykazanych w części dotyczącej spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz w części
dotyczącej kryterium oceny ofert, co w konsekwencji spowodowało przyznanie w tym
kryterium 10 pkt ofercie złożonej przez Konsorcjum firm Usługi Leśne ATUT C. Zbigniew,
Usługi Leśne Rafał B..
Zadaniem Izby sposób oceny ofert i przyznana przez zamawiającego punktacja w kryterium
dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę jest zgodna z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącymi opisu sposobu
oceny tego kryterium. Zamawiający przyjął bowiem, że w przypadku wykazania, że
wykonawca zatrudniać będzie na umowę o pracę więcej niż 9 pilarzy i więcej niż 6
robotników na każdą część zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, przyzna tej
ofercie 10 pkt. W przypadku zaś wykazania, że wykonawca zatrudniać będzie na umowę o
pracę 9 pilarzy oraz 6 robotników na każdą część zamówienia, na którą wykonawca składa
ofertę, przyzna ofercie 5 pkt. Sytuacja, w której wykonawca wykazał, że będzie zatrudniał na
umowę o pracę mniej niż 9 pilarzy i mniej niż 6 robotników skutkowała brakiem przyznania
punktów w kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o
pracę.
Z literalnego brzmienia postanowień dotyczących opisu sposobu oceny i przyznania
punktacji w tym kryterium, wynika niewątpliwie, że celem uzyskania 10 pkt w kryterium
dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę o pracę należało wykazać,że wykonawca zatrudniać będzie na umowę o pracę więcej niż 9 pilarzy oraz więcej niż 6
robotników. Podkreślić należy, że zamawiający nie poczynił żadnego zastrzeżenia, że osoby
wykazane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zatrudnione na
umowę o pracę nie będą czy nie mogą być wliczone do ilości osób wykazanych celem
uzyskania punktacji w kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na
umowę o pracę. Zamawiający nie określił w kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym
zatrudnionym na umowę o pracę, że dodatkowa punktacja będzie przyznawana wyłącznie w

przypadku wykazania określonej ilości osób ponad minimum wymagane w warunku udziału
w postępowaniu. Odmienne zastrzeżenie poczynił w drugim pozacenowym kryterium oceny
ofert - dysponowanie własnymi ciągnikami do zrywki, gdzie przez użycie sformułowania
„więcej niż wymagane minimum” wskazał, że punktacja przyznana będzie za ilość ciągników
własnych ponad ilości wymaganą w warunkach minimalnych.
Istotnie załącznik nr 4 „wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia”
wprowadził rozróżnienie na warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria, ale sama forma
załącznika nie może świadczyć o sposobie oceny ofert w danym kryterium, który to sposób
został w sposób jasny opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Sformułowanie, jakie zamawiający zamieścił w załączniku nr 4 o treści: „bez powtarzania
osób” należy, zdaniem Izby odnosić do całego wykazu i dotyczy ono zakazu powtarzania
tych samych osób w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia.
Uwagę tą można rozumieć także jako brak konieczności powtarzania osób w części
załącznika nr 4 dotyczącego warunków udziału i części dotyczącej kryterium.
Odwołujący w toku rozprawy przyznał, że w zakresie sposobu oceny ofert w kryterium
dysponowanie potencjałem kadrowym a także sposobu wypełnienia załącznika nr 4
zamawiający nie udzielał w toku postępowania o zamówienie publiczne żadnych pisemnych
wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Okoliczność ta powoduje, że argumentacja
odwołującego zawarta w treści odwołania dotycząca udzielonych przez zamawiającego w
toku postępowania wyjaśnień i konsekwencji z tym związanych jest bezprzedmiotowa.
W oparciu o wyjaśnienia stron złożone do protokołu rozprawy uznać także należy, że
spotkanie z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych, które odbyło się w dniu 27 listopada
2013 roku nie miało charakteru zebrania wszystkich wykonawców, zwołanego w trybie art.
38 ust. 3 ustawy Pzp. Niezależnie do charakteru spotkania, jakie odbyło się w Nadleśnictwie
Staszów, wskazać należy, że odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność,że w jego toku zamawiający udzielał wiążących wyjaśnień dotyczących sposobu oceny w
kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym czy sposobu wypełnienia załącznika nr 4.
Okoliczność ta z całą pewnością nie wynika ze złożonego przez odwołującego wydruku
prezentacji, jaka została przedstawiona w toku spotkania dnia 17 listopada 2013 roku.
Przeciwnie, z notatki z dnia 28 listopada 2013 roku sporządzonej przez zamawiającego,
załączonej do odpowiedzi na odwołanie wynika, że w toku spotkania kwestia dotycząca
sposobu wypełnienia załącznika nr 4 oraz oceny ofert w kryterium dysponowanie
potencjałem kadrowym, nie była poruszana.
Izba uznała także, że powoływanie się przez odwołującego na odmienne rozumienie przez
zamawiającego sposobu oceny ofert w kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym w
prowadzonych w latach ubiegłych postępowaniach na usługi leśne pozostaje bez znaczenia

dla oceny prawidłowości przyznanej punktacji w analizowanym postępowaniu o zamówienie
publiczne.
Reasumując, skoro wykonawca Konsorcjum firm Usługi Leśne ATUT C. Zbigniew, Usługi
Leśne Rafał B. wykazał w załączniku nr 4, że będzie zatrudniał na umowę o pracę 10 pilarzy,
1 osobę posiadającą wykształcenie średnie leśne jako nadzór merytoryczny i organizacyjny
oraz 7 robotników leśnych, to tym samym potwierdził zarówno spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, opisanego w rozdziale 5 siwz jaki i spełnienie niezbędnych wymagań celem
uzyskania 10 pkt w kryterium dysponowanie potencjałem kadrowym zatrudnionym na umowę
na pracę.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.


O K.ztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
1, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów K.ztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodnicz
ący: ………………..….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie