eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2013 › Sygn. akt: KIO 2938/13
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2014-01-23
rok: 2013
sygnatury akt.:

KIO 2938/13

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 9, 15, 20 stycznia 2014 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2013 r. przez
Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich z siedzibą w Warszawie, ul.
Klonowa 6
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa-
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzib
ą w Warszawie, ul.
Wronia 53

przy udziale wykonawcy
Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Spółką
Akcyjna z siedzib
ą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88B.51 BC lok. 36 zgłaszającego
swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2938/13 po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy
Safege Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Parc de I`Ile, 15/27
rue du Port 92022 Nanterre
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO
2938/13 po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy
Egis Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzib
ą w Warszawie, ul. Puławska 182 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie
sygn. akt KIO 2938/13 po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy
Halcrow Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, W
Londynie W6 7EF, Brook Green, Elms House
zgłaszającego swoje przystąpienie w
sprawie sygn. akt KIO 2938/13 po stronie odwołującegoorzeka:
1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zadania 1 i
2 w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, w tym czasu wykonania usługi
przez podanie wszystkich wymaga
ń i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporz
ądzenie oferty,
2.
kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzib
ą w Warszawie, ul. Wronia 53 i :
2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
Związek
Pracodawców Bran
ży Usług Inżynierskich z siedzibą w Warszawie, ul.
Klonowa 6
tytułem wpisu od odwołania,
2.2 zasądza od
Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z siedzib
ą w Warszawie, ul. Wronia 53 na rzecz Związku
Pracodawców Bran
ży Usług Inżynierskich z siedzibą w Warszawie, ul.
Klonowa 6
kwotę 18 600 zł. 00 gr (słownie : osiemnaście tysięcy sześćset złotych
zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego tj. wpisu i
zastępstwa prawnego .
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Warszawie.

Przewodniczący: ……………

Sygn. akt KIO 2938/13
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Zarządzanie Kontraktem oraz Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego nad kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki"
(bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.": Zadanie i - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na
ode. i węzeł „Marki" (bez węzła) - węzeł „Kobyłka", Zadanie II - Projekt i budowa drogi
ekspresowej S8 na ode. II węzeł „Kobyłka" (bez węzła) - węzeł „Radzymin Płd." w podziale
na zadania: Zadanie 1. Zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8
od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.": Zadanie I - Projekt i budowa drogi
ekspresowej S8na ode. I węzeł „Marki" (bez węzła) - węzeł „Kobyłka", Zadanie II - Projekt i
budowa drogi ekspresowej S8 na ode. II węzeł „Kobyłka" (bez węzła) - węzeł „Radzymin
Płd." Zadanie 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad
Kontraktem pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do
węzła „Radzymin Płd.": Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na ode. I węzeł
„Marki" (bez węzła) - węzeł „Kobyłka", Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na
ode. II węzeł „Kobyłka" (bez węzła) - węzeł „Radzymin Płd." zostało wszczęte przez
zamawiającego ogłoszeniem w siedzibie i na stronie internetowej opublikowanym także w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 grudnia 2013r. za numerem 2013/S 240
417661.

Na treść siwz w dniu 20 grudnia 2013r. pisemne odwołanie wniósł Związek Pracodawców
Branży Usług Inżynierskich z siedzibą w Warszawie, ul. Klonowa 6. Odwołanie zostało
podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 grudnia
2013r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do
łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania
została przekazana zamawiającemu w dniu 20 grudnia 2013r. faksem.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
I.
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy a także art. 36 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 ze zm. – dalej ustawy) przez brak
jednoznacznego określenia terminu realizacji zamówienia oraz wskazania minimalnej liczby
osobodni pracy personelu, którego oddelegowanie do realizacji zamówienia zamawiający
oczekuje ze strony wykonawców w poszczególnych okresach realizacji zamówienia.
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany postanowień siwz
przez:

1.
w siwz, w Tomie I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, w Rozdziale 1, w
pkt 5:
a)
dla Zadania 1:
-
wykreślenie sformułowania „Szacuje się", tak aby ww punkt otrzymał brzmienie:
„ Czas realizacji usługi będzie wynosił:
a)
dla usługi zarządzania Kontraktem objętym Zadaniem I - 52 miesiące
b)
dla usługi zarządzania Kontraktem objętym Zadaniem II - 56 miesięcy."
-
wykreślenie treści „ Termin 52 i 56 miesięcy jest terminem szacunkowym
i
zależy od okresu projektowania i realizacji robót, dlatego, w zależności od potrzeb,
może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wskazany termin (2 miesiące) wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu jest terminem szacunkowym.
Szacuje się także, iż po tym terminie nastąpi zawieszenie świadczenia Usługi (szacunkowy
termin 6 miesięcy) do czasu zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót.
Terminy te mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega również możliwość rezygnacji zeświadczenia przez Konsultanta Usługi wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu."
b)
dla Zadania 2:
-
wykreślenie sformułowania „Szacuje się" tak aby ww punkt otrzymał brzmienie:
„Czas realizacji usługi będzie wynosił:
a)
dla usługi zarządzania Kontraktem objętym Zadaniem I - 50 miesięcy
b)
dla usługi zarządzania Kontraktem objętym Zadaniem II - 54 miesiące."
-
wykreślenie treści „Termin 50 i 54 miesiące jest terminem szacunkowym i zależy od
okresu realizacji robót nad którymi sprawowany będzie nadzór, dlatego, w zależności od
potrzeb, może ulec wydłużeniu lub skróceniu."
Oraz
2.
Wykreślenie wskazanych w pkt 1 zastrzeżeń i sformułowań w dalszej części siwz.
Względnie
3.
Wskazanie w Tomie I Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, w Rozdziale
1, w pkt 5 oraz dalszej części siwz dla Zadania 1 i Zadania 2, czasu w którym będą
realizowane usługi, w tym dla poszczególnych zadań (okresów tj. wsparcia Zamawiającego,
okresu nadzoru nad projektowaniem, okresu realizacji robót, okresu gwarancyjnego) a także
czasu zawieszenia poprzez wskazanie liczby miesięcy, które to wartości będą podane w
sposób jednoznaczny, zachowując ciągłość liczenia tak wskazanego terminu.
Nadto

4.
Wskazanie w siwz minimalnej liczby osobodni pracy personelu, którego
oddelegowanie do realizacji zamówienia zamawiający oczekuje ze strony wykonawców, w
poszczególnych okresach realizacji zamówienia.
II.
art. 36 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez przyjęcie w siwz, w Tomie
I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami, w pkt 9.5.3. dla Usług zarządzania i pkt
9.15.2 dla Usług nadzoru, że wykonawca ubiegający się o zamówienie winien skalkulować
dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty m.in.:
1.
dla Usług zarządzania:
a)
wynagrodzenia wraz z narzutami,
b)
urządzenia stanowiska pracy,
c)
szkoleń personelu nadzoru,
d)
zakwaterowania i delegacji,
e)
wyposażenia bhp,
f)
transportu i łączności,
g)
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w załączniku do Oferty -
Formularzu Cenowym,
h)
urlopów i zwolnień,
i)
dokumentowania stanu budowy (film i zdjęcia),
j) wszelkich innych kosztów związanych z zatrudnieniem i pracą tych osób.
2. dla Usług nadzoru:
a)
wynagrodzenia wraz z narzutami,
b)
urządzenia stanowiska pracy,
c)
szkoleń personelu nadzoru,
d)
zakwaterowania i delegacji,
e)
wyposażenia bhp,
f)
transportu i łączności,
g)
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w załączniku do Oferty -
Formularzu Cenowym,
h)
urlopów i zwolnień,
i)
wszelkich innych kosztów związanych z zatrudnieniem i pracą tych osób. przy
jednoczesnym zastrzeżeniu:
1.
w siwz, w Tomie I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami, pkt 9.6 oraz pkt
9.16, iż:

„Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią
elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać
skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych."
2.
w siwz, w Tomie II, Istotne postanowienia umowy, Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2:
a)
w Umowie dla Zadania 1 w § 9 ust. 5-14,
b)
w Umowie dla Zadania 2 w § 9 ust. 7-10,
-że realizacja zamówienia następować będzie z uwzględnieniem Harmonogramu
Pracy Personelu Konsultanta, który będzie mógł być modyfikowany i kształtowany przez
Kierownika Projektu w sposób dowolny i niezależnie od stanowiska odpowiednio Konsultanta
lub Nadzoru Inwestorskiego.
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany postanowień siwz
przez zmianę siwz, w Tomie I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami, w pkt 9.5.3.
dla Usług zarządzania i pkt 9.15.2 dla Usług
1.
w Umowie dla Zadania 1 w § 9 wykreślenie postanowień § 9 ust. 6, 8 ,9 ,11
wprowadzających możliwość modyfikacji harmonogramu zatrudnienia przez Kierownika
Projektu.
Nadto i ewentualnie
2.
W miejsce wykreślonych postanowień wniósł o wprowadzenie następujących
rozwiązań w §9:
„6. HPPK może ulec zmianie w przypadku wydłużenia, bądź skrócenia okresu realizacji robót
nad którymi sprawowany będzie nadzór."
„8. Zmiana HPPK o której mowa w ust. 6 następuje na wniosek Kierownika Projektu lub z
inicjatywy Konsultanta. Konsultant w terminie 14 dni od złożenia wniosku składa
Kierownikowi Projektu propozycję zmiany HPPK. Konsultant może uwzględnić uzasadnione
uwagi Kierownika Projektu, jeżeli nie wpłyną one na prawidłowy tok prowadzenia usługi.
9.
Kierownik Projektu najpóźniej w terminie 14 dni od przekazania przez Konsultanta
HPPK zatwierdza HPPK lub w przypadku braku zatwierdzenia HPPK obowiązuje w formie
zaproponowanej przez Konsultanta."
„11. Jeżeli w opinii Kierownika Projektu wskazana, w zatwierdzonym HPPK, ilość członków
Personelu Konsultanta jest niewystarczająca, Konsultant jest zobowiązany w terminie 7 dni
od zgłoszenia wniosku przez Kierownika Projektu do wprowadzenia wiążących zmian w
HPPK na zasadach określonych w ust. 7."
3.
w Umowie dla Zadania 2 w § 9 wykreślenie postanowień § 9 ust. 9, 10
wprowadzających możliwość modyfikacji harmonogramu zatrudnienia przez Kierownika
Projektu
Nadto i ewentualnie

4.
W miejsce wykreślonych postanowień wniósł o wprowadzenie następujących
rozwiązań w §9:
„9. Konsultant po weryfikacji przekazuje HPPNI Zamawiającemu wraz ze swoją
rekomendacją w tym zakresie, który najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przekazania jest
zobowiązany do zatwierdzenia HPPNI
10.
Jeżeli w opinii Kierownika Projektu lub Konsultanta wskazana, w zatwierdzonym
HPPNI, ilość członków Personelu Nadzoru Inwestorskiego jest niewystarczająca, Kierownik
Projektu lub Konsultant jest uprawniony do wprowadzania wiążących zmian w HPPNI na
zasadach określonych w ust.
7,8,9."
IV.
art. 3531 KC i art. 355 KC w zw. z art. 139 ustawy przez sformułowanie wzoru umowy
w sposób sprzeczny z właściwością i naturą stosunku prawnego oraz zasadami współżycia
społecznego oraz ograniczenie lub wyłącznie możliwości wykonania zamówienia z
zachowaniem należytej staranności i przeniesienie na wykonawcę odpowiedzialności za ten
stan rzeczy w związku z przyjęciem w siwz, w Tomie II, Istotne postanowienia umowy,
Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2:
1.
w Umowie dla Zadania 1 w § 9 ust. 5-14,
2.
w Umowie dla Zadania 2 w § 9 ust. 7-10,
-że realizacja zamówienia następować będzie z uwzględnieniem Harmonogramu
Pracy Personelu Konsultanta, który będzie mógł być modyfikowany i kształtowany przez
Kierownika Projektu w sposób dowolny i niezależnie od stanowiska odpowiednio Konsultanta
lub Nadzoru Inwestorskiego;
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmianę postanowień siwz
poprzez zmianę siwz, w Tomie II, Istotne postanowienia umowy, Umowa dla Zadania 1 i
Zadania 2:.
1.
w Umowie dla Zadania 1 w § 9 wykreślenie postanowień § 9 ust. 6, 8 ,9 ,11
wprowadzających możliwość modyfikacji harmonogramu zatrudnienia przez Kierownika
Projektu.
Nadto i ewentualnie
2.
W miejsce wykreślonych postanowień wnoszę o wprowadzenie następujących
rozwiązań w §9:
„6. HPPK może ulec zmianie w przypadku wydłużenia, bądź skrócenia okresu realizacji robót
nad którymi sprawowany będzie nadzór."
„8. Zmiana HPPK o której mowa w ust. 6 następuje na wniosek Kierownika Projektu lub z
inicjatywy Konsultanta. Konsultant w terminie 14 dni od złożenia wniosku składa
Kierownikowi Projektu propozycję zmiany HPPK. Konsultant może uwzględnić uzasadnione
uwagi Kierownika Projektu, jeżeli nie wpłyną one na prawidłowy tok prowadzenia usługi.

9.
Kierownik Projektu najpóźniej w terminie 14 dni od przekazania przez Konsultanta
HPPK zatwierdza HPPK lub w przypadku braku zatwierdzenia HPPK obowiązuje w formie
zaproponowanej przez Konsultanta."
„11. Jeżeli w opinii Kierownika Projektu wskazana, w zatwierdzonym HPPK, ilość członków
Personelu Konsultanta jest niewystarczająca, Konsultant jest zobowiązany w terminie 7 dni
od zgłoszenia wniosku przez Kierownika
Projektu do wprowadzenia wiążących zmian w HPPK na zasadach określonych w ust. 7."
3.
w Umowie dla Zadania 2 w § 9 wnoszę o wykreślenie postanowień § 9 ust. 9, 10
wprowadzających możliwość modyfikacji harmonogramu zatrudnienia przez Kierownika
Projektu
Nadto i ewentualnie
4.
W miejsce wykreślonych postanowień wnósł o wprowadzenie następujących
rozwiązań w §9:
„9. Konsultant po weryfikacji przekazuje HPPNI Zamawiającemu wraz ze swoją
rekomendacją w tym zakresie, który najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przekazania jest
zobowiązany do zatwierdzenia HPPNI
10.
Jeżeli w opinii Kierownika Projektu lub Konsultanta wskazana, w zatwierdzonym
HPPNI, ilość członków Personelu Nadzoru Inwestorskiego jest niewystarczająca, Kierownik
Projektu lub Konsultant jest uprawniony do wprowadzania wiążących zmian w HPPNI na
zasadach określonych w ust.
7,8,9."
V.
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez przyjęcie w siwz, w Tomie II, Istotne postanowienia
umowy, Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2:
1.
w umowie dla zadania 1 w § 27 ust. 4, że „1/1/ szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy członek Personelu Konsultanta świadczy pracę w innym miejscu niż Plac
Budowy, świadczenie pracy przez członka Personelu Konsultanta na wniosek Konsultanta
może zostać potwierdzone przez Zamawiającego.
2.
w umowie dla zadania 2 w § 23 ust. 4, że „W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy członek Personelu Nadzoru świadczy pracę w innym miejscu niż Plac
Budowy, świadczenie pracy przez członka Personelu Nadzoru na wniosek Nadzoru
Inwestorskiego może zostać potwierdzone przez Zamawiającego."
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany postanowień siwz
przez wskazanie, że w powyższych przypadkach, tj. gdy członek Personelu świadczy pracę
w innym miejscu niż Plac Budowy, świadczenie pracy przez takiego członka Personelu, na
wniosek Konsultanta lub Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający będzie zobowiązany
zweryfikować i potwierdzić pracę personelu poza Placem budowy, celem wyeliminowania

ryzyka uchylania się i zapewnienia efektywnego instrumentu umożliwiającego rozliczenia
pracy takiego personelu, który wykonuje swojej obowiązki poza Placem budowy.
VI.
Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy a także art. 3531 KC w zw. z art. 483 i 484 § 1 KC i w zw. art.
139 ustawy, przez przyjęcie w siwz w Tomie II Istotne dla Stron Postanowienia Umowy:
1.
w Umowie Zadanie 1, w § 36 ust. 6, że Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych 00/100) za naruszenie zapisów
przedmiotowej Umowy, niewymienione w ust. 1-5 § 36;
2.
w Umowie zadanie 2 w § 30 ust. 7, że Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za nagminne (powyżej
dwóch wezwań) niewiązywanie się Nadzoru Inwestorskiego z obowiązków określonych w
Umowie Nadzoru z zastrzeżeniem § 30 ust. 1-5 niniejszej Umowy Nadzoru.
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany postanowień siwz
poprzez:
1.
Wskazanie (stypizowanie i wyliczenie) zachowań zagrożonych karą umowną
Względnie
2.
wykreślenie § 36 ust. 6 w Umowie Zadanie 1 i § 30 ust. 7 Umowa Zadanie 2
VII.
art. 29 ust 1 i 2 oraz art. 144 ustawy przez określenie w siwz, Tomie II Istotne
postanowienia umowy Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2, w tym:
1.
w Umowie dla Zadania 1 w § 38, oraz
2.
w Umowie dla Zadania 2 w § 32,
-
przypadków zamiany umowy w sposób sprzeczny z dyspozycją art. 144 ustawy.
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmianę postanowień siwz
poprzez:
1. określenie warunków zmiany umowy zgodnie z dyspozycja art. 144 ustawy
Względnie
2.
wykreślenie w Umowie dla Zadania 1 § 38, oraz w Umowie dla Zadania 2 § 32.
VIII.
art. 3531 KC w zw. z art. 484 § 1 KC i w zw. art. 139 ustawy przez przyjęcie w siwz w
Tomie II Istotne Postanowienia Umowy dla zadania 1 i zadania 2, że prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego kary umowne przysługuje wyłącznie zamawiającemu.
W związku z powyższym wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany postanowień siwz w
powyższym zakresie przyjęcie w treści siwz w Tomie II Istotne Postanowienia Umowy dla
zadania 1 i zadania 2, że prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne przysługuje zamawiającemu oraz odpowiednio Konsultantowi lub Nadzorowi
Inwestorskiemu.
IX.
W konsekwencji zmian, do których wprowadzenia będzie zobowiązany zamawiający
w siwz, nadto wniósł o zobowiązanie go do wprowadzenia takich zmian w treści ogłoszenia o
zamówieniu.

-
a w konsekwencji uchybień o których mowa powyżej naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy
poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Wniósł także o przeprowadzenie dowodu z treści siwz na okoliczności jej treści w zakresie
wskazanym w uzasadnieniu odwołania.
W uzasadnieniu odwołujący podniósł, że w świetle art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, opis przedmiotu
zamówienia w siwz jest jedną z kluczowych czynności, która determinuje możliwość
przygotowania i złożenia przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, konkurencyjnej oferty. W celu umożliwienia powyższego, ustawodawca nałożył
na zamawiającego obowiązek sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Co więcej, opis ten powinien korespondować z treścią
innych części siwz, które odczytywane łącznie, powinny być spójne i pozwolić zidentyfikować
ryzyka i zagrożenia, by na dalszym etapie mogły zostać w prawidłowy sposób ujęte i
skalkulowane, a w konsekwencji, oferty składane w danym postępowaniu przez
poszczególnych wykonawców, były porównywalne. Oceniając z tej perspektywy siwz w
przedmiotowym postępowaniu odwołujący podniósł, że zawarte w niej informacje nie
pozwalają identyfikację takich ryzyk i właściwe ich oszacowanie. Odnosząc się do
poszczególnych zarzutów wskazał:
AD. I
Oznaczenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kluczowych elementów, który
pozwala wykonawcy podjąć decyzję o zamiarze wzięcia udziału w postępowaniu, planowaniu
zasobów, przygotować ofertę jak i też skalkulować cenę. W postępowaniu powyższe nabiera
szczególnego znaczenia z uwagi na to, że m.in.:
1.
wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić własne analizy i przewidzieć
zatrudnienie adekwatnej liczby personelu;
2.
Metodologia realizacji zamówienia, w tym odnosząca się do polityki zatrudnienia, jest
jednym z elementów oferty, podlegającej ocenie w kryteriach jakościowych;
3.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, aby w całym okresie trwania umowy
osoby wchodzące w skład jego personelu Wykonawcy (z wyłączeniem Personelu, którego
planowany czas pracy nie przekracza 50% planowanego czasu pracy Inżyniera Kontraktu),
nie podejmowały innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to
pisemną zgodę.
Mając powyższe na uwadze odwołujący wskazał, że siwz nie precyzuje terminów realizacji
przedmiotu zamówienia. Podane terminy są wskazane, jako szacunkowe i w sposób ogólny
też zastrzeżono, iż mogą ulegać zmianom, nie wskazując jednak, jak dalekie będą mogły być
to zmiany. Taki stan rzeczy dodatkowo, przy braku wskazania minimalnej liczby osób

personelu wykonawcy, jaki winien być oddelegowany do świadczenia usług w
poszczególnych okresach realizacji zamówienia, uniemożliwia wykonawcom w sposób
racjonalny przygotować ofertę, jak i też skalkulować cenę
AD. II
Kierując się postanowieniami siwz, wykonawca winien skalkulować w stawkach przyjętych
dla wynagrodzenia poszczególnych osób (stawki za osobodzień) szereg składowych
„uśredniając" taką stawkę. O ile działanie takie można byłoby uznać za zasadne dla
przypadku, kiedy wycenie miałoby podlegać wyłącznie wynagrodzenie poszczególnych osób,
o tyle w sytuacji, kiedy w takim wynagrodzeniu należy:
1.
uwzględnić koszty nie związane z pracą poszczególnych osób - np. koszty rzeczowe,
które dodatkowo muszą być ponoszone niezależnie od podjęcia pracy przez daną osobę,
2.
uwzględnić koszty ponoszone stale lub też jednostkowo - niezależnie od podjęcia
pracy przez daną osobę, dokonanie takich obliczeń jest iluzoryczne.
Dodatkowe utrudnienie w tym zakresie rodzi fakt, że ilości osobodni pracy są podane w
sposób szacunkowy, bez wskazania ilości minimalnej i będą mogły ulegać dowolnej
modyfikacji ze strony zamawiającego.
AD. III i IV
Szczególnego znaczenia w siwz nabiera także niczym nie ograniczone prawo
zamawiającego do kształtowania harmonogramu prac personelu i zakresu świadczenia w
toku realizacji usługi. W odniesieniu do powyższego odwołujący zaznaczył, że:
1.
Metodologia realizacji zamówienia, w tym odnosząca się do polityki zatrudnienia, jest
jednym z elementów oferty, podlegającej ocenie w kryteriach jakościowych;
2.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, aby w całym okresie trwania umowy
osoby wchodzące w skład jego personelu Wykonawcy (z wyłączeniem Personelu, którego
planowany czas pracy nie przekracza 50% planowanego czasu pracy Inżyniera Kontraktu),
nie podejmowały innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to
pisemną zgodę.
Powyższe rozwiązanie, nie tylko nie pozwala przewidzieć, jaki personel faktycznie zostanie
oddelegowany do realizacji usług ale przeczy w ogóle istocie stosunku prawnego, jaki ma
zostać nawiązany z wykonawcą. Ten bowiem może zostać pozbawiony możliwości
wykonania zamówienia zgodnie z wcześniej przygotowaną metodologią, tym niemniej jest
zobowiązany do zachowania i realizacji świadczonych usług z zachowaniem należytej
staranności i będzie ponosić odpowiedzialność za działania zamawiającego. Kwestionowane
w tym zakresie rozwiązania, wobec braku zastrzeżenia jakichkolwiek przesłanek, które
stanowiłyby ograniczenie swobody zamawiającego ograniczają możliwość racjonalnego
skalkulowania ceny oferty, realizacji zamówienia oraz stanowią próbę obejścia przepisu art.

140 i 144 ustawy. W konsekwencji zaś zakres świadczenia wykonawcy ujęty w ofercie nie
będzie musiał się pokrywać z realizowanym w ramach umowy zaś wprowadzenie zmian w
tym zakresie nie będzie wymagało jego zgody.
AD. V
Siwz (wzór umowy), według odwołującego, winna wskazywać na instrumenty, które pozwolą
wykonawcy dokonać rozliczenia pracy swojego personelu, który nie wykonuje swoich
obowiązków na terenie Placu Budowy. Powyższe kwestia nie powinna też być przedmiotem,
który mógłby w sposób dowolny i uznaniowy być przedmiotem oceny ze strony
zamawiającego. W istocie bowiem brak obowiązku odbioru takiej pracy ze strony
zamawiającego i potwierdzenia jej wykonania pozbawiałaby możliwości otrzymania
należnego wykonawcy wynagrodzenia za wykonana pracę, prowadząc do konieczności
kwalifikacji jej jako ryzyka, które nie jest w żaden sposób określone.
AD. VI
Przyjęte w tym zakresie rozwiązania, zdaniem odwołującego, pozostają w sprzeczności z
przepisami KC i istotą instytucji kary umownej, która jako postanowienia dodatkowe, wymaga
wskazania postaci nienależytego wykonania umowy, tak aby w sposób jasny i precyzyjny
były określone zachowania, które mogą stanowić dodatkowe ryzyka dla wykonawców.
Ryzyka te są bowiem uwzględniane w toku wyceny oferty, tym niemniej powyższe wymaga
wskazania zachowania, które w ocenie zamawiającego będzie rodzić obowiązek zapłaty kary
umownej.
AD. VII
Możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, jest wyjątkiem od ustanowionego zakazu zmian umowy o udzielenie
zamówienia publicznego. Wprowadzenie go wymaga jednak spełnienia dwu przesłanek:
zamawiający musi przewidzieć możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w siwz oraz określić warunki takiej zmiany.
Ujęta w tym zakresie regulacja w siwz, zdaniem odwołującego, nie czyni zadość dyspozycji
art. 144 ustawy bowiem nie określa warunków zmiany poprzestając jedynie na wskazaniu
okoliczności (przypadków), w jakich ta zmiana będzie możliwa. Przy tym zamawiający winien
to uczynić w taki sposób, aby wykonawcy składający ofertę, mogli przewidzieć wpływ
przewidywanej zmiany na realizację umowy.
Ad. VIII
Odwołujący uważa, że oceniając powyższe należy mieć na uwadze w pierwszej kolejności
dyspozycję art. 484 § 1 KC. Zgodnie z tym przepisem w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w
zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. W
drugim zdaniu tego przepisu ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia przez

wierzyciela odszkodowania przewyższającego wysokość szkody, jednak możliwość taka
istnieje wyłącznie w sytuacji, kiedy strony przewidziały ją w umowie.
W siwz z niezrozumiałych przyczyn, prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
karę umowną przysługuje wyłącznie zamawiającemu, tak jak stanowi o tym siwz. Prawo
takie zaś nie przysługuje wykonawcy, mimo, że w jedynym przypadku, kiedy zastrzeżona jest
na jego rzecz kara umowna i kara ta została określona na poziomie 10% wysokości łącznego
wynagrodzenia, nie ma szansy pokryć ewentualnej szkody (obejmującej tak szkodę
rzeczywistą jak i utracone korzyści) po stronie wykonawcy. Tym samym możliwość
rozwiązania umowy z winy zamawiającego staje się iluzoryczna i wyklucza możliwość
skorzystania przez wykonawcę z tego prawa.
W konsekwencji powyższych uchybień, sporządzając siwz zamawiający naruszył także, w
ocenie odwołującego, art. 7 ust. 1 ustawy poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców. W tym stanie rzeczy, wykonawcy biorący udziału w
postępowaniu mają ograniczoną możliwość oceny ryzyk, przygotowania i skalkulowania
konkurencyjnej ofertę w Postępowaniu. Uwzględniając zaś postanowienia opracowanego
projektu umowy, mając na uwadze że pozostają w sprzeczności z powszechnie
obowiązującymi przepisami, naruszają zasady współżycia społecznego oraz pozostają w
sprzeczności z właściwością umowy o świadczenie usług istnieje uzasadnione ryzyko, że
zawarta umowa w postępowaniu będzie obarczoną wadą nieważności.
Odwołujący wskazał, że należy do grona organizacji wpisanych na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy. Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich został wpisany na listę
ww organizacji decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30 czerwca 2011 r.
(sygn. LO/24/11) i widnieje na tej liście pod pozycją 129.

W dniu 23 grudnia 2013r. zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację o
wniesieniu odwołania, wraz z jego kopią i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.

W dniu 23 grudnia 2013r. na piśmie zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym po
stronie odwołującego wykonawca Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy
Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88B.51 BC lok. 36, wskazał, że ma
interes w rozstrzygnięciu na korzyść odwołującego, gdyż jest na polskim rynku oferentem
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, a
zakwestionowane przez odwołującego postanowienia siwz naruszają zasady uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i przystępujący będzie miał ograniczoną
możliwość przygotowania i skalkulowania oferty, która będzie konkurencyjna i nie będzie
obarczana zbędnymi ryzykami. Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika na

podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 grudnia 2013r. udzielonego przez prokurenta
przystępującego ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z KRS załączonym do zgłoszenia. Kopia zgłoszenia została przekazana
zamawiającemu i odwołującemu faksem i drogą elektroniczną oraz listami poleconymi w dniu
23 grudnia 2013r.

W dniu 24 grudnia 2013r. na piśmie zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym po
stronie odwołującego wykonawca Safege Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Parc de I`Ile,
15/27 rue du Port 92022 Nanterre wskazał, że ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść
odwołującego, gdyż jako potencjalny wykonawca powinien móc właściwie wycenić zakres
oferowanych usług, a pozostawienie treści siwz w opublikowanej wersji znacznie to utrudnia i
naraża przystępującego na ryzyko strat. Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 października 2013r. udzielonego przez
Dyrektora Generalnego ujawnionego w Kbis Rejestru Handlowego i Spółek Sądu
Handlowego w Nanterre i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem
z KRS załączonym do zgłoszenia. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i
odwołującemu, czego dowód przystępujący przedłożył na posiedzeniu.

W dniu 27 grudnia 2013r. na piśmie zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym po
stronie odwołującego wykonawca Egis Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, wskazał, że ma interes w rozstrzygnięciu na
korzyść odwołującego, gdyż jako potencjalny wykonawca powinien móc właściwie wycenić
zakres oferowanych usług, a pozostawienie treści siwz w opublikowanej wersji znacznie to
utrudnia i naraża przystępującego na ryzyko strat. Zgłoszenie zostało podpisane przez
prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z KRS załączonym do zgłoszenia. Kopia zgłoszenia została przekazana
zamawiającemu i odwołującemu faksem w dniu 27 grudnia 2013r.

W dniu 27 grudnia 2013r. na piśmie zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym po
stronie odwołującego wykonawca Halcrow Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, W
Londynie W6 7EF, Brook Green, Elms House, wskazał, że ma interes w rozstrzygnięciu na
korzyść odwołującego, gdyż w przypadku uwzględnienia zarzutów odwołującego będzie
mógł złożyć ofertę zgodną z ustawą i kodeksem cywilnym. Zaskarżone postanowienia siwz
naruszają art. 29 ust. 1 i 2 ustawy i nie pozwalają na dokonanie wyceny przedmiotu
zamówienia, jego realizację zgodnie ze złożoną ofertą, a także pozwalają na jednostronne
kształtowanie zakresu umowy przez zamawiającego bez zgody wykonawcy. Wniósł o
uwzględnienie zarzutów w całości Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 lipca 2013r. udzielonego przez dwóch
dyrektorów, zgodnie z odpisem z KRS dla Oddziału w Polsce upoważnionych do
reprezentacji Halcrow Group Limited. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i
odwołującemu, czego dowód przystępujący przedłożył na posiedzeniu.

W dniu 8 stycznia 2014r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł o:
1)
oddalenie odwołania w całości,
2)
dopuszczenie dowodów powołanych w treści odpowiedzi na odwołanie,
3)
zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania, w tym
kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
Zamawiający podniósł, że zarzuty odwołującego są niezasadne i powinny zostać oddalone w
całości.
Istota wskazanych przez odwołującego zarzutów wskazuje, iż w zakresie kwestionowanych
postanowień nastąpić miało rzekome naruszenie przepisów ustawy. Taki stan sprawy,
zdaniem odwołującego, wyklucza możliwość dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
Istotne znaczenie w sprawie, według zamawiającego, ma okoliczność, iż zamawiający ma
prawo do takiego sformułowania treści siwz, aby umożliwić dokonanie wyboru usług
najbardziej odpowiadających jego indywidualnym potrzebom. Odwołujący nie podniósł w
odwołaniu i nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu na to, że nie może zaoferować
omawianego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wskazał, iż jak wynika z utrwalonego w tym zakresie poglądu orzecznictwa,
ustanowienie jakichkolwiek obowiązków wykonawcy, co do sposobu wykonania zamówienia
na etapie realizacji umowy nie może być naruszeniem art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 31 Pzp.
Do takiego naruszenia może dojść w zasadzie jedynie w przypadku nieusuwalnej
rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a istotnymi postanowienia
umownymi, które do tego przedmiotu się odnoszą, a zamawiający ma je zamiar wprowadzić
do umowy.
Zamawiający wskazał, iż w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w treści Umowy
przewidział precyzyjnie zakres przedmiotu zamówienia oraz pozostałe obowiązki wykonawcy
w toku świadczenia usług zarządzania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji.
Zamawiający w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 4
ustawy poprzez brak jednoznacznego określenia terminu realizacji zamówienia oraz
wskazania minimalnej liczby osobodni pracy personelu, którego oddelegowanie do realizacji
zamówienia zamawiający oczekuje ze strony wykonawców w poszczególnych okresach
realizacji zamówienia, podniósł, że:
a) co do umowy o świadczenie usług - powtarzalność i ciągłość usług

to należy wskazać na rodzaj umowy, jaką jest umowa o świadczenie usług. Przedmiotem
zamówienia jest zarządzanie kontraktem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Przedmiotowe usługi mają charakter usług powtarzalnych, ciągłych. Zamawiający uważa,że opisał szczegółowo na czym polega pełnienie usług przez wykonawcę, jakie
czynności składają się na pełnioną usługę. Zamawiający ustanowił definicję Usługi w
Umowie: "Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do
postanowień Umowy, polegające na zarządzaniu i pełnieniu kontroli nad pracami
projektowymi oraz robotami budowlanymi, a także współpracy z Zamawiającym m.in. w
zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Kontraktu".
Zamawiający jako dowód powołał SIWZ (w tym Umowę) i wskazał na wyrok KIO z dnia
28 marca 2011 roku, KIO 509/11
Wskazał, iż siwz w przedmiotowym postępowaniu zawiera opis przedmiotu zamówienia
zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy. Z przepisu tego wynika, że przedmiot zamówienia opisuje
się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia jest dokładny i obszerny,
odnosi się wprost do wielu możliwych aspektów zamówienia, zawiera jednak określenia
takie jak „zamawiający szacuje...". W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający
określił szacunkowy termin realizacji zamówienia i zastrzegł w treści SIWZ możliwość
jego przedłużenia. Zamawiający stoi na stanowisku, że opisał w Umowie oraz w Opisie
Przedmiotu Zamówienia w sposób bardzo szczegółowy wszelkie obowiązki wykonawcy,
których wypełnianie stanowi prawidłowe świadczenie usług. Obowiązki wykonawcy
zostały opisane w Umowie w paragrafach od 11 do 27 (umowa z Konsultantem),
sklasyfikowane w grupy obowiązków o podobnym charakterze. Zamawiający wskazał, iż
przez wskazanie szacunkowego terminu realizacji usługi, minimalny próg wartości
zamówienia został określony. W związku z powyższym -wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu mają możliwość oszacowania i kalkulacji oferty. Uwzględniając powyższe
zamawiający podniósł bezzasadność argumentacji odwołującego.
Zamawiający zauważył, że działanie jego pozostaje dopuszczalne w ramach swobody umów
określonej w treści art. 353(1) kodeksu cywilnego, obejmującej w szczególności swobodę
kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego.
Jednocześnie wskazał, iż wykonawca ma możliwość dokonania kalkulacji i wyceny oferty,
bowiem ma obowiązek dokonać wyceny i ustalić wysokość stawek ryczałtowych. Na cenę
oferty będzie składał się iloczyn stawki ryczałtowej oraz szacunkowej liczby miesięcy. W
związku z powyższym wszystkich wykonawców obowiązują jednolite warunki w tym
przedmiocie. Oferty będą porównywalne i zgodnie z zasadami konkurencji.

Należy również wskazać, iż brak informacji ze strony zamawiającego o ewentualnej
możliwości przedłużenia czasu pełnienia usługi czy możliwości rezygnacji z usługi wsparcia,
stanowiłyby istotny brak w opisie przedmiotu zamówienia.
b) odnośnie charakteru usług
Pełnienie usług nadzoru nad robotami budowlanymi oraz zarządzania kontraktem stanowi
zamówienie, którego realizacja jest uzależniona od okoliczności związanych z prowadzeniem
inwestycji, nad którą sprawowany będzie nadzór. Podnoszone przez odwołującego zarzuty
naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym. Nie jest
możliwe w horyzoncie kilkudziesięciu miesięcy precyzyjne określenie dokładnej liczby
miesięcy (dniówek) ewentualnego przedłużenia czasu trwania umowy. Powyższe bowiem
będzie zależało od okoliczności, które mogą wystąpić podczas realizacji umowy na roboty
budowlane. Przede wszystkim wskazać należy, że w rozumieniu przepisu art. 110 KC
terminem jest zdarzenie przyszłe i pewne, co nie oznacza, że musi on zostać oznaczony
poprzez wskazanie określonej daty dziennej, ale - także przez wskazanie zdarzenia, jak w
niniejszej sprawie.
Ewentualne zaś wydłużenie terminu realizacji umowy nie powinno być przez wykonawcę
oceniane negatywnie, zważywszy, że otrzymuje on wynagrodzenie za faktycznie wykonaną
pracę, zaś na okoliczność wydłużenia okresu trwania umowy zamawiający przewidział w
postanowieniu § 4 ust. 3 możliwość wypłaty wykonawcy łącznego wynagrodzenia w
wysokości do 150% ceny ofertowej. Zamawiający określił minimalną liczbę usług poprzez
informację o szacunkowej liczbie miesięcy trwania umowy określonej w SIWZ. Termin
zakończenia świadczenia usług jest określony zdarzeniem: "Zamawiający wymaga, aby
Usługa została zrealizowana w terminie uwzględniającym zakończenie i rozliczenie
Kontraktów będących przedmiotem zarządzania, wystawienie Ostatecznego Świadectwa
Płatności oraz wykonanie minimum pięciu przeglądów gwarancyjnych w Okresie Przeglądów
dla każdego z zarządzanych Kontraktów" (Umowa z Konsultantem). Zamawiający wskazał
ponadto, że przepisy Pzp nie nakazują opisywania przedmiotu zamówienia w sposób
przerzucający ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zamawianych usług
z wykonawcy na zamawiającego.
c)
w zakresie charakter wynagrodzenia
Zamawiający zwrócił uwagę na rodzaj wynagrodzenia za świadczenie zamawianych usług.
Podkreślił, że wymaga, aby wykonawca wycenił i ustalił stawkę ryczałtową za pracę
poszczególnych ekspertów poprzez ustalenie wysokości stawki, tzw. "dniówkę" świadczenia
usług przez danego eksperta, dla każdego z ekspertów oddzielnie. Zamawiający podniósł, że
wymaga również aby wykonawca wycenił wysokość ponoszonego tzw. "kosztu
administracyjnego", tj. wycenił średni koszt m.in. utrzymania biura, samochodów i innych
usług za 1 miesiąc. Ustalając stawkę za 1 miesiąc kosztu administracyjnego, wykonawca

otrzyma wynagrodzenie za wszystkie miesiące pełnienia usługi. Podobnie, ustalając stawkę
dniówki za świadczenie usług przez danego eksperta, wykonawca otrzyma wynagrodzenie
za każdą dniówkę pracy każdego eksperta, w oparciu o czas faktycznie przepracowany
przez danego eksperta. Na powyższe wskazuje postanowienie umowne w brzmieniu:
"Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego
czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego oraz w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu
danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego" (ust. 1 § 4 Umowy).
Umowa stanowi ponadto: "Rzeczywista wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od
rzeczywistego zakresu świadczonej Usługi, a w szczególności zależy od ewentualnego
przedłużenia czasu wykonywania Usługi przez Konsultanta/Nadzór Inwestorski" (ust. 3 § 4
Umowy). Oznacza to, że w przypadku wydłużenia czasu trwania Umowy, pierwotnie
założonego przez zamawiającego (szacunkowego, w oparciu o który wykonawca winien
dokonać wyceny oferty), wykonawca otrzyma wynagrodzenie za okres w którym
rzeczywiście pełnił usługi. W związku z powyższym, zamawiający uważa, że wykonawca nie
ponosi ryzyka ewentualnego przedłużenia czasu trwania realizacji umowy, z uwagi a fakt, iż
rozliczenie będzie odbywało się w oparciu o czas faktycznie przepracowany.
d)
co do waloryzacji wynagrodzenia
Dodatkowo
zamawiający
wskazał,że
przewiduje
waloryzację
wynagrodzenia
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego (ust. 5 § 4 Umowy). Ewentualne ryzyko zwiększenia
wartości poszczególnych dóbr, ponosi zamawiający poprzez ustanowienie w Umowie
postanowień gwarantujących dokonywanie przez zamawiającego waloryzacji wynagrodzenia
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego. Podniósł, iż wykonawca nie będzie ponosił ryzyka
ewentualnego przedłużenia czasu trwania umowy.
e) odnośnie zarzutu braku wskazania minimalnej liczby osobodni
Zamawiający wskazał, iż zarzut jest nieuzasadniony. Zamawiający podał szacunkową liczbę
dniówek dla każdego z ekspertów (szacowana liczba jednostek). Na dowód czego powołał
Formularz cenowy dla zadania I i dla zadania II
Wspomniał, że w załączniku nr 2.1. „Formularz cenowy" określił liczbę jednostek (w tym
wypadku dniówek) dla poszczególnych ekspertów wymaganych w okresie realizacji umowy,
które to dniówki zostaną rozdysponowane w czasie realizacji umowy w stosunku
proporcjonalnym do aktualnych potrzeb. Zamawiający nie widzi zatem ryzyka niemożliwości
dokonania wyceny oferty w tym zakresie, biorąc pod uwagę, że każdy wykonawca
zobowiązany jest dokonać wyceny jednostkowej dniówki przy podanej ilości globalnej
dniówek, zaś wynagrodzenie należne za świadczenie usług przez poszczególnych
ekspertów będzie wypłacane zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1 wzoru umowy -
miesięcznie w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie przepracowanych dni.

Elastyczność harmonogramu - korzystna dla obu stron i zabezpieczająca ich interesy -
powoduje, że ilość dniówek w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych może być różna
w zależności od zapotrzebowania na ekspertów z danej branży na danym etapie
prowadzonych prac, co jednak nie znajduje żadnego przełożenia na etap dokonywania
wyceny poszczególnych dniówek, a tym samym na niemożliwość złożenia oferty, czy też
złożenie oferty nieporównywalnej, jako że formularz cenowy jest identyczny dla wszystkich
wykonawców.
Powyższe, w ocenie zamawiającego, pozwala na dokonanie kalkulacji oferty i dokonania
wyceny przez wykonawców. Ponadto profesjonalne podmioty mogą samodzielnie ustalić
optymalną liczbę personelu jaki jest niezbędny do należytego wykonania zamówienia w
poszczególnych okresach jego realizacji. Z tego też względu przedmiotowy zarzut jest
niezasadny i nie zasługuje na uwzględnienie. W żadnym przypadku, według zamawiającego,
nie można uznać, iż wskazanie szacunkowej liczby dniówek personelu w SIWZ narusza art.
29 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp. Podobnie orzekła Izba w wyroku z dnia 5 czerwca
2012 r. sygn. akt KIO 1019/12.
f) w zakresie zarzutu możliwość ewentualnej rezygnacji z usługi wsparcia
Zamawiający wskazał, że przedmiotowa usługa wparcia może trwać do kilku miesięcy, a
ewentualna rezygnacja z niej, nie może prowadzić do powstania szkody po
stronie wykonawcy. Usługa wsparcia polega na pomocy zamawiającemu podczas
prowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane nad którymi sprawowany
będzie nadzór. Pomoc może wiązać się m.in. z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania
oferentów w czasie postępowania przetargowego. Konsultant, jako inżynier, działający
profesjonalnie, będzie w stanie udzielić niezbędnego wsparcia zamawiającemu, w zakresie
wiedzy technicznej, prawa budowlanego, w zakresu projektu budowlanego itd. Zamawiający
w każdej umowie z Konsultantem zakłada pierwotnie możliwość skorzystania z usługi
wsparcia, bowiem zamawiający zakłada wybór Konsultanta przed wyborem Wykonawcy
robót budowlanych. Jednocześnie zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim
terminie skutecznie dojdzie do wyboru Konsultanta, ile czasu będą trwały procedury
przetargowe, a co za tym idzie, czy po dokonaniu wyboru Konsultanta, w dalszym ciągu
usługa wsparcia będzie niezbędna i konieczna. W związku z tym, zamawiający przewidział i
opisał ewentualną zmianę umowy w tym zakresie, zgodnie z art. 144 ustawy, tj. możliwość
rezygnacji z usługi wsparcia. Trudno więc, w ocenie zamawiającego, zarzucać mu
arbitralność decyzji w tym zakresie, ponieważ decyzja ta będzie uzależniona od okoliczności
niezależnych od zamawiającego, jak również niemożliwych z góry do przewidzenia.
Stosownie zaś do ewentualnych przestojów w prowadzeniu robót, skutkujących
zawieszeniem wykonywania umowy, każdy profesjonalny wykonawca winien uwzględnić w
wycenie ryzyka (stosownie bowiem do treści SIWZ ceny mają być podane z narzutami) fakt

wykonywania robót budowlanych w okresie zimowym, co nie stanowi okoliczności
niemożliwej do przewidzenia i prawidłowo zweryfikowany pod względem doświadczenia
wykonawca nie powinien podnosić niemożliwości uwzględnienia takich okoliczności w
sporządzanej wycenie.
W związku z powyższym zamawiający uważa, iż zarzuty odwołującego w tym przedmiocie,
są niezasadne.
II. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez
przyjęcie w SIWZ, w Tomie I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami, w pkt 9.5.3
dla Usług zarządzania i pkt 9.15.2 dla Usług nadzoru
a) zamawiający podniósł ryczałt za miesiąc
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wycenił wysokość ponoszonego tzw. "kosztu
administracyjnego" za 1 miesiąc. Ustalając ryczałt za 1 miesiąc kosztu administracyjnego,
wykonawca, według zamawiającego, ma gwarancję otrzymania wynagrodzenia za wszystkie
miesiące trwania umowy, bez względu na liczbę miesięcy. Umowa bowiem stanowi:
"Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego
czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel
Konsultanta oraz w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w danym
miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego" (§4 ust. 1 Umowy).
Umowa ma w części odnoszącej się do kosztów stałych charakter ryczałtowy. W związku z
powyższym wykonawca powinien wszystkie koszty stałe uwzględnić w pozycjach
ryczałtowych rozliczanych w okresach miesięcznych.
b)co do doświadczenia
Zamawiający dopuścił do udziału w postępowaniu przetargowym podmioty, które powinny
wykazać się doświadczeniem w pełnieniu usług o takim charakterze. W związku z
powyższym, wykonawca powinien być w stanie wyszacować średni miesięczny koszt, który
poniesie podczas realizacji umowy, na podstawie dotychczasowego doświadczenia.
c) Harmonogram
Odnosząc się do obaw odwołującego w kwestii jednostronnego modyfikowania zakresuświadczenia wykonawcy, zamawiający wskazał, że w umowie został wskazany mechanizm,
ułatwiający pracę wykonawcy oraz jego współpracę z Kierownikiem Projektu -
przedstawicielem zamawiającego, w zakresie określania potrzeb odpowiedniej liczby
personelu Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego, wymaganego w danym okresie na Placu
Budowy, celem zapewnienia należytego wykonywania usług przez Konsultanta/Nadzór
Inwestorski, a jednocześnie celem zmniejszenia kosztów zatrudnienia po stronie wykonawcy
poprzez wymaganie na budowie osób niezbędnych w danym okresie. W związku z
powyższym, Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego (dalej
Harmonogram) stanowi uproszczenie zasad zmiany liczby i rodzaju personelu wykonawcy.

Harmonogram stanowi, według zamawiającego, swoistego rodzaju plan, grafik pracy
poszczególnych ekspertów, dzięki któremu wykonawca jak i jego personel, będą w stanie
odpowiednio wcześniej przygotować się do pełnienia usługi, w sposób niezakłócony.
Modyfikacja przedmiotowego Harmonogramu jest przewidziana przez zamawiającego, celem
ułatwienia współpracy, organizacji pracy i dokonywania potrzebnych modyfikacji w sposób
sprawny.
Zgodnie z Umową „Harmonogram określa planowaną liczbę Personelu Konsultanta/Nadzoru
Inwestorskiego w każdym miesiącu świadczenia Usług przez Wykonawcę, wraz ze
wskazaniem ilości dniówek przewidzianych dla każdego członka Personelu Wykonawcy".
d) co do roli Kierownika Projektu
Odnosząc się do kwestii możliwości ingerowania Kierownika Projektu w Harmonogram w
sposób dowolny i niezależnie od stanowiska odpowiednio Nadzoru Inwestorskiego lub
Konsultanta, zamawiający wskazał, iż za pomocą przedmiotowego mechanizmu,
zamawiający będzie w stanie wskazać obszary działalności Nadzoru Inwestorskiego
oraz Konsultanta, które należy zintensyfikować bądź ograniczyć. Rozwiązanie jest
podyktowane koniecznością współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w tym zakresie.
Zamawiający podniósł, iż precyzyjne określenie przez zamawiającego liczby personelu w
każdym z miesięcy realizacji usługi, spowodowałoby iż Opis Przedmiotu Zamówienia byłby
niepełny, nieprecyzyjny. Nie uwzględniałby bowiem okoliczności, mogących mieć wpływ na
realizację Umowy. Ewentualna zmiana liczby dniówek jest przewidziana jako rozwiązanie
podyktowane okolicznościami występującymi na budowie, czego strony nie były w stanie
przewidzieć podczas tworzenia pierwotnego Harmonogramu. Dlatego nie można przyjąć, tak
jak zarzuca odwołujący, iż zamawiający ma zamiar jednostronnie modyfikować zakresświadczenia wykonawcy. Stworzone przez zamawiającego postanowienia umowne
przewidują, iż to wykonawca ma przedstawić Harmonogram oraz będzie uprawniony do
aktualizacji Harmonogramu. Wykonawca bowiem, jako profesjonalista, który zapozna się ze
specyfiką inwestycji, będzie w stanie przewidzieć i oszacować niezbędną mu liczbę
personelu, celem świadczenia usług w sposób staranny i należyty. Harmonogram może
również określać podział wykonywania Usług przez Konsultanta/Nadzór Inwestorski na etapy
odzwierciedlające wykonywanie Kontraktu, a także przewidywać rezerwę w przypadku
przedłużenia czasu realizacji Kontraktu" (ust. 7 § 9 Umowy). Zamawiający podkreślił, że
postanowienia umowne nie wskazują, że Harmonogram będzie mógł być modyfikowany i
kształtowany przez Kierownika Projektu w sposób dowolny i niezależnie od stanowiska
wykonawcy.
Zarzut zatem, w ocenie zamawiającego jest bezpodstawny i nie zasługuje na uwzględnienie.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2, art. 140 i art. 144 ustawy oraz zarzutu
naruszenia art. 353(1) KC i art. 355 w zw. z art. 139 ustawy Zamawiający podniósł:

a)co do wyceny oraz Harmonogramu
Zamawiający odwołał się do wyjaśnień złożonych przy odpowiedzi na zarzuty nr I i II
powyżej. Wskazał, że szczegółowo odnosi się do kwestii możliwości dokonania wyceny
przez wykonawcę jak również wyjaśnia celu stworzenia Harmonogramu Pracy Personelu
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego.
b) Odnośnie jednostronnego kształtowania zakresu świadczenia
W kwestii dokonywania jednostronnego kształtowania zakresu świadczenia, zamawiający
wskazał, iż zgodnie z treścią art. 353(1) kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia
społecznego. Przepisy Kodeksu cywilnego doznają istotnych ograniczeń w postępowaniu o
zamówienie publiczne. Wynika to zarówno z art. 139 ust. 1 ustawy, które odsyłają do
stosowania Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, jak i następnych
przepisów działu IV ustawy. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy stanowi, że SIWZ zawiera
istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach. Z przepisu wynika uprawnienie zamawiającego do
jednostronnego przygotowania, np. wzoru umowy, jeżeli zamawiający wymaga by
wykonawca zawarł z nim umowę na przedstawionych warunkach. Zasada równości stron
stosunku zobowiązaniowego podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu zasady
swobody umów (art. 353(1) kodeksu cywilnego), a pewna nierówność stron umowy w
sprawie zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów ustawy zawierającej
instrumenty prawne zastrzeżone wyłącznie na korzyść zamawiającego. Zamawiający działa
w interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia
zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej
zbiorowości. Zatem, ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj
przedsiębiorcy Tak wyrok KIO z dnia 24 lutego 2012r., KIO 291/12, wyrok KIO z dnia 30
czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP1189/10. Umowy zawierane w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być uznane za sui generis umowy
adhezyjne. Wynika to jednak, co do zasady, nie z przewagi ekonomicznej jednej ze stron
umowy, co jest regułą w przypadku umów adhezyjnych, a z faktu, iż
zamawiający działa w interesie publicznym. Podobnie jak w przypadku umów adhezyjnych,
zamawiający określa istotne warunki przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Istotne warunki umowy zostały określone przez zamawiającego i sformułowane w sposób
jawny dla wszystkich wykonawców, przed upływem terminu składania ofert, zatem, według

zamawiającego, nie dopuścił się on nierównego traktowania wykonawców. Postanowienia
umowy nie stoją w sprzeczności z uczciwą konkurencją między wykonawcami. Tak wyrok
KIO z dnia 26 listopada 2009r., KIO/UZP 1547/09, wyrok KIO z dnia 16 czerwca 2009 r.,
KIO/UZP 694/09. W ramach swobody umów zamawiający uważa, że może narzucić pewne
postanowienia we wzorze umowy (...). Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty
będzie musiał zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy.
Wykonawcy są tutaj równo traktowani przez zamawiającego, gdyż otrzymali oni jednakowe
specyfikacje i dlatego nie można mówić o naruszeniu art. 7 ust. 1 Pzp i kodeksowej zasady
równości stron. Tak Wyrok KIO z dnia 7 luty 2008 r., KIO/UZP 35/08
c) zarzut naruszenia art. 353(1) Kodeksu cywilnego
W kwestii zarzutu naruszenia art. 353(1) Kodeksu cywilnego podnieść należy, że dla
uznania, że treść umowy narusza tę zasadę niezbędne jest wykazanie, że sformułowania
umowy w sposób obiektywny prowadzą do pokrzywdzenia jednej ze stron umowy. W ocenie
Zamawiającego Odwołujący nie wskazał w jaki sposób postanowienia SIWZ prowadzą do
pokrzywdzenia Wykonawcy, jak również nie wskazuje z jaką zasadą współżycia społecznego
przedmiotowe postanowienia są sprzeczne.
Wobec
powyżej
przedstawionego
stanowiska,
bezpodstawne
pozostają
zarzuty
odwołującego.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy zamawiający podniósł:
a)co do swobody i uprawnienia
to odnosząc się do przedmiotowego zarzutu zamawiający zwrócił uwagę, iż powinien mieć
pewną swobodę - wyznaczoną postanowieniami umowy oraz przepisami kodeksu cywilnego
- przy zatwierdzaniu pracy personelu Konsultanta (Nadzoru) wykonującego swojej czynności
poza Placem Budowy. Nie można, w ocenie zamawiającego, zakładać, iż zamawiający ma
być za każdym razem, niejako z automatu (a to zakłada odwołujący formułując przedmiotowy
zarzut) zobowiązany na wniosek wykonawcy do uwzględnienia świadczenia pracy członka
personelu wykonawcy wykonywanej poza Placem Budowy. Zamawiający powinien posiadać
uprawnienie do weryfikacji stosownego wniosku wykonawcy i jego uwzględnienia jedynie w
przypadku gdy taka praca była rzeczywiście świadczona. Powyższe nie oznacza również, iż
zamawiający odmówi potwierdzenia faktu świadczenia pracy przez członka Personelu
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego w innym miejscu niż Plac Budowy, jeżeli rzeczywiście
taki fakt będzie miał miejsce.
W związku z powyższym, zamawiający wskazał, iż obawy i wątpliwości jakoby zamawiający
miał odmawiać potwierdzania faktu świadczenia pracy przez członków Personelu
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego w innym miejscu niż Plac Budowy w sytuacjach gdy
faktycznie ta praca będzie świadczona, są nieuzasadnione.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy a także art. 353(1) KC w zw. z art. 483
i 484 § 1 KC w zw. z art. 139 ustawy, to zamawiający wskazał, że w umowie przewidział
możliwość naliczenia kar umownych za istotne uchybienia lub uchylanie się
Konsultanta/Nadzoru Inwestorskiego od obowiązków zawartych w Umowie, w szczególności
za uchylanie się od obowiązków wymienionych przez zamawiającego w ust. 1-5. Jednakże
wykonawca może uchylać się również od innych obowiązków, niewymienionych literalnie
przez zamawiającego, a wymienienie ich wszystkich przez zamawiającego jest wręcz
niemożliwe, z uwagi na nieprzewidywalność i różnorodność sytuacji, w których, według
zamawiającego, wykonawca może uchybić obowiązkom. Jednocześnie zamawiający jest
zobowiązany należycie zabezpieczyć swój interes.
W ocenie zamawiającego kary umowne wskazane w § 36 ust. 6 Umowy na Zarządzenia
oraz § 30 ust. 7 Umowy na Nadzór Inwestorski w sposób jednoznaczny - w świetle
pozostałych postanowień obu Umów - przewidują przypadki ich nałożenia na wykonawcę.
Co do zwiększenia gwarancji, to zdaniem zamawiającego wprowadzenie do umowy
postanowień zwiększających gwarancję starannego działania przez wykonawcę, nie może
zostać uznane za naruszenie zasady swobody umów, lecz jest wyrazem zapobiegliwości i
dbałości o interes publiczny poprzez zapewnienie usług odpowiedniej jakości. Podobnie
wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 9 lutego 2012 r., o sygn. akt: KIO 164/12 „Skład
orzekający podziela w tym miejscu pogląd zawarty w wyroku Izby Sygn. akt: KIO 79/11, KIO
89/11, KIO 90/11 z 1 lutego 2011 r. iż zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko
niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do
niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Ryzyko zamawiającego
przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które
występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy".
Odnośnie istoty kary umownej, to jej istotą jest represyjny, kompensujący i mobilizujący
charakter. Kara umowna ma z jednej strony mobilizować wykonawcę do należytego
wykonania umowy, a z drugiej stanowić dla niego represję w przypadku nienależytego
wykonania przedmiotu umowy. Należy jednak zauważyć, iż ewentualne nałożenie na
wykonawcę kary umownej zależy tylko i wyłącznie od jego zachowań w trakcie realizacji
Umowy. Profesjonalny wykonawca powinien realizować przedmiot umowy należycie i
zgodnie z zawodowym charakterem jego działalności. Podobnie orzekła Izba w wyroku z
dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt KIO 1019/12. Ponadto w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r.,
sygn. akt KIO/UZP 1189/10 Izba orzekła, że: "Celem ustalenia kary umownej jest
uproszczenie postępowania dowodowego i przyśpieszenie uzyskania odszkodowania w
wyniku wykazania przez wierzyciela, że dłużnik nie wykonał lub nienależycie wykonał
zobowiązanie, a przesłanką powstania roszczenia zamawiającego o zapłatę kary umownej
może być, co do zasady, każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania niepieniężnego przez wykonawcę, wynikającego z niedołożenia należytej
staranności (...). Aby kara umowna wywierała zamierzony skutek, jej dolegliwość musi mieć
znaczenie finansowe dla wykonawcy" (podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
22 grudnia 2008 r., KIO/UZP 1431/08).
Co do okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność , zdaniem zamawiającego
dopuszczalnym jest rozszerzenie zakresu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, i zastrzeżenie odpowiedniej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego
z 27.6.2003 r., IV CKN 300/01). Takie postanowienie umowne pozostaje, przynajmniej co do
zasady, w granicach swobody kontraktowania wyznaczonych treścią art. 353(1) KC (por.
wyr. SN z 11.10.2002 r., I CKN 997/00, OSNC 2003, Nr 2, poz. 24). Kara umowna jest
dodatkowym zastrzeżeniem umownym, według którego naprawienie szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego lub przyszłego zobowiązania
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.
W ocenie zamawiającego kwestionowany zapis umowy nie stanowi lex specialis w stosunku
do pozostałych przypadków zastrzeżenia kar umownych, lecz ich dopełnienie. W
postanowieniu tym wyraźnie wskazano, że kara dotyczy każdego innego naruszenia zapisów
umowy, a więc takiego, który nie został uregulowany szczegółowo w innym postanowieniu,
tj. dla którego nie zastrzeżono kary umownej na podstawie innego postanowienia zawartego
w postanowieniach umowy. W związku z czym powyższe zastrzeżenie nie stanowi
nadużycia prawa i co więcej jest dopuszczalne w ramach swobody umów. Zdaniem
zamawiającego dopuszczalnym jest także rozszerzenie zakresu okoliczności, za które
dłużnik ponosi odpowiedzialność, i zastrzeżenie odpowiedniej kary umownej (por. wyrok
Sądu Najwyższego z 27.6.2003 r., IV CKN 300/01). Dopuszczalnym jest również
zastrzeżenie zapłaty określonej sumy pieniężnej, na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania. Takie postanowienie umowne pozostaje,
przynajmniej co do zasady, w granicach swobody kontraktowania wyznaczonych treścią art.
353(1) KC (por. wyr. SN z 11.10.2002 r., I CKN 997/00, OSNC 2003, Nr 2, poz. 24).
Zastrzeżenie to, w zależności od okoliczności, może stanowić ustanowienie kary umownej
na wypadek niewykonania (nienależytego wykonania) zobowiązania przez dłużnika, którego
zakres odpowiedzialności został zgodnie z art. 473 § 1 KC rozszerzony, albo też
zobowiązanie gwarancyjne.
Co do art. 484 § 1 KC, to dopuszcza on zastrzeżenie kary umownej i dochodzenie
roszczenia z tego tytułu, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Powyższy pogląd
znalazł potwierdzenie m. in. w Uchwale Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 listopada
2003 r. sygn. akt III CZP 61/03 (OSN z 2004 r. Nr 5 poz. 59), której Sąd Najwyższy nadał
moc zasady prawnej, zgodnie z którą "zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w
razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody.".
A pro po akcesoryjnego charakteru kary umownej, to ma ona charakter akcesoryjny w tym
znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane są
zobowiązaniem, którego niewykonania bądź nienależytego wykonania kara dotyczy.
Zamawiający wskazał, iż zastrzeżenie kar umownych wiąże się ściśle z umową, którą
zamawiający zawrze z wykonawcą. W związku z czym wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność wyłącznie za działania lub zaniechania wynikające z tego stosunku
prawnego. Podsumowując, zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie
takich uchybień, które mają związek z zawartą umową i jej realizacją na podstawie
obowiązków, wymienionych w umowie.
Stanowisko Zamawiającego w zakresie zarzutu VII, to stosownie do przepisu art. 144 Pzp,
zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Pośrednio z tego przepisu wynika
też, że umowa powinna być zgodna z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy. Zakaz dotyczy dokonywania takich zmian w umowie, które powodowałyby
odmienność od treści wybranej oferty. W szczególności należy mieć na uwadze przepis art.
82 ust. 3 Pzp, z którego wynika, że treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Jednym z
elementów SIWZ są istotne postanowienia przyszłej umowy, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 cyt. ustawy). Wykonawca składając ofertę, akceptuje ten
projekt umowy. Odwołujący nie wykazał w żaden sposób oraz nie wskazał na czym ma
polegać rzekoma niezgodność warunków Umowy z dyspozycją art. 144 ustawy.
Zgodnie z § 38 Umowy na Zarządzanie i § 32 Umowy na Nadzór inwestorski zmiana Umowy
może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1)
Siły Wyższej, o której mowa § 33/29 Umowy;
2)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Usługi lub świadczenia Stron;
3)
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień
przez Strony;
4)
powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z
których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana;
5)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy;

6)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego
rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem prac
projektowych lub Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na
nadzór i obowiązków Konsultanta do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu
realizacji Usługi zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy;
7)
naliczone kary umowne wynoszą 20% wynagrodzenia Wykonawcy.
W związku z powyższym, zamawiający uważa, iż przewidział możliwość dokonania zmian
przez szczegółowe wymienienie okoliczności, mogących stanowić podstawę do zmian
umowy, które muszą nastąpić w formie aneksu do umowy. W związku z powyższym, zarzuty
odwołującego w tym zakresie, są nieuzasadnione.
Co do zarzutu naruszenia art. 353(1) KC w zw. z art. 484§ 1 KC i w zw. z art. 139 ustawy to,
w ocenie zamawiającego nieprzyznanie w umowie prawa wykonawcy do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone na jego rzecz kary umowne (w
określonych przypadkach) nie narusza swobody umów wyrażonej w art. 353(1) k.c. oraz
przepisu art. 484 § 1 k.c.
Przedmiotowe postanowienia umów na Zarządzania oraz Nadzór Inwestorski mają przede
wszystkim na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego, który ma prawo i obowiązek w
należyty sposób zabezpieczyć interes publiczny. Przewidziane w umowie kary umowne na
rzecz zamawiającego oraz odszkodowanie uzupełniające mają charakter represyjny oraz
mobilizujący wykonawcę do należytego wykonania umowy. W interesie publicznym (a tym
samym i zamawiającego) nie jest bowiem karanie wykonawcy i dochodzenie wyrządzonych
w majątku Skarbu Państwa szkód, ale należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Interes wykonawcy jest zabezpieczony poprzez przyznanie mu prawa do otrzymania
wynagrodzenia za wykonane zamówienie oraz kary umownej stanowiącej zryczałtowaną
formę odszkodowania w przypadkach określonych w Umowie na Zarządzania oraz Umowie
na Nadzór Inwestorski. Nierównowaga kontraktowania która może zachodzić w
przedmiotowym przypadku nie uzasadnia jednak zarzutu naruszenia art., 353(1) k.c. oraz
art. 355 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. Zarzut ukształtowania warunków umowy w sposób
sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku zobowiązaniowego, powodujące rażącą
nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego oraz naruszający zasady prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji w związku z zastrzeżeniem prawa dochodzenia odszkodowania
przewyższającego kary umowne wyłącznie dla zamawiającego, nie zasługuje na
uwzględnienie.
Zamawiający, jako gospodarz postępowania, odpowiedzialny za wydatkowanie środków
publicznych, uważa, że jest uprawniony do używania dozwolonych przepisami prawa

środków zabezpieczających interes zamawiającego, bowiem niewykonanie umowy lub jej
nienależyte wykonanie mogą skutkować dla zamawiającego poważnymi konsekwencjami.
W opinii zamawiającego wzajemność umowy ma miejsce wtedy gdy obie strony zobowiązują
się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.
Nie oznacza to, że świadczenia te mają być obiektywnie ekwiwalentne. W związku z czym,
tym bardziej dodatkowe zastrzeżenia umowne, choćby w postaci zastrzeżonych kar
umownych, również nie muszą być rozłożone równomiernie. Powyższe stanowisko zostało
potwierdzone choćby w wyroku z dnia 2008-08-05, o sygn. akt KIO/UZP 754/08, w którym to
Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż „w umowach w sprawach zamówień publicznych,
które są umowami wzajemnymi istnieje równowaga, inaczej mówiąc ekwiwalentnośćświadczeń. Z definicji umowy wzajemnej wynika również, że nawet same świadczenia nie
muszą być obiektywnie ekwiwalentne. Tym bardziej pozostałe elementy umowy nie muszą
być symetryczne". Wskazać należy, że (co nie tylko odpowiada zaspokojeniu potrzeb
publicznych, ale mieści się już w kategoriach racjonalnych działań przedsiębiorców)
zamawiający może starać się zwiększyć odpowiedzialność wykonawców za należyte
wykonanie zamówienia, obciążyć ich dodatkowym ryzykiem. Powyższe, o ile nie występują
przesłanki wynikające z art. 353(1) k. c. (niezgodność umowy z właściwościami stosunku
prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego) nie uchybia zasadzie swobody
umów (...). Błędem jest utożsamianie podziału ryzyk z naruszeniem zasady równości stron
stosunku zobowiązaniowego. W opinii zamawiającego wzajemność umowy ma miejsce
wtedy, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być
odpowiednikiem świadczenia drugiej.
W związku z czym, tym bardziej dodatkowe zastrzeżenia umowne, choćby w postaci
zastrzeżonych kar umownych, również nie muszą być rozłożone równomiernie.
Ponadto, wedle zamawiającego, istotnym jest również fakt, iż prawo zamówień publicznych
ogranicza zasadę swobody umów określoną w art. 353(1) KC. Zasada równości stron
stosunku zobowiązaniowego podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu zasady
swobody umów (art. 353(1) KC), a pewna nierówność stron umowy w sprawie zamówienia
publicznego wynika wprost z przepisów ustawy zawierającej instrumenty prawne
zastrzeżone wyłącznie na korzyść zamawiającego. Można tu wskazać choćby na
uprawnienia zastrzeżone na korzyść zamawiającego, jak zabezpieczenie należytego
wykonania umowy przez wykonawcę, czy możliwość odstąpienia przez zamawiającego od
umowy. Zamawiający działa w interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb
publicznych i ryzyko niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia
uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem, ryzyko zamawiającego przewyższa
normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy
umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy, w związku z czym uprawniony jest on też do

odpowiedniego zabezpieczenia swoich interesów poprzez choćby zwiększenie ryzyka po
stronie Wykonawcy, czy też zastrzeżenie odpowiednich kar finansowych. Celem kary
umownej jest "wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej
przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań" (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V
CSK 85/08).
Podobnie wypowiedziała się KIO choćby w wyroku z dnia 9 lutego 2012 r., o sygn. akt: KIO
164/12 „Skład orzekający podziela w tym miejscu pogląd zawarty w wyroku Izby Sygn. akt:
KIO 79/11, KIO 89/11, KIO 90/11 z 1 lutego 2011 r. iż zamawiający działa w interesie
publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi
częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Ryzyko
zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. W tym samym
wyroku wskazano, że "Zamawiający może starać się zwiększyć odpowiedzialność
wykonawców za należyte wykonanie zamówienia, obciążyć ich dodatkowym ryzykiem.
Powyższe, o ile nie występują przesłanki wynikające z art. 353(1) KC (niezgodność umowy z
właściwościami stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego) nie
uchybia zasadzie swobody umów, również z tego powodu, że wobec wymagań określonych
w siwz, wykonawca może nie złożyć oferty na ustalonych przez zamawiającego warunkach.
Jeśli natomiast wykonawca podejmuje decyzje o złożeniu oferty, winien, uwzględniając
ciężar narzucanych zobowiązań i wynikające z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyć swoje
interesy, kalkulując cenę ofertową.". Natomiast w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn.
akt KIO/UZP 1189/10 Izba orzekła, że: "Kara umowna obejmuje niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania w rozumieniu art. 471 KC. Celem ustalenia kary
umownej jest uproszczenie postępowania dowodowego i przyśpieszanie uzyskania
odszkodowania w wyniku wykazania przez wierzyciela, że dłużnik nie wykonał lub
nienależycie wykonał zobowiązanie, a przesłanką powstania roszczenia zamawiającego o
zapłatę kary umownej może być, co do zasady, każda postać niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez wykonawcę, wynikającego z
niedołożenia należytej staranności (...). Aby kara umowa wywierała zamierzony skutek, jej
dolegliwość musi mieć znaczenie finansowe dla wykonawcy" (podobnie w wyroku Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2008 r., KIO/UZP 1431/08).
W opinii zamawiającego, wykonawca jako podmiot profesjonalny nie powinien mieć trudności
z prawidłowym wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. Co więcej, w przypadku
prawidłowego wykonywania umowy, wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż wykonawca będzie w imieniu zamawiającego
zarządzał/nadzorował roboty budowlane o znacznej wartości, w związku z czym działania i
zaniechania wykonawcy będą się przekładały również na zobowiązania zamawiającego w

stosunku do wykonawcy robót budowlanych, co znacznie zwiększa ryzyko po stronie
zamawiającego.
Biorąc pod uwagę postanowienia umowy, treść obowiązujących przepisów prawa oraz
ugruntowane stanowisko doktryny zamawiający uznał, iż przedmiotowe zarzuty
odwołującego, pozostają nieuzasadnione.
Ponadto zamawiający wnosił dodatkowo o oddalenie odwołania również z powodu
niewykazania przez odwołującego szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy
ewentualną szkodą, a rzekomym naruszeniem przepisów Pzp, mającym lub mogącym mieć
istotny wpływ na wynik postępowania - art. 192 ust. 2 Pzp.
Jak wynika z utrwalonego w tym zakresie poglądu orzecznictwa odwołujący nie wykazał, że
zarzucane przez niego naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mogłyby
skutkować dla niego szkodą. Odwołujący powołał jedynie ogólnie, że niejasne postanowienia
projektowanej umowy są dla niego niekorzystne i w tym upatrywał swojej szkody, z uwagi na
niemożność wyszacowania ryzyka. Sam fakt, iż postanowienia przyszłej umowy nie
odpowiadają w pełni oczekiwaniom odwołującego, nie może być uznany za
uprawdopodobnienie możliwości powstania szkody.

W toku rozprawy odwołujący, przystępujący i zamawiający przedstawiali swoje pisemne i
ustne stanowiska rozwijając argumentację faktyczną i prawną dotyczącą podniesionych
zarzutów i zgłoszonych żądań. Stanowiska prezentowane w tych wystąpieniach nie
spowodowały zmiany zakresu odwołania ani pierwotnych stanowisk stron i uczestników
postępowania.


Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

W tomie I rozdziale 5 zamawiający opisał termin realizacji przedmiotu zamówienia i
przewidział :
Zadanie 1.
1.
Zamawiający
wymaga,
aby
Usługa,
została
zrealizowana
w
terminie
uwzględniającym:
1)
Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie i realizację Robót;
2)
Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu;
3)
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Świadectwa Wykonania;

4)
Ostateczne rozliczenie Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności.
Konsultant będzie zobowiązany do udziału w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy
stronami Kontraktu oraz udziału w Przeglądach gwarancyjnych.

Szacuje się, że czas realizacji usługi będzie wynosił:
a) dla usługi zarządzania Kontraktem objętym Zadaniem I - 52 miesiące
b) dla usługi zarządzania Kontraktem objętym Zadaniem II – 56 miesięcy.

Na okres ten składa się:
-
2 miesiące - wsparcie Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez
węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.” w podziale na zadania:
Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) -
węzeł ,,Kobyłka”,
Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –
węzeł ,,Radzymin Płd.”.

-
32 miesiące zarządzania Kontraktem w okresie projektowania oraz wykonywania
robót na Kontrakcie– ZADANIE I,
-
36 miesięcy zarządzania Kontraktem w okresie projektowania oraz wykonywania
robót na Kontrakcie – ZADANIE II,
-
18 miesięcy nadzoru w Okresie Przeglądów i Rozliczenia kontraktu dla każdego z
zadań,

Termin 52 i 56 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresu projektowania i
realizacji robót, dlatego, w zależności od potrzeb, może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wskazany termin (2 miesiące) wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu jest terminem szacunkowym.
Szacuje się także, iż po tym terminie nastąpi zawieszenie świadczenia Usługi (szacunkowy
termin 6 miesięcy) do czasu zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót.
Terminy te mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega również możliwość rezygnacji zeświadczenia przez Konsultanta Usługi wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu.

Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu
najpóźniej na 14 dni przed Datą rozpoczęcia realizacji Usługi.

Zadanie 2.
2.
Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie uwzględniającym:
1)
Okres wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu
2)
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Świadectwa Wykonania;
3)
Ostateczne rozliczenie Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności.

Szacuje się, że czas realizacji usługi będzie wynosił:
a)
dla usługi nadzoru nad robotami objętymi Zadaniem I - 50 miesięcy
b)
dla usługi nadzoru nad robotami objętymi Zadaniem II – 54 miesiące

Na okres ten składa się:
-
32 miesiące wykonywania usługi w okresie realizacji Kontraktu – ZADANIE I,
-
36 miesięcy wykonywania usługi w okresie realizacji Kontraktu – ZADANIE II,
-
18 miesięcy nadzoru w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu dla każdego z
zadań do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,

Termin 50 i 54 miesiące jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót nad
którymi sprawowany będzie nadzór, dlatego, w zależności od potrzeb, może ulec wydłużeniu
lub skróceniu.
W tomie I pkt 9 zamawiający zawarł opis sposobu obliczania ceny
Zadanie 1.
9.1.
Cena Oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym,
którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (załącznik do Oferty –
Formularz 2.2. – („Formularz Cenowy”) dla Zadania 1.
9.2.
Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Tomach II
i III SIWZ.

Wykonawca przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni w swoim działaniu zatrudnienie takiej
ilości ekspertów i personelu pomocniczego, aby zapewnić sprawną i terminową realizację
umowy.
9.3. Wynagrodzenie dodatkowego personelu (poza wymienionym w Formularzu
cenowym) należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
9.4. Wartość netto pozycji „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia” nie może przekroczyć 9 % ceny Oferty netto. Wartość
netto pozycji „Działania promocyjne” nie może przekroczyć 1% ceny Oferty netto. Wartość

netto pozycji „Koszt wsparcia Zamawiającego” nie może przekroczyć 0,3 % ceny Oferty
netto. Wartość netto jednej jednostki czasu w pozycji „Koszty administracyjne od
wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności” nie może przekroczyć 50 % ceny tej jednostki czasu w pozycji „Koszty
administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia”.
Wartość netto pozycji „Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich” nie może
przekroczyć 0,5 % ceny Oferty netto. W przypadku gdy którakolwiek z wartości, o których
mowa powyżej, zostanie przekroczona Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
9.5.
W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić:
9.5.1. W pozycji „ Koszt wsparcia Zamawiającego” m.in.

zapoznanie się z dokumentacją przetargową na Projekt i budowę drogi ekspresowej
S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.” w podziale na zadania:
Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) -
węzeł ,,Kobyłka”,
Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –
węzeł ,,Radzymin Płd.”

pomoc przy udzielaniu wyjaśnień dotyczących SIWZ na Projekt i budowę drogi
ekspresowej S8 od węzła ,,Marki” (bez węzła) do węzła ,,Radzymin Płd.” w podziale na
zadania:
Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) -
węzeł ,,Kobyłka”,
Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –
węzeł ,,Radzymin Płd.”
Wskazany termin (2 miesiące) wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu jest terminem szacunkowym.
Szacuje się także, iż po tym terminie nastąpi przerwa w świadczeniu Usługi (szacunkowy
termin 6 miesięcy) do czasu zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót.
Terminy te mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega również możliwość rezygnacji zeświadczenia przez Konsultanta Usługi wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu.

9.5.2. W pozycji „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniegoŚwiadectwa Przejęcia” m.in.:

koszt wyposażenia pomieszczeń biurowych Konsultanta,

koszt wykonania w cyklach miesięcznych cyfrowych zdjęć lotniczych, nie mniej niż 50
zdjęć w jednej sesji (min. 300 dpi), format .jpg i .tif,


koszt usług telekomunikacyjnych w pomieszczeniach biurowych Konsultanta,

koszty utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych Konsultanta,

koszty materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby Konsultanta,

koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu na potrzeby Konsultanta,

koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań na
potrzeby Konsultanta,

koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,

koszty wynagrodzenia personelu biurowego i pomocniczego,

inne koszty związane z pracą i utrzymaniem pomieszczeń biurowych Konsultanta,

9.5.3. W pozycji „Usługi zarządzania”, dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty m.
in.:

wynagrodzenia wraz z narzutami,

urządzenia stanowiska pracy,

szkoleń personelu nadzoru,

zakwaterowania i delegacji,

wyposażenia bhp,

transportu i łączności,

wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w załączniku do
Oferty - Formularzu Cenowym,

urlopów i zwolnień,

dokumentowania stanu budowy (film i zdjęcia),

wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

9.5.4. W pozycji „Działania promocyjne”

w odniesieniu do broszury informacyjnej koszty:


opracowania projektu graficznego broszury i jej uzgodnienia z Zamawiającym,


druku broszur,


dostarczenia broszur w miejsca wskazane przez Zamawiającego,


uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość
nieodpłatnego powielenia).

w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej koszty:


zakupienia/wynajęcia domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem
Projektu,


opracowania projektu graficznego strony i jego uzgodnienia z Zamawiającym,przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie,


gromadzenia danych, zdjęć oraz filmu do zaprezentowania na stronie,


regularnego aktualizowania danych na stronie (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

9.5.5. Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatnościkoszt wyposażenia pomieszczeń biurowych Konsultanta,


koszt usług telekomunikacyjnych w pomieszczeniach biurowych Konsultanta,


koszty utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych Konsultanta,


koszty materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby Konsultanta,


koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu na potrzeby Konsultanta,


koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań na
potrzeby Konsultanta,


koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,


koszty wynagrodzenia personelu biurowego i pomocniczego,


inne koszty związane z pracą i utrzymaniem pomieszczeń biurowych Konsultanta,
9.5.6. W pozycji „Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich” koszty
związane z nabyciem przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o którym mowa w
§ 35 Umowy.

9.6
Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na
nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać
skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.
9.7
Wszystkie kalkulowane koszty z pozycji „Razem” od (1) do (5) Wykonawca zsumuje i
wstawi do pozycji „CENA NETTO”.
9.8
Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO” należy powiększyć o podatek VAT
określając w ten sposób „CENĘ OFERTY BRUTTO”, którą należy przenieść następnie do
Formularza oferty zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.
9.9
Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.10
Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Tom
II SIWZ.
9.11
Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zadanie 2.
9.12
Cena Oferty (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym,
którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (załącznik do Oferty –
Formularz 2.2. – („Formularz Cenowy”) dla Zadania 2
9.12. Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Tomach II
i III SIWZ.

Wykonawca przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni w swoim działaniu zatrudnienie takiej
ilości ekspertów i personelu pomocniczego, aby zapewnić sprawną i terminową realizację
umowy.
9.13. Wynagrodzenie dodatkowego personelu (poza wymienionym w Formularzu cenowym)
należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
9.14. Wartość netto pozycji „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia” nie może przekroczyć 27% ceny Oferty netto. Wartość
netto jednej jednostki czasu w pozycji „Koszty administracyjne od wystawienia ostatniegoŚwiadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności” nie może
przekroczyć 50 % ceny tej jednostki czasu w pozycji „Koszty administracyjne od rozpoczęcia
Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia”. Wartość netto pozycji
„Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich” nie może przekroczyć 0,5 % ceny
Oferty netto. W przypadku gdy którakolwiek z wartości, o których mowa powyżej, zostanie
przekroczona Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić:

9.15.1. W pozycji „Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniegoŚwiadectwa Przejęcia”:
a)
W podpozycji „Koszt utrzymania środków transportu Zamawiającego oraz
wyposażenia pomieszczeń biurowych Zamawiającego” m.in.:

koszt wyposażenia i utrzymania pomieszczeń biurowych Zamawiającego,

koszt użytkowania środków transportu przeznaczonych dla Zamawiającego,

opłaty za media w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego,

koszty materiałów biurowych przeznaczonych dla Zamawiającego.

b)
W podpozycji „Koszt utrzymania biura” m.in.:

koszt zapewnienia (np. wynajęcia) biura,

koszt utrzymania pomieszczeń biurowych Konsultanta,


koszt wyposażenia i utrzymania pomieszczeń biurowych Nadzoru Inwestorskiego,

opłaty za media (energia elektryczna, telefony komórkowe na potrzeby Nadzoru
Inwestorskiego, telefony stacjonarne na potrzeby Nadzoru Inwestorskiego,
ogrzewanie, woda, Internet itp.),

koszty ochrony,

koszty utrzymania czystości za wyjątkiem pomieszczeń biurowych przeznaczonych
dla Konsultanta,

koszty materiałów biurowych,

wyposażenie sal konferencyjnych,

koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

koszty miejsc parkingowych,

koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,

inne koszty związane z utrzymaniem biura.

c)
W podpozycjach „Personel biurowy i pomocniczy – Zadanie I” oraz „Personel biurowy
i pomocniczy – Zadanie II”:

koszty wynagrodzenia personelu biurowego i pomocniczego,

9.15.2. W pozycji „Usługi nadzoru”, dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty m. in.:

wynagrodzenia wraz z narzutami,

urządzenia stanowiska pracy,

szkoleń personelu nadzoru,

zakwaterowania i delegacji,

wyposażenia bhp,

transportu i łączności,

wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w załączniku do
Oferty - Formularzu Cenowym,

urlopów i zwolnień,

wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

9.15.3. W pozycji „Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia
do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności”:
a)
W podpozycji „Koszt utrzymania środków transportu Zamawiającego oraz
wyposażenia pomieszczeń biurowych Zamawiającego” m.in.:

koszt wyposażenia i utrzymania pomieszczeń biurowych Zamawiającego,


koszt użytkowania środków transportu przeznaczonych dla Zamawiającego,

opłaty za media w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego,

koszty materiałów biurowych przeznaczonych dla Zamawiającego.

b)
W podpozycji „Koszt utrzymania biura” m.in.:

koszt zapewnienia (np. wynajęcia) biura,

koszt utrzymania pomieszczeń biurowych Konsultanta,

koszt wyposażenia i utrzymania pomieszczeń biurowych Nadzoru Inwestorskiego,

opłaty za media (energia elektryczna, telefony komórkowe na potrzeby Nadzoru
Inwestorskiego, telefony stacjonarne na potrzeby Nadzoru Inwestorskiego,
ogrzewanie, woda, Internet itp.),

koszty ochrony,

koszty utrzymania czystości za wyjątkiem pomieszczeń biurowych
przeznaczonych dla Konsultanta,

koszty materiałów biurowych,

wyposażenie sal konferencyjnych,

koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

koszty miejsc parkingowych,

koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,

inne koszty związane z utrzymaniem biura.

c)
W podpozycjach „Personel biurowy i pomocniczy – Zadanie I” oraz „Personel biurowy
i pomocniczy – Zadanie II”:

koszty wynagrodzenia personelu biurowego i pomocniczego,

9.15.4. W pozycji „Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich” koszty
związane z nabyciem przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o którym mowa w
§ 28 Umowy.
9.16. Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na
nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać
skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.
9.17. Wszystkie kalkulowane koszty z pozycji „Razem” od (1) do (4) Wykonawca zsumuje i
wstawi do pozycji „CENA NETTO”.
9.18. Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO” należy powiększyć o podatek VAT
określając w ten sposób „CENĘ OFERTY BRUTTO”, którą należy przenieść następnie do
Formularza oferty zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.
9.19. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.20. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Tom
II SIWZ.
9.21. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W formularzu cenowym zamawiający podał : wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(przy niektórych kosztach określił ich maksymalny procentowy udział w cenie całkowitej
oferty), Jedn. czasu/ ilości/ rozliczenia np. ilość sztuk, miesięcy, tygodni, dniówek,
szacowaną liczbę jednostek i oczekiwał podania ceny jednostkowa netto w PLN i wartości
netto w PLN
Wskazał także zasady obliczania kosztów, wskazując m. in.
Liczba ekspertów kluczowych powinna być równa liczbie wymaganych osób na stanowiska
Ekspertów kluczowych. Wykonawca wycenia koszt dniówki (oraz sumy dniówek) osoby na
konkretne stanowisko Eksperta kluczowego.
Liczba Innych ekspertów NIE jest równa liczbie wymaganych osób.
Wykonawca wycenia koszt dniówki (oraz sumy dniówek) danego rodzaju eksperta bez
względu na liczbę osób. Liczba dniówek i osób będzie rozdysponowana wg potrzeb i
harmonogramu o którym mowa w paragrafie 9 umowy.
Dniówka:
jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia usługi przez Personel Konsultanta (stawka
dzienna), wskazana w „Formularzu Cenowym” i służąca do obliczenia wynagrodzenia za
wskazane w Formularzu Cenowym części Usługi, zgodnie z § 27 Umowy.
Ryczałt:
jednostka rozliczeniowa dla świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta (stawka
miesięczna), wskazana w „Formularzu Cenowym” i służąca do obliczenia wynagrodzenia za
wskazane w Formularzu Cenowym części Usługi, zgodnie z § 6 Umowy.

Dodatkowo zamawiający wskazał, że powyższe wymagania co do czasu pracy Ekspertów
Kluczowych i Innych Ekspertów, personelu biurowego i pomocniczego są wymaganiami
minimalnymi. Konsultant przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni w swoim działaniu
zatrudnienie takiej liczby Personelu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań
objętych Kontraktem. W stawce wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należy uwzględnić
koszty pracy doradców (np. dodatkowych prawników, dodatkowych specjalistów w zakresie

warunków FIDIC i prawa zamówień publicznych). Wynagrodzenie dodatkowej liczby
Personelu ponad Personel wskazany w powyższej tabeli należy ująć w cenie oferty.
Zamawiający podał następujące definicje :
Usługa:
czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy,
polegające na zarządzaniu i pełnieniu kontroli nad pracami projektowymi oraz robotami
budowlanymi, a także współpracy z Zamawiającym m.in. w zakresie sprawozdawczości i
promocji realizowanego Kontraktu.
Usługa wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta:
część Usługi polegająca na wsparciu udzielanym przez Konsultanta na rzecz
Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu, na
zasadach określonych w Umowie.
W Tomie II Wzór umowy zamawiający określił:
§ 3 ust. 4 W chwili zawarcia Umowy Zamawiający na potrzeby obliczenia wartości
zamówienia publicznego szacuje, że czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 7 będzie
wynosił:
1)
dla usługi zarządzania robotami budowlanymi obejmującymi Zadanie I: Projekt
i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł ,,Marki” (bez węzła) - węzeł ,,Kobyłka”- 52
miesiące;
2)
dla usługi zarządzania robotami budowlanymi obejmującymi Zadanie II: Projekt
i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł ,,Kobyłka” (bez węzła) –węzeł ,,Radzymin
Płd.”– 56 miesięcy.
5.
Czas realizacji umowy może być dłuższy lub krótszy od szacowanego czasu
wskazanego w ust. 4 i zależy od faktycznego czasu realizacji poszczególnych etapów
Kontraktu, o których mowa w ust. 2. Takie wydłużenie lub skrócenie czasu realizacji usługi
nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
6.
Czas pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia na realizację Kontraktu, jest terminem szacunkowym.
W przypadku korzystania z Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta, Konsultant
jest zobowiązany zapewnić Personel odpowiedni do potrzeb określonych przez
Zamawiającego.
7.
W przypadku pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta może
nastąpić zawieszenie świadczenia Usługi do czasu zawarcia Kontraktu z Wykonawcą
(szacunkowy termin 6 miesięcy). Wskazany termin zawieszenia może ulec zmianie.
Zawieszenie następuje w drodze pisemnego poinformowania Konsultanta przez Kierownika
Projektu ze wskazaniem daty rozpoczęcia zawieszenia Usługi.

8.
Data wznowienia realizacji Usługi po okresie zawieszenia, zostanie wyznaczona
poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej w terminie 7 dni przed datą wznowienia realizacji
Usługi.
9.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zakresie czasu pełnienia
Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta, tj.:
1)
rezygnacji z Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta;
2)
skrócenia lub przedłużenia okresu świadczenia przez Konsultanta Usługi wsparcia
Zamawiającego.
10.
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze świadczenia Usługi wsparcia
Zamawiającego bądź zmiany okresu zawieszenia świadczenia Usługi, Konsultantowi nie
przysługuje wynagrodzenie ani roszczenie o dodatkowe płatności, a w szczególności zwrot
kosztów lub odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
11.
W przypadku wydłużenia lub skrócenia Usługi wsparcia Zamawiającego, Konsultant
jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za okres rzeczywistego pełnienia Usługi, na
zasadach określonych w Umowie.
12.
Czas realizacji Usługi, o którym mowa w ust. 4 zależy od faktycznego czasu realizacji
Kontraktu i Czas ten może ulec stosownemu wydłużeniu lub skróceniu na zasadach
określonych w Umowie Konsultanta.
W § 4 zamawiający w następujący sposób określił wynagrodzenie

1.
Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do
rzeczywistego czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez
Personel Konsultanta oraz w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w
danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego.
2.
Łączne Wynagrodzenie Konsultanta wynikające z Umowy, zgodnie z Ofertą
Konsultanta (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy), Strony szacują w oparciu o
przewidywaną ilość czasu pracy Personelu Konsultanta i przewidywany czas trwania
Kontraktu,
na
kwotę
netto
..................................
złotych
(słownie
złotych:
……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie .......................
złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych (słownie złotych:
……............................................................).
3.
Rzeczywista wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresuświadczonej Usługi, a w szczególności zależy od ewentualnego przedłużenia czasu
wykonywania Usługi przez Konsultanta, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za
wykonywanie czynności będących Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji,
wraz
z
naliczonym
podatkiem
VAT,
nie
może
przekroczyć
........
(słownie:

…………………………………………………………………….),
obliczonej
jako
150%
szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.
4.
Wysokość stawki dziennej za pracę Personelu Konsultanta oraz wysokość pozycji
ryczałtowych nie będą podlegały zmianom w stosunku do Kosztorysu Ofertowego.
5.
W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki
podatku VAT, wynagrodzenie Konsultanta brutto zostanie odpowiednio dostosowane. W
takiej sytuacji pierwotnie ustalona maksymalna wartość zobowiązania, o której mowa w ust.
3 nie ulega zmianie.
6.
Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Konsultanta, zgodnie z § 5
Umowy.
7.
Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. w przypadku wykorzystania kwoty, o której
mowa w ust. 3.
W § 5 zamawiający przewidział waloryzację wynagrodzenia
1.
Wynagrodzenie płatne Konsultantowi będzie korygowane dla oddania wzrostów lub
spadków kosztów w gospodarce narodowej.
2.
Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz na kwartał począwszy od miesiąca
następującego po I kwartale roku następnego obowiązywania Umowy, licząc od dnia
zawarcia Umowy.
W § 9 zamawiający postawił wymagania dla osób wyznaczonych do pełnienia Usług
5.
W terminie do 7 dni od dnia Daty rozpoczęcia realizacji Usługi Konsultant jest
zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu, Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta
(zwany dalej „HPPK”) dla danego Zadania.
6.
W kolejnych okresach rozliczeniowych, Konsultant jest zobowiązany do aktualizacji
HPPK, także na wniosek Kierownika Projektu.
7.
HPPK określa planowaną liczbę Personelu Konsultanta w każdym miesiącuświadczenia Usług przez Konsultanta, wraz ze wskazaniem ilości dniówek przewidzianych
dla każdego członka Personelu Konsultanta. HPPK może również określać podział
wykonywania Usług przez Konsultanta na etapy odzwierciedlające wykonywanie Kontraktu,
a także przewidywać rezerwę w przypadku przedłużenia czasu realizacji Kontraktu.
8.
Kierownik Projektu najpóźniej w terminie 14 dni od przekazania przez Konsultanta
HPPK jest uprawniony do zatwierdzenia HPPK bez uwag lub do wprowadzenia w nim
wiążących zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem HPPK w zaproponowanej przez
Kierownika Projektu formie. Zmiany HPPK mogą w szczególności dotyczyć skrócenia lub
wydłużenia czasu świadczenia Usług świadczonych przez członków Personelu Konsultanta,
a także zwiększenia lub zmniejszenia liczby członków Personelu Konsultanta świadczących
Usługę. Zmiany dotyczące zwiększenia liczby członków Personelu Konsultanta

świadczących Usługę wejdą w życie w terminie wyznaczonym przez Kierownika Projektu nie
wcześniej niż 14 dni od przekazania zaakceptowanego HPPK Konsultantowi, chyba że
Strony uzgodnią inny termin.
9.
Wszelkie inne zmiany HPPK wejdą w życie nie później niż 3 dni od przekazania
zaakceptowanego HPPK Konsultantowi, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
10.
Zatwierdzony HPPK staje się podstawą do rozliczania czasu pracy Personelu
Konsultanta.
11.
Jeżeli w opinii Kierownika Projektu wskazana, w zatwierdzonym HPPK, ilość
członków Personelu Konsultanta jest niewystarczająca, lub też ilość członków Personelu
Konsultanta wykracza ponad faktyczne zapotrzebowanie względem prowadzonych Robót,
Kierownik Projektu jest uprawniony do wprowadzania wiążących zmian w HPPK na
zasadach określonych w ust. 7.
12.
Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonania zmiany osoby Inżyniera Kontraktu
lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta. , podając przyczynę oraz
uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zamiany. W terminie
14 dni od daty przekazania żądania zmiany Konsultant poinformuje Zamawiającego o
personaliach osoby zastępującej. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może
być to, że w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
wynikających z Umowy. Żądanie Zamawiającego jest dla Konsultanta wiążące.
13.
Konsultant zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wchodzące w skład
Personelu Konsultanta, zatwierdzone przez Kierownika Projektu w HPPK do wykonywania
Umowy, (z wyłączeniem Personelu Konsultanta, którego planowany czas pracy nie
przekracza 50% planowanego czasu pracy Inżyniera Kontraktu) nie będą w okresie trwania
Umowy podejmowały innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to
pisemną zgodę.
14.
Osoby stanowiące Personel Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich
obowiązków zgodnie z obowiązującym HPPK.
15.
Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu
Konsultanta wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody
Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni
przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w
terminie najpóźniej 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiający może na taką zmianę nie
wyrazić zgody.
16.
Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w
przypadkach:
1)śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta;

2)
jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta
z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta przyczyn.
Kierownik Projektu jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od
otrzymania propozycji Konsultanta.
17.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek
z osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego Konsultanta, proponowana osoba jest
zobowiązana posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda z tych
osób z osobna powinna posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne
z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o Zamówieniu określone dla osoby zastępowanej
lub zmienianej
18.
W przypadku, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie
zastąpiony lub zmieniony, Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu
Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub
zmienianej, przy czym stan taki nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca
tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, powinna spełniać wymagania
określone w SIWZ lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej.
19.
Członek Personelu Konsultanta tymczasowo wykonujący poza swoimi obowiązkami
także obowiązki osoby zastępowanej lub zmienionej, nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu
tymczasowo wykonywanych obowiązków.
20.
Konsultant zobowiązuje się do nierekrutowania Personelu Konsultanta spośród
pracowników właściwego Oddziału Zamawiającego realizującego Umowę.
21.
Konsultant jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Konsultanta i
Nadzoru Inwestorskiego aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych
Umową.
22.
Zmiana lub zastępstwo osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta nie
wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
W § 12 – 27 zamawiający opisał obowiązki konsultanta. W §12 opisał ogólne obowiązki
Konsultanta, § 13 obowiązki Konsultanta w zakresie pełnienia usługi wsparcia
zamawiającego, w § 14 - obowiązki Konsultanta w zakresie weryfikacji i koordynacji prac
projektowych, w § 15 - obowiązki Konsultanta w zakresie badań archeologicznych, w § 16 -
obowiązki Konsultanta w zakresie pomiarów, badań laboratoryjnych i polowych, w § 17 -
obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania Kontraktem, w § 18 - obowiązki Konsultanta
w zakresie jakości i obmiarów, w § 19 - obowiązki Konsultanta w zakresie analizy postępu
Robót, w § 20 - obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów, w § 21- obowiązki
Konsultanta w zakresie rozliczenia Kontraktu, w § 22 - obowiązki Konsultanta w zakresie
czynności podejmowanych po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, w § 23 - obowiązki

Konsultanta w zakresie działań promocyjnych, w § 24 - dodatkowe obowiązki Konsultanta w
§ 25 - współpracę Konsultanta z Przedstawicielami Zamawiającego, w § 26 - współpracę
Konsultanta z Nadzorem Inwestorskim, w § 27 - godziny pracy.
W § 27 ust. 4 zamawiający wskazał, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
członek Personelu Konsultanta świadczy pracę w innym miejscu niż Plac Budowy,świadczenie pracy przez członka Personelu Konsultanta na wniosek Konsultanta może
zostać potwierdzone przez Zamawiającego.

W § 33 zamawiający określił siłę wyższą za którą żadna ze stron odpowiedzialności nie
ponosi.
W § 36 zamawiający określił kary umowne:
1.
Istotne uchybienia lub uchylanie się Konsultanta od obowiązków zawartych w
Umowie Konsultanta będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji
przewidzianych w Umowie Konsultanta i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do
niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Usługi, dokumentu
potwierdzającego,że
Usługa
została
wykonana
należycie.
Konsultant
zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych
00/100) za każde z następujących naruszeń:
1)
podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa Konsultanta przewiduje taką
konieczność.
2)
podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia
Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego
dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które naraziło Zamawiającego
na jej nienależne dokonanie
3)
każde naruszenie Metodyki Konsultanta złożonej przez Konsultanta na etapie
postępowania przetargowego, która stanowiła jedno z kryteriów wyboru oferty Konsultanta
(przyznano za nią punkty).
2.
Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10-krotności ceny
jednostkowej osoby wskazanej w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do Oferty,
za:
1)
każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez osobę wchodzącą w skład Personelu
Konsultanta w stosunku do terminu, jaki dla rozpoczęcia pracy przez danego eksperta może
wyznaczyć Zamawiający w oparciu o postanowienia Umowy Konsultanta, w tym
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertę Konsultanta z załącznikami;

2)
każdy dzień nieuzasadnionej nieobecności osoby wchodzącej w skład Personelu
Konsultanta. Przez nieuzasadnioną nieobecność Zamawiający rozumie niezgłoszenie
nieobecności Kierownikowi Projektu.
3.
Konsultant, w przypadku przekroczenia terminów przedłożenia raportów roszczeń
oraz raportów miesięcznych oraz raportu początkowego i końcowego, o których mowa
w załączniku do Umowy Konsultanta zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6
000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki.
4.
Konsultant, w przypadku przekroczenia terminu przedłożenia raportu dziennego, o
którym mowa w załączniku do Umowy Konsultanta zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
5.
Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień
Umowy Konsultanta w zakresie Ubezpieczenia, tj. za nieprzedłożenie Kierownikowi Projektu
kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 34 Umowy w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki.
6.
Za każde inne naruszenie zapisów przedmiotowej Umowy, niewymienione w ust. 1-5
niniejszego paragrafu, Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6
000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
7.
Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania Umowy
Konsultanta przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Konsultanta w wysokości
15% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 2.
8.
Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną z tytułu rozwiązania Umowy
Konsultanta przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych
korzyści.
10.
W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych,
należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej Konsultantowi lub żądać
wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
W § 38 zamawiający określił zmiany Umowy:
1.
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2.
Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien
złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym

wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z
obiektywnych przyczyn.
3.
Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1)
Siły Wyższej, o której mowa § 33 Umowy;
2)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Usługi lub świadczenia Stron;
3)
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień
przez Strony;
4)
powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z
których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana;
5)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy;
6)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego
rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem prac
projektowych lub Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na
nadzór i obowiązków Konsultanta do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu
realizacji Usługi zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy;
7)
naliczone kary umowne wynoszą 20% wynagrodzenia Konsultanta.
4.
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Konsultant powiadamia
pisemnie Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
5.
Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów
trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, za
pomocą których Konsultant wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim
przypadku Konsultant jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany nowy
Podwykonawca, spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6.
Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
W § 40 zamawiający opisał sytuacje zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiającego
1.
Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w
taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego
powiadomienia otrzymanego przez Konsultanta najpóźniej na 14 dni przed terminem
zawieszenia.

2.
Konsultant w okresie zawieszenia wykonywania Usługi nie będzie otrzymywał
Dniówek.
3.
Jeżeli okres zawieszenia przekracza 180 dni, to Konsultant może, zawiadamiając
Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług, z wyjątkiem
zawieszenia, o którym mowa w § 3 ust 6 Umowy.
4.
W przypadku uzyskania zezwolenia, Konsultant jest zobowiązany do wznowienia
wykonania Usług najpóźniej w terminie 7 dni.
5.
W przypadku gdy Konsultant nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania
Usług, Konsultant będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

W § 41 przewidział wypowiedzenie Umowy Konsultanta
1.
Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy na 6 miesięcy
naprzód.
2.
Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony mogą skrócić
lub wydłużyć za porozumieniem.
3.
W przypadku wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu, Strona, która dokonała
wypowiedzenia, zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej na skutek
wypowiedzenia.
4.
Za ważne powody wypowiedzenia Umowy Konsultanta przez Zamawiającego należy
rozumieć w szczególności sytuacje, w których:
1)
Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy
Konsultanta;
2)
Konsultant nie zastosuje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Konsultant
naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy
Konsultanta, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;
3)
Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego;
4)
Konsultant nie dostarczył dokumentu umowy ubezpieczenia, w tym dowodów
opłacania składek;
5)
Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez
Kierownika Projektu.
6)
Naliczone kary umowne wynoszą 20 % wynagrodzenia Konsultanta.
5.
Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Konsultant w okresie
wypowiedzenia będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usług w
zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów Zamawiającego. Za pracę
w okresie wypowiedzenia Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.

6.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta, Konsultant będzie
zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Konsultanta,
jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym
terminie świadczenia Usług w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie
kosztów Zamawiającego. Za pracę wykonaną w tym okresie Konsultant otrzyma
wynagrodzenie zgodnie z Umową.
7.
W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy
Konsultanta, Konsultant jest zobowiązany sporządzić Raport Zakończenia Umowy.

Izba ponad dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopuściła
dowody przedłożone przez odwołującego oraz przystępującego Zakłady Budownictwa
Mostowego Inwestor Zastępczy.
Z publikacji „Temat dnia” Tomasza L. Prezesa Zarządu SIDIR opublikowanej w Biuletynie
Konsultant nr 30 z grudnia 2013r. wynika, że zamawiający prowadził konsultacje społeczne
mające doprowadzić do wypracowania wzorcowych dokumentów w ramach postępowań na
kontrakty drogowe. Konsultacje zakończyły się w dniu 30 września 2013r. i w ocenie autora
publikacji nie doprowadziły do opracowania takich wzorcowych dokumentów.
Z umowy nr GDDKiA – O/OL-R2-R1N-2814-03/10 z dnia 12 sierpnia 2010r. z §3 ust. 2 etap
III wynika, że czas realizacji usługi miał wynosić maksymalnie 65 miesięcy, a z ust. 6 wynika,
ze mógł być przez zamawiającego przedłużony nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy.
Z pisma zamawiającego z dnia 24 grudnia 2010r. wynika, że toczyły się postępowania na
wybór wykonawców robót budowlanych dla budowy drogi ekspresowej S7 Elbląg –
Olsztynek na odcinku Miłomłyn – Olsztynek i terminy składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazywano na maksymalnie II kwartał 2011r.
Z pisma zamawiającego z 28 lutego 2011r. wynika, że zawarcie umów na roboty budowlane
na poszczególne odcinki drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na odcinku Miłomłyn –
Olsztynek powinno było nastąpić najpóźniej do sierpnia 2011r.
Z pisma przystępującego z dnia 26 kwietnia 2011r. wynika, że zwracał się do zamawiającego
o informacje o bieżącym stanie realizacji umowy.
Z pisma przystępującego z dnia 23 stycznia 2011r. wynika, że zwracał się do zamawiającego
o informacje o bieżącym stanie postępowań przetargowych.
Z pisma zamawiającego z dnia 22 lutego 2013r. wynika, że zakończenie procedur
przetargowych planowane jest na pierwszą połowę 2014r.
Z pisma przystępującego z dnia 7 października 2013r. wynika, że przystępujący zgłaszał
gotowość przystąpienia do realizacji etapu II umowy nr GDDKiA – O/OL-R2-R1N-2814-03/10
tj. świadczenia usługi wsparcia.

Z pisma zamawiającego z dnia 21 października 2013r. wynika, ze zamawiający nie
przewiduje potrzeby wsparcia w trakcie postępowania na wybór wykonawcy robót dla
poszczególnych pododcinków.
Z pisma przystępującego z dnia 25 listopada 2013r. wynika oświadczenie o zakończeniu
etapu I, gotowości świadczenia etapu II i prośba o sprecyzowanie realnych terminów
rozpoczęcia etapu III.
Ze sprawozdania finansowego przystępującego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok
2012r. wynika, że przy przychodach na poziomie ponad 26 mln zł. spółka odnotowała zysk
na poziomie ok. 150 tys. złotych.
Z umowy nr GDDKiA-O/OL-R2-R1N-2814-10/08 wynika, że umowa miała trwać maksymalnie
75 miesięcy, a rozpoczęcie świadczenia miało następować poleceniem Kierownika Projektu
na 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi. Wynagrodzenie Konsultanta zostało
określone na kwotę 5 829 758,86zł. netto.
Z pisma Kierownika Projektu do Konsultanta z dnia 14 lutego 2012r. wynika, że Kierownik
Projektu wymagał przedłożenia uaktualnionego Harmonogramu z uwzględnieniem podanych
przez Kierownika uwag, w tym częstotliwości przeglądu budowy, określenia ekspertów,
którzy powinni w tym przeglądzie uczestniczyć oraz wskazanie, ze wynagrodzenie
pracownika biura będzie akceptowane wyłącznie w okresie prowadzenia przeglądów.
Z pisma Kierownika Projektu do Konsultant z dnia 14 kwietnia 2011r. wynika, ze Kierownik
Projektu wniósł uwagi do zaktualizowanego harmonogramu w tym wskazujące na zmiany w
składzie osobowym Konsultanta, tj. rezygnację z Inżyniera Rezydenta i zastąpienie go
Inżynierem Kontraktu, rezygnację z asystentów – pracowników pomocniczych i konieczność
obecności ekspertów branżowych nadzoru.
Z referencji z dnia 25 lipca 2011r. nr GDDKiA O/OL-RR-R1-35/2011 wynika, że usługa
zarządzania i nadzoru została wykonana należycie.
Z zestawienia faktur do umowy nr GDDKiA-O/OL-R2-R1N-2814-10/08 wynika, że
wystawiono 54 faktury w tym ostatnią w dniu 31 października 2013r.

Izba zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymagania formalne określone w art.
185 ust. 2 ustawy.

Izba uznała, że nie zachodzą przesłanki, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.

Izba ustaliła, że odwołujący jest organizacją uprawnioną do wnoszenia środków ochrony
prawnej ujawnioną na liście prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
zgodnie z art. 154 ust. 5 ustawy. Odwołujący zatem jest podmiotem uprawnionym do
wniesienia odwołania na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy. Izba nie podziela w tym zakresie
stanowiska zamawiającego, że organizacja uprawniona do wnoszenia środków ochrony
prawnej musi wykazywać możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Ta przesłanka jest bowiem opisana w art. 179 ust. 1
ustawy, zaś odwołujący wywodzi swoje uprawnienie z art. 179 ust. 2 ustawy, który nie
uzależnia dopuszczalności środka ochrony prawnej od wykazania szkody. Nadto Izba
zwraca uwagę, że odwołujący nie jest wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy, ale
organizacją reprezentującą interesy takich wykonawców, zatem nie działa we własnym
imieniu i na własną rzecz, ale reprezentuje interesy swoich członków. Podobne rozwiązania
prawne przewiduje także Kodeks postępowania cywilnego dla np. organizacji społecznych,
Państwowej Inspekcji Pracy, czy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.
Izba uznała, że przesłanka dopuszczalności odwołania określona w art. 179 ust. 2 ustawy
została spełniona.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 ustawy a także art. 36 ust. 1 pkt 4)
ustawy przez brak jednoznacznego określenia terminu realizacji zamówienia oraz wskazania
minimalnej liczby osobodni pracy personelu, którego oddelegowanie do realizacji
zamówienia zamawiający oczekuje ze strony wykonawców w poszczególnych okresach
realizacji zamówienia.

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 13 ustawy przedmiotem
zamówienia publicznego jest m. in. usługa definiowana jako wszelkie świadczenia, które nie
są robotami budowlanymi lub dostawami i są usługami określonymi w rozporządzeniach
Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 2a i 2b. Jak słusznie podnoszą obie
strony przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umów o oświadczenie usług o
zarządzanie kontraktem na „zaprojektuj i wybuduj” oraz usług o nadzór inwestorski.
Słusznie zatem strony podnoszą, że na gruncie kodeksu cywilnego należałoby
zakwalifikować przedmiotowe postępowanie, jako procedurę prowadzącą do zawarcia
umów o świadczenie usług, do których z mocy art. 750 kc stosuje się odpowiednio przepisy
o zleceniu. Niewątpliwie art. 734 kc wskazuje, że przedmiotem umowy zlecenia jest
dokonanie określonej czynności prawnej. Czynność taka może zostać wskazana w sposób
zindywidualizowany, przez określenie jej rodzaju, przedmiotu, innych postanowień,
zwłaszcza przedmiotowo istotnych, a także ewentualnie drugiej strony bądź adresata, albo

też tylko przez wskazanie rodzaju takiej czynności (por. J. Szczerski (w:) Komentarz, t. II,
1972, s. 1540). Nie ma przeszkód, aby przedmiotem umowy była więcej niż jedna czynność
prawna, a nawet nieokreślona ich liczba, a także stałe dokonywanie powtarzalnych
czynności prawnych danego rodzaju lub rodzajów (L. Ogiegło (w:) System prawa
prywatnego
, t. 7, 2001, s. 359; P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s.
1150). W doktrynie przyjmuje się, że zlecenie może dotyczyć wykonywania czynności, które
nie są czynnościami prawnymi, ale wywołują skutki prawne, zaś dokonywania czynności
faktycznych nie jest przedmiotem umowy zlecenia, ale nie ma przeszkód, aby do zlecenia
dokonania czynności faktycznej stosować przepis art. 750 k.c. Słusznie także strony
klasyfikują zamawiane usługi jako usługi starannego działania. Jednakże zamawiający w
niniejszym postępowaniu uznał, że wystarczające na gruncie ustawy Prawo zamówień
publicznych jest wskazanie rodzajów zamawianych czynności, jako sposób na określenie
przedmiotu zamówienia. Izba tego poglądu nie podziela, albowiem art. 29 ust. 1 ustawy
wskazuje, że ustawodawca ograniczył swobodę zamawiających w wyborze sposobu opisu
przedmiotu zamówienia, nakazując podanie także wszelkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W ocenie Izby oznacza to, że opis
przedmiotu zamówienia (usługi) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest
szerszy niż wynika to z treści kodeksu cywilnego i ustawodawca nakazał zamawiającym
korzystanie z modelu opisu przedmiotu zamówienia w sposób zindywidualizowany, przez
określenie jej rodzaju, przedmiotu, innych postanowień, zwłaszcza przedmiotowo istotnych.
Ustawodawca posługuje się bowiem bardzo pojemnym pojęciem wymagań i okoliczności,
które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z 455 kc do elementów
przedmiotowo istotnych stosunku zobowiązaniowego należy jego terminowe wykonanie.
Wedle stanowiska doktryny jest kwestia terminowego wykonania zobowiązania jest istotna
w każdym stosunku zobowiązaniowym, albowiem prawidłowe wykonanie zobowiązania
wymaga, aby świadczenie nastąpiło we właściwym czasie. Z koniecznością terminowego
wykonania zobowiązań wiąże się stosowanie klauzul o karach umownych, co ma również
miejsce w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający tych terminów w ocenie Izby nie
określił.
Zamawiający
posłużył
się
pojęciem
szacunkowego
terminu
realizacji
poszczególnych usług. W ocenie Izby oznacza to, że nie podał okoliczności, które mogą
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Izba dała w tym zakresie wiarę twierdzeniom
odwołującego i przystępujących, że brak zakreślenia ram czasowych dla poszczególnych
rodzajów zamawianych czynności (czynności wsparcia, czynności zarządzania/nadzoru nad
projektowanie i robotą budowlaną/robotą budowlaną i czynności rozliczania kontraktu)
powoduje, że wykonawca nie wie kiedy zostanie wezwany do spełnienia świadczenia, ani
nie jest w stanie określić okoliczności, w których popadnie w zwłokę lub opóźnienie.
Kalkulowanie przy sporządzaniu oferty możliwości zaistnienia takich zdarzeń jest

czynnością powszechną i w ocenie Izby nie wymaga dowodu. Zamawiający nadto tych
twierdzeń nie kwestionował, ale wskazywał na istnienie w procesie inwestycji budowlanej na
szereg trudności w jednoznacznym określeniu ram czasowych zastrzeżonych dla
poszczególnych rodzajów zamawianych czynności. Izba uznała brak określenia czasu
wykonania zobowiązania wynika także z braku określenia przesłanek zawieszenia realizacji
usług. W ocenie Izby zamawiający w sposób pewny określił jedynie przesłankę i
szacunkowy okres zawieszenia po wykonaniu czynności wsparcia. W pozostałym zakresie
zamawiający wskazał jedynie na maksymalne okresy zawieszenia, po których zaistnieniu
wykonawca będzie uprawniony do wezwania do przystąpienia do realizacji usług. Jednak w
ocenie Izby brak podania okoliczności, definiowalnych na obecnym etapie postępowania,
których wystąpienie będzie stanowiło czasową przeszkodę, dla świadczenia zamawianych
w niniejszym postępowaniu usług, uniemożliwia wykonawcom przyjecie właściwych założeń
do kalkulacji ofert. Zamawiający podnosił wprawdzie, że zawieszenie będzie następowało w
sytuacjach znanych wykonawcy, gdyż to on jako zarządzający robotami budowlanymi i
nadzorujący te roboty, będzie wiedział, kiedy prace budowlane nie mogą być prowadzone,
co przekłada się z kolei na brak możliwości świadczenia usług zarządczych i nadzorczych.
Izba zauważa, że zamawiający w toku rozprawy podał zatem przykład możliwości
zawieszenia realizacji usługi. W ocenie Izby zatem wskazuje to na możliwość podania
choćby otwartego katalogu okoliczności stanowiących podstawę zawieszenia. Izba nie
podziela natomiast stanowiska odwołującego, że zamawiający winien określić czas trwania
zawieszeń. W ocenie Izby, która dała wiarę zamawiającemu, że zawieszenie świadczenia
usług ma dotyczyć okoliczności nieprzewidywalnych, stanowiących czasową, usuwalną
przeszkodę w świadczeniu usług, która może wyniknąć z okoliczności związanych z
wyborem wykonawcy robót budowlanych, oraz z samego procesu realizacji robót
budowlanych, oczekiwanie, że zamawiający jednoznacznie wskaże okresy na jakie
realizacja usługi będzie zawieszana jest nadmierne. Co do zarzutu brak jednoznacznego
opisu przedmiotu zamówienia przez brak określenia przez zamawiającego globalnych ilości
dniówek dla poszczególnych członków personelu konsultanta, to Izba nie przychyliła się do
tego zarzutu. W ocenie Izby te ilości dniówek zostały wskazane, a odwołujący ani
przystępujący nie wykazali, że ich ilości są określone przez zamawiającego w sposób
wadliwy. Izba podkreśla, że odwołujący nie kwestionował samej zasady przyjęcia
wynagrodzenia kosztorysowo – ryczałtowego i zastosowania modelu mieszanego.
Odwołujący jedynie podnosił, że zamawiający nie zamierza zakupić u wykonawców
personelu, ale zatrudnić wykonawcę realizującego określone usługi w imieniu
zamawiającego. Izba stwierdza, że przeprowadzone dowody z dokumentów załączonych
przez przystępującego Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Spółką
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88B.51 BC lok. 36 nie dowodzą, że

przyjęty w niniejszym postępowaniu mechanizm wynagradzania nie jest adekwatny do
sposobu świadczenia usług. W umowach przedstawionych przez przystępującego przyjęto
inny mechanizm i w tej sytuacji nie sposób uznać ich jako dowodu na to, że określone
dniówki w siwz nie są realne i stanowią przeszkodę w sporządzeniu prawidłowym oferty.
Izba dodatkowo zwraca uwagę zamawiającego na to, że na gruncie ustawy obowiązuje
triada zamówień publicznych czyli zasada, zgodnie z którą oferta musi odpowiadać treści
siwz w tym przedmiotowi zamówienia, zaś umowa nie może wykraczać poza treść oferty.
Art. 140 ust. 1 ustawy stanowi wyraźnie o zakresie świadczenia wynikającym z oferty i
zakresie świadczenia wynikającym z umowy i narzuca tożsamość tych zakresów, zatem nie
można uznać za prawidłowe takie skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia (w tym
wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty), które
dopuszczałoby rozbieżność pomiędzy zakresem świadczenia ujętym w opisie przedmiotu
zamówienia, zakresem świadczenia wynikającym z oferty i wreszcie zakresem świadczenia
wynikającym z zawartej umowy. Natomiast przy przyjęciu dowolności po stronie
zamawiającego możliwości skracania lub wydłużania terminów realizacji poszczególnych
etapów, zastrzeżenia możliwości odstąpienia od wykonania etapu wsparcia czy wreszcie
swobodzie zawieszania postępowania i jego długości przy jednoczesnym braku rozwiązań
dotyczących sytuacji wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia gwarantowanego umową
(brak postanowień wskazujących na rozwiązanie w takim przypadku umowy, czy podstawy
do zmiany umowy) oraz przy braku wskazania minimalnego gwarantowanego przez
zamawiającego zakresu świadczenia powoduje, że opisana powyżej triada tożsamości
zakresów może zostać naruszona. W ocenie Izby, powyższe okoliczności jednoznacznie
wskazują, że zamawiający nie podał w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich
okoliczności i wymagań, które mają wpływ na sporządzenie oferty, czym naruszył art. 29
ust. 1 ustawy. W ocenie Izby przekłada się to w niniejszym postępowaniu na przyjęcie
zasadności zarzutu o naruszeniu art. 29 ust. 2 ustawy, albowiem brak pewności co do
oferowanych zakresów świadczenia może powodować nieporównywalność ofert, a to
prowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Izba podzieliła także
zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy, który nakazuje
zamawiającemu podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania
zamówienia, w ocenie Izby podanie terminu w sposób szacunkowy nie stanowi sposobu
wskazania terminu zgodnie z ustawą.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 36 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy
przez przyjęcie w siwz, w Tomie I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami, w pkt
9.5.3. dla Usług zarządzania i pkt 9.15.2 dla Usług nadzoru, że wykonawca ubiegający się o
zamówienie winien skalkulować dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty m.in.:

1.
dla Usług zarządzania:
a)
wynagrodzenia wraz z narzutami,
b)
urządzenia stanowiska pracy,
c)
szkoleń personelu nadzoru,
d)
zakwaterowania i delegacji,
e)
wyposażenia bhp,
f)
transportu i łączności,
g)
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w załączniku do Oferty -
Formularzu Cenowym,
h)
urlopów i zwolnień,
i)
dokumentowania stanu budowy (film i zdjęcia),
j) wszelkich innych kosztów związanych z zatrudnieniem i pracą tych osób.
2. dla Usług nadzoru:
a)
wynagrodzenia wraz z narzutami,
b)
urządzenia stanowiska pracy,
c)
szkoleń personelu nadzoru,
d)
zakwaterowania i delegacji,
e)
wyposażenia bhp,
f)
transportu i łączności,
g)
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w załączniku do Oferty -
Formularzu Cenowym,
h)
urlopów i zwolnień,
i)
wszelkich innych kosztów związanych z zatrudnieniem i pracą tych osób. przy
jednoczesnym zastrzeżeniu:
1.
w siwz, w Tomie I, Instrukcja dla Wykonawców wraz z Formularzami, pkt 9.6 oraz pkt
9.16, iż:
„Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią
elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać
skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych."
2.
w siwz, w Tomie II, Istotne postanowienia umowy, Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2:
a)
w Umowie dla Zadania 1 w § 9 ust. 5-14,
b)
w Umowie dla Zadania 2 w § 9 ust. 7-10,
-że realizacja zamówienia następować będzie z uwzględnieniem Harmonogramu
Pracy Personelu Konsultanta, który będzie mógł być modyfikowany i kształtowany przez

Kierownika Projektu w sposób dowolny i niezależnie od stanowiska odpowiednio Konsultanta
lub Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzut częściowo zasługuje na uwzględnienie. Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego i
przystępujących, co do naruszenia przez zamawiającego art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy oraz
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez wskazanie jakie koszty powinny być skalkulowane w usłudze
oraz oczekiwanie, że wykonawca obliczając cenę przyjmie jednolitą stawkę jednostkową
obliczoną na zasadzie uśredniania kosztów składowych. W ocenie Izby to postanowienie
siwz wskazuje jednoznacznie na sposób obliczenia ceny w ramach stawek jednostkowych
dla poszczególnych usług oraz jest opisane przy użyciu dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń. Izba nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego naruszenia art. 29
ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy. W ocenie Izby zarzut ten zasadniczo prowadził do
kwestionowania przez odwołującego i przystępujących przyjętych przez zamawiającego
limitów kosztów stałych rozliczanych ryczałtem i ewentualnej konieczności kalkulowania
nadwyżek kosztów ponad limit w stawkach jednostkowych personelu konsultanta –
rozliczanych wedle przyjętej zasady rozliczenia kosztorysowego w oparciu o dniówki.
Zdaniem Izby odwołujący nie wykazał, na czym polega utrudnienie uczciwej konkurencji w
tym przypadku, odnosił się jedynie do potencjalnego zagrożenia braku pokrycia kosztów
stałych w przewidzianym ryczałcie. W ocenie Izby powyższe postanowienia siwz nie
utrudniają uczciwej konkurencji, albowiem identyczne limity i identyczny sposób kalkulacji
kosztów stałych i kosztów personelu konsultanta został określony dla wszystkich
wykonawców, którzy mają zamiar ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Odwołujący nie
kwestionował
zasady
zastosowania
mechanizmu
wynagrodzenia
ryczałtowo

kosztorysowego, kwestionował natomiast przyjęte limity. W ocenie Izby nie wykazał, że
oferty składane przez wykonawców w oparciu o przedstawiony przez zamawiającego
wzorzec obliczeniowy będą nieporównywalne i tym samym naruszają zasady uczciwej
konkurencji.
Izba podzieliła natomiast zarzut dotyczący naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez
zastrzeżenie,że
realizacja
zamówienia
następować
będzie
z
uwzględnieniem
Harmonogramu Pracy Personelu Konsultanta (dalej HPPK), który będzie mógł być
modyfikowany i kształtowany przez Kierownika Projektu w sposób dowolny i niezależnie od
stanowiska odpowiednio Konsultanta lub Nadzoru Inwestorskiego. W ocenie Izby wskazane
przez zamawiającego podstawy zmiany przez Kierownika Projektu HPPK określone w § 9
ust. 11 wzoru umowy nie pozbawiają uprawnienia Kierownika Projektu arbitralności. Ocena
tego, czy personelu jest za dużo czy za mało w stosunku do etapu realizacji robót
pozostawiona bowiem została wiążącej i wyłącznej decyzji Kierownika Projektu, a
wykonawcy nie przyznano prawa do przedstawienia choćby uzasadnienia prawidłowości

zaproponowanej przez niego obsady w danym miesiącu w HPPK czy potrzeby aktualizacji tej
obsady. W ocenie Izby brak możliwości weryfikacji prawidłowości czynności Kierownika
Projektu powoduje, że wykonawca pozostaje w niepewności, co do prawidłowości oceny
wymagań zamawiającego mających wpływ na sporządzenie oferty. Słusznie zauważyli na
rozprawie odwołujący i przystępujący, że zamawiający z jednej strony dąży do wyboru
najlepszej metodyki realizacji przedmiotowych usług, nakazując jej opracowanie
wykonawcom i dokonując jej oceny w toku oceny ofert, z drugiej zakłada, że wykonawca
może błędnie ocenić potrzeby zaangażowania personelu na poszczególnych etapach
realizacji zamówienia. O ile Izba uważa, że zamawiający ma usprawiedliwioną potrzebę
zagwarantowania sobie możliwości oceny sposobu wykonania przez wykonawcę usługi i na
prawo do wyrażania w tym zakresie swoich oczekiwań w tym w sposób wiążący, to jednak
powinien zakreślić w ocenie Izby albo w sposób jednoznaczny sytuacje, w których dokona
ingerencji w HPPK, albo gdy takie jednoznaczne określenie sytuacji nie jest możliwe,
przyznanać wykonawcy prawa do przedstawienia swojego stanowiska i wykazania przyczyn
dla których podjął decyzję o takim, a nie innym składzie personalnym na danym etapie
zamówienia. W przeciwnym bowiem wypadku, w ocenie Izby rację ma odwołujący, że brak
jest opisania w sposób wyczerpujący sposobu doboru kadry na etapie realizacji zamówienia,
a świadczenie przez zamawiającego zamawiane opiera się właśnie na osobistej pracy
określonych ekspertów, zatem sposób ich doboru na poszczególnych etapach (w
poszczególnych miesiącach realizacji zamówienia) ma istotne znaczenie dla osiągnięcia
przez wykonawcę stanu należytego wykonania zlecenia. Brak jasnych i przejrzystych reguł
przy ingerencji zamawiającego – Kierownika Projektu w dobór personelu na etapie realizacji
zamówienia, albo przynajmniej przyznania wykonawcy możliwości poddania w wątpliwości
celowości takiej ingerencji powoduje w ocenie Izby, iż nie został podane wszystkie
wymagania zamawiającego mające wpływ na przygotowanie oferty. Zdaniem Izby to na
etapie ofertowania wykonawca już przewiduje na jaki czas i w jakim momencie będzie
potrzebował jakich ekspertów, a zatem będzie szacował koszty ich zatrudnienia, zatem brak
danych czy te założenia będą stałe w toku trwania umowy, albo przynajmniej przewidywalnie
zmienne, ma w ocenie Izby istotny wpływ na sposób sporządzenia oferty. W tej sytuacji Izba
dopatrzyła się w działaniu zamawiającego naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 353(1) KC i art. 355 KC w zw. z art. 139 ustawy
przez sformułowanie wzoru umowy w sposób sprzeczny z właściwością i naturą stosunku
prawnego oraz zasadami współżycia społecznego oraz ograniczenie lub wyłącznie
możliwości wykonania zamówienia z zachowaniem należytej staranności i przeniesienie na
wykonawcę odpowiedzialności za ten stan rzeczy w związku z przyjęciem w siwz, w Tomie II,
Istotne postanowienia umowy, Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2:

1.
w Umowie dla Zadania 1 w § 9 ust. 5-14,
2.
w Umowie dla Zadania 2 w § 9 ust. 7-10,
-że realizacja zamówienia następować będzie z uwzględnieniem Harmonogramu
Pracy Personelu Konsultanta, który będzie mógł być modyfikowany i kształtowany przez
Kierownika Projektu w sposób dowolny i niezależnie od stanowiska odpowiednio Konsultanta
lub Nadzoru Inwestorskiego

Zarzut nie potwierdził się. Izba zwraca uwagę odwołującego i przystępujących na treść art.
180 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem odwołania mogą być czynności lub
zaniechania zamawiającego stanowiące naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. W ocenie Izby naruszenia przepisów innych ustaw mogą być przedmiotem
zarzutów odwołania, o ile ustawa bezpośrednio do nich odsyła oraz o ile przepisy te mają
charakter przepisów ius cogens, albowiem w przypadku norm dyspozytywnych trudność
stanowi wyprowadzenie z nich nakazu konkretnego zachowania, który to nakaz może być
naruszony w drodze działania lub zaniechania zamawiającego. Izba nie dopatrzyła się w
działaniu zamawiającego polegającym na zastrzeżeniu dla siebie prawa do modyfikowania i
kształtowania HPPK naruszenia art. 355 kc i art. 353
1
kc w związku z art. 139 ustawy. Izba
zwraca uwagę, że odwołujący nie wykazał, na czym polegać miałoby naruszenie art. 355 kc
stanowiącego definicje należytego i profesjonalnego spełnienia świadczenia. W ocenie Izby
bezsporne jest, że do przedmiotowych wzorców umownych zastosowanie będzie miał
podwyższony wzorzec staranności. .

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez przyjęcie w siwz, w
Tomie II, Istotne postanowienia umowy, Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2:
1.
w umowie dla zadania 1 w § 27 ust. 4, że „W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy członek Personelu Konsultanta świadczy pracę w innym miejscu niż Plac
Budowy, świadczenie pracy przez członka Personelu Konsultanta na wniosek Konsultanta
może zostać potwierdzone przez Zamawiającego.
2.
w umowie dla zadania 2 w § 23 ust. 4, że „W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy członek Personelu Nadzoru świadczy pracę w innym miejscu niż Plac
Budowy, świadczenie pracy przez członka Personelu Nadzoru na wniosek Nadzoru
Inwestorskiego może zostać potwierdzone przez Zamawiającego."

W ocenie Izby zarzut zasługuje na uwzględnienie. Miejsce wykonania umowy ma istotne
znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zamówienia. W szczególności jeśli dłużnik
spełnia świadczenie w miejscu niewłaściwym wierzyciel ma prawo odmówić przyjęciaświadczenia, co więcej nawet przyjęcie świadczenia nie pozbawia wierzyciela roszczeń z

tytułu nienależytego wykonania świadczenia. Zatem w ocenie Izby rację należy przyznać
odwołującemu i przystępującym, że dla skalkulowania oferty istotne jest to, czy zamawiający
dopuszcza spełnienie świadczenia w innym miejscu niż Plac Budowy i jakie są warunki
przyjęcia takiego świadczenia. W ocenie Izby wskazanie w skarżonych postanowieniach
umowy z jednej strony na to, że istnieją uzasadnione przypadku, kiedy wykonawca może
spełnić świadczenie w innym miejscu niż Plac Budowy, a z drugiej nie określenie sytuacji, w
których zamawiający potwierdzi fakt przyjęcia świadczenia tak spełnionego powoduje, że
wykonawca nie jest w stanie określić jednoznacznie jak w sposób należyty spełnićświadczenie. Jeśli wolą zamawiającego było uzyskanie pewności, co do rzeczywistego
spełnienia świadczenia przez wykonawcę poza Placem Budowy to powinien był w
postanowieniach umownych przedstawić sposób wykazywania świadczenia usługi poza
Placem Budowy przez wykonawcę. W ocenie Izby minimum jakie powinien określić
zamawiający, aby podać wykonawcom wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na
skalkulowanie oferty, to wskazanie enumeratywnie sytuacji, w których odmówi potwierdzeniaświadczenia pracy poza Placem Budowy. Izba stwierdziła, że zamawiający nie dookreślając
okoliczności związanych z przyjęciem świadczenia w innym miejscu niż plac budowy
naruszył art. 29 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 ustawy a także art. 353(1) KC w
zw. z art. 483 i 484 § 1 KC i w zw. art. 139 ustawy, przez przyjęcie w siwz w Tomie II Istotne
dla Stron Postanowienia Umowy:
1.
w Umowie Zadanie 1, w § 36 ust. 6, że Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych 00/100) za naruszenie zapisów
przedmiotowej Umowy, niewymienione w ust. 1-5 § 36;
2.
w Umowie zadanie 2 w § 30 ust. 7, że Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za nagminne (powyżej
dwóch wezwań) niewiązywanie się Nadzoru Inwestorskiego z obowiązków określonych w
Umowie Nadzoru z zastrzeżeniem § 30 ust. 1-5 niniejszej Umowy Nadzoru.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba zwraca uwagę odwołującego i przystępujących
na treść art. 180 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem odwołania mogą być
czynności lub zaniechania zamawiającego stanowiące naruszenie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych. W ocenie Izby naruszenia przepisów innych ustaw mogą być
przedmiotem zarzutów odwołania, o ile ustawa bezpośrednio do nich odsyła oraz o ile
przepisy te mają charakter przepisów ius cogens, albowiem w przypadku norm
dyspozytywnych trudność stanowi wyprowadzenie z nich nakazu konkretnego zachowania,
który to nakaz może być naruszony w drodze działania lub zaniechania zamawiającego. Izba

nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego polegającym na zastrzeżeniu dla siebie prawa
do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kary umowne naruszeniu
przepisów bezwzględnie obowiązujących. Ani art. 353
1
kc, ani art. 483 i 484§ 1 kc nie da się
takiego charakteru przypisać. Ponadto zamawiający nie wprowadził rozszerzonej
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
zatem postanowienia zaskarżonych wzorów umownych muszą być odczytywane przez
pryzmat zakresu odpowiedzialności wykonawcy. W ocenie Izby o ile można przyznać
odwołującemu rację, co do tego, iż pożądane jest dla usunięcia ewentualnych sporów w
przyszłości w trakcie wykonywania umów, wskazywanie konkretnych uchybień stanowiących
podstawę naliczenia kary, jednakże z treści art. 483 kc nie da się wywieść zakazu
zastrzegania kary umownej na wypadek nienależytego wykonania świadczenia w ogólności,
co w ocenie Izby miało miejsce w skarżonych postanowieniach. W doktrynie podkreśla się
także brak zakazu kumulowania kar umownych zastrzeżonych za różne rodzaje uchybień w
należytym wykonaniu zamówienia. W tej sytuacji Izba nie dopatrzyła się w działaniu
zamawiającego naruszenia zarzucanych mu przepisów ustawy. Nie uznała także, aby
dopuszczalny prawnie opis postanowień dotyczących kar umownych powodował naruszenie
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy. W ocenie Izby bowiem kara umowna nie jest elementem przedmiotu
zamówienia, gdyż nie dotyczy sposobu świadczenia usługi, ale jest mechanizmem prawnie
dopuszczalnym zastrzeganym na wypadek nieprawidłowego wywiązywania się przez
wykonawcę ze swoich obowiązków, lub nie wywiązywania się w ogóle. W tej sytuacji, w
ocenie Izby nie mogło dojść do naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust 1 i 2 oraz art. 144 ustawy przez
określenie w siwz, Tomie II Istotne postanowienia umowy Umowa dla Zadania 1 i Zadania 2,
w tym:
1.
w Umowie dla Zadania 1 w § 38, oraz
2.
w Umowie dla Zadania 2 w § 32,
-
przypadków zamiany umowy w sposób sprzeczny z dyspozycją art. 144 ustawy.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający w § 38 i § 32 wzorów umów określił
możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Izba
stwierdza, że potencjalne zmiany umowy, które zamawiający ma prawo przewidzieć w siwz
lub w ogłoszeniu nie wyznaczają zakresu przedmiotu świadczenia, w związku z tym, w
ocenie Izby nie można do nich odnieść art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, natomiast art. 144 ustawy
stanowi o uprawnieniu zamawiającego, z którego zamawiający może ale nie musi
skorzystać. Jeśli zamawiający chce mieć prawo wprowadzania zmian istotnych do
postanowień umownych, to musi je przewidzieć, ale jeśli nie chce na etapie

przygotowywania siwz wprowadzać zmian do przyszłej umowy, to wykonawca nie może
skutecznie żądać dokonania takiej czynności przez zamawiającego. Natomiast zdaniem
Izby, jeśli zamawiający przewidzi zmianę postanowień siwz, ale nieskutecznie ją wprowadzi
w siwz, to brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca
natomiast będzie mógł podnosić brak możliwości wprowadzenia zmiany na etapie realizacji
umowy, jako wprowadzonej sprzecznie z treścią art. 144 ustawy. W ocenie Izby skoro art.
144 ustawy nie formułuje obowiązków zamawiającego na etapie treści siwz, a jedynie jego
uprawnienie, to nieprawidłowe skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje w ocenie Izby
powstania naruszenia art. 144 ustawy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 353(1) KC w zw. z art. 484 § 1 KC i w zw. art.
139 ustawy przez przyjęcie w siwz w Tomie II Istotne Postanowienia Umowy dla zadania 1 i
zadania 2, że prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
przysługuje wyłącznie zamawiającemu.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba zwraca uwagę odwołującego i przystępujących
na treść art. 180 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem odwołania mogą być
czynności lub zaniechania zamawiającego stanowiące naruszenie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych. W ocenie Izby naruszenia przepisów innych ustaw mogą być
przedmiotem zarzutów odwołania, o ile ustawa bezpośrednio do nich odsyła oraz o ile
przepisy te mają charakter przepisów ius cogens, albowiem w przypadku norm
dyspozytywnych trudność stanowi wyprowadzenie z nich nakazu konkretnego zachowania,
który to nakaz może być naruszony w drodze działania lub zaniechania zamawiającego. Izba
nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego polegającym na zastrzeżeniu dla siebie prawa
do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kary umowne naruszeniu
przepisów bezwzględnie obowiązujących. Ani art. 353
1
kc, ani art. 484§ 1 kc nie da się
takiego charakteru przypisać. Nadto Izba stwierdza, że obowiązki zamawiającego wobec
wykonawcy w toku realizacji przedmiotowej umowy mają przede wszystkim charakterświadczeń pieniężnych, a umówienie się o karę umowną, zgodnie z treścią art. 484 kc może
dotyczyć świadczeń o charakterze niepieniężnym, tym samym katalog okoliczności z tytułu,
których wykonawcy może od zamawiającego należeć się kara umowna jest węższy. W
przedmiotowym postępowaniu zamawiający przewidział jedną karę umowną dla wykonawcy
tj. w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego i jedynie w
tym przypadku wykonawca może zostać pozbawiony prawa do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego karę umowną. Rację ma natomiast zamawiający, że w przypadku nie

wywiązania się przez zamawiającego wobec wykonawcy z innych obowiązków umownych,
wykonawca będzie miał możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W
tym stanie rzeczy zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy przez naruszenie zasad
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Mając na uwadze potwierdzenie się w części zarzutów naruszenia przez zamawiającego
przede wszystkim art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, Izba uznała, ze nieprawidłowy opis przedmiotu
zamówienia może zaburzać zasadę uczciwej konkurencji i w tej sytuacji uznała, że zarzut
naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy potwierdził się.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust.1, 2, 3 pkt 1
ustawy.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do
wyniku spraw oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 lit. b i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238) obciążając zamawiającego kosztami postępowania w postaci
uiszczonego wpisu od odwołania i kosztów zastępstwa prawnego i nakazując
zamawiającemu zwrot tych kosztów odwołującemu.

Przewodnicz
ący: ……………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie