eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2008roku.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-05-12

Szczecin: Sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2008roku.
Numer ogłoszenia: 98390 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4403423, 4403523, fax 091 4403441.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2008roku..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb UMS na 2008 rok ( kod CPV 24310000-0 ). Zamawiane farby to w większości specjalistyczne farby okrętowe, które usystematyzowano w następujących grupach : nawierzchniowe A, antykorozyjne B, przeciwporostowe C, podkładowe D, do stosowania bezpośrednio na rdzę E. Każda grupa posiada określone parametry techniczne, które podano poniżej. Parametry techniczne farb: A - Farba okrętowa, nawierzchniowa farba akrylowa, modyfikowana: - do malowania elementów powyżej linii wody, - dobrze zachowująca kolor i połysk, - odporna na zachlapanie średnio agresywnymi chemikaliami, - hamująca rozprzestrzenianie się ognia, - aplikowana w temperaturach do : - 10°C, - o gęstości ok. 1,1 g/cm3 ( w temperaturze 20°C), - o zawartości substancji stałych : ok. 35% objętościowo ( w temperaturze 20°C), - VOC: max. 583 g/l, - Suchość dotykowa: po 1 godz. w temp. 5 - 10°C, - Wydajność teoretyczna: 10 m2/l przy grubości nakładanej powłoki farby: 35 B - Okrętowa farba antykorozyjna - chlorokauczukowa, grubopowłokowa farba gruntowa/uszczelniająca pigmentowana aluminium, - odporna na działanie wody, - niezmydlająca, - odporna na dobrze zaprojektowaną/kontrolowaną ochronę katodową, - szybkoschnąca, - aplikowana w temperaturach do: - 10°C - tolerującą grubość GPS 150 na zakładkach przy natrysku nie powodując zacieków, - gęstość: ok. 1,2 g/cm3 ( w temperaturze 20°C), - o zawartości substancji stałych : ok. 42% objętościowo ( w temperaturze 20°C), - Suchość dotykowa: po 4 godz. W temp. 5 - 10°C, - Wydajność teoretyczna: 8,4m2/l przy grubości nakładanej powłoki farby: 50 C - Okrętowa farba przeciwporostowa, wysokowydajna, samopolerująca na bazie kopolimeru cynoorganicznego z dodatkiem biocydów: - samopolerująca farba przeciwporostowa o średniej - niskiej szybkości polerowania, szczególnie ma być przydatna do stosowania na statkach o średniej intensywności rejsów, z ograniczonymi okresami postojów, - nadająca się do przemalowania większości ablacyjnych powłok przeciwporostowych i kompatybilna z większością samopolerujących powłok przeciwporostowych, - zapobiegająca osadzaniu się skorupiaków i wodorostów przez okres do 60 miesięcy, - dzięki kontrolowanemu stopniowi hydrolizy, skutecznie przedłużająca trwałość eksploatacyjna powłoki, - spełniająca kryteria dopuszczalności wymagane normami Federal EPA odnośnie emisji TBT D- farba podkładowa jednoskładnikowa, międzywarstwowa/grubopowłokowa do gruntowania pod farby jedno- lub dwuskładnikowe - właściwości antykorozyjne, - szybkoschnąca , suchość dotykowa po ok. 30 min, - alkidowa modyfikowana pigmentowana fosforanem cynku, nie zawiera związków ołowiu ani chromu, - na powłokę można nakładać farby jedno- lub dwuskładnikowe, - zalecana grubość powłoki 50-75 w jednej warstwie - wydajność teoretyczna 11,0 m2/l dla 50 , 7,3 m2/l dla 75 - odpowiednia dla atmosferycznych warunków narażenia E- szybkoschnąca farba do stosowania bezpośrednio na rdzę - zawiera w jednym komponencie farbę podkładową ,gruntującą i emalię nawierzchniową, - szybkoschnąca: drugą warstwę można nakładać po ok. 60 min., - dwie warstwy grubości ok. 100 zapewniają właściwą antykorozyjną ochronę metalu (objęta gwarancją do 5-ciu lat). Farby z grupy A,B,C,D winny być dostarczone w pojemnikach bezzwrotnych 20 i 5 litrowych, umożliwiającym bezpieczny transport i składowanie w okresie gwarancyjnym; Każdy pojemnik powinien być opatrzony etykietą producenta z nr partii, datą produkcji i terminem przydatności do użycia, nazwą wyrobu z określeniem koloru i symbolem RAL; Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne, odpłatne dostawy i transport przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów Zamawiającego. II i III dostawa do Magazynu Nr 3 UMS - w terminie ustalonym przez Zamawiającego, podanym w formie pisemnej z wyprzedzeniem minimum 7 dni kalendarzowych. Zamawiający przewiduje trzy dostawy w ogólnej ilości i asortymencie zgodnie z tabelą poniżej. Tabela 1 Ogólna ilość artykułów obejmująca całość dostaw l.p. Grupa Nazwa zamawianego artykułu j.m. Ilość 1. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, biała RAL 9003 litr 620 2. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfik., czerwona RAL 3020 litr 300 3. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, zielona RAL 6018 litr 320 4. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, c.zielona RAL 6024 litr 50 5. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, żółta RAL 1023 litr 360 6. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, czarna RAL 9005 litr 440 7. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfik., niebieska RAL 5017 litr 360 8. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, pomarańczowa RAL 2008 litr 160 9. B Farba chlorokauczukowa, antykorozyjna litr 300 10. C Farba przeciwporostowa, samopolerująca litr 20 11. - Rozcieńczalnik do farb jw. litr 100 12. D Farba podkładowa, jednoskładnikowa litr 400 13. - Rozcieńczalnik ksylen litr 50 14. - Farba olejna - biała, opak. 1 litrowe litr 80 15. - Farba olejna - żółta, opak. 1 l litr 60 16. - Farba olejna - zielona, opak. 1 l litr 33 17. - Farba olejna - czarna, opak. 1 l litr 54 18. - Farba olejna - czerwona, opak. 1 l litr 65 19. - Farba olejna - szara, opak. 1 l litr 22 20. - Farba olejna - brązowa, opak. 1 l litr 17 21. - Farba olejna - niebieska, opak. 1 l litr 7 22. - Rozcieńczalnik do farb olejnych litr 36 23. - Farba chlorokauczukowa biała litr 15 24. - Farba chlorokauczukowa zielona litr 20 25. - Farba chlorokauczukowa popiel litr 20 26. - Farba chlorokauczukowa czerwona litr 5 27. - Farba chlorokauczukowa czarna litr 5 28. - Farba chlorokauczukowa żółta litr 5 29. - Farba podkładowa typu Corina litr 20 30. - Farba podkładowa typu Minia litr 29 31. - Rozcieńczalnik do farb chlorokauczukowych litr 10 32. - Rozcieńczalnik typu birol litr 50 33. - Rozcieńczalnik typu denaturat litr 17 34. E Farba do stosowania bezpośrednio na rdzę, kolor żółty litr 5 35. E Farba do stosowania bezpośrednio na rdzę, kolor czarny litr 9 36. - Impregnat do konserwacji drewna, kolor: drewno tekowe litr 333 37. - Farba emulsyjna - biała, zewnętrzna litr 65 38. - Farba w sprayu do znakowania drewna (żółta, pomarańcz) w op.0,5 l szt. 24

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.31.00.00 - Farby Kod CPV wg słownika 2008: 44.81.00.00 - Farby .

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - Załącznik nr 1; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Oświadczenie, że Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy karty charakterystyk materiałów i substancji niebezpiecznych. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ums.gov.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2008 godzina 11:30, miejsce: Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  REKLAMA

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.