Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-05-12

Szczecin: Sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2008roku.

Numer ogłoszenia: 98390 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4403423, 4403523, fax 091 4403441.  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  II.1) OPIS


  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2008roku..


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb UMS na 2008 rok ( kod CPV 24310000-0 ). Zamawiane farby to w większości specjalistyczne farby okrętowe, które usystematyzowano w następujących grupach : nawierzchniowe A,
  antykorozyjne B,
  przeciwporostowe C,
  podkładowe D,
  do stosowania bezpośrednio na rdzę E.
  Każda grupa posiada określone parametry techniczne, które podano poniżej.
  Parametry techniczne farb:

  A - Farba okrętowa, nawierzchniowa farba akrylowa, modyfikowana:
  - do malowania elementów powyżej linii wody,
  - dobrze zachowująca kolor i połysk,
  - odporna na zachlapanie średnio agresywnymi chemikaliami,
  - hamująca rozprzestrzenianie się ognia,
  - aplikowana w temperaturach do : - 10°C,
  - o gęstości ok. 1,1 g/cm3 ( w temperaturze 20°C),
  - o zawartości substancji stałych : ok. 35% objętościowo ( w temperaturze 20°C),
  - VOC: max. 583 g/l,
  - Suchość dotykowa: po 1 godz. w temp. 5 - 10°C,
  - Wydajność teoretyczna: 10 m2/l przy grubości nakładanej powłoki farby: 35

  B - Okrętowa farba antykorozyjna
  - chlorokauczukowa, grubopowłokowa farba gruntowa/uszczelniająca pigmentowana aluminium,
  - odporna na działanie wody,
  - niezmydlająca,
  - odporna na dobrze zaprojektowaną/kontrolowaną ochronę katodową,
  - szybkoschnąca,
  - aplikowana w temperaturach do: - 10°C
  - tolerującą grubość GPS 150 na zakładkach przy natrysku nie powodując zacieków,
  - gęstość: ok. 1,2 g/cm3 ( w temperaturze 20°C),
  - o zawartości substancji stałych : ok. 42% objętościowo ( w temperaturze 20°C),
  - Suchość dotykowa: po 4 godz. W temp. 5 - 10°C,
  - Wydajność teoretyczna: 8,4m2/l przy grubości nakładanej powłoki farby: 50


  C - Okrętowa farba przeciwporostowa, wysokowydajna, samopolerująca na bazie
  kopolimeru cynoorganicznego z dodatkiem biocydów:
  - samopolerująca farba przeciwporostowa o średniej - niskiej szybkości polerowania, szczególnie ma być przydatna do stosowania na statkach o średniej intensywności rejsów, z ograniczonymi okresami postojów,
  - nadająca się do przemalowania większości ablacyjnych powłok przeciwporostowych i kompatybilna z większością samopolerujących powłok przeciwporostowych,
  - zapobiegająca osadzaniu się skorupiaków i wodorostów przez okres do 60 miesięcy,
  - dzięki kontrolowanemu stopniowi hydrolizy, skutecznie przedłużająca trwałość eksploatacyjna powłoki,
  - spełniająca kryteria dopuszczalności wymagane normami Federal EPA odnośnie emisji TBT

  D- farba podkładowa jednoskładnikowa, międzywarstwowa/grubopowłokowa do gruntowania pod farby jedno- lub dwuskładnikowe
  - właściwości antykorozyjne,
  - szybkoschnąca , suchość dotykowa po ok. 30 min,
  - alkidowa modyfikowana pigmentowana fosforanem cynku, nie zawiera związków ołowiu ani chromu,
  - na powłokę można nakładać farby jedno- lub dwuskładnikowe,
  - zalecana grubość powłoki 50-75 w jednej warstwie
  - wydajność teoretyczna 11,0 m2/l dla 50 , 7,3 m2/l dla 75
  - odpowiednia dla atmosferycznych warunków narażenia

  E- szybkoschnąca farba do stosowania bezpośrednio na rdzę
  - zawiera w jednym komponencie farbę podkładową ,gruntującą i emalię
  nawierzchniową,
  - szybkoschnąca: drugą warstwę można nakładać po ok. 60 min.,
  - dwie warstwy grubości ok. 100 zapewniają właściwą antykorozyjną ochronę
  metalu (objęta gwarancją do 5-ciu lat).

  Farby z grupy A,B,C,D winny być dostarczone w pojemnikach bezzwrotnych 20 i 5 litrowych, umożliwiającym bezpieczny transport i składowanie w okresie gwarancyjnym;
  Każdy pojemnik powinien być opatrzony etykietą producenta z nr partii, datą produkcji
  i terminem przydatności do użycia, nazwą wyrobu z określeniem koloru i symbolem RAL;
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne, odpłatne dostawy i transport przedmiotu
  zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów Zamawiającego.
  II i III dostawa do Magazynu Nr 3 UMS - w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
  podanym w formie pisemnej z wyprzedzeniem minimum 7 dni kalendarzowych.


  Zamawiający przewiduje trzy dostawy w ogólnej ilości i asortymencie zgodnie z tabelą
  poniżej.


  Tabela 1 Ogólna ilość artykułów obejmująca całość dostaw
  l.p. Grupa Nazwa zamawianego artykułu j.m.
  Ilość
  1. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, biała RAL 9003 litr 620
  2. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfik., czerwona
  RAL 3020 litr 300
  3. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, zielona RAL 6018 litr 320
  4. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, c.zielona RAL 6024 litr 50
  5. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, żółta RAL 1023 litr 360
  6. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, czarna RAL 9005 litr 440
  7. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfik., niebieska
  RAL 5017 litr 360
  8. A Farba nawierzchniowa, akrylowa, modyfikowana, pomarańczowa RAL 2008 litr 160
  9. B Farba chlorokauczukowa, antykorozyjna litr 300
  10. C Farba przeciwporostowa, samopolerująca litr 20
  11. - Rozcieńczalnik do farb jw. litr 100
  12. D Farba podkładowa, jednoskładnikowa litr 400
  13. - Rozcieńczalnik ksylen litr 50
  14. - Farba olejna - biała, opak. 1 litrowe litr 80
  15. - Farba olejna - żółta, opak. 1 l litr 60
  16. - Farba olejna - zielona, opak. 1 l litr 33
  17. - Farba olejna - czarna, opak. 1 l litr 54
  18. - Farba olejna - czerwona, opak. 1 l litr 65
  19. - Farba olejna - szara, opak. 1 l litr 22
  20. - Farba olejna - brązowa, opak. 1 l litr 17
  21. - Farba olejna - niebieska, opak. 1 l litr 7
  22. - Rozcieńczalnik do farb olejnych litr 36
  23. - Farba chlorokauczukowa biała litr 15
  24. - Farba chlorokauczukowa zielona litr 20
  25. - Farba chlorokauczukowa popiel litr 20
  26. - Farba chlorokauczukowa czerwona litr 5
  27. - Farba chlorokauczukowa czarna litr 5
  28. - Farba chlorokauczukowa żółta litr 5
  29. - Farba podkładowa typu Corina litr 20
  30. - Farba podkładowa typu Minia litr 29
  31. - Rozcieńczalnik do farb chlorokauczukowych litr 10
  32. - Rozcieńczalnik typu birol litr 50
  33. - Rozcieńczalnik typu denaturat litr 17
  34. E Farba do stosowania bezpośrednio na rdzę, kolor żółty litr 5
  35. E Farba do stosowania bezpośrednio na rdzę, kolor czarny litr 9
  36. - Impregnat do konserwacji drewna, kolor: drewno tekowe litr 333
  37. - Farba emulsyjna - biała, zewnętrzna litr 65
  38. - Farba w sprayu do znakowania drewna (żółta, pomarańcz) w op.0,5 l szt. 24


  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  Oryginalny kod CPV: 24.31.00.00 - Farby

  Kod CPV wg słownika 2008: 44.81.00.00 - Farby
  .


  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
   2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
   1) Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ:
   a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
   W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
   b) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
   W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

   2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

   3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
   1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ - Załącznik nr 1;
   W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
   2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ;
   Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
   3) oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).
   W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
   4) Oświadczenie, że Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy karty
   charakterystyk materiałów i substancji niebezpiecznych.
   4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w.


  SEKCJA IV: PROCEDURA  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.


  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2008 godzina 11:30, miejsce: Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.


  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI Z SZCZECINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi w Szczecinie »
  więcej : Farby »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU