eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-05-12

Sucha Beskidzka: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS
Numer ogłoszenia: 98111 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (033) 872 31 11, fax (033) 872 31 11.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.zozsuchabeskidzka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS do: Pakiet nr 1- wycieczka do Paryża Pakiet nr 2- wycieczka do Budapesztu i Eger Pakiet nr 3- Pielgrzymka do Lichenia Pakiet nr 4- Wycieczka do Krakowa i Wieliczki

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 63.51.10.00 - Organizacja wycieczek Kod CPV wg słownika 2008: 63.51.10.00 - Organizacja wycieczek .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykaz trzech usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców , potwierdzonych referencjami 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Do potwierdzenia oświadczeniem 4. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-2 - w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania - w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub upadłości Do potwierdzenia oświadczeniem 5. Nie zalega z uiszczenie podatków, opłat - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego 6. Nie zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)zaświadczeniem właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 7.Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.4-8 - do potwierdzenia oświadczeniem 8.Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.9 - do potwierdzenia oświadczeniem
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.Wykaz trzech usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców , potwierdzonych referencjami 3. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-2 - w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania - w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub upadłości 5.Aktualne zaświadczeniee właściwego naczelnika urzędu skarbowego,że oferent nie zalega zuiszczeniem podatków i opłat 6. Aktualne (wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że oferent nie zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 7. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.4-8 8. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.9

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozsuchabeskidzka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Dział Zamówie Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Blok C , I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka do Paryża.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Paryża w terminach : 8-13 lipiec 2008r. - 48 osób i 9-14 wrzesień 2008r. - 48 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.09.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycieczka do Budapesztu i Eger.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Budapesztu i Eger w terminie 6-8 sierpień 2008r. -96 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.08.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pielgrzymka do Lichenia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pielgrzymka do Lichenia w terminie 27-28 wrzesień - 96 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wycieczka do Krakowa i Wieliczki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Krakowa i Wieliczki w terminie 27 czerwiec 2008r. - 96 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.