Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-05-12

Sucha Beskidzka: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS

Numer ogłoszenia: 98111 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (033) 872 31 11, fax (033) 872 31 11. • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.zozsuchabeskidzka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie wycieczek dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z ZFŚS do:
Pakiet nr 1- wycieczka do Paryża
Pakiet nr 2- wycieczka do Budapesztu i Eger
Pakiet nr 3- Pielgrzymka do Lichenia
Pakiet nr 4- Wycieczka do Krakowa i Wieliczki


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 63.51.10.00 - Organizacja wycieczek

Kod CPV wg słownika 2008: 63.51.10.00 - Organizacja wycieczek
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykaz trzech usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców , potwierdzonych referencjami
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Do potwierdzenia oświadczeniem
  4. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-2
  - w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania
  - w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub upadłości
  Do potwierdzenia oświadczeniem
  5. Nie zalega z uiszczenie podatków, opłat - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego
  6. Nie zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)zaświadczeniem właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  7.Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.4-8 - do potwierdzenia oświadczeniem
  8.Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.9 - do potwierdzenia oświadczeniem

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2.Wykaz trzech usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców , potwierdzonych referencjami
  3. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-2
  - w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania
  - w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub upadłości
  5.Aktualne zaświadczeniee właściwego naczelnika urzędu skarbowego,że oferent nie zalega zuiszczeniem podatków i opłat
  6. Aktualne (wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że oferent nie zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  7. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.4-8
  8. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.9


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Dział Zamówie Publicznych.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
Blok C , I piętro.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka do Paryża.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Paryża w terminach : 8-13 lipiec 2008r. - 48 osób i 9-14 wrzesień 2008r. - 48 osób.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.09.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycieczka do Budapesztu i Eger.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Budapesztu i Eger w terminie 6-8 sierpień 2008r. -96 osób.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.08.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pielgrzymka do Lichenia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pielgrzymka do Lichenia w terminie 27-28 wrzesień - 96 osób.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wycieczka do Krakowa i Wieliczki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Krakowa i Wieliczki w terminie 27 czerwiec 2008r. - 96 osób.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SUCHA BESKIDZKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SUCHA BESKIDZKA »
więcej : Organizacja wycieczek »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU