eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudziniec › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-07-01

Rudziniec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec
Numer ogłoszenia: 97907 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79543 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, woj. śląskie, tel. 32 4000 704, faks 32 739 06 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec b) opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości dotyczy każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych: Zmieszane odpady komunalne Szkło Papier Metale Tworzywa sztuczne Opakowania wielomateriałowe Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Meble i inne odpady wielkogabarytowe Zużyte opony Z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą odbierane następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 10 kg na osobę na rok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, do których będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. Ogólna charakterystyka Gminy Rudziniec w kontekście odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych: - Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, w tym zabudowa wielorodzinna: 2 727 - Liczba osób zameldowanych w Gminie Rudziniec na pobyt stały: 10 445 osób oraz na czasowy 174 osoby (stan na dzień 31.12.2014 rok wg danych z ewidencji ludnośći). - Szacunkowy liczba osób zamieszkałych w Gminie Rudziniec ok. 9 100 osób. - Powierzchnia Gminy 160,4 km2. Powyższe dane są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany zapisów umowy ani zmiany wartości zamówienia. Ilość odpadów zebranych w Gminie Rudziniec w latach ubiegłych (dane dotyczą nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - kosze uliczne); Rok 2011: 1. opakowania z tworzyw sztucznych - 66,59 Mg, 2. opakowania z papieru i tektury - 21,05 Mg, 3. opakowania z aluminium, blachy białej i lekkiej - 10,32 Mg, 4. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami - 137,43 Mg, 5. odpady wielkogabarytowe - 39,19 Mg, 6. odpady niesegregowanie (zmieszane) komunalne - 1.655,41 Mg, 7. odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji - brak danych Rok 2012: 1. opakowania z tworzyw sztucznych - 69,56 Mg, 2. opakowania z papieru i tektury - 25,04 Mg, 3. opakowania z aluminium, blachy białej i lekkiej - 6,53 Mg, 4. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami - 133,99 Mg, 5. odpady wielkogabarytowe - 64,10 Mg, 6. odpady niesegregowanie (zmieszane) komunalne - 1.815,59 Mg, 7. odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji - brak danych Rok 2013: 1. opakowania z tworzyw sztucznych - 75,98 Mg, 2. opakowania z papieru i tektury - 6,88 Mg, 3. opakowania z aluminium, blachy białej i lekkiej - 4,34 Mg, 4. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami - 206,04 Mg, 5. odpady wielkogabarytowe - 61,04 Mg, 6. odpady niesegregowanie (zmieszane) komunalne - 2.493,31 Mg, 7. odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji - 50,98 Mg. Rok 2014: 1. opakowania z tworzyw sztucznych - 15,75 Mg, 2. opakowania z papieru i tektury - 27,30 Mg, 3. opakowania z aluminium, blachy białej i lekkiej - 0,17 Mg, 4. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami - 103,00 Mg, 5. odpady wielkogabarytowe - 71,30 Mg, 6. odpady niesegregowanie (zmieszane) komunalne - 3.095,48 Mg, 7. odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji - 49,40 Mg. Dotychczas z terenu Gminy Rudziniec nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Od dnia 01.07.2015r. odpady te będą odbierane przez Wykonawcę z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami 90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów 90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów 90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 499161,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 529200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 377460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 529200,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.