eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 6 sanitariatów uczniowskich oraz 2 sanitariatów dla personelu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-06-17

Ogłoszenie nr 97858 - 2017 z dnia 2017-06-17 r.

Zduńska Wola: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 6 sanitariatów uczniowskich oraz 2 sanitariatów dla personelu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 506599-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 85175-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 10 w Zduńskiej Woli im. Marii Skłodowskiej-Curie, krajowy numer identyfikacyjny 000734699, ul. Zielona 46A, 98-220 Zduńska Wola, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. (43)8233423, faks , e-mail sekretariat10@go2.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.sp10zdwola.nsbip.pl/pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 6 sanitariatów uczniowskich oraz 2 sanitariatów dla personelu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SP10.261.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z kompleksowym remontem 6 sanitariatów uczniowskich znajdujących się na parterze, I i II piętrze oraz dwóch sanitariatów dla personelu znajdujących się na parterze. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: prace zabezpieczające przed roznoszeniem się pyłu i kurzu; rozebranie ścianek działowych ubikacji; rozebranie okładzin ceramicznych na ścianach i podłodze - skucie tynków; demontaż stolarki drzwiowej wewnątrz sanitariatów dla personelu; poszerzenie drzwi wejściowych miedzy umywalnią a łazienką o 25 cm; demontaż umywalek, baterii, ubikacji kompletnych, pisuarów; demontaż zbędnych instalacji sanitarnych; demontaż zbędnej instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym demontaż żeliwnych pionów kanalizacyjnych); demontaż wyposażenia; demontaż starej instalacji elektrycznej w obrębie remontowanych pomieszczeń; 2) Roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe, w tym m. in.: wykonanie instalacji sanitarnych: wody zimnej i c.w.u. z cyrkulacją z montażem armatury wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w tym nowych pionów kanalizacji sanitarnej; wykonanie obudów instalacji wodno-kanalizacyjnej płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie metalowym oraz schowanie wszystkich przewodów instalacji wodnej i sanitarnej poniżej lica ścian; zaopatrzenie zasilającej instalacji wodnej w zawór odcinający dopływ wody; wykonanie tynków wewnętrznych; montaż stolarki drzwiowej; licowanie ścian; wykonanie tynku i gładzi na sufitach; wykonanie nowej instalacji elektrycznych: oświetleniowej, gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych oraz zasilania wentylatorków wraz z urządzeniami, montaż instalacji zasilania fotokomórek umywalek i pisuarów, montaż wentylatorów wywiewnych oraz kratek wentylacyjnych, obłożenie ścian do wysokości sufitu płytkami ceramicznymi z wyłączeniem 60 cm pasa nad umywalkami, gdzie należy założyć lustro na całej szerokości ściany z przygotowaniem powierzchni, poziomowanie posadzki i obłożenie podłóg płytkami o V klasie ścieralności, montaż systemowych działowych kabin ustępowych, montaż urządzeń sanitarnych (toalety, umywalki, pisuary, itp.), montaż baterii umywalkowych lub zmywakowej z ruchoma wylewką - bateria na fotokomórkę, montaż stałego wyposażenia w sanitariatach: dozowniki na papier toaletowy, lustra, dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, malowanie sufitów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45211310-5
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W niniejszym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 26.05.2017 r. godz. 10:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego należy uznać, że zaszła przesłanka do unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT176327.26
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.