eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spytkowice › Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-06-17

Ogłoszenie nr 97856 - 2017 z dnia 2017-06-17 r.

Spytkowice: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 55042-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 65618-2017, 70650-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Spytkowice, krajowy numer identyfikacyjny 7218209000000, ul. ul. Zamkowa 12, 34116 Spytkowice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 791 820, faks 338 791 560, e-mail umowy@spytkowice.net.pl
Adres strony internetowej (URL): www.spytkowice.net.pl
Adres profilu: www.spytkowice.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT.271.1.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową. zadanie nr 1 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14 wraz z remontem, przebudową i rozbudową 1) Parametry obiektu istniejącego: Powierzchni zabudowy - 3246,72 m2 Powierzchni użytkowej - 4990,32 m2 Kubatura - 32678,10 m3 2) Charakterystyka obiektu Obiekt dwukondygnacyjny na fragmentach jednokondygnacyjny zlokalizowany jest na działkach nr 738/72, 738/15 przy ul. Szkolnej 14 w Spytkowicach. Działka zagospodarowana jest w formie terenów zielonych, sportowych i komunikacyjnych związanych z funkcją szkolną. Teren działki podwiązany jest do układu komunikacyjnego od strony południowej drogi gminnej ul. Szkolnej z przyległym do terenów szkoły parkingiem samochodów osobowych. Pomiędzy budynkami szkoły zlokalizowane są utwardzone placyki techniczno - gospodarcze. 3) Zakres robót: 1) termomodernizacja ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu styropianem, wyprawą tynkarską - tynkiem akrylowym; 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; 3) montaż wyłazów dachowych; 4) docieplenie stropów i stropodachów granulatem wełny mineralnej, pokrycie papą termozgrzewalną, podłoga poddasza, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu blachodachówką; 5) roboty ogólnobudowlane i remontowe: posadzki piwnic, parteru i piętra, ściany piwnic i fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne, studzienki podokienne, schody, okładziny ścian tynkiem i płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów, opaska żwirowa ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominy wentylacji, drabinki i osprzęt dachowy, zadaszenie wejścia głównego, balustrady i podchwyty, osłony grzejników; 6) wymiana instalacji grzewczej i grzejników wraz z orurowaniem, ararmaturą i automatyką dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych; 7) budowa instalacji solarnych z zasobnikiem; 8) wymiana urządzeń kotłowni, armatury i orurowania, kocioł gazowy, zasobnik c.w.u. z dwoma wężownicami, systemy spalinowe i roboty towarzyszące; 9) instalacje sanitarne: demontaż i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i biały montaż, wykonanie instalacji ppoż., instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz armatura, orurowanie, roboty towarzyszące; 10) wymiana instalacji gazu, montaż systemu detekcji gazu, wymiana orurowania i armatury, zabezpieczenie przeciwpożarowe, roboty towarzyszące; 11) remont instalacji wentylacji, wentylacja hybrydowa, montaż i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej, roboty towarzyszące; 12) instalacje elektryczne - prace demontażowe i przygotowawcze, montaż rozdzielni, wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych, instalacja przeciwoblodzeniowa, instalacja odgromowa, roboty towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa Budowlanego. Uwaga: Roboty związane z remontem, przebudową i rozbudową będą prowadzone na czynnym istniejącym obiekcie w związku z czym Wykonawca winien zapewnić prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Proponuje się aby w okresie od czerwca do września zostały wykonane prace związane z remontem dachu i instalacjami wewnętrznymi budynku. zadanie nr 2 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18 wraz z remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową 1) Parametry obiektu istniejącego: Powierzchni zabudowy - 2312,33 m2 Powierzchni użytkowej - 3477,41 m2 Kubaturze - 19062,82 m3 2) Charakterystyka obiektu Obiekt dwukondygnacyjny zlokalizowany jest na działce nr 1290 przy ul. Szkolnej 18 w Ryczowie. W południowo - wschodniej części terenu zlokalizowany jest placyk przedwejściowy do szkoły, a od strony północno zachodniej placyk gospodarczy szkoły. Do terenu działki przylegają obszary od północy - tereny zieleni parkowe od zachodu i wschodu - tereny usług; od południa - tereny mieszkaniowe oraz układ komunikacyjny droga gminna ul. Szkolna. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmian związanych z jej zagospodarowaniem terenu. 3) Zakres robót 1) termomodernizacja ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu styropianem wyprawą tynkarską - tynkiem akrylowym; 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; 3) montaż wyłazów dachowych, klapy oddymania, docieplenie stropów i stropodachów nad częścią przedszkloną i zaplecza sali gimnastycznej oraz częścią szkolną, rozbiórka pokrycia dachowego; 4) docieplenie stropów granulatem wełny mineralnej, pokrycie papą termozgrzewalną; 5) roboty ogólnobudowlane i remontowe: posadzki, ściany piwnic i fundamentowe ściany wewnętrzne działowe, zewnętrzne części podpiwniczonej, schody, okładziny ścian tynkiem i płytkami ceramicznymi, malowanie ścian, wykończenie sufitów, sufit sali gimnastycznej, opaska żwirowa ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominy wentylacyjne, zadaszenie wejścia głównego, balustrady; 6) wymiana instalacji grzewczej i grzejników, orurowanie, armatura. grzewczo - wentylacyjna nagrzewnice, zabezpieczenia przeciwpożarowe i roboty towarzyszące; 7) budowa instalacji solarnych z zasobnikiem; 8) wymiana urządzeń kotłowni, armatury i orurowania, zasobnik c.w.u. z dwoma wężownicami, zasobnik buforowy, roboty towarzyszące; 9) demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnej i biały montaż, wykonanie instalacji ppoż., instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz armatura, orurowanie i roboty towarzyszące; 10) wymiana instalacji gazu, montaż systemu detekcji gazu, wymiana orurowania i armatury, zabezpieczenie przeciwpożarowe, roboty towarzyszące; 11) remont instalacji wentylacji, wentylacja hybrydowa, montaż i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej, roboty towarzyszące; 12) instalacje elektryczne - prace demontażowe i przygotowawcze, montaż rozdzielni, wykonanie instalacji wewnętrznych, instalacji oddymiającej, instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa Budowlanego. Uwaga: Roboty związane z remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową będą prowadzone na czynnym istniejącym obiekcie w związku z czym Wykonawca winien zapewnić prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Proponuje się aby w okresie od czerwca do września zostały wykonane prace związane z nadbudową i instalacjami wewnętrznymi budynku. zadanie nr 3 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1 wraz z remontem, budową i rozbudową 1) Parametry obiektu istniejącego: Powierzchni zabudowy - 978,26 m2 Powierzchni użytkowej - 2170,45 m2 Kubaturze - 8200,00 m3 2) Charakterystyka obiektu Obiekt dwukondygnacyjny i trójkondygnacyjny zlokalizowany jest na działkach nr 827/2 i 4558 przy ul. Ks. Gołby 1 w Bachowicach. Na nieruchomości znajduje się droga wewnętrzna, utwardzony plac i chodniki, a także parking dla samochodów osobowych mieszczący się na poziomie terenu pomiędzy słupami stanowiącymi podparcie konstrukcji sali gimnastycznej. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmian związanych z jej zagospodarowaniem. Niemniej jednak po dociepleniu ścian fundamentowych budynku przewidziano odtworzenie utwardzonego placu oraz chodników z kostki betonowej przylegających do ścian termomodernizowanego obiektu. 3) Zakres robót 1) termomodernizacja ścian zewnętrznych wyprawą tynkarską - tynkiem akrylowym, izolacje piwnic i fundamentów; 2) krycie dachów papą termozgrzewalną, rynny i rury spustowe, roboty wykończeniowe - malowanie, licowanie ścian; 3) roboty ogólnobudowlane - budowa wiatrołapu, wykonanie kompletnych robót od robót fundamentowych do wykończeniowych, roboty rozbiórkowe, wykonanie, posadzek i podłóg, roboty wykończeniowe; 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; 5) wykonanie posadzek i podłóg z wykładzin z warstwą izolacyjną, izolacje stropów z wełny mineralne malowanie, licowanie ścian; 6) instalacje elektryczne - remont instalacji prace demontażowe i przygotowawcze, montaż rozdzielni, wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż, instalacja odgromowa, roboty towarzyszące; 7) instalacje sanitarne demontaż, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i biały montaż, wykonanie instalacji ppoż., instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz armatura, orurowanie, roboty towarzyszące; 8) wymiana instalacji grzewczej i grzejników dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych. 9) budowa instalacji solarnych z zasobnikiem; 10) instalacje kanalizacyjne wymiana przykanalika, roboty ziemne, instalacja pod - posadzkowa, instalacje hydrantowa; 11) instalacja wodno kanalizacyjna - roboty demontażowe i budowlane kanalizacja posadzkowa, roboty ziemne i demontażowe, biały montaż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa Budowlanego. Uwaga: Roboty związane z remontem, budową i rozbudową będą prowadzone na czynnym istniejącym obiekcie w związku z czym Wykonawca winien zapewnić prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45262500-6, 45421100-5, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45421141-4, 45331100-7, 45332000-3, 45262311-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14 wraz z remontem, przebudową i rozbudową
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT6348633.64
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN Władysław Korlacki, monterin@monterin.com.pl, ul. Uniwersytecka 4, 40-007, Katowice, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7808819,38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7808819,38
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9073952,95
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18 wraz z remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4034215.64
WalutaPLM


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN Władysław Korlacki, monterin@monterin.com.pl, ul.Uniwersytecka 4, 40-007, Katowice, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4962085,24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4962085,24
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7325335,98
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1 wraz z remontem, budową i rozbudową
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT2170885.02
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
WI-BA Tadeusz Baran, Roman Wierciak S.C., wiba4444@wp.pl, ul. 3-ego Maja 35H, 32-400, Myślenice, kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2670188,57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2670188,57
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3305942,41
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.