eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowychOgłoszenie z dnia 2017-06-16

Ogłoszenie nr 97843 - 2017 z dnia 2017-06-16 r.

Wrocław: Zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: "Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych" (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 - ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16).
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, krajowy numer identyfikacyjny 93057654000000, ul. ul. Wojrowicka 58, 54436 Wrocław, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 071 7947744, 3577751, faks 713 570 242, e-mail kierownikae@lovx.wroclaw.pl Adres strony internetowej (URL): http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.


II.5) Główny kod CPV): 39162110-9,
Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 48000000-8, 38900000-4, 31158100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Część Nr 1
Nazwa Zestaw komputerowy. Zestaw komputerowy do zarządzania tabletami (2 szt.).

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Część Nr 2
Nazwa Urządzenia komputerowe. Mysz, klawiatura, monitor (2 kpl.)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Część Nr 3
Nazwa Urządzenia komputerowe. Urządzenie do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku - 2 szt.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Część Nr 4
Nazwa Oprogramowanie do zarządzania. Oprogramowanie do zarządzania - 2 szt. Oprogramowanie serwerowe producenta sprzętu umożliwiające zarządzanie tabletami.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Część Nr 5
Nazwa Czujniki do eksperymentów. 1. Laboratorium ogólne 2. Laboratorium fizyczne 3. Laboratorium biologiczno-chemiczne.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Część Nr 6
Nazwa Szafa ładująca. Szafa ładująca do tabletów - 2 szt.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Część Nr 9
Nazwa Pomoce dydaktyczne. Waga kuchenna 6 szt. ramka do demonstracji pola magnetycznego 6 szt. przyrząd do demonstracji drgań 6 szt.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

, , , , , kraj/woj.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.