eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Przebudowa placu Armii Krajowej w MielcuOgłoszenie z dnia 2017-06-16

Ogłoszenie nr 97815 - 2017 z dnia 2017-06-16 r.

Mielec: Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 13423-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 16427-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 50270-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Mielec, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Żeromskiego 26, 39300 Mielec, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 177 888 500, faks 177 888 505, e-mail sekretariat@um.mielec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mielec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu Armii Krajowej w Mielcu wraz z budowa przyłączy wodociągowych w zakresie: 1) robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni placu, 2) wykonania nawierzchni placu, 3) remontu i wykonania nowych elementów małej architektury, 4) budowy przyłączy wodociągowych do kurtyn wodnych


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.51 - Wymiana nawierzchni
Dodatkowe kody CPV:45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 31 lipca 2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/03/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BUDIMEX S.A., , ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 952984.87 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Wprowadzono do zakresu przedmiotu zamówienia dodatkowo wymianę 100 m kabla YKY 3x6 mm i w związku z tym zwiekszono wynagrodzenie wykonawcy o 4000,00 zł brutto i w konsekwencji ustalono maksymalną wartość zobowiązania zamawiającego na kwotę 1 176 171,39 zł brutto.


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zamówienia wystąpiła konieczność wykonania robót budowlanych, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.