eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Juchy › Cieplej + jaśniej = taniejwspółpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską w zakresie remontu oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Stare Juchy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-05-07

Stare Juchy: Cieplej + jaśniej = taniej: współpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską w zakresie remontu oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Stare Juchy
Numer ogłoszenia: 97325 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 525554 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6199053, faks 087 6199053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cieplej + jaśniej = taniej: współpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską w zakresie remontu oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Stare Juchy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont systemu oświetlenia dróg Gminy Stare Juchy. Remontem objętych jest 356 punktów świetlnych, poprzez demontaż oraz montaż, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 2.W ramach kompleksowego zadania Wykonawca powinien wykonać następujące czynności: - zrealizować energooszczędny remont systemu oświetlenia ulic w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację, (zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ) - zapewnić serwis gwarancyjny wyremontowanego systemu oświetlenia przez okres 36 miesięcy. - prace wykonać zgodnie z warunkami remontu określonymi przez PGE Obrót SA. 3.Użyte do realizacji remontu systemu oświetlenia oprawy i źródła światła powinny zgodnie z opracowaną dokumentacją spełniać następujące parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne: a. Oprawa musi mieć budowę dwukomorową (dostęp do komory lampy i komory osprzętu nie może następować jednocześnie po otwarciu klosza - nie dopuszcza się opraw wykonanych w wersji jednokomorowej). b. Odbłyśnik musi być pełny, aluminiowy, wykonany z jednej całości, (całkowicie obudowany), c. Stopień ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych i wody dla komory lampy musi wynosić IP-65 minimum. d. Stopień ochrony komory zespołu elektronicznego oprawy musi wynosić dla oprawy ulicznej IP-44 minimum. e. Oprawy wykonane w II kl. ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN-EN 60598-1. Panel z osprzętem z osprzętem ze względów bezpieczeństwa osprzęt musi być umieszczony na panelu wykonanym z tworzywa zapewniającym dodatkową izolację, żaden z metalowych elementów panela nie może się stykać z korpusem oprawy, przewody w podwyższonej lub wzmocnionej izolacji, f. Sprzęt oświetleniowy musi posiadać deklarację zgodności producenta lub certyfikat CE g. Oprawy muszą posiadać minimum dwa urządzenia do tzw. oddychania oprawy. h. Oprawy muszą współpracować ze wszystkimi źródłami światła dostępnymi na rynku i być przystosowane do tubularnych źródeł światła, pozwalających na ciągły okres eksploatacji przez minimum 18 000 godzin. Trwałość źródeł światła musi wynikać z karty katalogowej. Skuteczność świetlna sodowych źródeł światła musi wynosić: - 70W - 5500 lm, - 100W - 6600 lm, - 150W - 10700 lm, i. Panel osprzętu całkowicie demontowany z oprawy zawieszonej i podłączonej do zasilania bez użycia jakichkolwiek narzędzi, j. Klosz oprawy wykonany z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia (IK 10 ), Wymiana źródła światła od dołu, bez użycia narzędzi, k. Napięcie robocze 230V. l. Korpus oprawy wykonany z tworzywa, m. Wszystkie zastosowane oprawy oświetlenia ulicznego winny być jednego typu i pochodzić od jednego producenta, n. Producent udzieli minimum 3 letniej gwarancji na proponowane oprawy i źródła światła, o. Oprawy 70W i 100W muszą posiadać programowalny, autonomiczny układ redukcji mocy, nie sterowany trzecim przewodem, z funkcją przeprogramowania z szafki energetycznej (zaprogramowany czas ustawienia 22.00 - 6.00), p. Oprawy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 60598-2-3:2006, (EN 60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 (EN60598-1:2004), q. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE, r. Dla potwierdzenia, że proponowane oprawy spełniają parametry normy oświetleniowej PN-EN 13201, wykonawca powinien dokonać obliczeń parametrów fotometrycznych w oparciu o załączoną do dokumentacji projektowej inwentaryzację. Obliczenia należy sporządzić w taki sposób aby moce i ustawienia opraw, a także przyjęty współczynnik zapasu w projekcie Zamawiającego i Wykonawcy dla wskazanych odcinków dróg były takie same. Wyliczone parametry należy przedstawić jako wydruk z zaznaczeniem potwierdzenia spełniania wymogów normy dla danego odcinka drogi w zakresie wskazanym w projekcie Zamawiającego. s. Dla potwierdzenie, że oferowane oprawy i źródła światła spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE, jak również Zamawiający żąda, aby każdy Wykonawca składający ofertę dołączył próbki proponowanych przez siebie do realizacji zadania opraw oświetleniowych, tj., po jednej oprawie o mocy 50W i 75W, które w sposób jednoznaczny potwierdzają zadeklarowane parametry techniczne. 4.Będąca przedmiotem zamówienia realizacja remontu systemu oświetlenia ulic i dróg obejmuje: 4.1. W zakresie remontu systemu oświetlenia na istniejącej sieci oświetleniowej (356 punktów świetlnych demontażu oraz montażu: a. Dokonanie uzgodnień przed realizacją zadania dotyczących: - robót energetycznych - z właściwym Zakładem Energetycznym, - zajęciem pasa drogowego - z właściwym z właściwym zarządcą drogi. - opłat za wyłączenia - z właściwym Zakładem Energetycznym. b. Zakup nowych opraw i źródeł światła. c. Wykonanie innych robót remontowych wynikających z przedmiaru robót zawartego w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. d. Wykonanie inwentaryzacji po realizacji remontu. e. Odbiór wykonanego remontu przez Zamawiającego. f. Przekazanie do utylizacji zdemontowanych źródeł światła. g. Realizację robót remontowych należy wykonać zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze robót zawartym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 5.Po wykonaniu robót remontowych, a przed ich odbiorem należy wykonać szkice jednokreskowe obwodów oświetleniowych z rozmieszczeniem zainstalowanych opraw i zaznaczeniem oraz opisem punktów sterowania. Należy wykonać pomiary parametrów oświetleniowych w sposób zgodnie z PN-EN 13201 - 4. Pomiary należy wykonać na koszt Wykonawcy (pomiary mogą być wykonane przez wykonawcę w obecności komisji odbiorowej). Miejsca wykonania pomiarów zostaną wyznaczone przez Zamawiającego zgodnie z następującymi kryteriami: - jednolita nawierzchnia odcinka drogi wskazanego do opomiarowania, - oprawy zamieszczone zgodnie z projektem i inwentaryzacją (oprawy na każdym słupie), na odcinku drogi przeznaczonym do opomiarowania. Zamawiający na etapie remontu określonego w powyższej dokumentacji dokonuje wymiany tylko istniejących opraw. Protokoły przeprowadzonych pomiarów stanowić będą integralną część odbioru prac modernizacyjnych i będą zweryfikowane przez autorów opracowania programu, którzy pełnić będą nadzór autorski. Prace wykonać zgodnie z warunkami remontu określonymi przez PGE Obrót SA. 6. Uwaga! Zawarte w projekcie i SST oraz przedmiarach ewentualne nazwy własne materiałów/produktów podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny, zmawiający dopuszcza materiały/produkty równoważne. Natomiast oprawę ESSYSTEM 3291000 WSL-870 70W oraz ESSYSTEM 3290000 WSL-850 50W przyjęto jedynie jako wzorzec do obliczeń fotometrycznych, nie zaś jako produkt zamawiany, ani nawet jako jego wzorzec, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lampy spełniające wymagania fotometryczne według wskazanych w obliczeniach klas. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt i szczegółowe specyfikacje techniczne z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączoną dokumentację projektową oraz pozostałą dokumentację i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie finansowane jest ze środków programu Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 332889,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 245385,00

  • Oferta z najniższą ceną: 225000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 664549,14

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.