eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wędrzyn › USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w WĘDRZYNIE

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-04-27

Wędrzyn: USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w WĘDRZYNIE
Numer ogłoszenia: 96815 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn , 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 7556236, faks 95 7556222.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w WĘDRZYNIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich polegających na czyszczeniu przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, czopuchów i wentylacyjnych, zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 80 poz.563) oraz rocznych okresowych przeglądów urządzeń kominowych na postawie zapisu art. 62 1c i 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w obiektach administrowanych przez 45 WOG położonych w m. Międzyrzecz, Skwierzyna Wędrzyn i Gorzów Wlkp. 2. Zakres przedmiotu zamówienia. 2.1 usługi czyszczenia kominów oraz kontroli okresowej , który należy wykonać według załączonego formularza cenowego wypełniając wszystkie pozycje w danej grupie : a) czyszczenie kominów - 4 razy w roku kominy dymowe (opał stał); - 2 razy w roku kominy spalinowe (gaz + olej) b) czopuchy-kanały - 4 razy w roku kominy dymowe (opał stały) - 2 razy w roku kominy spalinowe (gaz + olej) c) czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz z roku d) przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych-kominów dymowych, spalinowych, czopuchów i urządzeń wentylacyjnych -1 raz w roku z wyjątkiem 3 obiektów w których kontrola będzie 2 razy w roku m. in.:. 210/2922 kuchnia Wędrzyn, 16/3030 hala remontowa, 17/3030 garaż 2.2. W zakres rocznych przeglądów okresowych wchodzą następujące czynności: a) sprawdzenie stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych - kominów dymowych, spalinowych, czopuchów i wentylacyjnych. b) dokonywanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych,spalinowych i wentylacyjnych. c) badanie drożności przewodów kominowych. d) badanie prawidłowości podłączeń w tym: - ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, - stan techniczny łączników, rur zapieckowych, - prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielość ich pow. chłonnej), - czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu, - czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej. e) badanie ciągu kominowego. f) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: - głowic kominowych, - ścian kominowych nad dachem i na strychu, - nasad kominowych, - prawidłowości wylotów przewodów. g) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: - włazów, drabin, ankrów itp. - ław kominowych. h) badanie szczelności przewodów kominowych. i) ocena innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników. j) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 3. Ogólny opis techniczny i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien zobowiązać się do wykonania czynności określonych w pkt. 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, oraz ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. z 2010r, Nr 243,poz. 1623 z późn. zm.) Czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów zostanie potwierdzone wpisem do książek pracy kotłowni, książki czyszczenia przewodów kominowych oraz protokołem odbioru usługi. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawności urządzeń kominowych, oraz podłączeń, Wykonawca sporządzi protokoły z rocznego przeglądu dla każdego obiektu odrębnie. Protokół z okresowej kontroli musi zawierać: - zakres kontroli, podpisany przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe; - szkic - rzut i przekrój pionowy przewodów kominowych, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączeń do każdego przewodu. Rysunek powinien zawierać znaki ukierunkowujące, szkic względem ulicy, lub północy. Wszelkie usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem szczelności itp., wykazane w protokole, powinny mieć odesłanie do numeru pionu, oraz przewodu i obsługiwanego przez niego podłączenia. Oznaczenia podłączeń powinny być czytelne dla Zleceniodawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przestrzegania instrukcji konserwacji urządzeń, b) przestrzegania regulaminu obowiązującego mistrzów kominiarskich w zakresie przeprowadzenia okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych opracowany przez Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich. c) przestrzegania przepisów BHP w zakresie prowadzenia czynności kominiarskich, d) realizowania przeglądów przewodów kominowych w kompleksach administrowanych przez 45 WOG w tym w pomieszczeniach specjalnych po wcześniejszym przeszkoleniu przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Prace wykonywać w obecności pracownika zamawiającego lub użytkownika, który posiada stosowne aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. e) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania przeglądu w w/w obiektach, wykonawca musi ustalić z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych bezpośredniego użytkownika, termin wykonania zamierzonych prac uzgodnienia telefonicznego z właściwymi kierownikami SOI terminy wykonania usługi i przeglądu. f) przeprowadzenia przeglądów okresowych rocznych (kontrole stanu technicznego wraz z dokumentacją techniczną i dołączonym szkicem - przekrojem pionowym przewodów i ich numeracją, oznaczeniem rodzaju wylotów i przypisaniem podłączeń do każdego przewodu sprawności urządzeń kominowych objętych przedmiotem zamówienia oraz wystawienia protokołów z ich kontroli, g) po zakończeniu przeglądu należy wykonać zestawienie zbiorcze na budynki i obiekty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.50.00 - Usługi czyszczenia pieców i kominów 71.31.70.00 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają dyplom mistrza w zawodzie kominiarza-zgodnie z załącznikiem nr 3 2) złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia - art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru zawartego w zał. nr 3,4 do SIWZ); 3) złożą aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) złożą aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożą oświadczenie o spełnieniu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem - załącznik nr 3

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca dołączy do oferty wypełnione oświadczenie - załącznik nr 3,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dołączy do oferty wypełnione oświadczenie - załącznik nr 3,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda złożenia ważnej na dzień składania ofert, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarantowaną nie mniejszą niż : 50 000,00 PLN. Wykonawca będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia do końca trwania umowy. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego dokumentu na zasadzie spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego w niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 i 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn 69-211 Wędrzyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 09:45, miejsce: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn 69-211 Wędrzyn bud. nr 33 pok. nr 211 (kancelaria jawna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.