Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-04-29

Pawłowice: Przebudowa i rozbudowa budynku cielętnika oraz budowa obiektów towarzyszących na fermie bydła w Pawłowicach.

Numer ogłoszenia: 95736 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice , ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa).SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku cielętnika oraz budowa obiektów towarzyszących na fermie bydła w Pawłowicach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku cielętnika oraz budowa obiektów towarzyszących na fermie bydła w Pawłowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe budynku cielętnika z częścią socjalną i magazynową, w tym kruszenie gruzu budowlanego powstałego z rozbiórki i jego transport na wskazane miejsce,

2) przebudowa i rozbudowa budynku cielętnika obejmująca następujący zakres:
a) roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku cielętnika,
b) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych,
c) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
d) utylizacja płyt azbestowych pochodzących z poszyć dachowych,
e) wykonanie płyty betonowej wjazdowej do cielętnika od strony północnej,
f) wykonanie płyty betonowej wjazdowej do cielętnika od strony południowej,

3) wykonanie dwóch zagłębionych płyt gnojowych.

4) wykonanie płyty betonowej pod rękawy z kiszonką.

5) modernizacja budynku portierni.

6) rozbiórka budynku gospodarczego i kruszenie gruzu budowlanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) projekt budowlany pełnobranżowy z przyłączami,
2) przedmiary robót,
3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Dokumenty projektowe na nośniku elektronicznym można nieodpłatnie odebrać w biurze nr 6
( Dział Handlowy) do godz. 15 00 od poniedziałku do piątku ZD Pawłowice ( lewa oficyna), lub na wskazany adres Zamawiający prześle wyżej wymienione dokumenty..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.32.40 - Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium: 75000,00 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone w SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone w SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy wyłącznie, którzy:
   1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (przedstawią aktualny odpis z
   właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
   zawierający przedmiot działalności uprawniający do wykonywania prac podczas realizacji
   tego zamówienia),

   2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania albo, jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie:
   a) wykonali od podstaw lub dokonali kompleksowej przebudowy ( modernizacji )
   co najmniej dwóch cielętników na minimum 200 stanowisk każdy odpowiadający swoim rodzajem robotom stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia o wartości minimum 1,5 mln PLN każdy, ( słownie: milion pięćset tysięcy złotych),
   3) posiadają aktualną i ważną minimum do dnia 15 grudnia 2011r., decyzję organu uprawnionego do wydawania decyzji zezwalającej na usuwanie azbestu ( materiał niebezpieczny) na terenie powiatu leszczyńskiego,
   4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i przedstawią:
   a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
   wykonawca posiada rachunek , potwierdzająca wysokość posiadanych środków
   finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wartość minimum 2 mln PLN
   ( słownie : dwa miliony złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
   upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia,
   b) polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest
   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
   gospodarczej, o wartości ubezpieczenia minimum: 1 mln PLN. (słownie: jeden milion
   złotych),
   5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy)
   i przedstawią:
   a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
   b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
   lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z
   opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
   zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
   rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji,
   (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
   ofert);


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone w SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone w SIWZ
   1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
   Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 tekst jednolity)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Określone w SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdpawlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Zootechniki-PIB,Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pałac, lewa oficyna,pokój nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Instytut Zootechniki-PIB,Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pałac, lewa oficyna,sekretariat pokój nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PAWŁOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PAWŁOWICE » więcej : Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU