eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-06-12

Ogłoszenie nr 95603 - 2017 z dnia 2017-06-12 r.

Trzcianka: Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 69543-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, krajowy numer identyfikacyjny 57079112900000, ul. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64980 Trzcianka, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50, e-mail inwestycje@trzcianka.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RPI.271.14.2017.JS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie cmentarza komunalnego w Trzciance. 2. Zakres robót budowlanych: A. ROZBUDOWA CMENTARZA: 1. Drogi: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, nawierzchnia z płyt ażurowych. 2. Oświetlenie terenu: montaż słupów oświetleniowych. B. PRZEBUDOWA CMENTARZA: 3. Drogi: zdjęcie warstwy humusu i darniny, roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nawierzchnie z płyt ażurowych, krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe. 4. Oświetlenie terenu: montaż nowych stanowisk oświetleniowych, wymiana istniejących stanowisk oświetleniowych, zasilanie straganów. 5. Odwodnienie nawierzchni: system retencyjno - rozsączający składający się ze skrzynek Q-Bic/BB (WAVIN), z rurociągami. 6. Instalacja wodociągowa: instalacja z rur polietylenowych i stalowych. 7. Zagospodarowanie terenu: montaż ławek i koszy na śmieci. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa: A. ROZBUDOWA CMENTARZA: I. Drogi: 1. Projekt budowlany i wykonawczy, branża drogowa, nazwa zadania: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - Etap II, obiekt: Drogi i alejki wewnętrzne ( opracowanie z 14.09.2016r. ) 2. Przedmiar - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - Etap II 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z 14.09.2016r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45112714-3
Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 45100000-8, 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1525202.56
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BaHECo Sp. z o.o., jerzy.korzeniewski@wp.pl, ul. Sikorskiego 92, 64-980, Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1322779.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1322779.07
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1940372.42
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.