eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szubin › Przebudowa drogi pożarowej nr 49 w Leśnictwie Tupadły

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-06-07

Ogłoszenie nr 93968 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.

Szubin: Przebudowa drogi pożarowej nr 49 w Leśnictwie Tupadły
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 63191-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Szubin, krajowy numer identyfikacyjny 9055076200000, ul. ul. Szubin Wieś 52, 89200 Szubin, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3910310, 3910324, faks 523 910 337, e-mail karol.kubacki@torun.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szubin.torun.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi pożarowej nr 49 w Leśnictwie Tupadły

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z objęciem funkcji kierownika robót, polegających na przebudowie istniejącej gruntowej drogi leśnej oznaczonej jako droga pożarowa nr 49 w Leśnictwie Tupadły, gmina Kcynia o dł. 2457m. Zakłada się przebieg drogi po istniejącej konfiguracji terenu. Ogólny zakres robót obejmuje: - wykonanie robót pomiarowych, - karczowanie pni drzew, wycięcie zakrzaczeń oraz odwóz karpiny, - zdjęcie humusu i darniny oraz rozplantowanie poza pasem drogi, - wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod jezdnię oraz mijanki i skrzyżowania, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 15cm w km 2+200 do 2+661, - wykonanie podbudowy (warstwy dolnej) jezdni oraz mijanek i zjazdów z gruzu betonowego frakcji 0-63mm o gr. 15cm, - wykonanie nawierzchni (warstwy górnej) jezdni, mijanek i zjazdów z gruzu betonowego frakcji 0-40mm o gr. 7cm, - wykonanie rowu chłonnego w km 2+200 do 2+661, - uformowanie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie poboczy gruntowych. Projektowane parametry drogi po przebudowie: - długość 2457m, powierzchnia jezdni 8599,50m2, - rodzaj nawierzchni - twarda nieulepszona, - obciążenie 100 kN/oś, - szerokość jezdni 3,50m, - pochylenie poprzeczne jezdni - 3%, profil daszkowy (odcinkowo jednostronny), - szerokość poboczy 2 x 1,25m, - pochylenie poprzeczne poboczy 8%, - prędkość projektowana - 30km/h, - mijanki - 7 szt. w odległości max. 300m od siebie (zgodnie z podaną lokalizacją), szerokość mijanek 3,0m, długość 23m, powierzchnia mijanek 702 m2, - zjazdy i skrzyżowania z drogami leśnymi - 12szt, - odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Miejsce wykonywania robót: Leśnictwo Tupadły, działki ewidencyjne nr 3147, 3146/5, 3175, 3174, 3191, 3192, 3201, 3200/1 obręb ewidencyjny Szczepice, gmina Kcynia , Powiat Nakło nad Notecią, Województwo Kujawsko-Pomorskie. 2. Szczegółowy zakres i technologia robót określona jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Roboty zostaną wykonane na podstawie zgłoszenia wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych projektowanym i opisywanym. Materiały określone w dokumentacji projektowej określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne , Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego. Wykonawca chcąc zaproponować w swojej ofercie inne w stosunku do określonych przez Zamawiającego, rozwiązanie równoważne, może je opisać w odpowiedniej pozycji swojego kosztorysu ofertowego, a do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie jest równoważne, umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych, jakościowych i użytkowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT400985.19
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo sp. z o. o., , ul. Dworcowa 12, 88-400, Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 340370.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 340370.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691942.58
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.