eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dynów › Usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego, wykonawczego, projektu aranżacji oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa pomieszczeń o pow. użytkowej ok. 350 m2 w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.Ogłoszenie z dnia 2013-03-08

Dynów: Usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego, wykonawczego, projektu aranżacji oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa pomieszczeń o pow. użytkowej ok. 350 m2 w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.
Numer ogłoszenia: 93898 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Dynów , Rynek 2, 36-065 Dynów, woj. podkarpackie, tel. 016 6521093 w. 49, faks 016 6521093.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dynow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego, wykonawczego, projektu aranżacji oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa pomieszczeń o pow. użytkowej ok. 350 m2 w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.1. Opis przedmiotu zamówienia 3.1.1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na opracowaniu projektu budowlanego, wykonawczego, projektu aranżacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa pomieszczeń o pow. użytkowej ok. 350 m2 w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. A. Zakres rzeczowy opracowania projektu ma obejmować: 1) opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń przeznaczonych na Bibliotekę Miejską, z uwzględnieniem możliwości zmian konstrukcyjnych w budynku szkolnym, a po jej akceptacji przez Zamawiającego: 2) opracowanie projektu budowlanego, 3) opracowanie projektu wykonawczego, 4) opracowanie aranżacji pomieszczeń, 5) obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego, Opracowania j.w. obejmują: projekt budowlany następujących branż: instalację wod-kan, instalację elektryczną, alarmową, wentylację, klimatyzację, monitoring. B. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie wykonywania robót budowlanych będzie obejmowało: 1) stwierdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z projektem, 2) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.1.3 Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: 1) projekt koncepcyjny zawierający: a) wstępną aranżację pomieszczeń - do akceptacji przez Zamawiającego, b) propozycje zmian konstrukcyjnych w obiekcie wraz z ekspertyzą techniczną potwierdzającą możliwość wprowadzenia tych zmian, w związku z proponowaną koncepcją aranżacji, c) szacunkowy koszt robót budowlanych i aranżacji przy proponowanym wariancie koncepcji. 2) projekt budowlano - wykonawczy z kosztorysami, przedmiarami robót, a) projekty instalacji : elektrycznej, co, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, monitoringu z kosztorysami i przedmiarami, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót , c) projekt aranżacji z przedmiarami i kosztami, d) zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia. 3) wszystkie przewidziane przepisami prawa uzgodnienia. 3.1.4.Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w oparciu o następujące przepisy prawne: 1) ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 2) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego wraz ze zmianami z dnia 6 listopada 2008 r, 4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dna 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 7) inne powszechnie obowiązujące przepisy związane z zakresem opracowania. 3.1.5.Do obowiązków Wykonawcy należy: -opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia części obiektu szkolnego; -uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; - przed przystąpieniem do opracowania projektowego Wykonawca obowiązany jest dokonać oględzin w terenie, zapoznać się z archiwalną dokumentacją obiektu, warunkami technicznymi związanymi z ewentualnymi zmianami w konstrukcji budynku, - wykonanie ekspertyz budowlanych, w przypadku wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 3.1.6.Dokumentacja projektowa winna spełniać następujące wymagania: 1) Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 2) Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 3) W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń; 4) Powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy. 3.1.7.W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dochowania: 1) zakazu naruszenia art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sposób niejednoznaczny, nie wyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub uwzględnienia określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; 2)zakazu naruszania art.29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję; 3) zakazu naruszania art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów lub równoważny; 4) zakazu naruszania art.30 ust.,ust.2, i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane przez odniesienie się do norm, aprobat specyfikacji technicznej i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności; 5) zakazu naruszania art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch opracowań projektowych, których przedmiotem są projekty budowlane i wykonawcze obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków bibliotek zawierające branżę architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł brutto każde oraz co najmniej jeden projekt aranżacji biblioteki o powierzchni użytkowej większej niż 300 m2 zrealizowany lub przyjęty do realizacji, o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: Lp. Stanowisko/funkcja Min. liczba osób Minimalne doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej 1. 2 3 4 Projektant branża architektoniczna lub konstrukcyjno-budowlana 1 Wykonał min 5 projektów branży ogólnobudowlanej na obiektach o kubaturze powyżej 1000 m3 2. Projektant branży instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,klimatyzac. gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 1 Wykonał min 2 projekty techniczne wewnętrznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 3. Projektant branży elektrycznej 1 Wykonał min 1 projekt techniczny związany z obiektem budowlanym w zakresie instalacji elektrycznej 4. Architekt wnętrz 1 Wykonał min 1 projekt aranżacji pomieszczeń biblioteki przyjęty do realizacji

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia przedstawionego przez Wykonawcę,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - na formularzu zgodnym z treścią zał. Nr 6

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy o wykonanie zamówienia publicznego w wypadkach: 1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie był w stanie przewidzieć: a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie ogłoszenia przetargu okoliczności prawnych lub technicznych, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości terminowego wykonania umowy, przedłużenie terminu trwania umowy nastąpi o okres równy okresowi niezbędnemu do usunięcia przeszkody w najkrótszym możliwym czasie i przy zachowaniu należytej staranności. b) ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty, spowodowanej odwołaniem złożonym przez Wykonawców do Prezesa KIO; przedłużenie terminu trwania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody, c) ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych, wynikających ze zwiększonego zakresu rzeczowego prac projektowych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi niezbędnemu z technologicznego punktu widzenia do wykonania zwiększonego zakresu prac projektowych. 2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeżeli termin opracowania dokumentacji projektowej nie może być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: zaistnienia tzw. siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, pożar, śnieżycy itp; zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody, 3. Zmiany podwykonawców, jeżeli strony umowy zastrzegły wykonanie umowy przy udziale podwykonawców, 4. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,przedłużenie terminu trwania umowy nastąpi o okres równy okresowi niezbędnemu do usunięcia przeszkody w najkrótszym możliwym czasie i przy zachowaniu należytej staranności. 5. Zmiany wynagrodzenia umownego w następstwie zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT oraz zmniejszeniu lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Zwiększenie lub zmniejszenie. zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia zostanie określony w sposób procentowy i o tak wyliczony procent nastąpi zmniejszenie bądź zwiększenie wynagrodzenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dynow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miejska Dynów Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2, pok. 4 36-065 Dynów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2013 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miejska Dynów Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2, pok. 10 (sekretariat) 36-065 Dynów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.