eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › Świadczenie usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej.Ogłoszenie z dnia 2013-03-07

Trzebnica: Świadczenie usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej.
Numer ogłoszenia: 93138 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Trzebnicki, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3120901 w. 32, faks

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Trzebnickiego wskazanych w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia, przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego - tj. TAURON DYSTRYBUCJA SA, z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków (zwanego dalej OSD). Do ustalenia podstawy zakresu świadczonej usługi mają zastosowanie następujące przepisy, instrukcje i dokumenty: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne - (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) - przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej; -Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej OSD (zwanej dalej także IRiESD)- przepisy ustawy- Kodeks cywilny- aktualnej taryfy dla usługi dystrybucji energii elektrycznej TAURON DYSTRYBUCJA SA, zatwierdzonej w obowiązującym trybie OSD zobowiązany będzie dostarczać energię elektryczną zakupioną przez Zamawiającego od PKP ENERGETYKA SA, UL. HOŻA 63/67, 00-481 WARSZAWA, własnymi sieciami dystrybucyjnymi do obiektów Zamawiającego. Do realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest jednoczesne obowiązywanie następujących umów: - generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego, a OSD - umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej uczestnika rynku bilansującego odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy z OSD - umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego, a Zamawiającym. Termin wykonywania zamówienia - na czas nieokreślony, począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.04.2013 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W związku z tym, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze w/w usługa dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, Powiat Trzebnicki odstępuje od zastosowania trybu podstawowego udzielenia zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1 a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w art. 4 j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego zawierania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr IT.272.1.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro, z firmą PKP ENERGETYKA SA, ul. Hoża 63/67 00-481 Warszawa. Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt. 6a ustawy Prawo Energetyczne, pod pojęciem Sprzedaż należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej obrotem. Prawo energetyczne definiuje pojęcie Przesyłanie jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu jej dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 3 pkt. 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem Dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z nowymi przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym w przypadku punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 dla Powiatu Trzebnickiego jest TAURON DYSTRYBUCJA SA z siedzibą w Krakowie. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykracza poza ramy określone w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • TAURON DYSTRYBUCJA SA, ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków, TAURON DYSTRYBUCJA SA, 30-390 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.