Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-03-29

Hrubieszów: Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m.

Numer ogłoszenia: 89132 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42362 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hrubieszowski, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, tel. 084 6965069, faks 084 6963856.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m..


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem.: Remont drogi nr 3278L Kotlice Wakijów km 6+416-8+007 1591m i remont drogi nr 3420L Malice-Honiatycze km 4+789-6+320 1531m 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących grup robót: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty ziemne Wykonanie wykopu w gruntach nie skalistych Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Podbudowa z chudego betonu Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i ścieralna Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi Oznakowanie poziome Oznakowanie pionowe Krawężniki betonowe Chodnik z brukowej kostki betonowej Betonowe obrzeża chodnikowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe (ślepe). 4. Kody CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1382476,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 1121702,21


  • Oferta z najniższą ceną: 1121702,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1346267,27


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z HRUBIESZOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Hrubieszowie » więcej : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU