Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Ozorków: Remonty dróg gruntowych i rowów w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa

Numer ogłoszenia: 88878 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41504 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie, tel. 042 7103100, 7103142, faks 042 7103101.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg gruntowych i rowów w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi pracy sprzętu mechanicznego przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz obsługą inwestycji drogowych .
Roboty będą polegać na:
1. Usunięciu darniny
2. Równaniu dróg wraz z zagęszczeniem
3. Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża
4. Wykonaniu koryta drogi do głębokości 30 cm wraz z zagęszczeniem
5. Ułożeniu nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem
6. Ułożeniu nawierzchni z destruktu gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem
7. Kopaniu rowów przydrożnych o głębokości do 1 m
8. Remontach przepustów
9. Innych zleconych pracach ziemnych przy udziale koparko - ładowarki

Powyższe roboty planuje się wykonać na drogach z terenu miasta Ozorków. Zakres prac będzie określany na bieżąco wg potrzeb.
Zamawiający określił w formularzu ofertowym przewidywane ilości prac do wykonania związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz obsługą inwestycji drogowych przez okres obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Rodzaje i liczba prac do wykonania są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji umowy.
Faktyczne ilości wykonanych prac w okresie obowiązywania umowy będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a więc mogą odbiegać od ilości wskazanych w formularzu ofertowym.
Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za wykonane prace na podstawie protokołów odebranych prac..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.24.51 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.26.22.12 - Kopanie rowów
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • ROBOTY ZIEMNE Marcin Kubiak, ul. Dolna 39, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73044,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 130640,00


  • Oferta z najniższą ceną: 98915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 380370,50


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OZORKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Ozorkowie » więcej : Roboty odwadniające i nawierzchniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU