eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013Ogłoszenie z dnia 2010-03-29

Chełm: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 88662 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chełm, ul. Lubelska 63 i 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5652223, 5652073, faks 082 5652254 , strona internetowa www.chelm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Zamówienie obejmuje: - przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych z dziedziny break dance w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, - systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem warsztatów (listy obecności), - prowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych w grupie obejmującej maksymalnie 22 osoby, - prowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych przez okres 10 miesięcy (zajęcia 2 razy w miesiącu po 4 godziny)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Przedmiotem zamówienia publicznego jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych przez instruktora break dance w ramach projektu: Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym należąca do kategorii usług CPC 24: usługi edukacyjne i szkoleniowe, wymieniona w Wykazie usług o charakterze niepriorytetowym stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68). W tym przypadku zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1a w/w ustawy, Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 ustawy, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować : naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokościach i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. W przedmiotowym postępowaniu nie jest możliwe zastosowanie trybów konkurencyjnych ze względu na charakter i specyfikę zamówienia, termin organizacji pierwszych zajęć oraz obowiązek przestrzegania terminów ustalonych w harmonogramie realizacji projektu. Wymienionego terminu nie można zmienić ze względu na planowane otwarcie warsztatów szkoleniowo - artystycznych, które według harmonogramu mają odbywać się w okresie od marca 2010 roku do grudnia 2010 roku. Przesunięcie szkółek o jeszcze jeden miesiąc skutkowałoby zmianą terminu zakończenia realizacji projektu planowanego na 28 lutego 2011r. Biorąc powyższe pod uwagę zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki pozwala na terminową realizacje zadań, zrealizowanie założonych rezultatów i celów projektu. W innym przypadku nie zostałyby osiągnięte założone rezultaty projektu, co stanowiłoby zagrożenie dla osiągnięcia celu głównego, czyli podniesienia poziomu konkurencyjności Miasta Chełm poprzez wykorzystanie potencjału młodzieży w zakresie współpracy międzynarodowej. Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1a pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Joanna Wilkołaska, il. Piotra Skargi 1/114, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.