Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2010-03-29

Chełm: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013

Numer ogłoszenia: 88662 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chełm, ul. Lubelska 63 i 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5652223, 5652073, faks 082 5652254 , strona internetowa www.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-artystycznych przez instruktora break dance w ramach realizacji projektu Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013.
Zamówienie obejmuje:
- przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych z dziedziny break dance w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie,
- systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem warsztatów (listy obecności),
- prowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych w grupie obejmującej maksymalnie 22 osoby,
- prowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych przez okres 10 miesięcy (zajęcia 2 razy w miesiącu po 4 godziny)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Przedmiotem zamówienia publicznego jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo - artystycznych przez instruktora break dance w ramach projektu: Jesteśmy razem - młodzi w Europie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym należąca do kategorii usług CPC 24: usługi edukacyjne i szkoleniowe, wymieniona w Wykazie usług o charakterze niepriorytetowym stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68). W tym przypadku zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1a w/w ustawy, Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 ustawy, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować :
  naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokościach i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.
  W przedmiotowym postępowaniu nie jest możliwe zastosowanie trybów konkurencyjnych ze względu na charakter i specyfikę zamówienia, termin organizacji pierwszych zajęć oraz obowiązek przestrzegania terminów ustalonych w harmonogramie realizacji projektu. Wymienionego terminu nie można zmienić ze względu na planowane otwarcie warsztatów szkoleniowo - artystycznych, które według harmonogramu mają odbywać się w okresie od marca 2010 roku do grudnia 2010 roku. Przesunięcie szkółek o jeszcze jeden miesiąc skutkowałoby zmianą terminu zakończenia realizacji projektu planowanego na 28 lutego 2011r.
  Biorąc powyższe pod uwagę zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki pozwala na terminową realizacje zadań, zrealizowanie założonych rezultatów i celów projektu. W innym przypadku nie zostałyby osiągnięte założone rezultaty projektu, co stanowiłoby zagrożenie dla osiągnięcia celu głównego, czyli podniesienia poziomu konkurencyjności Miasta Chełm poprzez wykorzystanie potencjału młodzieży w zakresie współpracy międzynarodowej. Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1a pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Joanna Wilkołaska, il. Piotra Skargi 1/114, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z CHEŁMA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Chełmie » więcej : Usługi edukacyjne i szkoleniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU