eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damasławek › Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Damasławku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-05-26

Ogłoszenie nr 88541 - 2017 z dnia 2017-05-26 r.

Damasławek: Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Damasławku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 61635-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Damasławek, krajowy numer identyfikacyjny 53316200000, ul. Rynek 8, 62110 Damasławek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 672 613 611, faks 672 613 627, e-mail inwestycje@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
Adres strony internetowej (URL): www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Damasławku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Inw.271.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Damasławek przy kościele Św. Stanisława oraz przy Publicznym Przedszkolu w Damasławku. Obecnie w miejscu projektowanego obiektu znajduje się plac o nawierzchni gruntowej porośnięty małymi drzewami oraz krzakami, służący mieszkańcom jako prowizoryczny parking. Wzdłuż ulicy Kościelnej znajduje się chodnik z płytek betonowych, z których większość nadaje się jedynie do rozbiórki. Nawierzchnia jezdni ze względu na zużycie związane z upływem czasu w znacznym stopniu jest zniszczona. Znajdują się na niej głównie spękania siatkowe, które w wyniku przebudowy zostaną uszczelnione oraz przykryte nową warstwą betonu asfaltowego. Planowane zagospodarowanie pasa drogowego Budowa parkingu poprzez utwardzenie kostką betonową i nadaniu projektowanych spadków zapewni należyte odwodnienie. Utwardzenie nawierzchni parkingu oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej na jezdni wpłynie na poprawę stanu środowiska, zmniejszy poziom hałasu, zapylenie i emisję spalin. Istniejący krawężnik wzdłuż ulicy należy rozebrać i dokonać ponownego ustawienia nowego krawężnika na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Powstałe podczas rozbiórki krawężnika wyrwy w nawierzchni asfaltowej należy uzupełnić betonem asfaltowym. Na całym zarysie parkingu (zgodnie z planem sytuacyjnym) ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik wynieść 4 cm nad nawierzchnię parkingu. W miejscu połączenia istniejącej nawierzchni asfaltowej z projektowaną nawierzchnią z kostki betonowej (wjazd na parking) należy umieścić obniżony krawężnik o wymiarach 15x22 cm. Krawężnik betonowy 15x30 cm oddzielać będzie chodnik od istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz projektowanego parkingu. Po wykonaniu powyższych robót należy wykonać konstrukcję nawierzchni o parametrach wskazanych w dalszej części opracowania. Stanowiska postojowe (ustawione pod kątem 90° do krawężnika) posiadać będą wymiary 4,50 x 2,50 m oraz 4,50x3,60 (miejsca dla niepełnosprawnych). Linie rozgraniczające stanowiska wykonać z kostki brukowej koloru czerwonego w przypadku stanowisk postojowych z kostki oraz w przypadku miejsc postojowych na asfalcie należy linie rozgraniczające wymalować metodą cienkowarstową. Parking posiadać będzie 36 wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 8 na asfalcie. Przy wjeździe na parking umieszczony zostanie znak D-18 "Parking" z tabliczką "Tylko dla pojazdów do 2,5 t" Nawierzchnię jezdni ulicy Kościelnej należy wyrównać betonem asfaltowym w ilości 100 kg/m2 (AC11W) oraz ułożyć na niej warstwę ścieralną grub. 4 cm z betonu asfaltowego (AC11S). Przed wykonaniem powyższych czynności istniejącą jezdnię poszerzamy obustronnie po około 25 cm w celu uzyskania docelowej szerokości 5,50 m. Chodniki po uprzednim rozebraniu należy przesunąć zgodnie z nowym przebiegiem wskazanym na planie sytuacyjnym. Zjazdy do posesji umocnić kostką betonową grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu. Przekrój normalny projektowanego parkingu dla samochodów osobowych: - szerokość jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm - zmienna (zgodnie z planem sytuacyjnym), - pochylenie poprzeczne parkingu - 2% w kierunku jezdni ulicy Kościelnej, - pochylenie podłużne parkingu - spadek od Domu Kultury do Kościoła Parafialnego, - obramowanie parkingów - krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz krawężnik obniżony 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Konstrukcja parkingu: - warstwa ścieralna z kostki betonowej w kształcie cegiełki o grub. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm. Przekrój normalny projektowanego chodnika: - szerokość 1,5 m, - pochylenie poprzeczne chodnika - 2% w kierunku jezdni ulicy Kościelnej, - obramowanie obustronne obrzeżem betonowym 6x20 cm na ławie z betonu C12/15. Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna z kostki betonowej w kształcie cegiełki o grub. 6 cm, - podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm. Przekrój normalny zjazdów: - szerokość zmienna (zgodna z przedmiarem robót), - pochylenie poprzeczne i podłużne nawiązane do istniejącej jezdni i bram oraz przyległego chodnika, - obramowanie obustronne obrzeżem betonowym 6 x 20 cm na ławie z betonu C12/15 (nie dotyczy miejsc w których zjazdy znajdują się w ciągu chodnika). Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna z kostki betonowej w kształcie cegiełki o grub. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm. Przekrój podłużny Projektowany parking wysokościowo dostosowany zostanie do istniejącej drogi. Ze względu na odwodnienie spadek podłużny skierowany zostanie od Domu Kultury do Kościoła Parafialnego. Umożliwi to częściowy spływ wody z projektowanego parkingu. Przyległe chodniki umieszczone zostaną poza pasem zieleni około 12 cm nad poziomem krawędzi jezdni asfaltowej. Niweleta jezdni asfaltowej ulegnie podniesieniu ze względu na ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. Odwodnienie Odwodnienie parkingu odbywać się będzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne kierujące wodę do projektowanych wpustów ulicznych. Woda z jezdni zostanie wprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej. Woda z chodników spłynie na pas zieleni umieszczony przy krawężniku betonowym. Wykonanie osadnika i separatora substancji ropopochodnych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz umocnieniem wylotu kanalizacji narzutem kamiennym na podbudowie betonowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania separatora zintegrowanego z osadnikiem, o ile spełni on poniższe parametry: wysokosprawny separator koalescencyjny substancji ropopochodnych przeznaczony do współpracy z osadnikiem wstępnym (separator z "by-pass"). Kręgi wykonane z betonu C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego. Przepływ nominalny 20 l/s. Średnica wewnętrzna 1200 mm, głębokość posadowienia (w zależności od modelu) min. 2,0 m. Oprócz tego należy zastosować typowy osadnik z kręgów z betonu C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego. Średnica 1200 mm. Głębokość posadowienia min. 2,0 m.Uwaga! 1.Zmiana rodzaju krawężnika z 15/30 na 15/22 na odcinku: strona prawa od 0 + 000 do 0 + 375 oraz strona lewa od 0 + 000 do wjazdu 0 + 169,30 , a także przy chodniku wzdłuż parkingu. 2.Materiały rozbiórkowe stanowią własność Inwestora i odtransportowane będą na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 34953300-5, 45223300-9, 45332300-6,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT640601.15
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o. o., budownictwoprzetargi@interia.pl, ul. Dworcowa 12, 88 - 400, Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 685654.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 685654.25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799236.49
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.