Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-15

Opole: Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454
od km 16+344 do km 28+583


Numer ogłoszenia: 8789 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70), faks 77 44-14-071. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454
od km 16+344 do km 28+583.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454
od km 16+344 do km 28+583

Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454
na odcinku w km 16 + 344,00 ÷ 28 + 583 - dotyczy następujących odcinków drogi :
I. odcinek od km 16+344 do km 16+931, długość: 587m
II. odcinek od km 17+410 do km 18+055, długość: 645m
III. odcinek od km 18+275 do km 18+533, długość: 258m
IV. odcinek od km 18+831 do km 19+604, długość: 772m
V. odcinek od km 23+083 do km 28+583, długość: 5500m
i obejmuje m.in. następujący asortyment robót:
- roboty drogowe..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. ( 50 % )


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 98.000 PLN ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w formie: - w pieniądzu (przelewem - z konta na konto), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (poręczenie pieniężne), - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać przed terminem składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 z dopiskiem: Wadium na przetarg: /Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 od km 16+344,00 do km 28 + 583 a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądza (wg pkt.2 powyżej) należy załączyć do oferty w oryginale.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie były wykonywane (zakończone) co najmniej:
   ==> jedno zadanie ( robotę) w zakresie dróg o wartości tego zadania wynoszącej min. 2.000.000,00 zł zawierające ( to zadanie )
   wykonanie m.in.:
   - nawierzchnię asfaltobetonową w ilości min. 9500 m2
   - co winno być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w pełni sprawnymi narzędziami i urządzeniami, wymaganymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), w tym co najmniej:
   - koparka samojezdna - 1 szt.
   - samochód samowyładowczy - 2 szt.
   - piła do cięcia asfaltu - 1 szt.
   - płyta do zagęszczania - 1 szt.
   - spycharka - 1 szt.
   - układarka do mas bitumicznych - 1 szt.
   - walce do mas bitumicznych - 2 szt.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje
   i doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
   Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby spełniające w/w wymagania, w tym co najmniej:

   - kierownik budowy - min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym
   i robót drogowych stanowisku od uzyskania uprawnień,
   - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy drogowej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi wykazać średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł;

   UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy:
   - dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ): 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające okres udziału i zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wykaz narzędzi i urządzeń technicznych , które ten podmiot udostępnia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana umowy może być dokonana w następujących przypadkach : a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; b. zmianie uległa wysokość stawki VAT c. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot. robót , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, d. wystąpiły zmiany nazwy, adresu, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.opole.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: z podanej strony internetowej i/lub w sidzibie Zamawiającego po zlożeniu zapotrzebowania. Koszt dokumentacji - 85 zł..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 08:50, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, p. 208..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OPOLA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Opolu » więcej : Roboty w zakresie nawierzchni dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU