eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-05-25

Ogłoszenie nr 87837 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.

Świdnica: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 73320-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 77156-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 56980000000, ul. ul. 1 Maja 21, 58100 Świdnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 74 850 34 00, faks 748 520 257, e-mail przetarg@prokuratura.walbrzych.pl
Adres strony internetowej (URL): www.swidnica.po.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Prokuratura

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PO VII WB 261.18.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) - gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w budynkach prokuratur okręgu świdnickiego. Wykaz prokuratur, dla których będą świadczone usługi: a) Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21, b) Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7, c) Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu - Dział Śledczy przy ul. Kilińskiego 1, d) Prokuratura Rejonowa w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, e) Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, f) Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2. 2. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia dotyczące sprzedaży oraz postanowienia o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu i winno być wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. aktów prawnych. 3. Szczegółowe warunki przyłącza i dostawy gazu ziemnego do budynków wskazanych w pkt. 1 prokuratur wskazano w SIWZ. 4. Do celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął prognozowane zużycie gazu ziemnego w okresie trwania umowy na poziomie: a) łączne prognozowane zużycie paliwa gazowego dla taryfy W - 5 wynosi: 1.659.950 kWh, b) łączne prognozowane zużycie paliwa gazowego dla taryfy W- 4 wynosi: 463.900 kWh, c) łączne prognozowane zużycie paliwa gazowego dla taryfy W - 3.6 wynosi: 133.410 kWh. 5. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV: 65200000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT329554.09
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Onico Energia Sp. z o.o. Sp. K.A., , ul.Flory 3/4, 00-586, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 286045.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286045.11
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297093.02
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z ŚWIDNICY

więcej: przetargi w Świdnicy »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.