eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych - 2 częściczęść I - Świadczenie usług sprzątania budynku przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych, część II - Świadczenie usługi sprzątania budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległychOgłoszenie z dnia 2017-05-19

Ogłoszenie nr 85803 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.

Warszawa: Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych - 2 części: część I - Świadczenie usług sprzątania budynku przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych, część II - Świadczenie usługi sprzątania budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Informacji i Handlu S.A., krajowy numer identyfikacyjny 1207066900000, ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 3349800, 3349966, faks 223 349 999, e-mail dorota.laskowska@paiz.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.paiz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych - 2 części: część I - Świadczenie usług sprzątania budynku przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych, część II - Świadczenie usługi sprzątania budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. wraz z opisanymi niżej terenami przyległymi - całość o łącznej powierzchni około 7700 m^2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części zamówienia. CZĘŚĆ I "Świadczenie usług sprzątania budynku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych." Przedmiot części I zamówienia obejmuje sprzątanie przez pięć dni w tygodniu siedmiu kondygnacji wraz z dwoma klatkami schodowymi budynku i jedną windą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie oraz stałego utrzymywania w czystości wewnętrznego patio i przyległego chodnika. Całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 2730 m2, w tym: a) powierzchnia biurowa - 1300 m2; b) powierzchnia konferencyjna (6 sal) - 310 m2 c) ciągi komunikacyjne (6 korytarzy), klatki schodowe (2 klatki schodowe - główna i ewakuacyjna-wewnętrzna), łazienki (14 toalet), piwnice (1 korytarz), pomieszczenia kuchenne (9) - 1000 m2; d) patio i chodnik - 120 m2 CZĘŚĆ II "Świadczenie usługi sprzątania w budynku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych." Przedmiot części II zamówienia obejmuje sprzątanie siedmiu kondygnacji klatek schodowych i korytarzy 2 wind oraz 2 pokoi biurowych i archiwum budynku biurowego przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 przez pięć dni w tygodniu oraz stałego utrzymywania w czystości terenu posesji okalającej ww. budynek. Całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi około 4995 m2, w tym: a) powierzchnia biurowa - 38 m2 b) archiwum 130 m2 c) ciągi komunikacyjne: klatki schodowe (2), korytarze (6), łazienki (12) - 1350 m2 d) teren posesji - 3477 m2 Usługi obejmują okres 12 miesiecy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV: 90919200-4, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2, 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: "Świadczenie usług sprzątania budynku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych."
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W ramach I części zamówienia pn. Świadczenie usług sprzątania budynku przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych złożona została jedna oferta, wobec czego zachodzi przesłanka opisana w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obligująca Zamawiającego do unieważnienia postępowania w części I zamówienia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT228436.70
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: "Świadczenie usługi sprzątania w budynku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych."
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W ramach części II zamówienia pn. Świadczenie usługi sprzątania budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zachodzi przesłanka opisana w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obligująca Zamawiającego do unieważnienia postępowania w części II zamówienia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT210000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert0
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowania pn. Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych - 2 części: część I - Świadczenie usług sprzątania budynku przy ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych, część II - Świadczenie usługi sprzątania budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych prowadzone było w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia były usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakości, a wartość zamówienia była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.