eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup pięciu plenerowych koncertów w ramach X edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur



Ogłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 85124 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Białystok: Zakup pięciu plenerowych koncertów w ramach X edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, krajowy numer identyfikacyjny 000515000, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 869 62 49, faks 85 869 62 65, e-mail zzp@um.bialystok.pl Adres strony internetowej (URL): www.bialystok.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pięciu plenerowych koncertów w ramach X edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur
Numer referencyjny KPS-I.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup 5 koncertów plenerowych w ramach 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur. Koncerty będą się odbywały na Rynku Kościuszki w Białymstoku, w dniach 26-30 lipca 2017 r. Festiwal jest autorskim projektem kulturalnym Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, organizowanym w Białymstoku od 2008 r.


II.5) Główny kod CPV): 92340000-6,
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 140016
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia jest zakup pięciu koncertów plenerowych w ramach jubileuszowej X edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur. Zamówienie polega na realizacji przedsięwzięcia artystycznego, prezentującego dokonania najwybitniejszych zespołów ludowych z całego świata. Festiwal jest zjawiskiem unikatowym nie tylko w skali kraju, odbił się też głośnym echem w Europie, Azji oraz Ameryce Południowej, wchodząc na stałe do międzynarodowego kalendarza IOV (International Organization of Folk Art). Ideą Festiwalu jest prezentacja kultury i dorobku artystycznego zespołów związanych z kulturą ośmiu grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Podlasie (stąd nazwa Podlaska Oktawa Kultur): Polaków, Białorusinów, Litwinów, Romów, Rosjan, Tatarów, Ukraińców i Żydów. W trakcie Festiwalu prezentowana jest artystyczna perfekcja i dokonania twórcze zespołów uprawiających różne gatunki muzyki i sztuki, począwszy od rekonstrukcji muzyki tradycyjnej poprzez folk, jazz i muzykę klasyczną. Festiwal jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami. Tworzy też szansę uczestnikom i widzom na zapoznanie się z bogactwem kultury i tradycji Podlasia, Polski i innych zakątków świata. Jednocześnie uczy szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Artyści występujący w trakcie koncertów są starannie wyselekcjonowani przez grono profesjonalistów (Międzynarodową Radę Artystyczną) i gwarantują wysokie walory artystyczne . Repertuar zespołów stanowią ich własne, autorskie opracowania muzyczne i choreograficzne oraz suity instrumentalne i taneczne w opracowaniu wybitnych kompozytorów i choreografów krajów, z których pochodzą zespoły. Zastosowanie trybu z wolnej ręki uzasadnione jest z uwagi na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp, tj. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Artyści indywidualni i zespoły podczas koncertów wykonują utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługa organizacji koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaskiej Oktawy Kultur może być świadczona tylko przez jeden podmiot - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (samorządową instytucję kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego pod numerem 8). Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) jest pomysłodawcą i jedynym organizatorem wydarzenia, a także autorem scenariusza i reżyserii imprezy, które w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych są utworami, do których przysługują instytucji wyłączne prawa autorskie. Instytucja organizuje to wydarzenie od 2008 roku. Z roku na rok cieszy się ono dużym zainteresowaniem mieszkańców, turystów oraz mediów. Dotychczasowe edycje tego artystycznego wydarzenia pozwoliły zbudować znaną i cenioną markę Festiwalu. WOAK posiada wyłączne prawo do posługiwania się nazwą, znakiem i marką Podlaskiej Oktawy Kultur. Spełniona jest zatem również przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Ponadto, imprezę cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności, a pozycja i renoma Wykonawcy umożliwia wykonanie zamówienia o wysokich walorach artystycznych oraz na najwyższym poziomie, co gwarantuje osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Koncerty o wysokiej randze artystycznej i szerokim oddźwięku wpisują się w zadanie własne Miasta Białystok w zakresie sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną. W związku z powyższym należy uznać, że przedmiot zamówienia jest usługą w zakresie działalności twórczej i artystycznej, która ze względu na swój niepowtarzalny charakter może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, który dodatkowo posiada pełnię praw autorskich do koncepcji i marki Podlaskiej Oktawy Kultur - Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru. Przy wyborze wykonawcy zachodzą więc przesłanki, określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, , ul. Jana Kilińskiego 8, 15-950, Białystok, kraj/woj. podlaskie


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.