eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Nadanie Centrum statusu Partnera Wydarzenia oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą "Impact´17Gospodarka 4.0"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 85109 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Warszawa: Nadanie Centrum statusu Partnera Wydarzenia oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą "Impact´17: Gospodarka 4.0"
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:
POIR PT
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka , 00695 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, faks (+48 22) 20 13 408, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl Adres strony internetowej (URL): http://www.ncbr.gov.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadanie Centrum statusu Partnera Wydarzenia oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą "Impact´17: Gospodarka 4.0"
Numer referencyjny 13/17/WR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Nadanie Centrum statusu Partnera Wydarzenia oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w związku z organizacją przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą "Impact´17: Gospodarka 4.0", które odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2017 r. w Krakowie. Zamówienie powinno w szczególności zawierać dla Zamawiającego propozycję: a.nadania Zamawiającemu statusu partnera Wydarzenia. b.udziału przedstawiciela NCBR w sesji głównej oraz wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w ścieżkach tematycznych wydarzenia. c.przygotowania strefy NCBR dla Zamawiającego. Dzięki przygotowanej strefie Zamawiający będzie mógł m.in. prezentować ofertę programową, przeprowadzać spotkania z uczestnikami Kongresu, dystrybuować materiały informacyjne oraz prezentować dotychczasowe sukcesy beneficjentów NCBR itp. d.zorganizowania minimum jednego spotkania przedstawicieli Zamawiającego z reprezentantami przemysłu. e.udział przedstawiciela Zamawiającego w roundtables. f.zapewnienie noclegu dla przedstawiciela NCBR oraz udział na impact dinner. g.zapewniania pełnej komunikacji dla Zamawiającego podczas kongresu Impact´17 we wszystkich kanałach komunikacyjnych kongresu. h.zapewnienie brandingu dla Zamawiającego (w tym jako również IP PO IR) w czasie trwania kongresu (np. w Centrum Kongresowym ICE Kraków; materiałach elektronicznych itp.). i.wsparcie oraz zapewnienie obecności przedstawicieli Zamawiającego w relacjach medialnych z kongresu. j.emisja wystąpień przedstawicieli Zamawiającego na kanale YouTube kongresu. k.wzmocnienie komunikacji na temat części programu, w których bierze udział Zamawiający. l.zapewnienie miejsca Zamawiającemu w support zone. m.zamieszczenia logo Partnera i logo PO IR oraz informacji o statusie Centrum jako partnera kongresu.


II.5) Główny kod CPV): 79342200-5,
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 390243.90
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
FUNDACJA IMPACT jest jedynym organizatorem tegorocznej edycja Impact´17. Udział w przedmiotowym wydarzeniu przyczyni się do wzmocnienia wizerunku oraz promocji NCBR jako instytucji wspierającej innowacyjne rozwiązania oraz łączącej naukę z biznesem. Impact to najważniejsze polskie wydarzenie dotyczące nowej gospodarki. Kongres podejmuje tematy kluczowych wyzwań i szans związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji, będących fundamentem nowoczesnej gospodarki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Fundacja Impact , , Lublańska 34, 31-147, Kraków, kraj/woj. małopolskie


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.