eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 85080 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Wieliczka: Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, krajowy numer identyfikacyjny 12139884200000, ul. ul. Limanowskiego 32, 32020 Wieliczka, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 250 11 90, 278 20 10, faks 12 278 20 10, e-mail tkuchnia@wieliczka.eu Adres strony internetowej (URL): www.gzd.wieliczka.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce
Numer referencyjny GZD.7231.I.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta Wieliczka Strefą płatnego parkowania objętych jest 14 ulic w centrum miasta Wieliczka o długości ok. 1322mb. W strefie płatnego parkowania znajduje się 19 szt. parkomatów 1. Bieżące utrzymanie i obsługa strefy płatnego parkowania obejmuje: 1.1.Obsługa biura Strefy Płatnego parkowania w zakresie opłat za parkowanie oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie, w tym: - kontrola opłat za czas postoju pojazdów, - wydawanie kart abonamentowych, - sporządzanie miesięcznych raportów w zakresie kart abonamentowych, - sporządzanie i przekazywanie zestawień wystawionych zawiadomień dotyczących opłaty dodatkowej i ich ewentualnych anulacji wwersji elektronicznej i papierowej, - przekazywanie bieżących raportów w formie wydruków z parkomatów, - pobieranie opłat dotyczących opłaty dodatkowej, kart abonamentowych oraz wpływów z parkomatów SPP i przekazywanie ich na konto Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce. 1.2. Naprawa i konserwacja parkomatów szt.19 w tym: - naprawa, wymiana i utrzymanie w sprawności podzespołów elektronicznych i podzespołów wewnątrz parkomatów, - utrzymanie w sprawności oprogramowania parkomatów, zakup i wymiana rolek papieru, - utrzymanie w czystości zewnętrznej obudowy parkomatów, - wymiana kaset z monetami w związku z ich napełnieniem, 2. Utrzymanie oznakowania pionowego w strefie płatnego parkowania w tym: - znaki drogowe D-44 - szt. 36, - tabliczki informacyjne "P" - szt. 19, - tabliczki "T" szt. 16. Bieżące utrzymanie oznakowania obejmuje: - przegląd, naprawę, czyszczenie i mycie znaków drogowych, prostowanie słupków do znaków drogowych (Wykonawca zobowiązany jest do przeglądu oznakowania na bieżąco), - mycie i czyszczenie znaków drogowych - 1 raz w miesiącu - szt 55 szt., - prostowanie słupków (w ciągu obowiązywania umowy przewiduje się wymianę 3 szt znaków drogowych, - wymianę uszkodzonych znaków drogowych (w ciągu obowiązywania umowy przewiduje się wymianę 4 szt. znaków drogowych), 3. Utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania zamiatanie, wywóz nieczystości powierzchnia strefy 3 305m2 - 3 razy na tydzień, 4. Zimowe utrzymanie strefy płatnego parkowania, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, wywóz nadmiaru śniegu powierzchnia strefy 3 305m2, planowane miesiące: listopad i grudzień w przypadku wystąpienia warunków zimowych.


II.5) Główny kod CPV): 50000000-5,
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie z wolnej ręki (tj.: Dz.U. z 2015r poz. 2164, ze zm.) o treści: "Zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego." Wykonawcą usługi, któremu Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, która jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Wieliczka. Zgodnie z treścią aktu założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jednym z podstawowych zadań tej Spółki jest obsługa zadań związanych z utrzymaniem i obsługą Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Wieliczka. Wykazany stan faktyczny oraz prawny wskazuje na spełnienie przesłanek ustawowych udzielenia niniejszego zamówienia, w szczególności: Zamawiający - Gmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce jako jednostka organizacyjna Gminy Wieliczka działającą w formie jednostki budżetowej, jest jednostką sektora finansów publicznych o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 uPzp. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce jest osobą prawną, nad którą Gmina Wieliczka zwana dalej Zamawiającym sprawuje kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Zamawiający jest właścicielem (100 % udziałów spółki) i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka pełni funkcję zgromadzenia wspólników spółki. Powyższe dane wynikają z aktu założycielskiego Spółki oraz danych z KRS. 91,04 % działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego tj. Gminę Wieliczka. Powyższy procent działalności obliczono uwzględniając średni przychód osiągnięty przez spółkę w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za trzy lata poprzedzające udzielenie zamówienia, tj. za lata 2014-2016. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Udzielenie przedmiotowego zamówienia jest prawnie uzasadnione i konieczne, mając na uwadze powyższe oraz fakt, że Spółka spełnia wymagania przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 pkt a) do c) ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., , ul. J. Jedynaka 30, 32-020, Wieliczka, kraj/woj. małopolskie


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.