eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "RODZINA JEDNOROŻCÓW"Ogłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84870 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Łódź: "RODZINA JEDNOROŻCÓW"
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl.

Adres strony internetowej (URL): http://uml.lodz.pl/kultura/konkursy_stypendia_nagrody_dofinansowania/konkurs_architektoniczny_rodzina_jednorozcow/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://uml.lodz.pl/kultura/konkursy_stypendia_nagrody_dofinansowania/konkurs_architektoniczny_rodzina_jednorozcow/
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Pod adres:
w sekretariacie, pok. nr 112 w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

"RODZINA JEDNOROŻCÓW"


Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

"RODZINA JEDNOROŻCÓW" Konkurs architektoniczny dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie i wykonanie Obiektu - awangardowej rzeźby lub instalacji przedstawiającej "Rodzinę jednorożców"


II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Numeracja zgodna z Regulaminem konkursu: 6.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 6.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 6.2. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w Konkursie, wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i opisanych w Regulaminie Konkursu oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.3. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wykazać, iż spełnia warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) zdolności technicznej lub zawodowej; Organizator uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że: a)w okresie ostatnich piętnastu lat przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną koncepcję lub projekt w zakresie budowy rzeźby, pomnika lub instalacji, na podstawie których wybudowano w/w obiekt; b) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń. Uwaga! Przez uprawnienia budowlane Organizator rozumie, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Organizator, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 6.4. Uczestnik Konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Konkursie opisanych w Regulaminie Konkursu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.5. Uczestnik, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Organizatorowi, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.6. Organizator ocenia, czy udostępniane Uczestnikowi przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Uczestnika spełnienia warunków udziału w Konkursie oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Uczestnik wykazując spełnianie warunków udziału w Konkursie, polega na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu. 6.7. W przypadku wspólnego udziału w Konkursie warunki wskazane w pkt. 6.3. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. 6.8. Żaden z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.9. Ocena spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozdziale dokonana zostanie na podstawie wymaganych przez Organizatora Konkursu oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. Uwaga! 1) W celu oceny, czy Uczestnik polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Uczestnika z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Organizator może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Uczestnikowi zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Uczestnika, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Uczestnik polega w odniesieniu do warunków udziału w Konkursie dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zamówienie, którego wskazane zdolności dotyczą. 7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 7.1. Uczestnicy Konkursu, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, winni złożyć następujące dokumenty: 7.1.1. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24. ust 1 i ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(w przypadku wspólnego udziału w Konkursie każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział składa w załączeniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie przedmiotowe oświadczenie) - załącznik Nr 2. 7.1.2. W zakresie wykazania spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3, b)aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4, d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane, opisane w pkt. 6.3, ppkt 3 b - załącznik Nr 5, e) wykaz usług - załącznik Nr 6. f) pełnomocnictwo. Wniosek wraz z załącznikami musi być przedstawiony w formie oryginału natomiast pełnomocnictwo do złożenia i podpisania w/w dokumentów w imieniu Uczestnika Konkursu powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udział w Konkursie wymagane dokumenty powinny zostać złożone łącznie, w imieniu wszystkich Uczestników. 7.2. Pozostałe informacje na temat dokumentów: 7.2.1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczona ma być każda strona dokumentu. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym uczestnika, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 7.2.2. Dokumenty, dla których zostały określone wzory w formie załączników do niniejszego Regulaminu, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 7.2.3. Każdy dokument musi być czytelny. 7.2.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 7.2.5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 7.2.6. Organizator nie dopuszcza składania dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. 7.2.7. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. 7.2.8. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub będzie występował w więcej niż jednym wniosku, zostanie wykluczony z Konkursu. 7.2.9. Uczestnik Konkursu, który będzie autorem lub współautorem więcej niż jednej pracy konkursowej zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie prace wykonane z jego udziałem zostaną odrzucone. 7.2.10. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni przez Organizatora do złożenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy, uznana zostanie za nieważną a Uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwać żadna z nagród. 7.3. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. W przypadku wspólnego uczestniczenia w Konkursie: 7.3.1. Uczestnicy Konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie: - pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; - dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności: a) nazwę konkursu, b) wskazanie uczestników wspólnie biorących udział w konkursie c) wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania zawarty w dokumencie pełnomocnictwa podpisanym przez wszystkich uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie; - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP Uczestnika, a także przez pełnomocnika; -przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; -dokumenty wspólne dla wszystkich Uczestników, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie; 7.3.2.Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań; 7.3.3.Każdy z uczestników oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z Konkursu; 7.3.4.Oświadczenie i dokumenty muszą być złożone przez każdego Uczestnika; 7.3.5. Jeżeli w Konkursie pierwszą nagrodę otrzyma praca Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, umowy regulującej współpracę tych Uczestników. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa regulująca współpracę, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem udzielonej gwarancji. 7.4. Ograniczenia dotyczące udziału w Konkursie Uczestnikami Konkursu nie mogą być: o osoby fizyczne, które są członkami Sądu Konkursowego lub brały udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu lub organizacji Konkursu; o osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej albo podmioty występujące wspólnie, których pracownicy lub współpracownicy: - są członkami sądu konkursowego, - brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu, - brały udział w organizacji Konkursu; o pracownicy Organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację Konkursu i osoby im najbliższe w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego. Uwaga! Uczestnicy składający pracę konkursową oświadczają, że nie naruszają niniejszego punktu regulaminu.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

A) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań plastycznych i technicznych oraz ich zgodność ze stawianymi wymaganiami

- 70


B) należyte wpisanie obiektu w strukturę miasta

- 30


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 01/06/2017, godzina: 15:00Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
PLN-polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

ORGANIZATOR KONKURSU: Miasto Łódź Departament Spraw Społecznych Wydział Gospodarki Komunalnej, 90 - 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, tel. 042 638 4912, tel./ fax 042 638 4909, e-mail: komunalny@uml.lodz.pl Sekretarz Sądu Konkursowego - Andrzej Szlaski e-mail: a.szlaski@uml.lodz.pl Z-ca Sekretarza Sądu Konkursowego - Katarzyna Królasik e-mail: k.krolasik@uml.lodz.pl

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Numeracja zgodna z Regulaminem konkursu: 18.NAGRODY 18.1. W konkursie przewiduje się następujące nagrody : I nagroda - zaproszenie autora - zwycięzcy Konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie pracy konkursowej wraz z przekazaniem praw autorskich do zwycięskiego projektu. II nagroda - 15.000,00 zł ( piętnaście tysięcy 00/100 ) brutto III nagroda - 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy 00/100) brutto. 18.2. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 18.3. Nagrody pieniężne, o których mowa w punkcie 18.1. Organizator Konkursu wypłaci w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o jego wynikach i otrzymanych ocenach oraz publikacji ogłoszenia o wynikach Konkursu oraz po potrąceniu należnego podatku dochodowego. Nagrody pieniężne otrzymuje do podziału cały zespół osób pracujących przy realizacji pracy konkursowej i wskazanych w karcie identyfikacyjnej, nie zaś każda z tych osób z osobna. 18.4. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i honorowana będzie przyznaniem I nagrody, otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o jego wynikach i otrzymanych ocenach oraz publikacji ogłoszenia o wynikach Konkursu. Istotne postanowienia umowy określa załącznik Nr 9. 18.5. Autor wybranej pracy konkursowej przystąpi do negocjacji w trybie z wolnej ręki w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora oraz do podpisania umowy na warunkach uzgodnionych w trakcie negocjacji. Przedmiotem umowy będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 9. 18.6. Nie zawarcie przez Organizatora z autorem wybranej pracy konkursowej umowy na wykonanie pracy konkursowej nie stanowi dla autora wybranej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. 18.7. Termin zakończenia realizacji zamówienia - 30 listopada 2017 r. 18.8. Organizator Konkursu zastrzega możliwość innego podziału kwoty nagród w przypadku nie przyznania jednej z nagród albo skwalifikowania więcej niż jednego uczestnika Konkursu na tym samym miejscu (II i III). 18.9. Po zakończeniu Konkursu i wydaniu (wypłacie) nagród, organizator konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania, na wniosek Uczestnika konkursu, nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 12 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu. Po upływie tego terminu, prace nieodebrane przez autorów, organizator konkursu może komisyjnie zniszczyć. 18.10. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania I, II lub III trzeciej nagrody, jeśli zgodnie z oceną Sądu, złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Informacje dodatkowe:
Wszystkie informacje zostały określone w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi www.bip.uml.lodz.pl ORGANIZATOR KONKURSU: Miasto Łódź Departament Spraw Społecznych Wydział Gospodarki Komunalnej, 90 - 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, tel. 042 638 4912, tel./ fax 042 638 4909, e-mail: komunalny@uml.lodz.pl Sekretarz Sądu Konkursowego - Andrzej Szlaski e-mail: a.szlaski@uml.lodz.pl Z-ca Sekretarza Sądu Konkursowego - Katarzyna Królasik e-mail: k.krolasik@uml.lodz.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.