eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borzytuchom › Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości BorzytuchomOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84777 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Borzytuchom: Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Należy wskazać projekt/program: Dotyczy operacji pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom" - PROW na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 312014-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 342816-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borzytuchom, krajowy numer identyfikacyjny 77097948200000, ul. ul. Zwycięstwa 56, 77141 Borzytuchom, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 598 211 316, faks 598 211 390, e-mail ug@borzytuchom.pl
Adres strony internetowej (URL): http://ug.borzytuchom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Borzytuchom na długości ok. 390 mb. Zakres robót obejmuje m.in.: - rozebranie istniejącej nawierzchni, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - ułożenie krawężnika (obrzeży), - regulacja wysokościowa armatury istniejącej sieci uzbrojenia terenu, - wykonanie nawierzchni. W ramach zamówienia zostaną wykonane m.in. następujące roboty budowlane: A. Branża drogowa: - jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,5 m, - chodnik jednostronny najazdowy o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm szerokości 1,5 - 2,0 m, - pobocza z kruszywa łamanego, - istniejące zjazdy do regulacji wysokościowej z KŁSM #0/31,5 - istniejące przepusty do remontu - remont przepustów polegający na naprawie niektórych uszkodzonych elementów (kręgów), - spadki poprzeczne 2%, - odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do wykonanej w ramach zamówienia kanalizacji deszczowej, - uporządkowanie terenów zielonych i obsianie trawą. B. Branża sanitarna: Przedmiot zamówienia obejmuje odwodnienie przebudowywanej publicznej drogi gminnej - ul. Łąkowej w m. Borzytuchom. Zakres robót obejmuje odwodnienie drogi oraz wprowadzenie zebranych wód opadowych do rowów melioracyjnych. Wody deszczowe z ulicy zostaną zebrane poprzez wpusty uliczne i studnie do kolektorów zbiorczych, które docelowo odprowadzą wody opadowe do istniejących rowów melioracyjnych za pośrednictwem remontowanych przepustów zabudowanych na rowach melioracyjnych. Kanalizacja deszczowa realizowana w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: - kanalizację deszczową z rur PCV SN8 i SN16 o średnicy O200 mm - lite, - przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PCV SN8 o średnicy O200 mm - lite, - uliczne betonowe wpusty deszczowe z osadnikami, podłączone do wykonanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonane studnie kanalizacji deszczowej, - włączenie do remontowanych przepustów przegubowymi przyłączami siodłowymi, - zabudowę klap zwrotnych O200 mm na bosych końcach rur w studniach betonowych, - regulację wysokościową istniejącej infrastruktury sanitarnej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 6. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy; 2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: - dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: -Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. Szczegółowy zakres określa w zakresie: 1) Załącznik nr 7: Harmonogram rzeczowo-finansowy; 2) Załącznik nr 8: - Przedmiary robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Dokumentacja projektowa


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45233000-9, 45231000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zgodnie z główną umową: data zakończenia: 09/12/2016

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/10/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "DROMOS" Sp. z o.o., sekretariat@dromos.com.pl, ul. Gdańska 26, 83-300, Kartuzy, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 375422 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/04/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót nie objętych zamówieniem postawowym, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Zakres robót dodatkowych obejmuje: wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojem konstrukyjnym zamiennym oraz naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym w zakresie dotyczącym zmiany wzmocnienia konstrukcji. W związku z tym, iż wspomniana konieczność spowodowana jest okolicznościami, które zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz, że wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie zamawiający zmienił umowę z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W związku z tym na podstawie §13 ust. 3 i 5 umowy z wykonawcą zmianie uległo wynagrodzenie wykonawcy (§5 ust. 1 umowy), które po zmianie wynosi 561314,57 złotych


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W protokole konieczności z dnia 12.04.2017r. komisja powołana przez Zamawiającego stwierdziła jak cyt. "W odniesieniu do protokołu konieczności nr 2 wykonania robót dodatkowych z dnia 09.12.2016 r. Projektant przeanalizował ponownie warstwy konstrukcyjne przebudowywanej drogi sporządzając przekrój konstrukcyjny zamienny oraz naniósł w projekcie budowlanym zmiany wzmocnienia konstrukcji. Zmiany te miały na celu dokonania nowych rozwiązań wzmocnienia konstrukcji na odcinku od km 0+000,00 do km 0+210,00 oraz na pozostałej części km 0+210,00 do km 0+405,28 zgodnie z dokumentacją projektową. Komisja stwierdzała iż badania geotechniczne w dodatkowych punktach podejrzanych miejsc nośności nie są konieczne. Na odcinku 0+210,00 do km 0+405,28 zastosowano dodatkowo oporniki betonowe wzmacniając całą konstrukcję. Natomiast na odcinku od km 0+000,00 do km 0+210,00 gdzie po wizji w terenie komisji w ww składzie stwierdzono, iż odpowiednim rozwiązaniem na całym tym odcinku będzie wykonanie mocniejszej stabilizacji podłoża zgodnie z rysunkiem zamiennym przekroju. Roboty te są robotami dodatkowymi i stanowią roboty nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonania zamówienia podstawowego. Potrzeba robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Przy udziale komisji w składzie j. w. stwierdzono, iż nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej nośności podłoża pod konstrukcję nawierzchni. Zaistniałe sytuacje nie były do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej."


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.