eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janowiec Wielkopolski › Przebudowa drogi gminnej w Zrazimiu - gmina Janowiec WielkopolskiOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84694 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Janowiec Wielkopolski: Przebudowa drogi gminnej w Zrazimiu - gmina Janowiec Wielkopolski
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Należy wskazać projekt/program: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 19587-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 45699-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowiec Wielkopolski, krajowy numer identyfikacyjny 52751700000, ul. ul. Gnieźnieńska 3, 88430 Janowiec Wielkopolski, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 023 034, faks 523 023 020, e-mail um_inwestycje@um-janowiecwlkp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.um-janowiecwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w Zrazimiu - gmina Janowiec Wielkopolski

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.1.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowę drogi gminnej na odcinku w km 0+015,00 do km 1+415,00 w szczególności w następującym zakresie: 1) roboty drogowe - ciąg drogi gminnej: a) roboty przygotowawcze; ręczne ścinanie i karczowanie krzewów; korytowanie drogi, b) podbudowa: warstwa odcinająca; warstwa dolna podbudowy z frakcji 31,5/63 mm i górna podbudowy frakcji 0-31,5 mm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; pobocze z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm; c) nawierzchnie: nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11 W gr. 4 cm; warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S gr. 3 cm; ze skropieniem międzywarstwowym asfaltem: podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej; d) roboty towarzyszące: oczyszczenie rowów; odtworzenie i profilowanie skarp i dna rowów; obudowa wylotów kolektorów o średnicy 60 cm z kamienia; plantowanie skarp i poboczy; 2) zjazdy do nieruchomości i pól: a) roboty przygotowawcze: roboty ziemne;obramowanie zjazdów obrzeżem betonowym o wym. 30x8 cm; warstwa odcinająca z piasku gr.10 cm; ; b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczni frakcji 0-31,5 mm;warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa górna o grubości 8 cm; c) nawierzchnie: do nieruchomości z kostki brukowej grubości 8 cm oraz ; zjazdy na pola z mieszanki mineralno-bitumiczne j- warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm; d) roboty towarzyszące: bariery ochronne stalowe jednostronne sprężyste; znaki drogowe pionowe; plantowanie skarp i poboczy.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45111200-0, 45233320-8, 45233290-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z Wykonawcom o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 16 marca 2017 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został ustalony do dnia 16 czerwca 2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/03/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni, pbdim@kobylarnia.pl, Kobylarnia 8, 86-061, Brzoza, kraj/woj. kujawsko-pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 726109.66 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/05/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: zamiana dotyczy poszerzenia nawierzchni asfaltowej o 25cm z każdej strony na odcinku 0+015 do 0+193,70 z jednoczesnym pomniejszeniem szerokości pobocza o 25cm utwardzonego kruszywem. Zmiana rodzaju nawierzchni obejmuje powierzchnię 89,35 m2. Wartość robót dodatkowych wynosi 3 533,81 zł brutto, co stanowi 0,43 % wartości określonej w umowie.


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana związana jest z koniecznością wykonania jezdni drogi gminnej o szerokości 5,0 m, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124).


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ponadto zmiana umowy obejmuje również zaniechanie wykonania krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na długości 198,10 mb oddzielających ciąg pasa drogi od zjazdów na pola. Wartość robót zaniechanych stanowi kwotę brutto 10 526,24 zł - tj. 1,27 % wartości określonej w umowie.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.