eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przetarg nieograniczony PN/35Arch/11/2016 na wyposażenie pomieszczeń archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe



Ogłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84662 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/35Arch/11/2016 na wyposażenie pomieszczeń archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 363172-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 367968-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 30830-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14262895500000, ul. ul. Solec 93, 00382 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 250 62 48, faks 22 250 61 99, e-mail zp@cmsolec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cmsolec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony PN/35Arch/11/2016 na wyposażenie pomieszczeń archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/35Arch/11/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szaf kartotekowych, regałów stacjonarnych oraz przesuwnych z napędem elektrycznym i mechanicznym do pomieszczeń archiwum Szpital Solec Sp. z o.o. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - OPZ.


II.4) Główny kod CPV: 39.13.11.00 - Regały archiwalne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zamówienie na wykonanie robót dodatkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/02/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., , ul. Grójecka 128 paw.51, 02-383, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 8000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:



SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/02/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Wykonanie dodatkowych prac związanych z montażem szaf


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z realizacją zadania pn. "Wyposażenie archiwum Szpitala SOLEC Sp. z o.o. w regały przesuwne, stacjonarne i szafy kartotekowe"- umowa przetargowa PN/35Arch/11/2016 z dnia 18.01.2017 r. zaistniały okoliczności, które powodują rozszerzenie zakresu umowy i wykonanie zamówień dodatkowych do umowy przetargowej PN/35Arch/11/2016 Zakres rzeczowy dodatkowych usług do wykonania zwiera podlanie tzw. małych ław w miejscach zamocowania szyn. Koszt wykonania robót dodatkowych to 9 840,00 zł brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym przedstawionym przez firmę Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. Wartość robót nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w umowie przetargowej PN/35Arch/11/2016. Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana zarówno z powodów ekonomicznych jak i technicznych. Konieczność wyboru i wprowadzenia do pomieszczeń archiwum Szpitala nowego Wykonawcy wiązałaby się z poniesieniem kosztów wyboru nowego dostawcy oraz wydłużeniem terminu zakończenia prac montażowych. Ponadto wybór nowego Wykonawcy spowoduje zakłóceniu pracy Wykonawcy zadania podstawowego, co stanowić będzie dodatkowe istotne niedogodności dla pracy Szpitala.


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.