eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w budynkach Stara Apteka i Przejście Bramne - stan surowyOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84648 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Gdańsk: Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w budynkach Stara Apteka i Przejście Bramne - stan surowy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 319484-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 325974-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 374771-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 27910800000, ul. ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 3011836, faks 58 3012046, e-mail sekretariat@teatrwybrzeze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.teatrwybrzeze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Insytucja Kultuy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w budynkach Stara Apteka i Przejście Bramne - stan surowy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w budynkach Stara Apteka i Przejście Bramne - stan surowy


II.4) Główny kod CPV: 45.22.30.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/12/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

POEKO Budownictwo Sp. z o. o., , ul. Budowlanych , 80-298, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2698640 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/04/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Wykonanie robót dodatkowych, neobjętych zamówieniem podstawowym. Zakres robót dodatkowych: 1) wypłenienie istniejącego otworu w stropie ostatniej kondygnacji budynku Stara Apteka, 2) likwidacja instalacji hydrantowej, 3) wykonanie ściany żelbtowej przyegającej do ściany berlinki, wzmacniającej istniejącą ścianę południową budynku Stara Apteka
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Wynagrodzenie: zwiększono wysokość wynagrodzenia do 3 404 573,16 zł brutto; 2) Termin realizacji zamówenia: wydłużono termin realizacji zamówienia z 26 do 30 tygodni


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
ZMIANA ZAKRESU W trakcie prowadzenia robót podstawowych w budynkach Stara Apteka oraz Przejście Bramne stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, bez których wykonanie zamówienia podstawowego byłoby niemożliwe, a roboty te wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego tj. zakres określony w dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot zamówienia. Poniżej przedstawiono zakres robót dodatkowych, których wcześniejsze wykonanie jest niezbędne do kontynuowania robót podstawowych. 1. Wypełnienie istniejącego otworu w stropie ostatniej kondygnacji budynku Stara Apteka. Po rozebraniu istniejących schodów drewnianych, prowadzących z 2 piętra na poddasze Starej Apteki, pozostał otwór o wymiarach około 2,0 x 2,7 m w istniejącym, zachowanym stropie żelbetowym. Istniejący otwór w stropie nie został uwzględniony w projekcie konstrukcji budynku, a tym samym nie jest określony sposób jego wypełnienia. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych w obrębie istniejącego otworu ostatniej kondygnacji stwierdzono znaczne ugięcie istniejącego podciągu P1, co stwarza ryzyko, że po wypełnieniu otworu w stropie ugięcie podciągu P1 przekroczy dopuszczalne wartości. Dodatkowo, po rozebraniu ściany nośnej przy osi II.1 podciągi P2 i P3, które były na niej oparte, nie dochodzą do zaprojektowanego podciągu w osi ściany II.1, zatem pojawiła się konieczność wzmocnienia istniejącej konstrukcji. Dopiero po wzmocnieniu istniejących podciągów będzie można przystąpić do wypełnienia otworu stropową płytą żelbetową. W dniu 19.01.2017 r. odbyło się spotkanie, na którym ustalono, że ze względu na nadmierne ugięcie i zły stan techniczny podciągów dookoła otworu, należy wzmocnić istniejący strop konstrukcją stalową, a na czas prowadzenia robót wykonać podparcie tymczasowe. Do 10.04.2017 r. projektanci, w ramach nadzoru autorskiego, przekażą rysunki wzmocnienia stropu. 2. Likwidacja instalacji hydrantowej. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych w budynku Stara Apteka, natrafiono na nie zinwentaryzowany odcinek nieczynnej instalacji hydrantowej. Prowadzenie dalszych prac uzależnione było od wykonania demontażu tej instalacji. 3. Wykonanie ściany żelbetowej przylegającej do ściany berlinki, wzmacniającej istniejącą ścianę południową budynku Stara Apteka. W dokumentacji projektowej przyjęto wzmocnienie fundamentów ściany południowej Starej Apteki za pomocą "technologii iniekcji strumieniowej". Rozwiązanie to okazało się niemożliwe do wykonania z powodu braku dostępu do spodu istniejących, kamiennych fundamentów w/w ściany. Z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia ściany Starej Apteki podczas prowadzenia prac archeologicznych, wykonano zamienne zabezpieczenie w/w ściany za pomocą ścianki typu "berlinka" z przejęciem obciążenia przez wykonane od strony zewnętrznej belki HEB 200 oraz od strony wewnętrznej poprzez kotwy gruntowe. W związku z powyższym, zamiast projektowanej belki podwalinowej, należy wykonać dodatkową ścianę żelbetową oraz belkę oczepową, wieńczącą wcześniej wykonaną ściankę ,,berlinkę´´. W ramach nadzoru autorskiego, projektant stwierdził konieczność wykonania dodatkowej ściany żelbetowej i przekaże projekt zamienny przedmiotowego elementu. 4. Obniżenie poziomu posadowienia części budynku Przejście Bramne oraz wykonanie schodów żelbetowych, umożliwiających zejście pod widownię. W trakcie prowadzenia prac archeologicznych oraz wykopów w obrębie budynku Przejście Bramne odkryto istniejący, niezinwentaryzowany wcześniej otwór, w zabytkowym murze od strony ulicy Teatralnej. Dolna krawędź otworu znajduje się o 50 cm niżej od zaprojektowanego poziomu góry płyty fundamentowej w budynku Przejście Bramne. Mając na uwadze dobro elementów zabytkowych oraz konieczność ich zachowania, zdecydowano się na obniżenie poziomu posadowienia budynku Przejście Bramne z wykorzystaniem istniejącego otworu jako wejście do projektowanego przejścia podziemnego łączącego Budynek Główny z budynkiem Przejścia Bramnego. W związku z powyższym, nastąpiła konieczność wykonania korekty sposobu posadowienia budynku Przejścia Bramnego w strefie pomiędzy osiami I.D do I.A oraz I.1 do I.5, oraz związanej z tym części architektury i konstrukcji budynku, łącznie z korektą fragmentu budynku przylegającego do południowej ściany budynku Starej Apteki oraz wykonanie schodów żelbetowych, umożliwiających zejście pod widownię. ZMIANA TERMINU ORAZ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zakresem podstawowym, konieczne było zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na realizację robót dodatkowych


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.